Príručka rýchleho spustenia
Slovenčina
PCH-1004 / PCH-1104
7019126
Pri prvom používaní systému PlayStation®Vita
Vitajte pri používaní prenosného počítačového zábavného systému PlayStation®Vita.
Na používanie systému PS Vita potrebujete nasledujúce typy pamäťových kariet:
Séria PCH-1104
Pamäťová karta pre
systém PlayStation®Vita
Na tejto karte sa nachádzajú aplikácie
prevzaté z obchodu PlayStation®Store,
uložené herné údaje, ako aj iný obsah
vrátane vašich fotografií a hudby.
Karta PlayStation®Vita
Karta SIM
Táto karta obsahuje softvér vo formáte
PlayStation®Vita. V prípade niektorých hier
sa na karte PlayStation®Vita uchovávajú aj
uložené údaje a doplnkový obsah.
Na prístup do mobilnej siete potrebujete
kompatibilnú kartu SIM.
Poznámky
 Niektoré modely systému PS Vita sa dodávajú s kartovými médiami v štandardnej výbave. Informácie o obsahu balenia nájdete na balení.
 Niektoré hry vyžadujú pamäťovú kartu PS Vita. Podrobnosti nájdete na balení hry alebo v online poznámkach o kompatibilite.
 Pred vložením alebo vybratím pamäťovej karty alebo karty SIM skontrolujte, či je vypnuté napájanie. Predídete tým poškodeniu alebo strate údajov.
Vložte pamäťovú kartu.
Séria PCH-1104
Po dokončení kroku č. 1 vložte
kartu SIM.
Kryt slotu pre
pamäťovú kartu
Pamäťová karta
(predná časť)
tlačidlo napájania
kryt slotu pre kartu SIM
karta SIM
Zapnite systém PS Vita.
Pri prvom zapnutí systému na päť sekúnd stlačte
na päť sekúnd.
a podržte tlačidlo
Po zapnutí napájania jedenkrát namodro zasvieti
tlačidlo
(PS). Ak potrebujete systém nabiť,
preštudujte si časť „Nabíjanie“ na zadnej časti
tejto príručky.
Priehradka pre kartu SIM
Začnite nastavovať systém PS Vita.
Ak chcete začať vykonávať úvodné nastavenia, prejdite po obrazovke prstom z jej pravej hornej časti
naľavo dole podľa obrázka naľavo.
Gestá dotykovej obrazovky
Ťuknutie
Ľahký dotyk
a odtiahnutie prsta
Potiahnutie
Posunutie pri dotyku
Zvoľte si svoj jazyk, časovú
zónu, ako aj dátum a čas.
Potiahnutím zoznamu položiek ho posuňte
a vyberte si žiadanú položku. Položku vyberte
ťuknutím a následne ťuknite na tlačidlo [Next]
(Ďalej). Pre rýchle posúvanie vykonajte rýchly
pohyb cez zoznam položiek.
Prepojte svoj účet v sieti
PlayStation®Network* so
systémom PS Vita.
Ak už máte účet
Na prepojenie účtu v sieti PlayStation®Network
so systémom PS Vita potrebujete internetové
pripojenie. Nájdite miesto, z ktorého sa môžete
pripojiť k prístupovému bodu Wi-Fi. Ak sa
nemôžete pripojiť na internet, musíte nastaviť svoj
systém podľa pokynov v časti „Ak nemáte účet“.
Ťuknite na tlačidlo [Yes, I do] (Áno, mám),
[Use] (Použiť) a následne [Next] (Ďalej).
Pripojte sa k internetu výberom prístupového
bodu na obrazovke nastavení Wi-Fi.
Nájdené prístupové body
Zadajte informácie o účte
PlayStation®Network. Ťuknite na pole
zadávania textu a následne zadajte text
pomocou zobrazenej klávesnice.
Rýchly
pohyb
Rýchly ľahký
pohyb
Séria PCH-1104
Po ukončení kroku č. 4 nastavte
systém PS Vita na používanie cez
mobilné siete.
Po inštalácii karty SIM nasledujte pokyny
na obrazovke a nastavte systém PS Vita na
používanie cez mobilnú sieť. Ak sa zobrazuje
niekoľko nastavení APN alebo sa vyžaduje
kód PIN na odomknutie karty, pozrite si
návod na používanie vašej karty SIM.
Ak chcete vykonať tieto nastavenia neskôr,
po ukončení počiatočného nastavenia
ťuknite na hlavnej obrazovke na kategóriu
(Network Operator) (Sieťový operátor).
Séria PCH-1104
Pripojenie k internetu pomocou
mobilnej siete
Ak sa nemôžete pripojiť k prístupovému
bodu Wi-Fi, zatvorte obrazovku nastavení
Wi-Fi. Ak vám karta SIM umožňuje prístup
na internet bez ďalšieho nastavovania, váš
systém sa automaticky pripojí na internet
cez mobilnú sieť. Podrobnosti nájdete
v návode k balíčku s kartou SIM.
Pripojenie na Internet
Keď je potrebné pripojenie na internet, váš systém automaticky vyhľadá prístupové body Wi-Fi
a následne sa zobrazí obrazovka nastavení Wi-Fi. Podrobnosti o pripojení k prístupovému bodu
Wi-Fi nájdete v dokumentácii k prístupovému bodu alebo kontaktujte poskytovateľa týchto služieb,
prípadne osobu, ktorá prístupový bod nastavila.
Ak nemáte účet
Nastavte systém PS Vita na skúšobné využívanie služieb siete PlayStation®Network. Ak chcete naplno
využívať funkcie siete PlayStation®Network, musíte si zaregistrovať účet v sieti PlayStation®Network.
Ťuknite na tlačidlo [No, I don’t] (Nie, nemám) a následne ťuknite na [Next] (Ďalej).
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Dokončite úvodné nastavenie.
Ťuknutím na tlačidlo [OK] dokončite úvodné nastavenie systému PS Vita. Prehrá sa uvádzacie
video. Ak ste zadali v kroku č. 5 informácie o účte v sieti PlayStation®Network, po uvádzacom videu
sa zobrazí obrazovka s prihlásením do siete PlayStation®Network. Prihláste sa podľa pokynov na
obrazovke.
Neskôr môžete nastavenia zmeniť prostredníctvom kategórie
obrazovke.
(Settings) (Nastavenia) na hlavnej
Z hlavnej obrazovky máte prístup k aplikáciám pre systém PS Vita.
Hlavná obrazovka
Hranie hier a učenie
v centre Welcome Park
V centre Welcome Park nájdete zábavu
v podobe hrania hier a učenia sa
základných funkcií systému PS Vita.
Digit Dash
Vyskúšajte svoje
schopnosti práce
s dotykovou
obrazovkou pomocou
tejto číselnej hry.
Pic-Saw
Vytvárajte zo
svojich fotiek puzzle
a skladajte ich.
Sieť PlayStation®Network ponúka skvelé online funkcie, ako napríklad nákupy v obchode
PlayStation®Store a komunikácia s priateľmi.
Tieto aplikácie môžete používať, keď ste pripojení k sieti
PlayStation®Network.
PS Store
Nájdite a prevezmite si
najnovšie hry a videá.
Prístup k obchodu
PlayStation®Store záleží od
dostupnosti siete.
near
Vezmite si systém PS
Vita von a zažite s ním
dobrodružstvá. Vaše stopy sú
mapou k pokladu.
Party
Konverzujte s priateľmi na
celom svete, kedykoľvek
chcete.
Na službu sa vzťahujú vekové
obmedzenia.
* Používanie služieb PlayStation®Network a PlayStation®Store podlieha podmienkam používania a nie sú dostupné vo všetkých krajinách
a jazykoch. Podrobnosti nájdete na webovej lokalite eu.playstation.com/legal. Vyžaduje sa bezdrôtové alebo mobilné pripojenie na
internet. Za poplatky spojené s používaním širokopásmového pripojenia na internet sú zodpovední používatelia. Používatelia musia mať
minimálne 7 rokov a v prípade neplnoletých používateľov sa vyžaduje súhlas rodičov. Niektoré typy obsahu alebo služieb sú spoplatnené.
Ak nastavujete systém PS Vita pre dieťa, použite funkciu sub-account (vedľajší účet) a funkcie rodičovského zámku.
“ sú registrované ochranné známky spoločnosti Sony Computer Entertainment Inc.
„ “, „PlayStation“, „ “ a „
“ a „LIVEAREA“ sú ochranné známky tejto spoločnosti.
„
„SONY“ a „ “ sú registrované ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Informácie o funkciách systému a obrázky publikované v tomto dokumente sa v závislosti od používanej
verzie systémového softvéru môžu líšiť od funkcií a obrázkov vášho systému PS Vita. Takisto ilustrácie
a obrázky obrazovky použité v tejto príručke sa môžu líšiť od skutočného produktu.
© 2012 Sony Computer Entertainment Inc. Všetky práva vyhradené.
Použitie obrazovky
Z hlavnej obrazovky môžete spúšťať hry a iné aplikácie.
Naraz môžete spúšťať viacero hier a aplikácií.
Obrazovka LiveArea™
Obrazovka aplikácií
Hlavná obrazovka
Informačný pásik
Aplikácie
Zobrazí sa počet stránok
hlavnej obrazovky
Informačný pásik
Na informačnom pásiku môžete skontrolovať stav systému PS Vita.
Stav komunikácie
systému PS Vita
Aktívne aplikácie
Stav zvukového
výstupu
Indikátor upozornení
V prípade upozornenia alebo iných nových
informácií ako napríklad správy zasvieti
tlačidlo
(PS) namodro. Ťuknutím na
indikátor upozornení sa zobrazia nové
informácie.
Zostávajúca
kapacita batérie
Ťuknutím na príslušnú ikonu na hlavnej obrazovke sa zobrazí obrazovka aplikácie LiveArea™.
Na obrazovke LiveArea™ ťuknutím na tlačidlo gate spustíte aplikáciu.
Hlavná obrazovka
Obrazovka LiveArea™
Ťuknutie
Aplikácia
Obrazovka aplikácií
Ťuknutie
Gate
Prejdenie (zatvoriť)
Tlačidlo PS
Hranie hier
Vložte kartu PlayStation®Vita.
Karta PS Vita obsahuje softvér vo formáte PlayStation®Vita. Po vložení karty PS Vita sa na hlavnej
obrazovke objaví ikona hry.
Karta PS Vita
(predná časť)
Pre hranie môže byť potrebná pamäťová karta PS Vita. Pred hraním hier vložte pamäťovú kartu.
Kryt zásuvky pre kartu
PS Vita
Preberanie (nákup) hier z obchodu PlayStation®Store*
Obchod PlayStation®Store vám ponúka množstvo rôzneho obsahu, ktorý nie je možné kúpiť
na nijakom inom mieste, ako napríklad hry vrátane skúšobných verzií najnovších titulov
alebo herné doplnky, vďaka ktorým sa stanú vaše hry ešte zábavnejšie. Pred používaním
obchodu PlayStation®Store potrebujete účet v sieti PlayStation®Network, internetové pripojenie
a pamäťovú kartu.
Spustite hru.
Na hlavnej obrazovke ťuknite na ikonu hry. Zobrazí sa obrazovka LiveArea™ pre hru. Ak máte
pripojenie na internet, na obrazovke LiveArea™ sa zobrazia rôzne podrobnosti, ako napríklad
najnovšie informácie o hre.
Začnite hrať hru.
Ťuknite na tlačidlo [Start] (Štart) na obrazovke LiveArea™.
Ukladanie údajov hry
Spôsob ukladania údajov záleží od danej hry. Podrobnosti nájdete v pokynoch k hre.
Ak používate údaje uložené na pamäťovej karte alebo na karte PS Vita na inom systéme PS
Vita, môže sa stať, že nebudete môcť získavať ocenenia trophies (trofeje) alebo ukladať údaje.
Podrobnosti o uložených údajoch a oceneniach trophies (trofeje) nájdete v používateľskej príručke.
Prerušenie hry
Ukončenie hry
Vybratie karty PS Vita
Kryt zásuvky pre kartu
PS Vita
Karta PS Vita (predná
časť)
Indikátor prístupu
karty PS Vita
Hru môžete prerušiť stlačením tlačidla
(PS) a následne sa vrátiť na obrazovku
LiveArea™. Ak chcete pokračovať v hraní,
ťuknite na tlačidlo [Continue] (Pokračovať) na
obrazovke LiveArea™.
Stlačením tlačidla
(PS) sa vrátite na
obrazovku LiveArea™a následne prejdite
prstom po obrazovke.
Stlačením karty PS Vita ju uvoľníte a následne
môžete vybrať kartu. Nevyberajte kartu PS Vita,
keď bliká indikátor prístupu.
Režim spánku a úplné vypnutie napájania
tlačidlo napájania
Adaptér AC
Elektrický sieťový
kábel
Vkladajte logom
nahor.
Kábel USB
Vypnutie obrazovky, keď je aplikácia naďalej aktívna (režim spánku)
Stlačte tlačidlo .
Ak chcete opustiť režim spánku, opäť stlačte tlačidlo
alebo stlačte tlačidlo
(PS).
Úplné vypnutie napájania
na dve sekundy a následne ťuknite na tlačidlo [Power Off] (Vypnúť
Stlačte a podržte tlačidlo
napájanie). Pri ďalšom zapnutí systému na päť sekúnd stlačte a podržte tlačidlo
na dve
sekundy.
Nabíjanie
Ak chcete nabiť systém PS Vita, pripojte ho k zdroju napájania podľa obrázku naľavo. Počas
napájania systému svieti tlačidlo
(PS) oranžovým svetlom. Podrobnosti vrátane približného
času nabíjania nájdete v používateľskej príručke.
Elektrická zásuvka
Podporná dokumentácia pre systém PS Vita
Bezpečnostná príručka
Obsahuje bezpečnostné upozornenia, ako používať systém
PS Vita bezpečným spôsobom, ako aj špecifikácie systému
a servisné informácie. Pred používaním tohto produktu si
podrobne preštudujte bezpečnostnú príručku a zachovajte ju
pre prípad potreby v budúcnosti.
Používateľská príručka
Ak si chcete prečítať používateľskú príručku, na obrazovke LiveArea™
v možnosti
(Settings) (Nastavenia) ťuknite na voľbu [User’s Guide]
(Používateľská príručka). Ak si chcete prečítať príručku používateľa, budete
potrebovať internetové pripojenie. Príručku používateľa si môžete prečítať aj
na počítači, ak navštívite túto webovú lokalitu:
eu.playstation.com/psvita/support/manuals/
Webová lokalita podpory
Webová lokalita pre aktualizácie systému
eu.playstation.com/psvita/support/
eu.playstation.com/psvita/support/system-software/
Pri návšteve webovej lokality podpory získate ďalšie informácie
ohľadne používania systému PS Vita, ako aj odpovede na vaše
otázky technického charakteru.
Návštevou webovej lokality pre aktualizácie systému získate informácie
o aktualizáciách systémového softvéru pre systém PS Vita.
Download

Pri prvom používaní systému PlayStation®Vita