FARSKÝ LIST
15.IX.2013
ročník VI.
37
Informačný týždenník Rímskokatolíckej farnosti
Najsv. Mena Ježiš a Mária v Prešove – Nižnej Šebastovej
TEODOR J. TEKEL – MALIAR RADOSTI
A DUCHOVNOSTI
Pozývame Vás na VERNISÁŽ diel T.J.Tekela, ktorej otvorenie sa začne
v nedeľu 29.9.2013 sv. omšou o 9.30 hod. v Ľuboticiach. Vernisáž
bude pokračovať v Komunitnom centre v Ľuboticiach a potrvá do
11.10.2013. Sprístupnená bude každý deň od 14.00 do 18.00 hod.
Nielen v pastorácii, ale aj umelecky pôsobili slovenskí františkáni, najmä v literatúre a hudbe:
spisovateľ Hugolín Gavlovič, historici Celestín Lepáček a Jozef Vševlad Gajdoš, básnik Rudolf Dilong
(na jeseň 1944, pred odchodom do emigrácie pobudol začas v kláštore v Nižnej Šebastovej),
skladateľ Juraj Zrunek, autor populárnej vianočnej omše (pochovaný je v N. Šebastovej) či básnik
Svetloslav Veigl, v neposlednom rade aj náš rodák akademický maliar Teodor (pôvodne Jozef) Tekel
(1902 – 1974). Ako rehoľník bol pre komunistický režim nežiaduci, nečudo: lásku k umeniu chcel
skĺbiť s láskou k Bohu. Jednako sa dielo po desaťročiach odstrkované do úzadia dostáva postupne
do povedomia kultúrnej verejnosti.
Narodil sa 26. januára 1902 vo vtedajšom Kelemeši, rodičom Jánovi a Márii, rodenej Kriškovej.
Pokrstili ho v tunajšom kostole 28. januára 1902, v dnešných Ľuboticiach aj vychodil ľudovú školu.
V rokoch 1916 – 1924 študoval na gymnáziu cisterciánov v maďarskom meste Bajaj, v auguste
1917 vstúpil ako pätnásťročný do rehole Menších bratov Františkánov (OFM – ORDO FRATRUM
MINORUM) a zložil prvé sľuby, prijal rehoľné meno Teodor. V januári 1923 zložil večné sľuby,
v auguste nasledujúceho roku bol vysvätený za kňaza. Štyri roky pôsobil v hlohoveckom kláštore
ako katechéta, na Vianoce 1924 tu takmer prišiel o život. Po návrate z polnočnej si prikúril v
kachliach a ľahol si spať. Ráno ho našli priduseného dymom a dlho ho nemohli prebrať. Ako
katechéta a kazateľ pôsobil T. Tekel aj v Nitre, Bardejove, Nových Zámkoch, Fiľakove a Nižnej
Šebastovej. R. 1930 odišiel s povolením predstavených do Prahy, na pražskej Akadémii výtvarného
umenia študoval v triede prof. Maxa Švabinského. Po návrate žil v kláštore v Bardejove, počas vojny
v Malackách, vyučoval kreslenie na františkánskom gymnáziu (r. 1939 ilustroval básnickú zbierku
svojho spolubrata a priateľa Svetloslava Veigla Výstup na horu Tábor). Po vojne pôsobil v Malackách
v pastorácii. Barbarská noc 14. apríla 1950 osudne poznačila i jeho život. Z kláštora v Bratislave,
kde sa liečil z chrípky, ho odvliekli do internačného tábora rehoľníkov v Hronskom Svätom
Beňadiku, odtiaľ do Belušských Slatín. Z kláštornej cely mu zhabali všetok súkromný majetok
(takmer 500 prác) a výtvarnícky materiál, rovnaký osud postihol aj dve sochy vytvorené pre
františkánov v Nitre. Prepustili ho už v lete toho istého roku, vplyvná obdivovateľka jeho umenia sa
zaňho prihovorila. Usadil sa v Trnave, až do svojej smrti 14. júla 1975 žil v malom domčeku vo
františkánskej chudobe a pokore, učil tu deti kresliť. Iba občas ho pozvali vypomôcť v pastorácii,
ťažko znášal odlúčenie od kláštorného spoločenstva. Ľudia mu nosili jedlo, vraj ak nemal na
zaplatenie, napríklad u holiča, nakreslil čosi na noviny či na hocijaký papier, ktorý bol poruke. R.
1973 sa uňho prejavili príznaky choroby. Staral sa oňho františkánsky brat, fráter Aquinas Michal
Slahučka, ktorému zveril i svoje dielo. Teodor Tekel zomrel na rakovinu 14. júla 1975, pochovali ho
Trnave.Za symbolickú sumu postúpil fráter Slahučka r. 1976 Tekelovu výtvarnú pozostalosť
Okresnej galérii v Trnave. Obsahuje celkove vyše tritisíc diel, pastelov, akvarelov, štúdií, škíc,
kresieb. Takmer celkom neznáma je však jeho básnická tvorba. Páter Teodor hľadal moderné
výrazové prostriedky, novú symboliku pre náboženskú maľbu, usiloval sa, aby jej výtvarný jazyk
bol zrozumiteľný pre moderného človeka. Ocenili ho výtvarníci aj výtvarní teoretici, on sám sa
stýkal s poprednými predstaviteľmi výtvarnej scény. Zastúpený bol takmer na každej výstave
v Bratislave (naposledy r. 1949), r. 1942 vystavoval dokonca na XXIII. bienále v Benátkach. Vtedy,
v 40. rokoch dosiahla jeho tvorba vrchol, ale ani v časoch neoficiálneho zákazu neprestal tvoriť. Keď
sa politické pomery čiastočne uvoľnili, vnášal do tvorby aj štipku irónie, napr. v kresbe Čo by
povedal Kristus pri oslavách 50. výročia Ruskej revolúcie (1967). Dnes už Teodor Tekel vystupuje z
tieňa Fullu, Benku či Galandu. V roku storočnice od jeho narodenia pripravila trnavská galéria
reprezentatívny prierez jeho dielom, rádio Lumen odvysielalo zádušnú sv. omšu. Samostatné
výstavy z jeho diela usporiadali aj inde, v Bratislave, Dolnom Kubíne, aj v prešovskej Šarišskej
galérii. Okrem katalógov vyšla i monografia Teodor Tekel Aleny Piatrovej (Vydavateľstvo Michala
Vaška, Prešov 2003). Televízia o ňom nakrútila dokument, na aukciách sa jeho obrazy predávajú za
vysoké ceny
Toto všetko je nepochybne dostatočný dôvod na to, aby sme Teodorovi Tekelovi, kňazovi
a umelcovi, vzdali úctu i v jeho rodisku.
Ľudovít Petraško
„Drahý brat Teodor, v ruke držíš sinokvet, na čele tvojom holubica – tak
objímal si celý svet. Prostí i jednoduchí najradšej ťa mali – najmilší tvoji bratia v
Kristu. Kiež Boh ťa v láske omilostí – veď dušu mal si františkánsky čistú.
Kvietku, i najmenšiemu, tešil si sa detsky – jak tešiť vedia sa len deti, básnici a
svätci. Po zemi chodiac sníval si o nebi. Jak ten čas beží. Podoba tvoja v básňach
neznámych a v obrazoch zakliata leží. Do farieb pasteliek dával si oheň duše.
Piety a Madony uprostred zemskej súše. Pomaly aj nám sa rozvidní a uvidíme na
čele tvojom holubicu a ruky tvoje so sinokvetom žehnajúce.”
Z pohrebnej kázne básnika-františkána Svetloslava Veigla pri rozlúčke s
„majstrom pastelu, maliarom ticha a svetla, radosti a duchovnosti”, júl 1975.
Ešte stále neveríte, že Duch je silnejší ako hmota? Tak pripomeniem slová
Majstra: Duch je, čo všetko oživuje, telo len to, čo zvládze, duch je na všetko
hotový, telo často nemocné. Tak hovorí Pán umenia a hmoty.
Čo v dielach vidím očami, je viac než krásne. Však hlavnejšie je to, čo za
nimi stálo, čo počiatok každej tvorbe dáva. Čo očami som nevidel, zjavilo sa
mi v duši. Tri Grácie vznášali sa vo vzduchu – jak matka s dvoma dcérami.
Sloboda, matka umenia, Tradícia, vernosti dcéra, Nadanosť, čistoty ctiteľka.
A nad nimi vidím ešte čosi, očiam by neveril, srdce ma nesklame – „Génia
víťazstva so zalomeným krídlom“. Sme len ľudia menej dokonalí. A hmota
ťažká, aby prijala ducha. V tom je umenia sila, tiež tragédia.
(Teodor Tekel, Malacky 22. 11. 1947)
FARSKÉ OZNAMY
 Na budúcu nedeľu bude zbierka na rádio Lumen. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
 Tento týždeň sú jesenné kántrové dni streda, piatok, sobota. Ich obsahom je poďakovanie
za úrodu.
 V tomto školskom roku budú sv. omše pre deti v tomto týždni v stredu v Ľuboticiach a vo
štvrtok v N. Šebastovej. Pozývame deti na nácvik spevu hodinu pred sv. omšou. Na sv. omšu
si doneste kopiju alebo oštep.
 V nedeľu 29.9. bude prvé stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí v tomto školskom
roku vo farskom kostole o 14.45 hod.
NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT
Nedeľa, 22.9.2013, Košice
PROGRAM:
Dopoludnie: pro-life nedeľné bohoslužby vo všetkých kostoloch Košíc
11:00 – 16:00 Skautské mestečko - atrakcie pre deti na Hlavnej ul. pri Urbanovej veži
12:30 moderovaný hudobný program na hlavnom pódiu Národného pochodu za život – Hlavná ul.
v Košiciach (pri Soche Immaculáty)
14:30 POCHOD ZA ŽIVOT
( Hlavná-Alžbetina-Šrobárova-Kuzmányho-Strojárenská-Nám. maratónu mieru-Hlavná). Pochod sa
ukončí návratom k pódiu na Hlavnej ul. a záverečnou „bodkou“.
Pozývame Vás k účasti na Národnom pochode za život v Košiciach. Z farnosti pôjdeme
organizovane – 2 autobusmi a budeme jednotne označení šatkami a transparentom
farnosti. Kto sa dopraví individuálne, môže sa potom pridať k skupinke z farnosti. Ak
Vám leží na srdci rešpektovanie života (hlavne nenarodených) v spoločnosti, pridajte
sa.
Tí, ktorí sa prihlásia autobusom – odchod bude o 12.30 hod. od farského kostola.
(prípadne upresníme). Prosíme, aby ste sa v predstihu zapísali a uviedli presný počet
osôb v sakristii kostolov. Poplatok je 5 € na dospelú osobu, deti zdarma.
OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:
JÁN BREHOVÝ, syn Jána a Anny r. Sekerákovej, nar. v Prešove, býv. v Ľuboticiach
NATÁLIA DOSPIVOVÁ, dcéra Mariána a Jaroslavy r. Varčovej, nar. v Prešove, býv. v Žehni
Ohlasujú sa po III. krát
MARTIN FIGEĽ, syn Antona a Heleny r. Lengerovej, nar. vo Vranove n.T., býv. v Ľuboticiach
LUCIA IŽAROVÁ, dcéra Martina a Márie r. Rentkovej, nar. v Prešove, býv. v N.Šebastovej
Ohlasujú sa po II. krát
MICHAL LAZORÍK, syn Milana a Márie r. Andrášovej, nar. v Prešove., býv. v PO - Solivare
ĽUDMILA KOLESÁROVÁ, dcéra Štefana a Ľudmily r. Ferkovej, nar. v Prešove, býv. v N.Šebastovej
Ohlasujú sa po II. krát
ŠTEFAN ANDERKO, syn Štefana a Heleny r. Baranovej, nar. v Prešove., býv. v Kapušanoch
MÁRIA ŠTEFANIČOVÁ, dcéra Miroslava a Márie r. Balogovej, nar. v Prešove, býv. v Ľuboticiach
Ohlasujú sa po I. krát
MATEJ ŠIMKO, syn Ľubomíra a Heleny r. Sirovcovej, nar. v Prešove., býv. v Prešove
LENKA STAŠKIEVIČOVÁ, dcéra Miroslava a Marty r. Mičkovej, nar. v Prešove, býv. v N.Šebastovej
Ohlasujú sa po I. krát
STANISLAV PAVUK, syn Stanislava a Marty r. Pribišovej, nar. v Prešove, býv. v Ľuboticiach
ERIKA TARBAJOVÁ, dcéra Jozefa a Marty r. Bednárovej, nar. v Bardejove, býv. v Kurime
LITURGICKÝ PREHĽAD NA 24. TÝŽDEŇ V OBDOBÍ „CEZ ROK“
sv. Kornélia, Cypriána mučeníkov, sp.
Pondelok
16.9.
Utorok
17.9.
Farský kostol
18.00 hod.
† z rod. Smolkovej, Zálehovej
Ľubotice
7.00 hod.
† Ján, Anna, Ján, Juraj
Farský kostol
7.00 hod.
† Viktor Varga
Vyšná Šebastová
18.00 hod.
† Jozef, Dezider, Ladislav, František
Franko
Podhradík
18.00 hod.
†Jozef, Anna
Severná
17.00 hod.
† Jozef, Rozália
Ľubotice
18.00 hod.
Vyšná Šebastová
18.00 hod.
Farský kostol
18.00 hod.
Kántry
Streda
18.9.
Štvrtok
19.9.
detská
† Ján Michna
zdr. a BP Helena Karahutová
detská
† Mária, Gabriel, Jozef, Ján
sv. Ondreja a Pavla a spol., mučeníkov, sp., kántry
Piatok
20.9.
Sobota
21.9.
Ľubotice
18.00 hod.
† Marko Genčur
Farský kostol
18.00 hod.
zdr. a BP Helena Chomová
sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sv.
kántry
Farský kostol
† z rod. Františka Tekeľa
Ľubotice
8.00 hod.
16.00 hod.
25. nedeľa v Období "Cez rok"
Farský kostol
8.00 hod.
sobášna
za novomanželov
† Michal Dysko
10.30 hod.
rodina Klimovičová
7.30 hod.
zdr. a BP Helena Baňasová
10.30 hod.
za farnosť
Vyšná Šebastová
9.15 hod.
zdr. a BP Mária a František
Tomčoví
Podhradík
9.15 hod.
zdr. a BP rod. Kolárova
Severná
9.15 hod.
† Ján, Veronika
Ľubotice
Nedeľa
22.9.
Farský list – Informačný týždenník Rímskokatolíckej farnosti Najsv. Mena Ježiš a Mária v Prešove – N.
Šebastovej. Vychádza v nedeľu. Dobrovoľný príspevok 0,10 €. Neprešlo jazykovou úpravou. Za vydanie je
zodpovedný vdp. Stanislav Radvanský, farár. Adresa: Rím. kat. farský úrad, Slánska 21, 08006 Prešov – N.
Šebastová, tel. 051 381 0045, web:www.niznasebastova.fara.sk, mail: [email protected], úradné
hodiny : PO, STR, PIA 16.00 – 17.00 hod. (okrem prvopiatkového týždňa) .
Download

FARSKÝ LIST - Obecný úrad Ľubotice