4
Anglicko-slovenský slovníček
Slovak Ventures
Výhradný distribútor vydavateľstva Pearson
pre Slovenskú republiku
OBSAH
Module 1 – COMMUNICATION - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Module 2 – NEWS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Module 3 – SAVE THE PLANET - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Module 4 – CASH - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Module 5 – FASHION - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
Module 6 – SPORTS & GAMES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
Module 7 – LAW AND ORDER - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31
Module 8 – IMAGINATION - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 36
VÝSLOVNOSŤ
Hlavný prízvuk sa označuje horným apostrofom pred prízvučnou slabikou vtedy, ak sa nejedná
o jednoslabičné slovo: cartoon [ka:ˈtu:ŋ] a seven [ˈseven] ale sun [san], alebo ak má slovo dva a viac
prízvukov: teddy bear [ˈtedi,beə]. Vedľajší prízvuk sa označuje dolným apostrofom. Zvláštne znaky
použité v prepise výslovnosti:
b
block
[blɒk]
ʒ
casualty
[ˈkæʒuәlti]
d
end
[end]
dʒ
sledge
[sledʒ]
f
friend
[frend]
ʌ
sunny
[ˈsʌni]
g
grey
[greɪ]
ɑ:
disaster
[dɪˈzɑ:stә]
h
hat
[hæt]
æ
planet, sad
[ˈplænәt], [sæd]
j
music
[ˈmju:zɪk]
e
end
[end]
k
camel
[ˈkæmәl]
ə
photography
[fәˈtɒgrәfi]
l
camel
[ˈkæmәl]
з:
work
[ˈwз:k]
m
camel
[ˈkæmәl]
ɪ
living
[ˈlɪvɪŋ]
n
end
[end]
i:
team
[ti:m],
ŋ
penguin
[ˈpeŋgwɪn]
ɒ
rock
[rɒk]
p
trip
[trɪp]
ɔ:
fall
[ˈfɔ:l]
r
friend
[frend]
ʊ
put
[pʊt]
s
sunny
[ˈsʌni]
u:
loop
[lu:p]
ʃ
shock
[ʃɒk]
aɪ
tribe
[traɪb]
t
trek
[trek]
aʊ
round
[raʊnd]
tʃ
adventure,
[әdˈventʃә],
eɪ
brave, fail
[breɪv], [feɪl]
θ
death
[deθ]
oʊ
go
[goʊ]
ð
rather
[ˈrɑ:ðә]
ɔɪ
coin
[kɔɪn]
v
love
[lʌv]
eə
despair
[dɪˈspeә]
w
widow
[ˈwɪdәʊ]
ɪə
here
[hɪə]
z
zoo
[zu:]
ʊə
pure
[pʊə]
Použité skratky:
adv.
adverb
príslovka
conj.
conjunction
spojka
n.
noun
podstatné meno
pl.
plural
množné číslo
v.
verb
sloveso
NEW CHALLENGES – 4
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
A – Back to School
Naspäť v škole
belief
[bɪˈliːf]
viera v čo, dôvera v schopnosti apod., presvedčenie,
názory, náboženské,politické ... Krédo
careers fair
[kəˈrɪəz feə]
amestnávatelia
concert
[kənˈsɜːt]
hudobný koncert, naživo
end-of-term disco
[end əv tɜːm
ˈdɪskəʊ]
diskotéka, zábava usporiadaná pri príležitosti
ukončenia školského/akademického roku
guess
[ɡes]
hádať, odhadovať, tipovať, domnievať sa, myslieť si
half-term holiday
[hɑːf tɜːm ˈhɒlədeɪ]
polročné prázdniny, prázdniny v polovici
akademického roku
charity shop
[ˈtʃærɪti ʃɒp]
obchod, ktorého výťažok smeruje na podporu
charitatívnych/ dobročinných projektov
mock exams
[mɒk ɪɡˈzæmz]
prípravná skúška, skúškana nečisto
opinion
[əˈpɪnɪən]
názor na čo, mienka o kom, podla koho názoru
parents´ evening
[ˈpeərənts ˈiːvn ɪ̩ ŋ]
večer rodičov, rodičovský večierok
personal objectives
[ˈpɜːsənl ̩
əbˈdʒektɪvz]
osobné ciele
prediction
[prɪˈdɪkʃn ]̩
predpoveď, predikcia čoho
public exams
[ˈpʌblɪk ɪɡˈzæmz]
verejné skúšky, záverečné skúšky
school prom
[skuːl prɒm]
školský ples
study trip
[ˈstʌdi trɪp]
študijný výlet, cesta za vedeckým/ bádateľským
účelom
B – Good Advice
Dobrá rada
advice
[ədˈvaɪs]
rada, doporučenie ohľadom čoho
amazed
[əˈmeɪzd]
ohromený, užasnutý, udivený
beat
[biːt]
poraziť koho, zvíťaziť nad kým, prekonať rekord,
úspech, zdolať, premôcť čo, vyčerpať
catch up
[kætʃ ʌp]
dohnať, dostihnúť, dohoniť koho v chôdzi
complain
[kəmˈpleɪn]
sťažovať sa komu na čo, podať stžnosť na koho,
reklamovať čo, nariekať na bolesť, chorobu
conditional
[kənˈdɪʃn ̩əl]
podmienený čím, závislý na čom,
podmieňovací spôsob
delighted
[dɪˈlaɪtɪd]
býť veľmi potešený čím, mať veľkú radosť,
byť nadšený z čoho
disappointed
[ˌdɪsəˈpoɪntɪd]
sklamaný kým/čím
do well in
[də wel ɪn]
dariť sa v čom, zvládnuť dobre čo
fluent
[ˈfluːənt]
plynule hovoriaci, plynulý
forget
[fəˈɡet]
zabudnúť, napamätať si, nespomínať si,
zabudnúť čo, prestať sa ovládať
frightened
[ˈfraɪtn d̩ ]
vystrašený, vydesený, zľaknutý
| 1
2 |
NEW CHALLENGES – 4
8
7
6
5
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
practise
[ˈpræktɪs]
precvičovať, precvičovať si schopnosť, uplatňovať
v praxi, mať vo zvyku,bežne robiť niečo na niekom,
vykonávať, robiť niečo v praxi (povolanie)
revise
[rɪˈvaɪz]
poopraviť, prehodnotiť svôj postoj, upraviť,
prisôsobiť ceny, prepracovať knihu, dielo, zákon
apod., (z)opakovať si látku na skúšku a pod
serious
[ˈsɪərɪəs]
vážný, závažný, ťažký, zranený, zločin apod.
shake
[ʃeɪk]
zatriasť, zatrepať, zalomcovaťt kým/čím, otrepať sa,
chvieť sa, triasť sa zimou, strachom apod.,
sort out
[sɔːt ˈaʊt]
roztriediť, vytriediť, rozdeliť do skupín podľa
vlastností, dať do poriadku, vyriešiť problém
spare
[speə]
náhradný, záložný, rezervný, voľný, naviac,
náhradný diel, rezerva
spoil
[spɔɪl]
pokaziť, rozmaanať, zhýčkať niekoho ylou výchovou,
pokaziť jedlo
take notes
[teɪk nəʊts]
robiť si zápisky, poznámky
unlikely
[ʌnˈlaɪkli]
neprevdepodobný
MODULE 1 – COMMUNICATION
KOMUNIKÁCIA
"green" issues
[ɡriːn ˈɪʃuːz]
zelené otázky, zaoberajúce sa záležitosťami
životnéhoprostredia
artistic
[ɑːˈtɪstɪk]
umelecký, slúžiaci umeleckým účelom
blog
[ˈblɒɡ]
blog internetového obsahu
body language
[ˈbɒdi ˈlæŋɡwɪdʒ]
reč tela, neverbálna komunikácia
computer network
[kəmˈpjuːtə
ˈnetwɜːk]
počítačová, elektronická sieť
email
[ˈiːmeɪl]
e-mail, elektronická pošta
face-to-face conversation
[feɪs tə feɪs
ˌkɒnvəˈseɪʃn ]̩
rozhovor – konverzácia medzi štyrma očami,
tvárou v tvár
instant messaging
[ˈɪnstənt ˈmesɪdʒɪŋ]
internetová online konverzace prostredníctvom
okamžitých textových správ
intranet
[intrənet]
intranet (vnútorná internetová sieť)
keyboard
[ˈkiːbɔːd]
klávesnica
micro-blog
[ˈmaɪkrəʊ ˈblɒɡ]
mikro blog (malý v menšom merítku)
mobile phone (US = cell
phone)
[ˈməʊbaɪl fəʊn] [
ˈselfəʊn]
mobilný telefón
netbook
[net bʊk]
netbook
postal service
[ˈpəʊstl ̩ ˈsɜːvɪs]
poštovná služba
sign language
[saɪn ˈlæŋɡwɪdʒ]
znaková reč
smart phone
[smɑːt fəʊn]
inteligentný mobilný telefón
tablet
[prɪˈdɪkʃn ]̩
tablet (počítačový)
telegraph
[ˈtelɪɡrɑːf]
telegraf
NEW CHALLENGES – 4
| 3
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
[ˈtelɪfəʊn ˈlændlaɪn] telefon – pevná linka
texting (SMS messages)
[tekstinŋ
ˈmesɪdʒɪz]
posielanie SMS
touch screen
[tʌtʃ skriːn]
dotyková obrazovka
1 – Animal Talk
MODULE
telephone (landline)
Reč zvierat
netopier
bee
[biː]
včela
bird
[bɜːd]
vták
bite
[baɪt]
hryznúť koho, do čoho, pohryznúť (pes), zahryznúť
do niečoho, štipnúť, (po)štípať koho hmyz
consequence
[ˈkɒnsɪkwəns]
následok, dôsledok, výsledok čoho, v dôsledku čoho,
dôležitý, významný, hodnotný človek, vec
discover
[dɪˈskʌvə]
objaviť, odhaliť, zistiť talent, fakty apod.
feed
[fiːd]
(na)kŕmiť, nasýtiť koho čím, dať najesť komu, (u)živiť,
nasýtiť koho/čo rodinu apod., živit sa čím
frog
[frɒɡ]
žaba
get on well
[ˈɡet ɒn wel]
vychádzať s niekým dobre
guide
[ɡaɪd]
príručka, radca, návod kniha,(turistický) spievodca
osoba aj kniha, horksý vodca, vodítko, pomôcka pre
lepšiu orientáciu
interfere
[ˌɪntəˈfɪə]
zasahovať, miešať sa do niečoho, pliesť sa
do niečoho, medzi koho, narušiť činnosť, priebeh
investigate
[ɪnˈvestɪɡeɪt]
vyšetrovať prípad, (pre)šetřiť, (pre)skúmať čo
look after
[lʊk ˈɑːftə]
(po)starať sa o koho/čo, opatrovať deti, starať sa
o zverencov, deti
loud
[laʊd]
hlasný, silný hlas, krikľavý, nápadné oblečenie,
nahlas
mating
[ˈmeɪtɪŋ]
párenie
observation
[ˌɒbzəˈveɪʃn ]̩
pozorovanie, priebeh, postrehy, získané vedmosti,
poznámka, postreh, pripomienka
pheromone
[ˈferəməʊn]
feromón
rat
[ræt]
potkan; zradca, podrazák človek
smell
[smel]
pach, vôňa, aróma, čuchový vnem, čich, být cítit,
vonět čím
sound
[ˈsaʊnd]
zvuk čoho, (typický) hudebný výraz, sound kapely,
speváka, zaznieť, vydávať zvuk, speváka, zaznieť
spread
[spræd]
rozprestrieť, rozložiť, rozvinúť, roztiahnúť, rozťahovať
rukyrozetřít co po čem (roz)šířit (se), roznést (se)
zpráva ap.
8
[bæt]
7
bat
6
štekať, štekať na koho agresívne
5
[bɑːk]
4
bark
3
mravec
2
[ænt]
1
ant
4 |
NEW CHALLENGES – 4
straight
[streɪt]
rovný, priamy bez nerovností, rovno umiestnený/
zavesený, urovnaný
urine
[ˈjʊərɪn]
moč
wag
[wæɡ]
vrtieť sa
warning
[ˈwɔːnɪŋ]
varovanie pred čím, upozornenie, nápis, výstraha
wave
[weɪv]
(za)mávať na pozdrav komu, dať mávnutím
znamenie komu, aby niečo urobil
whale
[weɪl]
veľryba
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
Využívanie sociálnych sietí
a friend request
[ə ˈfrend rɪˈkwest]
priateľská prosba, požiadavka od priateľa,
výzva kamarátovi (v sociál. sieti)
agree sth with
[əˈɡriː wɪð]
súhlasiť s kým/čím,, zastávať rovnaký názor
average user
[ˈævərɪdʒ ˈjuːzə]
priemerný, obačajný (neprofesionálny) užívateľ
bring up
[brɪŋ ʌp]
vychovať, vychovávať koho dieťa
bullying
[ˈbʊlɪɪŋ]
šikana, šikanovanie, zastrašovanie
fascinating
[ˈfæsɪneɪtɪŋ]
fascinujúci, úchvatný
find out
[faɪnd ˈaʊt]
zistiť, prísť na, vypátrať dôkaz
for
[fɔː]
pre, za, namiesto koho spraviť, k(e), vůči komu
get off
[ˈɡet ɒf]
vystúpiť z vlaku, vyviaznúť, uniknúť bez trestu,
get up
[ˈɡet ʌp]
vstať, postaviť sa zo stoličky, postele,vstávať
po spánku
go out with
[ɡəʊ ˈaʊt wɪð]
ísť von, vyraziť si do kina, na večeru, chodiť s kým
s dievčaťom
check out
[tʃek ˈaʊt]
odhlásiť sa z hotela, preveriť si, skontrolovať,
preklepnúť si koho/čo
interest group
[ˈɪntrəst ɡruːp]
záujmová skupina
join in with
[dʒɔɪn ɪn wɪð]
pripojiť sa ku komu
keep in touch
[kiːp ɪn tʌtʃ]
zostať v kontakte, v spojení
leaflet
[ˈliːflɪt]
leták, brožúrka, líastok, lístoček,
rozdávať letáky kde/kam
online profile
[ˈɒnˌlaɪn ˈprəʊfaɪl]
on-line, internetový, webový profil
password
[ˈpɑːswɜːd]
heslo
post sth on
[pəʊst ɒn]
príspevok na koho/ čo, umiestniť príspevok
na internetovú stránku
privacy
[ˈprɪvəsi]
súkromie
put on
[ˈpʊt ɒn]
obliecť (si) čo, vziať si na seba, nasadiť si oblečenie,
okuliare ap.
put up
[ˈpʊt ʌp]
vztýčiť stožiar, postaviť dom, stenu, stan, vyvesiť,
vylepiť oznámenie, poskytnúť, zaistiť finančnú
čiastku
8
7
6
5
4
3
2
2 – Social Networking
NEW CHALLENGES – 4
| 5
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
security settings
[sɪˈkjʊərɪti ˈsetɪŋz]
nastavenie zabezpečenia, bezpečnostné nastavenie
set up
[set ʌp]
založiť
since
[sɪns]
od kedy, od tej doby, potiaľ, po čase, pretože,
vzhľadom k tomu, že
take care of
[teɪk keər ɒv]
starať sa, postarať sa, dávať si pozor
to block
[tə ˈblɒk]
zablokovať
to friend/unfriend
[tə ˈfrend ənfrend]
přidať do / odobrať z priateľov (sociálne siete)
to report
[tə rɪˈpɔːt]
(o)hlásiť, oznámiť čo, podať správu o čom,
informovať, podávať správy o čom novinárom
topic
[ˈtɒpɪk]
námet, téma, presmet hovoru ap.
video-sharing website
[ˈvɪdɪəʊ ˈʃeərɪŋ
ˈwebsaɪt]
webové stránky pre zdieľanie videa
3 – Radiochill.org
2
bezpečnosť, bezpečie, bezpečné miesto,
bezpečnostný, ochranný
1
[ˈseɪfti]
MODULE
safety
Radiochill.org
agree on
[əˈɡriː ɒn]
dohodnúť sa na čom, zhodnúť sa v/na čom,
odsúhlasiť čo,
definitely
[ˈdefɪnətli]
rozhodne, určite, definitivně, s konečnou platností
enthusiastic
[ɪnˌθjuːzɪˈæstɪk]
nadšený čím,, entuziastický
fair
[feə]
spravodlivý, čestný, férový súd ap., značná,
slušná suma ap.(celkom) dobré, rozumná predstava,
odhad ap., přiměřený cena ap.
nightmare
[ˈnaɪtmeə]
nočná mora, zlý sen aj prenesene
opinion
[əˈpɪnɪən]
názor na čo, mienka o kom
Across Cultures 1
5
v skutočnosti, skutočne podľa skutočnosti, vlastne,
totiž pri opravovaní alebo oponovaní
4
[ˈæktʃuəli]
3
actually
Naprieč kultúrami 1
blanket
[ˈblæŋkɪt]
prikrývka, deka, pokrývka, povlak, pokryť
blind
[blaɪnd]
slepý, nevidiaci,oslepený čím slzami, svetlom,
prehliadnuť čo, byť nevšímavý k čomu
Braille system
[breɪl ˈsɪstəm]
Braillovo písmo, znaky pre nevidiacich
careless
[ˈkeələs]
nedbalý, neopatrný, ˇahkomyselný, ľahkovážny
common
[ˈkɒmən]
běžný, obvyklý, spoločný jazyk, rebríček hodnôt ap.,
obecný v názve zvieraťa, rastliny ap., obyčejný
complicated
[ˈkɒmplɪkeɪtɪd]
zložitý, komplikovaný
crowd
[kraʊd]
dav, zástup, húf
die out
[daɪ ˈaʊt]
vymrieť, vyhynúť, zaniknutý živočísny druh ap.,
vyhasnúť oheň,
8
zakázať čo,uvaliť oficiálne zákaz
7
[bæn]
6
ban
6 |
NEW CHALLENGES – 4
dot
[dɒt]
bodka, bod na papiery ap.
explore
[ɪkˈsplɔː]
(pre)skúmať, (pre)bádať, poznávať čo oblasť ap.,
zaoberať sa čím, prejsť návrh, podnety ap.
long
[ˈlɒŋ]
dlho, dlhú dobu, dlhý čas, vzdialenosti, protáhlý
rozměr
loud
[laʊd]
hlasný, silný hlas apod., nahlas
natives
[ˈneɪtɪvz]
pôvodný, rodák, (na)rodený kde, domorodý
opposite
[ˈɒpəzɪt]
(na)proti komu/čomu,naproti, protiľahlý aj strana
trojuholníka
pass
[pɑːs]
minúť čo prejsť bicyklom kohi/čoho, prejsť, viesť,
prechádzať kadiaľ cesta, potrubie ap., pretiahnuť,
podať komu čo rukou, odovzdať na koho vlastníctvo,
tradície ap.
puff
[pʌf]
oblak, obláčik (dymu),potaihnuť /poťahovať z čoho,
šlukovať
quiet
[ˈkwaɪət]
tichý, kľudný, nerušený, diskrétny, nenápadný,
ticho, kľud
raised
[reɪzd]
vyvýšený nad okolím, reliéfný, plastický vystupujúcí
z povrchu, zvýšený hladina ap.
romance
[rəʊˈmæns]
románik, milostný pomer, romantika, romantické
chovanie, milostný román dielo
search engine
[sɜːtʃ ˈendʒɪn]
vyhľadávač, vyhľadávací program
secret
[ˈsiːkrɪt]
tajný, utajovaný dokument ap., tajomstvo, tajne,
potajomky, v tajnosti konať ap.
secret code
[ˈsiːkrɪt kəʊd]
tajný kód
shape
[ʃeɪp]
tvar, forma čoho, obrys(y), silueta nejasného
predmetu, (ú)tvar geometrický ap., podoba, štruktúra,
charakter čoho
sight
[saɪt]
zrak, videnie, pohľad na čo, uvidenie, zbadanie čoho,
obrázok videná scenéria ap.
simple
[ˈsɪmpl ]̩
jednoduchý, (jednoducho) pochopiteľný, obyčajný,
jednoduché šaty ap., jednoduchý
slave trade
[sleɪv treɪd]
obchod s otrokmi
smoke signals
[sməʊk ˈsɪɡnəlz]
dymové signály
steep
[stiːp]
strmý, prudký kopec, prudký, rýchly,
náhly vzostup ap.
talking drums
[ˈtɔːkɪŋ drʌmz]
tamtamy
useful
[ˈjuːsfəl]
užitočný, prospešný, účelný, schopný, dobrý, slušný,
hodiť sa, uplatniť sa
useless
[ˈjuːsləs]
zbytočný, k ničomu, nepoužitelný, zbytočný,
márny protest ap.
valley
[ˈvæli]
údolie hl. s riekou, údolie
8
7
6
5
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
NEW CHALLENGES – 4
| 7
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
[kəˈrekt]
správny, bezchybná odpoveď ap., Mať pravdu,
korektný, vhodný, slušné chovanie ap.
hard-working
[ˈhɑːdˌwɜːkɪŋ]
pracovitý
patient
[ˈpeɪʃnt]
pacient, trpezlivý, trpězlivo znášajúci
happy
[ˈhæpi]
šťastný, spokojný s čím, rád, že se niečo stalo
kind
[kaɪnd]
druh, typ, forma čoho, typ človeka milý, laskavý,
prívetivý ku komu
outgoing
[ˈaʊtɡəʊɪŋ]
odchádzajúci, odstupujúci z funkcie – prezident
ap., Odišlá, odosielaná pošta ap., odchádzajúci,
odplávajúci, odlietajúci, smerujúci preč
dangerous
[ˈdeɪndʒərəs]
nebezpečný pre koho/co človek, situácia,
riskantný podnik ap., vážne zranený, nemoc
tidy
[ˈtaɪdi]
uprataný, upravený, usporiadaný, poriadny človek,
poriadkumilovný
tall
[tɔːl]
vysoký fyzicky
pleasant
[ˈpleznt]
príjemný, milý, pekná procházka ap.
strong
[strɒŋ]
silný, statný telesne ap., pevný, odolný, solidný
materiál ap., tvrdý názor ap.
experienced
[ɪkˈspɪərɪənst]
skúsený, zbehlý v čom,, majúci skúsenosti v čom
comfortable
[ˈkʌmftəbl ]̩
pohodlná stolička ap., útulný, príjemný dôm ap.,
Pohodlne sa cítiaci
lucky
[ˈlʌki]
šťastný deň ap., osoba majúca šťastie
healthy
[ˈhelθi]
zdravý človek vzhľad ap., vysoký, značný,
slušný zisk ap.
fair
[feə]
spravodlivý, čestný, férový soud ap., značný, slušný
suma ap., (celkom) dobrý, rozumná predstava,
odhad ap., primeraná cena ap.
rich
[rɪtʃ]
bohatý, majetný, bohatý na čo, úrodný, bohatý
na živiny pôda
MODULE 2 – NEWS
6
correct
5
(za)pískať (si), (za)hvízdať, hvizdnutie, písknutie,
píšťalka rozhodcu ap.
4
[ˈwɪsl ]̩
3
whistle
2
známy, populárny, preslávený herec, vedec ap.,
všeobecne známe skutočnosti, fakt
1
[ˈwel nəʊn]
MODULE
well-known
ZPRÁVY
banková lúpež
goalkeeper
[ˈɡəʊlkiːpə]
brankár
news channel
[njuːz ˈtʃænl ]̩
spravodajský kanál
advice on fashion/health
[ədˈvaɪs ɒn ˈfæʃn ̩
helθ]
poradenstvo v oblasti módy / zdravia
articles
[ˈɑːtɪkl z̩ ]
články, stať textu
book/CD/film reviews
[bʊk ˌsiːˈdiː fɪlm
rɪˈvjuːz]
recenzia knih/CD/filmov
8
[bæŋk ˈrɒbəri]
7
bank robbery
8 |
NEW CHALLENGES – 4
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
breaking news
[ˈbreɪkɪŋ njuːz]
aktuálny, najnovší, najdôležitejšie správy
cartoons
[kɑːˈtuːnz]
kreslený vtip, komiks v novinách ap., kreslené filmy
celebrity gossip
[sɪˈlebrɪti ˈɡɒsɪp]
klebety o celebritách, bulvár
crosswords
[ˈkrɒswɜːdz]
krížovky
documentaries
[ˌdɒkjuˈmentri]
dokumenty, dokumentárny film / relácie
dokumentárne, faktografické filmy ap.
game shows
[ɡeɪm ʃəʊz]
súťažné relácie
headlines
[ˈhedlaɪnz]
(novinový) titulok, přehled hlavních událostí,
stručný prehľad správ
horoscopes
[ˈhɒrəskəʊps]
horoskopy
chat shows
[tʃæt ʃəʊz]
debatné relácie so zajímavými hosťami
international news
[ˌɪntəˈnæʃn ̩əl njuːz] mezinárodné správy, zahraničné spravodajstvo
interviews
[ˈɪntəvjuːz]
rozhovory, interview
letters
[ˈletəz]
dopisy, listy, písomná správa či oznámenie
problem page
[ˈprɒbləm peɪdʒ]
stránka pojednávajúca o určitých typoch problémov
(napr. spoločenských)
puzzle
[ˈpʌzl z̩ ]
rébus, hádanka, hlavolam
questionnaires
[ˌkwestʃəˈneəz]
dotazníky, formuláre
quizzes
[ˈkwɪzɪz]
kvízy vedomostné, vedomostne súťaže
sport reports
[spɔːt rɪˈpɔːts]
športové správy
TV listings
[ˌtiːˈviː ˈlɪstɪŋz]
TV programy
weather forecasts
[ˈweðə ˈfɔːkɑːsts]
predpoveď počasia
8
7
6
5
4 – In Other News
V ďalších správach
airfield
[ˈeəfiːld]
(menšie) letisko, letecká základňa
bite
[baɪt]
hryznúť koho, do čoho, (po)hrýzť koho pes ap.,
Zahryznúť sa do čoho, (po)štípať koho hmyz,
camel
[ˈkæməl]
ťava
cause an accident
[kɔːz ən ˈæksɪdənt] spôsobiť nehodu
commit
[kəˈmɪt]
spáchat čo, dopustiť sa čoho zločinu, hriechu ap.
Zaviazať sa k čomu k určitému spôsobu života ap.
Zaujať stanovisko k čomu
dress costume
[dres ˈkɒstjuːm]
maškarný, divadalný kostým
driving crime
[ˈdraɪvɪŋ kraɪm]
dopravný trestný čin (za volantom)
escape
[ɪˈskeɪp]
utiecť, uniknúť, utiecť odkiaľ,vyviaznuť z nebezpečnej
situácie, vyhnúť sa zodpovednosti ap., Unikať
plyn,teplo ap.
eventually
[ɪˈventʃʊəli]
nakoniec
fall off
[fɔːl ɒf]
spadnúť, odpadnúť výfuk ap., (po)klesnúť,
znížiť sa počet ap.
NEW CHALLENGES – 4
| 9
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
flight
[flaɪt]
let lietadlom, lietanie
heatwave
[ˈhiːtweɪv]
vlna teplo, obdobie mimoriadneho tepla
late payment
[leɪt ˈpeɪmənt]
neskorá platba, oneskorená platba atp.
luggage
[ˈlʌɡɪdʒ]
batožina
mathematician
[ˌmæθəməˈtɪʃn ]̩
matematik/matematička
pack
[pæk]
szbaliť(si), (z)baliť čo kufre ap., (za)baliť,
(na)mačkať (sa), napchať (sa)
reminder
[rɪˈmaɪndə]
připomienka, memento, pripomenutie čoho,
upomienka, urgencia čoho z knižnice, o zaplatení ap.
run away
[rʌn əˈweɪ]
utiecť, zdrhnúť od koho, odkiaľ, pred čím
steal
[stiːl]
(u)kradnúť, odcudziť komu čo
air-conditioned
[ˈeəkənˌdɪʃn d̩ ]
klimatizovaný
animal rights campaigner
[ˈænɪml ̩ raɪts
kæmˈpeɪnə]
bojovník za práva zvierat
bury
[ˈbɜːi]
zahrabať, zakopať, pochovať
claim sth for
[kleɪm fɔː]
nárokovat, požadovat čo,, domáhať sa čoho,,
discovery
[dɪˈskʌvəri]
zistenie, odhalenie objavenie (vedecké)
elderly
[ˈeldəli]
(po)starší, pokročilejšieho veku, v rokoch
five-star
[faɪv stɑː ]
päťhviezdičkový
headlines
[ˈhedlaɪnz]
(novinový) titulok, prehľad hlavných udalostí,
stručný prehľad správ
legend
[ˈledʒənd]
legenda lit. útvar, povesť, legenda, popisok
vysvetlující text
miss out
[mɪs ˈaʊt]
prešvihnúť, premeškať, nechať si ujsť čo, vynechať
koho
mystery
[ˈmɪstəri]
tajomstvá, záhada neznámá vec, záhadný príbeh
naked
[ˈneɪkɪd]
nahý, holý, bezmocný
reach
[riːtʃ]
doraziť, dostať sa, dojsť kam na určité miesto,
dosiahnuť čoho, dostať sa k čomu o úrovni,
množstve ap.
release
[rɪˈliːs]
prepustiť, vypustiť koho/čo z klietky, človeka
z väzenia ap., zbaviť koho čoho, oslobodiť koho
od čoho záväzku, úlohy ap.
remote
[rɪˈməʊt]
vzdialený, zapadlý, odľahlý ap., Ďaleká budúcnosť
ap., Veľmi malý, nepatrný, mizivý nádej ap.
sporting event
[ˈspɔːtɪŋ ɪˈvent]
športovná udalosť
statement
[ˈsteɪtmənt]
výrok, prehlásenie, formálne vyjadrenie, oficiálna,
výpoveď, svedecké prehlásenie na polícii ap.,
Bankový výpis
2
hasič, požiarnik
1
[ˈfaɪə ˈfaɪtə]
MODULE
fire fighter
5 – Breaking News
Mimoriadne správy
3
4
5
6
7
8
10 |
NEW CHALLENGES – 4
suicide
[ˈsjuːɪsaɪd]
samovražda, samovražebný útok
sunset
[ˈsʌnset]
západ slnka, súmrak, stmievanie
tie to sth
[taɪ tə ]
priviazať, uviazať, pripútať koho k čomu
voyage
[ˈvɔɪɪdʒ]
cesta, plavba na mori, let loďou vo vesmíre, plaviť
(sa)
brightly-coloured
[ˈbraɪtli ˈkʌləd]
pestre sfarbený
dark-skinned
[dɑːk skɪnd]
snedý, opálený
easy-going
[ˈiːzɪˌɡəʊɪŋ]
bezstarostný, pohoďák
five-metre
[faɪv ˈmiːtə]
päťmetrový
good-looking
[ɡʊd ˈlʊkɪŋ]
pekný (o človeku, najmä mužovi)
heart-breaking
[ˈhɑːtˌbreɪkɪŋ]
srdcervúci
much-loved
[ˈmʌtʃ lʌvd]
milý, milovaný
never-ending
[ˈnevərˈendɪŋ]
nekonečný, bez konca
seventeen-year-old
[seventeen year
old]
sedemnásťročný
ten-minute
[tenˈmɪnɪt]
desaťminutový
well-known
[ˈwel nəʊn]
známy, populárny,slávny herec, vedec ap.,
všeobecne známa skutočnosť, fakt
well-organised
[wel ˈɔːɡənaɪzd]
dobre organizovaný
world-famous
[wɜːld ˈfeɪməs]
svetoznámy
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
7
6
5
6 – Finding News
Vyhľadávanie správ
awful
[ˈɔːfl ]̩
strašný, hrozný, príšerný,
bit(s)
[bɪts]
časť jednania, deja ap., kúsok, kus čoho,
drop
[drɒp]
(po)klesnúť, znížiť (sa) krvný tlak ap., Spadnúť ceny,
(u)pustiť na zem ap.
go ahead
[ɡəʊ əˈhed]
prikročiť k čomu, začať s čím, pustiť se do čoho
po schválení ap., konať sa udalosť ap.
honestly
[ˈɒnɪstli]
skutočne, namôjdušu, čestne
local
[ˈləʊkl ]̩
miestny, tunajší
luckily
[ˈlʌkɪli]
našťastie
mugging
[ˈmʌɡɪŋ]
predpadnutie
pity
[ˈpɪti]
ľútosť, škoda
sound
[ˈsaʊnd]
zvuk
8
Asking for news
Žiadosť o správy, novinky
How´s it going?
[haʊz ɪt ˈɡəʊɪŋ?]
Ako to ide?
How are things?
[ˈhaʊ ə ˈθɪŋz?]
Ako to ide? Ako sa vedie?
How did everything go?
[ˈhaʊ dɪd ˈevrɪθɪŋ
ɡəʊ?]
Ako to šlo?
NEW CHALLENGES – 4
| 11
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
Replying
Odpovede
[nɒt ˈveri wel, aɪm
əˈfreɪd.]
Bohužiaľ, nie moc dobre.
Not bad.
[nɒt bæd.]
Nebolo to zlé.
Pretty good really.
[ˈprɪti ɡʊd ˈrɪəli.]
Celkom dobre
It was a nightmare.
[ɪt wəz ə ˈnaɪtmeə.] Bola to nočná mora.
Reacting to news
MODULE
Not very well, I´m afraid.
Reakcie na správy.
Great!
[ˈɡreɪt!]
Skvelé!
I´m sure it wasn´t that
bad.
[aɪm ʃʊər ɪt ˈwɒznt
ðət bæd.]
Som si isý/istá, že to nebolo také zlé.
I´m sorry about that.
[aɪm ˈsɒri əˈbaʊt
ðæt.]
To ma mrzí. Je mi to ľúto.
Don´t worry about it.
[dəʊnt ˈwʌri əˈbaʊt
ɪt.]
Nerob si s tým starosti.
Oh, no!
[əʊ, nəʊ!]
To nie!
Never mind.
[ˈnevə maɪnd.]
To nič. Nevadí.
It will be better next time.
[ɪt wl ̩ bi ˈbetə nekst
Nabudúce to bude lepšie.
ˈtaɪm.]
Tvoje výzvy
[ədˈvaɪz]
poradiť, doporučiť komu, aby urobil, odradiť niekoho
od niečoho, poradiť komu s čím, poskytnúť komu
radu
apparently
[əˈpærəntli]
zrejme, podľa všetkého
arrest
[əˈrest]
zatknúť, zaistiť podorzivého, (po)zastaviť,
zaraziť proces, vývoj apod.
avoid
[əˈvɔɪd]
vyhnúť sa, vyvarovať se čoho, uniknúť čomu,
vyhýbať se komu/čomu
birth control
[bɜːθ kənˈtrəʊl]
plánované rodičovstvo, užívanie antikoncepcie,
kontrola pôrodnosti
convince
[kənˈvɪns]
presvedčiť koho o čom
demonstration
[ˌdemənˈstreɪʃn ]̩
demonstrácia politická ap., předvedení,
předvádění auta ap., (názorná) ukázka
discount
[ˈdɪskaʊnt]
zľava, rabat, diskont, zlavniť čo, znížiť cenu čeho
finish off
[ˈfɪnɪʃ ɒf]
dojesť, dopiť čo, doraziť, zabiť, zničiť ap.
get into sth
[ˈɡet ˈɪntə ]
dostať sa do čoho, angažovať sa v čom
istej činnosti ap.
give up
[ɡɪv ʌp]
prestať s čím, (za)nechať čoho, vzdať sa čoho,
vzdať to
8
advise
7
poukazovať,reklama, inzerát, vizitka čoho,
ukážka kvality
6
[ˈædvɜːt]
5
advert
4
Your challenge
3
To je škoda.
2
[ðæts ə ˈpɪti.]
1
That´s a pity.
12 |
NEW CHALLENGES – 4
hang over
[hæŋ ˈəʊvə]
ťažiť, sužovať, trápiť koho problém ap.
insurance company
[ɪnˈʃʊərəns
ˈkʌmpəni]
poisťovňa
involved in
[ɪnˈvɒlvd ɪn]
zapojený do čoho, zúčastnený
lean out
[liːn ˈaʊt]
vykloniť sa, vakláňať sa z okna
manipulate
[məˈnɪpjʊleɪt]
manipulovať s kým, spracovávať koho, (z)
manipulovať, (s)falšovať čo výsledky, priebeh ap.
nerd
[nɜːd]
exot, magor, kdo nezapadá do bežnej spoločnosti,,
chytrák, kto sa venuje vede ap.
offer
[ˈɒfə]
ponuka
promise
[ˈprɒmɪs]
sľub, sľúbiť
punctuation
[ˌpʌŋktʃʊˈeɪʃn ]̩
interpunkcia
receive
[rɪˈsiːv]
prijať, získať, dostať
refuse
[rɪˈfjuːz]
odmietnuť
relationship
[rɪˈleɪʃnʃɪp]
vzťah, väzba
rubbish
[ˈrʌbɪʃ]
odpadky
silly
[ˈsɪli]
hlúpy, bláznivý
spelling
[ˈspelɪŋ]
hláskovanie slov, pravopis
suspect
[səˈspekt]
podozrivý z čoho
try
[traɪ]
skúsiť, vyskúšať
want sb to do sth
[wɒnt tə də]
chcieť po niekom,aby niečo urobil
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
8
7
6
5
MODULE 3 – SAVE THE PLANET
ZACHRÁNTE PLANÉTU (ZEM)
carbon footprint
[ˈkɑːbən ˈfʊtprɪnt]
uhlíková stopa
climate change
[ˈklaɪmət tʃeɪndʒ]
zmena klímy, klimatická zmena
coal
[kəʊl]
uhlie
collect
[kəˈlekt]
zbierať čo, dávať dohromady
deforestation
[ˌdi:ˌfɒrɪˈsteɪʃn ]̩
odlesňovanie, ubúdanie lesu ľudským pričinením
drought
[ˈdraʊt]
sucho
eco-friendly
[eco friendly]
šetrné k životnému prostrediu
energy-saving light bulbs
[ˈenədʒɪ ˈseɪvɪŋ
laɪt bʌlbz]
energeticky úsporné žiarovky
environment
[ɪnˈvaɪərənmənt]
životné prostredie, okolie
floods
[flʌdz]
povodne
fossil fuels
[ˈfɒsl ̩ ˈfjuːəlz]
fosilné palivá
gas
[ɡæs]
plyn
global warming
[ˈɡləʊbl ̩ ˈwɔːmɪŋ]
globálne otepľovanie
green shopping
[ɡriːn ˈʃɒpɪŋ]
ekologické nakupovanie
(s dôrazom na životné prostredie)
NEW CHALLENGES – 4
| 13
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
[ˈhaɪbrɪd kɑːz
ˈjuːzɪŋ ɪˌlekˈtrɪsɪti
ənd ˈpetrəl]
hybridné automobily
(kombinujúce elektrickú energiu a benzín)
litter
[ˈlɪtə]
smeti, odpadky
natural wonders
[ˈnætʃrəl ˈwʌndəz]
prírodné krásy/zaujímavosti
organic vegetables
[ɔːˈɡænɪk
ˈvedʒɪtəbl z̩ ]
organická zelenina, biozelenina
petrol
[ˈpetrəl]
benzín, nafta,palivo
pollution
[pəˈluːʃn ]̩
znečistenie
poster
[ˈpəʊstə]
plagát
recycling
[ˌriːˈsaɪkl ɪ̩ ŋ]
recyklácia
renewable energy
[rɪˈnjuːəbl ̩ ˈenədʒi]
energia z obnoviteľných zdrojov
reusable bag
[ˌriːˈjuːzəbl ̩ bæɡ]
taška na viacero použití
solar energy
[ˈsəʊlər ˈenədʒi]
solárna energia
standby
[ˈstænbaɪ]
pohotovostný (režim)
turn off
[tɜːn ɒf]
vypnúť napr. svetlo, spotrebič atp.
wind farms
[wɪnd fɑːmz]
veterné farmy
Žiť ekologickejšie
[ˈkɒmpɒst]
záhradný kompost, záhradnícky substrát,
kompostovať
container
[kənˈteɪnə]
nádoba, bedňa, krabica, kontajner
documentary
[ˌdɒkjʊˈmentəri]
dokumentárny film, dokument
exhausted
[ɪɡˈzɔːstɪd]
vyčerpaný
focus
[ˈfəʊkəs]
zamerať sa, sústrediť sa, zaostriť pozornosť,
zamerať zrak na čo
leftover food
[ˈleftəʊvə fuːd]
zbytky jedla
plant
[plɑːnt]
rastlina
plaster
[ˈplɑːstə]
omietka
plastic bag
[ˈplæstɪk bæɡ]
plastový šáčok, igelitka
properly
[ˈprɒpəli]
správne, riadne
raise (money)
[reɪz ˈmʌni]
získať, zhromaždiť, akumulovať
recycling bin
[ˌriːˈsaɪkl ɪ̩ ŋ bɪn]
odpadkový kôš na delený odpad
reduce
[rɪˈdjuːs]
znížiť, obmedziť
8
compost
7
úspech, výsledok niečoho čo dosiahol, dosiahnutie,
splnenie, dokončenie
6
[əˈtʃiːvmənt]
5
achievement
4
7 – Going green
3
hybrid cars (using
electricity and petrol)
2
skleníkové plyny (napr. oxid uhličitý )
1
[ˈɡriːnhaʊs
ˈɡæsɪz – ˈkɑːbən
daɪˈɒksaɪd]
MODULE
greenhouse gases (e.g.
carbon dioxide)
14 |
NEW CHALLENGES – 4
remove
[rɪˈmuːv]
odstrániť
reuse
[ˌriːˈjuːz]
znovu použiť
rubbish
[ˈrʌbɪʃ]
odpadky
take sth seriously
[teɪk ˈsɪərɪəsli]
brať niečo vážne
waste
[weɪst]
plytvať, mrhať čím, premárniť, prepásť čo príležitosť,
byť škoda čoho, vyčerpat (se), opotřebovat se,
plýtvání, mrhání čím zdroji
8 – Fair Trade
Fair Trade
although
[ɔːlˈðəʊ]
aj keď, trebárs
avoid
[əˈvɔɪd]
vyhnúť sa čomu, vyvarovať sa čoho, uniknúť čomu,
vyhýbať s komu/čomu, vyvarovať sa, strániť sa čoho
činnosti
benefit
[ˈbenɪfɪt]
úžitok,prospech, výhoda, prínos (z) čoho z určitej
veci, pomoc, možnosť využitia, dávka, príspevok,
štátny prídavok
car tyre
[kɑː ˈtaɪə]
pneumatika automobilová
catalogue
[ˈkætəlɒɡ]
katalóg
coffee beans
[ˈkɒfi biːnz]
zrnko kávy
cooperative
[kəʊˈɒpərətɪv]
družstvo, družstevný podnik výrobný ap., spoločný,
spojené síly, vlastníctvo ap.
deal
[diːl]
veľa, hromada čoho,výrazne, dosť, mnoho, dohoda,
obchod
delicious
[dɪˈlɪʃəs]
lahodný, výborný, vynikajúce jedlo ap., skvělý
despite
[dɪˈspaɪt]
naprieč čomu, aj skrs niečo ap., proti své vůli,
chtě nechtě
developing world
[dɪˈveləpɪŋ wɜːld]
rozvojové krajiny
fair business
[feə ˈbɪznəs]
spravodlivý/čestný obchod
fight
[faɪt]
bojovať, boj
gift
[ɡɪft]
dar, darček
good pay
[ɡʊd peɪ]
dobrý plat
green product
[ɡriːn ˈprɒdʌkt]
zelený výrobok, ekologická produkcia
groceries
[ˈɡrəʊsərɪz]
potraviny
handmade
[hændˈmeɪd]
ručne /remeselne robený
harm
[hɑːm]
ublížit komu, zraniť koho, uškodiť komu/čomu,
poškodiť koho/čo, spôsobiť škodu komu/čomu byť
ohrozený, byť vystavený nebezpečenstvu
landfill
[ˈlændfɪl]
skládka
pack
[pæk]
zabaliť
poverty
[ˈpɒvəti]
chudoba
producer
[prəˈdjuːsə]
výrobca
8
7
6
5
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
NEW CHALLENGES – 4
| 15
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
zisk
roast
[rəʊst]
(o)piecť (sa), pražiť (sa) káva ap., opékané mäso ap.
rubber
[ˈrʌbə]
guma
selection
[sɪˈlekʃn ]̩
výber
tap water
[tæp ˈwɔːtə]
voda z vodovodu
tissue
[ˈtɪʃuː]
papierový kapesník
waste paper
[weɪst ˈpeɪpə]
papier do zberu
working conditions
[ˈwɜːkɪŋ kənˈdɪʃn z̩ ]
pracovné podmienky
baggy
[ˈbæɡi]
taškovitý, vydutý tvar
bellbottom trousers
[ˈbelˌbɒtəm
ˈtraʊzəz]
nohavice zvonovitého strihu
exhibition
[ˌeksɪˈbɪʃn ]̩
výstava
fancy
[ˈfænsi]
chcieť čo, mať chuť na niečo, ísť po niekom,
snažiť sa zbaliť, byť sexuálne priťahovaný kým
flared
[fleəd]
plápolajúci
freaky
[ˈfriːki]
bizarný, zvláštny
hold
[həʊld]
držať (sa), podržať, pridržať (sa) čo predmet ap.,
Objať, držať v objatí koho, držať sa za čo, skladovať,
prechovávať, mať ložené kde, udržať informácie ap.
panic
[ˈpænɪk]
panika, panický
stick
[stɪk]
palička, spadnutá vetvička, palička k chôdzi,
tyč(ka),palička na buben, drievko, špajdla z lízatka
ap., hůl náčiní
strange
[streɪndʒ]
zvláštny, poctivý
stuff
[stʌf]
vec
valuable
[ˈvæljʊəbl ]̩
cenný
weird
[wɪəd]
zvláštny, podivný
9 – The River
1
[ˈprɒfɪt]
MODULE
profit
Rieka
2
3
4
5
6
Across Cultures 2
Naprieč kultúrami 2
pásavec
bird of prey
[bɜːd əv preɪ]
dravec, dravý pták
buffalo
[ˈbʌfələʊ]
bizón, zubor severoamerický,
deafening
[ˈdefn ɪ̩ ŋ]
ohlušujúci
endangered
[ɪnˈdeɪndʒəd]
ohrozený druh
extraordinary
[ɪkˈstrɔːdn r̩ i]
mimoriadny, výnimočný, neobvyklý
freshwater
[ˈfreʃwɔːtə]
sladkovodný
glacier
[ˈɡlæsɪə]
ľadovec hl. horský
8
[ˌɑːməˈdɪləʊ]
7
armadillo
16 |
NEW CHALLENGES – 4
8
7
6
5
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
green tourism
[ɡriːn ˈtʊərɪzəm]
zelený cestovný ruch, ekoturizmus
habitat
[ˈhæbɪtæt]
(prirodzené) prostredie, miesto výskytu, habitat,
kde žije určitý organizmus
magnificent
[mæɡˈnɪfɪsnt]
veľkolepý
mist
[mɪst]
jemná hmla, opar
mobile home
[ˈməʊbaɪl həʊm]
mobilný dom
nearby
[ˈnɪəbaɪ]
neďaleko, blízko, hneď vedľa, nedaleký, vedlajší,
susedný
no-fly holidays
[nəʊ flaɪ ˈhɒlədeɪz ]
bezletové prázdniny, dovolenka, na ktorú sa
necestuje lietadlom
charity auction
[ˈtʃærɪti ˈɔːkʃn ]̩
charitatívna aukcia, dražba, kde výťažok smeruje
na charitatívne účely
chores
[tʃɔːz]
práca, nepríjemná povinnosť, domáca práca
umývanie riadu ap.
outstanding
[ˌaʊtˈstændɪŋ]
vynikajúci, mimoriadny, význačný výkon, dielo ap.,
Nezaplatený, nevyrovnaný účet, dlh ap., (doteraz)
nevybavený problém, otázka ap.
average wage
[ˈævərɪdʒ weɪdʒ]
priemerná mzda
complaint
[kəmˈpleɪnt]
sťažnosť na čo,reklamácia čoho, dôvod
k nespokojnosti/sťažnosti
fool
[fuːl]
blázon
retreat
[rɪˈtriːt]
vzdialiť sa, stiahnuť sa, odísť odkiaľ z izby ap.,
Ustúpiť armáda ap., utiecť od čoho príliš náročného
ap.
scenery
[ˈsiːnəri]
scenéria
snow-capped
[ˈsnəʊkæpt]
pokrytý snehom
stretch
[stretʃ]
natiahnuť
thick
[θɪk]
silný, hrubý -doska ap.
thundering
[ˈθʌndərɪŋ]
hrom, zahrmenie, burácanie, dunenie motoru ap.
unique
[juːˈniːk]
unikátny
whitewater rafting
[ˈwaɪˌtwɒtə ˈrɑːftɪŋ] rafting na divokej vode
wildlife
[ˈwaɪldlaɪf]
divoká příroda, zvieratá a rastliny
Landscape
[ˈlændskeɪp]
Krajina, vhľad
forest
[ˈfɒrɪst]
les
glacier
[ˈɡlæsɪə]
ľadovec hl. horský
gorge/canyon
[ɡɔːdʒ ˈkænjən]
kaňon
hill
[hɪl]
kopec
island
[ˈaɪlənd]
ostrov
lake
[leɪk]
jazero
marsh
[mɑːʃ]
močiar, bažina, mokrastý, bažinovitý
NEW CHALLENGES – 4
| 17
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
[ˈmaʊntɪn]
hora
swamp
[swɒmp]
bažina
waterfall
[ˈwɔːtəfɔːl]
vodopád
MODULE 4 – CASH
HOTOVOSŤ
[pɑːt]
časť
part-time job
[ˈpɑːt taɪm dʒɒb]
práca na čiastočný úväzok
pocket money
[ˈpɒkɪt ˈmʌni]
vreckové
save for sth
[seɪv fə ]
výnimka z čoho, okrem
to get: pocket money
[tə ˈɡet: ˈpɒkɪt
ˈmʌni]
dostať: vreckové
[ə ˈsæləri]
plat
a wage
[ə weɪdʒ]
mzda
to have: a bank account
[tə hæv: ə bæŋk
əkaʊnt]
cash (coins/bank
notes)
[kæʃ kɔɪnz bæŋk
nəʊts]
hotovosť (mince / bankovky)
a cheque book
[ə tʃek bʊk]
šekovú knižku
a credit card
[ə ˈkredɪt kɑːd]
kreditnú kartu
a debit card
[ə ˈdebɪt kɑːd]
debetnú kartu
or cash card)
[ɔː kæʃ kɑːd]
(alebo bankomatovú kart/platobnú kartu)
savings
[ˈseɪvɪŋz]
úspory
mať: bankový účet
spend/win money
[spend wɪn ˈmʌni]
míňať / vyhrať peniaze
5
požičať si od niekoho / zarobiť / požičať niekomu /
zarobiť / zohnať, dať dohromady / (u)šetriť
4
[tə ˈbɒrəʊ ɜːn lend
ˈmeɪk reɪz seɪv]
3
to borrow/earn/lend/
make/raise/save
10 – Auction
2
a salary
1
part
MODULE
mountain
Aukcia /dražba
auctioneer
[ˌɔːkʃəˈnɪə]
dražiteľ
authenticity
[ˌɔːθenˈtɪsəti]
pravosť
autograph
[ˈɔːtəɡrɑːf]
autogram, vlastnoručný podpis slávnej osoby,
podpísať sa na čo, do čoho, na foto, do knihy ap.
belong to sb
[bɪˈlɒŋ tə]
patriť niekomu
bidding
[ˈbɪdɪŋ]
prihadzovanie pri dražbe,predkladanie ponúk
pri verejnej súťaži, na niekoho žiadosť / príkaz
collector
[kəˈlektə]
zberateľ, vyberač poplatkov ap., Zberač, kolektor
disabled
[dɪsˈeɪbl d̩ ]
(zdravotne) postihnutý, invalidný, postihnutí (ľudia),
invalidi
8
(z)účastniť sa čoho, byť prítomný kde, na čom,
navštevovať čo, chodiť (do), docházať kam
pravidelne – o škole ap.
7
[əˈtend]
6
attend
18 |
NEW CHALLENGES – 4
donate
[dəʊˈneɪt]
darovať aj o krvi, venovať darom
fake
[feɪk]
falošný pas ap., nepravý, podvrh, falzifikát
good cause
[ɡʊd kɔːz]
dobrá vec, za dobrým účelom
hand-written
[ˌhændˈrɪtn ]̩
psáno rukou
injured
[ˈɪndʒəd]
zranený
item
[ˈaɪtəm]
vec, položka
landmine
[ˈlændmaɪn]
nášlapná mína
murderer
[ˈmɜːdərə]
vrah
performance
[pəˈfɔːməns]
výkon, vystúpenie, predstavenie
personalise
[ˈpɜːsənəˌlaɪz]
opatriť menom vlastníka hodinky ap.,
prispôsobiť svojím osobným potrebám čo
put off
[ˈpʊt ɒf]
odložiť, presunúť, odsunúť čo na kedy schôdzku ap.,
odbyť koho odkladom na inokedy
racing driver
[ˈreɪsɪŋ ˈdraɪvə]
automobilový pretekár
sell
[sel]
predať, predávať
sign
[saɪn]
podpísať
soap opera
[səʊp ˈɒprə]
telenovela, nekonečný TV seriál
victim
[ˈvɪktɪm]
obeť
11 – Funny Money
Nezvyčajné peniaze
bank note
[bæŋk nəʊt]
bankovka
bar
[bɑː]
tyč, tyčinka (jedlo), prút, kus,
barter
[ˈbɑːtə]
výmenný, barterový obchod (kus za kus)
bead
[biːd]
korálka
bronze
[brɒnz]
bronz
carton
[ˈkɑːtn ]̩
kartón
cloth
[klɒθ]
látka, plátno, tkanina, utierka, handa, kus látky
coin
[kɔɪn]
minca
copper
[ˈkɒpə]
meď
credit
[ˈkredɪt]
úver, kredit bankový ap., kladný zostatok na účte,
položka k dobru, (strana) dal účtu, kreditná položka,
peňažný príspevok
crop
[krɒp]
plod, úroda, várka, skupina ľudí, vecí, plodiť,
dávať úrodu rastlina
decorative
[ˈdekərətɪv]
dekoratívny, ozdobný
economic resilience
[ˌiːkəˈnɒmɪk
rɪˈzɪlɪəns]
ekonomická odolnosť
feather
[ˈfeðə]
perie
8
7
6
5
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
NEW CHALLENGES – 4
| 19
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
hedgehog
[ˈhedʒhɒɡ]
ježko
iron
[ˈaɪən]
železo
leather
[ˈleðə]
koža
metal
[ˈmetl ]̩
kov
mixture
[ˈmɪkstʃə]
zmes
negotiate
[nɪˈɡəʊʃɪeɪt]
jednať, vyjednávať o čom, s kým, vyjadrovať čo,
zdolať, prekonať, čo prekážku, úsek apod.
packet
[ˈpækɪt]
balíček
paper
[ˈpeɪpə]
papier
pile
[paɪl]
hromada, kopec
plastic
[ˈplæstɪk]
umelá hmota
recording equipment
[rɪˈkɔːdɪŋ
ɪˈkwɪpmənt]
záznamové zariadenie
salt
[sɔːlt]
soľ
shell
[ʃel]
škrupina vajca, orechu ap., pancier korytnačky ap.,
ulita slimáka ap., mušla, lastúra, schránka
silk
[sɪlk]
hodváb
silver
[ˈsɪlvə]
striebro
so
[ˈsəʊ]
kdo taktiež, rovnako tak kladný význam, tak tým
spôsobom, tak, takže uvedenie témy, tak, toľkokrát
zdôraznené
stone
[stəʊn]
kameň
such
[sʌtʃ]
taký ... (ako) čo, taký popísaný, čo ako (treba), (ako)
napríklad, taký a taký, to a to neurčitý popis
swap
[swɒp]
vymeniť si, zameniť si s čo kým tovar za tovar ap.,
nahradiť čo čím
tin
[ˈtɪn]
cín
tube
[tjuːb]
trúbka
wood
[wʊd]
drevo
a bag of crisps
[ə bæɡ əv krɪsps]
sáčok čipsov
pieces of paper
[ˈpiːsɪz əv ˈpeɪpə]
kúsky paiera
bits of metal
[bɪts əv ˈmetl ]̩
kúsky kovu
a group of people
[ə ɡruːp əv ˈpiːpl ]̩
skupina ľudí
a cup of coffee
[ə kʌp əv ˈkɒfi]
šálka kávy
slice of toast
[slaɪs əv təʊst]
plátok toastu
8
zlato
7
[ɡəʊld]
6
gold
5
sklo
4
[ɡlɑːs]
3
glass
2
dostať sa do kontaktu
1
[ˈɡet ɪn tʌtʃ]
MODULE
get in touch
20 |
NEW CHALLENGES – 4
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
8
7
6
5
4
3
2
1
MODULE
12 – Value for Money
Hodnota za peniaze
aggressive
[əˈɡresɪv]
útočný, agresívny, násilný
apologise
[əˈpɒlədʒaɪz]
ospravedlniť sa
consonant
[ˈkɒnsənənt]
spoluhláska
damaged
[ˈdæmɪdʒd]
poškodený
fall out
[fɔːl ˈaʊt]
vypadávať, padať
hurt
[hɜːt]
ublížiť, zraniť, poškodiť
cheerful
[ˈtʃɪəfəl]
veselý
nervous
[ˈnɜːvəs]
nervózny
polite
[pəˈlaɪt]
zdvorilý, slušný
receipt
[rɪˈsiːt]
účet
refund
[rɪˈfʌnd]
vráti´t peniaze, refundovať
replacement
[rɪˈpleɪsmənt]
výmenam nahradenie iným tovarom
rude
[ruːd]
hrubý, nezdvorilý, používať neslušné výrazy
side effect
[saɪd ɪˈfekt]
nežiadúci účinok, vedlajší efekt, produkt
sleepy
[ˈsliːpi]
ospalý
take back
[teɪk ˈbæk]
vziať späť
tight
[taɪt]
tesný
tired
[ˈtaɪəd]
unavený
weird
[wɪəd]
zvláštny
Complaining
Sťažnosti
Excuse me?
prepáčte?
Yes, can I help you?
Áno, môžem Vám pomôcť?
Well, I bought … last
week.
No, kúpil som ... minulý týždeň.
I´m afraid there is
a problem with it.
Obávam sa, že s tým je problém.
What´s that?
Čo je to?
Well, the first time I used
it …
No, ke´d som to prvýkrát použil/a...
I´m terribly sorry about
that.
Veľmi ma to mrzí. Je mi to ľúto.
Have you got a receipt,
please?
Máte prosím Vás účet?
Yes, here you are.
Áno, tu je.
I really apologise about
this.
Veľmi sa za to ospravedlňujem
Would you like a refund or
would you like
Chcel/a by ste vrátiť peniaze alebo by ste chcel/a
NEW CHALLENGES – 4
| 21
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
I´d like another …,
please.
Chcel/a by som iný ..., prosím.
Right, here you are.
Dobre, tu je to.
And I´m sorry again
about …
A ešte raz sa ospravedlňujem.
Thanks very much.
Ďakujem veľmi.
Not at all.
Nie je začo.
Your challenge
Tvoja výzva
[ɪkˈsplɔː]
(pre)skúmať, (pre)bádať, poznávať čo oblasť ap.,
Zaoberať sa čím, preskúmať, prejsť čo návrh,
podnety ap.
faulty
[ˈfɔːlti]
zlý, chybný, defektná súčiastka
flow through
[fləʊ θruː]
prietok, pretekať cez
guesthouse
[ˈɡesthaʊs]
penzión, malý hotel, domček pre hostí v rámci
väčšieho areálu
held
[held]
zadržaný, držaný v ruke, ovládaný ap.
hire
[ˈhaɪə]
najať (si), zjadnať si koho, (pre)najať si čo, (vy)
požičať si čo za peniaze ap.
letter of complaint
[ˈletər əv
kəmˈpleɪnt]
písomná sťažnosť
look forward to sth
[lʊk ˈfɔːwəd tə]
tešiť sa na čo, očakávať čo, dúfať v čo
mark
[mɑːk]
škvrna, stopa, otlačok na povrchu, znak, značka
vyznačený symbol, známka, (o)hodnotenie,
obodovacia hodnota, hodnota,
mountain range
[ˈmaʊntɪn reɪndʒ]
pohorie
mountain top
[ˈmaʊntɪn tɒp]
vrchol hory
peak
[piːk]
vrchol, maximum, najvyšší stupeň procesu, vrchol,
štít hory ap.
questioning
[ˈkwestʃənɪŋ]
výsluch,pátravý pohľad, dotazovanie (sa),
vypytovanie sa
reason
[ˈriːzən]
dôvod pre čo, príčina čoho, rozum, súdnosť, usúdiť,
usudzovať
regular customer
[ˈreɡjʊlə ˈkʌstəmə]
stály zákazník
ruin
[ˈruːɪn]
zničiť, zruinovať, priviesť na mizinu koho, krach,
úpadok, zmar, zničenie
8
explore
7
výletná plavba, plaviť sa hl. po mori, brázdiť čo more
ap. loďou, plaviť sa porieke ap.
6
[kruːz]
5
cruise
4
presvedčivý, vierohodný dôkaz ap.
3
[kənˈvɪnsɪŋ]
2
convincing
1
zvoliť iný druh...?
MODULE
to choose another
kind of …?
22 |
NEW CHALLENGES – 4
separate
[ˈseprət]
, oddelený, samostatný, odlúčený od čoho, rôzny,
separátna zmluva ap., rozdeliť (sa), oddeliť (sa)
service
[ˈsɜːvɪs]
služba zabezpečovaná štátom pre verejnosť,
organizácia pre služby verejnosti hl. súkromná, servis
pre zákazníkov ap., služby sektor ekonomiky
tortoise
[ˈtɔːtəs]
(suchozemská) korytnačka bylinožravá
unspoiled
[ʌnˈspɔɪld]
nedotknutý, nezničený, neponičená príroda ap.,
nezkažený povaha, jídlo ap.
MODULE 5 – FASHION
MÓDA
argue with sb.
[ˈɑːɡjuː wɪð ]
hádať sa, dohadovať sa s kým
body art
[ˈbɒdi ɑːt]
body art, používanie tela ako východiska a vlastného
materiálu umeleckej tvorby
hood
[hʊd]
kapucňa
influence
[ˈɪnflʊəns]
vplyv
Clothes and Hairstyling
[kləʊðz ənd heə
ˈstaɪlɪŋ]
oblečenie a účesy
Style:
[staɪl]
Štýl:
casual
[ˈkæʒʊəl]
neformálny
cool
[kuːl]
skvelý (podle módy,in)
designer
[dɪˈzaɪnə]
značkový, luxusný, od návrhárov
formal
[ˈfɔːml ]̩
formálny
old-fashioned
[əʊld ˈfæʃn d̩ ]
staromódny
scruff y
[ˈskrʌfi]
ošumelý, špinavý, zanedbaný
smart
[smɑːt]
elegantný, vkusný, dobre vypadajúca,
luxusný, okázalý
stylish
[ˈstaɪlɪʃ]
štýlový
tasteless
[ˈteɪstləs]
nevkusný
trendy
[ˈtrendi]
moderný, podľa poslednej módy
8
7
6
5
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
Type:
[taɪp:]
Typ:
baggy
[ˈbæɡi]
vačkovitý, voľný
tight
[taɪt]
tesný
torn
[ˈtɔːn]
roztrhaný
flared trousers/jeans
[fleəd ˈtraʊzəz
dʒiːnz]
zvonové nohavice / džíny
long-sleeved
[ˈlɒŋ sliːvd]
s dlhým rukávom
short-sleeved
[ʃɔːt sliːvd]
s krátkým rukávom
sleeveless shirt/
blouse/T-shirt/top
[ˈsliːvləs ʃɜːt blaʊz
ˈtiː ʃɜːt tɒp]
tričko bez rukávov / tričko / top
ankle-length
[ˈæŋkl ̩ leŋθ]
po členky
NEW CHALLENGES – 4
| 23
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
[niː leŋθ]
po kolená
mini skirt/dress
[mini skɜːt dres]
mini sukňa / šaty
Materials:
[məˈtɪərɪəlz:]
Materiály:
[ˈkɔːdəroɪ]
menčester
cotton
[ˈkɒtn ]̩
bavlna
denim
[ˈdenɪm]
džínovina
leather
[ˈleðə]
koža
linen
[ˈlɪnɪn]
vlnené plátno, vlnená tkanina, len látka, vlákno,
prádlo, vlnená priadza ap.
silk
[sɪlk]
hodváb
wool
[wʊl]
vlna
[ˈpætn z̩ :]
Vzory :
[tʃekt]
károvaný hl. vo dvoch farbách
plain
[pleɪn]
jednoduchý (bez vzoru, jednofarebný)
polka-dot
[ˈpɒlkə dɒt]
bodkovaný
striped shirt/blouse
[straɪpt ʃɜːt blaʊz]
pruhované tričko
Hairstyling:
[heə ˈstaɪlɪŋ:]
Účesy :
[ˈkɜːləz]
natáčky
hair cream/dye/gel/
spray
[heə kriːm daɪ dʒel
spreɪ]
vlasový krém / farba / gél / lak
hair extensions/piece
[heər ɪkˈstenʃn z̩
piːs]
predlžovanie vlasov / príčesok
wig
[wɪɡ]
parochňa
hairdryer
[heə ˈdraɪə]
fén
razor
[ˈreɪzə]
žiletka
straighteners
[ˈstreɪtənəz]
vyrovnanie, žehlička na vlasy
4
curlers
holičstvo
comb
[kəʊm]
hrebeň, česať sa
curler
[ˈkɜːlə]
natáčka
dreamy
[ˈdriːmi]
zasnený
easy-care
[ˈiːzi keə]
jednoduchá starostlivosť
experiment
[ɪkˈsperɪmənt]
experiment
floppy
[ˈflɒpi]
poddajný, splasnutý, mäkký
mess
[mes]
neporiadok
moustache
[məˈstɑːʃ]
fúzy
8
[ˈbɑːbərz]
7
barber´s
6
Štýl a pohodlie
5
13 – Style or comfort
3
checked
2
Patterns:
1
corduroy
MODULE
knee-length
24 |
NEW CHALLENGES – 4
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
nag
[næɡ]
kobylka
punk
[pʌŋk]
pankáč
quiff
[kwɪf]
pätka
updo
[ˈʌpduː]
vyčesané vlasy nahor (zopnuté, drdol apod.)
wig
[wɪɡ]
parochňa
by herself
[baɪ hɜːˈself]
bez cudzej pomoci, sama,samostatne
by chance
[baɪ tʃɑːns]
náhodou
dull
[dʌl]
matný, nudný
for a moment
[fər ə ˈməʊmənt]
na chvíľočku
illegal immigrant
[ɪˈliːɡl ̩ ˈɪmɪɡrənt]
nelegálny prisťahovalec
immediately
[ɪˈmiːdɪətli]
ihneď
in exchange for
[ɪn ɪkˈstʃeɪndʒ fɔː]
výmenou za
in trouble
[ɪn ˈtrʌbl ]̩
v problémoch
on her own
[ɒn hər əʊn]
na vlastnú päsť
on the move
[ɒn ðə muːv]
na cestách
out of work
[ˈaʊt əv ˈwɜːk]
bez práce
over the world
[ˈəʊvə ðə wɜːld]
na celom svete
well off
[wel ɒf]
finančne dobre zabezpečený, zámožný, dobre sa
dariť
within months
[wɪðˈiːn mʌnθs]
behom niekoľkých mesiacov
8
7
6
5
4
3
2
1
14 – Desert Flower
Púštny kvet
15 – Fashion Show
Módna prehliadka
certain
[ˈsɜːtn ]̩
istý, určitý, jeden daný ale bez upresnenia, nejaký
ap., Byť si istý čím človek, niektorý, niekoľko z danej
skupiny
hesitant
[ˈhezɪtənt]
váhavý, nerozhodný, zdráhavý
look like
[lʊk ˈlaɪk]
vyzerať ako
Looks
[lʊks]
vzhľad
People:
[ˈpiːpl ̩:]
Ľudia:
attractive
[əˈtræktɪv]
atraktívny, príťažlivý
beautiful
[ˈbjuːtəfl ]̩
krásny
cute
[kjuːt]
roztomilý
elegant
[ˈelɪɡənt]
elegantný
good-looking
[ɡʊd ˈlʊkɪŋ]
peknýezký
gorgeous
[ˈɡɔːdʒəs]
nádherný
not very good-looking
[nɒt ˈveri ɡʊd
ˈlʊkɪŋ]
nie veľmi pekný, nevyzerajúci dobre
NEW CHALLENGES – 4
| 25
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
[ˈstaɪlɪʃ]
štýlový
unattractive
[ˌʌnəˈtræktɪv]
neatraktívny
Women:
[ˈwɪmɪn:]
Ženy:
glamorous
[ˈɡlæmərəs]
okúzľujúca
pretty
[ˈprɪti]
pekná, pohľadná
Men:
handsome
[men:]
Muži:
[ˈhænsəm]
pekný
He is a slim guy with
short, brown hair.
Je to štíhly muž s krátkými, hnedými vlasmi.
His trousers go with
the jacket …
Jeho nohavice ladia s bundou ...
… but they´re a different
shade of grey and look
a bit short.
... ale sú to rôzne odtiene šedej a vyzerajú trochu
krátke.
Underneath the jacket,
he´s wearing a black
T-shirt with white designs
on it.
Pod bundou má čierne tričko s bielymi vzormi.
She´s wearing an orange
jacket and a matching
top.
Má na sebe oranžuvú budnu a k tomu zladený top.
Round her neck, she´s
got a white scarf.
Okolo krku má bielu šatku.
It doesn´t really suit her
because she´s very pale.
To jej naozaj neristane, pretože je veľmi bledá.
Her skirt doesn´t go with
the jacket.
Sukňa neladí s bundou.
Across Cultures 3
Srkz kultúry
2
Popis
1
Describing People
zlo
good luck
[ɡʊd lʌk]
veľa šťastia
independent shop
[ˌɪndɪˈpendənt ʃɒp]
nezávislý, samostatný obchod
sea lion
[siː ˈlaɪən]
mrož
shop window
[ʃɒp ˈwɪndəʊ]
výklad
spirit
[ˈspɪrɪt]
duch
unhygienic
[ˌʌnhaɪˈdʒiːnɪk]
nehygienický
farbiť si: svoje vlasy
[peɪnt: jə hændz
ˌfɪŋɡəˈneɪlz
ˈtəʊneɪlz]
namaľovať/nalakovať: tvoje ruky
nechty
8
dye: your hair
7
[ˈiːvl ]̩
6
evil
5
komplikovaný, zložitý systém ap., Prepracovaný plán
ap., rozpracovať, rozviest, rozvinúť plán, teóriu ap.
4
[ɪˈlæbəreɪt]
3
elaborate
paint: your hands
fingernails/toenails
MODULE
stylish
26 |
NEW CHALLENGES – 4
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
pierce: your ears/nose
[pɪəs: jər ɪəz nəʊz] prepichnúť: vaše uši/nos
put on/wear: lipstick
make-up perfume
a wig
[ˈpʊt ɒn weə:
ˈlɪpstɪk ˈmeɪkʌp
mpəˈfjuːm ə wɪɡ]
shave: your head/armpits/ [ʃeɪv: jə hed
face/legs
ˈɑːmpɪts feɪs leɡz]
nosiť, dať si na seba: rúž, make up, parfém,
parochňu
holiť: vašu hlavu/podpazušie/tvár/nohy
4
3
2
1
tattoo: your arm/back/leg/ [təˈtuː: jər ɑːm ˈbæk
potetovať: vašu ruku/chrbát/nohu/krk
neck
leɡ nek]
believe in
[bɪˈliːv ɪn]
veriť v
belong to
[bɪˈlɒŋ tuː]
patriť do; k niečomu
consist of
[kənˈsɪst ɒv]
pozostávať z
deal with
[diːl wɪð]
vysporiadať sa s čím, vyrovnať sa s
depend on
[dɪˈpend ɒn]
závisieť na čom
have something to do
[həv ˈsʌmθɪŋ tə
duː]
mať čo dočinenia
protect from
[prəˈtekt frɒm]
chrániť pred čím
refer to
[rɪˈfɜː tuː]
zmieniť (sa), hovoriť o kom/čom, odkázať sa,
odvolávať sa na čo, vzťahovať sa k čomu,
týkať sa čoho termín ap., pozri
rely on
[rɪˈlaɪ ɒn]
spoliehať sa na koho
return to
[rɪˈtɜːn tuː]
vrátiť sa do
suffer from
[ˈsʌfə frɒm]
trpieť čím
use as
[ˈjuːs æz]
použiť ako
8
7
6
5
MODULE 6 – SPORTS & GAMES
ŠPORT A HRY
achievement
[əˈtʃiːvmənt]
úspech
accident
[ˈæksɪdənt]
nehoda
challenge
[ˈtʃæləndʒ]
výzva
injury
[ˈɪndʒəri]
zranenie
pain
[peɪn]
bolesť
rules
[ruːlz]
pravidlá
risk
[rɪsk]
riziko
safety
[ˈseɪfti]
bezpečnosť
Sport & Games
[spɔːt ənd ɡeɪmz]
Šport a hry
Personal achievement:
[ˈpɜːsənl ̩
əˈtʃiːvmənt:]
Osobný úspech
discus
[ˈdɪskəs]
disk
javelin
[ˈdʒævlɪn]
oštep
long jump
[ˈlɒŋ dʒʌmp]
skok do diaľky
weightlifting
[ˈweɪtlɪftɪŋ]
vzpieranie
NEW CHALLENGES – 4
| 27
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
Racing:
[ˈreɪsɪŋ:]
Závody:
[hɔːs ˈreɪsɪŋ]
dostihy
marathon
[ˈmærəθən]
maratón
rowing
[ˈraʊɪŋ]
veslovanie
Individual:
[ˌɪndɪˈvɪdʒʊəl]
Individuálne:
[ˈbɒksɪŋ]
box
fencing
[ˈfensɪŋ]
šerm(ovanie)
wrestling
[ˈresl ɪ̩ ŋ]
zápas
[tiːm ɡeɪmz]
basketball
[ˈbɑːskɪtbɔːl]
basketbal
cricket
[ˈkrɪkɪt]
kriket
ice hockey
[aɪs ˈhɒki]
ľadový hokej
rugby
[ˈrʌɡbi]
ragby
water polo
[ˈwɔːtə ˈpəʊləʊ]
vodné pólo
Games:
[ɡeɪmz:]
Tímové hry
Hry:
backgammon
cards
[kɑːdz]
karty
chess
[tʃes]
šachy
draughts
[drɑːfts]
dáma
Scrabble
[ˈskræbl ]̩
scrabble
[ədˈventʃə:]
Dobrodružstvo:
[ˈpærəɡlaɪdɪŋ]
paragliding
scuba diving
[ˈskuːbə daɪvɪŋ
ˈdaɪvɪŋ]
potápanie
sky diving
[skaɪ ˈdaɪvɪŋ]
skoky padákom, parašutizmus
surfing
[ˈsɜːfɪŋ]
surfovanie
omylom
board
[bɔːd]
doska,, hracia doska, šachovnica, tabuľa, nástenka
board game
[bɔːd ɡeɪm]
stolná hra
carefully
[ˈkeəfəli]
opatrne, dôkladne, pozorne
hide
[haɪd]
schovať (sa), skryť (sa), ukryť (sa) koho/čo, (za)
tajiť, skryť čo informáciu, pocit ap., skrýša, úkryt,
pozorovateľňa lovca ap.
chessman
[ˈtʃesmæn]
šachová figurka
incomplete
[ˌɪnkəmˈpliːt]
neúplný, nedokončený, nekompletný
owner
[ˈəʊnə]
vlastník, majiteľ čoho
8
[ˈæksədəntli]
7
accidently
6
Hry
5
paragliding
16 – Games
4
[ˈbækˌɡæmən]
3
backgammon
Adventure:
2
Team games:
1
boxing
MODULE
horse racing
28 |
NEW CHALLENGES – 4
[ˈspekjʊleɪt]
špekulovať, dohadovať sa, uvažovať o čom,
špekulovať s čím na burze ap.
stock
[stɒk]
akcie, cenné papiere v držaní firmy, zásoby (tovar),
skladovaný tovar, sklad stav tovaru, zariadenie,
vybavenie, objem, množstvo, kapacita čohokoľvek
v danom mieste, oblasti alebo obore
trade route
[treɪd ruːt]
obchodná cesta
travelling salesman
[ˈtrævəlɪŋ
ˈseɪlzmən]
obchodný cestujúci
speculate
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
Olympiáda
ancient
[ˈeɪnʃənt]
antický, staroveký Rím ap., (staro)dávny, (pra)starý,
odveký tradícia ap.
athlete
[ˈæθliːt]
športovec, atlét
bare
[beə]
holý, nahý, obnažený, prázdna izba, skriňa
competitor
[kəmˈpetɪtə]
konkurent koho/čoho obchodný ap., účastník súťaže
verejnej ap., závodník, súťažici, súper
disappoint
[ˌdɪsəˈpɔɪnt]
sklamať, rozčarovať koho, zahatať, zmariť plány ap.
distribute
[dɪˈstrɪbjuːt]
rozdávať, roznášať, rozosielať čo letáky, prídely ap.,
distribuovať, rozvážať čo tovar k predajcom ap.
doping
[ˈdəʊpɪŋ]
doping, používanie zakázaných látok
drop
[drɒp]
(po)klesnúť, znížiť (sa) krvný tlak ap., spadnúť ceny,
pustiť na zem ap., (do)padnúť čo kam
drown
[draʊn]
utopiť (sa) koho, topiť sa, plávať v čom vo veľkom
množstve, prehlušiť čo zvuk
chariot
[ˈtʃærɪət]
koč
cheat
[tʃiːt]
podvádzať, švindlovať, podviesť, podfúknuť, napáliť
koho, oklamať, okradnúť koho o čo podvodom
overweight
[ˌəʊvəˈweɪt]
majúci nadváhu, obtlstlý, obézny, nadváha
present
[prɪˈzent]
prítomný, súčasný, súčasnosť, dnešok, predložiť,
predviesť
put down
[ˈpʊt daʊn]
zapísať (si) čo, položiť, zložiť (zálohu)
časť peňazí vopred
put off
[ˈpʊt ɒf]
odložiť, presunúť, odsunúť čo na kedy schôdzku
ap., odbyť koho odkladom na inokedy, odradiť koho
od čoho, rozptyľovať koho pri čom, odvádzať koho
od čoho pozornosť
put up
[ˈpʊt ʌp]
vztýčiť stožiar ap., postaviť dom, stenu, stan ap.,
zdvihnúť ruku ap., vyvesiť, vylepiť oznámenie ap.,
poskytnúť, zaistiť finančnú čiastku
religious
[rɪˈlɪdʒəs]
náboženský, cirkevný, zbožný, pobožný
take place
[teɪk ˈpleɪs]
prebiehať, konať sa, diať sa
terrorist attack
[ˈterərɪst əˈtæk]
teroristický útok
8
7
6
5
4
3
2
17 – The Olympics
NEW CHALLENGES – 4
| 29
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
objaviť sa, vynoriť sa, doraziť znenazdania, nájsť,
objaviť, priniesť čo, zosíliť kúrenie ap., pustiť
hlasnejšie rádio ap.
turn down
[tɜːn daʊn]
odmietnuť koho/čo ponuku ap., ztlmiť, zoslabiť, stíšiť
čo zvuk ap., klesať, poklesnúť
give out something (e.g.
books, medals)
[ɡɪv ˈaʊt ˈsʌmθɪŋ]
dať niečo (napr. knihy, medaile), rozdať
drop out of something
(e.g. a competition,
a course of study
[drɒp ˈaʊt əv
ˈsʌmθɪŋ]
vypadnúť z niečoho (súťaž, štúdium, kurz)
give up something (e.g.
running)
[ɡɪv ʌp ˈsʌmθɪŋ]
niečo vzdať (napr. beh)
1
[tɜːn ʌp]
MODULE
turn up
let somebody down (e.g.
your friends, your team)
[let ˈsʌmbədi daʊn]
sklamať, zradiť, nechať v štychu
(napr. vašich priateľov, tím)
get away with something
(e.g. a crime)
[ˈɡet əˈweɪ wɪð
ˈsʌmθɪŋ]
vyviaznuť, uniknúť ž čoho čomu
(napr. trestný čin)
speak out against
something (e.g. the arms
trade, drugs)
[spiːk ˈaʊt əˈɡenst
ˈsʌmθɪŋ]
vystupovať proti niečomu
(napr. obchod so zbraňami, drogy)
Olympia bola dôležitým náboženským centrom
ľahko dostupným pre lode
As well as being an
important religious centre,
Olympia was easy to get
to by ship.
Rovnako ako bola dôležitým náboženským centrom,
bola Olympia ľahko dostupná pre lode.
We still have most of the
original events but not
chariot and horse racing.
Máme ešte väčšinu pôvodných súťaží,
ale nie dvojzáprahy a dostihy.
We still have many of
the original events, apart
from chariot and horse
racing.
Máme stále mnoho pôvodných súťaží,
okrem dvojzáprahov a dostihov.
They didn´t give out
medals. They presented
crowns of olive leaves
Nerozdávali medaile, predávali koruny
z olivových listov
Instead of giving out
medals, they presented
crowns of olive leaves to
the winners.
Namiesto rozdávania medailí predávali koruny
z olivových listov pre víťazov.
4
Olympia was an important
religious centre and was
easy to get to by ship.
3
pokračovať s niečím (napr. udalosť, vaše plány)
2
go ahead with something [ɡəʊ əˈhed wɪð
(e.g. an event, your plans) ˈsʌmθɪŋ]
5
6
7
18 – The Police Station
Policajná stanica
[pəˈliːs ˈɒfɪsə]
policajt
report
[rɪˈpɔːt]
správa, referát
8
police officer
30 |
NEW CHALLENGES – 4
track
[træk]
sledovať, stopovať, prenasledovať
publicly
[ˈpʌblɪkli]
verejne
investigation
[ɪnˌvestɪˈɡeɪʃn ]̩
vyšetrovanie
environmental group
[ɪnˌvaɪərənˈmentl ̩
ɡruːp]
ekologická skupina
keep sb. nose out of sth
[kiːp nəʊz ˈaʊt əv ]
zabrániť niekomu strkať nos do čoho
top-of- the-table
[tɒp əv ðə ˈteɪbl ]̩
v hornej časti tabuľky
draw
[drɔː]
kresliť
throw
[ˈθrəʊ]
hodiť, vrhnúť čo/čím, mrštiť, uvrhnúť, vsadiť koho
do vezenia ap., zhodiť, vyhodiť zo sedla koho kôň
Giving Advice
Dávanie rady
You should bring me all
your results.
Mali by ste mi priniesť všetky svoje výsledky.
If I were you, I´d go to the
environmental group.
Keby som bol vami, obrátil by som sa na ekologickú
skupinu
You´d better be careful.
Radšej buďte opatrný
You shouldn´t mention the
company´s name.
Nemali by ste uviesť názov spoločnosti
No, we won´t.
I promise.
Nie, to nie/Neuvedieme. Sľubujem.
Of course. We will be.
Samozrejme. Budeme.
That´s good idea.
To je dobrý nápad.
Right, we´ll do that.
Dobre, urobíme to.
award
[əˈwɔːd]
cena, ocenenie, vyznamenánie, diplom za dobrý
výkon, odškodné, kompenzácia, náhrada určená
súdom, udeliť komu čo, oceniť koho/čo čím
exercise machine
[ˈeksəsaɪz məˈʃiːn]
cvičebný stroj
championship
[ˈtʃæmpɪənʃɪp]
majstrovstvá, šampionát, majstrovský titul
improve
[ɪmˈpruːv]
zlepšiť (sa), vylepšiť (sa), uzdraviť sa, zotaviť sa,
polepšiť si, zlepšiť sa oproti čomu, prekonať, vylepšiť
čo predchádzajúce výsledky
leg support
[leɡ səˈpɔːt]
stupačky
link
[lɪŋk]
spojenie, spojitosť, súvislosť medzi čím, vzťah s kým,
prepojenie medzi organizáciami ap., odkaz, link,
prepojenie dvoch prvkov či súborov ap.
neatly
[ˈniːtli]
čisto, upravene, poriadne, úpravne, šikovne
paralysed
[ˈpærəlaɪzd]
ochrnutý, paralyzovaný po úraze ap., ochromený
doprava ap.
pronounce
[prəˈnaʊns]
vysloviť, vyslovovať čo, prehlásiť, konštatovať koho
za čo neschopným ap., vyniesť verdikt ap.
8
7
6
5
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
NEW CHALLENGES – 4
| 31
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
[kjuː]
fronta, rada čakajúcich, (vy)stáť frontu,
stáť vo fronte na čo
referee
[ˌrefəˈriː]
rozhodca vo futbale, boxe ap., rozhodca sudce,
rozhodca hl. v odborných záležitostiach, pískať,
sudcovať čo zápas
skate
[skeɪt]
korčule, korčuľovať, jazdiť na korčuliach
spinal condition
[ˈspaɪnl ̩ kənˈdɪʃn ]̩
choroba chrbtice, poškodená chrbtica
sport facility
[spɔːt fəˈsɪlɪti]
športový areál
wheelchair
[ˈwiːl ̩tʃeə]
invalidný vozík
wheelchair access
[ˈwiːl ̩tʃeər ˈækses]
bezbariérový prístup
MODULE 7 – LAW AND ORDER
ZÁKON A PORIADOK
blood
[blʌd]
krv
criminal
[ˈkrɪmɪnl ]̩
kriminálny, zločinný, trestný
evidence
[ˈevɪdəns]
dôkaz
fingerprints
[ˈfɪŋɡəprɪnts]
odtlačky prstov
investigation
[ɪnˌvestɪˈɡeɪʃn ]̩
vyšetrovanie
murderer
[ˈmɜːdərə]
vrah
observe
[əbˈzɜːv]
pozorovať
witness
[ˈwɪtnəs]
svedok
Crime
[kraɪm]
Zločin
General:
[ˈdʒenr ̩əl]
Obecné:
vodítko
crime scene
[kraɪm siːn]
miesto činu
kidnapping
[ˈkɪdnæpɪŋ]
únos
motive
[ˈməʊtɪv]
motív
theft
[θeft]
krádež
case
[keɪs]
prípad, daná situácia
[ˈpiːpl ̩:]
Ľudia:
[dɪˈtektɪv]
detektív
kidnapper
[ˈkɪdnæpə]
únosca
murderer
[ˈmɜːdərə]
vrah
suspect
[səˈspekt]
podozrivý
thief
[θiːf]
zlodej
8
detective
7
[kluː]
6
clue
5
alibi
4
[ˈæləbaɪ]
3
alibi
People:
2
queue
1
[pʊʃ]
MODULE
push
(za)tlačiť, (po)strčiť, (po)sunúť čo, pretlačiť sa,
prepchať sa, predrať sa čím davom ap., preniknúť,
postúpiť, preraziť kam na územie, popohnať, postrčiť
čo projekt ap. určitým smerom
32 |
NEW CHALLENGES – 4
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
[ˈvɪktɪm]
obeť
Evidence:
[ˈevɪdəns:]
Dôkaz:
DNA
[ˌdi:ˌenˈeɪ]
DNA
footprints
[ˈfʊtprɪnts]
stipy
hair
[heə]
vlasy
murder weapon
[ˈmɜːdə ˈwepən]
vražedná zbraň
ransom note
[ˈrænsəm nəʊt]
výkupné
1
MODULE
victim
Súdny poriadok
arrest
[əˈrest]
zatknúť, zaistiť niekoho podozrivého
clearly
[ˈklɪəli]
jasne, zreteľne
court decision
[kɔːt dɪˈsɪʒn ]̩
rozhodnutie súdu
court officer
[kɔːt ˈɒfɪsə]
súdny úradník
courtroom
[ˈkɔːtruːm]
súdna sieň
guilty
[ˈɡɪlti]
previnilý pocit ap., vinný
hit
[hɪt]
udrieť do niekoho, niečoho, naraziť, vraziť do čoho,
zasiahnuť, trafiť čo
jury
[ˈdʒʊəri]
porota na súde ap.
keep sb. in prison
[kiːp ɪn ˈprɪzn ]̩
držať niekoho vo vezení
kill
[kɪl]
zabiť, usmrtiť koho čo
order
[ˈɔːdə]
prikázať, nariadiť, zaveliť čo, objednať (si), objednať
si tovar, jedlo ap., usporiadať, zoradiť,, príkaz,
nariadenie, rozkaz, objednávka, zákazka
punishment
[ˈpʌnɪʃmənt]
trest, (po)trestanie
reduce
[rɪˈdjuːs]
zmenšiť, znížiť, obmedziť riziko ap., priviesť, dohnať,
(z)redukovať, zjednodušiť
release
[rɪˈliːs]
prepustiť, vypustťt koho/čo zviera z klietky, človeka
z vezenia ap., zbaviť koho čoho, oslobodiť koho
od čoho, od záväzku ap., uvoľniť zo zovretia,
vymaniť sa
serious
[ˈsɪərɪəs]
vážny, závažny, ťažké zranenie, zločin ap.,
seriózna diskusia ap., myslieť vážne čo
share
[ʃeə]
zdieľať, mať dohromady čo s kým, podeliť sa o niečo,
rozdeliť niečo
shocked
[ʃɒkt]
šokovaný, vydesený, otrasený
shoplifting
[ˈʃɒplɪftɪŋ]
krádež v obchode
suitable
[ˈsuːtəbl ]̩
vhodný, vyhovujúci
tax payer
[tæks ˈpeɪə]
daňový poplatník
verdict
[ˈvɜːdɪkt]
verdikt, rozhodnutie
8
7
6
5
4
3
2
19 – Order in Court
NEW CHALLENGES – 4
| 33
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
mrhať čím, premárniť, prepásť príležitosť,
byť škoda čoho, vyčerpať, opotrebovať sa,
punishment:
[ˈpʌnɪʃmənt:]
trest:
a community service
[ə kəˈmjuːnɪti
ˈsɜːvɪs]
verejne prospešné práce
a death sentence
[ə deθ ˈsentəns]
trest smrti
a fine
[ə faɪn]
pokuta, penále
a prison sentence
[ə ˈprɪzn ̩ ˈsentəns]
trest odňatia slobody
a warning
[ə ˈwɔːnɪŋ]
upozornenie, varovanie
bogs
[bɒɡz]
rašelinisko
butler
[ˈbʌtlə]
komorník
drown
[draʊn]
utopiť (sa) koho,, topiť sa, plávať v čom,
vo veľkom množstve
enormous
[ɪˈnɔːməs]
obrovský
foggy
[ˈfɒɡi]
hmlistý
heart attack
[hɑːt əˈtæk]
infarkt
moors
[mʊəz]
vresovisko
portrait
[ˈpɔːtrɪt]
portrét
realise
[ˈrɪəˌlaɪz]
uvedomiť si, uvedomovať si, pochopiť
scream
[skriːm]
kričať
smell
[smel]
pach, vôňa, aróma čuchový vnem, čuch, byť cítiť,
voňať čím
20 – Sherlock Holmes
1
[weɪst]
MODULE
waste
Sherlock Holmes
[taɪ ʌp]
priviazať
whisper
[ˈwɪspə]
šepkať
the black sheep
of the family
[ðə blæk ʃiːp
əv ðə ˈfæməli]
čierna ovca rodiny
to be a light sleeper
[tə bi ə laɪt ˈsliːpə]
mať ľahké spanie
to be over
[tə bi ˈəʊvə]
skončený, mať za sebou
to be safe and sound
[tə bi seɪf ənd
ˈsaʊnd]
byť v bezpečí a zdravý
7
tie up
6
ohrozovať
5
[ˈθretn ]̩
4
threaten
3
Pes baskervillský
2
The Hound of the
Baskervilles
to be the spitting image of [tə bi ðə ˈspɪtɪŋ
byť verným obrazom koho
someone
ˈɪmɪdʒ əv ˈsʌmwʌn]
Holmes sa rozprával so sirom Henrym.
Potom poslal Watsona, aby s ním zostal
v Baskerville Hall.
8
Holmes talked to Sir
Henry. Then he sent
Watson to stay with him
at Baskerville Hall.
34 |
NEW CHALLENGES – 4
6
5
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
Having talked to Sir
Henry, Holmes sent
Watson to stay with him
at Baskerville Hall.
21 – The Factory
[ɡəʊ əˈhed]
prikročiť k čomu, začať s čím, pustiť sa do čoho
chemicals
[ˈkemɪkl z̩ ]
chemický, syntetický, chemická látka, chemikálie
a pod.
look around
[lʊk əˈraʊnd]
rozhiadnuť sa okolo, po okolí
permission
[pəˈmɪʃn ]̩
povolenie
recorder
[rɪˈkɔːdə]
rekordér, magnetofón, kazeťák
ridiculous
[rɪˈdɪkjʊləs]
smiešny
suspect
[səˈspekt]
podozrivý
take legal action
[teɪk ˈliːɡl ̩ ˈækʃn ]̩
podniknúť právne kroky
Direct questions
Priame otázky
Are there any dangerous
chemicals …?
Sú nejaké nebezpečné chemické látky … ?
What is it?
Čo je to?
How many fish have you
killed?
Koľko rýb ste zabili?
Indirect questions
Nepriame otázky
Could you tell us if there
are any dangerous
chemicals …?
Mohol/a by ste nám povedať, či tu sú nejaké
nebezpečné chemické látky … ?
Do you know what it is?
Viete, čo to je?
Do you know how many
fish you´ve killed?
Viete, koľko rýb ste zabili?
Requests
Požiadavky, žiadosti
Could we talk to you,
please?
Mohli by sme s Vami hovoriť, prosím?
Could you turn that
recorder off ?
7
Továreň
go ahead
I´m afraid I´m busy.
Of course.
Do you think you could
turn it off, please?
Sure, no problem.
8
Potom, ako sa rozprával so sirem Henrym,
Holmes poslal Watsona, aby s ním zostal
v Baskerville Hall.
Do you mind if we take
a look around?
I´m sorry, you can´t.
Obávam sa, že nemám čas.
Mohli by ste ten rekordér (prehrávač) vypnúť?
Samozrejme.
Myslíte si, že by ste to mohli vypnúť, prosím?
Iste, žiadny problém.
Vadilo by vám, keby sa popozerali okolo ?
Je mi ľúto, to nie je možné.
NEW CHALLENGES – 4
| 35
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
Môžeme Vám položiť pár otázok?
Go ahead.
Len do toho.
Will you leave my office?
Opustili by ste moju kanceláriu?
Okay.
Dobre.
Across Cultures 4
MODULE
Is it okay if we ask some
questions?
Naprieč kultúrami 4
predok rodinný, predchodca niečoho
carving
[ˈkɑːvɪŋ]
rezba, platika, umelecké dielo
cliff
[klɪf]
útes, zráz
cut down
[kʌt daʊn]
Obmedziť činnosť, spotrebu, zoťať stom
Easter Island
[ˈiːstə ˈaɪlənd]
Veľkonočný ostrov
erode
[ɪˈrəʊd]
narušiť, rozrušiť čo, erodovať, podliehať erózii,
narušiť, nahlodať, ap.
erupt
[ɪˈrʌpt]
vybuchnúť, začať chrliť lávu (sopka), vypuknúť,
rozpútať sa (nepokoje) ap.
fertile
[ˈfɜːtaɪl]
úrodný pôda ap., priaznivý, príhodný situácia,
prostredie
giant
[ˈdʒaɪənt]
obrovský, obrí, obrovitý
huge
[hjuːdʒ]
obrovský, ohromný rozmermi ap.
chief
[tʃiːf]
šéf, vedúci, veliteľ organizácie ap., náčelník,
vodca, hlava kmeňa ap., hlavný, vedúci,
najstarší pracovník ap.
invade
[ɪnˈveɪd]
vtrhnúť, vpadnúť, napadnúť čo o parazitovi
alebo chorobe
lesson
[ˈlesn ]̩
lekcia, poučenie
massive
[ˈmæsɪv]
masívny, hromadný
origin
[ˈɒrɪdʒɪn]
pôvod
remains
[rɪˈmeɪnz]
zbytky
remote
[rɪˈməʊt]
diaľkový
roller
[ˈrəʊlə]
valček aj maliarský, v stroji ap., nátačky na vlasy,
valcovač, obsluha valca, (pojazdné) koliečko kresla
ap., (mohutná) príbojová vlna dlhá, valivá
shark-infested
[ ʃɑːk ɪnˈfestɪd]
zamorený/plný žralokov
slave trader
[sleɪv ˈtreɪdə]
obchodník s otrokmi
soil
[sɔɪl]
pôda
spoil
[spɔɪl]
skaziť, pokaziť, korisť
8
[ˈænsestə]
7
ancestor
6
množstvo, obnos, čiastka, objem, suma čoho peňazí,
práce, apod.
5
[əˈmaʊnt]
4
amount
3
stárnuci človek a vec, zostárnutie
2
[ˈeɪdʒɪŋ]
1
ageing
36 |
NEW CHALLENGES – 4
8
7
6
5
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
statue
[ˈstætʃuː]
socha
tiny
[ˈtaɪni]
maličký
trap
[træp]
pasca
treeless
[ˈtriːləs]
nezalesnený
vast
[vɑːst]
rozsiahly
volcano
[vɒlˈkeɪnəʊ]
sopka
MODULE 8 – IMAGINATION
PREDSTAVIVOSŤ, OBRAZOTVORNOSŤ,
FANTÁZIA, PREDSTAVY
painting
[ˈpeɪntɪŋ]
maľba
music
[ˈmjuːzɪk]
hudba
fantasy
[ˈfæntəsi]
fantázia
genius
[ˈdʒiːnɪəs]
génius
abstract
[ˈæbstrækt]
abstraktný
clever
[ˈklevə]
chytrý, inteligentní, bystrý o človeku,
dômyselný nápad, šikovný vynález ap.
colourful
[ˈkʌləfəl]
farebný
complicated
[ˈkɒmplɪkeɪtɪd]
zložitý
confusing
[kənˈfjuːzɪŋ]
mätúci, nejasný, zmätený
funny
[ˈfʌni]
zábavný
imaginative
[ɪˈmædʒɪnətɪv]
imaginatívny
impressive
[ɪmˈpresɪv]
pôsobivý
peaceful
[ˈpiːsfəl]
pokojný
realistic
[ˌrɪəˈlɪstɪk]
realistický
relaxing
[rɪˈlæksɪŋ]
relaxačný
ridiculous
[rɪˈdɪkjʊləs]
smiešny, komický, zábavný
surprising
[səˈpraɪzɪŋ]
prekvapivý, prekvapujúci
symbolic
[sɪmˈbɒlɪk]
symbolický
unusual
[ʌnˈjuːʒʊəl]
neobvyklý
weird
[wɪəd]
(po)divný, zvláštny,, tajomný, nadprirodzený
22 – Inspired Genius
Tvorivý génius
admit
[ədˈmɪt]
pripustiť, uznať čo pochybenie ap.,
prijať do nemocnice ap.
announce
[əˈnaʊns]
oznámiť, ohlásiť, zverejniť čo, prehlásiť hlasno
a jasne čo, ohlasovať, oznamovať,
art gallery
[ɑːt ˈɡæləri]
galéria (umenie)
NEW CHALLENGES – 4
| 37
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
commit suicide
[kəˈmɪt ˈsjuːɪsaɪd]
spáchať samovraždu
creative
[kriːˈeɪtɪv]
tvorivý, kreatívny človek, neobvyklý, nápaditý,
originálný postup ap.
cut off
[kʌt ɒf]
odrezať odstrihnúť čo, prerušiť, zastavoť dodávky,
spojenie ap.
depression
[dɪˈpreʃn ]̩
depresia, skľúčenosť, depresia, ekonomická kríza,
ekonomický prepad
experience (verb)
[ɪkˈspɪərɪəns vɜːb]
zažiť, prežiť, prerobiť čo určitú situáciu, pociťovať,
prežívať utrpenie ap.
go mad
[ɡəʊ mæd]
zošalieť, zblázniť sa
landscape
[ˈlændskeɪp]
krajina hl. vzhľad, rysy, podmienky, tvárnosť oblasti
make sb. mad
[ˈmeɪk mæd]
doháňať k šialenstvu koho
mental illness
[ˈmentl ̩ ˈɪlnəs]
duševná choroba
poem
[ˈpəʊɪm]
báseň
poet
[ˈpəʊɪt]
básnik
praise
[preɪz]
(po)chváliť, vychvaľovať koho za čo, velebiť Boha,
chvála, pochvala, uznanie pre koho
predict
[prɪˈdɪkt]
predpovedať, prorokovať čo
recover
[rɪˈkʌvə]
zotaviť sa, uzdraviť sa z čoho fyzicky, spamätať sa
z čoho, vzchopiť sa z čoho z tragédie ap.,
zlepšiť sa, zdvihnúť sa, ísť hore po páde ap.
reveal
[rɪˈviːl]
odhaliť, vyjaviť, prezradiť čo tajomstvo ap.,
odkryť ukázať čo čo bolo skryté apod.
short story
[ʃɔːt ˈstɔːri]
poviedka
thinker
[ˈθɪŋkə]
mysliteľ
Hobbit
argumentovať
delay
[dɪˈleɪ]
oneskorenie
director
[dɪˈrektə]
režisér, riaditeľ
dragon
[ˈdræɡən]
drak
fantasy novel
[ˈfæntəsi ˈnɒvl ]̩
fantastický román
legal battle
[ˈliːɡl ̩ ˈbætl ]̩
právna bitka
make sb. laugh
[ˈmeɪk lɑːf]
rozosmiať koho
pass a law
[pɑːs ə lɔː]
prijať zákon
ring
[rɪŋ]
krúžok
8
[ˈɑːɡjuː]
7
argue
6
23 – The Hobbit
5
(o)komentovať čo, vyjadriť sa, poskytnúť komentár
k čomu, poznámka, komentár, názor, vysvetlenie ap.
4
[ˈkɒment]
3
comment
2
horieť, plápolať oheň, (z)horieť, (s)páliť, vypáliť,
spalovať čo palivo, tuky, kalórie, (s)páliť sa
1
[bɜːn]
MODULE
burn
38 |
NEW CHALLENGES – 4
script
[skrɪpt]
scenár
starr
[ˈstɑː]
hrať jednu z hlavných rolí
steal
[stiːl]
kradnúť
strike
[straɪk]
udrieť
take sb. place
[teɪk ˈpleɪs]
zaujať niekoho miesto
The Lord of the Rings
[ðə lɔːd əv ðə rɪŋz] Pán prsteňov (celovečerný film)
threaten
[ˈθretn ]̩
ohrozovať, ohroziť
unions
[ˈjuːnɪənz]
odbory
working conditions
[ˈwɜːkɪŋ kənˈdɪʃn z̩ ]
pracovné podmienky
He is most famous for
writing the fantasy novels
The Hobbit and The Lord
of the Rings.
Najviac ho preslávilo napísanie fantasy románov
Hobbit a Pán prsteňov.
Peter Jackson was tired
of arguing.
Peter Jackson bol unavený z dohadovania.
There was a danger
of destroying the film
industry in New Zealand
so the government helped
by passing new laws.
Hrozilo zničenie filmového priemyslu na Novom
Zélande, a tak vláda pomohla schválením nových
zákonov.
A lot of actors were
interested in appearing in
The Hobbit.
Mnoho hercov prejavilo záujem objaviť sa v Hobitovi.
They weren´t worried
about appearing in a film
that had had so many
problems.
Neobávali sa objaviť sa vo filme ktorý mal toľko
problémov.
5
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
8
7
6
24 – Success!
Úspech !
car crash
[kɑː kræʃ]
autohavária
driving test
[ˈdraɪvɪŋ ˈtest]
vodičské skúšky
go out with sb.
[ɡəʊ ˈaʊt wɪð ]
ísť von s niekým, chodiť s niekým
interrupt
[ˌɪntəˈrʌpt]
prerušiť
ride away
[raɪd əˈweɪ]
odísť
shout
[ʃaʊt]
kričať
Interrupting and
changing the topic
Prerušenie a zmena témy
Sorry to interrupt.
Ospravedlňujem sa za vyrušenie.
By the way, we´ve got to
get the news ready soon.
Mimochodom, musíme pripraviť správy čo najskôr
As I was saying,
we were …
Ako som hovoril, boli sme..
NEW CHALLENGES – 4
| 39
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
Keď zmeníme tému, pozrite sa ...
Let´s talk about that later.
Poďme sa o tom porozprávať neskôr
Your challenge
Vaša úloha
[edʒ]
(o)kraj čoho cesty ap., Breh rieky ap., ostrie noža ap.,
hrana korčule apod.
encourage
[ɪnˈkʌrɪdʒ]
podporovať, povzbudzovať
entrance fee
[ɪnˈtrɑːns fiː]
vstupné
firework display
[ˈfaɪəwɜːk dɪˈspleɪ] ohňostroj
gamble
[ˈɡæmbl ]̩
stávkovať, hrať hazardné hry
get lost
[ˈɡet lɒst]
stratiť sa
gunman
[ˈɡʌnmən]
strelec
lose temper
[luːs ˈtempə]
stratiť trpezlivosť
loose track of
[luːs træk ɒv]
stratiť prehľad, prestať byť informovaný
meanwhile
[ˈmiːnwaɪl]
zatiaľ,behom toho, behom určitej udalosti ap.,
medzitým, zatiaľ, do tej doby medzi dvomi
udalosťami ap.
quantity
[ˈkwɒntɪti]
množstvo
refer to
[rɪˈfɜː tuː]
odkazovať, odvolávať sa
sandy beach
[ˈsændi biːtʃ]
piesočná pláž
scale
[skeɪl]
stupnica
sculpture
[ˈskʌlptʃə]
sochárstvo, socha
snore
[snɔː]
chrápanie, chrápať
state of emergency
[steɪt əv
ɪˈmɜːdʒənsi]
stav ohrozenia, mimoriadny stav
suddenly
[sʌdn l̩ i]
zrazu, náhle, znenazdania
swan
[swɒn]
labuť
then
[ðen]
potom
watercolours
[ˈwɔːtəkʌləz]
vodovky, vodové farby
while
[waɪl]
zatiaľ čo
work of art
[ˈwɜːk əv ɑːt]
umelecké dielo
7
edge
6
behom, v priebehu
5
[ˈdjʊərɪŋ]
4
during
3
potom, neskôr
2
[ˈɑːftəwədz]
1
afterwards
MODULE
Changing the subject,
look …
8
40 |
NEW CHALLENGES – 4
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
Time out !
ace
[eɪs]
eso
affection
[əˈfekʃn ]̩
náklonnosť
breaststroke
[ˈbres strəʊk]
prsia plavecký štýl
butterfly
[ˈbʌtəflaɪ]
motýľ
cage
[keɪdʒ]
klietka
cane
[keɪn]
trstina
capture
[ˈkæptʃə]
zajať
cardboard
[ˈkɑːdbɔːd]
kartón, lepenka, lepenkový
ceiling
[ˈsiːlɪŋ]
strop
collar
[ˈkɒlə]
golier
demand
[dɪˈmɑːnd]
dopyt
disaster
[dɪˈzɑːstə]
katastrofa
equation
[ɪˈkweɪʒn ]̩
rovnica
fertilise
[ˈfɜːtɪˌlaɪz]
oplodniť, opeľovať, (po)hnojiť, zúrodniť
flee
[fliː]
utiecť, uprchnúť, prchať pred kým/čím
freestyle
[ˈfriːstaɪl]
vo voľnom štýle zápas ap.,
voľným spôsobom plávanie
gravity
[ˈɡrævɪti]
gravitácia, príťažlivosť, gravitačná sila, závažnosť,
vážnosť, dôležitosť situácie, zločinu ap.
hit
[hɪt]
udrieť, buchnúť koho, do čoho, naraziť, vraziť
do čoho, zasiahnuť, trafiť čo
jewellery
[ˈdʒuːəlri]
klenoty, šperky, klenotnický tovar
land
[lænd]
zem, pôda, pozemok, zem, pevnina, pristáť,
dopadnúť na zem ap., vylodiť, vyložiť čo náklad ap.
launch
[lɔːntʃ]
vypustiť, vyslať, odpáliť raketu ap., spustiť loď
na vodu, zahájiť, spustiť, ap.
look after
[lʊk ˈɑːftə]
(po)starať sa o koho/čo, opatrovať deti, starať sa
o koho/čo zverencov, deti ap.
motion
[ˈməʊʃn ]̩
pohyb, chod vecí, posunok, gesto rukou, návrh,
podnet k prejednaniu apod.
packaging
[ˈpækɪdʒɪŋ]
balenie, obal, baliaci, obalový
penalty area
[ˈpenlti ˈeəriə]
pokutové územie
playlist
[pleɪlɪst]
playlist, zoznam skladieb
pointed shoes
[ˈpɔɪntɪd ʃuːz]
špicaté topánky
press
[pres]
stlačiť, tlač (aj noviny)
recycling centre
[ˌriːˈsaɪkl ɪ̩ ŋ ˈsentə]
recyklačné stredisko
renewable
[rɪˈnjuːəbl ]̩
obnoviteľný
8
7
6
5
4
3
2
1
MODULE
Time out!
NEW CHALLENGES – 4
| 41
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
reusable
[rɪˈvɜːs]
rub
[rʌb]
trieť
sink
[sɪŋk]
drez
spokesperson
[ˈspəʊkspɜːsn ]̩
mluvčí
tail
[teɪl]
chvost
tournament
[ˈtɔːnəmənt]
turnaj
treatment
[ˈtriːtmənt]
liečenie, ošetrenie lekárske, liečba čoho,
zaobchádzanie, nakladanie s kým/čím
trunk
[trʌŋk]
kufor
wind-up
[ˈwaɪndʌp]
naťahovacie hodiny, strojček, ap., napálenie,
vytočenie koho, vystrelenie si z koho, likvidácia,
skončenie činnosti
capable
[ˈkeɪpəbl ]̩
schopný
capture
[ˈkæptʃə]
zaujať koho, ukoristiť, dobyť čo vo vojne ap.,
odchytiť zviera koho/čo, zachytiť, vystihnúť čo
atmosféru ap.
climb
[klaɪm]
šplhať
cloth
[klɒθ]
plátno, kus látky
conclusion
[kənˈkluːʒn ]̩
záver
cupboard
[ˈkʌbəd]
skriňa
favour
[ˈfeɪvə]
priazeň, náklonnosť, obľuba u publika ap.,
láskavosť, službička, služba preukázaná, zaujatosť,
nadržovanie, uprednostňovať čo
grab
[ɡræb]
popadnúť, chňapnúť čo prudko a hrubo, rýchlo
siahnuť po čom
inhuman
[ɪnˈhjuːmən]
neľudský
interpret
[ɪnˈtɜːprɪt]
interpretovať, tlmočiť, vykladať
knot
[nɒt]
uzol
permission
[pəˈmɪʃn ]̩
povolenie
razor
[ˈreɪzə]
britva, žiletka
reward
[rɪˈwɔːd]
odmena
7
vlúpať sa, násilne vniknúť
6
[breɪk ˈɪntə]
5
break into
4
Vraždy v Rue Morgue
3
The Murders in the Rue Morgue
2
reverse
zvrátiť, zmeniť čo rozhodnutie, politiku, trend ap.,
otočiť, obrátiť, prevrátiť čo poradie, prehodiť čo
umiestnenie dvoch vecí navzájom ap., cúvať auto,
spiatočka auta ap., opak čoho očakávaného ap.
1
znovu použiteľný, zrecyklovateľný
MODULE
[ˌriːˈjuːzəbl ]̩
8
42 |
NEW CHALLENGES – 4
8
7
6
5
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
statement
[ˈsteɪtmənt]
výrok, prehlásenie, vyjadrenie formálne, oficiálne,
výpoveď, svedecké prehlásenie na polícii ap.,
výpis bankovný
suggest
[səˈdʒest]
navrhnúť
voice
[vɔɪs]
hlas
window ledge
[ˈwɪndəʊ ledʒ]
parapet pri okne
yard
[jɑːd]
dvor
NADVÄZNOSŤ UČEBNÍC VYDAVATEĽSTVA PEARSON
New Challenges / Učebnica pre nižšie
ročníky viacročných gymnázií a základné školy
zamerané na výučbu cudzích jazykov
Choices / Kurz pre stredné školy
a gymnáziá, vhodná pre triedy so
zmiešanou úrovňou jazykovej znalosti
New Success / Kurz pre akademicky založené gymnáziá
Longman – Maturita Activator,
Exam Accelerator / Ročný intenzívny
kurz prípravy na Maturitu
MyGrammarLab / Unikátny materiál
pre výučbu gramatiky, spojenie knihy,
on-line cvičení a mobilnej aplikácie
V našom portfóliu nájdete kompletnú ponuku materiálov pre výučbu
angličtiny nielen vydavateľstva Pearson ale aj od ostaných veľkých svetových
ELT vydavateľstiev, a to súčasne so zjednodušeným čítaním Pinguin Readers.
www.venturesbooks.sk
www.bookmall.sk
Kontakty:
e-mail: [email protected]
tel.: + 421 37 6520 261, fax: + 421 37 7720 190
Download

New Challenges 4 - Venturesbooks.sk