ALDEC G2
Inteligentné dekantačné odstredivky
Nové kritériá pre výkonnosť odvodňovania kalov
Technologické vymoženosti dekantačných odstrediviek
ALDEC G2 evidentne zvýšili všeobecný štandard výkonnosti
procesu odvodňovania. Prevratný technický koncept
tvoriaci základ konštrukcie dekantéra ALDEC G2 nám
umožnil veľký skok vpred vo výkone a spoľahlivosti.
V porovnaní s predchádzajúcimi generáciami dekantačných
odstrediviek ide o zlepšenie výkonu o celých 30 %.
Všetky zariadenia radu ALDEC G2 majú kompaktné
modulárne vyhotovenie a všetky kľúčové komponenty sú
vyrobené z materiálov odolných voči oteru. Vďaka tomu
zabezpečujú spoľahlivú, kontinuálnu prevádzku
a bezproblémové riadenie procesu.
Koncentrácia koláča
Technológia G2
Štandardná technológia
Odstredivá
sila G
Prietok
Obr. 1 Nové kritériá pre výkonnosť odvodňovania kalov
Jednoduchá obsluha, jednoduché dosahovanie
skvelých výsledkov
Vynikajúce vlastnosti dekantačných odstrediviek ALDEC G2
prinášajú celý rad výhod:
• väčšie množstvo spracovávaného kalu, vyššiu účinnosť
• vyšší procesný výkon pri menšej zastavanej ploche
• lepšie riadenie procesu
• vysokú úroveň odolnosti voči opotrebovaniu
• nízku spotrebu elektrickej energie
• nízke náklady na údržbu, minimálne náklady na prevádzku
• veľké úspory pri likvidácii kalu
• rýchlu a jednoduchú inštaláciu a uvedenie zariadenia
do prevádzky.
Sada doplnkov
V niektorých prípadoch si môže ekonomika procesu
spracovania kalu vyžadovať pridanie jednej, či viacerých sád
špecializovaných doplnkov Alfa Laval. Môžete si zvoliť
z týchto možností:
•sada pre zlepšenie odvodnenia - s touto zostavou docielite
vyšší podiel sušiny kalu, čím sa znížia náklady na jeho
likvidáciu
• sada pre zvýšenú odolnosť voči opotrebeniu - vďaka
voľbe materiálov odolnejších voči opotrebeniu sa intervaly
servisu môžu predĺžiť a náklady na údržbu ešte viac znížiť
• sada pre zlepšenie prevádzkyschopnosti – ide o súhrn
opatrení, ktoré zjednodušia prevádzku i údržbu zariadení,
a tým vám ušetria čas
• sada pre zdokonalenie riadenie – prídavný riadiaci
systém, ktorý poskytne dodatočné funkcie a rôzne stupne
automatizácie.
Prívod kalu
Nátoková rúrka
Vyhrnovací šnek
Prevodovka
Kvapalná fáza
Vstupný distribútor
Plášť bubna
Výstupné otvory
Pevná fáza
Kuželovitý koniec
Princíp funkcie
Separácia prebieha vo vodorovnom valcovitom bubne,
v ktorom je umiestnená vyhrnovacia závitovka. Nátok
vstupuje do bubna pevnou vstupnou rúrkou a následne je
vo vstupnom distribútori pozvoľna uvedený do rotačného
pohybu. V dôsledku odstredivej sily sa pevné častice
usádzajú na stenách po celej dĺžke rotujúceho bubna.
Vyhrnovacia závitovka sa otáča v rovnakom smere ako
bubon, ale v dôsledku rozdielnej rýchlosti otáčania vytláča
pevné častice smerom do kuželovitej časti bubna.
Priamy pohon
Pohon dekantérov ALDEC G2 bol špeciálne navrhnutý tak,
aby bolo možné riadiť rýchlosť posunu kalu automaticky. Tým
je zaistená optimálna rovnováha medzi čistotou kvapaliny
a obsahom sušiny v odstredenom kale bez ohľadu
na prípadné výkyvy v množstve nátoku.
Konštrukcia ALDEC G2 umožňuje, aby hydraulický tlak
vo vnútri bubna podporil pretláčanie vrstvy oncentrovaného
kalu cez úzku štrbinu. Z bubna do zberného krytu sa tak
cez výstupný otvor dostane len ten najsuchší materiál.
Separácia prebieha po celej dĺžke valcovitej časti bubna
a vyčistená kvapalina vyteká z bubna cez výškovo
nastaviteľné prepadové doštičky do zberného krytu.
Vďaka tomu je tiež zjednodušená elektroinštalácia zariadenia
a spotreba elektrickej energie ako aj emisie CO2 sú udržované
na absolútnom minime. Priamy pohon navyše zaisťuje presnú
reguláciu v celom rozsahu diferenciálnych otáčok bez potreby
výmeny remeňov a remeníc.
Optimalizácia procesu
Dekantačnú odstredivku ALDEC G2 je možné zostaviť tak,
aby vyhovovala špecifickým požiadavkám procesu,
pričom je možné prispôsobiť nasledujúce parametre:
• otáčky bubna tak, aby sa dosiahla optimálna odstredivá
sila pre separáciu
• relatívne otáčky šneku pre optimálny pomer medzi
čistotou fugátu a výstupnou sušinou
• výšku hladiny v bubne pre optimálny pomer medzi
čistotou fugátu a výstupnou sušinou
• množstvo privádzaného nátoku do dekantačnej
odstredivky ALDEC G2 umožňujú pracovať so širokou
škálou prietokov.
Konštrukcia
Alfa Laval skonštruovala rad dekantérov ALDEC G2 so
zameraním na vysoký výkon, spoľahlivosť, nízku hlučnosť
a ľahký prístup k jednotlivým častiam zariadenia. Rotujúca
zostava je uložená na kompaktnom ráme zo zváraných
nosníkov s hlavnými ložiskami na oboch koncoch. Pod
rámom sú umiestnené tlmiče vibrácií. Hlavný motor je
prírubový alebo je upevnený na posuvných konzolách
slúžiacich k napínaniu klinových remeňov. Bubon je
na kuželovitom konci poháňaný remeňovým prevodom.
Bubon, šnek, zberný kryt, vstupná rúrka, výstupy a ďalšie
časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s procesným médiom,
sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele AISI 316 a duplexu.
Súčasťou priameho pohonu je mimoriadne účinná prevodovka
a riadenie frekvenčným meničom, tieto zabezpečujú, že pohon
bubna nie je vystavovaný nežiaducim brzdným silám.
Riadiaci systém 2touch
Každá dekantačná odstredivka ALDEC G2 je vo výrobnom
závode štandardne vybavená riadiacim systémom 2touch.
Kombináciou najnovšieho riadiaceho systému 2touch
a zariadenia ALDEC G2 si môžete byť istí, že máte dispozícii
tú najúčinnejšiu technológiu s minimálnymi nákladmi
na inštaláciu, prevádzku a údržbu.
Doplnkové sady pre rozšírenie funkcií riadiaceho systému
2touch:
• pomôcky pre údržbu zariadení a školenie obsluhy – manuály
vo formáte PDF a videá o bežných úkonoch údržby
• procesný modul pre nepretržité riadenie a optimalizáciu
dávkovania polyméru
• ochrana proti výpadkom energie zaisťuje bezpečnú
a neprerušovanú prevádzku bez ohľadu na kolísanie
alebo výpadky elektrickej energie
• servisné balíčky pre diaľkové ovládanie, monitorovanie
a vyhodnocovanie výkonnosti zariadení.
Max. 1601 mm
Rozmery
4275 mm
4855 mm
5715 mm
ALDEC G2-100
6510 mm
ALDEC G2-115
ALDEC G2-125
ALDEC G2-135
6452 mm
6900 mm
9245 mm
990 mm
1060 mm
1150 mm
1575 mm
ALDEC G2-45
ALDEC G2-75
ALDEC G2-95
2240 mm
1515 mm
1450 mm
1510 mm
2050 mm
Technické údaje
Typ
Max.
hmotnosť
Materiál
bubna
ALDEC G2-45
2 300 kg
nehrdzavejúca oceľ duplex
AISI 316
11 - 37 kW
5,5/11 kW
VFD
ALDEC G2-75
3 560 kg
nehrdzavejúca oceľ duplex
AISI 316
18,5 - 55 kW
7,5/15 kW
VFD
ALDEC G2-95
4 500 kg
nehrdzavejúca oceľ duplex
AISI 316
37 - 90 kW
11/22 kW
VFD
ALDEC G2-100
7 000 kg
nehrdzavejúca oceľ duplex
AISI 316
45 - 132 kW
11/22 kW
VFD
ALDEC G2-115
6 500 kg
nehrdzavejúca oceľ duplex
AISI 316
75 - 160 kW
15/30 kW
VFD
ALDEC G2-125
8 600 kg
nehrdzavejúca oceľ duplex
AISI 316
110 - 250 kW
22/37 kW
VFD
ALDEC G2-165
19 000 kg
nehrdzavejúca oceľ duplex
AISI 316
132 - 355 kW
37/55 kW
VFD
PEE00027SK 1208
Kontakty
Aktuálne kontakty na firmu Alfa Laval, zoznam
autorizovaných distribútorov a servisných
partnerov, získate na webových stránkach
www.alfalaval.sk
Materiál ostatných častí Typický výkon
v styku s kalom
hlavného motora
Typický výkon
pomocného
pohonu*
Regulácia
pomocného
pohonu
Alfa Laval si vyhradzuje právo na zmenu údajov bez predcházajúceho upozornenia.
Download

Katalógový list - Dekantačné odstredivky ALDEC G2