OZNÁMENIE, POSKYTNUTIE SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUČENIE V ZMYSLE
ZÁKONA Č. 122/2013 Z.z.:
V zmysle zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej aj „zákon“) spoločnosť SGZ Partners, s.r.o. oznamuje identifikačné údaje prevádzkovateľa: SGZ
Partners, s.r.o., so sídlom Kozmonautov 16, 977 01 Brezno, IČO: 44 616 724; Účel spracúvania osobných
údajov o Vašej osobe: zabezpečenie vytvorenia príležitosti absolvovania lekárskej konzultácie
u odborného lekára – špecialistu (sprostredkovaná služba); Zoznam osobných údajov o Vašej osobe, ktoré
sa budú spracovávať: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko, telefonický kontakt,
mailová adresa, všetky ďalšie identifikačné údaje o Vašej osobe a všetky údaje týkajúce sa zdravia. Osobné
údaje poskytujete dobrovoľne. Týmto zároveň prejavujete súhlas so spracúvaním osobných údajov na čas
nevyhnutný na poskytnutie sprostredkovanej služby a na ich poskytnutie tretím stranám a príjemcom,
a to odborným lekárom – špecialistom, ktorí budú spracovávať alebo prijímať Vaše osobné údaje za
účelom zabezpečenia sprostredkovanej služby. Ako dotknutá osoba máte právo v súlade s § 28 zákona
o ochrane osobných údajov na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať a) potvrdenie, či
sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané, b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o
spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až
šiesty bod zákona, c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého
prevádzkovateľ získal Vaše osobné údaje na spracúvanie, d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam
Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e) opravu alebo likvidáciu Vašich nesprávnych,
neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, f) likvidáciu Vašich
osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady
obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie, g) likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, h) blokovanie Vašich osobných údajov z dôvodu
odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na
základe súhlasu dotknutej osoby. Vaše práva podľa písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto
obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená Vaša ochrana ako
dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Ako dotknutá osoba máte na základe
písomnej žiadosti právo u prevádzkovateľa namietať voči a) spracúvaniu Vašich osobných údajov, o
ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez Vášho súhlasu a
žiadať ich likvidáciu, b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona na účely
priameho marketingu v poštovom styku, alebo c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3
písm. d) zákona na účely priameho marketingu. Ak uplatníte svoje právo a) písomne a z obsahu Vašej
žiadosti vyplýva, že uplatňujete svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa zákona; žiadosť podanú
elektronickou poštou alebo faxom je potrebné doručiť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej
odoslania, b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa
domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis Vás ako dotknutej osoby; kópiu zápisnice je
prevádzkovateľ povinný Vám odovzdať. Ako dotknutá osoba môžete pri podozrení, že Vaše osobné údaje
sa neoprávnene spracúvajú, podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak ako
dotknutá osoba nemáte spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, Vaše práva môže uplatniť zákonný
zástupca. V súlade s § 28 ods. 9 zákona ak dotknutá osoba už nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto
zákona, môže uplatniť blízka osoba.
V ............................... dňa ..............................
Meno a priezvisko dotknutej osoby: ................................................................
SÚHLASÍM: ................................................... (podpis)
Download

Súhlas so spracovaním osobných údajov