DOMÁCI PORIADOK
Poľovníckeho združenia Ďulov Dvor
Ďulov Dvor, 8.3.2013
Strana 1 z 10
DOMÁCI PORIADOK
Poľovníckeho združenia Ďulov Dvor
A. Organizačná časť.
1. Členom poľovníckeho združenia (ďalej len PZ) Ďulov Dvor môže byť len
člen SPZ platným poľovným lístkom.
2. Podľa stanov PZ schváleného Okresným úradom Komárno, je stanovený
maximálny počet členov 18.
Výnimky môžu byť vykonané iba so schválením členskej schôdze.
3. Členská schôdza prijíma nového riadneho člena tajným hlasovaním podľa
zásluh, nie podľa dátumu podania prihlášky za člena PZ. Keď kandidát za
člena PZ nedosiahne nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov PZ,
nebude prijatý za člena PZ.
V prípade prijatia nového člena, ten je povinný do troch dní odo dňa
prijatia za člena zaplatiť členský podiel vo výške 630 € a účelový poplatok
na činnosť PZ vo výške 1030 €.
4. Členské schôdze PZ sa konajú minimálne dvakrát do roka, inak podľa
rozhodnutia výboru PZ.
5. Výborové schôdze PZ sa konajú mesačne, príp. častejšie podľa potreby ak
to situácia vyžaduje.
6. Člen ktorému členstvo v PZ zanikne má právo na vrátenie členského
podielu, zložený účelový príspevok sa nevracia.
7. V prípade zrušenia PZ jeho majetok bude rozdelený medzi členmi PZ.
8. Poklesky členov stíha výbor PZ. Pri spáchaní trestného činu člena výbor to
oznamuje Policajnému zboru SR.
Strana 2 z 10
9. Uchádzač o členstvo v PZ Ďulov Dvor, môže byť prijatý za člena iba vtedy,
ak vlastní poľovne upotrebiteľného psa.
10. Výšku ročného príspevku navrhne výbor PZ a schváli každoročne členská
schôdza podľa potreby.
B. Ochrana zveri
1. Výstavbu a opravu krmeľcov musí každý člen PZ vykonať najneskôr do 30.
septembra roka. Ak člen túto povinnosť v stanovenom termíne nesplní,
nezúčastní sa na jednej spoločnej poľovačke na malú zver v danom roku,
podľa rozhodnutia výboru. Ak túto svoju povinnosť nesplní do 15.10.
daného roku, bude členovi odňaté povolenie na lov zvery.
2. Na spoločných podujatiach a ochrane zveri, ako aj na odchyte sa musí
každý člen zúčastniť osobne. Výnimku tvoria nemocní členovia a tí, ktorí
vopred oznámia vážne dôvody neúčasti predsedovi PZ alebo poľovníckemu
hospodárovi PZ .
3. Kŕmenie zveri sa vykonáva podľa pokynov poľovníckeho hospodára.
V prípade potreby sa ho zúčastňujú všetci členovia PZ.
C. Lov zveri
1. Zver sa loví podľa zákona. Povolenku na odstrel srnčej zvery vydá
poľovnícky hospodár podľa abecedného zoznamu so súhlasom výboru PZ
za odplatu členovi PZ. V prípade nezáujmu má právo kúpiť odstrel
nasledujúci člen v poradí. Odplaty za odstrel sa každoročne stanovujú
uznesením členskej schôdze. Cena je stanovená vrátane diviny.
Strana 3 z 10
2. Termíny na spoločné poľovačky určí poľovný hospodár a predloží výboru
PZ.
3. Škodnú zver možno loviť každý deň aj individuálny spôsobom lovu podľa
vystavenej povolenky. Každý člen je povinný v priebehu roka odovzdať 1
znak škodnej zvery ( iba líška) do 31. decembra. Znak sa uzná, keď v deň
ulovenia zapísaného na zadnej strane povolenky, je poľovník zapísaný aj
v knihe návštiev poľovného revíru. Iným spôsobom sa znaky neuznávajú,
a poľovníkovi vzniká záväzok 30 .- EUR. Oslobodení sú členovia nad 65
rokov.
4. Odstrel trofejovej zveri možno prideliť len tomu členovi, ktorý v priebehu
posledných 5 rokov neporušil Stanovy, Domáci poriadok a nebolo voči
nemu vedené disciplinárne konanie v rámci PZ.
D. Rozdelenie diviny
1. Diviačia zver sa rozdeľuje: divina diviačej zvery patrí strelcovi, ktorý je
však povinný uskladniť pre potreby PZ, 3 kg diviny v danom roku. Na
požiadanie výboru PZ túto divinu donesie na spoločnú akciu.
2. Drobná zver (bažant, zajac) sa bude deliť iba medzi účastníkmi poľovačky
a to vždy podľa možností.
3. Ostatná ulovená zver (divé kačice, divé husi, škodná zver), je majetkom
člena PZ, ktorý ju ulovil.
E. Pozývanie hostí
1. Každý člen má právo pozvať 1 hosťa na spoločnú poľovačku na drobnú
úžitkovú zver raz za poľovnú sezónu ak splní nasledovné podmienky:
Strana 4 z 10
a) Jeho účasť na spoločných akciách v predchádzajúcom roku dosiahla
hodnotu min. 80%
b) Meno svojho hosťa, ako aj termín jeho návštevy nahlási
poľovníckemu hospodárovi najneskôr do 1. novembra daného roka.
2. Na jednu spoločnú poľovačku na malú zver je možno pozvať maximálne
šesť hostí.
3. Hosť na spoločnej poľovačke bude vysporiadaný pozývajúcim členom.
4. Pozvať hosťa na individuálnu poľovačku má právo každý riadny člen
poľovného združenia a to maximálne 12 krát za jeden rok ( 12 zápisov do
knihy návštev poľovného revíru), a jeden krát za jeden mesiac na
nasledovnú zver: kačica divá, hus divá, diviačia zver a škodná zver.
F. Zainteresovanosť členov PZ
1. Za neodovzdanie znaku škodnej zveri je člen povinný zaplatiť poplatok vo
výške 30€.
2. Odmena za ulovené líšky nad rámec povinného jedného kusa v danom roku
sa poskytuje nasledovne: za každý kus ulovenej líšky nad rámec prislúcha
jedna krabica brokových nábojov. Člen musí ulovenú líšku ukázať
predsedovi alebo poľ. hospodárovi PZ, inak odmena nebude poskytnutá.
G. Návšteva poľovného revíru
1. Každú vychádzku do poľovného revíru so zbraňou treba zapísať do
KNIHY NÁVŠTEV poľovného revíru. Výnimku tvoria len členovia
poľovníckej stráže a poľ. hospodár PZ . Keď ide člen poľovníckej stráže,
na kontrolu do revíru, musí túto skutočnosť vopred oznámiť poľovníckemu
hospodárovi. Do knihy návštev sa vtedy nezapisuje.
Strana 5 z 10
2. PZ má umiestnenú knihu návštev na zapisovanie vychádzky so zbraňou na
poľovníckej chate Zámocká Pusta.
H. Evidencia výkonu členov PZ
1. Každý člen má právo nahliadnuť do evidencie výkonu členov PZ, ktorú
vedie tajomník PZ.
2. Vyhodnotenie výkonov členov predkladá PZ prostredníctvom výboru
jedenkrát ročne na výročnej členskej schôdzi.
I. Disciplinárne opatrenia
1. Člen, ktorý sa nezúčastní na spoločných akciách ktoré prinášajú finančnú
hodnotu pre PZ, je povinný zaplatiť podiel z hrubého finančného príjmu
z akcie pripadajúci na jedného člena.
2. V prípade výskytu škody spôsobené zverou, túto problematiku bude každý
rok riešiť výbor PZ, podľa aktuálnosti členská schôdza PZ.
3. Za poškodenie poľnohospodárskych kultúr členmi PZ po vyčíslení škody
hradí člen osobne (v prípade dokázania činu).
4. Za neúčasť na spoločných brigádach PZ zaplatí člen 10€ na zveľaďovanie
poľovného revíru.
5. Členovi PZ, ktorý porušil povinnosti vyplývajúce z členstva PZ a na
nápravu vzhľadom na závažnosť porušenia nepostačuje pohovor, môže
výbor PZ podľa miery zavinenia uložiť tieto kárne opatrenia:
Strana 6 z 10
a/ pokarhanie pred výborom PZ
b/ dočasné obmedzenie lovu zveri na dobu jeden až päť rokov
c/ vylúčenie z členstva PZ.
6. Vylúčiť z členstva PZ možno člena, ktorý hrubo alebo opätovne do 5 rokov
od predchádzajúceho právoplatného kárneho opatrenia uloženého PZ
porušil Stanovy SPZ, interné predpisy PZ a predpisy súvisiace s výkonom
práva poľovníctva, dlhodobo si neplní povinnosti voči PZ, konal v rozpore
so záujmami PZ, alebo nemá uhradené do termínu splatnosti záväzky voči
PZ.
7. Rozhodnutie o uložení kárneho opatrenia sa musí vypracovať písomne
s poradovým číslom rozhodnutia a musí obsahovať označenie orgánu, ktorý
ho vyniesol, deň a miesto rozhodnutia, osobné údaje previnilého, výrok
o vine s popisom skutkového stavu a poučenie o opravnom prostriedku.
8. Rozhodnutie o uložení kárneho opatrenia sa zasiela doporučeným listom,
alebo osobne oproti podpisu stíhaného. Za doručené sa považuje aj
rozhodnutie vrátené poštou ako nedoručiteľné, ak nebolo možné stíhaného
na adrese zistiť, ak stíhaný zmenil svoj pobyt a zmenu adresy nenahlásil
príslušnej OkO, RgO SPZ, alebo SPK a doposlanie nie je možné, alebo
poštovými podmienkami dovolené, ak písomnosť nebola vyzdvihnutá
v určenej lehote, alebo stíhaný odmietol zásielku prezvať. Za deň doručenia
sa považuje deň vrátenia písomnosti výboru PZ.
9. Proti kárnemu opatreniu sa môže stíhaný odvolať do 15 dní od jeho
doručenia na členskú schôdzu PZ. Odvolanie podané včas má odkladný
účinok. Ak sa stíhaný pri vynesení rozhodnutia odvolania výslovne vzdá,
nepodá odvolanie v stanovenej lehote, podané odvolanie vezme späť do
zasadnutia členskej schôdze PZ, alebo členská schôdza odvolanie zamietla
v celom rozsahu nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov PZ,
rozhodnutie nadobudne právoplatnosť a vykonateľnosť. Proti rozhodnutiu
členskej schôdze PZ vynesenému v odvolacom konaní sa ďalšie odvolanie
Strana 7 z 10
nepripúšťa. Odvolanie podané kárne stíhaným členom v stanovenej lehote
má odkladný účinok.
10. Po uplynutí polovice času kárnych opatrení môže kárny orgán, ktorý
vyniesol prvostupňové rozhodnutie, rozhodnúť o odpustení ich zvyšku.
11. Člena nemožno stíhať ak od spáchania skutku uplynula trojročná
premlčacia lehota. Začatím konania a podaním odvolania sa premlčacia
lehota prerušuje a začína plynúť nová premlčacia lehota. Konanie sa
považuje za začaté dňom, kedy výbor PZ obdŕžal oznámenie o spáchaní
skutku. Ak je skutok predmetom trestného alebo priestupkového konania
a bez rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní nemožno rozhodnúť,
premlčacia lehota sa posúva až do dňa ich právoplatného rozhodnutia a túto
dobu sa posúva premlčacia lehota.
12. Rozhodnutie súdov alebo štátnej správy o potrestaní páchateľa trestného
činu alebo priestupku nevylučuje kárne stíhanie člena kárnymi orgánmi PZ.
Kárne orgány PZ rozhodujú nezávisle od rozhodnutí štátnych orgánov
a môžu uložiť kárne opatrenie aj v prípadoch keď štátne orgány zastavili
stíhanie v dôsledku vyhlásenia amnestie alebo nezistili v konaní stíhaného
trestný čin alebo priestupok.
J. Držanie poľovne upotrebiteľného psa
1. Na spoločnej poľovačke na malú zver, kačice a husi musia byť na
vyhľadávanie, dohľadávanie a prinášanie ulovenej zveri prítomné na
prvých troch strelcov jeden a na ďalších aj začatých päť strelcov ďalší
poľovne upotrebiteľný pes.
2. Držiteľovi poľovne upotrebiteľného psa PZ uhradí výživné 15 € za každý
mesiac v roku.
3. PZ uhradí celkové náklady , ktoré boli vynaložené na ošetrenie psa po
úraze, ktorý sa stal na spoločnej poľovačke ( ak úraz nezavinil sám majiteľ
Strana 8 z 10
psa). Majiteľ psa sa musí preukázať hodnoverným dokladom od veterinára
o vyšetrení psa.
4. Výdavky na povinné očkovanie psov hradí PZ oproti predloženým
dokladom.
5. Každý držiteľ poľovne upotrebiteľného psa je povinný sa zúčastniť so
psom na spoločných poľovačkách. V prípade neúčasti na poľovačkách
bude krátený príspevok, resp. nebude poskytnutý.
6. Návšteva revíru so psom je zakázaná od 1.4. do 30.6. bežného roka. V hore
uvedenom termíne je povolené so psom navštíviť len miesta určené
poľovným hospodárom, a iba za účelom výcviku psa. Miesto pre výcvik
psov pred skúškami, ktoré budú slúžiť pre PZ Ďulov Dvor, určí kynológ
PZ.
K. Čestné členstvo v združení.
1. Čestným členom zduženia sa môže stať každý riadny člen združenia ktorý
splní nasledovné požiadavky:
a. dovŕši vek 65 rokov
b. písomne požiada vedenie PZ o čestné členstvo
2. Čestný člen má všetky práva riadneho člena, okrem hlasovacieho práva,
avšak nemá voči združeniu žiadne povinnosti.
L. Záverečné ustanovenie
Tento domáci poriadok bol prerokovaný a nadobúda platnosť jeho
schválením členskou schôdzou PZ Dulov Dvor konanou dňa .......................
Zároveň sa rušia všetka dodatky a domáci poriadok, ktorý bol schválený dňa
...........................
V Ďulovom Dvore dňa 8.3.2013
Strana 9 z 10
Strana 10 z 10
Download

DOMÁCI PORIADOK Ďulov Dvor 2013