VYHODNOTENIE VÝSKUMU
(Projekt č. 2316076 (PMPV/2012) - E-marketing a jeho využitie v
marketingových stratégiách trhových subjektov v podmienkach SR)
1
Vyhodnotenie hypotéz
H1: Viac ako 70% podnikov, ktoré si spravujú web stránku, využíva v
určitej forme aj online marketing.
Na základe výsledkov analýzy môžeme prijať Hypotézu 1, nakoľko 76,4%
analyzovaných podnikov využíva minimálne jednu zo skúmaných foriem online
marketingu (prepojenie na sociálne médiá, elektronický obchod, Facebook
fanpage, externé aplikácie, Twitter, LinkedIn alebo real time communication).
H2: Ak si subjekt spravuje web stránku, vo viac ako 50% prípadov si
aktívne spravuje tiež identity na sociálnych sieťach.
Na základe výsledkov analýzy môžeme prijať Hypotézu 2, nakoľko 68,5%
analyzovaných podnikov si aktívne spravuje svoje identity na skúmaných
sociálnych sieťach (Facebook, Twitter, LinkedIn).
H3: Viac ako 90% subjektov, ktoré si spravujú identity na sociálnych
sieťach, orientuje svoje aktivity na sociálnu sieť Facebook.
Podľa výsledkov analýzy 97,3% skúmaných podnikov, ktoré spravujú svoje
identity na sociálnych sieťach, orientuje svoje aktivity na sociálnu sieť
Facebook. Na základe týchto výsledkov prijímame Hypotézu 3.
H4: So zvyšujúcim sa počtom zamestnancov sa zvyšuje virtuálna
interaktivita subjektu.
Podľa výsledkov vykonanej analýzy Hypotézu 4 neprijímame, nakoľko vzťah
medzi veľkosťou podniku a virtuálnou interaktivitou subjektu nebol dokázaný.
Tabuľka č.1: Vzťah medzi veľkosťou podniku a virtuálnou interaktivitou
priemerná rýchlosť
priemerná rýchlosť
Podniky podľa
interaktivity na web stránke interaktivity na Facebooku
veľkosti
v hod.
v hod.
Malý
45,5
30,8
Stredný
73,9
28,2
Veľký
44,7
34,3
Zdroj: vlastné spracovanie
1
H5: Primárnou bariérou pri využívaní OM je neznalosť problematiky a
možností zo strany subjektov.
Hypotézu neprijímame, pretože počas hĺbkových rozhovorov ako primárnu
bariéru v prípade implementácie a využívania online marketingu uviedli
predstavitelia sledovaných podnikov nedostatočné personálne zabezpečenie
online marketingových aktivít (často koncentrácia všetkých online
marketingových aktivít na jediného pracovníka) a neschopnosť určiť
výdavkové priority, resp. zbytočné plytvanie zdrojmi.
H6: Hlavnou motiváciou pri využívaní OM je znižovanie nákladov, resp.
priaznivý pomer cena/výkon.
Hypotézu neprijímame, nakoľko v hĺbkových rozhovoroch uviedlo 80% z tých
skúmaných subjektov, ktoré využívajú online marketing, že ich hlavnou
motiváciou bola snaha vyrovnať sa konkurencií a informovanie zákazníkov.
2
2.1
Vyhodnotenie sledovaných parametrov
Web stránka
Graf č.1:
Prehľadnosť web stránky
140
120
100
80
60
40
20
0
Zdroj: vlastné spracovanie
Takmer 60% web skúmaných stránok dosiahlo najlepšie výsledky z hľadiska
prehľadnosti. Len jedna web stránka bola vyhodnotená ako podpriemerná,
pričom žiadna z web stránok nebola zaradená do kategórie „najhoršia“.
2
Graf č.2 - Rýchlosť web stránky
140
120
100
80
60
40
20
0
Zdroj: vlastné spracovanie
Z hľadiska rýchlosti dosiahlo 63% hodnotených web stránok najlepšiu úroveň
(načítanie pod 1 sekundu). Len 6,6 percenta web stránok bolo vyhodnotených
ako podpriemerné alebo najhoršie z hľadiska rýchlosti.
Graf č.3 - Relevantnosť
250
200
150
100
50
0
Zdroj: vlastné spracovanie
Z hľadiska úspešného pôsobenia na internete je dôležité poskytovať
návštevníkom web stránky relevantné informácie. Až 96,3% analyzovaných
web stránok bolo zaradených do kategórie s hodnotením „najlepšia“. Žiadna zo
sledovaných web stránok nedosiahla úroveň „podpriemerná“ alebo „najhoršia“.
3
Z pohľadu gramatickej bezchybnosti bolo vidieť, že súčasné web stránky
intenzívne využívajú služby copywriterov a dbajú nielen na gramatickú ale aj
štylistickú bezchybnosť obsahu. Zo sledovaných web stránok boli všetky
ohodnotené ako gramaticky bezchybné.
Graf č.4 - Počet jazykových mutácií
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1
2
3
4
5
6 a viac
Zdroj: vlastné spracovanie
Viac ako polovica (53,5%) skúmaných web stránok existuje len v jednej
jazykovej mutácii. Zo zvyšných 100 web stránok s viacerými jazykovými
mutáciami malo 42% dva dodatočné jazykové preklady. Najčastejšou
jazykovou mutáciou bola angličtina.
Vzhľadom na to, že nie všetky podniky spadajúce do tohto výskumu sa
zaoberajú priamym predajom tovarov alebo služieb, či už v kamennej predajni
alebo cez internet, iba 49 (22,7%) z nich malo vytvorený elektronický obchod.
Komunikáciu v reálnom čase na web stránke využíva len 6,5% (14) podnikov.
Takmer 60% analyzovaných spoločností reagovalo a prispôsobovalo svoje web
stránky vonkajším podmienkam.
2.2
Sociálne siete
Z celkového počtu skúmaných web stránok malo vytvorené prepojenia
na sociálne siete 123 z nich, t.j. 56,9%. Ak subjekty využívali sociálne médiá,
4
najčastejšie nimi boli sociálna sieť Facebook (97,3%), Twitter (19,44%) a
Linkedin (13,9%).
Facebook
Fanpage na Facebooku majú vytvorené dve tretiny podnikov (66,7%). Pri
zisťovaní frekvencie aktualizácie fanpage na Facebooku boli podniky rozdelené
do dvoch skupín, t.j. na tie, ktoré aktualizovali fanpage aspoň raz do mesiaca
a tie, ktorých doba aktualizácie presahovala toto obdobie, pričom bola zistená
zhlukovosť v aktualizácií. Tieto dve skupiny boli analyzované osobitne.
U fanpage s dobou aktualizácie kratšou ako jeden mesiac bola na základe
analýzy 10 posledných aktualizácií, zistená priemerná doba aktualizácie na
úrovni 7,4 dňa. U 26 fanpage s dobou aktualizácie dlhšou ako jeden mesiac
bolo počas obdobia aktivity zistených priemerne takmer 3,9 aktualizácií,
pričom firma bola na Facebooku aktívna v priemere každé 3 mesiace.
Z pohľadu počtu fanúšikov dosiahla zo skúmaných podnikov najvyšší počet,
vyše pol milióna, spoločnosť ESET, s.r.o. Priemerný počet fanúšikov všetkých
skúmaných spoločností dosahoval úroveň 17 865. Externé aplikácie na
Facebooku využívalo v rámci sledovanej vzorky len 16,2% podnikov.
Twitter a LinkedIn
Na Slovensku je vo všeobecnosti menej využívanou sociálnou sieťou
Twitter, čo potvrdzujú aj výsledky tohto výskumu. Twitter využíva len takmer
20% (42) zo skúmaných web stránok. Najvyšší počet tzv. followers (takmer 60
tisíc) u skúmaných podnikov má opäť spoločnosť ESET. V priemere mali
sledované spoločnosti 2018 followers, ktorým poskytovali najnovšie informácie
raz za päť dní. LinkedIn využíva 13,9% podnikov efektívne využívajúcich
sociálne siete.
3
Výsledky mystery mailingu a sledovania aktivity na Facebooku
Na základe výsledkov vykonaného mystery mailingu, bola zistená
priemerná rýchlosť reagovania na e-mailovú komunikáciu na úrovni 52,6
hodín, z toho osemnásť spoločností (8,3%) odpovedalo už v priebehu prvej
hodiny po odoslaní správy. Zvyšná takmer štvrtina (53) zo skúmaných
podnikov sa vôbec neunúvala odpovedať na e-mailovú komunikáciu
zákazníkov. Prevažne to boli veľké (28) alebo stredné (19) spoločnosti.
5
Graf č.5 - Kvalita odpovede na e-mail
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Zdroj: vlastné spracovanie
Jedným z ďalších parametrov výskumu bola rýchlosť interaktivity na
Facebooku, resp. rýchlosť reakcie na zverejnenie príspevku alebo otázky
užívateľov. Z celkového počtu skúmaných podnikov, ktoré vystupujú na
sociálnej sieti Facebook, až 108 (74,5%) reagovalo na požiadavky svojich
fanúšikov, pričom priemerný čas ich reakcie bol zistený na úrovni 32 hodín. Na
8 zo sledovaných fanpage fanúšikovia nepíšu svoje príspevky a 15 firiem
nereagovalo na podnety od fanúšikov. Kvalitu jednotlivých odpovedí uvádza
nasledovný graf.
Graf č.6 - Kvalita odpovede - Facebook
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Zdroj: vlastné spracovanie
6
Z výskumu ďalej vyplýva, že viac ako dve tretiny (68,1%) skúmaných
podnikov z hľadiska kvality odpovedalo nadpriemerne alebo lepšie.
46,2% spoločností reagovalo a prispôsobovalo svoje pôsobenie na Facebooku
vonkajším podmienkam.
7
Download

VYHODNOTENIE VÝSKUMU