Základná škola s materskou školou sv. Gorazda,
Dlhá 78, 949 01 Nitra
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
školský rok 2012/2013
Mgr. Ing. Marek Malík
riaditeľ školy
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení
1. SPRÁVA OBSAHUJE:
a) základné identifikačné údaje o škole
1. názov školy :
Základná škola s materskou školou sv. Gorazda
2. adresa školy :
Dlhá 78, 949 01 Nitra
3. telefónne a faxové čísla školy : 037/6534348, 6578041, 6578042
4. internetová a elektronická adresa školy: internet: www.zsgorazdova.sk
e-mail: [email protected]
5. údaje o zriaďovateľovi školy:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nitra- Chrenová,
Chrenovská 25, 949 01 Nitra
6. mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie:
Mgr. Ing. Marek Malík – riaditeľ školy
Mgr. Daniela Baláţová – zástupca pre ZŠ
Mgr. Gabriela Libová – zástupca pre MŠ
7. údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:
Predsedom rady školy je Ing. Miriam Humayová
b) údaje o počte ţiakov školy, vrátane ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení
Počet detí
Trieda k 15. 9. 2012
1.
12
2.
15
3.
14
4.
17
5.
17
6.
5
7.
15
8.
13
9.
19
SPOLU:
127
Počet detí
Z toho
k 31. 8. 2013 integrovaní
13
1
15
13
4
16
5
18
2
4
2
15
2
12
4
19
20
125
2
údaje o počte detí v školskom zariadení:
Školské zariadenie
Materská škola
Školský klub detí
Počet detí
23
20
19
25
26
Oddelenie
I. trieda
II. trieda
III. trieda
I. oddelenie
II. oddelenie
c) údaje o počte zapísaných ţiakov do 1. ročníka základnej školy údaje o počtoch
a úspešnosti ţiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na
stredné školy
-
počet žiakov zapísaných do 1. ročníka: 22 z toho 1 odklad
úspešnosť žiakov na prijímacích pohovoroch
Umiestnenie žiakov 5. a 9. ročníka na stredné školy:
a/ ţiaci 5. ročníka
Úspešnosť ţiakov pri prijímaní na 8-ročné gymnáziá:
Názov školy
Odbor - číslo
Zameranie
Počet ţiakov
Gymnázium sv. C a M Nitra
7902500
gymnázium
4
b/ ţiaci 9. ročníka
Názov školy
Gymnázium Párovská
Gymnázium sv. C a M
Gymnázium Golianova
Gymnázium Vráble
SZŠ Nitra
Animus
SOŠ lesnícka
SPŠ Nitra
Hotelová akadémia
SPŠ stavebná
SOŠ Levická
SOŠ potravinárska
Odbor číslo
7902J00
7902J00
7902J00
7902J00
5356M00
5311M00
7237M03
4219M01
2675M00
2387M00
6323K00
3650M00
6444K00
6445K00
2977H00
Počet
ţiakov
gymnázium
1
gymnázium
1
gymnázium
1
gymnázium
2
zdravotnícky asistent
3
farmaceutický laborant
1
informačné systémy
1
lesníctvo
1
elektrotechnika
1
mechatronika
1
hotelová akadémia
1
staviteľstvo
2
čašník, servírka
1
kuchár
1
cukrár, kuchár
1
Zameranie
Tri ţiačky 9. ročníka sa v 1. kole prijímacích pohovorov neumiestnili ani na jednej
z vybratých škôl, zúčastnili sa 2. kola prijímacích pohovorov, po ňom boli prijaté na zvolené
školy.
Z 19 ţiakov sa 18 umiesnilo v študijných odboroch
1 umiestnil v učebnom odbore.
3
Všetci ţiaci boli sa po prijímacích pohovorov dostali sa na školy, ktoré si vybrali. Ich
vedomosti sú však z roka na rok slabšie. Skôr to svedčí o menšej náročnosti stredných škôl,
veľkom počte voľných miest na SŠ, kde uţ tieţ bojujú o kaţdého ţiaka.
d) údaje o počte ţiakov prijatých do prvého ročníka strednej školy, údaje o počte
a úspešnosti uchádzačov na prijatie
Zo základnej školy boli prijatí na stredné školy:
- 4 ţiaci na 8-ročné gymnázium
- z 19 ţiakov 9. ročníka boli prijatí všetci na stredné školy na ktoré sa hlásili
(podrobnejšie informácie o umiestnení ţiakov sú v odstavci c.)
e) údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie ţiakov podľa poskytovaného stupňa
vzdelania:
I.
stupeň
Predmet/priemer
1. trieda
Správanie
SJL
ANJ
Prírodoveda
Vlastiveda
Katolícke náboţenstvo
Matematika
Informatická výchova
Pracovná výchova
Výtvarná výchova
Hudobná výchova
Telesná výchova
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
- prospeli s vyznamen.
- prospeli veľmi dobre
- prospeli
- neprospeli
13
-
2. trieda
1,0
1,2
1,0
1,0
1,0
1,0
1,2
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Celkový prospech *
15
-
3. trieda
4. trieda
1,0
1,5
1,3
1,3
1,2
1,0
1,2
1,4
1,0
1,0
1,0
1,0
1,6
1,6
1,3
1,6
1,3
1,6
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
11
1
1
-
11
5
-
* poznámka v 1.ročníku uvádzať iba prospeli/neprospeli
trieda
Počet udelených pochvál
a ocenení tried. učiteľom
Počet udelených pokarhaní
triednym učiteľom
Počet udelených pochvál
1.
2.
3.
4.
10
-
-
_
-
-
-
_
3
3
3
3
4
a ocenení riaditeľom školy
Počet udelených pokarhaní
riaditeľom školy
-
-
-
_
* poznámka v 1.ročníku uvádzať iba prospeli/neprospeli
II.
stupeň
Predmet/priemer
Správanie
Slovenský jazyk a liter.
Anglický jazyk
Francúzsky jazyk
Fyzika
Chémia
Biológia/Prírodopis
Dejepis
Geografia/Zemepis
Občianska náuka
Katolícke náboţenstvo
Matematika
Informatika
Svet práce
Technika
Hudobná výchova
Výtvarná výchova
Výchova umením
Telesná a šport. výchova
Environmentál. výchova
- prospeli s vyznamen.
5. trieda 6. trieda 7. trieda 8. trieda
1,0
1,0
1,0
1,0
1,9
3,3
1,9
2,4
1,9
2,5
1,9
2,1
2,3
1,5
1,6
2,3
1,5
2,4
1,3
1,8
1,4
1,8
1,5
1,5
1,6
3,0
1,7
2,3
1,7
2,5
1,6
1,8
2,0
1,0
1,3
1,6
1,5
1,6
1,0
1,7
2,3
1,7
2,0
1,2
2,5
1,1
1,2
1,0
1,8
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,1
Celkový prospech
12
1
10
4
9. trieda
1,0
2,5
2,3
1,3
2,3
1,5
1,7
2,7
1,4
1,2
1,4
2,6
1,2
1,4
1,0
4
- prospeli veľmi dobre
2
0
3
5
11
- prospeli
- neprospeli
4
0
3
0
2
0
3
0
4
0
5.
-
6.
-
7.
5
8.
-
9.
-
1
-
2
-
-
4
-
-
2
3
-
-
-
1
2
trieda
Počet udelených pochvál
a ocenení triednym učiteľom
Počet udelených pokarhaní
triednym učiteľom
Počet udelených pochvál
a ocenení riaditeľom školy
Počet udelených pokarhaní
riaditeľom školy
5
Výsledky celoslovenského testovania ţiakov 9. ročníkov
Celkový počet žiakov, ktorí sa zúčastnili testovania: 19
Predmet
SJL
MAT
body
ZŠ sv. Gorazda
19,05
Priemer v SR
16,88
%
body
76,21
14,42
67,51
12,01
%
72,11
60,07
Žiaci 9. ročníka dosiahli v tomto školskom roku lepšie výsledky ako bol celoslovenský
priemer. Zo SJL o 8,7% a MAT o 12,04% a to aj napriek tomu, že triedy na II. stupni sú
oslabené odchodom žiakov na 8 ročné gymnáziá ( 30 až 40% žiakov).
Prospech :
Ţiaci spolu/ trieda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ţiaci ku koncu šk. roka
z toho: prospeli
neprospeli
neklasifikovaní
Ţiaci ktorí robili opr. skúšku
Ţiaci klasifik. 2.,3. a 4.
stupňom zo správania
Ţiaci, ktorí dostali
napomenutie riaditeľom školy
Ţiaci ktorí dostali pochvalu
riaditeľom školy
Ţiaci zo soc. znevýhodneného
prostredia
13
13
15
15
13
13
16
16
18
18
4
4
15
15
12
12
19
19
1
2
3
3
3
2
3
Počet vymeškaných hodín
- z toho neospravedlnených
1018
1102
1113
798
1660
3
4
1753 1150
226
521
Počet udelených pochvál a ocenení triednym učiteľom: 15
Počet udelených pokarhaní triednym učiteľom:
3
Počet udelených riaditeľských pochvál a ocenení:
21
Počet udelených pokarhaní riaditeľom školy:
3
f) zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola
zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov:
Uvádzajú stredné školy
6
g) údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy:
Celkový počet zamestnancov v šk. rok 2011/2012
zamestnanci
- pedagogickí
- nepedagogickí
interní
externí
interní
počet
20
7
10
kvalifikovaní
20
7
-
nekvalifikovaní
-
Pedagogickí pracovníci
Zaradenie
Aprobácia
________________________________________________________________________
K - kvalifikovaný
N - nekvalifikovaný
Riaditeľ: Mgr. Ing. Marek Malík
Duchovný správca školy: d.p. ICLic. Peter Korenčiak
Zástupca riaditeľa pre ZŠ: Mgr. Daniela Baláţová
Zástupca riaditeľa pre MŠ: Mgr. Gabriela Libová
CHE, KNB
KNB
KNB, ETV
I. stupeň ZŠ,
predprimárna výchova
K
K
K
K
Materská škola:
Marta Molnárová
Mgr. Mária Petríková
Mgr. Nikol Molnárová
Ľudmila Szabóová
PaedDr. Lenka Gughová
SPŠ učiteľstvo pre MŠ
vychovávateľstvo, predprimárna výchova
učiteľstvo pre MŠ
SPŠ učiteľstvo pre MŠ
I. stupeň ZŠ, predprimárna výchova
K
K
K
K
K
I. stupeň ZŠ
I. stupeň ZŠ, FRJ
I. stupeň ZŠ,
špeciálna pedagogika- poradenstvo
I. stupeň ZŠ
K
K
K
SJL, ETO
ANJ, I. stupeň ZŠ
SJL,DEJ
MAT,BIO
MAT, FYZ
K
K
K
K
K
špeciálny pedagóg
K
Základná škola:
ročník 1. – 4.
1.
2.
3.
Mgr. Ľubica Hricová
PaedDr. Jana Nemčeková
PaedDr. Anna Fabišová
4.
Mgr. Xénia Vargová
K
ročník 5. – 9.
5.
6.
7.
8.
9.
Mgr. Katarína Rosinová
Mgr. Mária Šillerová
Mgr. Silvia Antonyová
PaedDr.. Katarína Koprdová
Mgr. Katarína Halajová
Mgr. Zita Ševčíková
7
Mgr. Róbert Krajčír
INF,TSV
K
Školský klub
1. Bc. Anna Kompasová
2. Ing. Katarína Šlosárová
Vychovávateľstvo
VŠP, DPŠ – vychovávateľstvo
K
K
Externí pracovníci
d.p. Mgr. Ondrej Kellner
d.p. Mgr. Eduard Janíček
KNB
KNB
K
K
Odbornosť vyučovania
Predmet
Slovenský jazyk a literatúra
Matematika
Anglický jazyk
Francúzsky jazyk
Geografia
Biológia
Občianska náuka
Informatická výchova
Informatika
Chémia
Fyzika
Dejepis
Environmentálna výchova
Prírodoveda
Vlastiveda
Katolícke náboţenstvo
Hudobná výchova
Výtvarná výchova
Výchova umením
Telesná výchova
Telesná a športová výchova
Technika
Svet práce
Pracovné vyučovanie
Počet hodín
vyučovaných
odborne
57
41
21
4
0
9
0
3
6
6
6
8
1
7
3
18
7
8
1
8
10
0
0
1
Počet hodín
vyučovaných
neodborne
0
0
5
0
9
0
4
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
Odborne vyučovaných hodín spolu:
Neodborne vyučovaných hodín spolu:
Spolu
8
225 h
21h
246h
91,5%
8,5%
% odbornosti
100%
100%
76%
100%
0%
100%
0%
100%
100%
100%
100%
88%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
100%
Nepedagogickí pracovníci v šk. rok 2012/2013
Ekonómka školy: Viera Majerechová
Zariadenie školského stravovania
Mária Trojnová
vedúca - od 1.2. 2013 Viera Majerechová
Emília Jedličková
hlavná kuchárka
Mária Czaková
prevádzková pracovníčka
Anna Maťašovská
prevádzková pracovníčka
Školník a upratovačky
Štefan Šrank
Margita Peťovská
Margita Fejdiová
Jana Fúriková
Anna Červenková
školník
upratovačka
upratovačka
upratovačka
upratovačka
h) údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
Forma vzdelávania
počet vzdelávaných
Vyuţitie IKT v práci učiteľa
ITK pri riadení školy
Štúdium vedúcich pedagogických pracovníkov
I. kvalifikačná skúška /alebo jej náhrada/
priebeh vzdelávania
Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ
Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky
2
1
ukončené
ukončené
ukončené
ukončené
ukončené
ukončené
Funkčné inovačné štúdium
2
ukončené
13
1
3
8
i) údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Základná škola sv. Gorazda
Dátum
September
Október
November
December
Január
Akcia
Slávnostné otvorenie šk. roku 2012/2013, sv. omša v kostole
sv. Martina na Chrenovej
Modlitba sv. ruţenca
Výchovný koncert s protidrogovou tematikou
Zber papiera
Beseda o misiách
Ochrana ţivota a zdravia
Komparo
Testovanie – T5
Posviacka adventných vencov
Slávnosť sv. Mikuláša
Pytagoriáda – matematická súťaţ
Farské trhy
Školské trhy
Vianočná akadémia
Beseda s misionárom
Korčuliarsky kurz v Šali
9
celá škola
celá škola
2.stupeň
celá škola
celá škola
celá škola
8. a 9. ročník
5. ročník
zástupca triedy
celá škola
celá škola
celá škola
celá škola
celá škola
celá škola
2.stupeň
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Popolcová streda – sv. omša
Kríţová cesta
Chemická olympiáda – šk. kolo
Hviezdoslavov Kubín – šk. kolo
Kríţová cesta
Monitor T9/2013
Mestské misie pre ţiakov školy
Obvodné kolo Chemickej olympiády
Výstava známok s tematikou sv. Cyrila a Metoda
Pytagoriáda P3, P4, P5 – obvodné kolo
Matematická súťaţ „KLOKAN―
Ochrana ţivota a zdravia
Deň kresťanských učiteľov – sv. Ján de la Salle
Envirodeň – Gardenia
Literárno – dejepisná exkurzia Brezová pod Bradlom
celá škola
celá škola
9. ročník
celá škola
celá škola
9. ročník
celá škola
9. ročník
celá škola
2.stupeň
celá škola
2.stupeň
celá škola
celá škola
7.,8. a 9. ročník
Deň katolíckych škôl – Nanebovstúpenie Pána – sv. omša
Envirosúťaţ – „Les ukrytý v knihe―
Zber papiera
Prijímacie pohovory 5. a 9. ročník
Slávnosť Kristovho Tela a Krvi – sv. omša
MDD
Fotografovanie tried – šk. rok 2012/2013
Biologická olympiáda – kateg. F, obvodné kolo
Memoriál Stanka Chytrého
Prijímacie pohovory 2. kolo
Školský výlet – Krpáčovo
Výstava v KOS
Školský výlet – Levice
Výsledky matematických súťaţí, vyhodnotenie – diplomy
Ďakovná sv. omša - záver šk. roka
celá škola
5.,7.,8. ročník
celá škola
5. a 9. ročník
celá škola
celá škola
celá škola
4., 5. ročník
celá škola
9.ročník
7.,8. a 9. ročník
5. ročník
5. ročník
celá škola
celá škola
* Spev ţiakov na sv. omšiach pod vedením Mgr. X. Ferenczyovej - počas celého šk. roka
SÚŤAŢE
VÝTVARNÉ SÚŤAŢE
Literárno-výtvarná súťaži detí a mládeže Nitrianskeho kraja o cenu Zlaty Dvončovej:
Biblia očami detí
Viktória Trebichalská- 3.miesto
Cyril a Metod pri príležitosti výročia príchodu na Slovensko
Emanuel Kukučka -bez ceny s umiestnením na vernisáţi v Okresnom osvetovom
stredisku
BIBLICKÁ OLYMPIÁDA
Školské a diecézne kolo
MATEMATICKÉ SÚŤAŢE
10
Maxík
Matúš Roganský, Katarína Goldová, 2.roč .- úspešní riešitelia
Peter Szovicz 4.roč. - úspešný riešiteľ
Klokan
Zúčastnili sa ţiaci 2.- 4.ročníka v počte 12
Samuel Bezák 3.roč. - medzi 20-timi najúspešnejšími riešiteľmi v rámci Slovenska
Úspešní riešitelia: Denis Marcinkech, Matej Lauko
Zúčastnili sa ţiaci 5., 7., 8. a 9. ročníka
KOMPARO
Ţiaci 8. a 9. ročníka
Pytagoriáda
Úspešný riešiteľ okresného kola –Martin Kompas
Úspešná riešiteľka školského kola: Zuzana Petríková
Matematická olympiáda
Zúčastnili sa ţiaci 4.ročníka v rámci domáceho a školského kola.
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
– obvodné kolo – František Valovič – 4. miesto
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
– obvodné kolo – mladší ţiaci
3. miesto: Zuzana Kočajdová, Bianka Floreková, Martin Kompas, Peter Szovics,
Michal Michaliček
– obvodné kolo – starší ţiaci
4. miesto: Denisa Hallová, Simon Hrudka, Adam Valent, Lukáš Kozár,
Barbora Koprdová
LITERÁRNO – DRAMATICKÉ SÚŤAŢE
Hviezdoslavov Kubín
- obvodné kolo
Peter Szovicz - 2 miesto
David Ceglédy – 7. roč.
Martin Bujdák – 9. roč.
ŠPORTOVÉ SÚŤAŢE
Memoriál Stanislava Chytrého
futbal 3.a 4. ročník – 1. miesto
Turnaj žiakov ZŠ v stolnom tenise na ZŠ sv. Marka v Nitre
Olympijský viacboj - atletická súťaţ pre ţiakov ZŠ, október 2012
11
INÉ SÚŤAŢE
iBobor - informatická súťaţ pre ţiakov ZŠ
Cyklisti pozor
Les ukrytý v knihe
Environmentálna súťaţ – plagáty s tematikou lesa – 5., 7., 8. ročník
j) údaje o projektoch, do ktorých bola škola zapojená a ktoré realizuje
Projekty:
Memoriál S. Chytrého
Gorazdov slávik
Škola podporujúca zdravie
certifikát
Infovek
Cesta
e Slovakia
Renovabis- integrovaní ţiaci
Otvorená škola – oblasť športu
Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ
Renovabis- modernizácia vyučovania
Moja família kurz
Rok
1998
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2008
2009
2010
2011
k) údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v
škole
1. Kontrola priebehu realizácie celoplošného testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ
Inšpekcia bola vykonaná dňa 6.2.2008 a celoplošného testovania sa zúčastnili všetci 17 ţiaci 9.
ročníka.
Závery:
Pokyny pre administráciu testov celoplošného testovania ţiakov 9. ročníkov boli s výnimkou
času ukončenia testovania dodrţané. Školský koordinátor a administrátor zabezpečili vhodné
priestory, dodrţali určený čas na vypracovanie testov a poradie ich zadávania. Počas testovania
sa okrem sklzu vo vzťahu k stanovenému časovému harmonogramu nevyskytli rušivé
momenty.
3. Stav a úroveň vyučovania a učenia sa vo vybraných predmetoch v ZŠ
Tematická inšpekcia vykonaná od 7.10.2009 do 8.10.2009 a 12.10.2009
Závery
Silnou stránkou výchovno-vzdelávacieho procesu bolo sprístupňovanie poznatkov
zrozumiteľným spôsobom, s dôrazom na vytváranie predstáv a postupov praktických
činností s rešpektovaním individuálneho učebného a pracovného tempa, pouţívanie
správnych postupov a dokončenie úloh v dohodnutej kvalite a čase. Ţiaci prejavovali záujem
o učenie, vedeli sa vecne k danej učebnej téme vyjadrovať, pouţívali správne postupy pri
praktických činnostiach, vedeli prezentovať svoje poznatky a zručnosti, dokončiť úlohy v
stanovenom čase i kvalite. K oblastiam, ktoré si vyţadujú zlepšenie, patrí formulácia cieľov
vyučovania k očakávaným výsledkom ţiakov, vyuţívanie diferencovaných úloh s ohľadom na
ich rozdielne vzdelávacie schopnosti, zadávanie úloh na získavanie a spracovanie
12
informácií z rôznych zdrojov, rozvíjanie hodnotiacich a sebahodnotiacich zručností
ţiakov. Ojedinelé zaradenie skupinovej práce neumoţnilo ţiakom dostatočne rozvíjať sociálne
kompetencie a zručnosti v tímovej práci. Málo bolo uplatnené hodnotenie klasifikáciou.
Ţiaci nemali moţnosť rozvíjať si informačné a komunikačné kompetencie.
Úroveň dosiahnutých vzdelávacích výsledkov je na základe vyhodnotenia testov z
prírodovedy vo 4. ročníku priemerná, v 9. ročníku z fyziky a prírodopisu nevyhovujúca.
ŠSI pri výkone inšpekcii používa tieto stupne hodnotiace výrazy:
popis hodnotiacich údajov:
veľmi dobrý
- výrazná prevaha pozitív, drobné formálne nedostatky, mimoriadna
úroveň
dobrý
- prevaha pozitív, formálne, menej významne vecné
nedostatky, nadpriemerná úroveň
priemerný
- vyrovnanosť pozitív a negatív, priemerná úroveň
málo vyhovujúca - prevaha negatív, výrazné nedostatky, citeľne slabé miesta,
podpriemerná úroveň
nevyhovujúci - výrazná prevaha negatív, zásadné nedostatky ohrozujúce
priebeh výchovy a vzdelávania
l) údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
ZŠ s MŠ sv. Gorazda je plne organizovaná škola s kapacitou 250 ţiakov. Má 3 triedy
v MŠ a 10 kmeňových tried v ZŠ, počítačovú učebňu, malú telocvičňu a dve viacúčelové
ihriská. Súčasťou školy je školský klub detí s 2 oddeleniami a zariadenie školského
stravovania. Materiálno-technické vybavenie školy je dopĺňané podľa finančných moţností
rozpočtu školy i za pomoci občianskeho zdruţenia Spoločenstva rodičov.
m) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
1. dotácia z štátneho rozpočtu na ţiakov /v celých €/
Normatívny príspevok od zriaďovateľa ZŠ
Nenormatívne príspevky:
- vzdelávacie poukazy
266 846
3 051
- asistent učiteľa
2 376
- príspevok na výchovu a vzdelávanie MŠ
2 570
- príspevok na školské zariadenia
124 180
- príspevky od rodičov za školské kluby
2 485
- príspevky od rodičov v materskej škole
4 752
- iné ostatné výnosy a dary (vrátane vl. organizácie)
6 638
- dopravné ţiakom
2 330
- príspevok na deti zo SZP
67
- príspevok zriaďovateľa
1 053
Príjmy spolu
416 348
Čerpanie dotácie na ţiaka premietnuté v nákladoch:
501 Spotreba materiálu: nevyhnutné učebné a školské pomôcky, reţijný materiál,
13
kancelárske a hygienické potreby, materiál na opravy, drobný hmotný majetok,
o ktorom sa účtuje ako o zásobe, uč. pomôcky
13 692
502 Spotreba energie, elektrická energia, vodné, stočné a plyn
19 729
512 Cestovné
142
518 Ostatné sluţby všetky sluţby obstarané externe, napr. dodávka tepla,
komunikačné náklady /telefón, poštovné/, revízie, BOZP, školenia, opravy
nakupované sluţby v celkovej sume
42 364
521 Mzdové náklady v členení:
- základná škola
156 631
- školské zariadenia
89 188
- rezervy na nevyčerpané dovolenky
6 773
spolu
252 592
524 Zákonné sociálne poistenie
- základná škola
52 723
- školské zariadenia
33 738
- poistné k rezervám
2 384
spolu
86 461
527 a 528 Zákonné sociálne náklady
546 a 549 – Iné ostatné náklady, dary
Výdavky spolu
9 192
5 286
429 458
2. príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od
rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči ţiakovi vyţivovaciu povinnosť
 Príspevky od rodičov za ŠKD a MŠ
7 237
Príspevky boli vyčerpané v celkovej sume a pouţité na rôzny spotrebný tovar, školské
pomôcky, učebné pomôcky, drobný hmotný majetok.
3. finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich pouţitia v členení
podľa financovaných aktivít
celkové prostriedky
10 327
 vzdelávacie poukazy
3 051
- pouţitie mzdové náklady a poistné
3 051
 asistent učiteľa
2 376
- pouţitie – mzdové náklady a poistné
2 376
 príspevok na výchovu a vzdelávanie MŠ
2 570
- pouţitie – mzdové náklady a poistné
676
- prevádzka – nákup materiálu – učebné pomôcky
1 894
 dopravné
2 330
- pouţitie – vyúčtované dopravné ţiakom v plnej výške
2 330
4. finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov ţiakov,
právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich pouţitia v členení podľa finančných
aktivít
Spoločenstvo rodičov
720 €
- prostriedky boli pouţité na nákup učebných pomôcok, nevykazujú sa v protokole
o hospodárení. Sú vykázané v stave majetku ako dary.
Základná škola s materskou školou sv. Gorazda dosiahla v celkovom hospodárení za
rok 2012 stratu 13 111 eur, ktorá vznikla nedofinancovaním školských zariadení z podielových
daní. Cirkevné školské zariadenia, ktoré sú súčasťou našej školy boli financované vo výške od
73 do 83 % v porovnaní s obecnými školami. Tieto finančné prostriedky nepostačovali ani na
14
pokrytie mzdových nákladov a odvodov. Situáciu nám pomohlo vyriešiť Mesto, ktoré nám
poskytlo koncom roka finančné prostriedky na oddlţenie.
Stav a pohyb majetku získaného z prostriedkov zriaďovateľa, dary, kniţnica
HIM /podľa doteraz vedenej evidencie/
Stav k 1. 1. 2012
Prírastky
Úbytky
Konečný stav k 31. 12. 2012
5 661,49 €
5 551,49
DHM od 0 € do 50 €
Stav k 1. 1. 2012
Prírastky
Úbytky
Stav k 31. 12. 2012
5 954,61 €
5 954,61 €
DHM od 50 € do 1 700 €
39 336,74 €
Stav k 1. 1. 2012
Prírastky
Úbytky
Konečný stav k 31. 12. 2012
39 336,74 €
Kniţnica
Počiatočný stav k 1. 1. 2012
Prírastky
Úbytky
Konečný stav k 31. 12. 2012
3 073,68 €
0
0
3 073,68 €
Dary
Stav k 1. 1. 2012
Prírastky
Úbytky
Konečný stav k 31. 12. 2012
34 439,93 €
2 192,74
36 632,67 €
Ročná účtovná uzávierka nebola overená audítorom.
n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský
rok a vyhodnotenie jeho plnenia
Katolícka škola sleduje kultúrne ciele a výchovu mládeţe tak ako ostatné školy. Je však pre
ňu charakteristické, ţe vytvára pre ţiakov prostredie spolunaţívania preniknuté duchom
evanjeliovej slobody a lásky. Špecifikum katolíckej školy spočíva:
 vo výchovnom prostredí ako súčasť katolíckej Cirkvi
 v rozvoji osobnosti mladého človeka
 v zosúladení kultúry a Evanjelia podľa usmernenia Kongregácie pre katolícku výchovu
 v stále prítomnom svetle viery
Cieľom katolíckej školy je viesť ţiakov k správnemu spôsobu ţivota:
 aby si plnili čo najlepšie študijné a pracovné povinnosti
 osvojili si kresťanské čnosti a nadobúdali skúsenosti ţivota podľa nich v triede, rodine,
15



medzi rovesníkmi v prostredí v ktorom ţijú a s odvahou znášali ťaţkosti
pomáhali tým, ktorí to potrebujú
dávali dobrý príklad ţivota
ţili ţivot modlitby, hľadali v Evanjeliu a v Jeţišovom ţivote inšpiráciu pre kaţdodenný
ţivot
Pri plnení strategických cieľov rozvoja školy je potrebné dôsledne sledovať všetky zmeny
navrhované MŠVVŠ SR, najmä v štátnom vzdelávacom programe. Vzdelávanie ţiakov
základnej školy musí reagovať na nové sociálne a ekonomické podmienky na Slovensku i vo
svete, na nové trendy v pedagogike, psychológii vede a výskume. Úloha je o to naliehavejšia,
ţe sme súčasťou Európskej únie. Na základnej škole sa vytvára vzťah k jednotlivým vedným
odborom a kladú sa základy vedomostí. Koncepčný plán bol prerokovaný a schválený dňa
20.8. 2012 na päťročné obdobie.
Výchovno-vzdelávaciu činnosť chcem zamerať na tieto hlavné ciele:
1. Skvalitnenie výučby cudzích jazykoch: anglický a francúzsky jazyk.
2. Rozvíjanie kompetencií ţiakov v IKT.
3. Zabezpečenie vzdelávania začlenených ţiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími
potrebami, ich prijatie v spoločenstve školy, rozvíjanie sociálneho cítenia
a emocionálnej inteligencie ostatných ţiakov.
4. Formovanie zodpovedného vzťahu k ţivotnému prostrediu.
Týmto zameraním môţe škola pripraviť ţiakov na úspešné zvládnutie vyšších stupňov
vzdelania, pripraviť ich na dobré uplatnenie v ţivote. Naša spoločnosť potrebuje jazykovo
vybavených ľudí, ktorí aktívne ovládajú IKT a pritom dokáţu tímovo pracovať, sú sebakritickí
a emocionálne zrelí. Prípravu ţiakov je potrebné usmerňovať tak, aby boli schopní kriticky a
tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Je vhodné formovať u ţiakov tvorivý
ţivotný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu a sociálne cítenie.
Plnenie koncepčných zámerov školy za rok šk. rok 2012/2013
Smerovanie školy je zamerané na skvalitnenie výučby cudzích jazykov, environmentálnu
výchovu a vzdelávanie ţiakov so ŠVVP. Dosiahli sa tieto výsledky:
1. Pre skvalitnenie výučby IKT a cudzích jazykov pouţívame techniku, ktorú sme dostali v
rámci projektu „Modernizácia vyučovacieho procesu― a Renovabis. Vo vyučovacom procese
vyuţívame dve interaktívne tabule eBeam, učitelia majú k dispozícii notebooky a
dataprojektor. Prístup k internetu je zabezpečený v kaţdom pavilóne školy. Zakúpili sme
program aSc Agenda 2014, ktorého súčasťou je EduPage Elearning. Učitelia majú moţnosť
vyuţívať 2300 testov a majú bezplatný prístup do celoslovenskej digitálnej a virtuálnej
kniţnice a tieţ do programov z datakabinetu. Pri vyučovaní cudzieho jazyka venujeme
pozornosť inovatívnym metódam a formám výučby, ako sú projektové vyučovanie,
obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie (CLIL), v niţších ročníkoch vyuţívať
najmä lingvomotorickú metódu — TPR (Total Physical Response), hru ako motivačnú
didaktickú metódu, tvorivé záţitkové metódy, vo vyšších ročníkoch personalizované
učenie, inscenačné metódy. K realizácii metódy CLIL na našej škole sme mali poradu
s koordinátorkou projektu doc. Pokrivčákovou z Katedry lingvodidaktiky UKF v Nitre.
Jej rady a usmernenia vyuţijeme pri zavádzaní metódy v nasledujúcom školskom roku.
2. Ţiaci s poruchami zraku pouţívajú polohovateľné stoly a stoličky. Pre učiteľov sme
pripravili praktické workshopy s pracovníkmi CPPP v Nitre. Pre začlenených ţiakov máme
zakúpené špeciálne výukové IKT programy a pomôcky.
16
3. Na škole sme usporiadali environdeň zameraný na ochranu ţivotného prostredia. Pouţívame
učebné pomôcky na stanovenie vody, pôdy a vzduchu najmä v 5 ročníku na predmete
environmentálna výchova, ktorý sme zaradili do ŠkVP. Pripravili sme otvorené hodiny
s ukáţkami stanovenia základných parametrov uvedených zloţiek ţivotného prostredia.
Pri tvorbu nového strategického plánu sme vyuţili poţiadavky rodičov vyjadrené formou
anonymného dotazníka zameraného na hodnotenie kvality školy a jej ďalšieho smerovania.
p) výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia ţiakov na
pracovnom trhu, alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium
Uvádzajú stredné školy.
2. ĎALŠIE INFORMÁCIE O ŠKOLE
a) informácia o psychohygienických podmienkach výchovy a vzdelávania v škole
Areál školy je veľmi pekný, má charakter parku a je vhodný pre aktivity ŠKD a športových
záujmových útvarov. Netypické usporiadanie tried prispieva k vytvoreniu moţno povedať
aţ „rodinnej― atmosféry školy.
b) voľnočasové aktivity školy
V šk. roku 2012/2013 škola ponúkla ţiakom tieto záujmové krúţky:
Krúţky
Počet skupín
Vyučujúci
Aprobácia
I. stupeň ZŠ
1. Krúţok tvorivosti
2. Spevokol
3. Športový krúţok
4. Práca s počítačom
5. Kynologický krúţok
6. Šachový krúţok
1
1
1
1
1
1
Mgr. Mgr. Ľubka Hricová
Mgr. Xénia Vargová
PaedDr. Jana Nemčeková
Jozef Foltánek
Mgr. Zita Ševčíková
PaedDr. Katarína Koprdová
I. stupeň ZŠ
I. stupeň ZŠ
I. stupeň ZŠ
1. Cvičenia zo SJL
3. Cvičenia z MAT
3. Konverzácia z ANJ
1
1
1
Mgr. Silvia Antonyová
Mgr. Katarína Halajová
Mgr. Mária Šillerová
SJL, DEJ
MAT,FYZ
ANJ, I. stupeň ZŠ
4.
5.
6.
7.
1
1
1
1
Jozef Foltánek
Mgr. Zita Ševčíková
Mgr. Katarína Rosinová
Mgr. Róbert Krajčír
špeciálny pedagóg
SJL, ETO
INF,TSV
špeciálny pedagóg
MAT, BIO
II. stupeň ZŠ
Práca s počítačom
Kynologický krúţok
Relaxačný krúţok
Športovo turistický
Vzdelávacie poukazy odovzdalo škole 101ţiakov.
c) spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie sluţieb deťom, ţiakom a rodičom
17
Pri ZŠ s MŠ sv. Gorazda je zaloţené občianske zdruţenie Spoločenstvo rodičov.
Cieľom spoločenstva je v spolupráci s pedagogickými pracovníkmi, orgánmi štátnej správy
a miestnej samosprávy zabezpečovať:
1. Kvalitnú výchovu a vzdelávanie detí zaloţené na kresťanských zásadách.
2. Ochranu práv detí, ktoré sú zakotvené v Dohovore o právach dieťaťa s dôrazom na
rešpektovanie jeho osobnosti.
3. Ochranu záujmov rodičov detí, vyplývajúcu z ich práva na výber typu školy a formy
výchovy a vzdelávania detí.
4. Ochranu učiteľov pred neoprávneným zasahovaním do ich kompetencií.
Činnosť spoločenstva bude zameraná na tieto oblasti:
o výchovno-vzdelávaciu
o spoločenskú
o verejno-prospešnú
o poradensko-propagačnú.
1. Zhromaţďuje námety, pripomienky a poţiadavky rodičov na zodpovednú výchovu a
kvalitné vzdelávanie v duchu katolíckej viery.
2. Podieľa sa na riešení výchovných a vzdelávacích problémov.
3. Ochraňuje ţiakov pred negatívnymi metódami vo výchove a vzdelávacom procese,
stresovými situáciami a pred ich nadmerným zaťaţovaním.
4. Dbá o celostné formovanie detí na zrelé osobnosti po stránke vedomostnej, kultúrnej,
morálnej, ktoré budú prínosom pre spoločnosť.
5. Napomáha rozvoju záujmovej činnosti detí, spolupracuje s vedením školy pri
organizovaní lyţiarskych výcvikov, vlastivedných a iných zájazdov.
6. Pomáha ţiakom, ktorí pochádzajú zo sociálne slabšieho prostredia, v oblasti morálnej,
prípadne materiálnej
7. V rámci záujmovej a mimoškolskej činnosti napomáha zavádzaniu informačných a
komunikačných technológií.
8. Podieľa sa na ochrane zdravia detí, podporuje ich zdravý telesný a psychický vývin.
9. Organizuje účasť svojich členov na odborných, vzdelávacích a poradenských
podujatiach.
10. Podporuje rozvoj vzájomných stykov medzi školami na území SR i so školami v
zahraničí.
Okrem toho, ţe poskytujeme deťom moţnosť vo voľnom čase pracovať v rôznych
krúţkoch rodičia majú môţu prísť kedykoľvek konzultovať otázky súvisiace s výchovou
a vzdelávaním svojich detí aj okrem rodičovských spoločenstiev a dňa otvorených dverí .
d) informácia o vzájomných vzťahoch medzi školou a deťmi alebo ţiakmi, rodičmi
a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove
a vzdelávaní v školách podieľajú
-
-
Vzájomné vzťahy medzi školou, žiakmi a ich rodičmi sú na dobrej úrovni. Prípadné
návrhy, alebo nedostatky sú riešené priebeţne, takţe za uplynulý rok sme
nezaznamenali ţiadnu sťaţnosť zo strany rodičov. Počas šk. roka organizujeme
niektoré aktivity (najmä na 1. stupni) za účasti rodičov, napr. Deň matiek, Vianočné
posedenie, Misijné trhy a pod.
Spolupracujeme s MŠ v najbližšom okolí školy, pripravujeme pre nich kultúrny
program, otvorené hodiny v 1. ročníku pre predškolákov, a iné aktivity.
Vo farnosti – spolupracujeme so správcom farnosti, naši ţiaci účinkujú v detskom
spevokole, ktorý vedie p. uč. Vargová, na Deň matiek sme pripravili kultúrny program
a pod.
18
-
Mestský úrad – zapojili sme sa do rôznych projektov organizovaných Mestským
úradom ako je napr. Deň športu, Hodina deťom, Dni zdravia, Nitrianska školská liga,
Challenge day... Dobrú spoluprácu máme aj s útvarom školského úradu na MÚ.
19
Zápisnica z hodnotiacej porady za školský rok 2012/2013 konanej dňa 29.06.2013
Prítomní : Riaditeľ: Mgr. Ing. M. Malík
Zástupkyňa: Mgr. D. Baláţová
Vyučujúci: PaedDr. J. Nemčeková, Mgr. Ľ. Hricová, Mgr. X. Vargová, PaedDr. A.
Fabišová, Mgr. M. Šillerová, Mgr. S. Antonyová , Mgr. K. Halajová,
Mgr. Z. Ševčíková, Mgr. R. Krajčír, Ing. K. Šlosárová
Program:
1. Kontrola uznesení
2. Vyhodnotenie správania a prospechu ţiakov
3. Zhodnotenie úspešnosti ţiakov na prijímacích pohovoroch
4. Výsledky výstupných testov a previerok
5. Uznesenie
K bodu 1: Kontrola uznesení
Pedagogická rada na klasifikačnej porade za 2. polrok šk. roka 2012/2013 prijala tieto
uznesenia:
Uznesenie č. 11
Pedagogická rada berie na vedomie klasifikáciu výchovno- vzdelávacieho procesu. Po
prerokovaní hodnotenia správania za II. polrok šk. roka 2012/2013 pedagogická rada odporúča
riaditeľovi prijať tieto pokarhania a pochvaly a následne vydať rozhodnutia :
Napomenutie triednym učiteľom: A. Berky (9. roč.)
Pokarhanie triednym učiteľom: M. Chovanec (6.roč.)
Pokarhanie riaditeľom školy: S. Michalička (6. roč.), M. Pintér (8.roč.), M. Bujdák (9.
roč.)
Pochvala riaditeľom školy: A. Benc (1. roč.), P. Bódi (1. roč.), S. Majerech (1. roč.), K.
Goldová (2. roč.), A. Molitorisová (2. roč.), S. Hlavatý (2. roč.),
S.Bezák (3.roč.), E. Kukučka (3.roč.), M. Krajčíková (3.roč.), L.
Valentíková (6. roč.), V. Humay (7.roč.), D. Ceglédy (7.roč.), J.
Balázsyová (8.roč.) N. Jánošíková (8.roč.), B. Floreková (4.roč.), Z.
Kočajdová, P. Szovicz (4.roč.), B. Koprdová (5.roč.), Z. Petríková
(5.roč.), E. Vlasáková (5.roč.), S. Hrudka (5.roč.), A. Minár (9.roč.),
M. Lauko (9.roč.), M. Harvanová (9.roč.)
Z: Malík
T: 25.6.2013
Uznesenie č. 12
Pedagogická rada ukladá oboznámiť rodičov ţiakov s udelením pokarhania alebo pochvalou.
Z: triedni učitelia
T: 28.6.2013
Tieto uznesenia boli splnené.
K bodu 2: Vyhodnotenie správania a prospechu ţiakov za celý školský 2012/2013
PROSPECH:
Počet ţiakov celkom: 125
Počet prospievajúcich:
125
20
Počet neprospievajúcich: 0
Počet udelených pochvál a ocenení triednym učiteľom: 15
Počet udelených pokarhaní triednym učiteľom:
3
Počet udelených riaditeľských pochvál a ocenení:
21
Počet udelených pokarhaní riaditeľom školy:
3
DOCHÁDZKA:
Počet vymeškaných hodín:
1.stupeň:
2.stupeň:
spolu:
4 986
4 355
9 341
Počet vymeškaných hodín ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia: 0
Priemer ospravedlnených hodín na ţiaka: 74,73
Počet neospravedlnených hodín:
0
K bodu 3: Zhodnotenie úspešnosti ţiakov na prijímacích pohovoroch
a/ ţiaci 5. ročníka
Úspešnosť ţiakov pri prijímaní na 8-ročné gymnáziá:
Názov školy
Odbor - číslo
Zameranie
Počet ţiakov
Gymnázium sv. C a M Nitra
7902500
gymnázium
4
b/ ţiaci 9. ročníka
Názov školy
Gymnázium Párovská
Gymnázium sv. C a M
Gymnázium Golianova
Gymnázium Vráble
SZŠ Nitra
Animus
SOŠ lesnícka
SPŠ Nitra
Hotelová akadémia
SPŠ stavebná
SOŠ Levická
SOŠ potravinárska
Odbor číslo
7902J00
7902J00
7902J00
7902J00
5356M00
5311M00
7237M03
4219M01
2675M00
2387M00
6323K00
3650M00
6444K00
6445K00
2977H00
Počet
ţiakov
gymnázium
1
gymnázium
1
gymnázium
1
gymnázium
2
zdravotnícky asistent
3
farmaceutický laborant
1
informačné systémy
1
lesníctvo
1
elektrotechnika
1
mechatronika
1
hotelová akadémia
1
staviteľstvo
2
čašník, servírka
1
kuchár
1
cukrár, kuchár
1
Zameranie
Tri ţiačky 9. ročníka sa v 1. kole prijímacích pohovorov neumiestnili ani na jednej
z vybratých škôl, zúčastnili sa 2. kola prijímacích pohovorov, po ňom boli prijaté na zvolené
školy.
Z 19 ţiakov sa 18 umiesnilo v študijných odboroch
21
1 umiestnil v učebnom odbore.
Všetci ţiaci boli sa po prijímacích pohovorov dostali sa na školy, ktoré si vybrali. Ich
vedomosti sú však z roka na rok slabšie. Skôr to svedčí o menšej náročnosti stredných škôl,
veľkom počte voľných miest na SŠ, kde uţ tieţ bojujú o kaţdého ţiaka.
K bodu 4: Výsledky výstupných previerok a testov
Výstupné testy, monitor
1. Zhodnotenie výstupných testov za I. stupeň ZŠ.
Ţiaci 2. aţ 4. ročníka vypracovali testy zo slovenského jazyka (SJL) a matematiky (M)
s týmito výsledkami:
Trieda Počet
ţiakov
15/13
15/13
2.
15/12
13/10
3.
13/10
13/12
16/14
16/14
4.
16/15
Predmet
SJL diktát
test
MAT
SJL diktát
test
MAT
SJL diktát
Test
MAT
Priemerná
známka/body
1,9
1,5
1,6
2,0
1,5
1,4
1,7
1,3
1,6
Úspešnosť
v%
83
89
92,9
89,3
90,5
85,3
V 2. ročníku boli horšie výsledky z diktátu zo SJL, v 3. a 4. ročníku boli dosiahnuté
porovnateľné výsledky z oboch predmetov ako v predchádzajúcom šk. roku
Opatrenia : Sústavne porovnávať dosahované výsledky s obsahovými a výkonovými
štandardami v ročníku, klásť dôraz na vybrané slová a na javy v ktorých sa najčastejšie
vyskytovali chyby. V matematike zvládnuť základné počtové úkony a rozvíjať logické
myslenie.
T: trvalý
Z: vyučujúci SJL, MAT na I. stupni ZŠ
2. Zhodnotenie výstupných testov za II. stupeň ZŠ:
Trieda
5.
6.
Počet
ţiakov
18/17
18/17
18/18
18/17
4/4
4/4
4/3
4/4
Predmet
SJL
MAT
ANJ
BIO
SJL
MAT
ANJ
BIO
Priemerná
známka/body
2,6
2,3
2,8
2,1
3,8
2,5
3,3
2,3
22
Úspešnosť
v%
70
73
58
70
40
69
83
74
15/15
15/15
15/15
15/14
15/15
15/15
13/11
13/11
13/11
13/10
13/9
13/10
19/19
19/18
19/14
19/17
19/18
19/17
19/17
7.
8.
9.
SJL
MAT
ANJ
FYZ
CHE
BIO
SJL
MAT
ANJ
CHE
FYZ
BIO
SJL
MAT
ANJ
CHE
FYZ
GEG
BIO
2,0
1,9
2,5
1,9
1,7
1,9
2,7
2,1
3,0
2,5
2,8
2,0
2,0
2,9
2,9
2,1
2,9
1,9
2,2
83
83
66
77
83
80
66
78
57
67
59
72
83
61
59
66
63
82
72
Slabšie výsledky boli dosiahnuté v 6. ročníku a lepšie v 8.a 9.ročníku zo všetkých predmetov.
V ostatných ročníkoch sú výsledky porovnateľné s predchádzajúcim školským rokom.
Opatrenia: Zlepšiť vedomosti ţiakov z matematiky, fyziky a AJ, zvýšenú pozornosť venovať
ţiakom 5. ročníka v súvislosti s prechodom na II. stupeň ZŠ. Ţiaci 9. ročníka po prijatí na
stredné školy strácali motiváciu na dosiahnutie lepších výsledkov vo výstupných testoch.
T : trvalý
Z : Antonyová, Koprdová, Halajová, Šillerová, Malík
Výsledky Testovania 9
Celkový počet ţiakov, ktorí sa zúčastnili testovania: 19
Predmet
SJL
MAT
body
%
body
%
ZŠ sv. Gorazda
19,05
76,21
14,42
72,11
Priemer v SR
16,88
67,51
12,01
60,07
Ţiaci 9. ročníka dosiahli v tomto školskom roku lepšie výsledky ako bol celoslovenský
priemer. Zo SJL o 8,7% a MAT o 12,04% a to aj napriek tomu, ţe triedy na II. stupni sú
oslabené odchodom ţiakov na 8 ročné gymnáziá ( 30 aţ 40% ţiakov).
K bodu 5: Uznesenie
Pedagogická rada zhodnotila výchovno-vzdelávací proces za šk.rok 2012/2013 a prijala
uznesenie:
23
Uznesenie č.13:
Súhlasí s hodnotením šk. roka 2012/2013. Ukladá zohľadniť pripomienky v analýze
šk.r.2013/2014 a v pláne školy na šk. rok 2013/2014
Dňa : 29.6.2013
Zapisovateľ : M. Šillerová
Overovateľ: D. Baláţová
Riaditeľ školy: M. Malík
24
Download

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a