Dokument:Odolnost firiem 20120515v01RL.doc
Dátum: máj.2012
Spracoval: Ing. Radovan Lucina
Odolnosť firiem - bezpečnosť a riziká
Dnešné firmy musia byť oveľa viac odolné pri podnikaní na trhu.Globalizácia, rýchlosť zmien,
dostupnosť informácií, neistota podnikateľského prostredia, nekalé praktiky kde účel svätí
použité zdroje a prostriedky, to všetko spolu s obrovským konkurenčným tlakom núti firmy aby
pracovali na svojej podnikateľskej odolnosti, zaoberali sa viac aj bezpečnosťou a riadili svoje
podnikateľské riziká.
U veľkých firiem sa postupne stávajú štandardom podnikateľské plány na zabezpečenie
kontinuity (BCP) a posilňovanie dohľadu nad celofiremným riadením rizík (ERM). Témy ako
bezpečnosť, riadenie rizík a zabezpečenie kontinuity v podnikaní prenikajú do povedomia
TOP manažmentu a čoraz častejšie sa dostávajú do programu na predstavenstvá alebo valné
hromady.
Výsledkom budovania vyššej odolnosti firiem sú zmeny podnikateľskej stratégie a
zavádzanie projektov v oblastiach BCP, ERM a posilňovanie bezpečnosti. Tieto projekty
predstavujú dodatočné náklady - finančné a personálne. Návratnosť je diskutabilná a častokrát
vychádza iba z „kuchyne“ konzultačných spoločností, ktoré vytvárajú štandardy a metodiky na
ohodnotenie rizík, prípadne v štandarde odpozorovaných najlepších riešení predkladajú firmám
návrhy na vysporiadanie sa s rizikami.
V rámci prieskumu realizovaného spoločnosťou IBM v štúdii „Key trends driving global
business resilience and risk“ z roku 2011, odpovedali respondenti z radov manažmentu.
Vyjadrovali sa k najdôležitejším rizikám ktoré ich znepokojujú a teda sa im musia dnes aktívne
venovať.
Najčastejšie menované boli nasledovné tri oblasti a riziká:
1- obnovenie prevádzky po havárii (47 percent),
2- IT bezpečnosť (37 percent),
3- dodržiavanie právnych predpisov (28 percent)
Väčšina projektov paradoxne vedie k zavádzaniu nových informačných technológií. Pri týchto
úlohách a projektoch dochádza čoraz častejšie k tesnejšej spolupráci TOP manažmentu s TOP
IT strategickými konzultantmi. Výsledkom sú diskusie a rozširovanie stratégie firiem o ďalšie
oblasti, ktoré pomáhajú riadiť riziká a zvyšovať pružnosť firiem. Tieto firmy sú následne schopné
efektívnejšie si udržať kontinuálnu prevádzku a chrániť si svoj podiel na trhu v prípadoch keď
nastane skoková zmena podnikateľského okolia alebo iná katastrofa spôsobená človekom
alebo prírodou.
Pre respondentov boli, pre rozširovanie stratégie, kľúčové nasledovné oblasti
projekty:
• bezpečnosť aplikácií a dát 85%
• ochrana dát 79%
• bezpečnosť infraštruktúry 77%
• riadenie bezpečnosti75%
• riadenie prístupu a identít 74%
a IT
Väčšina manažérov (viac ako 60%) sa vyjadrila, že zodpovednosť za odolnosť firmy,
bezpečnosť a riadenie rizik nesie TOP manažment.
Záver:
Vo vačšine firiem zvýšenie podnikateľskej odolnosti bude znamenať posun v kultúre a
uvažovaní TOP manažmentu. Ak sa firemná kultúra zmieša s povedomím o rizikách spolu s
ďalšími firemnými hodnotami a ľudia ich budú vnímať, potom sa dá predpokladať, že ľudia
inštinktívne budú vedieť urobiť správnu vec a správne sa rozhodnúť v prípadoch, keď budú čeliť
nečakanej rizikovej situácii.
Pre začiatok je dobré v organizácii spoznať svoje riziká a začať ich riadiť na strategickej
úrovni. Dodatočné zdroje budú potrebné pre rozvoj firemnej kultúry (komunikácia a školenia) a
samozrejme aj pre implementáciu a nasadenie projektov a ďalších opatrení na riadenie
bezpečnosti a rizík.
Ing. Radovan Lucina
CEO
mob: +421-910-787-556
e-mail: [email protected]
Poznámky:
V príspevku boli použité informácie z prieskumu realizovaného spoločnosťou IBM v štúdii „Key trends driving global
business resilience and risk“ z roku 2011. Autorské práva k článku patria spoločnosti Level IT s.r.o.
Obchodný kontakt: Radovan Lucina, [email protected], 02-2051-2051
Technický kontakt: Richard Rychtarčík, vedúci technikov, [email protected], Jozef Danko, vedúci Service
Desku, [email protected]
Nahlasovanie požiadaviek pre SLA klientov, Incident Manažment a asistenčné IT služby s nástupom do 90minút:
[email protected], tel. 18 700 v čase od 9h do 21h alebo cez web formulár na www.level.sk, zásah po overení
požiadavky.
Dalšie produkty a služby
IT technik do 90minút
Asistenčné služby a vzdialená technická podpora
Realizácia servisných zásahov v rámci Slovenska
Správa(Outsourcing) informačných systémov a techniky
Projektový manažment
Konzultácie, audity a strategické poradenstvo
Bezpečnosť informačných systémov
IT projekty
Servisná sieť:
42 technikov v rámci celej SR
Podporované platformy a dodávateľia:
Oracle, Microsoft, IBM, HP, Alcatel, Panasonic, Avaya, Linux-Unix, Plantronics, GN, Polycom,
TRX, CTI, VoIP, EMC, Cisco, OpenSource, Lenovo, Eset, Desknow, Waymedia, Acronis, Dell,
Wincor, StoreLine, Retalix, Datalock, Spin, Navision, Pohoda, Money, Zetes, RedHat, AdvaICT,
Lancope, Fortinet, Juniper Networks, SonicWall, Palo Alto Networks, WatchGuard, a ďalšie.
Spoločnosť Level IT s.r.o. v rámci politiky kvality pravidelne zlepšuje úroveň poskytovaných
služieb, svoje činnosti v oblasti IT služieb riadi v zmysle štandardov ITIL v03, ISO 20000, ISO
27001, máme certifikovaný manažérsky systém riadenia spoločnosti v zmysle ISO 9001 a ISO
14001.
Download

Odolnosť firiem - bezpečnosť a riziká