pre Vás...
Plamienok
Štvrťročník o dianí v neziskovej organizácii Plamienok
1. ročník
štvrťročník
Zima
4
2011
nepredajné
Obhliadli sme sa za rokom 2011. Čo nám práca v Plamienku priniesla?
A aké sú naše želania do roku 2012?
Mária Jasenková
riaditeľka hospicu, lekárka
V roku 2011
mi čas v Plamienku, ale aj
v osobnom
živote plynul
rýchlo, bol
plný zmien
a nových udalostí. Stretávala som a doma
navštevovala 20 chorých detí
a ich rodín a prežila som s nimi aj
s ostatnými kolegami čas radostí
aj bolestí a vnímala ich dôveru.
Priniesli mi do života mnoho
chvíľ naplnenia a pocit životnej
zmysluplnosti. Oficiálne otvorenie Denného centra pre rodiny
po strate dieťatka bol deň, na
ktorý sme v Plamienku niekoľko
rokov čakali. Keď sa stal realitou,
pochopila som nielen rozumom,
ale aj srdcom, že všetko čo sa má
stať, sa stane a má svoj čas. Počas
roku 2011 do Plamienka zavítalo
55 nových študentov, ktorí sa
u nás pravidelne niekoľko mesiacov vzdelávali. Stretnutia s nimi
ako aj s našimi zahraničnými
lektormi boli plné života a vzájomného obohacovania sa. Pre
mňa osobne to bola príležitosť
na krátku chvíľu vrátiť sa akoby
do študentských čias a pozerať
sa na svet síce neskúsenými,
ale otvorenými očami.
Priala by som si, aby sa mi podarilo zachovať si tento pohľad aj
v roku 2012.
Iván Gómez
riaditeľ Denného centra
Rok 2011 bol pre
mňa dynamický
a vzrušujúci. Veľmi sa teším z rozvoja činnosti
Denného centra.
Som presvedčený, že nové aktivity plánované na rok 2012 sú veľmi
atraktívne. Spoločne (zamestnanci,
deti a rodiny) budeme môcť zdieľať
smútok ale aj úsmevy a radosť, čo napokon môže byť pre každého prínosom do ďalšieho žitia.
Rubén Bild
čestný prezident
Moja pomoc pri
rozvoji a raste
neziskovej organizácie Plamienok počas roku
2011, mi priniesla satisfakciu
a naplnenie.
V novom roku 2012 sa teším sa na
riešenie nových projektov a výziev
v najlepšom záujme chorých detí a ich
rodín na Slovensku. Želám vám spokojné Vianoce a priaznivý nový rok.
Jana Melicherčíková
Fundraising & PR manažér
Minulému roku
som vďačná za
stretnutia s výnimočnými ľuďmi.
Sú to rodiny, ktoré mi ukázali skutočnú silu človeka a života, sú to
všetci podporovatelia Plamienka,
ktorých nezištná pomoc ma presvedčila o tom, že je medzi nami toľko
ľudí, ktorým záleží na osude druhých,
a v neposlednom rade sú to kolegovia, ktorí mi ponúkli priateľstvo
a podporu. Do roku 2012 si želám,
aby sme si napriek zlým finančným
správam a obavám vedeli uvedomiť
skutočné hodnoty života. Aby sme
boli vždy schopní pomôcť rodinám,
ktoré nás potrebujú.
Mária Farkašová
projektový manažér
K tímu Plamienka som
sa pridala
v júni 2011
a bola to pre
mňa veľká zmena. Práca mi dáva
pocit, že robím
niečo užitočné a moja práca má
zmysel. Prináša mi radosť a zisťujem,
ako veľa ľudí chce a dokáže pomáhať.
Že pomoc niekedy nájdeme aj na
miestach, kde ju nečakáme. Naďalej
stretávať čo najviac ľudí s dobrým
srdcom a otvorenou mysľou. Byť
schopná povedať/napísať všetkým,
ktorí majú porozumenie pre našu
prácu a podporujú nás, že sme im
naozaj vďační a vážime si ich pomoc. Dokázať získať dostatok finančných
prostriedkov, aby sme mohli pomôcť
všetkým rodinám, ktoré našu pomoc
bohužiaľ potrebujú. No a nakoniec
by som si želala, aby sa mi v r. 2012
splnili aspoň niektoré z mojich snov.
pokračovanie na druhej strane
Plamienok pre Vás... I Zima I 1 I
Nadežda Okenicová
MUDr. Juraj Ružek
špeciálny pedagóg
lekár
Rok 2011
v Plamienku
znamenal pre
mňa nový začiatok a tak, ako to
už s novými začiatkami býva,
sprevádzali ma
počas neho strata a rozlúčenie sa
s niečím viac či menej dávnym a minulým, prerábanie starého na súčasné
a získavanie nového. Je pre mňa
cestou. Dal a dáva mi priestor v každodennom zhone zastaviť sa, premýšľať
a vnímať potreby a pocity iných a najmä moje vlastné. Učil a učí ma trpezlivosti, pokore, vzájomnej blízkosti.
Poskytol a poskytuje mi možnosť stretávať nových ľudí, spoločne zdieľať
smútok ako aj veselé chvíle, poskytol
a poskytuje možnosť dávať a byť obohatený. Plamienok nevnímam ako
inštitúciu, ale ako ľudí. Preto nám všetkým v novom roku 2012 želám pokojné plynutie tejto cesty (a ak sa na nej
aj objaví padnutý strom, je príjemné
vedieť, že niekto kráča blízko mňa).
S prácou
v Plamienku som
začal pred pár
mesiacmi. Z dobrovoľníka som
sa stal jedným
z lekárov hospicu. Pri vysoko
zodpovednej práci sa teším zo spoznávania mojich kolegov, ktorí sú mojou
inšpiráciou, oceňujem ich skúsenosti,
rady, cítim rodiace sa tímové prepojenie. V práci s rodinami som vďačný za
ich dôveru, zdieľanie najrôznejších
pocitov, situácii. Do nového roku vám
aj sebe želám samozrejme len to najlepšie, uvidíme aké talenty, prekvapenia, udalosti a zmeny nový rok 2012
prinesie.
Daniela Kohútová
sociálny pracovník
Tento rok
v Plamienku bol
pre mňa rokom
zodpovednosti.
Ďakujem tímu
Plamienka, že
držíme za jeden
koniec a zatiahneme spolu, keď
je potrebné pridať. Rôznorodosť rodín,
o ktoré sa staráme, kolegovia, ktorí sú
pre mňa inšpiráciou, odborná príprava, ktorou sme vedení, je pre mňa
obrovským obohatením. Veľmi si vážim
vzťahy, ktoré vznikajú medzi rodinami
a najmä súrodencami, ktorí zažili stratu svojho brata alebo sestry. Je pre
mňa očarujúce, keď vidím ich vrelosť,
tvorivosť, túžbu priateliť sa, ochotu
pomáhať. Želám si, aby ťažko chorých
a zomierajúcich detí vôbec na svete
nebolo. Želám všetkým, ktorých to
predsa stretne, aby nestrácali chuť žiť
a byť vďační. Osobné želanie pre
mňa: „Byť v správnom čase na správnom mieste“.
Stanislava Grznárová
koordinátor Denného centra
Aj keď pracujem
v Plamienku
krátko, môj uplynulý rok bol
s Plamienkom
silne prepojený.
V januári som
nastúpila do
vzdelávania, ktoré ma priviedlo k mojej terajšej práci koordinátorky. Táto
cesta ma naučila byť pravdivejšou
voči sebe samej, priniesla stretnutie
so vzácnymi ľuďmi a ukázala mi, že aj
v ťažkej situácii je človek schopný kráčať ďalej s nádejou. Voči rodinám
v našej starostlivosti cítim hlbokú
úctu. Som vďačná za možnosť byť na
chvíľu súčasťou ich cesty.
Dáša Kráčalová
Office manažér
V Plamienku
nepracujem
dlho. Začala som
koncom augusta.
Splnil sa mi tým
zhruba 6 ročný
sen. V rámci toho
sna som chcela
pracovať niekde, kde sa ide „na koreň
veci“, bez pretvárky, úprimne. Októbrové stretnutie rodín bolo pre mňa
prvým stretnutím s rodinami, pre
ktoré tu Plamienok je. Jeden z pocitov,
ktorý vo mne rezonuje, je ruka v ruke
idúci smútok i radosť, bolesť i zmierenie. Prichádza rok 2012 a ja si prajem,
aby naše rodiny mali veľa dôvodov na
úsmev a videli aj tú radosť, ktorú majú.
Konečnosť života dáva možnosť urobiť náš život zmysluplným či krásnym.
Ľudmila Adame
zdravotná sestra
Tento rok sa
udialo veľa
zmien. Odchody
kolegov, s ktorými som prežila
veľa rokov a času
stráveného v rodinách. Ale aj
zmeny s príchodom nových kolegov,
nadšených pre prácu v Plamienku.
Tiež som stretla veľa ľudí vyjadrujúcich
podporu, ktorí nám držia palce a veria
v to, čo robíme. V rodinách som zažila
chvíle bolesti a smútku, keď rodiny
bojujú s osudom, ktorý im nadelil
život, ale aj chvíle, keď napriek tejto
bolesti rodina nájde silu na žitie chvíľ,
ktoré im spolu s dieťaťom zostávajú.
Na stretnutí rodín som stretla rodiny,
mnohé po rokoch a počula som, ako
prijali to, čo zmeniť nemohli, počula
som ako im je často ťažko, ale aj ako
dokážu znova žiť. Do roku 2012 si
želám: Aby sme mali dôveru v seba
a v prácu, ktorú robíme. Aby nás našli
rodiny a deti, ktoré nás potrebujú.
Aby sme vedeli pomáhať správnym
spôsobom a v správnom čase.
Lucia Kostická
zdravotná sestra
Možnosť pocítiť
nehu od chorého
chlapčeka, vidieť
v pokoji sa lúčiť
celú rodinu
doma so svojim
malým pokladom, zažiť
obrovskú spolupatričnosť ľudí, ktorí
prišli o dieťa počas víkendového
stretnutia rodín, možnosť pocítiť
zo strany zamestnávateľa záujem
o moje zdravie. Spoznala som nových
ľudí a získala nových priateľov. Želania? Vedieť vyčarovať viac úsmevov na
tvári a mať skromnejšie želania.
Plamienok pre Vás... I Zima I 2 I
DOMÁCA STAROSTLIVOSŤ I Vianočné želania rodín
Pomáhate nám, aby sme
mohli pomáhať rodinám,
ktoré nás potrebujú.
Preto nám dovoľte, aby sme
sa s vami podelili o úprimné
želania našich rodín.
Touto cestou by sme chceli poďakovať
všetkým darcom Plamienka, vďaka ktorým sme mohli sprevádzať našu dcéru
Moniku doma v kruhu rodiny počas jej
posledných dní. Bez vašej pomoci by
Plamienok nemohol poskytovať deťom a ich rodinám to maximum, ktoré
potrebujú v tomto ťažkom a smutnom
období. Požehnané a pokojné prežitie
sviatkov a do nového roka veľa zdravia, šťastia, lásky a pokoja Vám z úprimnej vďaky želá
rodina Rybanská
Ďakujeme vám, že robíte náš život
v ťažkých chvíľach krajším. Prajeme
príjemne a pokojné vianočné sviatky
a všetko dobré v novom roku.
Aneta J.
Neviem použiť múdre slová, ale sme
vám veľmi vďační. Bez vás by nebol
Plamienok, potom koho by sme mali
my. Všetko by bolo ťažké.
Rodina Magáthová
Prichádza najkrajšie obdobie roka Vianoce. Čas najkrajších želaní a prianí.
Čas poďakovaní. Aj my by sme sa chceli zaradiť k tým, ktorí chcú poďakovať
všetkým ľuďom dobrej vôle za ich
štedrosť, lásku a schopnosť pomáhať.
Patrí Vám veľká vďaka za Váš dar, ktorý
pomohol prežiť posledné chvíle chorým detičkám v kruhu svojich blízkych. Ťažko sa hľadajú slová, lebo tie
netreba. Vždy sú dôležité činy.
rodina Krajíčková
Vianoce... Čas pokoja, radosti a lásky.
Obdobie, kedy sú si ľudia navzájom
bližšie ako inokedy, kedy láska a priateľstvo znamená dotyk sŕdc. Ja som
tento dotyk pocítila najmä počas
Vianočných sviatkov, keď som prišla
o dieťa... Pocítila som ho vďaka Vám.
Vďaka ľuďom, ktorí bezištne pomáha
jú iným v núdzi. Vašou zásluhou som
pre svojho syna dostala tú najlepšiu
zdravotnícku a profesionálnu pomoc,
akú možno dostať v domácej starostlivosti. Aj Vašou zásluhou som mohla
posledné mesiace života svojho dieťaťa prežiť po jeho boku a v kruhu rodiny. Aj Vašim pričinením teraz nevnímam Vianoce so smútkom a cez slzy.
A tak sú tieto slová prejavom vďaky,
úcty a uznania zo strany nás – pozostalých rodín, ktorí sme prišli o deti
a to nielen počas vianočných sviatkov.
Touto cestou Vám všetkým želáme
krásne sviatky plné pohody, šťastia
a lásky. Prajeme Vám do nového roku
veľa úspechov, energie, nech každý
jeden úsmev, ktorý ste vyčarili na tvárach nás a našich detí je pre Vás povzbudením a poďakovaním za Vašu
pomoc. Láska je malé slovo, to ľudia
ako vy ho robia veľkým a preto verím,
že ak máme všetci svojho strážneho
anjela, tak pri ľuďoch Vám podobných
stoja všetky naše deti...
S úctou Vladimíra S.
Prichádza čas Vianoc, ktorý je spojený
v rodinách, okrem iného, aj s obdarúvaním svojich blízkych. Existuje však
jedna veľká, zdravotnícka ,,rodina“,
ktorá sa obetavo stará o svojich zverencov a obdarúva ich po celý rok.
A teraz nejde len o darčeky ale o tú
všestrannú nezištnú pomoc, ktorú
poskytujú na to najviac odkázaným –
deťom, nachádzajúcich sa vo veľmi
ťažkých zdravotných stavoch. Áno ide
o Detský hospic Plamienok, ktorý
vykonáva túto činnosť svojimi vysokokvalifikovanými pracovníkmi. Ich práca
by však bola značne sťažená bez
finančnej a materiálnej pomoci, ktorú
im poskytujú osoby, či už fyzické alebo
právnické, ktoré ostávajú v pozadí,
väčšinou ani nepoznaní tými, u ktorých táto pomoc končí. Naša rodina
je jedným z tých, čo využívajú túto pomoc a touto cestou by sme sa chceli
poďakovať z celého srdca všetkým
tým, ktorí sa podieľajú v tejto ušľachtilej činnosti. Vďaka vám, tisíc krát vďaka!
S úctou Žaneta P.
Milí sponzori, dobrovoľníci a všetci
ľudia dobrej vôle. Sme manželia Králikovci, ktorí už tretí rok žijú po state
najmladšej dcérky Veroniky. Vo chvíľach jej slabnúceho plamienka života
mohla byť v kruhu rodiny v starostlivosti domáceho hospicu Plamienok.
Uvedomujeme si, že aj vďaka vašej
nezištnej štedrosti a šľachetnosti sme
mohli prežiť posledné jej chvíle života
v domácom prostredí, ktoré tak milovala. Prajeme vám všetkým pokojné
a požehnané vianočné sviatky s veľkou vďakou a úctou v srdci plné lásky.
Králiková
A žili šťastne až kým nepomreli. Takto
sa končí veľa rozprávok, ktoré nás učia
dobru a láske. Ako happyend vnímame dlhý a šťastný život. Život môjho
Deniska sa skončil priskoro, ale každá
šťastná chvíľa, ktorú sme stihli spolu
prežiť, sa mi vryla do pamäte ako niečo posvätné, ako zázrak, ako dar,
z ktorého budem čerpať po celý zbytok môjho života. Vďaka všetkým
ľuďom, ktorí pomáhajú Plamienku,
aby mohol svietiť na cestách plných
bolesti, lebo toto svetielko pomáha
vidieť aj diamanty života. Prajem všetkým, ktorí mi umožnili zažiť nespočetne veľa zázrakov s mojim synčekom,
aby vždy mali komu rozprávať rozprávky a aby životy ich blízkych boli
dlhé a šťastné.
S vďakou Eva S.
Dnes, keď pri jasličkách narodeného
Spasiteľa v duchu vidím radovať sa
môjho malého anjelika, Ježiškovi k nohám kladiem Vás, ktorí svojou obetavosťou a dobrosrdečnosťou umožňujete Plamienku pracovať pre deti, ktoré
pomaly opúšťajú tento svet. Aj vďaka
Vám sme v najťažších dňoch nezostali
sami a znovu našli nové naplnenie
a radosť do života.
Marta F.
Plamienok pre Vás... I Zima I 3 I
Stretnutie rodín po strate dieťaťa
7. – 9. október 2011, Podkylava
s druhými, čerpanie skúseností a inšpirácie z príbehov iných, sledovať šantenie detí, spoločne sa zasmiať a aj
si poplakať, čerpanie a dodávanie sily
a energie v spoločných rozhovoroch...
trvajúcich aj do skorého rána.
„Dotýkame sa života,
prítomnosť zdieľame
s láskou“
Počas druhého októbrového víkendu
sme sa už po 9. raz stretli s rodičmi
a deťmi, ktorých spája podobná život
ná skúsenosť – bolestná strata svojho dieťaťa, súrodenca. Stretnutie
sme zorganizovali v pokojnom prostredí myjavských kopaníc v agropenzióne Adam v Podkylave. Zúčastnilo sa ho spolu 21 detí, 43 dospelých.
Strata blízkej milovanej osoby je obrovskou ranou pre každého z nás
a každý z nás sa s ňou vyrovnávame
inak, v rámci svojich možností. Oveľa
zraňujúcejšia ako naša vlastná môže
byť pre nás aj bolesť našich blízkych
nad spoločnou stratou. V takých
chvíľach môže byť celkom hojivé,
príjemné a povzbudivé práve spoločné stretnutie s rodinami s podobným
osudom ako aj podporným odbornym tímom. Zmyslom a posolstvom
našich stretnutí je ponúknuť rodinám
možnosť opätovne „dotknúť sa života
a prítomnosť zdieľať s láskou“.
Napriek upršanému počasiu sa nám
podarilo uskutočniť výlet na zrúcaninu
Čachtického hradu, zacvičiť si v bazéne či na suchu do rytmu hudby, posedieť si v príjemnom prostredí Podkylavskej Koliby pri ohni a poháriku vína
a zaspievať si spolu s tradičnou slovenskou folklórnou skupinou. Deti sa
samozrejme zabávali (hlavne) aj bez
rodičov, čakal na nich program plný
hier, zábavy a príjemne strávených
spoločných chvíľ, počas ktorých si
utužili staré a nadviazali nové priateľstvá a kontakty. Ľady sa u nich, aj u nás
dospelých lámali a rozpúšťali postupne... každý máme svoj čas...
Popri spoločnom programe mal každý
možnosť vyhľadať a dopriať si to,
čo potreboval... čas pre seba a svoje
myšlienky, zdieľanie svojich pocitov
Ďakujeme všetkým, ktorí podporili
tohtoročné stretnutie rodín prostredníctvom našej webovej stránky, organizátorom podujatí IT Gala, Kerky pre život
a spoločnosti Tolimedia. Bez vašej pomoci, by sa nám 9. ročník nepodarilo
zorganizovať. Ďakujeme.
Ďakujeme aj rodinám za spoločné chvíle
v Podkylave. Dodávate nám obrovskú
silu a energiu do ďalšej práce i osobného
života. Radi Vás uvítame na ďalších
stretnutiach.
„Víkendové stretnutie s Plamienkom ma
vždy posilní, dodá energiu a pocit,
že stále máme prečo žiť. Rodičia aj deti
napriek smútku v srdci dokážu žiaľ
prekonať a pokračovať v živote ďalej.
To potvrdzuje aj stretnutie rodín. Dalo
mi to veľa. Spoznala som rodiny s rovnakým osudom ako mám ja a pochopila som, že to malo byť tak. Ďakujem
za Moniku, za krásne strávené chvíle
s priateľmi, za oddych a úsmev. Spoznali
sme nové osudy ľudí, ktorí zažili to isté,
čo my – stratu dieťaťa. Veríme, že my
„starší“ im budeme príkladom znovu
sa radovať.“
Rodina Balážovcov
Plamienok pre Vás... I Zima I 4 I
Deti pomáhajú deťom
Spomínate si, kedy vás prvýkrát popadla myšlienka pomoci a podpory druhým? Pre mnohých z nás to bolo až
v období dospelosti. Aj preto si nesmierne ceníme snahu a úsilie rodičov a učiteľov, ktorí vychovávajú deti
k pomoci iným. Počas minulého roka nás príjemne prekvapili kreatívne formy finančnej a materiálnej pomoci.
Predovšetkým, keď hlavnými aktérmi boli deti a tínedžeri.
Milé deti z Plamienka...
Ceruzka pre Plamienok
Aj malý, bežný predmet sa môže stať
zdrojom radosti. Presvedčili nás o tom
študenti zo SPŠ Stavebnej Dušana
Samuela Jurkoviča. V Trnave zorganizovali benefičnú akciu „Ceruzka pre
Plamienok.“ Počas dvoch dní, 14. a 15.
novembra 2011 vo vestibule školy
predávali ceruzky. Urobili nielen
radosť ostatným študentom, pre
ktorých je ceruzka povinná výbava,
ale predovšetkým nám. Výťažok
z akcie sme mohli použiť na nákup
zdravotníckeho materiálu.
Ďakujeme.
Zbierka pre Plamienok
Žiaci z triedy Racers
– (Prvé súkromné gymnázium
v Bratislave) zorganizovali 11. 10. 2011
predaj koláčikov. Deti si nielen precvičili svoje kulinárske schopnosti,
ale vrhli sa aj do úspešného predaja.
Svoje chutné koláčiky predávali
ostatným žiakom, učiteľom, ale aj
rodičom. Na konci dňa sa im
podarilo vyzbierať neuveriteľných
555 EUR. Ďakujeme a gratulujeme.
ďakujeme všetkým žiakom
V mene našich detí a ich rodičov
s a nasadenie.
ako aj učiteľom za ich energiu, ča
Plamienok pre Vás... I Zima I 5 I
Zimomriavkový večer na benefičnom koncerte Zapáľte plamienok
V utorok 8. 11. 2011 prežili návštevníci koncertu spolupatričnosť,
bez ktorej sa v živote len ťažko dať
zaobísť. Názov Zapáľte plamienok
sa zrodil minulý rok, kedy sme sa
rozhodli zorganizovat prvý benefičný koncert.
Úprimná a srdečná odozva z prvého
ročníka nás uistila v tom, že hudba ma
magickú moc. Spája ľudí, hojí smútok,
pohládza dušu. Tento rok sme venovali koncert rodinám, ktoré musia čeliť
najťažšej životnej skúške. Straty svojho
dieťatka. A preto sa o stratách
hovorilo aj na koncerte. Každý z nás
prežil vo svojom živote niečo bolestivé, – či to už bolo sklamanie v láske,
stratu zvieratka, stratu milovanej
osoby. Nie je jednoduché sa naučit,
ako to akceptovať. Jedno je však isté.
Smútok, o ktorý sa podelíme, je
polovičný smútok.
Bože,
Daj mi odvahu zmeniť veci,
ktoré zmeniť môžem,
Daj mi odvahu akceptovať to,
čo zmeniť nemôžem.
A daj mi schopnosť,
aby som ich vedel od seba rozlíšiť.
Thomas C. Hart
Svojim vystúpením podporili koncert
aj známe hudobné osobnosti:
Zuzana Smatanová, Beáta Dubasová,
Peter Cmorík, Mária Čírová, Miro Jaroš
a Dominika Mirgová.
V magickej atmosfére chrámu ich
piesne vypovedali aj to, na čo bežné
slová nestačia.
V piesňach vyjadrili svoje obavy,
radosti, smútok, túžby... Bolo to
zvláštne. Aj napriek veľkým priestorom Veľkého evanjelického kostola,
všade bola citeľná blízkosť.
Ďakujeme všetkým, ktorí nás svojou
prítomnosťou prišli podporiť. Vďaka
vašej pomoci sa nám podarilo získať
takmer 3.000 €. Výťažok bude použitý
na organizáciu 10. Víkendového
stretnutia rodín po strate dieťatka.
ZAUJALO NÁS
Život je krásny (It's a Wonderful Life) – 1946, USA
R
ežisér filmu Frank Capra v roku 1946 zaiste netušil, že sa jeho film stane vianočnou
klasikou. Hlavne potom, ako nezískal ani jedného Oscara napriek piatim nomináciám.
Je zaujímavé, že až v sedemdesiatich rokoch si verejnosť uvedomila hodnotu filmu.
Americký filmový inštitút ho dokonca zaradil na prvé miesto v rebríčku 100 naj
inšpirujúcich filmov.
Na začiatku príbehu počujeme motlidby za Georga Bailey, ktorý chce v podvečer Štedrého dňa z vlastnej vôle ukončiť život. Vedie ho k tomu bankrot a hrozba väzenia. Nebeské
sily vyšlú preto na zem svojho zástupcu Clarenca, ktorý však, aby mu pomohol, musí
spoznať celý Georgov svet. Spoločne s Clarencom odhaľujeme postupne v Georgovi
dobrého muža, ktorý svojimi skutkami zmenil životy nielen svojim najbližším, ale aj
obyvateľom mestečka.
Ak si chcete pozdvihnúť náladu a trochu se povzniest nad bežné denné starosti, tak
nemôžete urobit lepšie, ako si pustit tento hrejivý, optimistický vianočný príbeh.
Po zhliadnutí sa vám začne zdať, že je život skutočne krásny.
Súťaž: Aké je meno herca, ktorý brilantne zahral postavu Georga Baileyho.
Prvú správnu odpoveď odmeníme DVD Život je krásny.
Správnu odpoveď zasielajte prosím na emailovú adresu
[email protected]
Cenu do súťaže nám venovala gorila.sk
Plamienok pre Vás... I Zima I 6 I
Vám praje Mária Jasenková a celý tím
PF 2012
Pokojné vianočné sviatky a šťastný nový rok
naplnený láskou a porozumením
Búvaj dieťa krásne, uložené v jasle,
búvaj, búvaj, Pachoľa, milostivé Jezuľa.
Budeme ťa kolísať, abys mohol dobre spať,
Ježišku náš milý, aby sa ti snili,
veľmi krásne sny, veľmi krásne sny.
Prosba o pomoc
Stačí iba o
d
osla
DMS PLAM ť sms správu s textom
IE
a pomôžete NOK na číslo 877
tak získať
Plamienku
rostriedky
na nákup
auta po
Cena sms je moci.
1 €. Ďakuje
me.
finančné p
Plamienok je nemocnica na kolesách.
Lekár, zdravotná sestra, psychológ a sociálny pracovník cestujú denne
za nevyliečiteľne chorými deťmi domov až do okruhu 200 km od Bratislavy. Nestály zdravotný a psychický stav detí si vyžaduje urgentné
výjazdy do rodín aj uprostred noci. Je preto dôležité, aby zdravotnícky
personál Plamienka mohol cestovať za deťmi rýchlejšie, častejšie a bezpečnejšie.
Viac inform
ácii o mož
nostiac
darovania
nájdete na h
w
ww.plamie
nok.sk
PLAMIENOK n. o., Zadunajská 6/A, 851 01 Bratislava, Tel. / Fax: +421/ 2 /207 181 69
Email: [email protected], Webová stránka: www.plamienok.sk
Identifikačné údaje
Právna forma: nezisková organizácia, IČO: 36 077 259, DIČ: 20 21 77 77 03, Číslo účtu: 262 953 0681 / 1100
Plamienok pre Vás... I Zima I 7 I
Download

re Vás... - Plamienok