» ENDOKRİNOLOJİ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet BOYRAZ
Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı
Çağın Hastalığı:
Obezite (Şişmanlık)
O
EH]LWH YFXWWD \D÷ GRNXVXQXQ
DúÕUÕ PLNWDUGD ROPDVÕ YH\D \D÷
PLNWDUÕQÕQYFXWNWOHVLQHRUDQÕQÕQDUWPDVÕGÕUdRFXNOXNG|QHPLQGHREH]LWH |QHPOL ELU VD÷OÕN VRUXQXGXU (ULúNLQ
G|QHPGHREH]RODQODUÕQ¶QGHREH]LWH
oRFXNOXN oD÷ÕQGD EDúODPÕúWÕU 2EH]LWH
KRUPRQDOER]XNOXNODUDED÷OÕRODUDNJ|UOHELOLU
$QFDN REH] oRFXNODUÕQ oR÷XQGD úLúPDQOÕ÷D QHGHQ RODFDN KHUKDQJL KRUPRQDO
8 YAŞAMA SANATI
ER]XNOXN VDSWDQPD] 2EH]LWHQLQ QHGHQL
oR÷XQOXNOD DúÕUÕ \HPHN \HPH\H ED÷OÕGÕU YH EX WLS REH]LWH\H ³EDVLW REH]LWH´
YH\D ³HN]RMHQ REH]LWH´ GHQLU (N]RMHQ
REH]LWHVLRODQoRFXNODUÕQER\ODUÕGD\DúÕWODUÕQDJ|UHX]XQGXU%D]ÕGXUXPODUGD
GDREH]LWHQHGHQLRODUDNWÕEELELUVRUXQ
VDSWDQDELOLU %LU KDVWDOÕ÷D ED÷OÕ RODUDN
REH]LWH WDEORVX RUWD\D oÕNDU NL EXQD
³SDWRORMLNREH]LWH´GHQLUYHoR÷XQOXNOD
NÕVDER\HúOLNHGHU
Obezite; vücutta
yağ dokusunun aşırı
miktarda olması veya yağ
miktarının vücut kütlesine
oranının artmasıdır.
Çocukluk döneminde
obezite önemli bir
sağlık sorunudur. Erişkin
dönemde obez olanların
1/3’ünde obezite çocukluk
çağında başlamıştır.
1HGHQúLúPDQOÕ\RUX]"
$LOHYLQHGHQOHU$QQHYHEDEDQÕQKHULNLVLELUGHQúLúPDQLVHoRFXNODUÕQGDREH]LWH
J|UOPH LKWLPDOL ¶GLU (EHYH\QOHUGHQVDGHFHELULúLúPDQROGX÷XQGDoRFX÷XQXQREH]ROPDLKWLPDOL¶DGúHU
ùLúPDQOÕ÷ÕQ HQ |QHPOL QHGHQL KDUFDQDQ
HQHUMLGHQ GDKD ID]OD HQHUML DOÕQPDVÕGÕU
2EH] ROPDPDN LoLQ ¿]LNVHO DNWLYLWHQLQ
DUWWÕUÕOPDVÕ \DQL DOÕQDQ HQHUMLQLQ KDUFDQPDVÕ GD VRQ GHUHFH |QHPOLGLU 2EH]
oRFXNODUÕQDLOHOHULQGHGH¿]LNVHODNWLYLWHQLQHQHUMLWNHWLPLQLQD]ROGX÷XJ|UOPúWU%XQHGHQOH¿]LNVHODNWLYLWHQLQDUWWÕUÕOPDVÕWPDLOHELUH\OHUL
LoLQ|QHULOLU
dHYUHVHO )DNW|UOHU
g]HOOLNOHHQHUMLWNHWLPL
DoÕVÕQGDQ |QHPOLGLU
.HQWOHUGH \DúD\DQ
oRFXNODUGD¿]LNVHO
DNWLYLWHQLQ NÕVÕWODQPDVÕJHQHOELU
VRUXQGXUdRFX÷XQ
DNWLYLWHVL NÕVÕWODQÕUNHQ
|QQH VÕQÕUVÕ] RODUDN WNHWHELOHFH÷L\L\HFHNOHUVXQXOPDNWDGÕU
%XLNL|QHPOLNRúXOELUOHúWL÷LQGH
GHREH]LWHULVNLDUWPDNWDGÕU
dHYUHVHOIDNW|UOHULoLQGHHQoRNGLNNDW
HGLOPHVLJHUHNHQNRQXODULoLQGHWHOHYL]\RQ VH\UHWPHN YH ELOJLVD\DU NXOODQPDN
VD\ÕODELOLU %X LNL LúOHP oRFX÷XQ DNWLYLWHVLQLNÕVÕWODUYHHQHUMLWNHWLPLQLD]DOWÕU
7HOHYL]\RQ VH\UHWPH VÕUDVÕQGD D\UÕFD
EHVLQWNHWLPLGHDUWDU7HOHYL]\RQXQELU
EDúNDROXPVX]HWNLVLoRFXNODUÕQUHNODPODUGDJ|VWHULOHQYHEHVLQGH÷HULROPD\DQ
\L\HFHN YH LoHFHNOHULQ FD]LEHVLQH NDSÕOPDODUÕGÕU
%HVOHQPH %HVOHQPHGH |÷Q VD\ÕVÕ YH
DOÕQDQEHVLQPDGGHOHULQLQLoHUL÷LVRQGHUHFH |QHPOLGLU 2EH] oRFXN KHU ]DPDQ
\DúÕWODUÕQD J|UH GDKD ID]OD \L\HQ oRFXN
GH÷LOD]HQHUMLKDUFD\DQoRFXNWXU'úN
HQHUMLWNHWLPLNLORDOÕPÕLoLQ|QHPOLELU
ULVN IDNW|UGU %HVOHQPHQLQ VÕNOÕ÷ÕQÕQ
D]DOPDVÕELUYH\DLNL|÷Q\HPHN\HPH
YH \L\HFHNOHULQ \NVHN NDORUL LoHUPHVL
NDUERQKLGUDW YH \D÷GDQ ]HQJLQ ROPDVÕ
NLORDOPDULVNLQLDUWÕUÕU6SHUPDUNHWGL\HWL GHGL÷LPL] oLNRODWD JRIUHW SDWDWHV
NÕ]DUWPDVÕ JLEL PDGGHOHU úLúPDQOÕ÷ÕQ
ROXúPDVÕQGD|QHPOLUROR\QDU
+RUPRQDO IDNW|UOHU )LHNHU KDVWDOÕ÷Õ WLURLG EH]L KDVWDOÕNODUÕ E|EUHN VW EH]L
KDVWDOÕNODUÕ JLEL ED]Õ KRUPRQDO QHGHQOHU
GH REH]LWH\H VHEHS RODELOLU %X QHGHQOH
REH]RODQKHUoRFX÷XQPXWODNDELUoRFXN
KRUPRQ KDVWDOÕNODUÕ X]PDQÕ WDUDIÕQGDQ
GH÷HUOHQGLULOPHVLJHUHNLU
ùLúPDQOÕ÷ÕQ\RODoWÕ÷ÕVRUXQODU
2EH]LWHGH YFXW \D÷ NLWOHVLQLQ DUWÕúÕQD
ED÷OÕRODUDNED]ÕKRUPRQDOGH÷LúLNOLNOHU
J|UOU
Anne ve babanın her
ikisi birden şişman ise
çocuklarında obezite
görülme ihtimali %80’dir.
Ebeveynlerden sadece
biri şişman olduğunda
çocuğun obez olma
ihtimali %40’a düşer.
%XQODU
øQVOLQVDOJÕVÕQÕQDúÕUÕDUWÕúÕøQVOLQVDOJÕVÕQÕQDUWPDVÕHULúNLQWLSLúHNHUKDVWDOÕ÷ÕQÕQoRFXNWDGDRUWD\DoÕNPDVÕQDQHGHQ
ROXU(÷HUDLOHGHúHNHUKDVWDOÕ÷ÕYDUVDEX
WDEORQXQRUWD\DoÕNPDRODVÕOÕ÷ÕGDKDGD
DUWDU øQVOLQ DUWÕúÕQD ED÷OÕ NROWXN DOWÕ
ER\XQJLELGHULQLQNÕYUÕPOÕE|OJHOHULQGH
NDKYHUHQJLUHQNDUWÕúÕJ|UOU%XWDEOR
]D\ÕÀDPDLOHG]HOWLOHELOLU
hUHPHIRQNVL\RQODUÕ2EH]oRFXNWD HUJHQOLN QRUPDOGHQ HUNHQ JHOLúHELOLU ùLúPDQ NÕ] oRFXNODUÕQGD HUJHQOL÷LQ HUNHQ
JHOLúPHVL \DQÕVÕUD NÕOODQPD YH DGHW G]HQVL]OLNOHUL GH RUWD\D oÕNDELOLU $úÕUÕ
úLúPDQOÕN HUJHQOLN JHFLNPHVLQH GH \RO
DoDELOLU7PEXKRUPRQDOGHQJHVL]OLNOHU \DQÕ VÕUD úLúPDQ oRFXNODUGD \NVHN
WDQVL\RQ KLSHUOLSLGHPL NDQGDNL \D÷
G]H\LQLQ\NVHNROPDVÕVROXQXPER]XNOXNODUÕúHNHUKDVWDOÕ÷ÕRUWRSHGLNER]XNOXNODUYHSVLNRVRV\DOER]XNOXNODURUWD\DoÕNDELOLU2EH]LWHoRFXNYHHUJHQGH
oHúLWOL RUJDQ YH VLVWHPOHUL HWNLOHU 2EH]
oRFXNODUÕQ ¶XQGD KLSHUWDQVL\RQ
YDUGÕU2EH]oRFXNODUGDNDQGDN|WNROHVWHUROGH /'/.ROHVWHURO \NVHOPH
L\L NROHVWHUROGH +'/NROHVWHURO LVH
GúPHJ|]OHQLU<D÷ODUÕQDUWPDVÕQDED÷OÕ
RODUDN NDOSGDPDU KDVWDOÕNODUÕ J|UOPH
RUDQÕQGDDUWÕúNDUDFL÷HU\D÷ODQPDVÕVDIUDNHVHVLKDVWDOÕNODUÕRUWD\DoÕNDELOLU
2EH] NÕ]ODUGD HUNHQ NHPLN JHOLúLPLQH
ED÷OÕ HUNHQ DGHW J|UPH RUWD\D oÕNDELOLU
$\UÕFD DGHW J|UHPHPH oHúLWOL DGHW ER]XNOXNODUÕGDVÕNJ|UOHQúLND\HWOHUDUDVÕQGDGÕU2EH]oRFXNYHJHQoOHUGHD÷ÕUOÕN
DUWÕúÕQDED÷OÕRODUDNHNOHPOHUHDúÕUÕ\N
ELQPHVL QHGHQL LOH oHúLWOL RUWRSHGLN ER]XNOXNODUGDRUWD\DoÕNDELOLU
$úÕUÕ NLOR oRFXNODUGD VROXQXP IRQNVL\RQODUÕQÕ ER]DUDN YH NDOEH ELQHQ \N
DUWÕUDUDN KDUHNHW \HWHQH÷LQL D]DOWÕU %X
D]DOPD\DED÷OÕRUWD\DoÕNDQKDUHNHWVL]OLN
HQHUMLWNHWLPLQLGDKDGDD]DOWDUDNELUNÕVÕUG|QJROXúWXUXU
+Õ]OÕNLORDOPDVÕNVROXQXP\ROXKDVWDOÕNODUÕ JHOLúLPL DoÕVÕQGDQ |QHPOL ELU
ULVN IDNW|UGU &LGGL REH]LWHVL RODQODUGDX\NXVÕUDVÕQGDVROXQXPGXUPDVÕ
J|UOHELOLUYHFLGGLVRUXQODUD\RODoDELOLU
2EH]LWH ED]Õ SVLNRORMLN ER]XNOXNODUÕQ
RUWD\D oÕNPDVÕQD GD QHGHQ ROXU %X
oRFXNODU VRV\DO LOLúNLOHUGHQ oHNLQHUHN
GDKDLoHNDSDOÕELUKDOHJHOHELOLUOHU%X
oRFXNODUGDNDUúÕFLQVH\DNODúÕPGDER]XODELOLU
YAŞAMA SANATI 9
» ENDOKRİNOLOJİ
» ÇAĞIN HASTALIĞI: 0BEZİTE (ŞİŞMANLIK)
ùLúPDQoRFXNWDQH\DSPDOÕ
'RNWRUNRQWUROOHUL
2EH] oRFXN PXWODND GRNWRU NRQWURO
DOWÕQGD ROPDOÕGÕU %DúODQJÕoWD EHVOHQPH
|\NVDLOH|\NVVLVWHPPXD\HQHOHUL
¿]LNLDNWLYLWH|\NVE\PHND\ÕWODUÕQÕQ GH÷HUOHQGLULOPHVL YH ED]Õ ODERUDWXYDULQFHOHPHOHULQLQ\DSÕOPDVÕJHUHNOLGLU
dRFX÷XQ EHVOHQPH |\NV |QHPOLGLU
dQNED]ÕoRFXNODUoRNID]ODPLNWDUGD
\HPHPHOHULQH NDUúÕQ DOGÕNODUÕ EHVLQOHULQ\NVHNG]H\GHNDUERQKLGUDWYH\D÷
LoHUPHVLQHGHQLLOHNLORDOÕUODU'RNWRUXQX]DLOHQLQEHVOHQPHDOÕúNDQOÕ÷ÕDLOHGH
EDúND ELU REH] ELUH\LQ YDUOÕ÷Õ YH DLOHGH
NDOSGDPDU KDVWDOÕ÷Õ YH úHNHU KDVWDOÕ÷Õ
|\NVQ |÷UHQPHN LVWH\HFHN oRFX÷XQX]XQ ¿]LNVHO DNWLYLWHVL YH UXKVDO GXUXPXQXGH÷HUOHQGLUHFHNWLU
+DVWDQÕQE\PHND\GÕQÕQJ|]GHQJHoLULOPHVLJHUHNLU2EH]oRFXNODUJHQHOOLNOH
D\QÕ\DúYHFLQVWHNL\DúÕWODUÕQDJ|UHGDKD
KÕ]OÕE\UOHU$QFDNHULúNLQER\ODUÕJHQHOOLNOHQRUPDOVÕQÕUODUGDGÕU
2EH] oRFXNODUGD ED]Õ ODERUDWXYDU LQFHOHPHOHUL \DSÕOÕS REH]LWHQLQ KRUPRQDO
ELUER]XNOX÷DED÷OÕROXSROPDGÕ÷ÕYH\D
REH]LWH VRQXFX KHUKDQJL ELU KRUPRQDO
ER]XNOXNJHOLúLSJHOLúPHGL÷LGH÷HUOHQGLULOPHOLGLU
1DVÕO]D\ÕÀDUÕP"
2EH]LWH WHGDYLVL GL\HWLV\HQ KHNLP YH
KDVWDLúELUOL÷LLoLQGH\DSÕOPDOÕGÕU7HGDYLQLQHQ|QHPOLDPDFÕKD\DWER\XNLOR
NRQWUROQQ VD÷ODQPDVÕGÕU YH G]JQ
EHVOHQPHYHVSRUXQ\DúDPELoLPLKDOLQHJHWLULOPHVLGLU%XQXQLoLQGHQRUPDO
E\PH\LVD÷OD\DFDNNDGDUHQHUMLNÕVÕWODPDVÕ\DSPDNJHUHNLU%HVOHQPHG]HQLQLQROXúWXUXOPDVÕYH\DúDPELoLPLQLQ
GH÷LúWLULOPHVLWPDLOH\LNDSVDPDOÕGÕU
6UHNOLNLORDOÕSYHUPHQLQGHYFXWúHNOLQH YH PHWDEROL]PD\D ]DUDUOÕ HWNLOHUL
YDUGÕU EX QHGHQOH NLOR DOÕSYHUPHNWHQ
NDoÕQÕOPDOÕGÕU .LOR YHUPH DUGÕQGDQ
NLOR DOPD YFXWWD NDV NLWOHVLQL D]DOWÕU
<HQLGHQDOÕQDQNLOR\D÷RODUDNYFXGD
G|QHU.LORDOÕSYHUPHVDNÕQFDOÕROGX÷X
LoLQVUHNOLYH\DYDúNLORYHUPHSURJUDPÕQDKD]ÕUROXQPDOÕGÕU
10 YAŞAMA SANATI
2EH]LWHWHGDYLVLQGH
Ƈ$OÕQDQHQHUMLQLQD]DOWÕOPDVÕ
Ƈ+DUFDQDQHQHUMLQLQDUWWÕUÕOPDVÕJHUHNLU
%HVOHQPHQLQG]HQOHQPHVL
2EH]LWH WHGDYLVLQGH ELUoRN |]HO GL\HW
|UQHNOHUL |QHULOLU $QFDN EXQODUÕ X\JXODPDNGR÷UXGH÷LOGLU0DQNHQYHJD]HWHPDJD]LQ GL\HWOHUL dRFX÷XQ X\JXOD\DFD÷Õ GL\HW oRFX÷XQ YH DLOHQLQ \HPH
|UQH÷LQH X\JXQ RODUDN KHU oRFX÷D |]HO
KD]ÕUODQPDOÕGÕU 'L\HW KD]ÕUODQÕUNHQ oRFX÷XQE\PHYHJQONDNWLYLWHVLJ|]
|QQH DOÕQDUDN JHUHNOL EHVLQ PDGGHOHULQL LoHUPHVLQH GLNNDW HGLOPHOLGLU %X
QHGHQOHGL\HWOLVWHVLGRNWRUJ|]HWLPLQGH
GL\HWLV\HQWDUDIÕQGDQKD]ÕUODQPDOÕGÕU
2EH]LWH WHGDYLVL X]XQ VUHQ YH VDEÕU LVWH\HQELULúWLU%XNRQXGDDLOHQLQGHVWH÷L
oRN |QHPOLGLU$LOHQLQ KD\DO NÕUÕNOÕ÷ÕQD
X÷UDPDPDVÕ VDEÕUOÕ ROPDVÕ YH oRFX÷X
\|QOHQGLUPHVL JHUHNPHNWHGLU 'L\HW WHGDYLVLQHJLUHQELUoRFXNWDNLORYHUPHKHU
KDIWDJHUoHNOHúPH\HELOLU%XGXUXPRQXQ
GL\HWHX\PDGÕ÷ÕQÕJ|VWHUPH]'L\HWDQD
YH DUD |÷QOHUGHQ ROXúPDOÕGÕU %\N
ELU|÷Q\HULQHVÕNNoN|÷QOHUWHUFLK
HGLOPHOLGLUdRFX÷XQHQHUMLLKWL\DFÕ
Hastanın büyüme kaydının
gözden geçirilmesi gerekir.
Obez çocuklar genellikle
aynı yaş ve cinsteki
yaşıtlarına göre daha hızlı
büyürler.
EHOLUOHQLUNHQE\PHVLGHJ|]|QQH
DOÕQÕU 'HPLU NDOVL\XP oLQNR YH YLWDPLQOHULQ GL\HWOH HNVLN DOÕQPDPDVÕ
VD÷ODQPDOÕGÕU
7HGDYLGHFHVDUHWOHQGLUPHoRN|QHPOLGLU
6ÕNNRQWUROOHUOHoRFX÷XQGL\HWWHGDYLVLQHX\PDVÕ|]HQGLULOPHOLGLU
.LORDOPDN|QOHQHELOLUPL"
ƇdRFXNODUÕQERú]DPDQODUÕQÕGH÷HUOHQGLUHFHNX÷UDúODUÕROPDOÕYHE|\OHFHVÕNÕOGÕNODUÕQGD\HPHN\HPHOHULHQJHOOHQPHOLGLU
Ƈ2NXOODUGD ¿]LNVHO DNWLYLWH |]HQGLULOPHOLGLU
+DUFDQDQ HQHUMLQLQ DUWWÕUÕOPDVÕ ¿]LNƇ)DVWIRRG GHQLOHQ KÕ]OÕ KD]ÕUODQDQ \LVHODNWLYLWH
\HFHNOHUGHQNDoÕQÕOPDOÕGÕU
(QHUML KDUFDQPDVÕ LoLQ ¿]LNVHO DNWLYLWH
REH]LWH WHGDYLVLQGH VRQ GHUHFH |QHP- Ƈ.Õ]DUPÕúYH\D÷LoHUL÷LID]OD\L\HFHNOLGLU 2 QHGHQOH GL\HW WHGDYLVL PXWODND OHU YHULOPHPHOL VHE]H YH PH\YH \HPH
HJ]HUVL]OH EHUDEHU \DSÕOPDOÕGÕU (J]HUVL] DOÕúNDQOÕ÷ÕND]DQGÕUÕOPDOÕGÕU
SURJUDPÕQÕQ GD NLúL\H J|UH G]HQOHQPHƇ$LOHQLQ EHVOHQPH DOÕúNDQOÕNODUÕ oRFXVL JHUHNOLGLU %DúODQJÕoWD KD¿I HJ]HUVL]
÷XQEHVOHQPHVLQHJ|UHGH÷LúWLULOPHOLGLU
SURJUDPODUÕYHULOLUGDKDVRQUDHJ]HUVL]LQ
Ƈ7DWOÕODUGDQYHEHVLQGH÷HULGúN\L\HVÕNOÕ÷ÕYHúLGGHWLDUWWÕUÕOÕU
FHNOHUGHQNDoÕQÕOPDOÕGÕU
*QONHJ]HUVL]VUHPL]HQD]GDNLND
ROPDOÕGÕU <U\ú KD¿I NRúX ELVLNOHWH Ƈ']HQOLYHVD÷OÕNOÕ\HPHN\HPHDOÕúELQPH HYGH DHURELN GDQV \DSÕODELOHFHN NDQOÕ÷ÕRNXOSURJUDPODUÕQDGDJLUPHOLGLU
EDVLW HJ]HUVL] WUOHULGLU DVDQV|U \HULQHƇ 2EH]LWH ROXúXPXQGD WNHWLOHQ EHVLQPHUGLYHQNXOODQPDNGDELUHJ]HUVL]GLU
OHULQ NDORUL LoHUL÷L NDGDU \HPH KÕ]Õ GD
dRFX÷XQREH]LWHWHGDYLVLQGHEDúDUÕOÕROD- |QHPOLGLU <HPHN QH NDGDU KÕ]OÕ \HQLUELOPHVL LoLQ JHUHN \HPH úHNOLQL JHUHNVH VH \HPH÷LQ ELWPHVLQGHQ |QFH JHOLúHQ
¿]LNVHO DNWLYLWHOHULQL ELU GDYUDQÕú ELoLPL GR\JXQOXN KLVVL GH R NDGDU D] ROXU %X
YHKD\DWWDU]ÕKDOLQHJHWLUPHVLJHUHNPHN- QHGHQOH\DYDú\HPHN\HPHNYHL\LoL÷WHGLU)L]LNVHODNWLYLWHVDGHFHHQHUMLWNH- QHPHNJHUHNOLGLU
WLPLQL DUWWÕUPD] $\QÕ ]DPDQGD LQVOLQ
Ƈ ùHNHUOL YH JD]OÕ LoHFHNOHULQ WNHWLPL
GX\DUOÕOÕ÷ÕQÕ DUWWÕUDUDN úHNHU KDVWDOÕ÷ÕQÕQ
D]DOWÕOPDOÕGÕU
YH L\LNROHVWHURO +'/ DUWWÕUDUDN NDOS
Ƈ $UDED\D ELQPHN \HULQH \UQPHOL
GDPDUKDVWDOÕNODUÕQÕQJHOLúLPLQL|QOHU
YH\DELVLNOHWHELQLOPHOLGLU
øODoODU YH FHUUDKL PGDKDOH o|]P
Ƈ+DIWDVRQODUÕDLOHFHNVSRU\DSPDLPRODELOLUPL"
NDQODUÕVD÷ODQPDOÕGÕU
dRFXNOXN oD÷Õ REH]LWHVLQLQ WHGDYLVLQGH
LODo WHGDYLVLQLQ \HUL \RNWXU 0HWLOVHOO- Ƈ<L\HFHN|GOYHUPHNWHQVDNÕ]oL÷QHOR] JLEL KDFLP DUWWÕUÕFÕ YH NDORULVL ROPD- PHNWHQNDoÕQÕOPDOÕGÕU
\DQUQOHUPLGH\LúLúLUHUHNLúWDKKLVVLQL
Ƈ7DWODQGÕUÕFÕODU YH GL\HW UQOHU ID]OD
D]DOWDELOLUOHU 3HNWLQ PLGH ERúDOPDVÕQÕ
WNHWLOPHPHOLGLU
D]DOWDUDNWRNOXNKLVVLQLDUWWÕUÕU$QFDNoRFXNOXN oD÷ÕQGD REH]LWH WHGDYLVLQGH HWNL- Ƈ2NXOGDEHVLQGH÷HULROPD\DQJÕGDODUÕQ
\HQPHVLQLQ HQJHOOHQPHVL LoLQ JHUHNWLOHUL\RNWXU
÷LQGH HYGHQ EHVOHQPH oDQWDVÕ KD]ÕUODQ2EH]LWHQLQ WHGDYLVLQGH X\JXODQDQ oHúLWOL
PDOÕGÕUWDYXNSH\QLUL\LSLúLULOPLú\XFHUUDKL \|QWHPOHU YDUGÕU $PD oRFXNOXN
PXUWDYHWD]HPH\YHJLEL
oD÷ÕQGDFHUUDKL\|QWHPOHUX\JXODQPD]
2EH]LWH ELU KDVWDOÕNWÕU 0XWODND NRQWURO
6RQXo RODUDN WHGDYLGH LGHDO RODQ \DYDú
YHWHGDYLHGLOPHOLGLU
NLOR YHUPH ROGX÷X LoLQ VDEÕUOÕ GDYUDQÕO.D\QDN
PDOÕGÕU %\PH oD÷ÕQGDNL oRFXNWD NLOR
dRFXN(QGRNULQRORMLVLYH'L\DEHW'HUQH÷L<D\ÕQODUÕ
YHULúLoRNID]ODROPD\DELOLUER\X]DPDVÕ
LOHYFXWRUDQODUÕQRUPDOHJHOLU
Anlamaz ki
Aşık olmak bir alemdir
Tatmayanlar anlamaz ki
Her sözü bir mücevherdir
Tartmayanlar anlamaz ki
Kim ki haktan olsa cüda
İbadetten almaz gıda
Bu yolda başını feda
Etmeyenler anlamaz ki
Sil gönlünün kem pasını
Gütme benlik davasını
Daim hasretlik yasını
Tutmayanlar anlamaz ki
Hüdai’yim kalksın perde
Aşk ateşi yanar serde
Eyüp gibi dertten derde
Batmayanlar anlamaz ki
AŞIK HÜDAİ
YAŞAMA SANATI 11
Download

Obezite - Turgut Özal Üniversitesi Hastanesi