Automatické obchodné systémy
Inštalácia, testovanie, používanie
1/22
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Obsah
1) Úvod ................................................................................................................................................... 3
2) Inštalácia automatických stratégií ................................................................................................. 4
2) Spustenie automatických stratégií ................................................................................................. 6
Problematika Magic Number ........................................................................................................... 7
3) Úprava, nastavenie a odstránenie automatickej stratégie ......................................................... 9
4) Testovanie automatických stratégií ............................................................................................. 10
Optimalizácia testovaných premenných ...................................................................................... 14
Historické dáta................................................................................................................................. 17
5) Zdroje voľne šíriteľných automatických obchodných systémov ............................................. 19
6) Príloha: Prehľad chybových správ programu MetaTrader ....................................................... 20
7) Zdroje: ............................................................................................................................................. 22
2/22
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
1) Úvod
Automatické obchodné systémy (angl. Expert Advisors, EA) sú programy, ktoré umožňujú
na základe vopred definovaných podmienok vstupovať do trhu a prípadne vystupovať z
trhu. Nie je teda nutné niekoľko minút alebo hodín čakať na potvrdenie obchodného signálu a
rozmýšľať, či aktuálna situácia spĺňa podmienky pre otvorenie obchodu, ktoré si obchodník vopred
určil. Pre tieto situácie je možné využiť práve možnosti automatického obchodovania. Ak dokáže
obchodník presne definovať podmienky pre otvorenie, úpravu a uzatvorenie daného obchodu, potom
možno tieto pravidlá preniesť do jednotlivých príkazov a program následne neustále vyhodnocuje
aktuálnu situáciu na trhu. V prípade, že sú dané podmienky splnené, tak program dokáže automaticky
vstúpiť do trhu s presne stanovenou veľkosťou pozície a úrovňami Stop Loss a Take Profit. Obchodník
sa tak môže venovať iným činnostiam, a ak má túto stratégiu dostatočne otestovanú, môže prípadne
nechať pracovať automatický systém úplne samostatne.
Pochopiteľne je možné nastaviť aj možnosť jednoduchého upozornenia na danú trhovú situáciu, kedy
má obchodník dostatok času na vyhodnotenie platného obchodného signálu a príkaz prípadne podá
manuálne. V zásade sú dve cesty ako využívať automatické obchodné systémy. Jednak existuje veľké
množstvo tzv. komerčných automatických systémov, ktoré môžete získať za určitý poplatok. Tento
poplatok môže byť jednorazový (doživotná licencia) alebo pravidelný, napr. na mesačnej báze.
Spravidla sa tieto automatické systémy predávajú ako tzv. black box, teda tvorca si chráni vlastné
know how stratégie a koncovým užívateľom prezradí len základné obrysy stratégie. Druhým variantom
je tvorba vlastnej automatickej stratégie. Veľkou prekážkou tohto variantu je znalosť
programovacieho jazyka MQL. Teraz už však existujú programy, pomocou ktorých môžete vytvoriť
jednoduché automatickej stratégie bez znalosti programovania. Jedným takým programom je
MetaTrader Builder, ktorý nájdete na našich webových stránkach v sekcii Automatické obchodné
systémy.
3/22
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
2) Inštalácia automatických stratégií
Predpokladom fungovania automatických obchodných systémov je nainštalovaná obchodná platforma
MetaTrader 4. Táto platforma je zdarma na stiahnutie na webových stránkach www.xtb.sk. Ešte pred
inštaláciou stratégie je vhodné obchodnú platformu uzavrieť. Samotný program automatickej stratégie
je možné získať v dvoch formátoch:


*.mq4 – zdrojový kód automatickej stratégie (súbor je možné otvoriť v programe MetaEditor),
*.ex4 – jedná sa o kompilovaný súbor, ktorý nie je možné čítať alebo upravovať (takto sa
väčšinou distribuujú komerčné automatické systémy).
Ak už disponujete súborom s príslušnou príponou a viete, že sa jedná o automatický systém, tak je
potrebné tento súbor nakopírovať do priečinka Experts v adresári platformy MetaTrader. Štandardne
sa platforma inštaluje do C:\Program Files. V tomto prípade by cieľová zložka bola C:\Program
Files\MetaTrader\experts. Hneď ako je súbor umiestnený v správnom adresári, tak môžete znovu
spustiť obchodnú platformu. Novú automatickú stratégiu nájdete v okne Navigátor v položke Expertní
poradcovia. Je možné, že sa v platforme objaví ikona s danou stratégiou plne farebná alebo šedá. Plne
farebná ikona (viď. obrázok nižšie, XTB_Strategie) znamená, že túto stratégiu je možné upravovať
v MetaEditore, a teda je k dispozícii formát *.mq4. Naopak šedá ikona pri danej stratégii (viď. obrázok
nižšie, MA_cross) znamená, že stratégia je iba v skompilovanom súbore a nemožno ju už upravovať v
MetaEditore, ale nijako to neobmedzuje funkčnosť tejto stratégie. Len je uzamknuté čítanie stratégie,
inak je stratégia plne funkčná.
4/22
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Ešte pred samotným spustením Automatickej stratégie je vhodné skontrolovať nastavenie platformy
MetaTrader.
Nástroje => Možnosti (Ctrl + O) => záložka Expertní poradcovia
Pre bezproblémové fungovanie automatickej stratégie je potrebné zaškrtnúť voľbu Umožniť živé
obchodovanie. Pre niektoré komplikovanejšie a sofistikovanejšie stratégie je nutné povoliť voľby
Umožniť import DLL a Umožniť import externých expertov. Po tomto nastavení už môžeme danú
stratégiu spustiť.
5/22
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
2) Spustenie automatických stratégií
Samotné spustenie automatickej stratégie je pomerne jednoduché. Postačí iba vybrať danú stratégiu
z okna Navigátor - položka Expertní poradcovia a dvojklikom alebo pretiahnutím do daného okna grafu
sa otvorí okno s nastavením automatickej stratégie.
V záložke Bežný môžete nastaviť, aby daná stratégia obchodovala iba Long alebo iba Short, alebo
Long aj Short pozície. Je nutné povoliť voľbu Umožniť živé obchodovanie. Ak zaškrtnete aj voľbu
Požiadavka manuálnej konfirmácie, tak stratégia, ak vyhodnotí platný obchodný signál, sama otvorí
okno Nová objednávka, kde má obchodník možnosť sám sa rozhodnúť, či do trhu vstúpi alebo nie.
Pokiaľ táto voľba zostane nezaškrtnutá, tak stratégia automaticky vyšle pokyn do trhu.
V záložke Vstupy je už možné nastaviť jednotlivé premenné (tzv. Globálne premenné) automatickej
stratégie. Tieto jednotlivé položky má spravidla každý automatický systém odlišné. Obvykle sa tu
nastavuje veľkosť Lotov (objemu obchodu), veľkosť Stop Lossu, Take Profitu, často sú tiež voliteľné
periódy technických indikátorov alebo obmedzenia, v akých časoch má stratégia pracovať. Dvojklikom
na danú hodnotu je možné jednotlivé nastavenia prepísať.
Niektoré komerčné automatické systémy majú na výber viacero jednotlivých parametrov. Aby
obchodník nemusel niekoľkokrát nastavovať stále rovnaké kombinácie parametrov, tak si nastavenie
parametrov môže uložiť (tlačidlo Uložiť) do formátu *.set a neskôr toto nastavenie opäť vyvolať
tlačidlom Nahrať. Po nastavení jednotlivých parametrov môžeme vložiť danú stratégiu do okna grafu
stlačením tlačidla OK. V pravom hornom rohu sa objaví názov stratégie a krížik, ktorý značí, že
6/22
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
stratégia zatiaľ nie je spustená.
Po kliknutí na tlačidlo Expertní poradcovia na paneli nástrojov je automatický systém už spustený a po
každej cenovej zmene vyhodnocuje, či sú splnené platné podmienky na vstup do trhu. Indikátorom
správneho fungovania stratégie je obrázok s úsmevom v pravom hornom rohu vedľa názvu stratégie.
Dôležité upozornenie:
Automatický obchodný systém funguje iba na danom okne grafu, do ktorého je načítaný. Do jedného
okna grafu možno spustiť len jednu automatickú stratégiu. Ak obchodník chce spustiť rovnakú alebo
inú stratégiu na rovnakom inštrumente, na ktorom už nejaká stratégia beží, tak je potrebné otvoriť
nové okno grafu a do tohto okna znovu nahrať novú automatickú stratégiu. V tomto prípade je nutné
správne nastaviť Magic Number danej stratégie.
Problematika Magic Number
Pre obchodníka sa môže stať situácia, kedy manuálne otvorí obchod s cieľom dlhodobého držania
pozície. Potom spustí automatický obchodný systém na rovnakom inštrumente, ktorý je zameraný na
krátkodobé obchody. V prípade, že automatický systém objaví platný signál na ukončenie pozície a
zistí, že má obchodník v otvorených obchodoch daný inštrument, tak túto pozíciu, ktorú mal pôvodne
na dlhšie držanie, skrátka ukončí. Podobne sa tak môže stať, ak obchodník využíva viac automatických
stratégií na jednom inštrumente. Jedna stratégia bude ukončovať obchody, ktoré pôvodne vytvorila
iná stratégia.
Táto situácia pochopiteľne nie je ideálna, a preto je potrebné dôsledne odlíšiť obchody, ktoré vytvorí
jeden automatický systém od obchodov, ktoré vytvorí obchodník manuálne alebo ich vytvorí iná
stratégia. To sa vykonáva práve pomocou Magic Number. Jedná sa o špecifický číselný kód priradený
7/22
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
danou stratégiou danému obchodu, ktorý stratégiu vytvorila. Ak táto stratégia vygeneruje obchodný
signál pre ukončenie obchodu, môže ukončiť len ten obchod, ktorý má toto rovnaké Magic Number.
Spravidla každý automatický systém má možnosť nastaviť si toto Magic Number, aby sa odlíšili
obchody tejto stratégie od obchodov iných. Je vhodné, aby obchodník venoval tejto záležitosti
patričnú pozornosť. Pre úplnosť, ak obchodník otvorí obchod manuálne, tak je tomuto obchodu
priradený Magic number nula - "0". Otvára sa tak možnosť pre manuálne otvorenie obchodu a potom
ukončenie obchodu podľa nejakého pravidla, ktoré bude strážiť automatický systém.
8/22
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
3) Úprava, nastavenie a odstránenie automatickej stratégie
V priebehu fungovania automatického systému je možné jednotlivé parametre meniť. Vlastnosti
bežiacej stratégie otvoríte kliknutím pravého tlačidla myši v okne grafu, kde sa vyvolá menu. Zvolíte
iba Expertní poradcovia => Vlastnosti (F7).
Objaví sa pôvodné okno s nastavením stratégie. Možno zmeniť jednotlivé parametre a potvrdením
tlačidla OK sa zmeny potvrdia. Pri niektorých stratégiách je však bezpečnejšie najprv stratégiu z okna
odstrániť a potom ju znovu nahrať do okna grafu s už zmenenými parametrami.
V prípade, že chcete bežiacu stratégiu z okna grafu odstrániť, tak stačí opäť pravým tlačidlom myši
vyvolať menu a v sekcii Expertní poradcovia zvoliť voľbu Odstrániť. V tento moment sa automatický
systém z daného okna odstráni.
Ak chcete upraviť priamo zdrojový kód stratégie, tak si označte danú stratégiu v okne Navigátor.
Pravým tlačidlom vyvolajte menu a kliknutím voľby Modifikovať sa otvorí MetaEditor, kde už môžete
upravovať jednotlivé príkazové riadky stratégie. Pochopiteľne zásadné zmeny v zdrojovom kóde
vyžadujú pokročilejšie znalosti programovacieho jazyka MQL, ale niektoré základné úpravy ako zmena
východiskových hodnôt Globálnych premenných (extern double), teda napr. Stop Loss a Take Profit,
sú pomerne jednoduché.
9/22
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
4) Testovanie automatických stratégií
Veľkou výhodou automatických stratégií je ich jednoduché a veľmi rýchle testovanie. S využitím
moderných počítačov je možné historicky otestovať zložité kombinácie za niekoľko minút, maximálne
hodín. Podobné testovanie by obchodník vykonal ručne za niekoľko dní. Ďalšou prednosťou
automatického testovania je predovšetkým rýchle vyhodnotenie štatistických veličín ako percento
ziskových obchodov, maximálny počet po sebe idúcich stratových obchodov atď.
Na testovanie automatických stratégií v obchodnej platforme MetaTrader slúži modul Tester stratégií.
Tento modul spustíte z horného menu Zobraziť => Tester stratégií Ctrl+R.
Modul Tester stratégií sa obvykle objaví v dolnej časti platformy. Teraz sa zameriame na jednotlivé
položky Testera.
1. Výber danej stratégie, ktorú chce obchodník otestovať.
2. Výber inštrumentu, na ktorom bude prebiehať test. Dôležité je mať k dispozícii databázu
historických dát (viď. ďalej). Je možné testovať tak menové páry, ako aj indexy, komodity či
jednotlivé akcie.
3. Model testovania – metóda vykonávania testu:
- Iba otvorené ceny – táto metóda pracuje iba s dokončenými sviečkami, resp. s uzatváracími
cenami. Tento spôsob testovania je vhodný pre stratégie, ktoré nepotrebujú dáta o
priebežnej sviečke, ktorá sa mení.
- Kontrolné body – táto metóda testovania už pracuje s dátami na nižších timeframoch, ktoré
sa postupne v priebehu „tikania“ sviečky menia až do dosiahnutia uzatváracej ceny
testovaného timeframu. V prípade, že v historických dátach chýba nejaká hodnota, tak je
10/22
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
táto hodnota dopočítavaná na základe priemeru dát z najbližšieho nižšieho timeframu.
- Každý tik - podobná metóda ako Kontrolné body s tým rozdielom, že v prípade
nedostupnosti dát sa použijú dáta najbližšieho nižšieho i vyššieho timeframu.
Hlavný rozdiel pri metódach testovania je vidieť v prípade realizovania Stop Loss (SL) alebo
Take Profit (TP). Ak existuje "dlhá" sviečka smerom dole a v závere uzatváracia cena
výrazne vyrastie, tak prvá metóda testovania nemusí odhaliť zasiahnutie SL alebo TP, ale
ďalšie metódy toto zasiahnutie SL alebo TP odhalia, pretože pri testovaní uplatnia práve
nižšie (alebo vyššie) timeframy, ktoré zaznamenajú aj ceny minima a maxima na nižších
timeframoch. Tento rozdiel v metódach testovania potom môže mať vplyv na celkovú
ziskovosť stratégie.
4. Použite dátum – je tu možnosť vybrať obdobie, ktoré obchodník použije pre testovanie
historických dát. Pozor, je potrebné mať v databáze dané dáta načítané (postup viď. ďalej).
5. Vizuálne zobrazovanie (Visual mode) – po spustení testu sa zobrazí graf, na ktorom sa bude
postupne vykresľovať pohyb ceny historických dát a zároveň sa do grafu zakresľujú
jednotlivé otváracie a uzatváracie pokyny. Do grafu je možné ručne vložiť ľubovoľné
indikátory. Rýchlosť pohybu cien je možné v priebehu testu nastavovať pomocou posuvníka.
6. Vlastnosti experta slúžia na úpravu jednotlivých testovaných parametrov, ako je veľkosť lotu,
SL, TP atď. Toto menu tiež slúži na nastavenie parametrov pre proces optimalizácie (viď.
ďalej). V záložke Testovanie je možné nastaviť počiatočný kapitál, s ktorým bude Tester
pracovať. Zároveň môžeme špecifikovať menu pre testovanie (EUR, USD...). Ďalej je možné
nastaviť, aby Tester otváral iba Long alebo iba Short pozície. Pre funkciu Optimalizácia (viď.
nižšie) umožníme Testeru, aby vykonal optimalizáciu na základe zostatku (Balance) alebo
iných kritérií a aby používal tzv. Genetický algoritmus. Tento algoritmus výrazne zrýchli proces
optimalizácie, pretože vynecháva určité oblasti kombinácie testovaných parametrov, ktoré nie
sú ziskové a zbytočne by predlžovali dobu optimalizácie. Je vhodné túto voľbu ponechať
zapnutú.
7. Vlastnosti symbolu – zobrazuje vlastnosti testovaného inštrumentu ako je spread, veľkosť
kontraktu, limitné odchýlky atď.
8. Voľba timeframu pre testovanie, teda klasické predvolené možnosti M1; M5; M15; M30; H1;
H4; Daily. Pri niektorých stratégiách sa technické indikátory vypočítavajú, a teda testujú,
11/22
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
práve na základe zvoleného timeframu.
9. Tlačidlom Štart spustíme testovanie. Priebeh je vyznačený na spodnom grafe vedľa tohto
tlačidla.
10. Po skončení procesu testovania tlačidlo Otvorený graf zobrazí okno grafu, v ktorom sú
zobrazené všetky obchody a použiteľné indikátory technickej analýzy. Pokiaľ si dopredu
nastavíte klasickú šablónu a uložíte ju pod názvom „Tester“, tak po kliknutí na tlačidlo
Otvorený graf sa vyvolá daná šablóna a zaznamenajú sa tiež testované obchody. Uložením
šablóny pod presným názvom stratégie sa potom opäť vyvolá dané nastavenie grafu vrátane
testovaných obchodov.
11. Modifikovať experta – toto tlačidlo otvorí MetaEditor, kde je možnosť danú stratégiu
preprogramovať. Táto voľba nie je dostupná pre stratégie, ktoré sú k dispozícii len v
kompilovanom súbore (*.ex4).
12. Políčko Optimalizácia zapína a vypína funkciu optimalizácie. Pokiaľ je pole zaškrtnuté, tak
Tester funguje v režime optimalizácie (viď. ďalej). Naopak pokiaľ pole nie je zaškrtnuté, tak
Tester pracuje iba s jedným scenárom premenných.
13. Záložka Nastavenia – slúži pre jednotlivé nastavenia testu stratégie.
14. Záložka Výsledky – v tejto záložke je po skončení testu výpis všetkých obchodov, ktoré je
možné zoradiť chronologicky, podľa veľkosti zisku, straty atď.
15. Záložka Graf – tu sa vyobrazuje priebeh Zostatku obchodného účtu v priebehu testovania
jednotlivých obchodov. Zároveň sa vyobrazuje veľkosť aktuálneho Majetku (stavu účtu) alebo
veľkosti lotov v prípade stratégie, ktorá dokáže pracovať s rôznymi veľkosťami lotov.
16. Záložka Report – v tejto záložke je detailne vypísaná štatistika všetkých obchodov. Tento report
je možné exportovať do formátu HTML.
Stĺpce v teste – počet testovaných sviečok
Modelované tiky – zobrazuje veľkosť modelovaných dát. Každý záznam reprezentuje jednu
sviečku (open, high, low, close, volume) v daný moment. Niektoré sviečky môžu byť
modelované v závislosti na zvolenom timeframe, metóde testovania a historických dát z nižších
timeframov.
Modelovanie kvality – tento parameter sa počíta na základe nasledujúceho vzorca. Pri
podrobnom
teste
by
sa
tu
malo
objavovať
číslo
väčšie
ako
90%.
ModellingQuality
=
((0.25*(StartGen-StartBar)+0.5*(StartGenM1-StartGen)+0.9*(HistoryTotalStartGenM1))/(HistoryTotal-StartBar))*100%
Počiatočný vklad – jedná sa o počiatočný vklad, s ktorým pracuje tester. Tento počiatočný
depozit je možné meniť vo Vlastnostiach experta. Z tohto počiatočného depozitu sa potom
12/22
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
počítajú drawdowny alebo poklesy.
Čistý celkový zisk – je rozdiel medzi hrubým ziskom a hrubou stratou, teda sa jedná o celkový
výsledok stratégie za testované obdobie
Hrubý zisk – súčet všetkých ziskových obchodov.
Hrubá strata – súčet všetkých stratových obchodov.
Prvok zisku – vyjadruje pomer všetkých ziskových obchodov a všetkých stratových obchodov
(Hrubý zisk / Hrubá strata).
Očakávaný výnos - predstavuje priemerný predpokladaný zisk na jednu transakciu. Kalkulácia
prebieha podľa nasledujúceho vzorca.
Absolútny drawdown – jedná sa o rozdiel medzi počiatočným depozitom a najnižšou hodnotou
zostatku v priebehu testovania. Podľa nasledujúceho vzorca.
Maximálny drawdown – táto položka vyjadruje najväčší absolútny prepad obchodného účtu za
testované obdobie. Čiže najväčší absolútny rozdiel medzi lokálnym maximom a nasledujúcim
lokálnym minimom na grafe vývoja zostatku.
Relatívny drawdown - tentoraz je vyjadrený najväčší percentuálny prepad obchodného účtu. V
niektorých prípadoch môže byť výsledok rovnaký ako Maximálny drawdown, ale nie je to
pravidlom. Ak napríklad vývoj zostatku počas testu najprv klesne o 50% a potom sústavne
rastie a zostatok je už napríklad trojnásobný a potom prebehne prepad o 30%, potom tento
prepad je v absolútnej sume (položka Maximálny drawdown) väčší ako úvodný prepad o 50%.
Všetky pozície – počet zrealizovaných obchodov, resp. počet ukončených obchodov za
testované obdobie
Krátke pozície (víťazné v %) – počet Sell obchodov za testované obdobie, údaj v zátvorke
predstavuje percento ziskových obchodov z celkových Sell transakcií.
Dlhé pozície (víťazné v %) – počet Buy obchodov za testované obdobie, údaj v zátvorke
prezentuje percento ziskových obchodov z celkových Buy transakcií.
Ziskové pozície (% z celku) – suma všetkých ziskových obchodov vrátane percentuálneho
vyjadrenia vzhľadom k celkovému počtu obchodov
Stratové pozície (% z celku) – suma všetkých stratových obchodov vrátane percentuálneho
vyjadrenia vzhľadom k celkovému počtu obchodov
Najväčší ziskový obchod – najziskovejší obchod za testované obdobie
Najväčší stratový obchod – najstratovejší obchod za testované obdobie
Priemerný ziskový obchod – podľa vzorca Hrubý zisk/počet ziskových obchodov
Priemerný stratový obchod – podľa vzorca Hrubá strata/počet stratových obchodov
13/22
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Maximálne výhry nasledujúce po sebe ( zisk v peniazoch) – maximálny počet po sebe
idúcich ziskových obchodov v rade. Hodnota v zátvorke predstavuje celkový zisk z týchto po
sebe idúcich ziskov.
Maximálne prehry nasledujúce po sebe (zisk v peniazoch) – maximálny počet po sebe
idúcich stratových obchodov v rade. Hodnota v zátvorke predstavuje celkovú stratu z týchto po
sebe idúcich stratových obchodov.
Maximálne zisky nasledujúce po sebe (počet víťazstiev) – predstavuje maximálny zisk po
sebe idúcich ziskových obchodov. V zátvorke je uvedený počet obchodov. Táto štatistika sa nie
vždy musí zhodovať s údajom Maximálnych výhier nasledujúcich po sebe.
Maximálne straty nasledujúce po sebe (počet prehier) – vyjadruje maximálnu stratu po
sebe idúcich stratových obchodov. V zátvorke je uvedený počet obchodov. Táto štatistika sa nie
vždy musí zhodovať s údajom Maximálnych prehier nasledujúcich po sebe.
Priemer výhier nasledujúcich po sebe – priemerná hodnota počtu po sebe idúcich ziskových
obchodov
Priemer prehier nasledujúcich po sebe – priemerná hodnota počtu po sebe idúcich
stratových obchodov
17. Záložka Denník – tu nájdeme podrobný výpis všetkých operácií a prípadných chybových
operácií, ktoré prebehli počas testu (prehľad chybových správ viď. Príloha).
Optimalizácia testovaných premenných
Proces optimalizácie môže veľmi pozitívne ovplyvniť konečnú ziskovosť testovanej stratégie. Jedná sa
vlastne o generovanie niekoľkých scenárov, pri ktorých Tester mení jednotlivé parametre o definované
vzdialenosti. Tester tak otestuje rôzne kombinácie vybraných parametrov a automaticky vyhodnotí
najziskovejšie varianty, s ktorými môže potom obchodník ďalej pracovať a testovať. Najčastejšie sa
optimalizujú parametre ako veľkosť Stop Lossu (SL), Take Profitu (TP) alebo perióda použitého
technického indikátora. Tu vykonáme ukážku optimalizácie jednoduchej stratégie, kde sa pokúsime
nájsť ideálne parametre práve pre veľkosť SL a TP.
Najskôr si v Testeri stratégií vyberieme danú stratégiu, zvolíme inštrument a testovacie obdobie.
Potom otvoríme tlačidlo Vlastnosti experta, kde v záložke Vstupy nastavíme jednotlivé požiadavky
optimalizácie.
14/22
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Stĺpec Hodnota slúži na klasické testovanie jedného scenára. Na základe týchto premenných potom
Tester vykoná historické vstupy a výstupy a vykoná celkovú štatistku obchodov (viď. vyššie). Stĺpce
Štart, Krok, Stop slúžia práve na proces optimalizácie. Pokiaľ zaškrtneme položky SL a TP, ako je tomu
na obrázku vyššie, tak potom Tester bude testovať SL o veľkosti 30 bodov (stĺpec Štart), ďalší scenár
bude o 5 bodov vyššie (stĺpec Krok) a teda 35 bodov, a takto bude Tester pokračovať v jednotlivých
krokoch až do úrovne 70 (stĺpec Stop). Proces optimalizácie ukáže, ako by vyzeral vývoj zisku
stratégie, keby sme menili hodnotu SL od 30 do 70 (po krokoch 5) a podobne, pokiaľ by sme menili
hodnotu TP od 30 do 90 (po krokoch 5). Pochopiteľne, čím menšie kroky zvolíme, tým bude musieť
prebehnúť viac testov a tým bude proces optimalizácie dlhší (rádovo i hodiny). Podobne pokiaľ
zvolíme viac premenných, tak sa doba optimalizácie výrazne predĺži. Ešte pred samotným spustením
procesu je potrebné zaškrtnúť režim Optimalizácie.
Výsledok optimalizácie sa zobrazí v záložke Výsledky optimalizácie, kde sú zoradené poradia scenárov.
V prehľade sa vypíše poradie testu (pass), celkový zisk, počet transakcií, ziskový faktor, očakávaný
výnos, maximálny drawdown, relatívny drawdown a prehľad testovaných premenných. Jednotlivé
stĺpce môžeme zoradiť podľa veľkosti. Je tak možné zoradiť najziskovejšie a najstratovejšie scenár
alebo varianty podľa najmenšieho percentuálneho poklesu atď. Po dvojkliku na daný riadok testu sa
testované premenné automaticky presunú do Vlastností experta (stĺpec Hodnota) a môžeme potom
vykonať klasický test, ktorý je zakončený úplným reportom a výpisom všetkých obchodov (viď. vyššie).
Záložka Graf optimalizácia zobrazuje grafickú analýzu výsledkov optimalizácie. Prvý variant je
zobrazenie výsledku Zostatkov v priebehu jednotlivých scenárov kombinácie optimalizovaných
premenných (viď. obrázok nižšie).
15/22
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Tento variant zobrazenia je možné po stlačení pravého tlačidla myši a zaškrtnutí voľby 2-rozmerný
povrch prepnúť do nasledujúceho grafu (viď. obrázok nižšie). Toto grafické zobrazenie prezentuje
jednotlivé kombinácie optimalizovaných parametrov (v tomto prípade SL a TP). Podľa sýtosti zelenej
farby sú zaznamenané veľkosti koncových zostatkov (teda celkového zisku). Sýtejšia farba znamená
vyšší Zostatok (a tým vyšší zisk) daného scenára. Pokiaľ kurzor myši umiestnite na niektorý zelený
štvorček, tak sa zobrazí konečný Zostatok a kombinácia optimalizovaných parametrov.
V prípade, že sa štvorčeky najsýtejšej farby objavia na okraji vykresleného grafu, tak sa otvára
možnosť vykonať optimalizáciu ešte raz, ale tentoraz s posunutými parametrami nahor alebo nadol.
Mohli by sme sa tak dopracovať k ešte ziskovejším variantom. Pokiaľ máme už hotovú túto
„hrubú“ optimalizáciu a docielili sme výsledok, že najziskovejšie scenáre sú v rozmedzí SL 30 – 45 a TP
v rozmedzí 30 - 45, tak môžeme prípadne pristúpiť k podrobnejšej optimalizácii, kde nezvolíme
jednotlivý krok scenárov 5, ale omnoho menší, aby sme mohli analyzovať omnoho detailnejšie
výsledky. Krok môžeme zvoliť napr. 2 a necháme opäť vykonať optimalizáciu a vykonáme grafickú
analýzu.
Dvojklikom na vybraný štvorček sa presunieme do záložky Výsledky optimalizácie na tento konkrétny
scenár optimalizácie a môžeme ďalej analyzovať údaje ako Ziskový faktor, percentuálny pokles
(drawdown) atď.
Posledným krokom optimalizácie je vyhodnotenie najvhodnejšieho scenára. Pochopiteľne, hlavným
hodnotiacim faktorom bude zisk, ale dôležité je sledovať tiež parametre percentuálneho poklesu a
napríklad ziskového faktoru. Po vyhodnotení a zvolení najlepšieho variantu by mal nasledovať klasický
test (bez zaškrtnutého políčka Optimalizácie) týchto parametrov, ktoré potom môžete finálne
analyzovať v záložke Report. Nakoniec pomocou tlačidla Otvorený graf môžete analyzovať, či
automatická stratégia skutočne otvára a uzatvára obchody podľa nastavených pravidiel. Po tomto
testovaní je vhodné ešte stratégiu otestovať na demo účte, aby obchodník pochopil a prípadne doladil
posledné nedostatky systému. V prípade, že aj na demo účte stratégia vykazuje dobré výsledky, tak je
vhodné túto stratégii spustiť do reálneho obchodovania. Na druhej strane nič nebráni obchodníkovi
pravidelne vykonávať optimalizáciu parametrov i v priebehu reálneho obchodovania a jednotlivé
parametre priebežne upravovať.
16/22
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Historické dáta
Pre bezproblémové a dostatočné testovanie je potrebné disponovať kvalitnými historickými dátami.
V tejto časti predstavíme dve metódy ako historická dáta získať. Štandardná platforma MetaTrader
disponuje databázou historických dát od svojho výrobcu spoločnosti MetaQuotes. Túto databázu
vyvoláte v menu Nástroje => História (F2).
Tu si vyberiete požadovaný inštrument (zo skupín) a dvojklikom zvolíte Timeframe. Potom už postačí
iba kliknúť na tlačidlo Download (Stiahnuť) a prebehne načítanie nových historických dát daného
inštrumentu a timeframu. Dáta sa sťahujú v nasledujúcom formáte:
Čas
Otváracia cena
Maximum
Minimum
Zatváracia
cena
Objem
V pravej časti okna je možné prekontrolovať, ako hlboká história bola stiahnutá. Teda presunutím
pravého posuvníka na najnižšiu polohu zistíme najstaršie historické dáta. Túto databázu je možné
potom exportovať napr. do formátu *.csv a prípadne dáta ďalej analyzovať napríklad v Exceli.
Dôležité upozornenie: touto metódou prebehne stiahnutie historických dát spoločnosti
MetaQuotes, výrobcom platformy MetaTrader.
Druhou metódou pre stiahnutie historických dát docielime stiahnutie dát priamo od spoločnosti XTrade Brokers. Pokiaľ v novom okne grafu budeme postupne rolovať ďalej do histórie, tak sa
postupne budú načítavať nové hlbšie dáta. Pre rýchle stiahnutie týchto dát je vhodné graf pomocou
tlačidla lupy v paneli nástrojov čo najviac oddialiť a potom postupným rolovaním alebo postupným
klikaním na kláves PageUp alebo Home posúvať graf ďalej do histórie a tým pádom načítať nové dáta
do databázy Histórie, kde je potom možné prekontrolovať, aká hlboká história sa stiahla. Nevýhodou
17/22
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
tejto metódy je kratšia história, ale na druhej strane sa jedná o historické dáta priamo od X-Trade
Brokers.
Posledným variantom je importovanie dát z externého zdroja. Existujú platené služby pre získanie
kvalitných dát s dlhou históriou. Pokiaľ už takým súborom disponujete, najlepšie v *.csv formáte, je
možné tieto dáta naimportovať pomocou Histórie a s týmito dátami ďalej pracovať. Najskôr si v okne
História (F2) vyberte inštrument a timeframe pre dáta, ktoré chcete načítať. Potom kliknutím na
tlačidlo Importovať zahájime proces importu.
V okne Import tlačidlom Hľadať vyberieme súbor s požadovanými dátami (pozor, je nutné, aby
súhlasil inštrument a timeframe dát) a zbežne skontrolujeme, či dáta súhlasia. Postačí iba kontrola
s predvoleným súborom a či logicky na seba nadväzujú údaje otváracej, maximálnej, minimálnej a
uzatváracej ceny. Je tiež potrebné správne zvoliť tzv. separátor, teda znamienko, ktorým sa oddeľujú
jednotlivé stĺpce dát. Pokiaľ by dáta nedávali zmysel, tak je obvykle nesprávne zvolený separátor
alebo nie sú stĺpce zdrojového súboru správne poskladané do formátu cien Otváracia, Maximum,
Minimum, Zavrieť, Objem.
Pokiaľ sú dáta v poriadku, tak kliknutím na tlačidlo OK sú údaje naimportované a ich správne načítanie
môžete skontrolovať v hlavnom okne Histórie alebo priamo v okne grafu.
18/22
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
5) Zdroje
systémov
voľne
šíriteľných
Zdroj
Jazyk
automatických
obchodných
Popis
Webové stránky výrobcu platformy MetaTrader,
sú tu k dispozícii zdarma automatické systémy,
indikátory a skripty. Nájdete tu i veľké množstvo
tematických článkov a
detailný manuál
programovacieho jazyka MQL
http://codebase.mql4.com/
EN
Automatický obchodný systém
Indikátor
Skript
EN
Informačný portál FXSTREET.COM v sekcii
Platforms ponúka niektoré automatické systémy
vrátane krátkych popisov. Väčšina týchto
stratégií je zdarma, ale nájdete tu i niektoré
platené systémy. Na tejto webovej stránke
objavíte tiež dodatočné indikátory a skripty.
http://www.forex-tsd.com/expertadvisors-metatrader-4/
EN
Voľne prístupné internetové fórum, kde po
registrácii môžete v tejto sekcii sťahovať zdarma
niektoré
vytvorené
automatické
systémy,
vrátane detailnejších popisov. Sú tu popísané i
skúsenosti
niektorých
komerčných
automatických stratégií.
http://www.earnforex.com/metatraderexpert-advisors/
EN
Výber
niektorých
voľne
stiahnuteľných
automatických stratégií. Je tu vypísaný krátky
popis stratégie a pri niektorých aj ich výkonnosť.
EN
Na tejto webovej stránke nájdete výkonnosť
veľkého
množstva
voľne
šíriteľných
automatických obchodných systémov. Tieto
stratégie je možné potom dohľadať pomocou
internetového vyhľadávača.
http://www.fxstreet.com/platforms/
http://www.tradingsystemforex.com/topfree-expert-advisors.htm
19/22
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
6) Príloha: Prehľad chybových správ programu MetaTrader
V tabuľke nižšie nájdete prehľad všetkých chybových správ, ktoré môže vypísať MetaTrader jednak
v Denníku modulu Terminál alebo v Denníku modulu Tester stratégií. Pokiaľ nejaká stratégia pri
testovaní alebo pri samotnom priebehu obchodovania nepracuje ako má, tak po nahliadnutí do
Denníka je možné problém identifikovať práve pomocou vypísaných chybových správ. Hneď ako
obchodník chybu rozpozná, tak ju môže omnoho lepšie odstrániť.
Chybové správy odoslané obchodným serverom:
Chyba
Hodnota Popis
ERR_NO_ERROR
0
No error returned.
ERR_NO_RESULT
1
No error returned, but the result is unknown.
ERR_COMMON_ERROR
2
Common error.
ERR_INVALID_TRADE_PARAMETERS
3
Invalid trade parameters.
ERR_SERVER_BUSY
4
Trade server is busy.
ERR_OLD_VERSION
5
Old version of the client terminal.
ERR_NO_CONNECTION
6
No connection with trade server.
ERR_NOT_ENOUGH_RIGHTS
7
Not enough rights.
ERR_TOO_FREQUENT_REQUESTS
8
Too frequent requests.
ERR_MALFUNCTIONAL_TRADE
9
Malfunctional trade operation.
ERR_ACCOUNT_DISABLED
64
Account disabled.
ERR_INVALID_ACCOUNT
65
Invalid account.
ERR_TRADE_TIMEOUT
128
Trade timeout.
ERR_INVALID_PRICE
129
Invalid price.
ERR_INVALID_STOPS
130
Invalid stops.
ERR_INVALID_TRADE_VOLUME
131
Invalid trade volume.
ERR_MARKET_CLOSED
132
Market is closed.
ERR_TRADE_DISABLED
133
Trade is disabled.
ERR_NOT_ENOUGH_MONEY
134
Not enough money.
ERR_PRICE_CHANGED
135
Price changed.
ERR_OFF_QUOTES
136
Off quotes.
ERR_BROKER_BUSY
137
Broker is busy.
ERR_REQUOTE
138
Requote.
ERR_ORDER_LOCKED
139
Order is locked.
ERR_LONG_POSITIONS_ONLY_ALLOWED 140
Long positions only allowed.
ERR_TOO_MANY_REQUESTS
141
Too many requests.
ERR_TRADE_MODIFY_DENIED
145
Modification denied because order too close to market.
ERR_TRADE_CONTEXT_BUSY
146
Trade context is busy.
ERR_TRADE_EXPIRATION_DENIED
147
Expirations are denied by broker.
ERR_TRADE_TOO_MANY_ORDERS
148
The amount of open and pending orders has reached the limit
set by the broker.
ERR_TRADE_HEDGE_PROHIBITED
149
An attempt to open a position opposite to the existing one when
hedging is disabled.
20/22
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
ERR_TRADE_PROHIBITED_BY_FIFO
150
An attempt to close a position contravening the FIFO rule.
Chybové správy v rámci programovacieho jazyka MQL:
Chyba
Hodnota Popis
ERR_NO_MQLERROR
4000
No error.
ERR_WRONG_FUNCTION_POINTER
4001
Wrong function pointer.
ERR_ARRAY_INDEX_OUT_OF_RANGE
4002
Array index is out of range.
ERR_NO_MEMORY_FOR_CALL_STACK
4003
No memory for function call stack.
ERR_RECURSIVE_STACK_OVERFLOW
4004
Recursive stack overflow.
ERR_NOT_ENOUGH_STACK_FOR_PARAM
4005
Not enough stack for parameter.
ERR_NO_MEMORY_FOR_PARAM_STRING
4006
No memory for parameter string.
ERR_NO_MEMORY_FOR_TEMP_STRING
4007
No memory for temp string.
ERR_NOT_INITIALIZED_STRING
4008
Not initialized string.
ERR_NOT_INITIALIZED_ARRAYSTRING
4009
Not initialized string in array.
ERR_NO_MEMORY_FOR_ARRAYSTRING
4010
No memory for array string.
ERR_TOO_LONG_STRING
4011
Too long string.
ERR_REMAINDER_FROM_ZERO_DIVIDE
4012
Remainder from zero divide.
ERR_ZERO_DIVIDE
4013
Zero divide.
ERR_UNKNOWN_COMMAND
4014
Unknown command.
ERR_WRONG_JUMP
4015
Wrong jump (never generated error).
ERR_NOT_INITIALIZED_ARRAY
4016
Not initialized array.
ERR_DLL_CALLS_NOT_ALLOWED
4017
DLL calls are not allowed.
ERR_CANNOT_LOAD_LIBRARY
4018
Cannot load library.
ERR_CANNOT_CALL_FUNCTION
4019
Cannot call function.
ERR_EXTERNAL_CALLS_NOT_ALLOWED
4020
Expert function calls are not allowed.
ERR_NO_MEMORY_FOR_RETURNED_STR
4021
Not enough memory for temp string returned from function.
ERR_SYSTEM_BUSY
4022
System is busy (never generated error).
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMSCNT
4050
Invalid function parameters count.
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE
4051
Invalid function parameter value.
ERR_STRING_FUNCTION_INTERNAL
4052
String function internal error.
ERR_SOME_ARRAY_ERROR
4053
Some array error.
ERR_INCORRECT_SERIESARRAY_USING
4054
Incorrect series array using.
ERR_CUSTOM_INDICATOR_ERROR
4055
Custom indicator error.
ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS
4056
Arrays are incompatible.
ERR_GLOBAL_VARIABLES_PROCESSING
4057
Global variables processing error.
ERR_GLOBAL_VARIABLE_NOT_FOUND
4058
Global variable not found.
ERR_FUNC_NOT_ALLOWED_IN_TESTING
4059
Function is not allowed in testing mode.
ERR_FUNCTION_NOT_CONFIRMED
4060
Function is not confirmed.
ERR_SEND_MAIL_ERROR
4061
Send mail error.
ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED
4062
String parameter expected.
21/22
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
ERR_INTEGER_PARAMETER_EXPECTED
4063
Integer parameter expected.
ERR_DOUBLE_PARAMETER_EXPECTED
4064
Double parameter expected.
ERR_ARRAY_AS_PARAMETER_EXPECTED
4065
Array as parameter expected.
ERR_HISTORY_WILL_UPDATED
4066
Requested history data in updating state.
ERR_TRADE_ERROR
4067
Some error in trading function.
ERR_END_OF_FILE
4099
End of file.
ERR_SOME_FILE_ERROR
4100
Some file error.
ERR_WRONG_FILE_NAME
4101
Wrong file name.
ERR_TOO_MANY_OPENED_FILES
4102
Too many opened files.
ERR_CANNOT_OPEN_FILE
4103
Cannot open file.
ERR_INCOMPATIBLE_FILEACCESS
4104
Incompatible access to a file.
ERR_NO_ORDER_SELECTED
4105
No order selected.
ERR_UNKNOWN_SYMBOL
4106
Unknown symbol.
ERR_INVALID_PRICE_PARAM
4107
Invalid price.
ERR_INVALID_TICKET
4108
Invalid ticket.
ERR_TRADE_NOT_ALLOWED
4109
Trade is not allowed. Enable checkbox "Allow live trading" in
the expert properties.
ERR_LONGS_NOT_ALLOWED
4110
Longs are not allowed. Check the expert properties.
ERR_SHORTS_NOT_ALLOWED
4111
Shorts are not allowed. Check the expert properties.
ERR_OBJECT_ALREADY_EXISTS
4200
Object exists already.
ERR_UNKNOWN_OBJECT_PROPERTY
4201
Unknown object property.
ERR_OBJECT_DOES_NOT_EXIST
4202
Object does not exist.
ERR_UNKNOWN_OBJECT_TYPE
4203
Unknown object type.
ERR_NO_OBJECT_NAME
4204
No object name.
ERR_OBJECT_COORDINATES_ERROR
4205
Object coordinates error.
ERR_NO_SPECIFIED_SUBWINDOW
4206
No specified subwindow.
ERR_SOME_OBJECT_ERROR
4207
Some error in object function.
Viac informácií v anglickom jazyku nájdete na nasledujúcich stránkach:
http://docs.mql4.com/constants/errors [EN]
http://docs.mql4.com/trading/errors [EN]
7) Zdroje:
http://www.mql4.com/ [EN]
http://articles.mql4.com/tester [EN]
22/22
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Download

Automatické obchodné stratégie - X