Prvý školský
deň
ČASOPIS
ZŠ DLHÉ HONY
13. ročník / 1. číslo
Šk. rok 2013/2014
ŽIRAFA
Obsah
Úvodník
2
Prvácka pasovačka
3
Rozhovor s P. učiteľom Ľubomírom Gondárom 4
Halloween
5
Divadelné predstavenie Jack and Joe
6
Horyzonty – literárna súťaž
7
8
Luskáčik – predstavenie v SND
9
Žiacka školská rada
10
Viedeň
11
Divadelné predstavenie Mátohy
12
Tvorivé dielne
13
Mikulášska besiedka s chemickými pokusmi
14
Mikuláš na škole
15
Historický krúžok
16 -17
Mikulášsky turnaj
18
Vlastná tvorba
19 - 20
Šport
21
Trenčianske hodiny
22
23
Zabavte sa
Strana 2
ŽIRAFA
Milí čitatelia !
Neuveriteľne rýchlo prešli horúce dni
prázdnin. Čas sa však nedá zastaviť
a vždy nám prináša niečo nové.
Prázdninové
slnečné dni,
plné
zážitkov sa pomaly stávajú už iba
spomienkami. Načerpali ste nové sily,
o niečo ste podrástli, tí starší aj
zvážneli a teraz ste všetci pripravení
aby ste sa opäť v škole mohli venovať
tomu najdôležitejšiemu – učeniu.
S prvým zvonením prišiel opäť nový
školský rok. Pre všetkých prichádzajú
nové školské povinnosti. Pre našich
nových prváčikov je to ďalšia
skúsenosť a príležitosť nájsť si
nových priateľov. No a pre tých , čo
tento školský rok sadnú posledný
krát do našich školských lavíc, bude
tento školský rok výnimočný. Musia
sa
pripraviť
na
testovanie
a prijímacie pohovory, aby mali čo
najlepšie výsledky.
Aj tento rok sa pokúsime priniesť na
stránkach nášho časopisu všetko
zaujímavé čo sa v našej škole udeje.
Dúfame, že to bude opäť veľa
zábavy,
zaujímavých
kultúrnych
a športových zážitkov. Veríme, že aj
vy prispejete svojimi prácami do
nášho časopisu. Prajeme Vám všetkým
veľa úspechov a tešíme sa na našu
spoluprácu.
Redakcia
Strana 3
ŽIRAFA
Na našej už od septembra
prebieha
zaujímavých akcií. Jednou
z prvých býva Prvácka
Pasovačka.
radi zaspomíname na
Mnohí
z nás
veľa
vlastné prvácke začiatky.
Niekto
tešil,
očakávania ako to tam
bude
iný
vyzerať.
bol
plný
Aj
tento
sa
školský
do
školy
rok
nám
pribudli tri prvácke triedy.
Chceli
školskom
pekne
privítať.
Starší
nich
pripravili
kultúrny
programe
nechýbali
pesničky,
klube
„družinári“
program.
tance
pre
V
a básničky.
Prváci
sme
ich
v
jednohlasne sľúbili, že
sa budú vzorne učiť, po
chodbách
behať
nebudú a z tanierov v jedálni všetko zjedia. Na záver bolo každé dieťa pasované
za PRVÁKA,
zaznela Prvácka hymna a do tried už deti odchádzali s medailou
a sladkosťami. Tento školský rok uzrel svetlo sveta aj školský parlament.
Ukázali sme čo vieme !
Prváci s odmenou
Monika Janáčová 9.A
Strana 4
ŽIRAFA
Rozhovor s p. učiteľom Mgr. Gondárom
1. Ako
sa
vám
páči
na
našej
4. Ak by ste mali tú možnosť,
škole?
zmenili
som
spokojný
asi
ste
niečo
na
tejto škole?
Na našej škole sa mi páči veľmi.
Zatiaľ
by
so
Prijal by som, ak by žiaci vedeli
všetkým. Žiaci by však mohli byť
lepšie komunikovať, najmä čo sa
v niektorých
týka pravidiel slušnosti. Inak som
veciach
ohľaduplnejší k práci učiteľov.
tu na vymýšľanie zmien krátko.
2. Ako sa vám učí? Je to tak
5. Čo si myslíte ako vás prijali
ako ste si predstavovali?
ostatní učitelia?
Učí sa mi zatiaľ dobre, i keď
Pokiaľ si všímam správne, môžem
niekedy strácam nádej, že sa žiaci
povedať, že ma prijali. Najmä
niečo naučia. 
v kabinete sa často nasmejeme.
3. Vždy
ste
chceli
Ale aj ostatní kolegovia sú ku mne
byť
ústretoví a priateľský.
učiteľom ?
Vždy nie, najskôr som chcel byť
6. Aké predmety učíte?
slávnym
Učím občiansku
futbalistom.
náuku,
No
etickú
na
strednej
výchovu,
škole som sa
dejepis,
rozhodol (asi
výchovu
v 3.ročníku),
umením
že
chcem
(iba
byť
9.ročník),
učiteľom.
výtvarnú
výchovu.
Peter Martiška 9.A
Strana 5
ŽIRAFA
29. 10. 2013 sa vo večerných hodinách trieda 1. B zmenila pod vedením pani učiteliek
Labákovej, Sýkorovej a Drgovej, na triedu plnú ježibáb, strašidiel a zombíkov. Po
krátkom programe v triede, trošku sme si zaspievali, zahrali, si deti preverili svoju
odvahu na školskom dvore. Tu už na nich čakali úlohy od starších strašidiel z 5.C
triedy a „veľkých dievčat“ z gymnázia. Po zdolaní všetkých stanovíšť nasledovalo
spoloční hľadanie cukríkov v strašidelnom lese. Pred jesennými prázdninami sme sa
spolu výborne zabavili...:-)
Monika Janáčová 9.A
Strana 6
ŽIRAFA
P
redstavenie
pod
názvom
sme
mali možnosť
v kine
Hviezda. Bolo
v anglickom
jazyku. Takto
sme si mohli zlepšiť
svoju
vidieť
hrané
angličtinu,
Témou
čo
spraviť
týmto
teda
slovnú zásobu.
tohto
predstavenia
so
zdedeným
majetkom - poľom.
Dvaja
ktorí
zdedili
toto
pole
bratia
sa
rozhodli na ňom pestovať CHILI – papričky. Hlavnou problémom bolo, že nemali
do traktora na obrábanie benzín a tak musel jeden z bratov ísť tento benzín
kúpiť. Keďže benzínová pumpa bola od ich farmy veľmi ďaleko a oni nemali auto
tak musel putovať za benzínom pešo. No čo čert nechcel, doma si zabudol
peniaze aj vodu na cestu. Keď to zistil druhý z bratov, vybral sa za ním...
Nakoniec všetko dobre dopadlo, bratia sa
stretli,
nabrali benzín a spolu sa
vybrali domov na svoje polia s CHILI papričkami.
Čo to
nejde?
Peter Martiška 9. A
Peter Martiška 9.A
A
Strana 7
Aha tam je
benzínová
stanica.
ŽIRAFA
Horyzonty – literárna
súťaž
„Fyzické obmedzenie očami detí“
Organizátori
filmového
festivalu
návštevníci
nielenže
pripravili
samostatnom paneli.
a inšpiratívnu
projekciu
Horyzonty
zaujímavú
vybraných
filmov,
zúčastnili
žiaci 8. a 9.
ročníka,
detí“
ktorej
sa
Poviedka o nevidiacom chlapcovi od
Lujzy Lehockej
úvaha
ale po prvýkrát
ľudí, ktorí za neľahkých podmienok
a snažia
sa
žiť
plnohodnotným životom v spoločnosti,
mohli vyjadriť básňou, úvahou alebo
krátkym
príbehom,
príťažlivosti
aj báseň Kláry Talianovej
Svoj
a názor na hendikepovaných
s osudom
Bilíkovej
Sympatie poroty si získala
prostredníctvom
bojujú
Laury
hôr skončila na 3. mieste.
sa do festivalového diania
pohľad
získala 1.miesto,
o magickej
umožnili aj deťom zapojiť
literárnej súťaže.
festivalu prezrieť na
ktoré si mohli
a úvaha
Niny
Pavleovej.
Literárne práce žiačok zo 7.C, ktoré
si môžete prečítať na uvedenej
stránke,
boli
určite
zaujímavým
oživením festivalu a veríme, že budú
inšpiráciou
aj
pre
iných
žiakov
v budúcnosti.
Lujza Lehocká 7.C
Technická olympiáda
Jednou z prvých olympiád v tomto školskom roku, bola „Technická olympiáda“.
Tento rok to bol už 4. ročník. Našu školu v okresnom kole kategórii A úspešne
reprezentovala dvojica ôsmakov Michal
Velecký, ktorí skončili na peknom
2. mieste .
Strana 8
Mikuš a Šimon
ŽIRAFA
Luskáčik - balet v
SND
H
istorická budova SND 4.12
aj
privítala žiakov našej školy na
Hviezdoslavovo námestie plné vôní,
balete
farieb
Luskáčik.
Baletné
predstavenie nám prinieslo
sviatočne
a nášho
vyzdobené
smiechu.
Takmer
nielen
všetci sme ihneď vyskúšali klzisko,
krásny tanec spojený s nádhernou
kde sme si užili veľa zábavy. Domov
Čajkovského
sme si odniesli množstvo úžasných
hudbou
a
zaujímavé
kostýmy, ale aj kúzelnú vianočnú
atmosféru,
predstavenie
ktorá
je
typická.
pre
zážitkov a spomienok.
toto
Túžobne
očakávané Vianoce nám pripomínalo
Lujza Lehocká 7.C
Spokojní účastníci predstavenia
Záber zo SND
Strana 9
ŽIRAFA
Spolu
so
začiatkom
nového školského roka
2013/2014 sa naša základná škola
zapojila do iniciatívy s názvom Žiacka
školská
rada.
Tento
organizuje
mesto
projekt
Trenčín
v spolupráci s CVČ Trenčín.
žiackeho
života
v škole, resp. výchova mladých ľudí
k aktívnemu zapájaniu sa do života
v ich
blízkom
naviesť
okolí.
Projekt
má
mladých
voľby
prebehli úspešne, v niektorých sa
dokonca
rozbehli
predvolebné
kampane. Na prvom zasadnutí
zástupcovia
s činnosťou
iniciatívy
Náplňou a zmyslom projektu je
demokratizácia
triedach
a
tried
a
na
oboznámili
zmyslom
druhom
novou
udalosťou
živote.
Preto
v ich
ich
školskom
koordinátor
Mgr. Ľuboš Gondár verí, že sa tejto
príležitosti
zhostia
aktívne,
zodpovedne
V tomto
v škole.
Prvým
a úspešne,
a budú
navrhovať
Žiacka školská rada
také nápady
boli
demokratické voľby v každej triede
2.
stupňa.
Z týchto
sa
snažiť
krokom, ktorý naša
učinila
volili
a zároveň učiteľ občianskej náuky
za chod vecí v ich
najmä
si
žiakov našej školy je tento projekt
spoluzodpovednosti
prípade
tejto
predsedu a podpredsedu rady. Pre
ľudí k uvedomeniu si
živote.
sa
volieb
zástupcovia tried. Vo všetkých
vzišli
a zlepšenie,
ktoré budú prospešné nielen pre nich,
ale aj pre chod celej školy.
Peter Martiška 9.A
Strana
10
ŽIRAFA
Viedeň
Dňa 9.decembra 2013 sa žiaci 7.C
triedy doplnení o niektorých žiakov
ôsmeho a
deviateho ročníka zúčastnili zájazdu
do Viedne. Prezreli si prírodovedné
múzeum, kde ich zaujali nielen
statické exponáty, ale hlavne rôzne
animácie a „pohyblivý“
dinosaurus. Potom
zavítali
do
klenotnice,
kde
videli
korunovačné
klenoty a iné
skvosty
minulosti.
Prehliadka historického centra mesta
s jeho pamiatkami by zaujala ešte
viac, nebyť veľmi škaredého počasia
(celý čas pršalo a fúkal silný vietor).
Potom navštívili aj známe vianočné
trhy pred radnicou, kde zažili pravú
vianočnú atmosféru. So začínajúcou
tmou
pokračovala
prehliadka mesta a
vianočnej výzdoby.
Viacerí
žiaci
skonštatovali, že
je krajšia ako v
Trenčíne a že
napriek počasiu sa
oplatilo ísť.
Vyfarbi si
Lujza Lehocká 7.C
Strana
11
ŽIRAFA
Dňa
10.
prínosom
decembra sa žiaci 4. ročníka aj
a oživením
vyučovacieho
s malým počtom žiakov z 3. ročníka
Rozprávka
bola
zúčastnili na divadelnom predstavení
strašidlami
v Divadle
postavami – žiaci mali veľký zážitok.
Andreja
Bagara
v Nitre. Využili ponuku spestriť si
vyučovanie
a uvideli
divadelnú
rozprávku Mátohy, v ktorej si
vtipná
procesu.
s rôznymi
a fantastickými
Veríme, že budeme mať v budúcnosti
ešte ďalšie príležitosti a využijeme
netradičné formy vyučovania.
jednu z hlavných úloh okrem mladých
hercov
zahrala
herečka
Eva
známa
slovenská
Večerová.
Téma
o rozprávkach je súčasťou učebných
plánov
Slovenského
jazyka
a literatúry v 4. ročníku, návšteva
divadla
v tomto
prípade
bola
stretnutie
s
otázkou
"Kam
po
skončení ZŠ ?", nakoľko koncom
Každý rok sa žiaci ôsmych ročníkov
ôsmeho
našej
rozhodujú, na ktorej SŠ by chceli
akcie
základnej
školy
zúčastňujú
STREDOŠKOLÁK,
ročníka
sa
prvýkrát
ktorú
študovať. Je to síce len nezáväzné
poriada mesto Trenčín. Akcia je
rozhodovanie, ale pre niektorých má
zameraná na prezentáciu stredných
veľký význam.
škôl v trenčianskom regióne. Tu sa
Na tejto akcii sa zúčastnili žiaci8.A
žiaci môžu porozprávať so
a 8. B triedy.
zástupcami tých SŠ, o ktoré
.
majú záujem. Je to ich
prvé vážnejšie
Monika Janáčová 9.A
Strana
12
ŽIRAFA
Aj v tomto školskom roku sa žiaci
prvého
stupňa
spolu
so
svojimi
tvoria
z netradičných
s pomocou
materiálov
najrozmanitejších
triednymi učiteľkami zúčastňujú na
výtvarných
aktivitách
absolvujú žiaci štvrtých ročníkov.
v
Galérii
M.
A.
Bazovského v Trenčíne.
Pre
žiakov
prvého
až
tretieho
ročníka sú pripravené tvorivé dielne
pod vedením galerijnej pedagogičky
Mgr. Moniky Drocárovej. Stretnutie
pozostáva
z prehliadky
hľadaní
hľadajú
kreatívnou
prepojenia
s dielom,
odhaľujú skryté tajomstvá. Na záver
sa v ateliéri venujú vlastnej tvorbe.
v nich
a tvorivej dielne. Tvorivé dielne sú
samostatnou
hry
Hrajú sa na detektívov, riešia úlohy,
výstavy,
odpovedí
Tvorivé
Pomocou hry spoznávajú deti umenie.
spoločnej interpretácie vystavených
diel,
techník.
prácou
žiakov na dané témy, podľa aktuálne
ponúkaných výstav. Žiaci pritom
Peter Martiška 9.A
Strana
13
ŽIRAFA
Sviatok
svätého Mikuláša žiakom prvého
“Slonia zubná pasta“,
„Dymová sopka“,
stupňa i vybraným triedam druhého
stupňa
našej
školy
zaujímavým,
zábavným spôsobom spríjemnili žiaci
7.B, 7.C (mladý chemici, pracujúci
v chemickom
pripravili
krúžku),
predstavenie,
prezentovali,
nasledovné
ktorí
si
„Farebná polievka“.
Uvedená besiedka mala výchovný aj
vzdelávací charakter.
v ktorom
chemické
pokusy :
...a prváčikovia boli vo vytržení ...
Mladí chemici v
akcii
Monika Janáčová 9.A
Strana
14
ŽIRAFA
Na svätého Mikuláša u nás nikto neprišiel skrátka. Mikuláš navštívil každú triedu
na škole. Tí mladší mu
zarecitovali, zaspievali
a tí starší si už len
zažartovali.
Sladkosti sme ale
dostali všetci bez
rozdielu.
Šinkovičová Natália 6.C
Strana
15
ŽIRAFA
Historický krúžok
So
začiatkom
nového
prví ľudia prišli do Trenčína 38 tis.
školského roka 2013/2014 sa na
rokov p.n.l. Živili sa lovom zvierat
našej Základnej škole rozbehol nový
a zberom plodov. Vieme povedať, že
krúžok. Je to historický krúžok,
sa
ktorého zámerom je bližšie spoznanie
konkrétne v Čerešňovom sade. Na
histórie mesta Trenčín a jeho okolia.
historickom
Krúžok je určený najmä pre žiakov 5.
v tejto oblasti pozrieť. Priame stopy
a 6. ročníka. Vedie ho pán učiteľ
po týchto ľuďoch sme už žiadne
Ľuboš Gondár. Na krúžok sa prihlásilo
nenašli, avšak niektoré vykopávky sú
19 žiakov, ktorým sa zatiaľ veľmi
uložené v Trenčianskom múzeu. Preto
páči. Najobľúbenejšou časťou krúžku
naše kroky na ďalšej hodine krúžku
sú
viedli do múzea. V múzeu sme videli
však
prechádzky
s návštevou
z pohľadu
miest,
spojené
ktoré
v oblasti
krúžku
rôzne vykopávky,
sme
Breziny,
sa
boli
napr. aj z oblasti
histórie
Breziny a iných lokalít Trenčína. Boli
dejín. Delíme ho na tri časti. Sú to
to rôzne nádoby, meče, či šperky.
doba kamenná, doba bronzová a doba
Ďalej nášmu zraku neunikli ani iné
železná. V tomto období sa už aj
predmety, ktoré boli vystavené. Boli
veľmi
trenčianskej
sú
nachádzali
významné.
Viac
podrobností je uvedených
v príspevku, ktorý vytvorili
žiaci s čiastočnou pomocou
svojho učiteľa.
Obdobie
praveku
v Trenčíne
Na prvých hodinách
krúžku
podrobnejšie
s obdobím
a staroveku.
sme
sa
zoznamovali
praveku
Pravek
je
najstaršia doba ľudských
v oblasti Trenčína vyskytovali prví
to napr. obrazy županov a portréty
ľudia. Odhadom vieme povedať, že
niektorých členov rodu Illesházy, či
Strana
16
ŽIRAFA
nábytok
z obdobia
Uhorskej
Rakúsko
monarchie,
–
počesť
ľudová
markomanských
znovuobjavil
Po období praveku v dejinách
vojen.
Ľudovít
Nápis
Stárek
až
cez budovu hotela Elizabeth.
obdobie sa veľmi výrazne dotklo aj
Trenčína. Jeho vtedajší názov bol
názov
kmeňmi
v roku 1852. Boli sme sa naň pozrieť
nasleduje obdobie staroveku. Toto
Tento
nad
Kvádov. Táto bitka bola súčasťou
keramika a iné predmety.
Laugaricio.
víťazstva
Kolektív
používali
žiakov
Historického
krúžku pod vedením pána učiteľa
Rimania. Vieme to podľa nápisu na
Gondára.
Trenčianskej skale. Rimania tento
nápis vytesali v roku 179 n.l. na
Monika Janáčová 9.A
Olympiáda v nemeckom jazyku
Dňa 5. 12. 2013 sa na škole uskutočnilo
školské kolo olympiády z nemeckého
víťazka
jazyka. Súťažili žiaci 9.ročníka a
postúpila do okresného kola.
Sophia
Okrem
Tisová
vypracovania
gramatických testov museli
žiaci
zvládnuť
aj
rozhovor na danú tému a
vymyslieť krátky príbeh
podľa obrázku.
Olympiáda v anglickom jazyku
Okrem školského kola olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnilo aj školské
kolo v anglickom jazyku. V kategórii 1 B, ktorá je pre žiakov 8. a 9. ročníka
vyhrala
Alba
Mária
Hernandézová a kategóriu 1
A, pre žiakov 5., 6. A 7.
Talianová.
Ročníka
Vížazi
postupujú
vyhrala
do
okresného
kola.
Blahoželáme
a držíme palce!
Strana
17
Klára
ŽIRAFA
Dňa 06.12.2013 sa žiaci tried
3.A,
3.B,
mikulášskeho
3.C
a 4.
A zúčastnili
futbalového
uprieť
bojovnosť
a snaha.
Podporovali sme ich povzbudzovaním,
turnaja
ktoré sme si dôkladne pripravili. Mali
v športovej hale. Hrali tam futbalové
sme roztlieskavačky, transparent...a
mužstvá z niekoľkých základných škôl
keď sa športovou halou nieslo naše
v Trenčíne
heslo: “Päťka, to je super tím,
spolu
s hráčmi
AS
Trenčín.
Našim futbalistom sa nedarilo,
prehrali všetky zápasy, ale nedá sa im
zvíťazíme
zakaždým!“ ostatné
fankluby nemali šancu nás prehlušiť.
Takže víťazstvo vo fandení sme si
určite zaslúžili.
Strana
18
Peter Martiška 9.A
ŽIRAFA
Postavím si snehuliaka,
Štedrý deň
ten aj kamarátov priláka.
Je tu zima zimička,
Budeme sa guľovať,
teším sa ja i mamička.
celý deň sa spolu hrať.
Budeme sa sánkovať
Mário Polák, 2.B
a s oteckom lyžovať.
Rozsvietili sa mi očká,
JESEŇ
že je to jak rozprávočka.
Jeseň – je to tak
Keď zažiaril stromček,
chystaj si už prak.
rozsvietil sa domček.
Prišla tíško po lete,
Aký to bol krásny deň,
vymenila plavky za svetre.
na ten zabudnúť nemôžem.
Šarkan lieta vo vzduchu,
Drahí moji neviete,
vietor robí juchuchú.
ako mi je dobre na svete.
Zo stromov listy padajú,
Som veľmi šťastná že vás mám,
lastovičky do diaľky odlietajú.
nikomu vás nepredám.
Z gaštanov figúrky robíme,
Sofia Verešová 3.C
a do školy opäť
po prázdninách
ZIMIČKA
chodíme.
Padá sniežik z nebíčka,
Terezka Chovancová 2.B
sadá si mi na líčka.
Letí vločka za vločkou,
volá ma ísť pohrať sa von.
Strana
19
ŽIRAFA
ZIMA
Aj keď školníkovi chýbať budeme,
V zime sneh padá
my si svoje letné plány splníme.
a ja som rada,
Na plaváreň chodíme
že sa môžem sánkovať, guľovať
i lyžovať.
a na učenie nemyslíme.
Keď sa do sýtosti vyšantíme,
Snehuliakov staviame
nové knihy obalíme
a tak sa celé dni hrávame.
a s letom sa pomaly rozlúčime.
Kto väčšieho vytvorí,
Terezka Chovancová 2.B
aj keď je guľatej postavy.
Terezka Chovancová 2.B
JAR
Čakám celú zimu na jar,
LETO
Kedy bude jarný spar.
Najveselšie na svete,
Je to ročné obdobie,
býva často aj v lete.
Kedy vonku teplo je.
Keď slniečko hreje
S tatinom sa bicyklujem,
každý sa rád smeje.
na terase pogrilujem.
Do bazéna skáčeme,
Celý deň vonku šantíme
akvabely robíme.
a potom sa v bazéne
Príroda von všetkých volá,
schladíme.
nechýba nám veru škola.
Lukáš Král 2.B
Ema Mária Hrenáková 2. B
LETO
Už je tu leto známe,
na jahody všetci chuť máme.
V lete si škola oddýchne.
Strana
20
ŽIRAFA
Mikulášsky turnaj
Žiaci šiesteho ročníka si zmerali svoje sily v prehadzovanej, na súboje sa pekne
vyobliekali a samozrejme podali aj vynikajúce výsledky.
Stolný tenis – školské kolo
Chlapci
Dievčatá
1. miesto Červeňan Branislav
1. miesto Tašárová Alexandra
2. miesto Poruban Matúš
2. miesto Fabová Nina
3. miesto Dlesk Lukáš
3. miesto Janíková Sára
Peter Martiška 9.A
Strana
21
ŽIRAFA
Trenčianske hodiny
2. kategória
1. kategória
1 miesto
Nina Kohoutová 5 . C
1. miesto
Soňa Maradíková
2. A
2. miesto Tomáš Lendvay
2. miesto
Samuel Kikuš
3. C
3. miesto Urban Záhumenský 4.C
3. miesto
Lea Sedláčková
3. A
5. C
3. kategória
1. miesto
Emma Ďuríková
7. C
2. miesto Kristián Ovádek
7. C
Výsledky hodnotenia základných škôl firmou INEKO
Výsledky hodnotenia firmy
INEKO - hlavným cieľom
tohto
projektu
je
poskytnúť širokej verejnosti
informácie o dosahovaných
výsledkoch
všetkých
slovenských
základných
a
stredných
škôl. Hodnotenie
prebehlo na základe výsledkov
jednotlivých
škôl
za
posledné 4 školské roky v
Testovaní 9 – slovenský
jazyk,
Testovaní
9
–
matematika a mimoriadne
výsledky
žiakov na
súťažiach. Naša
škola
sa
v tomto hodnotení umiestnila na
10.mieste
Strana
22
ŽIRAFA
Nájdi 12 slov v autíčku 
Slovenské hádanky:
1. Bez nôh prejde celý svet.
2. Čo chýba čižme, keď je hotová ?
3. Sedí pani na kláte v tmavom, čiernom kabáte.
4. Modrý klobúk, čo celý svet prikryje.
5. Horí, horí, a nemožno to zahasiť.
6. Chodí nad nami hore nohami.
7. Lieta po poliach, a nie je to kôň.
8. Prvý líha, prvý s krikom vstáva.
(Odpovede: Voda, Druhá čižma, Noc, Nebo, Mesiac, Mucha, Vietor, Kohút.)
Monika Janáčová 9.A
Strana
23
ŽIRAFA
ŽIRAFA polročník - 12. ročník / 1. číslo 2013/2014
Adresa redakcie: ZŠ Dlhé Hony 1, Trenčín
www.zsdhonytn.sk, tel: 032/6521012
Redakčná rada:
Šéfredaktor: Ing. Podskubová Erika
Členovia:
Šinkovičová Natália
Martiška Peter
Janáčová Monika
Lehocká Lujza
6. C
9.A
9.A
7.C
Fotograf: Martiška Peter
Počet výtlačkov: 60 ks, cena 0,20 €
Práce žiakov
Strana
24
ŽIRAFA
Strana
25
Download

žirafa - Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín