Pokyny na cestu
- všeobecné informácie
Obsah
ÚVOD
3
LETECKÁ PREPRAVA
Odlet
Batožina
Po prílete
Informácie a delegát na pobytovom mieste
Výlety
Check in
Počas Vášho pobytu
Spiatočný let
Tramper let
Parkovanie na letisku
4
4
5,6
8
8
9
9
10
10
11
11
DOVOLENKA VLASTNOU DOPRAVOU
Príchod
Odchod
Kaucia
Stavebná činnosť
Zvieratá
12
12
12
12
14
14
CESTOVNÉ DOKLADY
14
REKLAMÁCIE
14
PREDĹŽENIE POBYTU
14
SKORŠÍ NÁVRAT
14
POISTENIE
15
ZDRAVIE
DOVOLENKOVÁ ADRESA
15
15
CHECK LIST PRED NÁSTUPOM NA ZÁJAZD
17
Milí klienti,
blíži sa čas Vašej vytúženej dovolenky, preto si Vám dovoľujeme odovzdať cestovné dokumenty (letenky, pobytový poukaz
a v prípade, že ste si zakúpili cestovné poistenie cez Európsku cestovnú poisťovňu aj Emergency card) a pokyny na cestu. Prostredníctvom týchto pokynov Vám chceme poskytnúť niekoľko dôležitých informácií, týkajúcich sa Vášho leteckého pobytového zájazdu
alebo pobytu vlastnou dopravou.
Cestovné doklady:
Prosíme klientov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali
platnosť svojich cestovných dokladov a informali sa, či potrebujú
pre vstup do krajiny vízum. V mnohých krajinách sveta sa
vyžaduje platnosť cestovného dokladu ešte 6 mesiacov po
výstupe z krajiny. Každý cestujúci je povinný dodržiavať platné
predpisy pre slovenských štátnych príslušníkov pri príchode do
dovolenkovej destinácie. Iní štátni príslušníci sa musia obrátiť na
príslušné veľvyslanectvo a informovať sa o podmienkach pre
nich platných. Každé dieťa musí mať svoj vlastný cestovný pas.
Viac informácií nájdete na www.foreign.gov.sk. V prípade, že
dieťa necestuje s rodičom, musí byť Cestovnej kancleárii pred
začiatkom zájazdu predložený písomný súhlas zákonného
zástupcu. Pravosť podpisu musí byť úradne osvedčená, ak
zákonný zásutpca nepodpíše súhlas priamo pred pracovníkom
CK.
Za neplatné cestovné doklady resp. za neudelené vízum nenesieme žiadnu zodpovednosť.
Cestovné dokumenty:
Vaše cestovné doklady (letenky, vouchre, poistenie, potvrdenia
atď.) obdržíte cca. 1 týždeň pred nástupom na zájazd v TUI
ReiseCenter Fun Travel spol. s.r.o. V prípade zakúpenia zájazdu
na poslednú chvíľu (t.j. od 14 dní pred nástupom na zájazd a
menej) Vám nie je možné z časových dôvodov dodať cestovné
doklady. Tie si môžete vyzdvihnúť 2 ho- diny pred plánovaným
odletom v stánku daného touroperátora, cez ktorého je Váš
zájazd organizovaný na letisku vo Viedni (prípadne na inom
letisku, odkiaľ máte rezervovaný odlet). Dokumenty Vám vydajú
na základe predloženého potvrdenia o rezervácii, ktoré obdržíte
od nás.
3
LETECKÁ PREPRAVA:
ODLET:
Žiadame Vás, aby ste sa dostavili na letisko v deň Vášho odletu 2
hodiny pred odletom (pri letoch do tzv. diaľkových destinácií 3
hodiny pred odletom) . Prosíme Vás, aby ste sa na letisko
dostavili včas. Plánované odletové časy (časy sú miestne, podľa
jednotlivej destinácii) sú uvedené vo Vašich cestovných dokladoch. V prípade, že nám bude prípadné meškanie charterového
letu nahlásené leteckou spoločnosťou v dostatočnom časovom
pred- stihu, budeme Vás o tejto zmene
bezodkladne informovať. Dovoľujeme si Vás informovať, že CK TUI
ReiseCenter Fun Travel, s. r. o. nemá žiaden vplyv na prípadné
meškanie lietadla (technické príčiny, nepriazeň počasia, preťaženie
letového priestoru). V prípade nejasností alebo dotazov, týkajúcich
sa odletu sa môžete obrátiť na pracovníka daného touroperátora v
odletovej hale , ktorý Vám poradí. Za časové posuny začiatku a
konca čerpania služieb, ako aj služby nevyčerpané z dôvodu
meškania dopravy nenesieme žiadnu zodpovednosť a preto
neposkytujeme žiadnu inú náhradu. Keďže TUI ReiseCenter
Slovensko, s. r. o. nemá možnosť ovplyvniť uvedené zmeny v
leteckej preprave, táto skutočnosť neoprávňuje klienta na zrušenie
zájazdu a uplatňovanie si akýchkoľvek nárokov voči nám. Na
základe predpisov a dohôd platných v medzinárodnej leteckej
preprave si TUI ReiseCenter Fun Travel spol. s r. o. vyhradzuje
právo zmeny miesta odletu, trasy letu, medzipristátia, leteckej
spoločnosti, typu lietadla a letového plánu. Presné platné časy
odletu a príletu sú uvedené vo Vašich cestovných dokladoch. Prvý
a posledný deň leteckých zájazdov je určený k preprave a nie k
samotnému pobytu. Odlet resp. prílet sa môže uskutočniť v
akomkoľvek čase. Let môže z hľadiska dĺžky trvania čiastočne, ale
aj celkovo presahovať do nasledujúceho dňa. Za časové posuny
začiatku a konca čerpania služieb, ako aj služby nevyčerpané z
dôvodu meškania dopravy nenesieme žiadnu zodpovednosť a
preto neposkytujeme žiadnu inú náhradu. Keďže nemáme
možnosť ovplyvniť uvedené zmeny v leteckej preprave, táto
skutočnosť neoprávňuje klienta na zrušenie zájadzu a uplatňovanie
si akýchkoľvek nárokov voči nám.
4
BATOŽINA:
Na palubu lietadla je povolené vziať si iba príručnú batožinu,
ktorej množstvo a hmotnosť je určená danou leteckou
spoločnosoťu, ktorá prevádzku Váš let. Spravidla je o hmotnosti do
5 kg na osobu a s rozmermi 55 x 40 x 20. Ak bude Vaša batožina
ťažšia alebo bude mať väčšie rozmery nebude možné ju prepraviť
na palube lietadla. Do príručnej batožiny nepatria nasledovné
predmety:
•
•
•
•
•
elektrické prístroje
nože všetkých druhov
nožnice všetkých druhov ani manikúrové sady
dýky a podobné predmety
tekutiny ( max. 100 ml jedno balenie, spolu nie viac ako
1 l/osoba)
• munícia, pyrotechnický materiál, pušný prach
• tašky a kufre so zabudovaným alarmom alebo
lithiovou batériou
• plyn vznietivý, nevznietivý, hlboko mrazený, jedovatý,
ako aj Camping-Gas a Aerosoly
• zápalné látky ako náplne v zapaľovačoch, farby a riedidlá
• zápalné pevné látky (ako zápalky) a ďalšie zápalné materiály, látky, ktoré majú sklon k samovznietivosti
• toxické látky
• rádioaktívne látky
• žieraviny, ortuť, kyseliny a ďalšie po dobné látky
Z hore vymenovaných látok sú výnimkou lieky a medicínske
prístroje, ktoré môžu byť prevážané v malých dávkach pre
osobnú potrebu. Vzhľadom na
sprísnené
bezpečnostné
kontroly na letiskách upozorňujeme klientov užívajúcich lieky
v tekutom stave (vrátane inzulínu a inhalátorov), aby si
zaobstarali lekárske potvrdenie o ich užívaní (v anglickom
jazyku). V opačnom prípade je potrebné uložiť lieky do batožiny,
ktorá sa odovzdáva do batožinového priestoru. V prípade
nedoloženia
lekárskeho
potvrdenia
môže pracovník
bezpečnostnej služby na letisku lieky odobrať a prepravu liekov
nepovoliť, čo môže ohroziť zdravie cestujúceho. Hmotnosť a
počet kusov odovzdávanej batožiny do batožinového priestoru, je
určená leteckou spoločnosťou, ktorá prevádzkuje Váš let. Povolená
hmotnosť batožiny odovzdávanej do batožinového priestoru
lietadla je spravidla buď 20 kg/osoba, alebo v prípade že má
letecká spoločnosť tzv. piece concept (kusový systém), tak 1 ks
batožiny s max váhou 23 kg/osoba. Jeden kus batožiny nesmie
presiahnuť 32 kg! Za nadváhu si letecká spoločnosť môže účtovať
poplatok za každý presiahnutý kilogram Dieťa do 2 rokov (infant)
nemá nárok na vlastné sedadlo, má však v mnohých prípadoch
nárok na odovzdávanú batožinu do 10 kg + detský kočík (kočíky
odporúčame zabaliť do ochrannej fólie alebo obalu, aby nedošlo k
ich poškodeniu alebo zašpineniu, za ktoré letecká
5
spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť. Taktiež pre dieťa do 2
rokov môžete zobrať jedlo potrebné počas letu). Bližšie
informácie nájdete na Vašej letenke, alebo na internetovej
stránke Vašej leteckej spoločnosti. Do batožinového priestoru
dávajte len riadne uzamknutú batožinu
označenú Vaším
menom a adresou, príp. názov hotela, pobytové miesto alebo aj
telefonický kontakt. Do tejto batožiny nikdy nedávajte
videokamery, fotoaparáty a iné cenné predmetyV prípade straty
alebo poškodenia batožiny sa obráťte na oddelenie strát (baggage
reclaim/ lost & found) hneď po zistení straty alebo poškodenia.
Nahlásiť túto udalosť musíte v deň príchodu, inak nebude
reklamácia uznaná. O poškodení/strate batožiny spíšete zápis –
protokol P.I.R (Property Irregularity Report), ktorý slúži ako Váš
doklad o hlásení škody. Pri poškodení batožiny doporučujeme
spraviť ešte v priestore letiska fotografiu poškodenia, ktorá
slúži na dokumentáciu pre poisťovňu (ak ste mali uzatvorené
cestovné
poistenie
vrátane
poistenia
batožiny).
Ak si chcete zobrať so sebou športovú/nadrozmernú batožinu
(dosku na surfovanie, golfovú výstroj, bicykel, kite, hudobné
nástroje atď.), alebo inú špeciálnu batožinu, musíte ju nahlásiť
už pri objednávaní zájazdu/letu alebo najneskôr do 14 dní pred
odletom. Doporučujeme Vám objednať si prepravu špeciálnej
batožiny včas, nakoľko preprava tejto batožiny nemôže byť z
kapacitných dôvodov garantovaná a je závislá od aktuálnej
dostupnosti v čase Vašej požiadavky. Poplatky za prepravu
športovej/nadrozmernej batožiny sa líšia v závislosti od leteckej
spoločnosti, ktorá Váš let uskutočňuje. Poplatok za prepravu
špeciálnej batožiny sa uhrádza vopred prostredníctvom
platobných kariet, alebo môžete o túto službu požiadať
cestovnú kanceláriu/agentúru, ktorá platbu leteckej spoločnosti
zrealizuje za Vás a Vám bude doúčtovaná k celkovej cene
zájazdu. V tomto prípade môže byť k uvedenému poplatku
leteckej spoločnosti účtovaný servisný poplatok CK/CA, ktorá za
Vás platbu vopred zrealizuje. Prosím zoberte na vedomie, že
preprava športovej/nadrozmernej batožiny musí byť VŽDY
nahlásená vopred, aby aj vo Vašej cieľovej destinácií mohli
vopred zabezpečiť zodpovedajúci dopravný prostriedok na
transfer medzi napr. letiskom
a Vašim ubytovacím
zariadením. V opačnom prípade Vám môžu vzniknúť vo Vašom
cieľovom mieste mimoriadne výdavky spojené s neočakávanou
prepravou športovej/ nadrozmernej batožiny. V prípade
nenahlásenia tejto skutočnosti vopred má letecká spoločnosť aj
daný operátor (pri transfere) právo na odmietnutie prepravy tejto
batožiny.
6
PO PRÍLETE:
Po pristátí na Vašom cieľovom letisku postupujte vždy podľa
pokynov letiskového personálu a prejdite prípadnou pasovou
kontrolou. Vašu batožinu nájdete na
páse, ktorého číslo
nájdete na informačnej tabuli, na ktorej bude uvedené číslo letu,
ktorým ste práve prileteli a číslo pásu, na ktorom príde Vaša
batožina. Po vyzdvihnutí
Vašej batožiny a prejdení colnej
kontroly vyjdite do príletovej haly, resp. pred letiskovú halu, kde
Vás bude očakávať zástupca s názvom a logom touroperátora,
ktorým je Váš pobyt organizovaný. V prípade že si nie ste istí,
názov a logo Vášho organizujúceho touroperátora nájdete na
Vašich cestovných dokumentoch. Zástupca organizátora Vám
oznámi a ukáže, kde je pre Vás pripravený dopravný prostriedok
na transfer do Vášho ubytovacieho zariadenia. Prosím zoberte
na vedomie, že Váš transfer nemusí odísť z letiska v momente
Vášho príchodu a že môže pred Vašim cieľovým ubytovacím
zariadením
zastaviť
vo
viacerých
zariadeniach.
INFORMÁCIE A DELEGÁT NA POBYTOVOM MIESTE:
Delegát a naša partnerská agentúra v mieste pobytu sú Vám k
dispozícii v určených hodinách a dňoch, ktoré sú vyvesené na
nástenke jednot- livých ubytovacích zariadení. Naši delegáti
hovoria po nemecky, resp. anglicky. Ak by ste mali akékoľvek
zvláštne želanie, alebo zistili nejaký nedostatok, obráťte sa
obratom na delegáta - zástupcu touroperátora organizujúceho
Váš pobyt. Delegát - zástupca organizujúceho touroperátora
Vám organizačne a technicky zabezpečuje poskytovanie služieb v
mieste Vášho pobytu a zabezpečuje Vám nevyhnutnú pomoc v
prípade krízovej situácie a prípadnej reklamácie. Radi by sme
Vás upozornili, aby ste si cenné predmety, peniaze a doklady
odkladali do hotelového trezoru na recepcii, alebo si pripla- tili
trezor na izbe. Za prípadné straty nenesieme žiadnu
zodpovednosť a ani neuhrádzame vzniknuté škody.
8
VÝLETY:
Delegáti na mieste Vášho pobytu majú pre Vás pripravenú širokú
škálu výletov do okolia Vašej destinácie. Výlety sú prevádzkované
miestnymi agentúrami. V prípade záujmu o prenájom auta sú
Vám taktiež k dispozícii. Poplatok za objednané služby navyše
hradí klient priamo na mieste - delegátovi, prípadne
prevádzkujúcej agentúre.
CHECK-IN:
Oficiálne hodnotenie ubytovacích kapacít, ktoré je označené
hviezdičkami je hodnotenie lokálnych úradov cestovného ruchu v
zmysle platných predpisov danej krajiny. Z tohto dôvodu nie je
možné porovnávať kategorizácie a štandardy viacerých krajín. Po
príchode na recepciu ubytovacieho zariadenia predložte Váš
cestovný dokument (OP, pas) a ubytovací poukaz (voucher) a
vyplníte prihlasovaciu kartu (registration form), na základe
ktorej obdržíte kľúče. Prosíme Vás zoberte na vedomie, že
prideľovanie izieb je výlučne v kompetencií recepcie
ubytovacieho zariadenia a nikto iný na túto skutočnosť nemá
žiaden vplyv. Podľa medzinárodných zvyklostí majú klienti,
ktorí odlietajú, izbu k dispozícii do obeda, väčšinou do 12.00 hod
(v niektorých prípadoch do 10.00 hod). Z tohto dôvodu je
ubytovanie sa nových hostí možné až po uprataní izieb (okolo
15.00 hod.). Hotelieri sa však podľa možností snažia ubytovať
nových hostí čo najskôr. V mnohých zariadeniach si môžete uložiť
batožinu do úschovne batožiny, príp. označených zberných miest
až do ubytovania sa na izbe. Hotelieri však nepreberajú
zodpovednosť za uloženú batožinu. Včasný príchod alebo
neskorý odchod neoprávňujú k dlhšiemu používaniu izbu. Ak je
to z kapacitných dôvodov možné, o neskoršom vysťahovaní z izby
sa dá individuálne dohodnúť priamo v ubytovacom zariadení.
Táto služba je však spoplatnená priamo na mieste (cena doplatku
závisí od platného cenníka ubytovacieho zariadenia). Z
kapacitných dôvodov však nemusí byť táto služba poskytnutá.
9
VT
e
r
mál
nomk
úpal
i
s
k
uVr
bovnáj
de
t
epr
av
úge
ot
e
r
mál
nouv
odu,
k
t
or
áj
e
pov
až
ov
anáz
aj
e
dnuznaj
l
e
pš
í
c
hmi
ne
r
ál
n
y
c
hv
ôdvs
t
r
e
dne
j
E
ur
ópesobs
ahom
dôl
e
ž
i
t
ý
c
hmi
ne
r
ál
n
y
c
hl
át
okpr
eľ
uds
k
ýor
gani
z
mus
.
Ge
ot
e
r
mál
nav
oda,
k
t
or
ous
úbaz
é
n
ynapus
t
e
név
y
v
i
e
r
azhĺ
bk
yv
y
š
e2000ma
obs
ahuj
emi
ne
r
ál
ypr
i
az
ni
v
opôs
obi
ac
ebl
ahodar
nenapoh
y
bov
ýadý
c
hac
í
s
y
s
t
é
m,
ne
r
v
ov
ús
ús
t
av
u,
k
o
ž
uas
r
dc
ov
o-c
i
e
v
neús
t
r
oj
e
ns
t
v
o.
T
e
pl
ot
av
y
v
i
e
r
aj
úc
e
j
v
odydos
ahuj
e59°
C.
Vbaz
é
noc
hs
audr
ž
i
av
at
e
pl
ot
a
od26°Cdo38°
C.
Kv
ý
dat
ne
j
r
e
l
ax
ác
i
i
pr
i
s
pi
e
v
aj
út
r
y
s
k
yspr
údmi
t
e
č
úc
e
j
v
ody
,
podk
t
or
ý
mi
s
i
náv
š
t
e
v
ní
c
i
uv
oľ
ni
as
t
uhnut
és
v
al
s
t
v
o.
K
úpal
i
s
k
ov
e
ľ
mi
č
as
t
onav
š
t
e
v
uj
úš
por
t
ov
c
i
,
k
t
or
í
s
i
pot
r
e
buj
úoodý
c
hnuťa
z
r
e
ge
ne
r
ov
aťs
i
l
ypov
ý
dat
ne
j
l
y
ž
ov
ač
k
eč
i
t
ur
i
sk
e
.
Akbyni
e
k
t
opot
r
e
bov
al
pomoc
odbor
ní
k
a,
pr
os
pi
e
ťmumô
ž
et
haj
s
k
ámas
ážsr
ô
z
n
y
mi
dr
uhmi
mas
áž
í
.
P
r
e
š
t
e
v
ní
k
ovj
ekdi
s
po
z
í
c
i
i
barsobč
e
r
s
t
v
e
ní
m,
v
ý
dat
nes
amô
ž
e
t
enaj
e
s
ťvK
ol
i
be
,
náv
k
t
or
ás
anac
hádz
abe
z
pr
os
t
r
e
dnevar
e
ál
i
t
e
r
mál
ne
hok
úpal
i
s
k
a.
Vs
t
updo
baz
é
novs
anac
hádz
as
avnov
ov
y
budov
ane
j
pr
e
s
k
l
e
ne
j
budov
ezk
t
or
e
j
v
e
di
e
pr
i
e
pl
avdov
onk
aj
š
í
c
hbaz
é
nov
.
P
oč
asz
i
mne
j
s
e
z
ón
yj
ekdi
s
po
z
í
c
i
i
päťbaz
é
nov
:
•ne
r
e
z
ov
ýsč
i
s
t
ouv
odou,
s
úč
as
ť
ouk
t
or
é
hos
út
r
y
s
k
y(
32°
C)
,
•ne
r
e
z
ov
ý-„
mot
ý
ľ
“
sge
ot
e
r
mál
nouv
odou(
38°
C)
,
•s
e
dac
í
baz
é
nsge
ot
e
r
mál
nouv
odou(
38°
C)
,
•pl
av
e
c
k
ýbaz
é
nsge
ot
e
r
mál
nouv
odouat
e
pl
ot
ou26°
C
•ade
t
s
k
ýbaz
é
nv
ov
nút
r
i
budov
ysč
i
s
t
ouv
odou(
32°
C)
.
P
ohoduapr
í
j
e
mnúr
e
l
ax
ác
i
uur
č
i
t
enav
odí
aj
pôs
obi
v
ýv
ý
hľ
ad
napanor
ámut
at
r
ans
k
ý
c
hk
onč
i
ar
ov
.
wwww.
t
e
r
mal
ne
k
upal
i
s
k
o.
c
om
POČAS VÁŠHO POBYTU
Upratovanie izieb prebieha v súlade s prevádzkovými
zvyklosťami hotela, väčšinou denne. V záujme ochrany životného
prostredia sa uteráky a posteľná bielizeň nevymieňa každý deň,
toaletný papier sa dopĺňa podľa potreby. Kľúče od izby nie je
povolené vynášať mimo areálu hotela, preto Vám doporučujeme
odovzdať ich pri odchode z hotela vždy na recepcii. Za cennosti
ponechané voľne v ubytovacej jednotke,
alebo areáli
ubytovacieho zariadenia nezodpovedá ani hotel, ani cestovná
kancelária organizujúca resp. predávajúca Váš pobyt.
Doporučujeme Vám prenajať si hotelový trezor a uzamknúť
všetky cennosti a cestovné doklady a dokumenty. Hotelové
trezory sú podľa zvyklostí hotela buď zadarmo, alebo za
poplatok a sú umiestnené na recepcii alebo priamo v
ubytovacej jednotke. V hoteloch platí prísny zákaz prinášania
jedál a nápojov zakúpených mimo hotela a taktiež sa NESMÚ
vynášať jedlá a nápoje z reštaurácií. V prípade porušovania týchto
pravidiel môžete byť sankcionovaný a nikto okrem Vás nenesie
za ne žiadnu zodpovednosť. Nakoľko je v mnohých krajinách
upravovaná pitná voda iným spôsobom na ako sme zvyknutí z
domáceho prostredia, nedoporučujeme v zahraničí nikdy piť
vodu z vodovodu, ale doporučujeme si vždy zakúpiť originálne
balenú pitnú vodu. Prosíme
Vás, aby ste nepodceňovali
intenzitu slnečného žiarenia v prímorských alebo aj horských
strediskách,
ktoré by Vám mohlo spôsobiť neočakávané
komplikácie počas Vášho pobytu. Taktiež Vám doporučujeme
dodržiavať
počas
dňa
pitný
režim.
SPIATOČNÝ LET:
Presný čas transferu z hotela na letisko nájdete v informáciách
pre hostí daného touroperátora vo Vašom ubytovacom zariadení,
vždy 48 až 24 hodín pred odletom! Ak by ste túto informáciu do
24 hodín pred odletom nedostali, je potrebné kontaktovať priamo
delegáta daného operátora, prípadne agentúru, ktorá prevádzkuje
transfer. K transferu na letisko je potrebné sa vždy dostaviť
podľa zverejnených inštrukcií. Prosím zoberte na vedomie, že čas
uvedený na inštrukciách je čas odchodu transferu, preto Vám
doporučujeme byť na mieste cca 15-10 min pred časom odchodu.
Ak zmeškáte Váš transfer, musíte sa dostaviť na letisko na
vlastné náklady. Transfer na svojej ceste zastavuje vo viacerých
ubytovacích zariadeniach a je naplánovaný tak, aby boli všetci
klienti na letisku minimálne 2 hodiny pred plánovaným odletom.
10
TRAMPER LET - Samotná letenka:
Ak ste si objednali len Tramper, t.j. samotnú letenku, ste povinní spojiť sa 48 hodín až 24 hodín pred odletom s miestnou
agentúrou (kontakt je vždy uvedený na dokladoch pri letenke) a
nechať si potvrdiť spiatočný let a čas odletu. V prípade, že tak
neurobíte, nemôžeme Vám garantovať Váš spiatočný let.
Zároveň Vás prosíme, aby ste sa dostavili na letisko 2 hodiny pred
odletom. Žiadame Vás, aby ste dbali na tieto pokyny, inak pri
neočakávaných zmenách nenesieme žiadnu zodpovednosť za
zmeškanie Vášho spiatočného letu.
PARKOVANIE NA LETISKU VO VIEDNI:
Naša cestovná kancelária Vám ponúka zakúpiť si ešte pred odletom
zvýhodnené parkovanie na letisku vo Viedni - Schwechat. Ušetríte
40 -50% nákladov na parkovanie oproti sadzbám účtovaným
priamo n aletisku. Všetky parkoviská sú oplotené, strážené a
prístupné len cez elektornické rampy. Vaše motorové vozidlo môžte
zaparkovať na otvorenom parkovisku C (cca 600-1000m od
terminálu, dostupné pešo), v parkovacom dome P3 alebo P4
(poschodné garáže cca 400 m od terminálu, dostupné pešo).
Ponúkame parkovacie karty na 4 dni, 8 dní a 15 dní. Aktuálne
platný cenník nájdete na www.funtravel.sk
11
DOVOLENKA VLASTNOU DOPRAVOU:
Pokiaľ ste sa rozhodli pre dovolenku vlastnou dopravou,
dovoľujeme si Vám poskytnúť niekoľko nasledujúcich informácií.
Príchod:
Adresa a čas prevzatia Vášho objednaného ubytovacieho zariadenia sú vyznačené na Vašom ubytovacom poukaze. Apartmány sú
spravidla k dispozícii od 16.00 do 19.00 hod, hotelové izby od 14.00
hod. V prípade neskoršieho príchodu je potrebné bezpodmienečne
informovať ubytovacie zariadenie alebo miesto preberania kľúčov
o Vašom neskorom príchode, nakoľko pri nedodržaní času príchodu
môže byť Vaša rezervácia zrušená. Kontakt nájdete vo Vašich
cestovných dokladoch.
Odchod:
Čas odchodu je vyznačený na Vašom ubytovacom poukaze. Pri rezervácii apartmánov, apartmánových domov, domov, víl, chát je čas
odchodu uvádzaný väčšinou do 10.00 hod, tieto ubytovacie zariadenia si účtujú poplatok za koncové upratovanie, ktorý je potrebné
uhradiť pred opustením ubytovacieho zariadenia. Pri hoteloch
bývajú izby k dispozícii do 12.00 hod. Ak by ste potrebovali izbu
dlhšie, je nutné sa informovať na recepcii hotela a požiadať o tzv.
late check out – neskorší odchod. Táto služba je spoplatňovaná a
závisí od kapacity hotela.
Kaucia:
Radi by sme Vás upozornili, že väčšina apartmánov, apartmánových
domov, domov, víl, chát si vyžaduje pri preberaní kľúčov zloženie
kaucie. Kaucia Vám bude vrátená po ukončení pobytu, pokiaľ odovzdáte ubytovacie zariadenie v pôvodnom stave.
Miestne taxy:
V niektorých oblastiach sa miestne taxy alebo kúpeľné poplatky
platia priamo ubytovaciemu zariadeniu po ukončení pobytu. Vo
väčšine prípadov však býva tento poplatok zahrnutý v cene pobytu.
12
STAVEBNÁ ČINNOSŤ
Stavebná činnosť takmer nikdy nie je hlásená, ani firmami
ani súkromnými osobami vopred. Turistický ruch v mnohých
krajinách dovoľuje stavať aj počas hlavnej sezóny. Miestne
agentúry našich zahraničných partnerov sa vo veľkej miere
snažia informovať všetkých klientov vopred, ale nie vždy je
to umožnené. Nakoľko je udelenie stavebného povolenia v
správe jednotlivých obcí a oblastí, nemôžeme v žiadnom
prípade tieto činnosti ovplyvniť
Zvieratá:
Pokiaľ by ste si zo sebou radi zobrali domáce zviera (pes, mačka)
je nutné nahlásiť túto informáciu vopred najlepšie hneď pri
rezervácii. Nie všetky ubytovacie zariadenia akceptujú domáce
zvieratá. Väčšinou býva táto informácia uvedená v katalógu. Za
zvieratá sa platí určitý poplatok priamo u prenajímateľa resp. v
hoteli.
REKLAMÁCIE:
V prípade vzniku nepríjemností, odchýlok v porovnaní s
objednanými službami, alebo pri vzniku iných problémov
bezodkladne kontaktujte delegáta na mieste Vášho pobytu,
ktorý Vám pomôže pri riešení Vašej sťažnosti – reklamácie
priamo na mieste. V prípade, že tak neurobíte, môže to mať
negatívny vplyv na následné vybavenie Vašej reklamácie po
návrate z pobytu.
PREDĹŽENIE POBYTU:
V prípade, že máte záujem si predĺžiť svoj pobyt, kontaktujte
taktiež delegáta na mieste. Predĺženie pobytu bude možné ak
budú dostupné ubytovacie kapacity a voľné lety. Náklady
spojené s predĺžením pobytu ako telefonické hovory, fax,
poplatky za zmenu rezervácie, poplatky za spracovanie a ďalšie
náklady s tým spojené sú v réžii klienta.
SKORŠÍ NÁVRAT:
V prípade, ak sa rozhodnete odísť z miesta pobytu skôr ako bolo
pôvodne rezervované, je dôležité situáciu riešiť s delegátom.
Treba brať na vedomie, že s tým súvisia ďalšie náklady (poplatok
za transfer, vystavenie novej letenky, storno poplatok za
zrušenie hotela, atď.), ktoré musia byť uhradené na mieste ešte
pred odchodom. Za nevyužité služby Vám nemôžeme poskytnúť
žiadnu refundáciu.
14
POISTENIE:
V cene zájadzu nie je zahrnuté cestovné poistenie. To si môžete
uzatvoriť taktiež v našej cestovnej kancelárii. V prípade, že ste si
objednali cestovné poistenie cez Európsku cestovnú poisťovňu
dostanete Emergency card, kde je uvedené číslo poistnej zmluvy
a telefónne číslo na nonstop službu. V prípade akejkoľvek
poistnej udalosti bezodkladne kontaktuje asistenčnú službu na
telefónne číslo, ktoré je uvedené na emergency card. Náklady do
výšky € 100,- sa hradia priamo na mieste (za predpísané lieky,
návštevu zubára alebo lekára). Starostlivo si odložte originály
všetkých potvrdení a dokladov o platbách. Po návrate na
Slovensko je potrebné ihneď vyplniť formulár na
www.europska.sk zaslať ho spolu so všetkými dokladmi do
poisťovne.
ZDRAVIE:
Informácie o očkovaní pred cestou do zahraničia poskytuje Úrad
verejného zdravotníctva SR v Bratislave, regionálne úrady
verejného zdravotníctva v SR a oddelenie cudzokrajných chorôb
pri fakultných nemocniciach v Bratislave, Martine a v Košiciach.
Každý, kto odchádza do vzdialenej cudziny, by mal navštíviť centrum cudzokrajných chorôb alebo ostatné menované inštitúcie,
kde mu odporučia, či sa má a na čo sa má očkovať. Takéto
očkovanie sa nehradí zo zdravotného poistenia. Zásadne ho hradí
ten, kto o to žiada, buď zamestnávateľ (v prípade služobnej
cesty), alebo občan (v prípade súkromnej cesty).
WHO očkovanie iba odporúča, očkovanie nenariaďuje a je
súkromnou záležitosťou každého, ako sa postaví k potrebe
preočkovania.
DOVOLENKOVÁ ADRESA:
Z dôvodu ochrany osobných údajov nemôžeme poskytovať žiadne
informácie týkajúce sa Vášho dovolenkového pobytu ďalším
osobám. Ak chcete, byť počas pobytu v zahraničí zastihnuteľní,
zanechajte pred odletom adresu a telefónne číslo, príp. mailovú
adresu Vášho ubytovacieho zariadenia, aby sa s Vami najbližší mohli
skontaktovať.
15
S cestovným poistením od Európskej cestovnej
poisťovne získate okrem iného:
• poistenie všetkých bežných športov vrátane vodného
lyžovania, potápania, raftingu, trekingu,
snowboardingu, skialpinizmu a horolezectva bez
príplatku
• poistenie liečebných nákladov až do výšky 235 000
EUR vrátane pátrania a záchrany na vode a v horách
• poistenie storna/nevyčerpania služieb bez
obmedzenia a spoluúčasti
• rýchlu a efektívnu pomoc v 220 krajinách sveta
• skúste to on-line z Vášho smartfónu, iPadu alebo
počítača
Checklist pred nástupom na zájazd:
Tieto body Vám pomôžu prežiť Vašu dovolenku bez problémov
Dom a Byt:
• zabezpečiť starostlivosť o kvety
• skontrolovať vodovodné kohútiky
• skontrolovať plyn a kúrenie
• pozatvárať okná
• susedov, známych a priateľov informovať o Vašom
odchode a zanechať im Vašu dovolenkovú adresu,
ktorú nájdete vo Vašich dokladoch.
• zabezpečiť starostlivosť o Vášho domáceho miláčika,
pokiaľ ho neberiete zo sebou
Financie:
• zaobstarať si zahraničnú menu
• nechať si menší obnos peňazí aj v eurách
• vziať si so sebou aj kreditnú kartu
• dokumenty a cennosti zanechať resp. prenášať na
bezpečnom mieste
Ostatné:
• obstarať si ešte pred cestou cestovné poistenie
• skontrolovať si cestovné doklady ako aj ostatné
doklady napr. vodičský preukaz
• nezabudnúť si vziať svoje cestovné doklady (letenky,
vouchre, potvrdenia atď. )
• baedeker, slovník
• aktivovať si službu roaming, resp. presmerovať Váš
mobilný telefón
• aktivovať si režim mimo kancelárie vo Vašom mailovom programe
Ďakujeme, že ste sa rozhodli stráviť dovolenku s TUI ReiseCenter
Fun Travel spol. s.r.o..
Prajeme Vám príjemnú cestu, dovolenku plnú pozitívnych zážitkov
a šťastný návrat domov.
.Za úplnosť a správnosť informácií, ako aj za prípadné vzniknuté škody neručíme. Máj 2014
17
TUI ReiseCenter Fun Travel spol. s r.o.
Tatranská 697/148
059 52 Veľká Lomnica
Tel: +421 52 4661 333
+ 421 911 532 404
Fax: +421 52 4661 330
E-mail: [email protected]
[email protected]
www.funtravel.sk
(2)
Download

TUI_pokyny na cestu_10x21_V1_2.indd