JEŽIŠKO HAJAJ A SPI
Ježiško hajaj a spi v jasličkách sladunko sni,
chudobný prišiel si k nám,
spásu bys doniesol nám.
V noci keď Betlémsky kraj, rozkvitol v čarovný raj,
piesňami anjelov znie:
Ježiško hajaj a spi, len haaaajaj a spi.
ČUJTE, ČUJTE PASTIERI
1. Čujte, čujte pastieri, čo sa stalo na nebi.
/: Nad Betlemom jasná noc, oznamuje Božiu moc :/
2. O polnoci zrodila, do jasličiek vložila.
/: Krásna Panna prečistá, Synáčka svojho Krista :/
3. Hor sa, bratia, vstávajte, Bohu vďaky vzdávajte.
/: Že sa sveta Pán zrodil, aby nás oslobodil :/
Ježiško, pri jasliach tých, vo chvíľach dobrých aj zlých,
DAJ BOH ŠŤASTIA TEJTO ZEMI
Daj Boh šťastia tejto zemi všetkým ľuďom v nej.
chceme Ti priniesť dary, záchranca Ty náš drahý.
Nech im slnko jasne svieti každý Boží deň.
Bohatstvo my nemáme, srdcia Ti však dávame,
/: Nech ich sused v láske má, nech im prazieň, pokoj dá
iste ich prijmeš z lásky,
Daj Boh šťastia tejto zemi všetkým ľuďom v nej :/
A NJEL SKÉ
VIA NO CE
Darček pre Ježiška
Ježiško hajaj a spi, len haaaajaj a spi.
Daj Boh šťastia celej Zemi všetkým národom.
SVIEŤ HVIEZDIČKA
1. Odprevaď ma, tam kde je Betlehem
Odprevaď ma, kde Boh prišiel na Zem
Odprevaď ma, /: nemôžem stratiť smer :/
Nech im svetlo, hviezdy, lásky ožiaruje dom.
/: SVIEŤ HVIEZDIČKA MALÁ SVIEŤ
K JEŽIŠKOVI MA PRIVEĎ :/
Dopraj Bože svojmu dielu večné trvanie.
/: Hladným chleba dobrého chorým zdravia pevného
Daj Boh šťastia celej Zemi všetkým národom :/
Nech sa samo nezahubí, všetci prosíme.
/: Rybám čistej vody daj, vtáctvo a zver zachovaj
2. Narodil sa, na Zem Boh zostúpil,
Narodil sa, aby nás vykúpil
Narodil sa /: by ma neopustil:/
3. Čakajú tam, Jozef a Mária Spievajú mu, spievajú Gloria,
Nech svetom znie, /: radostná novina :/
Dopraj Bože svojmu dielu večné trvanie :/
PASTIERI, PRVÍ STE
1.Pastieri, prví ste na svete,
dieťa čo privítať idete - pristúpte potichúčky.
2. V podobe dobrého pastiera,
radostne k ovečkám vystiera - maličké svoje rúčky.
3. Všetko čo máme, Ti dávame,
o požehnanie Ťa žiadame - Ježiško, Spasiteľ náš.
SPEVNÍK DETSKÝCH VIANOČNÝCH
PIESNÍ A KOLIED
detský zbor MiNiMO
Saleziáni Don Bosca - Tri hôrky, Košice
Texty - individuálne
SPEVNÍK VI ANOČNÝCH PIES NÍ A KOLIED - MINI MO
/vlastné poznámky/
Meno MiNiMOspeváka:
ANJEL VEDĽA ANJELÍČKA
1. Anjel vedľa anjelíčka, od spevu im žiaria líčka.
Čože sa to len deje?
/: A MY DETI, MY TO VIEME, BOŽIE DIEŤA KDESI DRIEME,
HĽADAJTE ŽE HO, KDE JE, HĽADAJTE ŽE HO KDE JE :/
2. Betlehem a maštaľôčka, nad ním nebo hviezdne očká.
Je to sen či skutočnosť?
/: TU I K VEĽKÝM POKOJ ZLETÍ, ŠŤASTNÍ SÚ DNES AKO DETI,
JE TU DIEŤA BOŽÍ HOSŤ, JE TU DIEŤA BOŽÍ HOSŤ :/
POVEDZTE NÁM PASTUŠKOVIA
Povedzte nám pastuškovia, čo ste videli, keď ste sa tak o polnoci všetci rozbehli. /: Videli dieťatko, krásne pacholiatko, narodené v Betleme :/
Ktože vám to o dieťati tomto povedal. Ja by som bol s vami ta šiel, keby som bol znal. /: Anjeli spievali, nám oznamovali, že sa Kristus narodil :/ POĎME VŠETCI K MAŠTAĽôČKE
1. Poďme všetci k maštaľôčke, k Ježiškovi i Matičke.
/: pokloníme sa Dieťatku, pozdravíme Jeho Matku :/
2. Vitaj Ježiš milovaný od dávna očakávaný.
/:čo sa zrodil tejto noci, by nás zbavil hriechu moci.:/
3. Vitaj Jezuliatko malé, v tebe Boha vyznávame.
/:čo sa zrodil tejto noci, by nás zbavil hriechu moci.:/
A keďže je na hospode s Matkou sveta Kráľ, by som i ja ta šiel s vami a ho privítal. /: V chudobnej maštali, tam mu aj postlali, tam je jeho hospoda :/ NARODIL SA JEŽIŠKO
Narodil sa Ježiško, veseľme sa deti,
Tejto Noci v Betleme, poďme k nemu všetci.
Ježiško náš maličký my ťa radi máme
Naše malé srdiečka, do daru ti dáme.
Download

Vianoce buletin texty pre deti.pages