cenník zima price list winter 2014/2015
Tropical packet
3 hodinový vstup s
3 hours entry with
6€
8€
8€
11 €
+ 40 bodov
points
*
o_pass_karta_bez_bezkontakt_symbol_85.6x53.98_A_v3.indd 1
8/21/13 5:18 PM
3 hodinový vstup
3 hours entry
1 deň / 1 day s / with
alebo / or
**
LiptovCard_100x60.indd 1
1 deň / 1 day
o_pass_karta_bez_bezkontakt_symbol_85.6x53.98_A_v3.indd 1
*
7/3/09 1:32:26 PM
TIP
2 dňový / 2 days
s / with
* alebo / or
o_pass_karta_bez_bezkontakt_symbol_85.6x53.98_A_v3.indd 1
8/21/13 5:18 PM
LiptovCard_100x60.indd 1
7/3/09 1:32:26 PM
8/21/13 5:18 PM
dieťa nad 140 cm,
študent, senior, ZŤP
child over 140 cm, student,
senior, disabled people
dieťa do 140 cm
child under 140 cm
**
2 dňový / 2 days ***
2 dňový s / 2 days with
+ 50 bodov
points
16 €
19 €
19 €
22 €
-
+ 50 bodov
points
42 €
42 €
47 €
7 € deň/day
14 € deň/day
15 € deň/day
36 € deň/day
8 € deň/day
15 € deň/day
16 € deň/day
39 € deň/day
5€
*
o_pass_karta_bez_bezkontakt_symbol_85.6x53.98_A_v3.indd 1
14 €
17 €
17 €
20 €
rodinný vstup 2 dospelí
+ 1, 2 alebo 3 deti do 140 cm
Family Ticket 2 adults
+ 1, 2 or 3 kids under 140 cm
dospelý
adult
+ 30 b./p.
deň/day
+ 35 b./p.
deň/day
9,50 €
10,50 €
-
+ 40 b./p.
deň/day
8/21/13 5:18 PM
* platí pre registrovaných držiteľov GOPASS / valid for registered GOPASS holders only ** s pobytovým balíkom / valid along with a holiday packet
*** 2x jednodňový vstup v rozpätí 7 kalendárnych dní, cena za jeden deň je platná pri zakúpení dvojdňového Tropical packet-u / 2 all-day admission within 7 days; the price for one day is valid on purchasing the two-day Tropical packet
VITAL packet
dieťa od 100 cm do 140 cm
child 100-140 cm
dieťa nad 140 cm, študent, senior, ZŤP, dospelý
child over 140 cm, student, disabled people and adult
s / with
o_pass_karta_bez_bezkontakt_symbol_85.6x53.98_A_v3.indd 1
9€
Doplatok k Tropical Packet + 3 hod. naviac
Additional payment to Tropical Packet
!
15 €
Prečítajte si pozorne podmienky vstupu detí od 100 cm do 140 cm do Keltského saunového sveta v časti VIAC INFO
Please read carefully the terms and conditions for children from 100 cm to 140 cm visiting the Celtic Sauna World in the section MORE INFO
Celosezónny lístok/Season aquapass
platný / valid 23.12.2014 - 7.4.2015
dieťa do 140 cm
child under 140 cm
dieťa nad 140 cm,
študent, senior, ZŤP
child over 140 cm, student,
senior, disabled people
dospelý
adult
45 €
65 €
75 €
49 €
79 €
89 €
Predpredaj na pokladni do 15.1.2015
Sale in advence on cash desk until 15.1.2015
Predaj cez e-shop gopass.sk do 7.4.2015
Sale via e-shop gopass.sk until 7.4.2015
Predaj na pokladni od 16.1. do 7.4.2015
Sale on cash desk from 16.1. until 7.4.2015
Ponuky pre držiteľov GoPass kariet
Extra offers for gopass cards holders
s / with
o_pass_karta_bez_bezkontakt_symbol_85.6x53.98_A_v3.indd 1
o_pass_karta_bez_bezkontakt_symbol_85.6x53.98_A_v3.indd 1
8/21/13 5:18 PM
Doplatok do celodenného vstupu / Additional payment to 1 day entry
Tatranská masáž / Tatra massage (30 min.)
Exkluzívna kolagénová maska s 24 karátovým zlatom (30 min.)
Exclusive collagen mask with 24 carat gold (30 min.)
Sladký kokosový peeling / Sweet coconut peeling (15 min.)
Trezor / Safe
GRATIS:
Deti do 90 cm
Children under 90 cm
Tobogany
Water-slide tubes
Skrinka / Locker
Lehátka / Brach chairs
Parkovanie / Parking
Detský kútik
Children‘s area
Nakupujte
výhodne
v e-shope
8/21/13 5:18 PM
3€
17 €
1€
10 €
+ 40 bodov / points
30 €
9€
+ 40 bodov / points
8€
4€
4€
2€
+ 40 bodov / points
+ 40 bodov / points
+ 20 bodov / points
wind rider
porovnatelné dvom
zoskokom z lietadla
o_pass_kart
a_bez_bezk
www.gopass.sk!
ontakt_symb
ol_85.6x53.9
8_A_v3.indd
1
the product corresponds
to two jumps out of a plane
8/21/13
5:18 PM
40 €
skipass
aquapass
Zľavy / discounts
SKUPINOVÁ ZĽAVA NA TROPICAL PACKET
GROUP ENTRY DISCOUNT FOR TROPICAL PACKET:
10 % - minimálne 20 osôb, 20 % - minimálne 40 osôb, organizovaný zájazd nahlásený minimálne 7 dní vopred alebo zájazd, ktorý príde spoločným autobusom. Každá 21 osoba vstup
grátis / 10 % - minimum 20 persons, 20 % - minimum 40 persons, organized groups with arrivals
announced at least 7 days in advance or groups arriving by one coach. Each 21st person - free entry.
RODINNÝ VSTUP / FAMILY TICKET:
9€
8/21/13 5:18 PM
+ 40 bodov
/ points
Tropical packet pre skupinu iba dvoch dospelých osôb a maximálne 3 detí do 140 cm. Akcia sa
nevzťahuje na vstupenky B, C; 2 - vstupové, celosezónne Aquapasy, Klubové, Money a Aqua karty
Tropical Packet entry for a group of minimum two adults and maximum 3 children under 140 cm. Family
discounts do not apply to tickets B, C; 2 - entry, all - season tickets, Club, money and Aqua cards.
Viac informácií / More information: [email protected], +421 44 547 78 20
Viac informácií / More information:
Celosezónny lístok je vystavený na meno a je neprenosný, je možné ho využiť 1-krát denne (t.j. 1 vstup/1 osoba/1 deň). Je platný len s preukazom totožnosti, pri
zneužití Celosezónneho lístku inou osobou môže byť odobratý bez náhrady. Vratná záloha za čip je 7 Eur v hotovosti. Záloha sa vracia osobne na pokladni Aquaparku
Tatralandia. Bližšie informácie a podmienky v základnom cenníku vstupov na www.tatralandia.sk. DIEŤA DO 140 cm - dieťa do 140 cm + ZŤP do 18 rokov (preukázanie
sa platným dokladom ZŤP), DIEŤA NAD 140 cm - len dieťa do 16 rokov (preukázanie sa platným preukazom - OP, kartička poistenca), ŠTUDENT - denný študent do 26
rokov (preukázanie sa platným preukazom ISIC, Euro 26), SENIOR - osoba nad 60 rokov + ZŤP, ZŤP - S (preukázanie sa platným preukazom s fotografiou). Zakúpenie
vstupenky je súčasne akceptácia návštevného poriadku Tatralandie. Zľavy nie je možné kombinovať. Vstup pre deti do 12 rokov len v sprievode osoby staršej ako 18
rokov. Vstup do Aquaparku Tatralandia je jednorazový. Vstup do Keltského saunového sveta je jednorazový na dobu max. 3 hod., po prekročení 3 hod. v saunovom
svete sa automaticky načíta ďalší vstup a je povolený len osobám nad 140 cm. Vstup do saunového sveta pre deti od 100 cm do 140 cm je možný len v nedeľu v
čase 10:00-11:00, ich maximálny pobyt v saunovom svete je do 14:00. Saunový svet je spoločná zóna bez plaviek pre ženy i mužov. Skrinka na čip nie je možná pre
deti do 140 cm, prípadne do 12 rokov. Pri strate čipu účtujeme poplatok 60 Eur. Každý návštevník musí mat pri vstupe i výstupe čip. Zľavy na GOPASS karty platia len
na riadne registrované karty v súlade s obchodnými podmienkami zverejnenými na www.gopass.sk. Ceny sú vrátane DPH.
Season aquapass is not transferable and can be only used once a day (i.e. 1 entry per 1 person per day). Aquapass is only valid with an ID card. Season aquapass
may be con scated without compensation in case of abuse by a diferent person. Surcharges do not apply to season ticket holders. Deposit for chip bracelet is 7 Eur
cash. The deposit is returned in person at the cash desk of Aquapark Tatralandia More information and terms to be found in the basic price list - www.tatralandia.sk.
CHILD under 140 cm - children under 140 cm + disabled people below 18 years of age (valid ID bearing a photograph required), CHILD OVER 140 cm – only children
up to 16 years of age (valid ID with child’s DOB required), STUDENT - full time students up to 26 years of age (valid ID ISIC, Euro 26 required), SENIOR - over 60
years + disabled people (valid ID bearing a photograph required), Children under 12 can only enter when accompanied by a person over 18 years of age. Aquapark
Tatralandia can only be entered once. The Celtic Sauna World can only be entered once for a maximum period of 3 hours, in case of exceeding the 3-hour time limit
in the sauna world a new entry will be charged automatically and only persons taller than 140 cm will be admitted. Admission to the sauna world for children from
100 cm to 140 cm is possible only on Sunday 10:00 a.m. - 11:00 a.m. They can stay in the sauna until 2:00 p.m. I tis noswimsuit area, together for woman and
men. Chip lockers are not availablefor kids under 140 cm of height or under 12 years of age. A fine of 60 Eur will be charged for losing the chip bracelet. Every visitor
must have a chip bracelet on entry and exit. Discounts with GOPASS cards are valid only if the cards are registered properly in compliance with business conditions
published at www.gopass.sk. Prices are VAT included.
Platnosť / Validity: 23.12.2014 - 7.4.2015 Zmena cien vyhradená / Prices are subject to change
www.tatralandia.sk
Download

Cenník - Tatralandia