Vydáva obec Omšenie
ROČNÍK XX.
ČÍSLO 1
apríl 2014
y
n
i
v
no
Cena 0,10 Eur
Jar
Slniečko už hreje, svieti,
jarná vôňa vzduchom letí.
Obloha sa belasí,
sfarbuje sa do krásy.
Prebúdza sa príroda
do nového života.
Snežienky a konvalinky
rastú pekne pomalinky.
A z trávičky malé krásky
vykúkajú sedmokrásky.
Vtáčiky nám spievajú,
krídelkami mávajú.
Aj včeličky vyleteli
kvietočky hneď pohladili.
Dievčatá už maľujú,
kraslice si chystajú.
Chlapci pletú korbáče,
pojedia im koláče.
Radosť, dobrá nálada,
nech sa všade rozdáva.
Veľká noc je veľmi blízko,
tešíme sa celkom isto.
žiaci IV. A triedy
Foto: Helena Matuščinová
"Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce." (Jn 10:11)
Milostiplné a požehnané veľkonočné sviatky, hojnosť zdravia, šťastia a lásky
vám praje starosta obce a pracovníci obecného úradu.
Zo zasadnutia Obecnéhozastupite¾stva obce Omšenie dòa 13. 12. 2013
Obecné zastupiteľstvo obce Omšenie:
zobralo na vedomie
Ê Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy
s materskou školou v Omšení v školskom roku 2012/2013,
Ê informáciu o ocenení občanov v súťaži o najkrajšiu úpravu
okolia domu v roku 2013,
Ê správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách,
schválilo
Ê návrh neuplatňovania programového rozpočtu obce na rok
2014,
Ê dodatok č. 1 k VZN č. 1/2013 o určení dotácie na prevádzku,
mzdy a správu školských objektov školám a školským zariadeniam so sídlom na území obce Omšenie na rok 2014,
Ê dodatok č. 1 k zriaďovateľskej listine Základnej školy
s materskou školou č. 332/2012 z 31.8.2012,
zmenu rozpočtu obce Omšenie rozpočtovým opatrením č.3,
zmenu rozpočtu Základnej školy s materskou školou
v Omšení,
Ê rozpočet obce na rok 2014 bez výhrad,
Ê Všeobecne záväzné nariadenie obce Omšenie č. 4/2013 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Omšenie
s účinnosťou od 1.1.2014,
Ê plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie od
1.1.2014 do 30.6.2014,
zrušilo
Ê Všeobecne záväzné nariadenie obce Omšenie č. 1/2012 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Omšenie
s účinnosťou od 1.1.2013.
Ê
Ê
Zo zasadnutia Obecného zastupite¾stva obce Omšenie dòa 12. 3. 2014
Obecné zastupiteľstvo obce Omšenie:
zobralo na vedomie
Ê správu o vybavovaní sťažností a informáciu o vykonaných
kontrolách za rok 2013,
Ê vyhodnotenie činnosti Obecnej knižnice v Omšení za rok
2013,
Ê Zápisnicu č. 1/2014 z valného zhromaždenia spoločnosti
Laštek s.r.o Omšenie z 3.1.2014 a zápisnicu č. 2/2014 z valného zhromaždenia spoločnosti Laštek s.r.o Omšenie
z 12.3.2014,
Ê Informáciu OZ Poza školu o projekte "NEFORMÁLNE SA
UČ NA VIDIEKU" a jeho prezentáciu,
poďakovalo
Ê Občianskemu združeniu Poza školu za významný prínos pre
obec a jej občanov v oblasti zábavno-výchovnej a vzdelávacej činnosti vo forme projektov, akcií a podujatí a šírenie
dobrého mena našej obce v blízkom či širokom okolí,
schválilo
Ê rozpočtové opatrenie č. 1/2014 obce Omšenie,
Ê Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2013 o určení dotácie na prevádzku,
mzdy a správu školských objektov školám a školským zariadeniam so sídlom na území obce,
Ê správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Omšenie za rok 2013.
Ê zápis do kroniky obce za rok 2013,
Ê účtovnú závierku a výsledok hospodárenia spoločnosti
Laštek s.r.o. Omšenie za rok 2013 bez výhrad,
Ê zmenu otváracích hodín v Pohostinstve U Kohúta v mesiacoch jún, júl, august a september nasledovne:
Pondelok, utorok, streda, štvrtok 11,00-22,00 hod,
Piatok 11,00 - 24,00 hod, sobota 10,00-24,00 hod.
Nedeľa 10,00-22,00 hod,
Ê vyhlásenie súťaže "O najkrajšiu úpravu okolia domu pre rok
2014",
určilo
Ê v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. a jeho
neskorších noviel o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v zmysle § 3 a 4
v hospodárstve SR za rok 2013, ktorá dosiahla výšku 824
Eur a § 11, ods. 4, písm i), zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov s účinnosťou od
1. 1. 2014 plat starostu ako priemerná nominálna
mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR za r. 2013
vynásobená koeficientom
1,98. Plat je zaokrúhlený na
celé euro nahor. Zvýšenie platu o 55% základného platu
v zmysle § 4, ods. 2 zákona č. 253/1994.
2
uložilo
Ê komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia, dopravy, poľnohospodárstva,
lesného a vodného
hospodárstva a havarijnej komisii posúdiť skutočný stav
predmetu žiadosti Jána Horňáka, Omšenie č. 45 o kúpu
parcely registra "C" č. 1522 vo výmere 75 m2 a rodinného
domu postaveného na parc. č. 1522 so s.č. 42
Výsledky 1. kola prezidentských volieb
v našej obci zo dňa 15. marca 2014
FICO Róbert doc. JUDr., CSc.
367 hlasov
KISKA Andrej Ing.
120 hlasov
PROCHÁZKA Radoslav doc. JUDr., CSc.117 hlasov
KŇAŽKO Milan
46 hlasov
HRUŠOVSKÝ Pavol JUDr.
33 hlasov
MEZENSKÁ Helena Mgr.
16 hlasov
MELNÍK Milan prof. RNDr., DrSc.
11 hlasov
BEHÝL Jozef Mgr.
8 hlasov
JURIŠTA Ján PhDr.
8 hlasov
ČARNOGURSKÝ Ján JUDr.
6 hlasov
FISCHER Viliam prof. MUDr., CSc., FICS 4 hlasy
ŠIMKO Jozef
3 hlasy
BÁRDOS Gyula
0 hlasov
MARTINČKO Stanislav
0 hlasov
Počet oprávnených voličov: 1640
Počet platných hlasov: 739
49,66 %
16,24 %
15,83 %
6,22 %
4,47 %
2,17 %
1,49 %
1,08 %
1,08 %
0,81 %
0,54 %
0,41 %
0
%
0
%
Percentuálna účasť: 45,06 % oprávnených voličov
-hm-
Výsledky 2. kola prezidentských volieb
v našej obci zo dňa 29. marca 2014
FICO Róbert doc. JUDr., CSc.
KISKA Andrej Ing.
Počet oprávnených voličov: 1639
Počet platných hlasov: 875
552 hlasov
323 hlasov
63,08 %
36,92 %
Percentuálna účasť: 54,18 % oprávnených voličov
Slovenským prezidentom sa stal Andrej Kiska s počtom hlasov
1 307 065, čo je 59,39 % zúčastnených oprávnených voličov
Slovenska. Róbert Fico získal 893 841 hlasov, čo je 40,61 %
zúčastnených oprávnených voličov Slovenska.
-mp-
Oznam obce
Obec Omšenie oznamuje občanom, že daň
z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za komunálny odpad
a poplatok za televízny káblový rozvod sa začne vyberať
od 2.6.2014.
Do tejto doby sa dane a poplatky nevyberajú.
Žiadame občanov, ktorí budú žiadať o úľavu alebo
odpustenie poplatku za komunálny odpad za seba alebo
niektorého člena domácnosti, aby si pripravili doklady pre
poskytnutie úľavy, a to: doklad o zaplatení poplatku v inej
obci, doklad o ubytovaní v ubytovacom zariadení, doklad o
ubytovaní na internáte a pod. (V krajnom prípade čestné
prehlásenie pri poplatníkoch, ktorí dlhodobo žijú a pracujú
v zahraničí a v obci sa vôbec nezdržiavajú.)
Oznamujeme obyvateľom - chovateľom psov, že na
území obci je zákaz voľného pohybu psov. Pes sa môže po
obci pohybovať len na vodítku pod dohľadom svojho
majiteľa. Majitelia veľkých plemien sú povinní okrem vodítka
zabezpečiť svojho psa aj náhubkom.
Nakoľko sa v poslednom období množia sťažnosti od
obyvateľov na voľne sa pohybujúcich psov, ktoré ohrozujú
ostatných občanov a znečisťujú svojimi výkalmi verejné
priestranstvá, žiadame všetkých chovateľov a majiteľov
psov, aby dodržiavali podmienky chovu psov.
Zo života našej školy
Zima už dávno odložila
svoj kožuch. Jarné slniečko
nás teplými lúčmi príjemne
láska, príroda sa obliekla do
zeleného šatu a dala nový
život rastlinkám a zvieratkám.
Farby tohto ročného obdobia
vytvárajú pocity radosti,
nadšenia, pokoja, novej nádeje a začiatkov.
A čo máme za novosti
v našej škole? V mesiaci
február - 5. a 6. 2. 2014 - sa
v ZŠ s MŠ Omšenie konal
zápis detí do 1. ročníka,
ktorého sa zúčastnilo 17
predškolákov. Dievčatká i
chlapci prišli ukázať našim
pani učiteľkám z 1. - 4. ročníka, aké vedomosti sa naučili
z matematiky či slovenského
jazyka. Svoju bystrosť a
šikovnosť predviedli v určovaní číslic a geometrických
tvarov, v spočítavaní do 6,
v pomenúvaní
farieb
a
rozličných
predmetov
i
v pamäťovom cvičení. Ostré
jazýčky a talenty sa ukázali
pri recitovaní básničiek,
speve piesní či vyhotovovaní
milých kresieb. Za odmenu si
deti odniesli pekné darčeky,
ktoré pre nich zhotovili naši
žiaci z 1. - 4. ročníka.
Na počesť P.O. Hviezdoslava, velikána slovenskej
literatúry, mali aj naši žiaci
29. 1. 2014 možnosť v školskom kole ukázať svoj talent
a recitátorské umenie v prednese poézie a prózy slovenských autorov. Zúčastnilo sa
39 možno budúcich mladých
umelcov, ktorí súťažili v 3
kategóriách.
Prví umiestnení - N.
Horňáková, Ch. Púčeková a
A. Škrovánek reprezentovali
našu školu na obvodovom
kole Hviezdoslavovho Kubína
v Trenčíne.
Dom Matice slovenskej
v Dubnici nad Váhom vyhlásil
výtvarnú súťaž pre žiakov ZŠ
v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja pod názvom
"Slovenská zima". Výstava
súťažných prác bola nainštalovaná vo vestibule MsDK
v Dubnici nad Váhom od 14. 2.6. 3. 2014. Medzi ocenenými
boli aj žiaci našej školy, ktorí
predviedli svoj výtvarný talent,
aj že to s farbami, štetcom a
s fantáziou vedia.
Matúš Rosina z 1.A získal - 3.
miesto
Dorotka Bajzíková zo 6.A
získala - 1. miesto
Mesto
Trenčianske
Teplice - Mestská knižnica
venovala výstavu (od 24. 2. 28. 2. 2014) 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na
Veľkú Moravu. Pri tejto
príležitosti bol realizovaný
projekt "Cyril a Metod očami
detí", do ktorého sa zapojili
naši šiestaci. Pod vedením
triednej pani učiteľky 13 hodín
zhotovovali šperky z drôtu,
kože a kameňov. Snažili sa
detským vnímaním priblížiť
svoje výtvory k šperkom
Veľkej Moravy, ktoré boli vystavené v Minigalérii Mestskej
knižnice.
Ako si zase rozumejú
naši tretiaci s vodou: či sa
neboja plávať a vyslúžia si
výborné "mokré vysvedčenie", to ukáže až záverečné
preverovanie z plaveckého
výcviku, ktorý práve absolvujú žiaci od 10. 3. do
18. 3. 2014 na plavárni ZŠ A.
Bagara v Tr. Tepliciach.
V rámci marca - mesiaca
knihy nezabudli školáci z 1. 4. ročníka navštíviť spoločne
so svojimi pani učiteľkami
Obecnú knižnicu v Omšení,
aby si pripomenuli, že kniha
je priateľom človeka - má
moc premeniť zlú náladu na
dobrú a dobrú na ešte lepšiu.
Kniha nám pomáha rozvíjať
našu fantáziu, predstavivosť,
núti nás premýšľať, rozširuje
našu slovnú zásobu, vzdeláva nás a duševne obohacuje.
Dovoľuje nám vžiť sa do
úlohy hlavných hrdinov. Žiaci
ročníkov 5. - 9. sa zase
zúčastnili
Čitateľského
maratónu.
V apríli sme sa umelecky
ponorili do výtvarnej tvorby.
Motivovaní ľudovými zvykmi
a tradíciami pripravili žiaci
Veľkonočnú výstavu a pri
príležitosti Dňa Zeme zhotovili z odpadového a recyklovaného materiálu nádherné
výrobky.
Tvorivosť je základná
ľudská potreba, má kľúčový
význam pre život a vývoj
mladého človeka. Tvorivosť je
proces vytvárania nových
produktov a riešení a to pri
aktivitách a úlohách. V našej
škole sme sa opäť snažili
poskytnúť našim žiakom čo
najviac priestoru na svoju
sebarealizáciu.
Radostné Veľkonočné sviatky!
Mgr. Tatiana Pavlíková
Z príležitosti Dňa učiteľov prijal starosta obce Jozef Marček na
pôde obecného úradu pedagógov Základnej školy s materskou školou v Omšení a poďakoval im za osožnú a namáhavú
prácu.
3
Spravovanie a udalosti v našej obci v minulosti
V minulosti spravoval
obec richtár. Bol to vážený
človek, ktorého si zvolili občania spomedzi seba. Úradovňu
mal v izbe, v ktorej býval a aj
spával, tam mal i písomné
správy, ktoré dostal od prideleného notára z Trenčianskych Teplíc. Mal obecného
sluhu - občania ho nazývali
"pomocník" - ten chodil po
dedine a dvoroch a silným
hlasom hlásil richtárove
rozkazy a správy, ale neskôr
vyhlasoval už správy po
dedine s bubnom. Ako richtár
nato prišiel, že správy môže
pomocník vyhlasovať s bubnom? V onej dobe malo
vojsko bubeníka s názvom
"tambor", ktorý bubnoval pri
pochodovaní vojakom do
kroku. Stalo sa, že určitá
žena pokradla v obci bývajúcemu židovi v obchode
akési veci. Bola potrestaná
tak, že na jej hanbu i výstrahu
iným občanom, aby nekradli,
musela cez dedinu na rukách
niesť ukradnuté veci a občan,
ktorý bol u vojska bubeníkom,
šiel pred ňou a bubnoval a
kričal
"zlodejka".
Ľudia
vybiehali z domov, zvedaví,
čo sa to na dedine deje.
Richtár (keď videl, ako ľudia
vybiehajú z domov) sa
rozhodol, že sa aj správy
môžu vyhlasovať po dedine
bubnovaním. Takéto vyhlasovanie správ s bubnom sa konalo až do elektrifikácie obce
v roku 1957.
Obec mala aj dvoch
hrobárov, ktorí kopali zomrelým jamy. Za vykopanie jamy
sa platilo, kto koľko dal - tak
do 10 korún a fľaštičku
páleného. Boli aj dvaja dedinskí vartáši, nazvaní hlásnici
(hlásnikom bol aj pomocník).
Hlásievali v noci, aj koľko je
hodín. Hlásnik mal trúbu (roh
z kravy) a zaspieval:
"Opatrujte svetlo oheň, aby
nebol ľudom škoden...uderila
desiata hodina (postupne
ďalšiu), nech vás opatruje
Panna Mária..." Vytrúbil
každú hodinu a nad ránom
4
zazvonil na kostolnom zvone
na Anjel Pána. Na Anjel Pána
sa zvonilo - ako ráno, tak i na
obed a pred večerom, aby sa
ľudia pomodlili modlitbu Anjel
Pána. Hlásnici dostávali za
túto službu odmenu v jeseni,
keď sa inkasovalo farárovi
obilie (s názvom "korce") a
organistovi snopy obilia.
Inkasovalo sa farárovi preto,
že v tej dobe neboli katolícki
duchovní financovaní štátom
ako dnes, ale museli vyžiť
z majetku ktorý vlastnila cirkev.
Každý dom musel dávať
podľa toho, aký mal majetok.
Moji rodičia dávali farárovi
mierku žita (8kg), 3/4 mierky
ovsa; organistovi 3 snopy
jačmeňa a jeden snop žita,
hlásnikom a zvonárovi po 3 litre
zrna. Cez žatvu až do konca
jesene museli aj občania
chodiť na vartu dediny. Vždy
dvaja - postupne jeden
z každého domu. Pre vartu
bola palica s retiazkami a tá
sa odovzdávala ďalšej varte
z domu do domu. Toto sa konalo skrz ohne, keď boli plné
povaly obilia a slamy. Po
druhej svetovej vojne (zvlášť
keď vzniklo JRD) toto všetko
skončilo.
V obci boli aj požiare.V roku 1910 vyhoreli Tašárovci a
Minárovci (Škrovánkovci).
Bez prístrešia ostalo 14 rodín,
ktorým zhorel celý majetok.
Oheň vznikol od suchých
konopí, ktoré boli uložené na
sušenie pod odkvapom (podstienok), zapálil ich chlapec.
Postihnutí pohromou, pokiaľ
si nevybudovali bývanie,
bývali u najbližšej rodiny.
V roku 1913 bol oheň u Bačov
pri kostole. Zapálil to tam
bývajúci starší človek, našli
ho zhoreného na povale.
Ľudia hovorili, že to urobil zo
zúfalstva. Bol aj oheň v roku
1930 u Porubčanov. Na
Baračke pracoval mládenec
od Porubčanov a tiež tam
pracovala staršia dievka z
Trenčianskej Teplej, ktorá sa
do tohto mládenca zaľúbila a
keď si ju nevzal za ženu, tak
mu z pomsty podpálila
humno. V roku 1935 bol oheň
pri dolnom mlyne (kde teraz
býva Agnesa Tašárová):
zapálil to chlapec. Videl myš
utekať do diery, chcel ju
vyhnať z diery ohňom, zapálil
zápalku, boli tam konope,
ktoré sa chytili a zhorel celý
dom. V roku 1929 bol dobrovoľne založený oheň na dolnom konci obce, kde má
Marián Bajzík postavený
rodinný dom. Bola tam chalupa, postavená z hlinenej tehly,
v ktorej býval i s rodinou cigán
menom Korač, ktorého dosť
často navštevovali cigáni
cudzí. Ženu nemal, zomrela
mu. Mal dve dcéry, Angelu,
Kláru a syna Janka. Janko
mu zomrel a po pohrebe na
hostine sa cigáni pobili a
Korača tak zranili, že zomrel.
Chalupa bývala niekedy dosť
často prázdna, lebo cigánky
(dcéry nebohého) chodili
niekde po svete, ale vracali
sa aj naspäť. Aby sa tam
cigánky s cudzími cigánmi
neudomácnili a deti tam
neporodili, richtár sa dohodol
s hasičmi na likvidácii
chalupy. Keď bola chalupa
prázdna bez cigánov, hasiči
to vystriehli, poliali strechu
petrolejom a zapálili. Keď
oheň vyšľahol, hasičský
trubač trúbil na poplach,
hasiči pribehli oheň hasiť,
rozhádzali celú strechu i
povalu, že vraj aby sa oheň
nerozšíril do dediny. Cigáni to
žalovali, žandári vyšetrovali,
ale nič z toho nebolo. Blízko
tejto chalupy býval v malom
drevenom domčeku starý
cigán Jozef Pihík so svojou
ženou Žofiou. Deti nemali,
cudzí cigáni k nim nechodili.
Boli to slušní cigáni, ináč ich
živila dedina. Žofia chodila po
domoch a čo potrebovala k
živobytiu, si vypýtala. Keď
vošla do domu a vo vnútri
nikto nebol (gazdiná sa
nachádzala niekde vonku)
slušne čakala a keď gazdiná
prišla, požiadala ju o to, čo
potrebovala. A či už to bola
múka, zemiaky, cukor a
podobné veci na varenie,
gazdiná jej to dala. Jej muž
vedel hrať na husle, cez
Vianoce a Štedrý večer
chodili spolu popod okná
domov, pričom on hral na
husliach a ona spievala
vianočné pesničky. Ľudia im
za to dávali potraviny, niektorí
aj peniaze. Cez fašiangy
chodil jej muž s ražňom po
domoch, na ten mu domáci
napichli údenej slaniny. Keď
zomreli, domček dal richtár
rozobrať, aby sa tam
náhodou ďalší cigáni neusadili natrvalo. Takto sa obec
cigánov zbavila.
Toto som opísal z napísaných pamätí môjho otca.
Martin Galiovský
Smútok
To býval svet,
keď v náručí mal som tvoje telo,
keď v šepote mojich viet
sladko zaspávať sa ti chcelo.
To býval svet,
keď som ťa ľúbil vrelo,
keď nebolo už cesty späť
a v našich srdciach čosi vrelo.
Či sa pamätáš, moja milá,
na chvíle v mojom náručí?
Šepkal som vtedy: ty, moja víla,
kto mi ťa navždy zaručí?
Pamätáš, moja milá,
na drozda spev?
Ešte v srdci láska tleje ti?
V srdci mojom už nie je hnev
a láska moja ti letí v ústrety.
Blažený to pocit, veľmi blažený,
keď čuješ milej tichý ston;
spoznal som vtedy,
ako na ženy:
rozochvieť treba lásky zvon.
Boli roky zaľúbenia,
čas to odvial všetko preč,
chvíle lásky sa rýchlo menia
a mne zostala len prázdna reč.
V Omšení 26.2.2014,
Paľo Kijác, č.d. 390
Mária Kyjacová
Anton Bajzík
Anna Holá
Noví občiankovia
Karolína Kováčová
Matias Figedy
Timea Kubalošová
Félix Dorušinec
Daniel Imrich
Adela Marienková
Dorota Dřímalová
Nela Dorušincová
Sofia Tvrdoňová
č. 69
č. 457
č. 556
č. 172
č. 76
č. 177
č. 156
č. 713
č. 397
Blahoželáme
Životného jubilea sa
dožívajú
50 rokov
Katarína Kiacová
č. 323
Dušan Palacka
č. 617
Janka Tvrdoňová
č. 475
Lena UIincová
č. 640
Valéria Boledovičová č. 116
Viliam Homola
Rudolf Bielik
č. 251
Rudolf Dlesk
č. 226
Alena Patáčiková
Vladimír Bajzík
č. 554
Ján Bajzík
č. 434
Igor Boledovič
č. 116
Ľudmila Lesingerová č. 584
60 rokov
Miluše Drdáková
Jana Tašárová
Valéria Kazíková
Rudolf Homola
Jozef Bielik
Stanislav Horňák
č. 865
č. 361
č. 129
č. 159
č. 461
č. 546
70 rokov
Jozef Krištofík
č. 135
č. 570
č. 315
č. 126
75 rokov
Mária Bieliková
č. 515
Margita Šabatková č. 630
Mária Sabolová
č. 895
Sidónia Smutná
č. 51
Školastika Marčeková č. 347
Štefan Kajaba
č. 863
Vendelín Meliš
č. 155
Agnesa Bieliková
č. 252
Marta Marčeková
č. 499
80 rokov
Mária Dorušincová
Magdaléna Holá
č. 536
č. 479
85 rokov
Margita Kazíková
Agnesa Kijacová
Mária Malová
Anna Bieliková
Ján Galiovský
č. 280
č. 32
č. 500
č. 275
č. 128
90 rokov
Jakub Ilavský
č. 186
92 rokov
Magdaléna Gašparová č.253
Mária Marčeková
č. 104
o
Navždy nás opustili
Jozef Kohút
vo veku 79 rokov
Ľudmila Cibiková
vo veku 78 rokov
Pavel Barinka
vo veku 82 rokov
Eduard Nosálek
vo veku 59 rokov
č. 30
č. 460
Ilia J. Marko: Omšenie. Pastierky. 1939
In: HLAVÁČ, Ľudovít: Sociálna fotografia na Slovensku :
Obsah, dejiny, súvislosti, prínosy, 1. vyd., Bratislava :
Pallas, 1974, s. 69.
M.M.
Oznam
Hotel Most slávy Trenčianske Teplice ponúka možnosť
odberu chutných obedov - výber možný z 2 jedál.
Cena obeda je 2,90 (15 gramová gramáž mäsa).
Dovoz možný denne na obecný úrad.
Ponukové menu v prípade záujmu občanov bude každý
týždeň k nahliadnutiu vo vývesných skrinkách.
Záujem treba nahlásiť na obecný úrad u p. Matuščinovej,
alebo na t.č. 032/6597627.
V prípade záujmu treba mať k dispozícii 2 obedáre.
č. 634
č. 676
V nedeľu 23. februára a nasledujúce ráno mali občania
Omšenia možnosť vidieť to, čo je zachytené na druhej
priloženej fotografii. Nejde o výtržnosť ojedinelú: už v minulom
roku pribúdali oprávnené ponosy na výčiny podobného typu,
páchané po večeroch a nociach chuligánmi, ktorí sa nevedia
vpratať do kože. Znečisťovanie Marčekéch uličky, zriadenie
primitívneho prístrešku na pitky mládeže v prírode, bezohľadné
hlučné a chodcov ohrozujúce arogantné jazdy na štvorkolkách
aj motorkách, poškodzovanie strechy a interiéru domčeka na
školskom pozemku, sústavné znečisťovanie okolia obecného
úradu, pekárne a zdravotného strediska, poškodzovanie
adventného venca či zlomená hojdačka v areáli materskej
školy... Vymenované počiny sú zdvihnutým prstom a volajú
po poriadnom rodičovskom pokarhaní. Veď aké je smutné, ak
sa dnešní mladí ľudia namiesto športových, kultúrnych či
umeleckých aktivít venujú takejto deštruktívnej činnosti!
5
Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide...
Prvý marcový deň nebol
len začiatkom mesiaca knihy,
ale aj dňom fašiangových
osláv, tradícií, zabíjačiek.
Nebolo tomu inak ani u nás,
pretože naša obec v súčinnosti mikroregiónu Teplička a
spolupráci s ďalšími organizáciami v Omšení pripravila
fašiangovú sobotu, plnú
zábavy, spevu, tanca a
fašiangových dobrôt, vrátane
zabíjačkových
špecialít.
Stánky ponúkali bravčové
"všeličo", ako zabíjačková
kaša so škvarkami, či kapusta, pečienka s "podbradkom",
pečené i varené klobásy,
pečenú "cigánku", či ovarové
kolienko, domáce šišky "pani
starostovej" i dobré vínko.
Dobrá a včasná reklama a
propagácia tejto akcie spolu s
krásnym, už jarným počasím,
prilákali na námestie nebý-
valý počet občanov a tí veru
nešetrili slovami spokojnosti.
Mali sa na čo pozerať, i žalúdky a žlčníky si prišli na svoje;
humor, smiech a dobrú
náladu bolo cítiť na každom
kroku. Celú tú vydarenú
fašiangovú pohodu umocnil
pestrý sprievod masiek i
tradičný akt pochovávania
basy ako symbol nadchádzajúceho obdobia pôstu. Z hľadiska organizácie,
zabezpečenia
a
priebehu fašiangových
osláv
chcem
vyjadriť
spokojnosť,
uznanie a poďakovanie
všetkým,
ktorí sa o ich
priebeh zaslúžili.
Od materiálno-technického
zabezpečenia cez kompletný
servis prípravy námestia i
ostatných priestorov exteriéru a interiéru. Chcem poďakovať aj všetkým pracovníkom
obecného úradu, poslancom,
súborom i hudobníkom, ktorí
prispeli k dobrému dielu.
Veľmi dobrý výber choreografie, ale aj jej zvládnutie
vsadili pečať kvality hudobnofolklórnej stránke podujatia.
Vystúpeniam súborov i jednotlivcov nechýbal odborný,
ale aj humorno-zábavný prejav, sprievod masiek bol vtipným okorenením fašiangovej
atmosféry a dychová hudba
Omšeňanka roztancovala a
bavila námestie až do
samého konca. Veľmi dobre
bola zvládnutá príprava, výroba i ponuka fašiangových
dobrôt, medzi ktorými dominovali zabíjačkové výrobky
vrcholnej kvality a
chuti, ktoré po dva
dni obetavo pripravoval majster mäsiar so
svojim personálom.
Poďakovanie patrí aj
obslužnému
a
zabezpečovaciemu
personálu v stánkoch, ako z radov
občanov, tak i z niektorých
spoločenských organizácií.
V neposlednom rade chcem
poďakovať starostovi obce
Jozefovi Marčekovi, ktorý
z pozície občana zasponzoroval 2 fašiangové prasiatka, čím nielen prispel k fašiangovému hodovaniu, ale aj
významne odbremenil výdavky obecnej kasy od
fašiangových, aj keď rozpočtovaných, "nákladov".
Odmenou za obetovaný čas,
ochotu a námahu, ktorú zain-
teresovaní ochotne položili
na oltár obce, sú pozitívne
ohlasy, spokojnosť, dobrý
pocit a pekný zážitok našich
občanov či prítomných hostí.
Je to zároveň aj motivácia do
ďalšej práce a prípravy
podobných - verím, že rovnako vydarených - akcií
v našej obci.
Igor Malo, zástupca starostu
Ďakujem
osobne
všetkým, ktorí sa zúčastnili
na celkovom priebehu fašiangov - zástupcovi, kultúrnej
pracovníčke, zamestnancom
obecného úradu, kultúrnej
komisii, mäsiarovi a jeho
pomocníkom, vystupujúcim
folklórnym súborom, členom
dychovej hudby, ochotníkom... a vôbec každému,
kto svojou troškou prispel k
úspechu tohto podujatia.
Jozef Marček, starosta obce
Mesiac knihy v materskej škole
Keď mám peknú knižku v ruke - hoci neveľkú,
je to akoby som stretla dobrú priateľku.
Všeličo mi porozpráva, čo ja nepoznám,
vynesie ma do neznáma hore ku hviezdam...
Mesiac marec spájame nielen
s príchodom jari, ale i mesiacom knihy. V našej materskej
škole sa snažíme v rámci
výchovno-vzdelávacej činnosti o to, aby deti získali pozitívny vzťah ku knihám aj tým
spôsobom, že navštevujeme
obecnú knižnicu. Aj tento rok
v rámci mesiaca knihy
predškoláci spolu so svojimi
učiteľkami navštívili knižnicu.
Pre niektorých z nich to bola
prvá návšteva tejto významnej kultúrnej inštitúcie.
Milá pani knihovníčka ich
6
zaujímavým
rozprávaním
uviedla do sveta rozprávok,
príbehov, ale aj do sveta
súčasného, v ktorom by mala
mať kniha svoje nezastupiteľné miesto. So záujmom
si vypočuli rozprávanie o tom,
ako vzniká kniha, koľko ľudí
sa podieľa na jej výrobe, ale
aj o tom, prečo sa o knihe
hovorí, že je najlepším priateľom človeka.
Deti sa aktívne zapájali do
rozhovoru o správnom a
šetrnom zaobchádzaní s knihami. Pani knihovníčka im
vysvetlila, ako
si
vybrať
knihu primeranú veku a
vlastným
požiadavkám
a ukázala im
priestor, ktorý
je v knižnici
vyhradený práve im - najmladším čitateľom. Deti si tak
mohli ozrejmiť rozdiel medzi
knižnicou a kníhkupectvom.
Deti odchádzali do materskej
školy nadšené a hlavne
bohatšie o nové zážitky. Tešili
sa, že sa čoskoro naučia čítať
a budú si môcť aj sami prečítať peknú rozprávočku.
Počas mesiaca knihy sme s
deťmi vyrábali leporelá, ilustrácie a dramatizácie rozprávok, zhotovovali záložky do
knihy.
Vyvrcholením celého nášho
snaženia vytvoriť u detí pozitívny vzťah ku knihám bola
aktivita "MALÝ RECITÁTOR",
ktorú už niekoľko rokov organizujeme
s
obecnou
knižnicou.
pokračovanie na str.7
pokračovanie zo str.6
A tak koncom marca sme
pracovníčky knižnice a kultúry
pozvali k nám do materskej
školy. O peknú výzdobu
priestorov materskej školy sa
postarali všetky pani učiteľky
a verte mi, bolo čo pochváliť. I
touto cestou im patrí moje
poďakovanie.
Deti
jednotlivo
i
po
skupinkách recitovali básničky s jarnou a veľkonočnou
tematikou. Pani knihovníčka
deti so záujmom počúvala a
recitovanie nemalo konca, no
pri poslednej básničke sa teta
Gitka neubránila slzičkám. Na
záver všetky deti odmenila
peknými
cenami
a
sladkosťou.
Cieľom týchto aktivít je
pripomenúť, že aj v období
informatizácie a počítačov má
kniha svoje opodstatnenie a
význam. Veríme, že sme
aspoň troškou prispeli k
tomu, aby v budúcnosti deti
čítali a zaujímali sa o knihy,
aby sa kniha stala súčasťou
každodenného života našich
detí!
Knižka je môj kamarát...
V knižnici som veľmi rád,
knižka je môj kamarát.
A keď si knižky prezerám,
vždy ja čisté ruky mám.
Nesliním si prštek,
nezahýbam rožtek.
Keď sa niekto opýta,
odkiaľ to už viem,
"v škôlke som sa naučil" smelo odpoviem.
Knižky s láskou prezerám
na kolenách mamy,
niekedy aj otecko
posedí si s nami.
Teta Gitka v knižnici,
taká milá pani,
knižôčky nám požičia,
prečíta si s nami.
Ďakujeme tety,
ďakujeme vám,
že ste s takou radosťou
prišli opäť k nám...
Pre deti MŠ zložila A.Weberová.
Anna Weberová
Úder gongu v historickej
budove SND v Bratislave otvoril
ples v opere ako úvodné podujatie
tohtoročnej plesovej sezóny. Postupne sa pridávali ďalšie a
ďalšie, až sa do začiatku pôstneho obdobia poskladala
obrovská plesová mozaika všetkých možných, aj nemožných
druhov plesov od výmyslu sveta. A do tejto pestrofarebnej
mozaiky prispela jedným z nich aj naša obec - konkrétnejšie TJ
Žihlavník svojim tretím plesovým pokračovaním s názvom 3.
ples športovcov v Omšení. V snahe pokračovať v organizovaní
hodnotných hudobno-zábavných podujatí, ktoré dosahujú
spoločenskú úroveň plesu, sme opäť vsadili na organizačne
náročnejší model - na osobné oslovenia a pozvania najmä ľudí
blízkych omšenskému futbalu. Už na začiatku bolo zrejmé, že
záujem opäť prekročí kapacitné a priestorové možnosti - a tak
sa aj stalo. 22. februára sa priestory reštaurácie Krmelec premenili na slávnostne naladenú a vyzdobenú plesovú sálu,
ktorú sme tohto roku obliekli do odtieňov žltej a modrej. Práve
v týchto klubových farbách totiž slávil omšenský futbal svoj
zatiaľ najväčší historický úspech, keď v roku 1976 postúpil do
niekdajšej 1.B triedy. Plesová spoločnosť rôznych vekových
kategórií mala aj tento rok prívlastok futbalová. Privítací
Welcome Drink bol po vstupe do plesovej sály druhým
bezprostredným kontaktom prichádzajúcich párov s očakávanou atmosférou. Úvodné oficiálne privítanie a slávnostný
prípitok otvorili 3. ples športovcov. Dobrá nálada i zábava sa
stupňovala až do rána bieleho, no treba s uznaním i s
potešením povedať, že tak, ako tomu bolo predchádzajúce dva
roky, ani teraz neprekročila štandardnú úroveň slušnosti a
etiky - čo je vždy jedným z cieľov pri organizovaní takýchto
podujatí. Druhým bolo spojiť a pobaviť ľudí, ktorí v minulosti
spolu niečo prežili na poli športovom/futbalovom, ktorí sa nie
tak často môžu stretnúť a porozprávať, tobôž zabaviť a
zaspomínať. A tak na samom konci plesu, pri odchodoch jednotlivých párov za skorého i neskorého rána (pri lúčení a
odovzdávaní symbolickej ruže každej dáme plesu) dobre padli
slová spokojnosti a vďaky na adresu organizátorov 3. plesu
športovcov v Omšení. A aj keď je za usporiadaním takejto akcie
neskutočne veľa driny, času, prekážok, námahy, cestovania
atď., výsledok ktorým je spokojnosť ľudí, pre ktorých sa takéto
dielo organizuje, je odmenou a má zmysel. A tu by som chcel
poďakovať ostatným členom organizačného výboru plesu, s
ktorými sme toto dielo vytvorili: Helenke Goliánovej, Jarovi
Tvrdoňovi a Jarovi Dvorskému. Ďakujem aj Renáte Marčekovej
za veľmi prijemnú a decentnú
prípravu a dekoráciu plesovej sály,
hudobnej skupine Fanatik, vedeniu
a personálu pohostínstva Krmelec a všetkým sponzorom ktorým však menovite poďakujem na inom mieste. Kiež majú
podobné podujatia u nás pokračovanie aj v budúcnosti.
3. ples športovcov v Omšení
Igor Malo, predseda TJ Žihlavník
VÝBOR TJ
ŽIHLAVNÍK
OMŠENIE VYSLOVUJE
POĎAKOVANIE SPONZOROM 3.PLESU ŠPORTOVCOV V
OMŠENÍ:
Ing. Jozef Bajzík, EVU-ZVS,a.s, Dubnica n.V.
Ing.Peter Švec - Profi-Network,a.s., Nová Dubnica,
Považský cukor, a.s., TrenčianskaTeplá,
Obec Omšenie,
Jozef Marček, starosta obce Omšenie
Zdenko Tašár-výrobca mäsových produktov,
Vladimír a Janka Repiskí-Potraviny u Repiny, Omšenie,
Ing.Michal Furmánek-Topvar,a.s.,
Mäsovýroba Jakub Ilavský, s.r.o.Trenčín
Dušan Šimko-STK Nová Dubnica,
Ing.František Mišún, Agrofarma s.r.o., Č. Kameň,
Martin Eliáš, EMC Trade, s.r.o, Dubnica n.V.,
TJ Žihlavník Omšenie,
Hostinec-Pizzéria Trokan&Trokan,
Milan Masár, Mäso-údeniny Omšenie,
Roman Hrbáček, Mäso-údeniny Bánovce n.B.,
Ivan Mallo, Holtex s.r.o,Trenčín.
Gabriela Hoštáková, CENTRAL PUB, Tr.Teplice
Ing. Roman Koteš, generálny riaditeľ Tecprom - Trifit, s. r.o.
Bratislava
Květa Vranová, BETA-ÚČTOVNÁ KANCELÁRIA
Ing.Ľubomír Galiovský
Silvester a Beata Bojsoví
M&K, Iveta a Jaroslav Marčekoví
Potraviny REMIX, Renáta Ďatková, Dolná Poruba
Drevoporez, s.r.o. Dolná Poruba
VŠZ, a.s., Čeladín
AUTOCENTRUM Suchánek, Dubnica n/V
Erika Vaculová, Kaderníctvo SAŠA, Trenč. Teplice
Jaroslav Tvrdoň, Firma BIBUS, s.r.o, Nitra
Ing. Viliam Václav
Sklárne RONA, a.s., Lednické Rovne
Jozef Jantošovič
ĎAKUJEME!!!
7
ŠPORTOVÉ ÚSPECHY NAŠICH DIEVČAT
Dňa 14.marca 2014 sa na
našej škole uskutočnilo
okresné finále celoštátnej
súťaže vo florbale starších
dievčat. Súpermi našich
dievčat
boli
družstvá:
Súkromné športové gymnázium Trenčianske Teplice, ZŠ s
MŠ Soblahov a ZŠ J. Palu
Nemšová. Už postup do tohto
finále bol veľkým úspechom
našich dievčat, postup, ktorý
mohol ozdobiť ešte titul majstra okresu. To sa napokon aj
podarilo - s týmito výsledkami:
ZŠ s MŠ Omšenie - ZŠ J.Palu
Nemšová 3 : 0
ZŠ s MŠ Omšenie - ZŠ s MŠ
Soblahov
3:1
Radosť z výsledku bola
veľká a znásobená tým, že
tento titul prišiel po dlhých
siedmych rokoch. Radosť
však trvala len krátko, pretože
už 19. marca 2014 dievčatá
čakal náročný turnaj regionálneho kola - s víťazmi okresov
Nové Mesto nad Váhom a
Myjava.
Výsledky:
ZŠ s MŠ Omšenie - ZŠ
Myjava 2 : 0
ZŠ Považany - ZŠ s MŠ
Omšenie 1 : 0
Aj toto skóre našich
dievčat dokazujú, že výsledky
boli tesné a o postupe na
krajské kolo rozhodovali maličkosti. Tento rok nám to síce
nevyšlo, ale za predvedený
výkon
a
reprezentáciu
školy a obce si
dievča tá
zaslúžia veľkú
pochvalu.
Zároveň
si
sľúbili, že budú
robiť
všetko
pre to, aby o
rok boli tým
postupujúcim
družstvom práve ony.
Podobne úspešne tieto
dievčatá postupujú aj v okresnej súťaži malého futbalu
JEDNOTA CUP. Po postupe
zo základnej skupiny zvíťazili i
v semifinále a 3.4.2014 budú
bojovať o titul majstra okresu
s možnosťou postupu na
regionálne kolo. Veríme, že i v
tejto súťaži sa im bude dariť
ako vo florbale.
Že to dievčatám ide i na
veľkom ihrisku, o tom svedčí
ich postup do 2. kola celoštátnej súťaže Coca-Cola Školský pohár. Dňa 9.4.2014
budú bojovať s družstvami zo
Slatinky a Bánoviec o postup
do ďalšieho kola súťaže.
Posledným turnajom, ktorý
nás čaká (15.4.2014) je
tradičný medzinárodný florbalový turnaj vo Vsetíne. S
družstvami chlapcov a dievčat našej školy sa turnaja
zúčastnia školy z Trenčianskych Teplíc, Vsetína a
Hošťálkovej.
Veríme, že dievčatá budú
svojim prístupom a výsledkami inšpiráciou i pre našich
chlapcov
a
nabudúce
budeme opisovať aj ich
úspešné vystúpenia. Pozitívnou stránkou je záujem
našich žiakov o šport a pohyb
(i keď v meraní síl so školami,
ktoré disponujú 4-5 x väčším
počtom je to čoraz náročnejšie). Želáme im veľa chuti k
pohybu a radosť z dosiahnutých výsledkov.
Našu školu reprezentovali:
VIII. ročník
Petra Balážová - brankár
Tamara Marušincová
Nikola Kukučová
Denisa Tašárová
Zuzana Tvrdoňová
Barbora Bajzíková
Juliana Václavíková
IX. ročník
Kristína Bavlnková
Petra Mutňanská
Lucia Horňáková
nalimko
Lyžiarsky kurz 2014
V nedeľu ráno nastal ten
vytúžený deň. O pol desiatej
sa všetci účastníci lyžiarskeho kurzu stretli pred školou.
Naložili sme si veci. Posledné
foto, rozlúčenie a odchádzame. Po príchode na
miesto - Bezovec Chata
Šport, sme sa vybalili, najedli
a hor´ sa na svah! Niektorí z
nás stáli na lyžiach po
prvýkrát. Ale musíme uznať išlo nám to všetkým dvanástim. Prvý deň sa pomaličky
blížil ku koncu. Po večeri sme
sa porozprávali o pokynoch.
Vtom začalo nečakane
snežiť. Asi si viete predstaviť
ako sme reagovali...
Na druhý deň ráno sme šli už
na veľký svah - 300 m. V
utorok ráno trochu spŕchlo,
tak sme si oddýchli. No po
obede sme sa na svah vrátili.
Musíme uznať, že jedlo bolo
úžasné! V stredu sme boli
ako-tak udomácnení. Jednu
žiačku napadlo spraviť terénnu vlnu - skok. O zábavu sme
mali postarané. Fotografie a
videá nesmeli chýbať. Samozrejme, všetci sme fanúšikovia a tak sme sledovali i
výkony našich hokejistov na
olympiáde.
Vo
štvrtok
dopoludnia sme šli na svah.
Po obede sme absolvovali
záverečné preteky. Večer o 6tej sme sa vybrali na večerné
lyžovanie. Bol to posledný
pobyt na lyžiach - užívali sme
si to. Po príchode na chatu
sme vyhodnotili súťaže,
preteky a celkový pobyt.
Potom sme si zasú-ťažili,
zatancovali a pomaly sme sa
brali spať. A raz musel prísť aj
koniec
. Bolo nám super.
Posledný deň sme sa
zobudili, pobalili a zložili lyže.
Nikomu sa nechcelo odísť...
Posledný obed a domov.
Tento lyžiarsky kurz trval
od 9. - 14.2.2014. Na tieto dni
nikdy nezabudneme.
Spomienky
zostanú
navždy v pamäti aj na
fotografiách
.
Tamara Marušincová, 8. roč.
OMŠENSKÉ NOVINY: Občiansky štvrťročník, vydáva Obec Omšenie, IČO 00 311 880.
Redakčná rada: Predseda redakčnej rady: Igor Malo, Šéfredaktor: Margita Púčeková, Členovia: Ľubica Malová, Mária Škrovánková, Helena Matuščinová
Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Obec Omšenie, 914 43 Omšenie 330. EV 3209/09 ISSN 1339-3197
Budúca uzávierka Omšenských novín 10.6.2014 Náklad 500 ks. Grafická úprava a tlač EXPRESTLAČ - Sedmerovec.
Redakcia nezodpovedá za obsah dodaných článkov.
TLAČIARENSKÝ ŠKRIATOK MOŽNÝ.
Download

"Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za