POHRONIE
13. mája 2014
SAMOSPRÁVNE NOVINY
11
Od utorka do utorka: ČÍM ŽIJE OBEC
13. máj 2014
č. 18/2014
Rybnícki veriaci si pripomenuli nedožité 50. narodeniny kňaza Pavla Pavlíka
Kráčať životom s čistým štítom
RYBNÍK (Oľga Prekopová) – Sviatočná svätá omša
bola v rybníckom chráme 11.
mája venovaná liturgicky významnému sviatku – 4. nedeli
po Veľkej noci. Veriaci si počas
nej pripomenuli aj Deň matiek
a nedožité 50. narodeniny bývalého rybníckeho duchovného, veľadôstojného pána farára Pavla Pavlíka, ktorý v roku
1997 tragicky zahynul. Svätú
omšu celebroval dekan Štefan
Kováč Adamov, ktorý je zároveň autorom zaujímavej publikácie Písané časom. Autor ju
venoval spomienkam na nebohého priateľa Pavla Pavlíka.
Na sviatočnej omši dekan
privítal aj starostu Rybníka Imricha Králika s manželkou, poslancov obecného zastupiteľstva, starostu Trávnice s manželkou, z predchádzajúceho
pôsobiska pána dekana Štefana
Kováča Adamova a rybníckeho
rodáka, p. farára z Topoľčianok
Antona Ižolda, ktorého k štúdiu teológie inšpiroval práve
vdp. P. Pavlík.
Pred skončením sv. omše vyzval dekan Štefan Kováč Adamov na príhovor starostu obce Imricha Králika. Ten okrem
iného povedal: „O obľúbenom
duchovnom, ktorý zomrel 13.
mája 1997, len deň po vtedajšej
rybníckej oslave Dňa matiek,
som veľa dobrého počul najmä
od svojej mamy, a dodnes ešte
počúvam od obyvateľov obce,
ktorí si ctili a stále ctia múdreho kňaza žijúceho s veľkou pokorou pred životom a oplývajúceho skutočnou láskou k svojim veriacim, najmä mladým
ľuďom. Viem, že pán farár Pavlík mal v súvislosti s rybníckou
mládežou veľa plánov; vovnútri bol stále mladý, akoby ich rovesník. Chcel mladým pomôcť
naplniť život akceptovaním
tých najdôležitejších hodnôt,
prostredníctvom zmysluplných
aktivít. Veľa z jeho duchovných
zámerov sa mu podarilo naplniť, a preto bol taký milovaný
rybníckymi veriacimi. Mnohé však už zostalo len v rovine sna.“
Ako starosta Rybníka ďalej
zdôraznil, v obci pán farár Pavlík počas dušpastierskej misie
zanechal hlboké stopy. Ocenil
spoločnú spomienku na človeka, ktorý tak číro a úprimne vykonával svoje kňazské poslanie
a svojich veriacich dvíhal na
duchu vo chvíľach radosti zo
života aj v okamihoch utrpenia.
„O živote a cnostiach veľadôstojného pána farára som
sa veľa dozvedel aj z najnovšej
knihy nášho pána dekana Štefana Kováča Adamova pod názvom Písané časom, s podtitulom: K nedožitej 50-tke Paľka Pavlíka. Som rád, že práve
dnes, počas pietnej pripomienky života a diela Pavla Pavlíka, sa môže s touto zaujímavou
knihou zoznámiť aj rybnícka
verejnosť, ktorej obsah publikácie vrelo odporúčam do pozornosti,“ zdôraznil starosta.
V tejto knihe sú zaznamenané stretnutia dvoch priateľov, duchovných Štefana Kováča Adamova a Pavla Pavlíka.
V riadkoch, aj medzi riadkami, možno čítať veľkú úctu autora pred životnou cestou Pavla Pavlíka a hodnotami, ktoré
vyznával. Autor sa nevyhol ani
bolestným okamihom a práve jeho úprimnosť patrí k silným stránkam publikácie. „Ak
chcete do človeka vniknúť a nazrieť mu do duše, neskúmajte
ako mlčí alebo ako hovorí alebo ako plače, ani to nie, ako blčí
tými najvznešenejšími ideálmi,
ale radšej sa mu prizrite, ako sa
smeje,“ cituje pán dekan Kováč
Adamov Dostojevského a pokračuje: „Ten, kto sa úprimne
pozrel do úsmevu Paľka, mal
možnosť poznať krásu jeho
duše a čistotu myšlienok. Som
rád, že patrím k tým, ktorým
to bolo umožnené...“ píše sa
v skutočnom príbehu Posledné
stretnutie.
„S čistým štítom kráčať svetom je ideál, ktorý by každý
z nás mal naplniť. Je to jedna
z najväčších výziev nášho pozemského pôsobenia. Je to spôsob, ako sa učíme žiť a ako sa
vyrovnávame so všetkým, čo
nás stretáva. Ako píše pán dekan Adamov v knihe venovanej pamiatke pána farára Pavla Pavlíka, nie vždy sa nám darí
kráčať svetom s čistým štítom.
Možno práve preto je potrebné
kráčať životom najmä s láskou,
pokorou a kajúcnosťou. Preto on píše knihy, a preto jednu
z nich venoval pamiatke svojho
priateľa a rybníckeho duchovného Pavla Pavlíka. Za všetkých vám autorovi za túto knihu, spomienku na obľúbeného
pána farára, ďakujem,“ zakončil príhovor Imrich Králik.
Po skončení omše pozval p.
dekan účastníkov liturgického
obradu pred kostol, kde bola
pre nich grátis pripravená nová kniha o vdp. Pavlíkovi. Jedným zo sponzorov vydania je aj
Obec Rybník. Ostatní záujemcovi si budú môcť publikáciu
Písané časom, ktorá vyšla vo
vydavateľstve Primaprint, zakúpiť na rybníckej fare.
Milí spoluobčania,
minulý týždeň sme sa spolu stretli na troch významných
podujatiach: s úctou sme položili kvety k pamätníku padlých, pripomenuli sme si Deň matiek a v nedeľu 11. mája
aj nedožité 50. narodeniny bývalého rybníckeho veľadôstojného pána farára Pavla Pavlíka, pamiatke ktorého venoval
knihu Písané časom náš súčasný rybnícky pán dekan Štefan
Kováč Adamov.
Ďakujem všetkým, ktorí sa obecných podujatí zúčastnili.
Prajem vám príjemné dni.
Imrich Králik, starosta
Pripomenuli
sme si ukončenie
2. svetovej vojny
Krásny darček mamám a starým mamám
DEŇ MATIEK PO RYBNÍCKY
V každodennom zhone, plnom povinností si veľakrát neuvedomujeme, ako sa striedajú
dni so sviatkami, ale je jeden na
ktorý by sme nemali nikdy zabudnúť a tým je deň našich najbližších a najdrahších bytostí,
deň Matiek. Vtedy je špeciálne čas povedať im ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú
a vyjadriť im našu vďačnosť za
všetko, čo pre nás urobili.
Už tradične druhá májová
nedeľa patrí všetkým mamám.
Slovo mama- zaznie z úst malého dieťaťa ako prvé. Toto
slovo dáva zmysel už aj malému dieťaťu aj keď mu ešte iné
slová nie sú úplne jasné. Mama
znamená istotu, lásku a porozumenie. A preto sme si aj my
uctili svoje mamy v tento dôležitý deň, ktorý patrí len im.
Každé dieťa chce svojej mame vyčarovať úsmev na tvári,
tie najmenšie vlastnoručným
darčekom, niektoré obľúbenými kvetmi, ktoré potešia ich
mamu.
Naše deti si uvili dvojhodinový program piesní a tancov
ku Dňu matiek 2014. Na úvod
celého programu sa prihovoril
pán starosta ku všetkým prí-
tomným mamám, starým mamám a odovzdal slovo našim
najmladším vystupujúcim detičkám z materskej školy. Tí
pod vedením pani učiteliek
pripravili krásne pásmo básničiek, pesničiek a tančekov.
Veľkému obdivu našich mám
a všetkých divákov sa dostalo folklórnemu pásmu v podaní našich najmenších pod
názvom „Rybnícka svadba“. V
ňom sa žiaci MŠ zablysli svojim talentom, prezentáciou prekrásnych krojov a láskou k fol-
klóru a našim tradíciám. Po
vystúpení žiakov MŠ prišli na
rad žiaci ZŠ, ktorí do svojho
vystúpenie vložili maximum
úsilia a celý program obohatili
krásnymi básňami vyjadrujúcimi úctu našim mamám, nezabudli na rôzne druhy tancov,
hier na hudobných nástrojoch
a piesní. Žiaci základnej školy všetkých prítomných svojim programom zaujali, pobavili a čo je najdôležitejšie vyčarili úsmev na perách svojim
mamám. Ich talent a úsilie bo-
li obdarené veľkým potleskom,
ktorý sa ozýval z miest našich
mám a starých mám v preplnenej sále kultúrneho domu.
Záver celého programu patril
detskému folklórnemu súboru
Kolovrátok, ktorý už tradične
urobil nádhernú bodku za celým programom. Po predstavení odchádzali domov všetci
účinkujúci so sladkou odmenou od pána starostu a mamičky s kvietkom v ruke, ktorý dostali od poslancov Obecného
zastupiteľstva. V neposlednom
rade si však odnášali so sebou
krásny zážitok.
Za tento zážitok, však vďačíme pedagogickému kolektívu z MŠ a ZŠ Rybník, ktorí vynaložili veľké množstvo síl aby
pripravili krásny program ku
Dňu matiek 2014. A tak mi dovoľte sa im za túto snahu veľmi pekne poďakovať. Celé vystúpenie prebehlo bez jedinej chybičky na čom sa podieľal celý kolektív organizátorov
tohto pekného dňa. Poďakovanie patrí aj zvukárom menovite Marcelovi a Jánovi Kleinovi, ktorí sa postarali kvalitným
ozvučením o umocnenie zážitkov prekrásneho vystúpenia.
RYBNÍK (zsz) - V stredu
7. mája sme si pripomenuli
69. výročie ukončenia druhej
svetovej vojny v Európe.
Pri tejto príležitosti sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov k pamätníku hrdinov.
Na výročnej spomienke
osláv víťazstva sa zúčastnil
starosta obce Imrich Králik,
predstavitelia obecného zastupiteľstva, členovia učiteľského
zboru a ďalší občania. Všetci
prítomní boli súčasťou slávnostného sprievodu, na čele
ktorého bol pán Ďurčať s kyticou v ruke a pani Zátiková
a pani Polomčáková sa podu-
jali niesť k pamätníku veniec.
Slávnostný sprievod sa zastavil pred pamätníkom, kde
sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov.
Starosta predniesol slávnostný príhovor, a potom členovia folklórneho súboru Krivín zaspievali krásne piesne, ktoré umocnili atmosféru
a nejednému z prítomných sa
zaleskla slzička v oku.
Práve toto neubránenie sa
emóciám svedčí o tom, že spomienky na prežité hrôzy nikdy
neupadnú do zabudnutia a úcta k padlým hrdinom je vždy
aktuálna.
SPOMIENKA
Odišla tíško bez rozlúčky ako odchádza deň a v našich srdciach zostáva
spomienka len. Nech s nami spomína
každý, kto ju mal rád. Dňa 10. 5. 2014
sme si pripomenuli 3. výročie, čo nás
navždy opustila naša drahá matka,
manželka, dcéra Ing. Janka Homolová
vo veku nedožitých 26 rokov.
Navždy budeš žiť v našich srdciach.
S láskou spomínajú manžel, syn a rodičia.
Download

Kráčať životom s čistým štítom DEŇ MATIEK PO