CERTIFIKAČNÝ ORGÁN CERTEX
INFORMÁCIA
pre žiadateľov o certifikáciu typu výrobku
a dodávateľov certifikovaných výrobkov
Bratislava, 2014
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Komjatická 73
940 02 Nové Zámky
Slovakia
Tel. +421 35 6 428 336
Tel. +421 35 6 429 286
www.eurofins.sk
CO/011/v06022014
1. Kto je certifikačný orgán CERTEX
Certifikačný orgán CERTEX je akreditovaný na vykonávanie certifikácie výrobkov.
Spôsobilosť vykonávať certifikáciu, certifikačný orgán preukazuje plnením požiadaviek normy STN EN
ISO/IEC 17065. Osvedčenie o akreditácii č. P-003 z 18. 12. 2012, ktoré vydal SNAS (Slovenská národná
akreditačná služba).
CO CERTEX je nezávislý, vrátane svojho vedenia a pracovníkov od akýchkoľvek komerčných,
finančných a ďalších tlakov, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky certifikačného procesu.
Certifikačný orgán CERTEX je súčasťou spoločnosti EUROFINS BEL /NOVAMANN s.r.o., založenej
v roku 1992 pod názvom Bel, s.r.o. ako firmy zaoberajúcej sa analytickou činnosťou a tvorbou životného
prostredia. V dnešnej podobe si spoločnosť zachovala dominantnosť v analytickej činnosti. V roku 2008
do spoločnosti vstúpil strategický partner, európsky líder v analytickej oblasti, EUROFINS.
Spoločnosť EUROFINS BEL /NOVAMANN s.r.o., je vlastníkom rôznych certifikátov, osvedčení,
autorizácii, povolení a pod.
Podrobnejšie informácie o spoločnosti nájdete na www.eurofins.sk
2. Aké výrobky certifikujeme
Podľa osvedčeniu o akreditácii č. P–003 z 18.12.2012 certifikačný orgán CERTEX zabezpečuje
certifikáciu poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, kozmetických výrobkov, certifikáciu
výrobkov s chráneným zemepisným označením (CHZO), s chráneným označením pôvodu (CHOP)
a zaručených tradičných špecialít (ZTŠ) a certifikáciu liehovín s chráneným zemepisným označením.
Podrobnejšie informácie o rozsahu možnej certifikácie výrobkov nájdete v prílohe uvedeného osvedčenia
o akreditácii, na internetovej stránke SNAS (www.snas.sk).
3. Certifikačný systém posúdenia zhody certifikačné orgánu CERTEX
Certifikačný systém tvoria jednotlivé schémy posúdenia zhody, ktoré sú vypracovávané v zmysle
ISO/IEC Pokynu 67:2004 - Základy certifikácie výrobkov, podľa nasledovnej tabuľky
1
2
3
4
5
6
Typ systému posúdenia zhody
podľa ISO Guide 67
P. č. systému posúdenia zhody
CERTEX
matica typov, etáp a prvkov certifikačného systému CERTEX
1b
1b
1b
4
4
5
etapy procesu certifikácie
A
v
ý
b
e
r
x
x
x
x
x
x
B - prvky etapy
Počiatočné
preverenie
výroby,
skladovania,
predaja
x
x
x
Predloženie
alebo
odber
vzorky
x
x
x
x
x
x
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
posúdenie
označovania
x
x
x
x
x
x
C
laboratórne
skúšky
x
x
x
x
x
záverečné
vyhodnotenie
zhody
preskúmanie a
rozhodnutie
(vydanie
certifikátu)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Komjatická 73
940 02 Nové Zámky
Slovakia
Kontrola certifikovaných
výrobkov (KCV) – po
každom roku
platnosti certifikátu
Odber
vzoriek
x
x
x
preverenie
funkčnosti
systémov/op
akované
preverenie
výroby,
skladovania,
predaja
x
Platnosť certifikátu
1 rok
1 rok
1 rok
neobmedzená
neobmedzená
neobmedzená
Tel. +421 35 6 428 336
Tel. +421 35 6 429 286
www.eurofins.sk
CO/011/v06022014
Jednotlivé schémy posúdenia zhody zahŕňajú nasledovné etapy:
A) výber – príprava hodnotenia výrobku - určenie charakteristík a požiadaviek podľa ktorých bude
posudzovaná zhoda výrobku. Stanovenie požiadaviek na postupy posudzovania zhody
a vzorkovanie.
B) hodnotenie – posudzovanie a stanovovanie zhody výrobku podľa znakov a požiadaviek
špecifikovaných v etape „A“. Môže byť kombináciou nasledovných prvkov:
počiatočné preverenie výroby – vykonávajú určení odborní referenti certifikačného orgánu
predloženie alebo odber vzoriek – CO vzorky predkladá zákazník alebo ich odoberajú určení
odborný referenti CO
posúdenie označovania – vykonávajú určení odborní referenti CO
laboratórne skúšanie – vykonávajú akreditované skúšobné laboratóriá
záverečné vyhodnotenie zhody – vykonáva a dokumentuje určený odborný referent CO
v Záverečnom protokole a Závere hodnotenia typu výrobku.
C) preskúmanie a rozhodnutie – preskúmanie zdokumentovaného vyhodnotenia zhody
a rozhodnutie o certifikácii alebo odmietnutí výrobok certifikovať. Vykonáva vedúci CO, ktorý sa
nezúčastňuje na hodnotení.
Kontrola certifikovaných výrobkov (KCV) - v prípade, že platnosť certifikátu je neobmedzená CO
zabezpečuje dozor nad certifikovanými výrobkami spôsobom „kontroly certifikovaných výrobkov“.
4. Postup prihlásenia výrobku k certifikácii
- Žiadateľ o certifikáciu výrobku uzavrie so spoločnosťou EUROFINS BEL /NOVAMANN s.r.o., CO
CERTEX „Rámcovú zmluvu“. Pri podpise sa vyžaduje predložiť výpis z obchodného registra alebo
živnostenský list.
- CO CERTEX poskytne žiadateľovi formulár žiadosti o certifikáciu. V žiadosti je uvedená
dokumentácia, ktorú CO požaduje predložiť k certifikácii.
- Na základe požiadavky žiadateľa CO odporučí po konzultácii s ním najvhodnejší variant systému
posúdenia zhody CERTEX.
- Po odovzdaní žiadosti o certifikáciu CO preskúma kompletnosť a správnosť vyplnenia žiadosti,
priloženej dokumentácie. V prípade, že CO neuzná žiadosť za úplnú, vyzve žiadateľa o doplnenie
žiadosti. Ak žiadateľ nedoplní žiadosť v uvedenej lehote, vráti žiadosť ako bezpredmetnú.
- V prípade, ak je pôvodná sprievodná dokumentácia k výrobku, nevyhnutná pre proces certifikácie,
v cudzom jazyku, je žiadateľ povinný zabezpečiť jej úradný preklad do štátneho (slovenského) jazyka.
- V prípade kompletnosti žiadosti poverený pracovník určí rozsah skúšok a o čom informuje žiadateľa
vrátane potvrdenia prijatia žiadosti a zároveň s ním podľa potreby dohodne počet a termín dodania
vzoriek.
5. Postup posúdenia zhody
- Odborný referent CO zabezpečí aby u certifikovaného výrobku boli vykonané všetky skúšky z
určeného rozsahu. K naplneniu tejto požiadavky môže prevziať aj aktuálne výsledky protokolov o
skúškach predložených žiadateľom, resp. zabezpečí ich vykonanie v akreditovanom skúšobnom
laboratóriu
- Ak žiadateľ v žiadosti o certifikáciu výrobku vyznačí p.č. systému posúdenia zhody CERTEX 3, 5, 6,
CO zabezpečí výkon preverenia vytvorených podmienok na trvale dodržiavanie kvality vo výrobnom
procese, manipulácii a skladovaní výrobkov u žiadateľa.
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Komjatická 73
940 02 Nové Zámky
Slovakia
Tel. +421 35 6 428 336
Tel. +421 35 6 429 286
www.eurofins.sk
CO/011/v06022014
- Ak predložený výrobok je podľa právnych predpisov viazaný vyjadrením iných orgánov, do
pôsobnosti ktorých posúdenie výrobku patrí, CO CERTEX vyžiada predloženie ich vyjadrenia od
žiadateľa alebo ich na základe žiadosti žiadateľa zaistí sám.
- Ak CO CERTEX zistí, že výrobok je v zhode so stanovenými požiadavkami, vydá certifikát.
V opačnom prípade zašle žiadateľovi Záverečný protokol súčasne s Výzvou na odstránenie zistených
nezhôd. Ak žiadateľ nezhody odstráni, CO CERTEX vydá certifikát. Ak žiadateľ v stanovenej lehote
nezhody neodstráni, CO CERTEX nepotvrdí zhodu.
- Platnosť vydaného certifikátu je v súlade s príslušným p.č. systému posúdenia zhody CERTEX .
Certifikáty sú štandardne vystavené v slovenskom jazyku. Na požiadanie zákazníka CO CERTEX
zabezpečí ich vydanie aj v anglickom, resp. nemeckom jazyku.
6.
Aké skúšky a preverenia zabezpečujeme
Proces posúdenia zhody, podľa príslušného p.č. systému posúdenia zhody CERTEX môže obsahovať:
- preverenie výroby, podmienok a funkčnosti systémov vytvorených na dodržanie stálej kvality
výrobku, ktorú vykoná CO u žiadateľa
Z výsledku preverenia je vypracovaný záznam o výsledku preverenia, ktorý obsahuje posúdenie
zhody zisteného skutkového stavu s požiadavkami. Preverenie vytvorených podmienok na dodržanie
stálej kvality môže byť vykonaná so zameraním na výrobok, ktorý je predmetom žiadosti o certifikáciu,
ako aj na celú komoditnú skupinu výrobkov s rovnakými požiadavkami na vytvorenie podmienok.
Preverenie vykonávajú určení odborní referenti CO CERTEX (interní a externí) .
- posúdenie označenia výrobku sa vykonáva podľa vypracovaného postupu CO na pracovnom liste.
Pracovný list slúži ako podklad k vypracovaniu Protokolu o posúdenie označenia, ktorý musí obsahovať:
-
identifikačné údaje o vzorke
všeobecné právne normy, na ktoré sa označenie vzťahuje
hľadiská, ktoré sú predmetom posúdenia
zistenia
dátum vypracovania
odtlačok úradnej pečiatky
podpis vedúceho CO CERTEX
- laboratórnych skúšok vykonaných na základe požiadavky CO laboratóriami, ktoré spĺňajú
požiadavky normy STN EN ISO/IEC 17025:2005. Za splnenie týchto požiadaviek CO považuje udelenie
platnej akreditácie na požadované skúšky akreditačným orgánom, ktorý má platnú evauláciu EA/ILAC v
danej oblasti.
CO požaduje vykonanie skúšok v rozsahu:
- senzorické skúšky
- fyzikálne skúšky
- chemické skúšky
- mikrobiologické vyšetrenie
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Komjatická 73
940 02 Nové Zámky
Slovakia
Tel. +421 35 6 428 336
Tel. +421 35 6 429 286
www.eurofins.sk
CO/011/v06022014
Diagram postupu pri certifikácii typu výrobku
Výrobňa žiadateľa (sklad dovozcu)
ŽIADATEĽ (Dovozca, Výrobca)
- preštudovanie úplnosti
podania
- zaevidovanie žiadosti
-
Rámcová zmluva
žiadosť
dokumentácia
(vzorky)
(protokol o skúške)
Doplnenie žiadosti
Podanie neúplné
Podanie úplné
Nie
Áno
Vrátenie žiadosti ako
bezpredmetnej
Určenie postupu podľa vybraného p-č.
systému posúdenia zhody CERTEX
žiadateľom:
Systém posúdenia zhody CERTEX č.
2,3,4,5,6
Laboratórna analýza vzorky
- určenie ukazovateľov
Systém posúdenia zhody
CERTEX č.1,2,3,4,5,6 vypracovanie protokolu
o skúške - označenie
výrobku
Laboratórium
Doplnenie
ukazovateľov
Preberanie výsledkov
z prot. o skúške predložených žiadateľom
Systém posúdenia zhody
CERTEX č. 5, 6 - Vykonanie
preverenia vytvorených podmienok
na dodržanie stálej kvality
Miesto výkonu preverenia:
Výrobňa žiadateľa (sklad
dovozcu)
Záznam z vykonania
s posúdením zhody
Protokol o
skúške
preverenia
Záverečný protokol
Nepotvrdená zhoda
Výzva na
odstrán.
nezhôd
Potvrdená zhoda
Správa o hodnotení
Nezhody odstránené
Odmietnutie výrobok
certifikovať
Nezhody. neodstránené
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Rozhodnutie o certifikácii
Komjatická 73
940 02 Nové Zámky
Slovakia
CERTIFIKÁT
Tel. +421 35 6 428 336
Tel. +421 35 6 429 286
www.eurofins.sk
CO/011/v06022014
7.
Kontrola certifikovaných výrobkov (KCV)
V prípadoch certifikácie výrobkov podľa p.č. systému posúdenia zhody CERTEX č. 4, 5 a 6, CO počas
platnosti certifikátov v intervale cca 12 mesiacov, vykonáva kontrolu certifikovaného výrobku.
Ide o povinnosť CO CERTEX vyplývajúcu z STN EN ISO/IEC 17065.
V rámci KCV dá CO CERTEX vykonať skúšanie vlastností výrobku za účelom preverenia zhody jeho
vlastností s certifikovaným typom. Pri certifikácii výrobku podľa p, č. systému posúdenia zhody
CERTEX č. 6. CO vykonáva aj preverenie vytvorených podmienok na zabezpečenie stálej kvality
výrobku pri výrobe, manipulácii a skladovaní.
Rozsah a termín vykonania KCV sa oznámi žiadateľom spoločne so zaslaním vydaného certifikátu.
CO CERTEX vykonáva KCV iba tých výrobkov, ktoré tento CO certifikoval.
Ak sa na základe vykonaných zistení nepotvrdí zhoda výrobku s certifikovaným typom výrobku, CO
certifikát zruší.
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Komjatická 73
940 02 Nové Zámky
Slovakia
Tel. +421 35 6 428 336
Tel. +421 35 6 429 286
www.eurofins.sk
CO/011/v06022014
Diagram postupu pri vykonávaní kontroly certifikovaných výrobkov:
Preverenie vytvorených podmienok platí pre výrobky certifikované podľa
systému posúdenia zhody CERTEX
č. 6
Vlastník certifikátu
(dovozca/výrobca)
Odber vzoriek - platí pre výrobky
certifikované podľa systému posúdenia
zhody CERTEX č. 4 až 6
Výrobňa/ sklad
Výrobňa / veľkoobchodný sklad
Výber kontrolovaných
ukazovateľov
Záznam o výsledku preverenia
Laboratórium
Posúdenie zhody - Protokol
o kontrole certifikovaného
typu výrobku)
Potvrdená zhoda
vlastností
kontr. výrobku
s cert. typom
Neboli dodržané
podmienky
certifikovaného typu
Protokol o skúškach
Zistené nedostatky
menej závažného
charakteru
Pozastavenie platnosti
certifikátu
Potvrdená platnosť
certifikátu
Obchodná
sieť
Zrušenie
certifikátu
Neodstránenie
nedostatkov
Zrušenie
certifikátu
Odstránenie
nedostatkov
Potvrdená platnosť
certifikátu
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Komjatická 73
940 02 Nové Zámky
Slovakia
Tel. +421 35 6 428 336
Tel. +421 35 6 429 286
www.eurofins.sk
CO/011/v06022014
8. Práva a povinnosti žiadateľov a dodávateľov certifikovaných výrobkov
Medzi základné práva žiadateľov o certifikáciu je umožnenie ich prístupu k ponúkanej službe. Nemôžu
im byť kladené žiadne neodôvodnené prekážky obsahujúce nepatričné finančné alebo iné podmienky nad
rámec definovaných postupov uvedených v príručke kvality CO CERTEX. Príručka kvality CO CERTEX
je jednotlivým záujemcom k dispozícii k nahliadnutiu u vedúceho CO CERTEX.
Žiadateľ má právo byť primerane informovaný o postupoch pri certifikácii a finančných požiadavkách
spojených s certifikáciou.
Žiadateľ má právo podať sťažnosť na neodvodnené postupy a rozhodnutia certifikačného orgánu, resp.
takéto počínanie certifikačného orgánu môže byť dôvodom podania žaloby naň.
Medzi základné povinnosti žiadateľa patrí:
- Dodržiavanie povinnosti vyplývajúce z uzavretej Rámcovej zmluvy v zmysle ustanovenia § 262 a nasl.
Obchodného zákonníka
- Informovať certifikačný orgán o zmene výrobku, výrobného procesu, prípadne jeho systému kvality,
ktoré majú vplyv na zhodu výrobku
- Informovať certifikačný orgán o ukončení výroby, resp. ukončení dovozu výrobku certifikovaného
podľa modulov č. 4, 5 a 6.
Podaním vyplnenej a podpísanej žiadosti žiadateľ zároveň vyhlasuje, že:
 Výrobok je ako typ vývojovo ukončený a údaje uvedené v žiadosti na certifikáciu typu výrobku,
predložená technická dokumentácia a ostatné údaje sú úplné a vystihujú stav výrobku ku dňu
vystavenia žiadosti.
 Zabezpečí súčinnosť pri výkone certifikácie v rozsahu požadovanom CO.
 Berie na vedomie, že zmena technických požiadaviek môže mať vplyv na zistenia, na základe
ktorých bol vydaný certifikát.
 Zaväzuje sa viesť záznamy o všetkých sťažnostiach a nápravných opatreniach týkajúcich sa
certifikovaného výrobku a tieto predloží na požiadanie CO.
 Predložená vzorka reprezentuje štandardnú kvalitu certifikovaného výrobku.
 Súhlasí s rozhodnutím CO zabezpečovať práce súvisiace s certifikáciou podľa potreby
subdodávkou a s likvidáciou predloženej vzorky v zmysle postupov CO.
 Vyhlasuje, že o posúdenie vzorky typu výrobku nepožiadal inú akreditovanú osobu.
 Zaväzuje sa uplatňovať nároky, pokiaľ ide o certifikáciu, len v rozsahu, pre ktorý bola certifikácia
udelená.
 Zaväzuje sa nepoužívať certifikáciu výrobku spôsobom, ktorý by mohol ohroziť povesť
certifikačného orgánu a nepodávať žiadne vyjadrenia, ktoré by mohol certifikačný orgán
považovať za zavádzajúci alebo neoprávnený.
 Pri pozastavení alebo zrušení certifikátu prestane používať akýkoľvek propagačný materiál,
obsahujúci odkaz na certifikáciu a vráti všetky certifikačné dokumenty, ktoré si CO vyžiada.
 Certifikát bude využívať len k vyjadreniu toho, že certifikované výrobky sú v zhode so
špecifikovanými predpismi.
 Nakoľko CO nevydáva na používanie značiek zhody licenciu, nebude takúto značku umiestňovať
na certifikovaných výrobkoch.
 Zaistí, aby certifikát ani jeho časť neboli používané zavádzajúcim spôsobom.
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Komjatická 73
940 02 Nové Zámky
Slovakia
Tel. +421 35 6 428 336
Tel. +421 35 6 429 286
www.eurofins.sk
CO/011/v06022014

Berie na vedomie, že certifikačný orgán je povinný zverejniť dôverné informácie
o certifikovanom výrobku a o procese certifikácie, ak to požaduje zákon. Na požiadanie musí
certifikačný orgán zverejniť informácie o platnosti daného certifikátu.
9.
Informácie o postupoch vybavovania sťažnosti, žalôb a sporov.
Ak dôjde medzi CO CERTEX a žiadateľom, resp. dodávateľom certifikovaných výrobkov k sporom, tieto
sa riešia obvykle nasledovne:
- Obchodné spory v zmysle Obchodného zákonníka.
- Pracovno-právne spory v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Zákonníka práce.
Ak žiadateľ, resp. dodávateľ certifikovaných výrobkov nie je spokojný s postupmi CO CERTEX
alebo nesúhlasí s rozhodnutím tohto CO má právo na:
- Sťažnosť na postupy a činnosti CO. Sťažnosť si uplatňuje písomnou formou
- Odvolanie proti rozhodnutiu CO. Podáva žiadateľ, resp. dodávateľ certifikovaných výrobkov
písomnou formou, spravidla po prevzatí negatívneho výsledku certifikácie alebo dohľadu.
Za bezproblémový príjem, evidovanie sťažnosti a odvolaní, ich objektívne a včasné vybavenie je
zodpovedný vedúci CO. Sťažnosti a odvolania sa prijímajú každý pracovný deň v obvyklom čase. Všetky
sťažnosti a odvolania sa musia vybaviť najneskôr do 30 dní odo dňa, keď boli doručené CO. V prípadoch,
kedy táto lehota nemôže byť dodržaná, a to z dôvodu komplikácii pri prešetrovaní sťažnosti, vedúci CO
písomne o tomto upovedomí sťažovateľa a zároveň mu oznámi termín ukončenia prešetrenia.
10. Cenník služieb poskytnutých CO CERTEX na certifikáciu výrobkov:
- Posúdenie zhody výrobku podľa cert. systému č. 1, vydanie certifikátu na typ výrobku (vypracovanie
vyhlásenia o zhode)
27,- €/výrobok
- Posúdenie zhody výrobku podľa cert. systémov č. 2 až 6, vydanie certifikátu na typ výrobku
(vypracovanie vyhlásenia o zhode)
40,- €/výrobok
- Vykonanie preverenia vytvorených podmienok
50,- €/hod
- Vykonanie kontroly certifikovaného výrobku (KCV)
23,50 €/výrobok
- Vykonanie kontroly funkčnosti systémov v rámci KCV (preverenie) 50,- €/hod
- Vykonanie kontroly špecifikácie poľnohospodárskych výrobkov a potravín, dodržiavanie špecifikácie
poľnohospodárskych výrobkov a potravín s chráneným označením pôvodu, chráneným zemepisným
označením, zaručených tradičných špecialít a liehovín so zemepisným označením v zmysle § 9a ods. 7
a ods. 9 zákona NR SR č. 152/95 Z.z. o potravinách
cena dohodou
Vystavenie certifikátu v anglickej, resp. nemeckej mutácii
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Komjatická 73
940 02 Nové Zámky
Slovakia
17,- €/certifikát
Tel. +421 35 6 428 336
Tel. +421 35 6 429 286
www.eurofins.sk
CO/011/v06022014
11. Kontakt
Poštová adresa akreditovaného certifikačného orgánu CERTEX je:
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
/Certifikačný orgán CERTEX/
Komjatická 73
940 02 Nové Zámky
Office:
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Certifikačný orgán CERTEX
Kollárovo nám. 9
811 07 Bratislava
Tel. č.: 0918 677366, Fax:02/ 52620177, e-mail: [email protected]
www: eurofins.sk
Ing. Rastislav Kostra
vedúci certifikačného orgánu CERTEX
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Komjatická 73
940 02 Nové Zámky
Slovakia
Tel. +421 35 6 428 336
Tel. +421 35 6 429 286
www.eurofins.sk
CO/011/v06022014
Download

Informácia pre žiadateľov o certifikáciu typu produktu a dodávateľov