Spravodajca mesta/2014/ročník XVI/november/číslo 21
Turzovka
Základná škola má 7 nových tried – vedenie mesta
naplnilo cieľ k 50. výročiu školy
Turzovskú Základnú školu na Bukovine, ktorá v tomto roku oslávila 50 rokov
svojho fungovania, môžeme bez pochýb
podľa počtu žiakov zaradiť medzi tie najväčšie základné školy v Čadčianskom
okrese. Poskytuje v našom meste základné
vzdelanie pre takmer 650 žiakov z Turzovky i okolia mesta.
V minulých rokoch sa škola borila
s dvojzmenným vyučovaním, a tento problém sa podarilo vyriešiť nadstavbou bývalých školských dielní až samospráve mesta
v roku 2007 (do roku 2002 ju spravoval
štát). Napriek tomuto riešeniu sa hrozba
dvojzmenného vyučovania opäť objavila
v šk. roku 2011/2012 - v súvislosti s havarijným stavom strechy na B-pavilóne. Hrozilo odstavenie celého 2. podlažia, a preto
sa vedenie mesta rozhodlo pre zásadné
a koncepčné riešenie – novú strechu riešiť
spoločne s chýbajúcimi vyučovacími priestormi nadstavbou a generálnou rekonštrukciou celej budovy.
Práce boli rozdelené do dvoch etáp – I.
etapa rekonštrukcie sa začala ešte počas
hlavných prázdnin minulého roku 2013.
Bola to však len hrubá stavba, v rámci ktorej sa vybudovali obvodové múry a nosné
priečky pre 3. podlažie, v stavbe sa osadili
okná, vybudovala sa nová strecha a celý
objekt sa z vonkajšej strany dokončil zateplením. Cena I. etapy predstavovala 206 tis.
€ z čoho 100 tis. prispelo Ministerstvo školstva SR. Plánovaných 7 nových učební
a celý interiér 3. podlažia bolo potrebné dokončiť II. etapou, ktorú si dala samospráva
za cieľ dokončiť práve k tohtoročnému jubileu školy. Dodávateľ si stavbu II. etapy
prevzal 25.júla tohto roku. Samospráva na
práce II. etapy vyčlenila z rozpočtu mesta
155 tis. eur. Podľa zmluvy sa dokončenie
stavby plánovalo do 31. októbra, čo sa dodávateľovi podarilo dodržať a stavba sa oficiálne odovzdal mestu ako investorovi
v pondelok 27. októbra. Žiakom i pedagógom, ktorí sa nasťahujú do nových tried po
návrate z jesenných prázdnin, sa budú
nové priestory určite páčiť a ostáva veriť, že
učenie im v ostávajúcej časti školského
roka pôjde aj vďaka novým priestorom takpovediac od ruky.
Slávnostné odovzdanie II. etapy
stavby – Nadstavba a rekonštrukcia pavilónu „B“ ZŠ Turzovka sa uskutočnilo vo
vynovených priestoroch školy v stredu,
29. októbra za účasti pozvaných hostí,
ktorí sa s nami podelili o svoje názory
a pocity k zdarne zrealizovanému dielu:
Mgr. Terézia Šupolová, riaditeľka
školy: „Výsledok celej rekonštrukcie je
úžasný. Myslím si, že pri pohľade na nové
triedy sme už aj zabudli nato, ako sme mnohokrát museli pracovať v obmedzenom režime. Triedy budú určené žiakom 1. až 5.
ročníka a tak isto plánujeme v budove „B“
pavilónu zriadiť aj nové špeciálne učebne
napríklad techniky, chémie, alebo fyziky.
Dúfam, že do Vianoc už budú všetky tieto
krásne triedy naplno obsadené a využívané.
Ing. Miroslav Súhrada, konateľ spoločnosti Stavospol, dodávateľ prác: „Myslím
si, že takáto veľká škola, ako je v Turzovke
si zaslúži takéto krásne priestory. A chcem
zaželať všetkým žiakom, ale aj učiteľom aby
sa im tu darilo, a aby boli všetci s tými novými triedami spokojní.“
Ing. Vladimír Badura, riaditeľ spoločnosti Stavospol, dodávateľ prác: „Veľmi si
cením spoluprácu mesta Turzovka a Základnej školy s našou spoločnosťou Stavospol,
pretože boli nesmierne ústretový a všetky
problémy, ktoré počas rekonštrukcie
vznikli, sa nám podarilo spoločne odstrániť.
Keď sa pozriem okolo seba vidím iba
usmiate tváre, takže môžem povedať, že
všetky práce sa podarili. Dúfam, že naša
spolupráca s mestom bude aj naďalej pokračovať a aj my našou činnosťou budeme
môcť prispieť k spokojnosti nielen žiakov
a učiteľom, ale aj všetkých občanov mesta.“
Ing. Viliam Rojko, vedúci odboru školstva na OÚ Žilina: „Krásne veci sa rodia
ťažko, ale v tomto prípade musím povedať,
že výnimka potvrdzuje pravidlo a máme
možnosť vidieť krásne dielo za rekordne
krátky čas. Myslím si, že s týmto dielom
budú spokojní nielen všetci žiaci a učitelia,
ale aj celá komunita, pretože škola je studňa
vedomosti. Základnej škole v Turzovke by
som zaželal len všetko najlepšie do druhej
päťdesiatky rokov jej úspešného fungovania.“
Mgr. Kamil Kobolka, viceprimátor
mesta: „Osobne som nesmierne rád, že cieľ,
ktorý sme si stanovili k päťdesiatemu výročiu školy sa nám podarilo naplniť. A to aj
preto, že sme dokázali vyčleniť prostriedky
na takúto veľkú stavbu z vlastných zdrojov
bez eurofondov, čo bolo ťažké, no o to viac
nás teší, že sa celá rekonštrukcia vydarila.
Mám naozaj veľmi dobrý pocit z toho, že
sedem tried natrvalo vyrieši hrozbu 2-zmennosti a pomôže našim deťom k lepším podmienkam pre svoje vzdelávanie a verím, že
budeme takto naďalej pokračovať v rozvoji
nášho mesta. Teší ma, že sa nám podarilo
vrátiť do turzovskej školy podmienky na odbornosť vyučovania a vďaka rekonštrukcii
pavilónu „B“ vrátime do školy špeciálne
učebne, ktoré sme pre už spomínanú hrozbu
dvojzmennosti museli pred pár rokmi zrušiť.
Dúfame, že žiaci aj učitelia si nové priestory
užijú a budú im slúžiť k spokojnosti.“
Rozpočet mesta 2015 má jasný cieľ – udržať pozitívne
hospodárenie a pokračovať v rozvojových aktivitách
Záver roka je obdobím, kedy si všetci
plánujeme svoje zámery na rok nasledujúci
a inak to nie je ani v samosprávach. Aj
v Turzovke sa už naplno rozbehla príprava
rozpočtu mesta na rok 2015, ktorý vychádza jednak zo všeobecných ustanovení zákona o účtovníctve, ale zohľadňuje
rozvojové plány a zámery mesta. Mestské
zastupiteľstvo sa zaoberalo východiskami
k príprave rozpočtu na rok 2015 na svojom
riadnom zasadnutí ešte 25.6.2014. Okrem
rozpočtu na rok 2015 samospráva mesta
pripravuje i rámcové rozpočty na roky 2016
a 2017. Návrh východísk rozpočtu verejnej
správy na roky 2015-2017 je spracovaný na
základe indikátorov vybraných ukazovateľov ekonomiky SR. Bohužiaľ, na základe
stagnujúceho vývoja nezamestnanosti, sa
ani na budúci rok nedá očakávať výrazný
progres vo vývoji daní z príjmu fyzických
a právnických osôb, ktorý je pre mnohé samosprávy limitujúcim nosným príjmom
v rozpočte. V tomto roku po náročných rokovaniach by sa mal dosiahnuť výnos
DPFO v štátnom rozpočte mesta cca
1.828.000 eur, čo pre našu samosprávu
znamená len mierne, necelé 3%-né zvýšenie oproti minulému roku. Mesto, aby nezvyšovalo zaťaženosť svojich občanov, pre
budúci rok nezmení ani sadzby dane z nehnuteľností, dane za psa i poplatku za
odpad – tieto zostanú v platnosti tak ako
doteraz. U dane z nehnuteľností sa očakávajú v tomto roku príjmy vo výše 122.000
eur, u dane za psa 8.300 eur a predpokladá
sa výber poplatku za odpad v objeme
121.000 eur. Preto i celkový objem rozpočtovaných príjmov a výdavkov na rok 2015
bude zodpovedať tohtoročnému rozpočtu.
Výdavková časť rozpočtu je spracovaná
v programovej štruktúre. Programový rozpočet pre roky 2015-2017 predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových
zdrojov v podobe pohľadu na rozpočet, jeho
funkciu obsah a prezentáciu. Hlavným cieľom pri zostavovaní programového rozpočtu
v samospráve mesta bola snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s fi-
nančnými prostriedkami a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov, ktoré sú základom pre tvorbu a rozdeľovanie verejných
zdrojov. V mestskom rozpočte sa v tomto
roku napriek opísanému vývoju vytvorili
podmienky na realizáciu mnohých rozvojových aktivít, v ktorých chce vedenie mesta
pokračovať aj v roku 2015. Rozpracované sú
viaceré projekty, pripravené návrhy a započaté aktivity, ktoré opäť prispejú ku skvalitneniu života v našom meste v r.2015.
Samospráva mesta pri spracovaní rozpočtu
na roky 2015-2017 jednotlivé položky rozpočtu namodifikovala tak, aby udržala priaznivú ekonomickú situáciu, ktorú sleduje už
niekoľko rokov Inštiitút pre ekonomické
a sociálne reformy a Turzovka má v ich analýzach dlhodobo vysoký rating a kladné
hodnotenie, čo len potvrdzuje dobré fungovanie a manažovanie celého mesta. Rozpočet na rok 2015 budú schvaľovať až noví
poslanci mestského zastupiteľstva, nakoľko
k samotnému schváleniu rozpočtu dôjde až
po komunálnych voľbách.
Na koniec roka pripravujeme
O chvíľu, ani sa nenazdáme, príde advent a za ním najkrajšie
sviatky v roku Vianoce. Mesto Turzovka a Kultúrne a spoločenské stredisko pripravujú počas adventu a počas vianočného
obdobia rad podujatí, ktorými chcú spríjemniť tieto čarovné
a neopakovateľnou atmosférou nabité chvíle občanom a návštevníkom mesta Turzovka pred Vianočnými sviatkami.
2. 12. 2014 o 13.00 hod. – spomienková slávnosť pri príležitosti 95. výročia narodenia Rudolfa Jašíka, spojená s literárnou súťažou O cenu Rudolfa Jašíka
5. 12. o 17.00 hod. – Vernisáž fotografií Na brehu priezračnej Kysuce
5. 12. o 16.30 hod. – Mikuláš v meste Turzovka
6. 12. – Mikulášska jazda parnej lokomotívy
10. 12. o 15.00 hod. – Vianočné zvonenie - vianočná výstava
12. a 13. 12. – Vianočné trhy s kultúrnym programom,
živým betlehemom a Kysuckou zabíjačkou pred MsÚ v Turzovke. Remeselníci a trhovníci, ktorí majú záujem o stánkový
predaj na Vianočných trhoch sa môžu hlásiť na Mestskom úrade
v Turzovke, pani Rejdová č.tel. 041/4209363, e-mail : [email protected] do 5.12.2014.
14. 12. 2014 o 17.00 hod – Predvianočný unplugged koncert skupiny DESMOD – jedinečný koncert vo vianočnej nálade
s vianočnými úpravami piesní a v doprovode sláčikových a dychových nástrojov v kinosále KD R. Jašíka.
Bližšie informácie o pripravovaných podujatiach a predpredaj vstupeniek na koncert skupiny Desmod: KaSS Turzovka,
č.tel. : 041/ 43 52 301,e-mail: [email protected], www.kulturaturzovka.eu
Divadelná komédia pred
vypredaným hľadiskom
To, že v Turzovke sa darí prezentovať kultúru v akejkoľvek
forme potvrdilo aj nedávne divadelné predstavenie Hľadá sa nový
manžel. Herci bratislavských divadiel Zuzana Tlučková, Marián
Labuda ml. a Jožo Pročko sa v nedeľu 19.10. 2014 predstavili turzovským divákom v bláznivej komédii, na ktorej gagoch sa takmer
dve hodiny bavilo a smialo publikum v takmer vypredanej sále
Domu kultúry. Zuzka Tlučková, predstaviteľka vdovy Zdenky sa
rozhodla pomocou inzerátu nájsť si nového manžela. Situáciu
chcel využiť jej dlhoročný sused, ktorého stvárnil Marián Labuda
ml., a požiadal svojho kamaráta z detstva, toho času bezdomovca
(v stvárnení Jožom Pročkom), aby zahral budúcich nápadníkov
tak, že ich vdove znechutí, a tým pripraví situáciu pre neho ako
jediného kandidáta na ženenie.
Komédia plná originálnych nápadov, vtipov, ale aj duchaplných improvizácií pobavila a rozosmiala všetkých divákov. Za profesionálny výkon boli herci odmenení búrlivým potleskom, ktorý
vyústil do standing ovations.
Nohejbalisti súťažili o pohár
primátora mesta V Turzovke sa úspešne rozvíjajú viaceré športy a športové
kluby, patria medzi ne aj nohejbalisti, ktorí reprezentujú naše
mesto a región Kysúc v 2. celoslovenskej lige. V sobotu 25.októbra
sa milovníci nohejbalového
športu stretli v našom meste, aby
v priateľskej atmosfére odohrali
nohejbalový turnaj „O pohár primátora mesta“. Zúčastnilo sa ho
8 tímov, nechýbali ani účastníci z Čiech či ligoví súperi z Vráblov.
Po zaujímavých dueloch v skupinách prišlo na vyraďovacie playoff zápasy, ktoré stanovili konečné poradie: 1. Turzovka - Vyšný
Koniec, 2.Vrbové, 3. KNM, 4. Malá Stahle, 5. Turzovka, 6. Stará
Bystrica, 7. Jubilanti – KNM, 8. Kožaci.
Nohejbalový klub Turzovka aj touto cestou ďakuje: Mestu Turzovka, Základnej škole Turzovka za poskytnutie priestorov a organizačnú spoluúčasť, ďalej sponzorom Odevy Kotek, Vladimír
Šobich, Elektro Katka, Nemček Ondrej, Pivosklad Janiš, Peter Rejdai, Ivan Šteiniger, členom klubu a rodinným príslušníkom za
podporu a hladký priebeh celého turnaja.
Príďte sa pozrieť do Areálu športu
v Závodí na hokejbalový turnaj
CVČ Turzovka pri príležitosti dňa boja za slobodu a demokraciu organizuje v Areáli športu a oddychu v Závodí už 5.ročník
HOKEJBALOVÉHO TURNAJA MLÁDEŽE. Turnaj sa uskutoční
v pondelok 17. novembra 2014 od 9.00 hod. do 16. 00 hod. Všetkých fanúšikov športu srdečne pozývame!
Kino Jašík, november 2014
10 PRAVIDIEL AKO ZBALIŤ DIEVČA
Piatok 7. 11. 2014 o 19.00 hod., komédia
Ak sa to nepodarí, tak sa nezbláznim...
Mládeži prístupný od 12 rokov, Vstupné: 3,00 €
NA HRANE ZAJTRAJŠKA
Sobota 8. 11. 2014 o 19.00 hod., akčný, sci-fi
Ži. Zomri znova. Mládeži prístupný od 12
rokov, Vstupné: 3,00 €
Pokračujú kvalitatívne úpravy Školskej ulice – teraz
rozšírenie okolo amfiteátra a v budúcom roku vozovka
a chodník pre chodcov
Investície do cestnej infraštruktúry sú asi najžiadanejšie, no zároveň technicky i finančne náročné, a preto sa niektoré práce na
miestnych komunikáciách musia rozdeľovať na etapy. Už vlani začala samospráva na úprave šírkových pomerov na Školskej a Cintorínskej ulici a teraz sa v týchto prácach pokračuje. Cintorínska
ulica bola dokončená na štandardnú šírku ešte pred „dušičkovým
týždňom“, pribudlo na nej aj nevyhnutné zvislé a vodorovné dopravné značenie resp. vyznačenie parkovacích miest.
Školská ulica ostala v tomto roku jednou z posledných
zmluvne dohodnutých prác so spoločnosťou SWIETELSKY SLOVAKIA s.r.o. V zmysle harmonogramu prác sa jedná o rozšírenie
Školskej ulice v časti od vstupnej brány amfiteátra po záchytný odvodňovací rigol z prístupovej komunikácie pre novú obytnú zónu
IBV Bukovina. Rozšírenie komunikácie bude spočívať v osadení
cca 100 bm cestných obrubníkov a vo vybudovaní podkladových
vrstiev šírky v priemere 1,5 m, čím dôjde z hľadiska šírkových pomerov k vybudovaniu komfortnej dvojpruhovej miestnej komunikácie. Zámerom samosprávy je nielen zlepšiť podmienky pre
výstavbu nových rodinných domov v rámci IBV Bukovina, ale aj
Pavol Papik, Ing.
a Mária Sukeníková
Všetko najlepšie!
bezpečnosť premávky a najmä jej zraniteľných účastníkov – chodcov. Touto cestou sa denne pohybuje takmer 650 detí navštevujúcich ZŠ. Preto sa v budúcom roku pri konečnej povrchovej úprave
vozovky v podobe asfaltobetónu ráta aj s vybudovaním chodníka
pre peších, čím sa opäť vylepšia jazdné parametre i celková bezpečnosť premávky na tejto frekventovanej ulici.
vzdelávania je v pôsobnosti Centra voľného času, ktoré ju realizuje formou ucelených kurzov na dopravnom ihrisku
v Areáli športu a oddychu v Závodí. Práve
tento objekt sa samospráva rozhodla skvalitniť a zmodernizovať, a preto požiadala
koncom uplynulého roka Radu Vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality o poskytnutie dotácie na financovanie
projektu pod názvom „Bezpečnosť na cestách prostredníctvom obnovy dopravného ihriska v meste Turzovka“.
V uplynulých dňoch sme dostali informáciu, že projekt bol schválený a celkovo na
projektové aktivity mesto dostane zo zdrojov Úradu Vlády SR 15 000 eur. Finančné
prostriedky budú použité na rekonštrukciu
dopravného ihriska, ktoré už nevyhovuje
novým a moderným podmienkam výučby
dopravnej výchovy. Stavebné práce budú
spočítať v odstránení existujúceho liateho
asfaltového povrchu, celá plocha by mala
dostať nový kryt, zlepšia sa niektoré šírkové parametre, pribudne nové dopravné
značenie. Súčasťou projektu budú aj besedy detí s príslušníkmi Policajného zboru
v Turzovke, propagačné materiály k dopravnej výchove a reflexné prvky pre deti.
Nakoľko celá stavba má niekoľko technických a bezpečnostných špecifík a obmedzení jednak zo strany železníc ako aj
ostatných správcov vedení uložených
popri trati, vybavovanie povolení bolo časovo pomerne náročné. Nakoniec sa
v uplynulých dňoch všetko podarilo administratívne dokončiť, všetky povoľovačky
sú odsúhlasené a celý stavebný zámer pretlaku popod trať, s ktorým súhlasí aj majiteľ priľahlého súkromného pozemku, kde
by mal kanalizačný pretlak vyúsťovať, sa
môže zrealizovať ešte v tomto roku.
Mesto má na tento účel rozpočtované aj
finančné zdroje a po rokovaniach so
SeVaK-om sa môžu stavbári pustiť najprv
do pretlaku a v ďalších obdobiach potom
už prostredníctvom SeVaK-u aj do kanalizačného zberača, ktorý by umožnil v budúcnosti napojenie vyše 100 domácností
v spomenutej mestskej časti.
Komunálne voľby 2014 budú v sobotu 15. novembra
Komunálne voľby sú už takpovediac za
rohom. O primátorské kreslo budú v Turzovke súperiť dvaja kandidáti, na posty poslancov máme celkovo 50 kandidátov, ktorí
sa uchádzajú spolu o 13 mandátov v 6
mestských častiach. Na komunálne voľby
je už zo strany volebných komisií, mestských a štatistických úradov všetko pripravené a teraz je už len na občanoch ako
svoje volebné právo využijú.
Vieme o čom a ako v komunálnych
voľbách hlasujeme?
Nezabúdajme však, že základom každého dobrého rozhodnutia je riadna informovanosť a chladná hlava. V komunálnych
voľbách občania volia dva rovnocenné orgány samosprávy – primátora a mestské zastupiteľstvo. Pri komunálnych voľbách sa
uplatňuje väčšinový volebný systém, to
znamená, že obyvatelia volia konkrétneho
kandidáta bez ohľadu na jeho politickú príslušnosť. Tento systém kladie dôraz na
osobnostné kvality volených predstaviteľov, zdôrazňuje pragmatické (nie politické)
prístupy k riešeniu vecných problémov
obyvateľov. Voliť v komunálnych voľbách
môžu len osoby s trvalým pobytom
v meste, bez ohľadu na štátnu príslušnosť,
ak najneskôr v deň volieb dovŕšili vek 18
rokov. Voľba prebieha osobne, zastúpenie
nie je prípustné. Občan po preukázaní totožnosti vo vyhradenom priestore upraví
hlasovací lístok zakrúžkovaním poradového čísla vybratého kandidáta na primátora alebo poslancov do Mestského
zastupiteľstva. Zakrúžkovať môžete len
taký počet kandidátov, aký má byť v prí-
VITAJ DIEŤA
Martina Vavricová
Lukas Polák
Lea Habesová
Želáme veľa šťastia!
Martin Krčmárik
a Monika Bebčáková, Mgr.
Pretlak popod železnicu pre nový kanalizačný zberač do mestskej časti Turkov
má všetky povolenia, stavba umožní napojenie pre vyše 100 domácností
Vedenie mesta v prvej polovici roku intenzívne rokovalo so zástupcami Oblastného riaditeľstve Železníc SR v Žiline o
možnostiach pretlaku popod železničné
priecestie na Turkovskej ceste, ktorý by
umožňoval v budúcnosti dokončiť v tejto
mestskej časti splaškovú kanalizáciu. Tá
pre nedostatok financií vypadla z projektu
odkanalizovania Horných Kysúc, no samospráva má na jej dokončení eminentný záujem.
október 2014
MANŽELSTVO UZATVORILI
Tomáš Kameništiak
a Michaela Bajčiová
Rada Vlády SR podporila projekt mesta
na obnovu dopravného ihriska
Zvyšovanie bezpečnosti a ochrany tzv.
zraniteľných účastníkov cestnej premávky
(chodcov a cyklistov) je v dlhodobých prioritách nášho mesta. Má viacero úrovní so
zameraním na rôzne vekové kategórie našich spoluobčanov, a keďže s výchovou
treba začínať od tých najmenších, patrí
medzi ne aj skvalitňovanie dopravnej výchovy na školách. Táto časť výchovy a
Spoločenská kronika
slušnom volebnom obvode zvolený. Hlasovacie lístky musia byť vložené do predpísanej obálky. Akékoľvek iné úpravy
hlasovacieho lístka alebo ich voľné vloženie do hlasovacej schránky mimo obálky
sú neprípustné a znamená, že takýto hlasovací lístok bude pri sčítavaní hlasov považovaný za neplatný. Volič môže zo
závažných najmä zdravotných dôvodov
požiadať okrskovú volebnú komisiu o to,
aby mohol hlasovať mimo volebnú miestnosť formou prenosnej volebnej schránky.
Na margo sčítavania hlasov uvádzame
Uznesenie Ústrednej volebnej komisie:
Ústredná volebná komisia vyzýva
okrskové
volebné
komisie,
ako
aj miestne volebné komisie, ktoré plnia
úlohy okrskových volebných komisií,
aby vyhoveli žiadostiam fyzických osôb
na prítomnosť pri hlasovaní, ako aj pri
sčítaní hlasov v rozsahu podľa miestnych
podmienok.
Kontaktná adresa okrskových volebných komisií je spravidla adresa miestneho
úradu, prípadne v deň volieb daná volebná
miestnosť.
Pripomíname, že voľby sú v čase 7.00 – 20.00 a umiestnenie volebných miestností v Turzovke je nasledovné:
OBVOD Č. 1 - STRED – 3 VOLEBNÉ OKRSKY:
01 Stred – volebná miestnosť - Šatňa KaSS (bytové domy – blok č. súp. 311, 312, 313,
314, 315, 316 a 317, 405, 406, 410, 411, 392, 396, 398)
02 Stred – volebná miestnosť - Materská škola Šarky (bytové domy - blok č. súp. 373, 374,
375, 420, 421, 422, 423, 424, 425 a 426, 471, 472, 487, 196, rodinné domy č. 203, 209)
03 Stred – volebná miestnosť – Vestibul KaSS (rodinné domy a bytové domy č. súp.
13 a 43, 303, 540, 566)
OBVOD Č. 2 - VYŠNÝ KONIEC – 1 VOLEBNÝ OKRSOK:
04 – Vyšný koniec – volebná miestnosť – Nízkoprahové denné centrum „DÚHA“
OBVOD Č. 3 - PREDMIER – 1 VOLEBNÝ OKRSOK:
05 – Predmier – volebná miestnosť – Jedáleň Ježík (bývalý I.Tran)
OBVOD Č. 4 - HLINENÉ – 1 VOLEBNÝ OKRSOK:
06 – Hlinené - volebná miestnosť – „Pohostinstvo Hlinené“
OBVOD Č. 5 - TURKOV – 1 VOLEBNÝ OKRSOK:
07 – Turkov – volebná miestnosť –Nízkoprahové denné centrum „DÚHA“
OBVOD Č. 6 - ZÁVODIE - 1 VOLEBNÝ OKRSOK:
08 – Závodie - volebná miestnosť – Areál športu a oddychu Závodie – budova správcu AŠO
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Ján Bernát – 65 r.
Anna Zajacová – 80 r.
Štefan Ježík – 59 r.
Jaroslav Polaček – 45 r.
Pavol Buchtík – 51 r.
Odpočívajte v pokoji!
JUBILANTI
Anna Bogáňová – 60 r.
Anna Čuboňová – 60 r.
Ján Hroš – 60 r.
Mária Janetková – 60 r.
Štefánia Mikovčáková – 60 r.
Anna Nadzamová – 60 r.
František Trlík – 60 r.
Oľga Ulčáková – 60 r.
Jozef Varmus – 60 r.
František Čuboň – 70 r.
Ivan Gajdičiar – 70 r.
Anna Gajdošová – 70 r.
Ján Krišták – 70 r.
Štefánia Valčuhová – 70 r.
Veronika Barčáková – 80 r.
Ján Cvek – 80 r.
František Porubčan – 80 r.
Vlasta Schützová – 80 r.
Mária Hnidková – 90 r.
Srdečne blahoželáme!
SILOČIARY MESTA TURZOVKA – november
16. 11. 1622 – pohreb Imricha Turza (jediného syna zakladateľa
Turzovky) bol v Bytči, po smútočných obradoch ho pochovali
v kaplnke Oravského hradu
22. 11. 1873 – na základne zákonného článku XXII. z roku 1866
nadobúda platnosť obecný štatút, zastupiteľstvo ho prejednáva
v decembri 1888 a dáva na schválenie Trenčianskej stolici
19. 11. 1899 – mimoriadne valné zhromaždenie urbárskeho spoločenstva volí za predsedu farára Júliusa Lonského, schvaľuje
spôsob výpočtu podielov a menoslov vlastníkov, ten sa upravuje
až do roku 1906, od roku 1900 sa zápisnice spoločenstva vedú
v slovenskom jazyku
4. 11. 1918 – začala rabovačka v hostinci u Politzera, prerástla do
plienenia židovských domov, nepokoje ukončil vstup československých vojakov do obce v sile 700 mužov
1925 – majiteľ a vydavateľ Ferdinand Hoffmann z Turzovky vydáva v Čadci „Kysuckú trúbu“, redaktorom tohto humoristicko
satirického časopisu bol Ján Baltay, turzovský právnik, neskôr
F. Hoffmann pod pseudonymom Dvorín (časopis vydávaný do
1927)
24. 11. 1927 – Obecný úrad zriaďuje kino a podpisuje nájomnú
zmluvu s kinooperátorom Ladislavom Fundárkom
18. 11. 1934 – obecné kino premieta prvé predstavenie „hovoriaceho“ filmu Psohlavci
17. 11. 1938 – delimitačná komisia začína v chotári obce vytyčovať
novú štátnu hranicu medzi Poľskom a Slovenskom, Turzovka
prichádza o severnú časť chotára od Malého Polomu cez
Uhorskú, kde hranica prechádza do susednej Olešnej
4. 11. 1944 – prestrelka na Vyšnom Konci si vyžiadala smrť jedného partizána
1944 – priestory Útulne sv. Jozefa zaberá nemecká armáda pre
účely zaradenia nemocnice
27. 11. 1968 – vzniká tradícia každoročne konaných Jašíkových
dní
1990 – v slobodných voľbách vzniká nové mestské zastupiteľstvo,
po prvýkrát sa volí aj primátor mesta (Ján Holaza)
20. 11. 1998 – Ministerstvo vnútra SR vykonalo registráciu stanov
novovznikajúceho občianskeho združenia Spolok priateľov Turzovky
Záložka do knihy spája školy
Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc bol
v októbri vyhlásený už 5. ročník Česko - slovenského projektu,
do ktorého sa zapojili aj žiaci našej Základnej školy na Bukovine.
Vyrábali pre svojich kamarátov v ZŠ Komenského zo Starého
Města v Čechách malé umelecké výtvarné diela. Témou tohto ročníka bola „moja obľúbená kniha“. Zo všetkých záložiek bola
v školskej knižnici výstava, ktorú si prišlo pozrieť mnoho žiakov,
dokonca aj z našej partnerskej školy vo Frýdlante nad Ostravicí,
ktorí boli u nás na návšteve. Všetky záložky sme poslali do Starého Města, odkiaľ sme dostali tie ich. Opäť sme usporiadali výstavku a napokon záložky putovali do tried našim žiakom. Cieľom
projektu bolo nadviazanie kontaktu s českými školami a podpora
čítania prostredníctvom záložiek do kníh.
Spravodajca mesta/2014/ročník XVI/november/číslo 21
Turzovka
Spravodajcu mesta Turzovka vydáva Mesto Turzovka
ako nedeliteľnú prílohu Týždenníka Kysuce. Vychádza dvakrát za mesiac.
Registrácia Okresný úrad, odbor školstva a kultúry Čadca, č. 1/1999.
Šéfredaktor: Mgr. Kamil Kobolka. Redakčná rada: Agáta Machovčáková, Jana Rudinská,
Emília Škorníková, Rudolf Šobich. Grafická úprava: Mária Ščuryová, Magma
Download

č.21 - Mesto Turzovka