TÉMA: ZÁKON O KAMEROVOM SYSTÉME PRE STK A EK
nepredajné
REVUE
V y d á v a s p o l o č n o s ť H O M O L A s . r. o . / 1 - 2 013 / a u t o s e r v i s n á t e c h n i k a / w w w . h o m o l a . s k
Vážení priatelia,
žijeme v uponáhľanej dobe a častokrát sa nemáme kedy zastaviť, spomaliť a oddýchnuť si, napríklad aj prečítaním pútavých informácií, čo nás zaujíma. Je to veľká škoda, najmä preto, že
odvetvie autoservisnej techniky je doslova nabité novinkami, o ktorých by ste mali vedieť. Preto prichádzame s niečím špeciálnym, a to pravidelným zdrojom informácií zo sveta auto-moto
techniky.
Dovoľte mi týmto predstaviť vám prvé číslo novín Homola Revue. Noviny Homola Revue budú
vychádzať pravidelne každé tri mesiace, vždy orientované na konkrétnu kľúčovú tému. Nebudú
chýbať ani zaujímavé súťaže či miesto pre vaše postrehy a nápady.
Témou prvého čísla, ktoré práve čítate, sú novinky zavádzané pre STK a EK. Dočítate sa, čo
všetko vyplýva z novelizovaného zákona o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách. Pevne verím, že aj takýmto spôsobom vám budeme nápomocní - veď spokojnosť
vás, našich klientov, vedie aj k našej spokojnosti. Želám vám podnetné čítanie.
S úctou, Igor Homola
Zákon 519/2011 Z. z. –
aké zmeny nám priniesol?
■ 1. februára 2012 nadobudol účinnosť Zákon
519/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach
prevádzky vozidiel v premávke na pozemných
komunikáciách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony.
Zmeny týkajúce sa STK nájdete za § 48, kde sa vložil § 48a s názvom:
Monitorovanie stanice technickej kontroly
(1) Priestor kontrolnej linky stanice technickej kontroly sa monitoruje pomocou monitorovacieho záznamového zariadenia. Monitorovacím záznamovým zariadením sa vyhotovuje záznam v digitálnej
podobe, ktorý umožní preukázať, že vozidlá podliehajúce technic-
kej kontrole sa na nej skutočne zúčastnili. Monitorovanie je určené
na účely zvýšenia kvality výkonu technických kontrol, identifikácie
vozidiel a zvýšenia bezpečnosti vozidiel v premávke na pozemných
komunikáciách.
(2) Monitorovacie záznamové zariadenie musí byť používané tak,
aby nezasahovalo do súkromia fyzických osôb, ktoré sa nezúčastňujú na technickej kontrole.
(3) Priestor kontrolnej linky stanice technickej kontroly monitorovaný pomocou monitorovacieho záznamového zariadenia musí byť
zreteľne označený ako monitorovaný priestor.
(4) Záznam vyhotovený z monitorovacieho záznamového zariadenia poskytuje poverená technická služba technickej kontroly vozidiel [§ 30 ods. 1 písm. j) a k)] len na účely konania podľa tohto
zákona
a) ministerstvu v rámci staníc technickej kontroly nachádzajúcich sa
na celom území Slovenskej republiky,
b) krajskému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
26a) (ďalej len „krajský úrad dopravy“) v rámci staníc technickej
POKRAČOVANIE NA S. 3
V tomto čísle ďalej nájdete:
Anketa o výhodách a nevýhodách monitorovacieho záznamového zariadenia
VIAC NA S. 6-7
Schéma kamerového systému alebo Ako to vyzerá v praxi?
VIAC NA S. 4-5
2
REVUE
O FIRME
O spoločnosti HOMOLA:
Spoločnosť Homola s.r.o. vznikla v Bratislave v roku 1990. Od roku
1992 je jej dominantnou činnosťou predaj autoservisnej techniky
a s tým súvisiace doplnkové služby.
Okrem predaja poskytuje:
● dopravu tovaru,
● montáž a uvedenie prístrojov do prevádzky,
● zaškolenie obsluhy,
● kalibráciu prístrojov,
● záručný i pozáručný servis.
Za jednu z najdôležitejších aktivít považuje spoločnosť školenia
zákazníkov, pracovníkov servisov, dielní i študentov a učňov odborných škôl a učilíšť. Školenia sa organizujú vo vlastných školiacich
strediskách v Bratislave, Ružomberku a Košiciach.
Spoločnosť Homola s.r.o. poskytuje:
● Vybavenie pre dielne, servisy, STK linky – zdviháky, pneuservis, náradie, zváranie a iné.
● Montáž a inštaláciu – záručný a pozáručný servis.
● Odborné školenia – zákazníkov a pracovníkov servisov.
● Overovanie, kalibrovanie, revízie – momentových klúčov,
meradiel, zdvihákov.
Predmetom predaja sú rôzne zariadenia, prístroje a náradia od
veľkých strojov a technologických celkov až po drobné náradie, špeciálne prípravky a náhradné diely. Predáva výrobky najlepších svetových výrobcov autoservisnej techniky.
Spoločnosť neskôr pribrala činnosť kalibrácie dodávaných zariadení, prevádzkuje zbernú službu s následnou kalibráciou drobných
neurčených meradiel v autoservisoch a garážach. Od roku 2006 sa
spoločnosť stala autorizovanou skúšobňou pre overovanie momentových kľúčov, pneumeričov, analyzátorov spalín, prietokomerov a
váh.
Neskôr začala firma vykonávať aj odborné prehliadky (revízie) zdvíhacích zariadení, kompresorov a elektrických zariadení. V októbri
2011 získala autorizáciu na overovanie tlakomerov krvi s tým, že aj v
medicíne chce dosiahnuť tie isté úspechy, ako v iných priemyselných
odvetviach.
Predajne, kde si všetko môžete pozrieť a prísť si pre radu:
HOMOLA Bratislava, HOMOLA Ružomberok, HOMOLA Košice.
NEZABUDNITE SLEDOVAŤ: Novinky, články, akcie a produkty
vždy aktuálne zverejňované na www.homola.sk.
REVUE 3
ZÁKON
Zákon 519/2011 Z. z. –
aké zmeny nám priniesol?
Zákon samozrejme neobchádza ani stanice
emisných kontrol. Za § 66 sa vložil § 66a:
DOKONČENIE ZO S. 1
kontroly nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o vozidlách evidovaných v
jeho územnom obvode,
c) obvodnému úradu dopravy 8) v rámci
staníc technickej kontroly nachádzajúcich
sa v jeho územnom obvode a o vozidlách
evidovaných v jeho územnom obvode,
d) oprávnenej osobe technickej kontroly v
rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh,
e) policajnému zboru v rozsahu potrebnom
na účely objasňovania priestupku alebo
trestného činu.
(5) Ak záznam vyhotovený z monitorovacieho záznamového zariadenia nie je využitý
na účely podľa odseku 4, poverená technická služba technickej kontroly vozidiel [§ 30
ods. 1 písm. j) a k)] je povinná zabezpečiť,
aby sa zlikvidoval
a) videozáznam v deň nasledujúci po uplynutí tridsiatich dní odo dňa, v ktorom bol videozáznam vyhotovený,
b) snímky v deň nasledujúci po ukončení
platnosti technickej kontroly.
Monitorovanie pracoviska
emisnej kontroly
(1) Priestor pracoviska emisnej kontroly
určený na samotné vykonávanie emisnej
kontroly sa monitoruje pomocou monitorovacieho záznamového zariadenia. Monitorovacím záznamovým zariadením sa vyhotovuje
záznam v digitálnej podobe, ktorý umožní
preukázať, že vozidlá podliehajúce emisnej
kontrole sa na nej skutočne zúčastnili.
(2) Monitorovacie záznamové zariadenie
musí byť používané tak, aby nezasahovalo
do súkromia fyzických osôb, ktoré sa nezúčastňujú na emisnej kontrole.
(3) Priestor pracoviska emisnej kontroly určený na samotné vykonávanie emisnej kontroly monitorovaný pomocou monitorovacieho
záznamového zariadenia musí byť zreteľne
označený ako monitorovaný priestor.
(4) Záznam vyhotovený z monitorovacieho
záznamového zariadenia poskytuje povere-
ná technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel [§ 31 ods. 1 písm. j) a k)]
len na účely konania podľa tohto zákona
a) ministerstvu v rámci pracovísk emisnej
kontroly nachádzajúcich sa na celom území Slovenskej republiky,
b) krajskému úradu dopravy v rámci pracovísk emisnej kontroly nachádzajúcich sa v
jeho územnom obvode a o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,
c) obvodnému úradu dopravy v rámci pracovísk emisnej kontroly nachádzajúcich sa
v jeho územnom obvode a o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,
d) oprávnenej osobe emisnej kontroly v
rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh,
e) policajnému zboru v rozsahu potrebnom
na účely objasňovania priestupku alebo
trestného činu.
(5) Ak záznam vyhotovený z monitorovacieho záznamového zariadenia nie je využitý na účely podľa odseku 4, poverená technická služba emisnej kontroly motorových
vozidiel [§ 31 ods. 1 písm. j) a k)] je povinná zlikvidovať snímky v deň nasledujúci po
ukončení platnosti emisnej kontroly.
Čo to znamená v praxi?
• Na základe zákona, schváleného ešte 30. novembra 2011, sa
zavádza potreba kamerového systému pre STK a EK. Ten by mal
chrániť na jednej strane majiteľov vozidiel a na druhej strane aj
samotné stanice technickej či emisnej kontroly. Po novom by sa
teda nemalo stať, že vozidlo prejde technickou, príp. emisnou
kontrolou a tam fyzicky vôbec nebolo. Taktiež by sa malo zamed-
ziť prípadný snahám o podplácanie zo strany držiteľov motorových vozidiel.
• Do 30. júna 2013 môžu stanice technickej kontroly vykonávať technické kontroly ešte bez monitorovacieho záznamového
zariadenia, u emisných kontrol, ktoré nie sú súčasťou stanice
technickej kontroly, je tento dátum 31. december 2013.
Nezabudnite!
Priestor, ktorý je monitorovaný kamerovým systémom musí byť zreteľne označený! Vyplýva to z Vyhlášky
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 23. decembra 2011.
VZOR OZNAČENIA STANICE TECHNICKEJ
A EMISNEJ KONTROLY O MONITOROVANÍ
MONITOROVACÍM ZÁZNAMOVÝM ZARIADENÍM
Ako uvádza Vyhláška 3/2012 Z.z.: Výška označenia je minimálne 300 mm a šírka označenia je
minimálne 200 mm. Označenie sa umiestňuje pri
vstupe na kontrolnú linku a pri výstupe z kontrol-
nej linky stanice technickej kontroly z obidvoch
strán.
Rovnako je to aj pri označení pracoviska emisnej
kontroly!
4
REVUE
SCHÉMA
REVUE 5
SCHÉMA
Schéma fungovania kamerového systému alebo Ako to vyzerá v praxi?
VSTUP DO STK
1. Kontrolný bod STK na vstupe:
VSTUP / VÝSTUP Z EK
3
Vozidlo vstúpi na linku STK tak, aby jeho predná časť bola na vstupnom kontrolnom
bode.
Obsluha STK linky zosníma čiarový kód z Protokolu o technickej kontrole vozidla
scannerom, ktorý sa nachádza pri vstupe.
7
2. Vstupná kamera STK:
1
8
Vstupná kamera zosníma EVČ. Fotografia spoločne s načítaným čiarovým kódom je
odoslaná do systému evidencie STK.
3. Priebežná/prehľadová kamera pre STK+EK
Priebežná/prehľadová kamera začne posielať fotografie z celej STK do systému evidencie v určenom intervale.
Vozidlo štandardne prejde celou kontrolou STK.
4. Kontrolný bod STK na výstupe:
9
Vozidlo pred opustením výstupnej časti linky zostane zadnou časťou na kontrolnom
bode.
Obsluha STK linky zosníma čiarový kód z Protokolu o technickej kontrole vozidla
scannerom, ktorý sa nachádza pri výstupe.
5. Výstupná kamera STK:
2
SMER KONTROLY
Výstupná kamera načíta EVČ. Fotografia spoločne s načítaným čiarovým kódom je
odoslaná do systému evidencie STK.
Ak sa na linke nenachádza ďalšie vozidlo, priebežná/prehľadová kamera ukončí posielanie
fotografií z celej STK do systému evidencie, ak sa nachádza, pokračuje sa ďalším vozidlom.
6. Vonkajšia kamera (opcia)
Je určená pre špeciálne vozidlá, napr. nadrozmerné.
Vozidlo vstúpi na linku tak, aby jeho predná časť bola na kontrolnom bode.
Obsluha zosníma čiarový kód z protokolu scannerom, ktorý je určený pre vonkajšiu
kameru.
Čiarový kód je spolu s fotografiou z kamery odoslaný do systému evidencie STK.
Pokračuje sa ďalším vozidlom.
ROUTER
7. Kontrolný bod EK:
5
Vozidlo vstúpi na linku tak, aby jeho predná časť bola na kontrolnom bode.
Obsluha zosníma čiarový kód z Protokolu o emisnej kontrole motorového vozidla
scannerom určeným pre EK.
8. Vstupná kamera EK:
4
Záznamový systém STK / EK
prístup cez Internet
webservice
VÝSTUP Z STK
6
■ !Každá kamera je nastavená
na elektronické zaostrovanie,
a teda nevyžaduje žiadne
ďalšie dodatočné manuálne
ostrenie.
Vstupná kamera načíta EVČ. Fotografia spoločne s čiarovým kódom je odoslaná do
systému evidencie EK.
Pokračuje sa ďalším vozidlom.
9. PC server záznamového zariadenia
Server slúži na ukladanie záznamu z priebežnej kamery.
Software slúži na komunikáciu záznamového zariadenia so systémom STK a EK
a na ovládanie celého monitorovacieho systému – ide o software KAMERHOM, ktorý
je vyvinutý priamo spoločnosťou Homola s.r.o.
■ !Vstupná, výstupná, vonkajšia
a emisná kamera majú pripojený
vlastný scanner na snímanie
čiarového kódu z protokolov
o kontrolách.
■ !Pri každom scannery je
umiestnený monitor, na
ktorého obrazovke vidíte
či snímanie prebehlo
úspešne.
6
REVUE
ROZHOVOR
Zákon 519/2011 Z.z.?
Nemôžem za to, ale mám pre Vás riešenie!
Na tému kamerového systému pre
STK a EK hovorí konateľ spoločnosti
Homola s.r.o. Igor Homola, oprávnený dodávateľ monitorovacích záznamových zariadení pre STK a EK.
a čo zaváži asi najviac, aby prešiel rýchly
servis.
■ Ste jedným z oprávnených
dodávateľov týchto kamerových
systémov. Aký je váš servis?
My vykonáme servis okamžite online na
každom kamerovom systéme. Ak je nutný
fyzický výjazd, garantujeme príchod technika od 1 do 6 hodín. To preto, že ja viem,
že pri veľkých STK s veľkým denným počtom áut môže jednodňový výpadok spôsobiť únik tržby v hodnote aj 10 000 eur.
■ Čo si myslíte o prijatom zákone,
ktorý zavádza povinnosť pre STK
a EK inštalovať monitorovacie
záznamové zariadenia?
Nový zákon vítame vzhľadom na to, že
prestala platiť stavovská česť niektorých
pracovníkov a majiteľov STK a EK a začali
sa vykonávať kontroly bez pristavenia vozidla. Na druhej strane zbytočne postihne
STK a EK, ktoré prácu vykonávali čestne
a dôsledne.
■ Podľa Vás teda monitorovacie
záznamové zariadenie zabezpečí
vyššiu kvalitu kontroly vozidiel?
Monitorovacie zariadenie zabezpečí, samozrejme stále pri kontrole zhora, prítomnosť
vozidla na STK a EK. Kamerový systém
však nezabezpečí kvalitu vykonania kontroly na vozidle. Tú môže zabezpečiť iba česť
zamestnanca a dôsledné školenia pracovníkov, vedúcich a majiteľov STK a EK.
■ Na čo je teda monitorovacie
zariadenie dobré?
V Nemecku pri ďaleko mladšom vozovom
parku nevyhovie EK 8 % vozidiel, na Slovensku iba 0,8 % vozidiel. V Nemecku má
pri TK po 3 rokoch nebezpečné nedostatky 6 % a celkovo nevyhovie 20 % vozidiel,
väčšinou na výfukovom systéme, svetlách
a brzdách. Čo sa týka Slovenska, neviem
síce presné číslo, ale určite je nižšie, aj keď
vykonávame prvú kontrolu až po 4 rokoch.
Tým dochádza k obrovskému úbytku práce
v servisoch, k únikom na DPH z vykonanej
práce a trpí tým celá ekonomika automobilového priemyslu.
■ Splní tento systém svoje
poslanie - zvýšenie kvality
výkonu technických kontrol,
identifikácie vozidiel a
zvýšenia bezpečnosti vozidiel v
premávke?
Poslanie kamerového systému by bolo ďaleko významnejšie, ak by došlo k ďalšej
zmene legislatívy, a síce, aby bol povinný
prenos dát celého priebehu merania brzdnej sily a nielen nameraných koncových
hodnôt valcovou skúšobňou bŕzd, a to tak
u osobných, ako aj u nákladných vozidiel.
Pri EK je okrem zavedenia monitorovacieho zariadenia potrebné zmeniť požiadavky na prístroje tak, aby sa nerobili EK pri
voľnobežných otáčkach, ako sa to niekedy
stáva v súčasnosti.
■ Čo toto zavedenie vo
všeobecnosti pre STK a EK
znamená?
Zavedenie kamerového systému znamená
pre majiteľov STK a EK veľké finančné
zaťaženie – nákup drahej technológie. Zároveň môže dôjsť k strate zákazníkov resp.
ušlému zisku pri poruche monitorovacieho
zariadenia, nakoľko pri jeho výpadku nesmú vykonať kontrolu. Preto je veľmi dôležité, aby bol pri poruche systém kvalitný
■ Ste známy kvalitou svojich
produktov, ktoré ponúkate. Aké
sú Vaše ďalšie konkurenčné
výhody?
Máme najlepšiu, skoro 100% načítateľnosť ŠPZ zo všetkých oprávnených dodávateľov.
Pri požiadavke ministerstva či iných orgánov na zmenu v našom softvéri sme schopní zareagovať a doprogramovať ju do pár
hodín. Umožňuje nám to vlastníctvo licencie...
■ ... máte vlastnú licenciu?
Áno, vlastníme licenciu na softvér na načítavanie ŠPZ, čiže sme schopní doprogramovať zmeny do 1 hodiny!
■ A čo tie ďalšie výhody?
Napríklad okamžitá online technická podpora na všetkých STK a EK.
Máme 35 vlastných interných servisných
technikov v teréne po celej SR a dokonale
poznáme našich zákazníkov.
■ Čo by ste odkázali svojim
potenciálnych zákazníkom z
radov STK a EK?
Iba to, že za zmeny, ktoré prináša Zákon
č. 519/2011 Z.z. nemôžem, ale máme pre
nich riešenie!
(red)
VÝHODY KAMEROVÉHO SYSTÉMU OD HOMOLA SPOL. S R.O.
Jeden kontaktný dodávateľ na celú STK/EK
- HOMOLA!
Sme partner, ktorého už poznáte a na ktorého sa môžete
vždy spoľahnúť. Vyznáme sa v strojoch celej vašej STK/EK
a o to lepšie sa vyznáme v pripojení kamerového systému,
ktorý budete potrebovať.
Kamery a inštalácia
Dodanie, montáž, servis a uvedenie kamerového systému
do prevádzky vykonáme z lokálnych stredísk spoločnosti
Homola s.r.o. BA, RK a KE, čo pre vás znamená nižšie náklady a lepšiu servisnú pripravenosť z našej strany.
Ručíme za kamery aj montáž
Žiadne presúvanie záruk z montážnej firmy na dodávateľa
kamier a tretie firmy! S nami sa Vám nestane, že kvôli nefunkčnému kamerovému systému budete musieť zastaviť
POKRAČOVANIE NA S. 7
REVUE 7
ANKETA
ANKETA O VÝHODÁCH A NEVÝHODÁCH KAMEROVÉHO SYSTÉMU
Otázka:
Čo si myslíte o potrebe zavádzania
kamerových systémov na stanice
technických a emisných kontrol vo
všeobecnosti? Aké sú podľa Vás
klady a aké zápory tejto povinnosti?
Ing. Marián Rybianský,
riaditeľ a konateľ spoločnosti
TESTEK s.r.o.
Výhodou je zvýšenie možností pre štát
v oblasti dohľadu nad STK, zlepšia sa
možnosti odhaľovania nekalých praktík
na STK.
Nevýhodou sú vyššie náklady pre prevádzkovateľa STK.
V konečnom dôsledku náklady vznikajú aj nám ako Technickej službe technickej kontroly vozidiel, v súvislosti s
prispôsobením informačného systému, v
ktorom sa majú snímky uchovávať.
kontrolu, no jeho zavedením sa nezvýši
kvalita výkonu kontroly.
Kamerovým systémom síce donútime
vozidlo prísť na kontrolu, nemá to však
vplyv na samotný výkon práce technika.
Ing. Peter Lenďák, PhD.,
Ing. Igor Homola,
výkonný riaditeľ spoločnosti
S-EKA s.r.o.
konateľ spoločnosti Homola s.r.o.
Prospeje to odstráneniu najväčších
podvodov pri TK a EK, ktorými boli najmä kontroly vykonané bez pristavenia
vozidiel.
Uľahčí sa výkon štátneho odborného
dozoru.
Ako sa hovorí: „Málo muziky za veľa
peňazí“. Ide o ekonomicky náročnejší
systém, ktorý donúti prísť vozidlá na
Každé vozidlo bude musieť prísť a absolvovať STK a EK.
Vyššia kontrola STK a EK, ale aj držiteľov vozidiel.
Vysoká investícia pre STK a EK, prerušenie práce a úšlý zisk pri výpadku kamerového systému.
Postihuje všetkých celoplošne, teda
mnohých, ktorí si svoju prácu vykonávali
a vykonávajú poctivo.
VÝHODY KAMEROVÉHO SYSTÉMU OD HOMOLA SPOL. S R.O.
Dve muchy jednou ranou =
servis na kamere+servis na STK/EK
Pri oprave elektroniky STK/EK môžeme súčasne skontrolovať kamery a opačne, pri probléme s kamerou sa môžeme
pozrieť aj na valcovku.
OKREM TOHO PONÚKAME:
Najlepšiu načítateľnosť ŠPZ
Načítateľnosť ŠPZ máme najlepšiu zo všetkých oprávnených dodávateľov, skoro 100%.
Vlastný softvér
DOKONČENIE ZO S. 6
Na komunikáciu a ovládanie celého monitorovacieho systému slúži softvér vyvinutý priamo našou spoločnosťou. Vieme preto promptne doprogramovať nové požiadavky do 1
hodiny.
celú prevádzku vašej STK/EK. Servisné zásahy budú vykonávané výhradne našimi pracovníkmi – žiadne ďalšie zmluvné tretie osoby alebo nebodaj tretie firmy.
Montáž bez prerušenia prevádzky
STK na požiadanie
Softvérový servis sa bude vykonávať online z našich prevádzok bez nutnosti výjazdu technika. Ak bude potrebný výjazd, ten zabezpečíme od 1 do max. 6 hodín.
Na vyžiadanie sme schopní ponúknuť záujemcom montáž
kamerového systému aj vo večerných hodinách alebo cez
víkendy. V bežnej cenovej ponuke bude montáž prebiehať
cez pracovný čas, prevádzka STK/EK bude občasne prerušená.
... a jednoducho
Naša cenová ponuka
Náhradné diely ako napríklad kamera, čítačka čiarového
kódu a pod., budú k dispozícii na našich lokálnych strediskách a budú jednoducho vymeniteľné tak, aby to zvládol aj
každý sám jednoduchým „nacvaknutím“ do zásuvky.
Obsahuje dodanie hardvéru spolu s montážou, uvedením
do prevádzky a zaškolením obsluhy, to znamená žiadne doplatky za vysokozdvižné plošiny, lešenia, elektrikárske žľaby,
káble, PC a pod.
Servis prebieha Online ...
8
REVUE
SPRÁVA O OVERENÍ
KAMEROVÝ SYSTÉM PRE STK/EK OD HOMOLA SPOL. S R.O. JE SCHVÁLENÝ MINISTERSTVOM !
Download

Zákon 519/2011 Z. z. – aké zmeny nám priniesol?