KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
Pedagogická fakulta
Katedra manažmentu a marketingu
POKYNY NA VYPRACOVANIE
BAKALÁRSKEJ/DIPLOMOVEJ PRÁCE
pre študentov prvého (bakalárskeho) a druhého (magisterského) stupňa
študijného programu manažment
v odbore 3.3.15 manažment
Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
vychádzajúce z Metodického usmernenia 14/2009-R MŠ SR z 27. augusta 2009
o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii,
kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní;
Smernice rektora Katolíckej univerzity č. 8/2010 o náležitostiach záverečných prác, ich
bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní dostupnej na
http://www.ku.sk/images/stories/Smernica_rektora_o_zaverecnych_pracach.pdf
a Smernice dekana PF KU č. 1/06 o ukončení štúdia na PF KU v Ružomberku dostupnej na
http://www.pf.ku.sk/images/stories/download/dokumenty_studium/smernica_dekana_ukoncenie_studia.
pdf
Obsah
1 VÝBER Z METODICKÉHO USMERNENIA 14/2009-R MINISTERSTVA ŠKOLSTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY .................................................................................................2
2 VÝBER ZO SMERNICE DEKANA FAKULTY O UKONČENÍ ŠTÚDIA ..........................3
2.1 Formálna stránka úpravy záverečných prác...................................................................... 6
2.2 Odporúčaná štruktúra záverečnej práce ............................................................................ 7
3 ĎALŠIE POKYNY A ODPORÚČANIA...............................................................................13
4 POSTUP DOPRACOVANIA A ODOVZDANIA PRÁCE...................................................16
5 OBHAJOBA ZÁVEREČNEJ PRÁCE – OBSAH .................................................................20
ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY .....................................................................................22
1
VÝBER
Z
METODICKÉHO
USMERNENIA
14/2009-R
MINISTERSTVA ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Záverečná práca je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých
školách“) súčasťou vysokoškolského štúdia podľa študijného programu. Záverečná práca je
samostatnou prácou študenta. Záverečnou prácou je bakalárska práca1 (v bakalárskom
študijnom programe) a diplomová práca2 (v magisterskom, inžinierskom a doktorskom
študijnom programe). Jej obhajoba je súčasťou štátnej skúšky3 a je jednou z podmienok
riadneho ukončenia štúdia. Rektor alebo ním poverená osoba (v podmienkach PF KU je to
vedúci katedry) určí študentovi so zadaním záverečnej práce aj vedúceho záverečnej práce.
Študent predkladá svoju záverečnú prácu na obhajobu vo vytlačenej forme aj
v elektronickej forme a vyplní jej analytický list spravidla vložením údajov do systému
evidencie záverečných prác. Elektronická verzia záverečnej práce musí byť identická
s vytlačenou formou záverečnej práce.
Súčasťou odovzdania záverečnej práce je uzatvorenie licenčnej zmluvy o použití
školského diela (ďalej len „licenčná zmluva“) medzi autorom a vysokou školou.
Licenčná zmluva je zmluva podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a
právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej
len „autorský zákon“) medzi autorom a vysokou školou, ktorá upravuje spôsob použitia
a zverejnenia záverečnej práce (pozri prílohu 13). Podľa autorského zákona je záverečná práca
školské dielo vytvorené študentom na splnenie študijných povinností, vyplývajúcich z jeho
právneho vzťahu k vysokej škole.4
Za účelom overenia originality záverečnej práce musí byť v licenčnej zmluve uvedený,
okrem iného, súhlas študenta na overenie tejto originality, a to buď vysokou školou alebo
iným, vopred neurčeným subjektom.
Ak autor záverečnej práce nedá súhlas na sprístupnenie diela, uzatvorí s vysokou
školou zmluvu na zverejnenie anotácie a abstraktov (poprípade kontaktov na autora). Autor
vyplní vyhlásenie autora záverečnej práce o nesprístupnení diela (ďalej len „vyhlásenie
1
2
3
4
§ 52 ods. 4 zákona o vysokých školách
§ 53 ods. 3 a 4 zákona o vysokých školách
§ 51 ods. 3 zákona o vysokých školách.
§ 5 ods. 12 autorského zákona.
2
autora“) a uvedie dôvody, pre ktoré nedáva súhlas so sprístupnením diela (príloha 14).
Odmietnuť podpísať licenčnú zmluvu môže autor aj bez uvedenia dôvodu.
O zverejnenie anotácie bez zverejnenia celej záverečnej práce môže požiadať aj vedúci
záverečnej práce – školiteľ, s udaním dôvodov.
Analytický list (metadáta) slúži na zápis bibliografických informácií o danej práci.
Vzor je súčasťou dokumentov v Centrálnom registri záverečných prác.
Originalita záverečnej práce (miera zhody textu práce s databázou originálnych
textov) sa posudzuje v Centrálnom registri záverečných prác (ďalej len „CRZP“). Je to je
fyzické úložisko elektronickej verzie záverečných prác. V ňom sa softvérovými prostriedkami
vyhodnocuje originalita záverečných prác. Prevádzkuje ho Centrum vedecko-technických
informácií (CVTI), príspevková organizácia ministerstva školstva, na základe kontraktu.
Úschovu a vyhodnocovanie záverečných prác vedie CVTI na základe zmlúv s vysokými
školami.
Záverečné
práce
v elektronickej
forme
sú
trvale
uchovávané
v CRZP
prostredníctvom systému evidencie záverečných prác vysokej školy. Po úspešnej obhajobe
záverečnej práce akademická knižnica vysokej školy vykoná jej bibliografickú registráciu.
Bibliografické údaje sú sprístupňované prostredníctvom knižničného informačného systému
knižnice, ktorý môže obsahovať odkazy na elektronické verzie prác uložené v systéme
evidencie záverečných prác vysokej školy.
Vysoká škola alebo fakulta je povinná rešpektovať ustanovenia licenčnej zmluvy,
v odôvodnených prípadoch môže sprístupnenie záverečnej práce obmedziť. Podmienky
a podrobný postup zberu záverečných prác a spôsob overenia ich originality určí vysoká škola
alebo fakulta.
2 VÝBER ZO SMERNICE DEKANA FAKULTY O UKONČENÍ ŠTÚDIA
Podľa článku 13 Študijného poriadku PF KU pre ukončenie štúdia vydal dekan fakulty
„Smernicu č. 1/2006 o ukončení štúdia na PF KU v Ružomberku, z ktorej uvádzame skrátený
výber s dopracovaním konkrétnych krokov pre študentov programu manažment.
Štúdium sa končí vykonaním štátnej skúšky. Súčasťou štátnej skúšky je obhajoba
záverečnej práce v príslušnom stupni štúdia.
3
Bakalárskou prácou sa overuje zvládnutie teoretických a praktických základov
riešeného problému z daného študijného odboru. Študent má preukázať schopnosť pracovať s
domácou aj zahraničnou odbornou literatúrou, vybrať z nej podstatné informácie pre svoju
tému, uplatniť svoje schopnosti pri zhromažďovaní, interpretácii a spracúvaní základnej
odbornej literatúry. Bakalárska práca môže mať prvky pôvodnosti, sumarizácie a kompilácie,
prípadne môže ísť o aplikáciu v praxi alebo o riešenie čiastkovej úlohy.
Diplomová práca sa líši od bakalárskej rozsahom a kvalitou spracovania témy.
Vypracovaním diplomovej práce študent preukazuje schopnosť samostatne získavať teoretické
a praktické poznatky a tvorivo ich uplatňovať a používať pri riešení konkrétnych problémov.
Diplomová práca môže mať teoretický, experimentálno-výskumný alebo aplikačný charakter.
Môže mať prvky pôvodnosti, sumarizácie a kompilácie.
Každá z uvedených záverečných a kvalifikačných prác musí byť originálna a vytvorená
autorom pri dodržaní pravidiel práce s informačnými zdrojmi. Žiadna z nich nesmie mať
charakter plagiátorstva a nesmie narúšať autorské práva iných osôb. Autor je povinný
dôsledne a správne citovať použité informačné zdroje, menovite a konkrétne uviesť výsledky,
presne opísať použité metódy a pracovné postupy, zdokumentovať laboratórne a iné výsledky
a terénne výskumy iných autorov.
Štátnou skúškou sa overuje, či študent získal vedomosti a zručnosti požadované
študijným programom, a či je pripravený na výkon povolania. Študent má preukázať
schopnosť syntézy získaných poznatkov.
Zadávanie záverečných prác
Ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, príslušná katedra zverejní do konca
októbra na internetovej stránke fakulty témy záverečných prác pre študentov predposledných
ročníkov prvého, druhého a spojeného prvého a druhého stupňa.
Študent má právo písomne navrhnúť príslušnej katedre vlastnú tému a školiteľa
záverečnej práce do konca novembra. Vedúci katedry sa do 30 dní k jeho návrhu písomne
vyjadrí. Za schválenie sa považuje aj potvrdenie témy vedúcim katedry v akademickom
informačnom systéme.
Príslušná katedra môže akceptovať ako témy záverečných prác aj návrhy predložené
rôznymi organizáciami a inštitúciami, ak tieto návrhy korešpondujú s odbornou a vedeckou
4
orientáciou školiaceho pracoviska. Akceptovanému návrhu takto predloženej témy sa
následne pridelí školiteľ z katedry.
Témy bakalárskych a diplomových (magisterských) prác zverejňuje vedúci príslušnej
katedry na jej nástenke a na webovej stránke fakulty najneskôr do konca októbra pre
študentov druhého ročníka (bakalárske štúdium) a študentov prvého ročníka (magisterské
štúdium). Gestorské katedry vypíšu minimálne 75 % tém na počet študentov daného
študijného programu v ročníku.
Študent predposledného ročníka si najneskôr do jedného mesiaca od vypísania tém zvolí tému záverečnej práce a elektronicky/osobne sa prihlási u vedúceho – školiteľa
v akademickom informačnom systéme. V súčinnosti so školiteľom – vedúcim do 15.
decembra na príslušnej katedre vyhotoví rukopis zadania záverečnej práce. Po jeho schválení
vedúcim katedry a na základe dohody medzi školiteľom a študentom vyhotoví študent
s vedúcim – školiteľom v akademickom informačnom systéme zadanie záverečnej práce, ktoré
prostredníctvom akademického informačného
systému definitívne schvaľuje vedúci
školiaceho pracoviska (katedry) najneskôr do 31. januára daného akademického roka. V
prípade, že si študent chce navrhnúť vlastný názov témy záverečnej práce, využije tlačivo
(pozri prílohu 9 Vzor žiadosti študenta o zmenu témy zadania/zmenu vedúceho záverečnej
práce). Osloví učiteľa, ktorého si zvolil za vedúceho – školiteľa záverečnej práce. Tento jeho
žiadosť odporučí vedúcemu katedry na schválenie navrhovanej témy mimo vypísaných tém.
V prípade, že vedúcim – školiteľom má byť externý vedúci – školiteľ, do procesu, po
odporučení témy vedúcim – školiteľom študent zainteresuje aj učiteľa príslušnej katedry, ktorý
bude jeho konzultantom. Po doplnení všetkých náležitostí zadania do akademického
informačného systému vytlačia vygenerovaný dokument – zadanie záverečnej práce. Zadanie
je súčasťou úvodnej časti záverečnej práce. Študent s vedúcim záverečnej práce vytlačia zo
systému minimálne 5 výtlačkov zadania na hlavičkovom papieri fakulty, na ktorej je študent
zapísaný na štúdium (pozri prílohu 3), ktoré podpíše vedúci záverečnej práce a vedúci katedry
najneskôr do 31. januára daného akademického roka.
Z podpísaných zadaní záverečných prác jeden výtlačok zadania odovzdá študent na
študijné oddelenie, druhý ostáva na príslušnej katedre, tretí, štvrtý a piaty rovnopis zadania
študent využíva počas spracovania témy záverečnej práce. Tieto exempláre zadania vloží do
povinných výtlačkov záverečnej práce pri jej zviazaní.
5
Študent si na študijnom oddelení/katedre prevezme spolu so zadaním záverečnej práce
aj preukaz diplomanta, ktorý slúži na dokumentovanie konzultácií počas spracovania
bakalárskej resp. diplomovej práce.
2.1 Formálna stránka úpravy záverečných prác
Formálna úprava prác vychádza zo štandardov: STN 01 6910: 1999. Pravidlá písania a
úpravy písomností; STN ISO 2145:1997. Dokumentácia. Číslovanie oddielov a pododdielov
písaných dokumentov; STN ISO 690:1998. Dokumentácia – Bibliografické odkazy – Obsah,
forma a štruktúra; STN ISO 690-2:2001. Informácie a dokumentácia. Bibliografické citácie.
Časť 2: Elektronické dokumenty alebo ich časti; STN ISO 214:1998. Dokumentácia.
Abstrakty (referáty) pre publikácie a dokumentáciu.
Záverečná práca sa vypracúva spravidla v štátnom jazyku, v prvej osobe množného
čísla, v minulom čase. So súhlasom vysokej školy alebo fakulty môže byť záverečná práca
napísaná a obhajovaná aj v inom ako štátnom jazyku.
Záverečná práca musí byť odovzdaná v tlačenej podobe v dvoch vyhotoveniach,
zviazaných v pevnej väzbe. Spolu so zviazanými výtlačkami (rovnopismi) študent odovzdá aj
dva nosiče elektronického rovnopisu. Okrem toho je povinný nahrať (vložiť) súbor so
záverečnou prácou vo formáte .pdf do CRZP. To je možné po prihlásení sa do
automatizovaného
elektronického
informačného
systému
univerzity.
Upozorňujeme
študentov, aby si predbežne neoverovali pôvodnosť práce vkladaním súboru, nakoľko
systém pri nasledujúcom vložení práce ju vyhodnotí ako kompilát!
1. Papier – formát: používa sa biely nepriehľadný papier, formátu A4. Text sa tlačí
čiernym písmom na jednu stranu alebo na obidve strany listu. Číslovanie strán je v päte
na vonkajšej strane stránky. Grafy, obrázky, náčrty i tabuľky je možné vytlačiť
farebne. Vzor znázornenia a číslovania obrázkov v hlavnej časti záverečnej práce je v
prílohe 10, tabuliek je v prílohe 11.
a) Okraje: horný a dolný 2,5 cm, ľavý 3,5 cm a pravý 2 cm. Záhlavie a päta: 1,25 cm.
Strany sa číslujú priebežne arabskými číslicami v tvare základných čísloviek bez
pomlčky. Číslo strany sa umiestňuje v päte vonkajšej strany.
6
b) Rozsah: odporúčaný rozsah bakalárskej práce je 30 až 40 strán (54 000 až 72 000
znakov vrátane medzier), diplomovej práce 50 až 70 strán (90 000 až 126 000 znakov).
Záverečná práca praktického zamerania musí byť doložená štúdiou minimálne
v rozsahu 30 normostrán, t.j. 54 000 znakov. Štúdia sa predkladá v termínoch
a spôsobom ako klasická záverečná práca. V ojedinelých prípadoch, s písomným
súhlasom vedúceho práce a vedúceho príslušnej katedry, môže študent odovzdať
záverečnú prácu, ktorá má menší rozsah.
c) Riadkovanie: v hlavnom texte 1,5; v poznámkach pod čiarou alebo za textom sa
používa jednoduché riadkovanie.
d) Veľkosť písma: odporúčaný typ písma je Times New Roman, veľkosť písma 12
bodov. V prípade použitia iného typu písma je potrebné zohľadniť veľkosť fontu
vzhľadom na rozsah počtu úderov (napr. pri Arial je adekvátna veľkosť písma 11
bodov).
e) Odseky: Prvý riadok odseku môžeme písať od ľavej zvislice alebo so zarážkou od
ľavej zvislice. Na výrazné odlíšenie začiatku odseku sa môže tabulátor nastaviť na
1,25 cm. Odseky sa môžu oddeliť prázdnym riadkom, ak sa text píše riadkovaním 1,5.
2.2 Odporúčaná štruktúra záverečnej práce
Každá rozsiahlejšia písomná práca sa z dôvodu prehľadnosti a čitateľnosti člení na
menšie časti nazývané kapitoly a podkapitoly. Radenie informácií v záverečnej práci na
základe ich logických vzťahov a súvislostí sa nazýva štruktúra záverečnej práce. Záverečné
práce majú mať štandardnú úpravu, danú medzinárodnou normou ISO 7144:1986. Podľa tejto
normy má práca obsahovať jednotlivé časti v stanovenom poradí:
1. úvodná časť
2. hlavná textová časť
3. koncová (záverečná) časť
1. Úvodná časť záverečnej práce pozostáva z týchto položiek v danom poradí:
a) obal,
b) titulný list,
c) errata (len v prípade opravy)
7
d) zadanie záverečnej práce,
e) vyhlásenie o počte znakov,
f) čestné vyhlásenie,
g) poďakovanie (nepovinné),
h) abstrakt v štátnom jazyku,
i)
abstrakt v anglickom jazyku, resp. inom cudzom jazyku,
j)
obsah,
k) zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek (nepovinné),
l) zoznam skratiek a značiek (v technických a prírodovedných odboroch povinné),
m) slovník (nepovinné).
a) Obal záverečnej práce - je povinnou súčasťou (príloha 1). Obsahuje údaje, ktoré sa
uvádzajú od horného okraja pod sebou:
-
názov školy so sídlom (veľké písmo);
-
názov fakulty, na ktorej je študent zapísaný (veľké písmo);
-
kód (evidenčné číslo) práce. Evidenčné číslo (kód) práce obsahuje tieto údaje:
1.
skratka typu práce (B – bakalárska práca, M – diplomová práca, R – rigorózna
práca, D – dizertačná práca, H – habilitačná práca);
2. kalendárny rok odovzdania záverečnej práce;
3. osobné číslo študenta, tzn. číslo, pod ktorým je študent evidovaný v akademickom
informačnom systéme. V prípade kvalifikačných prác je to číslo priradené
uchádzačovi o rigorózne konanie pri jeho prijatí a habilitantovi pri prijatí jeho
žiadosti, pričom evidencia uchádzačov o rigorózne a habilitačné konanie je
súčasťou akademického informačného systému. Evidenčné číslo tak môže mať tvar
napr. B2011987546;
-
názov práce (veľké písmo);
-
typ záverečnej práce (bakalárska, diplomová práca – veľké písmo),
-
v jednom riadku - rok odovzdania práce na obhajobu ( zľava) a
-
titul, meno a priezvisko autora práce (sprava – malé písmo). U študentov, ktorí
zmenili priezvisko uviesť aj rodné (predchádzajúce) priezvisko.
8
Názov práce, titul, meno a priezvisko autora sa povinne uvádza aj na chrbte záverečnej
práce (pokiaľ práca nie je taká tenká, že by to nebolo technicky možné). V prípade
dlhého názvu práce je možné na chrbte práce názov skrátiť tak, aby vystihoval podstatu).
b) Titulný list - je povinnou súčasťou (príloha 2). Obsahuje úplnú informáciu o práci. Údaje sa
uvádzajú od horného okraja pod sebou:
- názov školy (veľké písmo);
- názov fakulty, na ktorej je študent zapísaný (veľké písmo);
- kód (evidenčné číslo) práce. Evidenčné číslo (kód) práce obsahuje tieto údaje:
1.
skratka typu práce (B – bakalárska práca, M – diplomová práca, R – rigorózna
práca, D – dizertačná práca, H – habilitačná práca);
2. kalendárny rok odovzdania záverečnej práce;
3. osobné číslo študenta tzn. číslo, pod ktorým je študent evidovaný v akademickom
informačnom systéme. V prípade kvalifikačných prác je to číslo priradené
uchádzačovi o rigorózne konanie pri jeho prijatí a habilitantovi pri prijatí jeho
žiadosti, pričom evidencia uchádzačov o rigorózne a habilitačné konanie je
súčasťou akademického informačného systému. Evidenčné číslo tak môže mať tvar
napr. B2011987546;
- názov práce (veľké písmo);
- typ záverečnej práce (bakalárska, diplomová práca – malé písmo);
- študijný program (malé písmo);
- číslo a názov študijného odboru (malé písmo);
- meno, priezvisko a tituly vedúceho – školiteľa (malé písmo), v prípade externého
školiteľa meno, priezvisko a tituly konzultanta;
- školiace pracovisko (katedra) – na titulnom liste záverečnej práce študent napíše názov
jednej z katedier (gestorskej) podľa rozhodnutia vedúceho nosnej katedry študijného
programu manažment (nosnou katedrou je katedra manažmentu a marketingu). Názov
katedry musí byť v zhode so zadaním záverečnej práce. V prípade externého
vedúceho práce, o relevantnosti témy práce, rozhoduje vedúci nosnej katedry
študijného programu – katedry manažmentu a marketingu. Ide o tieto katedry:
katedra manažmentu a marketingu;
katedra ekonomiky a cestovného ruchu;
9
katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi;
- miesto a rok predloženia - vydania práce, titul, meno a priezvisko autora práce (malé
písmo). U študentov, ktorí zmenili priezvisko uviesť aj rodné (predchádzajúce)
priezvisko.
c) Errata (opravy) - je štandardnou časťou publikácií, hoci sa v ministerskom, rektorskom ani
dekanskom usmernení neuvádza. Ak je to potrebné, autor na tomto mieste opraví chyby,
ktoré našiel po vytlačení práce. Opravy sa uvádzajú takým písmom, akým je napísaná celá
práca. Ak zistíme chyby až po vytlačení a zaviazaní práce, napíšeme erratu na samostatný
lístok, ktorý vložíme na toto miesto. Najlepšie je lístok prilepiť. Prehľad všetkých opráv
vlepíme na opačnú stranu titulného listu.
d) Zadanie bakalárskej/diplomovej práce (ďalej len „zadanie práce“) - je povinnou súčasťou
(pozri viacstránkovú prílohu 3). Je to dokument, ktorým vysoká škola určí študentovi
študijné povinnosti v súvislosti s vypracovaním záverečnej práce (viac o zadaní práce
uvedené v časti 2). Nečísluje sa a nezarátava sa do počtov strán práce.
e) Vyhlásenie o počte znakov zarátavaných do rozsahu práce pozri prílohu 4),
f) Čestné vyhlásenie sa fakultou požaduje. V bakalárskej/diplomovej
práci sa uvádza
vzhľadom na dlhoročnú tradíciu. Musí byť vlastnoručne podpísané (pozri prílohu 5).
g) Poďakovanie je nepovinné. (pozri prílohu 6).
h) Abstrakt v štátnom jazyku je povinnou súčasťou. Obsahuje informáciu o cieľoch práce a jej
stručnom obsahu. V závere sa charakterizuje splnenie cieľa, výsledky a význam celej práce.
Súčasťou abstraktu je 3 až 5 kľúčových slov. Píše sa na jednu stranu súvisle ako jeden
odsek a jeho rozsah je spravidla 100 až 500 slov (pozri prílohu 7). Abstrakt sa nečísluje a
ani nezapočítava do počtu strán a znakov záverečnej práce.
i) Abstrakt v anglickom jazyku, resp. inom cudzom jazyku je povinnou súčasťou (pozri
pokračovanie prílohy 7). Uvádza sa na tej istej alebo samostatnej strane záverečnej práce.
Nečísluje sa a ani nezapočítava do počtu strán a znakov záverečnej práce.
j) Obsah je povinnou súčasťou. Píše sa na novú stranu a zaraďuje sa za abstrakt a predhovor.
Obsahuje názvy hlavných kapitol (častí) a podkapitol práce s číslami strán, ako aj zoznam
príloh a údaje o ich umiestnení. Umožňuje dobrú orientáciu v práci.
10
k) Zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek je podľa ministerského usmernenia nepovinný,
fakultou sa požaduje v prácach prírodovedného a technického odboru. V manažérskych
prácach, ak sú v práci takéto položky sa odporúča.
l) Zoznam skratiek a značiek
sa odporúča.
Použité označenie tvorí zoznam použitých
označení, symbolov a skratiek, ktoré sa v práci vyskytujú. Zoznam je tvorený v abecednom
poradí.
m) Slovník nie je povinný. Je výkladom nových, či menej známych termínov.
2. Hlavná textová časť záverečnej práce. Tvorí ju:
a) úvod,
b) jadro,
c) záver,
d) resumé (povinné iba v prípade, ak je práca v inom ako štátnom jazyku),
e) zoznam použitej literatúry.
a) Úvod je povinnou súčasťou. Ním sa začína hlavný text. Je to prvá komplexná informácia
o práci, jej cieli, obsahu a štruktúre, ktorú čitateľ dostane. V úvode autor stručne a výstižne
charakterizuje stav poznania alebo praxe v oblasti, ktorá je predmetom záverečnej práce a
oboznamuje čitateľa s významom, cieľmi a zámermi práce. Autor v úvode zdôrazňuje,
prečo je práca dôležitá a prečo sa rozhodol spracovať danú tému. Má byť jasný a stručný.
Začína na novej strane. Nemusí byť číslovaný.
b) Jadro je povinnou súčasťou. Predstavuje časť hlavného textu, ktorý sa vzhľadom na svoj
rozsah zvyčajne člení do kapitol a podkapitol. Prvá kapitola spravidla obsahuje teoretickometodologické východiská práce, zahŕňa teoretické poznatky získané štúdiom literatúry,
bližšie špecifikuje metódy a postupy, ktoré budú v práci použité. Ďalšie kapitoly
predstavujú aplikačnú časť práce a posledná kapitola jadra by mala obsahovať
interpretáciu dosiahnutých výsledkov a ich porovnanie s doteraz známymi poznatkami.
Výsledky (vlastné postoje alebo vlastné riešenie vecných problémov), ku ktorým autor
dospel, sa musia logicky usporiadať a pri popisovaní dostatočne zhodnotiť.
c) Záver je povinnou súčasťou. Je vyvrcholením celej práce a jeho obsah je mimoriadne
dôležitý. Uvádza stručnú charakteristiku práce, sumarizujú sa v ňom výsledky, vlastný
11
prínos pre teóriu a prax, prípadne svoj pohľad na problematiku. Okrem toho je potrebné
stručne zhrnúť dosiahnuté výsledky vo vzťahu k stanoveným cieľom. Ak je záverečná
práca napísaná v cudzom jazyku, musí obsahovať resumé v slovenskom jazyku v rozsahu
spravidla 10 % rozsahu záverečnej práce.
d) Zoznam použitej literatúry je povinnou súčasťou. Obsahuje úplný zoznam bibliografických
odkazov. Rozsah tejto časti je daný množstvom použitých literárnych zdrojov, ktoré musia
korešpondovať s citáciami použitými v texte. Umiestňuje sa na novej strane bezprostredne
za hlavným textom. Odporúča sa, aby v bakalárskej práci bolo 15 a viac a diplomovej 20
a viac titulov. Medzi nimi aspoň 2 cudzojazyčné knižné zdroje, čo platí pre obidva typy
prác. Za cudzí jazyk sa všeobecne nepovažuje čeština, nakoľko je jazykom „podobným“,
v morfologickej terminológii označovaným ako jazykom „blízkym“.
3. Koncová (záverečná) časť nie je v ministerskom usmernení uvádzaná, ale môžeme ju
odporúčať najmä, ak sú v práci: prílohy, registre, zadný obal alebo sprievodný materiál.
a) Prílohy sú nepovinnou súčasťou. Do príloh sa zaraďujú materiály, ktoré sa týkajú
problematiky spracovávanej v záverečnej práci, ale v texte by znižovali jej prehľadnosť
a čitateľnosť (rozsiahlejšie tabuľky, schémy, obrázky). Strany s prílohami sa číslujú
priebežne tak, že nadväzujú na číslovanie strán v hlavnom texte, ale nerátajú sa do rozsahu
práce.
b) Registre sú nepovinnou súčasťou. Ich úprava musí zodpovedať požiadavkám normy ISO
999 Documentation - Index of a publication. Sú súčasťou práce, preto sa strany číslujú
priebežne v nadväznosti na predchádzajúcu hlavnú časť. Každý nový register sa začína na
novej strane. Do registra sa nevkladajú nijaké iné materiály.
c) Zadný obal spravidla neobsahuje písomné informácie, ale môže mať dekoratívnu funkciu.
d) Sprievodný materiál je nepovinnou súčasťou. Ide o mapy, diskety, počítačové výpisy,
kazety atď.
Poznámka: Elektronické nosiče (CD/DVD) rovnopisu bakalárskej/diplomovej práce vkladané
do práce
sú povinnou súčasťou práce, preto nemôžu byť v zmysle
predchádzajúcej vety tohto odseku považované za sprievodný materiál.
12
3 ĎALŠIE POKYNY A ODPORÚČANIA
V súvislosti s písaním záverečnej práce dávame študentom do pozornosti publikácie:
• GONDA, V. 2006. Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu. 5. doplnené
a prepracované vydanie. Bratislava : Elita, 2006. 135 s. ISBN 80-8044-077-8.
• KATUŠČÁK, D. 1998. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce: Ako písať seminárne
a ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, diplomové, záverečné a
atestačné práce a dizertácie. 2. doplnené vydanie. Bratislava : Stimul, 1998. 119 s. ISBN
80-85697-82-3.
• KLINCKOVÁ, J. – SŮRA, P. 2004. Záverečná práca od A po Z. Banská Bystrica : UMB
FHV, 2004. 111 s. ISBN 80-8055-988-0.
• MEŠKO, D. – KATUŠČÁK, D. a kol. 2004. Akademická príručka. Martin : Osveta, 2004.
316 s. ISBN 80-8063-150-6.
V jednotlivých častiach záverečnej práce odporúčame študentom:
● Tému – smerovať do manažmentu.
● Názov – napr.: Systém riadenia...; Rozhodovací proces...; Produktový mix...; (nepoužiť
v názve slová ako napr. návrh, analýza alebo ich neurčitky).
● Ciele a čiastkové ciele – do úvodu plus obmedzovacie podmienky riešenia práce.
● ÚVOD – prečo taká téma, čo ňou autor sleduje, aký cieľ si stanovuje a aké metódy riešenia
použije.
● 1 KAPITOLA – teoretické východiská (bez čiastkového záveru).
● 2 KAPITOLA –
analýza súčasného stavu riešenej témy (známe výsledky výskumu,
odvolávky, čiastkové závery). Ak je súčasťou analýzy aj popis
konkrétnej
organizácie, spracovateľom sa odporúča sústrediť sa len na podstatné
charakteristiky organizácie, teda také, ktoré majú preukázanú spojitosť so zadaním.
● 3 KAPITOLA – v nadväznosti na analýzu a jej zistenia popísať postupy vedúce
k dosiahnutiu výsledkov, interpretovať výsledky práce, návrhy, odporúčania pre
teóriu a prax (nie zlepšenia) a diskusia.
● ZÁVER – zhrnutie návrhov a odporúčaní.
13
● ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY - citovať prednostne v poznámke pod čiarou na
danej stránke, ale použiť sa môže každý zo spôsobov uvedených v prílohe 8.
Pri citovaní a odkazoch sú najdôležitejšie dve veci, a to, že odkaz musí presne
identifikovať prameň, aby ho bolo možné bez ťažkostí vyhľadať; poradie údajov v odkaze je
záväzné.
Citát – text, ktorý bol doslovne prevzatý z dokumentu, resp. informačného zdroja.
Píše sa v úvodzovkách. Ak má citát viac ako 4 riadky, oddeľuje sa od ostatného textu a odsadí
sa od ľavého okraja.
Citácia/citovanie – skrátené označenie prameňa. Píše sa vždy na tom istom mieste, kde
sa odvoláva na použitý prameň. Slúži na spojenie citovaného miesta so záznamom
o citovanom dokumente v zozname bibliografických odkazov. Slúži aj na spojenie citovaného
miesta so skráteným záznamom o dokumente (napr. umiesteným pod čiarou).
Etika citovania – odráža, či a ako autor práce dodržiava etické normy vo vzťahu
k cudzím myšlienkam a výsledkom, ktoré sú obsiahnuté v iných dokumentoch v použitej
literatúre.
Technika citovania – spočíva v tom, ako správne (podľa normy) autor spája miesta
v texte so záznamami o dokumentoch, ktoré sú v zozname použitej literatúry. Používanie
cudzích myšlienok, výsledkov výskumu a pod. a ich vydávanie za svoje je krádež a označuje
sa ako plagiátorstvo.
Hlavné zásady citovania a odkazovania – dokument alebo prameň, ktorý použijeme,
treba zaznamenať v súlade s normou STN ISO 690:1998, s prihliadnutím na normu ISO 7144.
Poznámka:
Pre úplnosť uvádzame v prílohe 8 aj spôsoby citovania podľa ministerského usmernenia.
Všeobecne platné pokyny citovania:
a) Autor
- priezvisko autora sa píše veľkými písmenami, za ním sa dáva čiarka, medzera,
nasledujú iniciály krstného mena, bodka, dvojbodka, medzera (napr. RAPOŠ, P.),
- v zložených priezviskách sa časti priezviska uvedú so spojovníkom (napr. OVESNY–
STRAKA, R.),
14
- za iniciálovou skratkou krstného mena sa dáva bodka a medzera (napr. SAMUELSON,
P. A.),
- dve alebo tri mená sa navzájom oddeľujú pomlčkou a medzerami po obidvoch stranách
pomlčky (napr. DORNBUSCH, R. – ISCHER, S.).
b) Vydavateľské údaje
- pred názvom vydavateľstva sa dáva medzera, dvojbodka, medzera (napr. Bratislava :
BRADLO),
- pred rokom vydania sa dáva čiarka, medzera (napr. Bratislava : SPRINT, 2000.),
- niekoľko miest vydania, názov vydavateľstva, sa oddeľuje bodkočiarkou a medzerou
(napr. SPRINT; GRADA).
c) Rozsah dokumentu
- vyjadruje sa spravidla počtom strán (napr. 250 s.),
- ak sa uvádzajú strany neprerušovaného textu (napr. článku, v zborníku), potom sa
uvádza prvá a posledná strana, medzi ktorými sa píše pomlčka (nie spojovník), to
znamená, že pred a za pomlčkou sa nechá medzera (napr. s. 10 – 15.).
d) Časť dokumentu
- spojovací výraz In sa používa na uvedenie zdroja, z ktorého pochádza citovaná časť
dokumentu (napr. MARUŠINCOVÁ, M. 1957. Vzdelávanie je dlhodobý proces. In
Biatec, roč. 5, 1997, č. 9, s. 6 – 7.).
e) Štandardné číslo
- za štandardným číslo (ISBN, ISSN a pod.) na konci riadku sa podľa akademických
odborníkov bodka nepíše (napr. ISBN 80-88715-63-6), ale podľa usmernenia
ministerstva školstva č. 14 sa za ISBN bodka píše - preto ju budeme písať aj my.
Pred odovzdaním záverečnej práce je potrebné skontrolovať, či v práci nie sú pravopisné
a formulačné chyby a či je správna interpunkcia. Vhodné je dať text prečítať ďalšej osobe,
pretože častá práca s textom vedie k nepozornosti a prehliadaniu chýb (fotografické čítanie).
V prípade pravopisných nejasností – pochybností je vhodné použiť slovníky, príručky alebo
pravidlá slovenského pravopisu. Vysoká úroveň jazykovej kompetencie študenta a jazyková
kultúra prispievajú k dokonalosti práce a následne aj ku jej úspešnej obhajobe.
Rad
15
odporúčaní vhodných pojmov a upozornení na najčastejšie chyby v písomnej komunikácii sú
k dispozícii v publikácii PRUŽINSKÁ, V. – DIRGOVÁ, E. 2010. Komunikácia manažéra v
teórii a praxi. Ružomberok : Edičné stredisko Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity
v Ružomberku, 2010, s. 65-69. ISBN 978-80-8084-513-1.
4 POSTUP DOPRACOVANIA A ODOVZDANIA PRÁCE
Podľa požiadaviek Katolíckej univerzity sú študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia
a 2. ročníka magisterského štúdia Pedagogickej fakulty povinní v zmysle harmonogramu
akademického roka odovzdať bakalársku/diplomovú prácu najneskôr v prvom aprílovom
týždni kalendárneho roka, podľa harmonogramu akademického roka fakulty. V prípade
rozloženia procesu preberania prác od študentov na viac dní, budú študenti o takomto postupe
informovaní na úradnej výveske a informačnej web stránke.
Zber a sprístupňovanie záverečných prác a kontrola ich originality
Záverečné práce sa predkladajú vo vytlačenej forme, zviazané v pevnej väzbe
(nie hrebeňovej) tak, aby sa jednotlivé listy nedali vyberať. Záverečné práce, CD/DVD so
súborom záverečnej práce, spolu so žiadosťou o jej obhajobu, žiadosťou o vykonanie štátnej
skúšky z predmetov štátnej skúšky, preukazom bakalanta/diplomanta, protokolom –
potvrdením o originalite práce z CRZP a životopisom musí študent odovzdať na študijnom
referáte manažmentu príslušného pracoviska najneskôr 6 týždňov pred plánovanou
obhajobou. Žiadosť o obhajobu musí okrem študenta podpísať s odporúčaním/neodporučením
obhajoby aj vedúci záverečnej práce.
Po oficiálnom odovzdaní záverečnej práce referentom študijného odboru študent nemá
právo pýtať si prácu späť. S prácou už pracujú len referenti študijného oddelenia, vedúci
práce, oponent a štátna komisia. Nie je možné prísť s výhovorkou, že študent zistil, že mu
chyba strana, ktorú omylom nevložili viazači počas väzby práce. To je potrebné reklamovať
pred oficiálnym odovzdaním v tlačiarni, ktorá väzbu zabezpečovala. Na základe písomnej
žiadosti študenta môže po zvážení situácie vedúci katedry súhlasiť s primeraným oneskorením
oficiálneho odovzdania práce na študijnom referáte odboru manažment. Študijný referát
študentovi záverečnú prácu po jej odovzdaní nevydá! Chyby, a to aj tlačiarenské, ktorých sa
študent alebo knihár dopustil, študent vysvetlí štátnej komisii.
16
Záverečné práce pri prvých dvoch stupňoch štúdia sa odovzdávajú na študijnom
oddelení príslušnej fakulty a to v dvoch vyhotoveniach. Pracovníci študijného oddelenia
príslušného pracoviska zabezpečia odovzdanie – archivovanie záverečných prác v univerzitnej
knižnici.
Rigorózne, dizertačné a habilitačné práce sa odovzdávajú spravidla na oddelení pre
vedu príslušnej fakulty. Rigorózne práce sa odovzdávajú spravidla v dvoch vyhotoveniach,
dizertačné a habilitačné práce spravidla v štyroch vyhotoveniach.
Postup vkladania prác do systému evidencie záverečných prác na KU musí byť včas
zverejnený v akademickom informačnom systéme alebo na webovej stránke fakulty.
Študent predloží záverečnú prácu aj v elektronickej forme a vyplní jej analytický list
vložením údajov do systému evidencie záverečných prác. Potvrdenie o vložení záverečnej
práce do systému evidencie záverečných prác odovzdáva študent spolu s výtlačkami práce.
Elektronická verzia záverečnej práce musí byť identická s vytlačenou formou
záverečnej práce, pričom za ich obsahovú zhodu zodpovedá študent.
Elektronická verzia záverečnej práce musí byť vyhotovená vo formáte pdf
(portable document format) s možnosťou prevodu na čistý text. Za prevoditeľnosť dokumentu
na čistý text zodpovedá študent. Súbor musí byť označený názvom:
● v bakalárskej práci - PRIEZVISKOMenoPFKUB2011987546.pdf
● v diplomovej práci - PRIEZVISKOMenoPFKUD2011987546.pdf
Okrem vloženia elektronickej verzie do systému evidencie záverečných prác odovzdá
študent záverečnú prácu na CD, resp. DVD nosiči, ktorý musí byť označený – popísaný
povinnými údajmi tak, ako je to na obale záverečnej práce. Ide o: Priezvisko a meno autora,
fakultu a názov súboru uloženého na nosiči. Pri prvých dvoch stupňoch štúdia sa CD, resp.
DVD nosiče odovzdávajú na študijnom oddelení príslušnej fakulty spolu s výtlačkami
záverečnej práce, v ktorých bude CD resp. DVD vložené do nalepenej priehľadnej obálky na
vnútornej strane zadného obalu práce. Študent môže súbor zabezpečiť proti prepisu alebo
kopírovaniu vhodným legálnym softvérom. Disk vloží do obálky na CD s priehľadnou
prednou stenou. Obálku vlepí do práce na vnútornej strane zadného obalu záverečnej práce
tak, aby disk bol čitateľný cez priehľadnú stenu obálky a vyberateľný! Súčasne obálku pred
nalepením orientuje tak, aby disk samovoľne nevypadol.
17
Súčasťou odovzdania záverečnej práce je uzatvorenie licenčnej zmluvy medzi autorom
a KU (pozri prílohu 12). Ak autor záverečnej práce nedá súhlas na sprístupnenie diela, vyplní
a podpíše Vyhlásenie autora záverečnej práce o nesprístupnení diela (ďalej len „vyhlásenie
autora“ – pozri prílohu 13) a uvedie dôvody, pre ktoré nedáva súhlas so sprístupnením diela.
Autor má právo podpísať toto vyhlásenie aj bez uvedenia dôvodu. O zverejnenie anotácie bez
zverejnenia celej záverečnej práce môže požiadať aj vedúci – školiteľ, pričom musí uviesť
dôvody.
Licenčná zmluva, alebo vyhlásenie autora o poskytnutí práce bez možnosti
sprístupnenia sa vyhotovuje v troch rovnopisoch určených pre: študenta, fakultu (ako súčasť
študijnej dokumentácie študenta) a univerzitnú knižnicu. Za nadobúdateľa ich v prípade
študijných programov uskutočňovaných na fakulte podpisuje dekan alebo ním poverené
osoby.
Originalita záverečnej práce (miera zhody textu práce s databázou originálnych textov)
sa posudzuje v centrálnom registri záverečných prác, kde sa vyhotoví „Protokol o kontrole
originality“. Tento protokol sa distribuuje z centrálneho registra záverečných prác
do akademického informačného systému, odkiaľ je sprístupnený študentovi, vedúcemu –
školiteľovi a študijnému oddeleniu, resp. oddeleniu pre vedu u rigoróznych dizertačných prác.
Kontrola originality záverečnej práce je nevyhnutnou podmienkou pre obhajobu
záverečnej práce.
Výsledok kontroly originality záverečnej práce je súčasťou zápisu o štátnej skúške. Pri
študijných programoch prvých dvoch stupňov študent odovzdá vytlačený protokol
o originalite na študijné oddelenie spolu s prihláškou na obhajobu práce a prihláškou na štátne
záverečné skúšky. V ostatných prípadoch (rigorózna, dizertačná alebo habilitačná práca)
odovzdáva tento protokol spravidla prostredníctvom oddelenia pre vedu.
V prípade zistenia, že záverečná alebo kvalifikačná práca obsahuje cudzie časti
bez uvedenia informačného zdroja, má autor právo dokázať originalitu diela pri obhajobe
práce. Ak skúšobná komisia potvrdí porušenie autorských práv autorom záverečnej alebo
kvalifikačnej práce, pokladá sa takáto práca za neakceptovateľnú a obhajoba práce sa hodnotí
stupňom FX. O každom prípade plagiátorstva záverečnej práce informuje vedúci školiaceho
pracoviska dekana fakulty so žiadosťou o prerokovanie tohto priestupku v disciplinárnej
komisii fakulty v súlade s jej disciplinárnym poriadkom. V prípade porušenia autorských práv
18
autorom habilitačnej práce zamestnaným na KU sa takéto konanie pokladá za porušenie
pracovnej disciplíny v zmysle platného Pracovného poriadku KU.
Výsledok obhajoby záverečnej práce sa bez zbytočného odkladu zaznamená
do akademického informačného systému.
V prípade úspešnej obhajoby záverečnej práce Univerzitná knižnica KU vykoná
jej bibliografickú registráciu.
Záverečné práce v elektronickej forme sú uchovávané v systéme evidencie
záverečných prác KU, ktorý spravuje Ústav informačných a komunikačných technológií KU.
Môžu byť zverejnené prostredníctvom verejne prístupného elektronického katalógu
Univerzitnej knižnice KU.
Záverečné práce v tlačenej podobe a na CD, resp. DVD nosiči sú archivované
v Univerzitnej knižnici KU.
Pri študijných programoch uskutočňovaných na fakulte o zverejnení záverečnej práce,
resp. o jej nezverejnení, rozhoduje dekan na základe stanoviska skúšobnej komisie, ktoré
je súčasťou zápisu o štátnej skúške. KU a jej fakulty sú povinné rešpektovať ustanovenia
licenčnej zmluvy, môžu však v odôvodnených prípadoch sprístupnenie záverečnej práce
obmedziť.
Dva povinné zviazané výtlačky záverečnej práce, dva CD/DVD nosiče so súborom
záverečnej práce spolu s licenčnou zmluvou (príloha 12) v troch výtlačkoch) a s potvrdením
o vložení záverečnej práce do systému evidencie záverečných prác, žiadosťou o vykonanie
štátnej skúšky z predmetov štátnej skúšky (príloha 14), žiadosťou o obhajobu záverečnej práce
(príloha 15), životopisom, rodným listom, potvrdením o vrátení zapožičaných kníh a iného
materiálu a životopisom študent odovzdá na študijnom oddelení najneskôr 6 týždňov pred
plánovanou obhajobou.
Študijné oddelenie, resp. oddelenie pre vedu najneskôr 2 mesiace po uskutočnení
obhajob záverečných alebo kvalifikačných prác poskytne Univerzitnej knižnici KU formou
výpisu z akademického informačného systému menný zoznam študentov, ktorí úspešne
absolvovali obhajobu záverečnej práce, vrátane rozhodnutia o spôsobe jej sprístupnenia.
Do uvedeného termínu tiež zabezpečí odovzdanie jedného výtlačku obhájenej záverečnej
19
alebo kvalifikačnej práce a jej elektronickej verzie na CD, resp. DVD nosiči Univerzitnej
knižnici KU.
Obhajoba záverečnej práce je súčasťou štátnej skúšky. Študent môže obhajovať
záverečnú prácu len v tom prípade, ak ju na obhajobu odporučí aspoň jeden z
posudzovateľov – vedúci záverečnej práce alebo jej oponent.
Vedúci záverečnej práce a oponent určený vedúcim katedry vypracujú písomný
posudok predloženej záverečnej práce v troch výtlačkoch, pričom v nich uvedú aj hodnotenie
záverečnej práce klasifikačným stupňom: A, (B, C, D, E, Fx). Dva výtlačky zostávajú pre
potreby komisie na vykonanie štátnej skúšky, archiváciu a založenie v dokumentácii študenta.
Tretí výtlačok slúži na oboznámenie študenta s textom hodnotenia a prípadnými otázkami
vedúceho a oponenta, ktoré majú byť zodpovedané počas štátnej skúšky.
Vedúci diplomovej práce a oponent vypracované písomné posudky odovzdajú na
študijné oddelenie príslušného pracoviska fakulty najneskôr 5 pracovných dní pred
plánovanou obhajobou.
Študent má právo oboznámiť sa s posudkami záverečnej práce na študijnom referáte
príslušného pracoviska fakulty minimálne 2 pracovné dni pred obhajobou.
5 OBHAJOBA ZÁVEREČNEJ PRÁCE – OBSAH
Študent v rámci svojho vystúpenia na obhajobe svojej záverečnej práce uvedie
s využitím názorných pomôcok (napr. powerpointovej prezentácie):
ciele (práce a spracovateľské),
metódy (použité pri riešení témy),
výsledky, závery, návrhy, prínosy,
odpovede, reakcie na otázky a pripomienky oponenta, vedúceho práce nahlas,
zrozumiteľne, suverénne. V slovnom vyjadrovaní nepoužíva skratky a slang.
Výsledky práce - jadro (3. kapitola):
Výsledky práce patria medzi najvýznamnejšiu časť diplomovej (bakalárskej) práce.
Tie, ku ktorým študent dospel, musí logicky usporiadať a pri popisovaní fakty a poznatky
dostatočne zhodnotiť a komentovať. Počas obhajoby záverečnej práce študent uvádza aj
použiteľnosť dosiahnutých výsledkov – záverov v praxi.
20
Obsah tejto časti tvorí text, ktorý je vhodne doplnený tabuľkami, grafmi, obrázkami
a pod. Pri vkladaní tabuliek, grafov a obrázkov priamo do textu je nutné prispôsobiť ich
veľkosť k textu, inak je vhodné umiestniť ich do prílohy. Popisy v obrázkoch uvádzať
veľkosťou fontu použitého v práci (pozri príloha 10 a 11). Výsledky práce sú
najrozsiahlejšou časťou práce a majú predstavovať 30 – 40 % práce.
Rozdelenie na jednotlivé časti môže byť dané charakterom práce, či rozdelením
experimentov. Členenie práce uvedeným spôsobom musí byť zohľadnené aj v metodike
obhajoby práce. V takomto prípade potom časti metodiky a časti výsledkov práce spolu
súvisia.
Metodika práce (počas obhajoby):
Charakteristika použitého materiálu (čo je predmetom alebo objektom skúmania,
definovanie objektu skúmania a pod.).
Predmetom alebo objektom skúmania v bakalárskej/diplomovej práci je organizácia. Môžu
to byť aj postupy..., vzťahy, ..., hodnoty, súvislosti atď.
Charakteristika pracovných postupov riešenia problémov:
a) indukcia
– logická myšlienková činnosť, ktorou sa z jednotlivých konkrétných
prípadov vyvodzuje všeobecný záver,
b) dedukcia
– zo zovšeobecnenia sa odvodzujú jednotlivé prípady,
c) argumentácia – podpora určitého tvrdenia predkladaním dôkazov, vysvetľovaním
dôvodov
d) analýza
– rozbor, rozklad,
e) syntéza
– zhrnutie,
f) analógia
– zhoda, obdoba, pripodobenie,
g) komparácia
– porovnávanie,
h) konkretizácia – znázornenie,
i) exemplifikácia – doloženie na príkladoch,
k) generalizácia – zovšeobecnenie.
Spôsob získavania a záznamu získavaných údajov:
- knižná literatúra, internet, iné zdroje.
21
Použité metódy vyhodnotenia a interpretácie výsledkov:
a) metóda zatrieďovania,
b) metóda porovnávania jedného s jedným,
c) metóda párového porovnávania,
d) metóda hodnotenia podľa plnenia požiadaviek (odporúčaní) noriem,
e) metóda stupníc – ide o najrozšírenejšiu metódu, lebo má univerzálne uplatnenie;
používa sa na hodnotenie osobnosti, správania, výsledkov práce atď.,
f) numerické metódy,
g) grafické stupnice,
h) sémantický potenciál,
i) stupnice so slovnými vzormi.
Na základe platného znenia „Smernice dekana PF KU č. 1/2006 o ukončení štúdia na PF
KU v Ružomberku“ schválenej Akademickým senátom Pedagogickej fakulty, zmena témy
zadanej záverečnej práce, prípadne vedúceho záverečnej práce je možná len na základe
kladného – súhlasného vyjadrenia vedúceho gestorskej katedry na písomnú žiadosť študenta
odporučenú vedúcim záverečnej práce. Vzor žiadosti o zmenu názvu záverečnej práce je
uvedený v prílohe 9.
ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY
GONDA, V. 2006. Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu. 5. doplnené
a prepracované vydanie. Bratislava : Elita, 2006. 135 s. ISBN 80-8044-077-8.
KATUŠČÁK, D. 1998. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce: Ako písať seminárne a
ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, diplomové, záverečné a
atestačné práce a dizertácie. 2. doplnené vydanie. Bratislava : Stimul, 1998. 119 s. ISBN 8085697-82-3.
KLINCKOVÁ, J. – SŮRA, P. 2004. Záverečná práca od A po Z. Banská Bystrica : UMB
FHV, 2004. 111 s. ISBN 80-8055-988-0.
MEŠKO, D. – KATUŠČÁK, D. a kol. 2004. Akademická príručka. Martin : Osveta, 2004. 316
s. ISBN 80-8063-150-6.
Metodické usmernenie 14/2009-R Ministerstva školstva SR z 27. augusta 2009
o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality,
uchovávaní a sprístupňovaní.
Smernice dekana PF KU č. 1/06 o ukončení štúdia na PF KU v Ružomberku.
22
Smernice rektora katolíckej univerzity č. 8/2010 O náležitostiach záverečných prác, ich
bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní
STN ISO 690: 1998. Dokumentácia – Bibliografické odkazy – Obsah, forma a štruktúra.
STN ISO 690-2: 2001, Informácie a dokumentácia. Bibliografické citácie. Časť 2 :
Elektronické dokumenty alebo ich časti.
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom. zákon).
23
Príloha 1 Vzor obalu záverečnej práce
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
(asi 4 cm od horného okraja - odporúča sa 16 bodové písmo)
Evidenčné číslo: B2011evidenčné číslo študenta (bakalant/-ka)
Evidenčné číslo: M2011evidenčné číslo študenta (diplomant/-ka
Evidenčné číslo: R2011evidenčné číslo študenta (rigorant/-ka)
Evidenčné číslo: D2011evidenčné číslo študenta (doktorant/-ka)
(Prosíme uveďte z nich len jedno, ktoré je pre Vás relevantné)
SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKA V OBCHODNOM DOME
(napr.) BAKALÁRSKA
PRÁCA
(napr.) DIPLOMOVÁ PRÁCA
Poprad 2011
Bc. Vlastimila Tvorivá, rod. Pilná
24
Príloha 2 Vzor titulného listu záverečnej práce
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Evidenčné číslo: B2011evidenčné číslo študenta (bakalant/-ka)
Evidenčné číslo: M2011evidenčné číslo študenta (diplomant/-ka
Evidenčné číslo: R2011evidenčné číslo študenta (rigorant/-ka)
Evidenčné číslo: D2011evidenčné číslo študenta (doktorant/-ka)
SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKA V OBCHODNOM DOME
(napr.) Bakalárska
práca
(napr.) Diplomová práca
Študijný program: Manažment
Číslo a názov študijného odboru: 3.3.15 Manažment
Meno, priezvisko a tituly školiteľa: Ján Patričný, Ing. PhD.
v prípade externého školiteľa meno, priezvisko a tituly konzultanta:
Rudolf Zach, Ing. PhD. (uvedie sa určený učiteľ z gestorskej
katedry, len pokiaľ je externý vedúci záverečnej práce)
Školiace pracovisko: Katedra manažmentu a marketingu (pozri časť 2.2 – titulný list)
Poprad 2011
Bc. Vlastimila Tvorivá, rod. Pilná
25
Príloha 3
Vzor zadania záverečnej práce (podľa katedier)
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
formujúca myseľ i srdce
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Nábrežie Jána Pavla II 15, 058 01 Poprad, Tel.: +421 44 432 6842, lin. 1810, e-mail: [email protected]
ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE
Typ záverečnej práce:
Diplomová (Bakalárska) práca
Názov záverečnej práce:
Spokojnosť zákazníkov v obchodnom dome
Anglický názov práce:
Customers’ Satisfaction at the Supermarket
Študijný program:
Manažment
Meno a priezvisko a titul študenta: Vlastimila Tvorivá, rod. Pilná, Bc.
Meno priezvisko a tituly školiteľa: Zdenko Lapaj, Ing. PhD.
V prípade externého školiteľa meno, priezvisko a tituly konzultanta:
Peter Varhoľák, Ing. CSc.
Katedra manažmentu a marketingu
Školiace pracovisko:
Meno, priezvisko a tituly vedúceho pracoviska:
Michal Pružinský, prof. Ing. CSc.
Anotácia záverečnej práce:
Zhodnotenie stavu spokojnosti zákazníkov obchodného domu a navrhnutie opatrení na
jeho zlepšenie. Úlohy študenta spočívajú v analyzovaní hlavných faktorov ovplyvňujúcich
súčasný stav spokojnosti zákazníkov v konkrétnom obchodnom dome, vymedzení cieľov
a voľbe metód riešenia a vyjadrení vlastných záverov a odporúčaní pre teóriu i prax v oblasti
spokojnosti zákazníka.
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje: slovenský
Odporúčaná literatúra:
1. CHLEBOVSKÝ, Vít 2006. Řízení vztahú se zákazníky. Brno : Computer Press, 2006. 190
s. ISBN: 80-251-0798-1.
2. MATEIDES, A. 2000. Spokojnosť zákazníka. Bratislava : Epos, 2000. ISBN: 80-7892458-1.
Miesto a dátum zadania záverečnej práce: Poprad 15. 12. 2010
Dátum odovzdania záverečnej práce:
Poprad 07. 04. 2011
Vedenie vyššie uvedenej práce prijímam:
...........................................................................................
podpis školiteľa – vedúceho práce
Konzultant záverečnej práce (v prípade externého vedúceho):
...........................................................................................
podpis konzultanta práce
Názov témy, cieľ práce a odporúčanú literatúru schvaľujem:
Dátum schválenia zadania: 15. 12. 2010
.......................................................................................
Prevzaté na študijnom oddelení PF KU dňa:
podpis vedúceho katedry
podpis:...........................................................
26
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
formujúca myseľ i srdce
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Nábrežie Jána Pavla II 15, 058 01 Poprad, Tel.: +421 44 432 6842, lin. 1810, e-mail: [email protected]
ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE
Typ záverečnej práce:
Diplomová (Bakalárska) práca
Názov záverečnej práce:
Rast pridanej hodnoty produkcie
Anglický názov práce:
Production’s value added growth
Študijný program:
Manažment
Meno a priezvisko a titul študenta: Vlastimila Tvorivá, rod. Pilná, Bc.
Meno priezvisko a tituly školiteľa: Peter Rýdzik, Ing. PhD.
V prípade externého školiteľa meno, priezvisko a tituly konzultanta:
Róbert Bílek, Ing. PhD.
Školiace pracovisko:
Katedra ekonomiky a cestovného ruchu
Meno, priezvisko a tituly vedúceho pracoviska:
Jana Janičková, Ing. PhD.
Anotácia záverečnej práce:
Zhodnotenie rastu pridanej hodnoty produkcie a navrhnutie opatrení na jeho zlepšenie.
Úlohy študenta spočívajú v analyzovaní hlavných faktorov rastu pridanej hodnoty
a v identifikovaní jeho rozhodujúcich vplyvov na ekonomický rast podniku. V hlavných
výsledkoch práce študenta budú vyjadrenia vlastných záverov a odporúčaní pre teóriu i prax
pridanej hodnoty.
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje: slovenský
Odporúčaná literatúra:
1. CHLEBOVSKÝ, Vít 2006. Řízení vztahú se zákazníky. Brno : Computer Press, 2006. 190
s. ISBN: 80-251-0798-1.
2. MATEIDES, A. 2000. Spokojnosť zákazníka. Bratislava : Epos, 2000. ISBN: 80-7892458-1.
Miesto a dátum zadania záverečnej práce: Poprad 15. 12. 2010
Dátum odovzdania záverečnej práce:
Poprad 07. 04. 2011
Vedenie vyššie uvedenej práce prijímam:
...........................................................................................
podpis školiteľa – vedúceho práce
Konzultant záverečnej práce (v prípade externého vedúceho):
...........................................................................................
podpis konzultanta práce
Názov témy, cieľ práce a odporúčanú literatúru schvaľujem:
Dátum schválenia zadania: 15. 12. 2010
.......................................................................................
podpis vedúcej katedry
Prevzaté na študijnom oddelení PF KU dňa:
podpis:...........................................................
27
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
formujúca myseľ i srdce
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Nábrežie Jána Pavla II 15, 058 01 Poprad, Tel.: +421 44 432 6842, lin. 1810, e-mail: [email protected]
ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE
Typ záverečnej práce:
Diplomová (Bakalárska) práca
Názov záverečnej práce:
Sociálna náuka Cirkvi a podnikanie
Anglický názov práce:
Social Doctrine of the Church and business
Študijný program:
Manažment
Meno a priezvisko a titul študenta: Vlastimila Tvorivá, rod. Pilná, Bc.
Meno priezvisko a tituly školiteľa: Ján Zamarovec, ThDr. PhD.
V prípade externého školiteľa meno, priezvisko a tituly konzultanta:
Eva Dirgová, PhDr. Mgr. PhD.
Školiace pracovisko:
Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi
Meno, priezvisko a tituly vedúceho pracoviska:
Anton Lisník, PaedDr. ThDr. PhD.
Anotácia záverečnej práce:
Zhodnotenie rastu pridanej hodnoty produkcie a navrhnutie opatrení na jeho zlepšenie.
Úlohy študenta spočívajú v analyzovaní hlavných faktorov rastu pridanej hodnoty
a v identifikovaní jeho rozhodujúcich vplyvov na ekonomický rast podniku. V hlavných
výsledkoch práce študenta budú vyjadrenia vlastných záverov a odporúčaní pre teóriu i prax
pridanej hodnoty.
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje: slovenský
Odporúčaná literatúra:
1. CHLEBOVSKÝ, Vít 2006. Řízení vztahú se zákazníky. Brno : Computer Press, 2006. 190
s. ISBN: 80-251-0798-1.
2. MATEIDES, A. 2000. Spokojnosť zákazníka. Bratislava : Epos, 2000. ISBN: 80-7892458-1.
Miesto a dátum zadania záverečnej práce: Poprad 15. 12. 2010
Dátum odovzdania záverečnej práce:
Poprad 07. 04. 2011
Vedenie vyššie uvedenej práce prijímam:
.........................................................................................
podpis školiteľa – vedúceho práce
Konzultant záverečnej práce (v prípade externého vedúceho):
...........................................................................................
podpis konzultanta práce
Názov témy, cieľ práce a odporúčanú literatúru schvaľujem:
dátum schválenia zadania: 15. 12. 2010
.......................................................................................
podpis vedúceho katedry
Prevzaté na študijnom oddelení PF KU dňa:
podpis:...........................................................
28
Príloha 4 Vyhlásenie o počte znakov
Vyhlásenie o počte znakov
Meno a priezvisko
Záverečná práca obsahuje ............... znakov zarátavaných do rozsahu práce.
Poprad ........................
Podpis študenta:
29
Príloha 5
Vzor čestného vyhlásenia študenta
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Vyhlasujem, že som diplomovú (bakalársku) prácu spracoval(a) samostatne a že som
uviedol(a) všetky použité pramene a literatúru, z ktorých som čerpal(a).
Poprad 31. 03. 2011
vlastnoručný podpis
........................................................................
Vlastimila Tvorivá
30
Príloha 6
Vzor poďakovania študenta
POĎAKOVANIE
Ďakujem vedúcemu diplomovej práce Ing. Jánovi Patričnému za užitočné rady,
podnety a návrhy pri písaní mojej diplomovej práce.
vlastnoručný podpis študenta
........................................................................
31
Príloha 7
Vzor abstraktu v štátnom jazyku a svetovom jazyku
ABSTRAKT
TVORIVÁ, Vlastimila 2011. Spokojnosť zákazníkov v obchodnom dome. [Diplomová práca
resp. Bakalárska práca]. / Vlastimila Tvorivá – Katolícka univerzita v Ružomberku.
Pedagogická fakulta. Katedra manažmentu a marketingu. Školiteľ - vedúci diplomovej (alebo
bakalárskej, aká v skutočnosti je) práce: Ing. Patrik Uličný. Stupeň odbornej kvalifikácie:
Magister (v skratke „Mgr.“) alebo Bakalár (v skratke „Bc“). Poprad : Pedagogická fakulta
Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. 68 s. Kód: B2011010710769.
Cieľom diplomovej práce bolo skúmať problematiku spokojnosti zákazníkov
obchodného domu, ktorá je výsledkom pôsobenia viacerých vplyvov, ktoré sa s využitím
vhodných metód dajú merať, prípadne hodnotiť a v konečnom dôsledku na základe výsledkov
ovplyvniť efektívne riadenie manažmentu kvality. Popri predstavení vhodných nástrojov
riadenia kvality stratégiou Balanced Scorecard a merania spokojnosti zákazníkov je práca
zameraná na výskum spokojnosti a objasnenie jej priamej súvislosti so spokojnosťou
zamestnancov. Riešením je návrh opatrení zlepšenia spokojnosti zákazníkov. Práca
demonštruje aj praktické využitie Likertovej metódy opierajúcej sa o využitie dotazníkovej
metódy v supermarkete VADAKAM. V závere sú sústredené niektoré teoretické odporúčania
a praktické opatrenia pre supermarket.
Kľúčové slová: obchodný dom, stratégia Balanced Scorecard, spokojnosť zákazníka.
32
Pokračovanie prílohy 7
ABSTRACT
TVORIVÁ, Vlastimila 2011. Customer satisfaction in a department store. [Diploma Paper
Work, resp. Bachelor Paper Work]. / Tvorivá Vlastimila : The Catholic University in
Ružomberok. Faculty of Education. Management and Marketing Department. Alebo
/Economy and Tourism Department./Department of Social Sciences and the social teachings
of the Church. The Supervisor of the Paper : Ing. Patrik Uličný. Qualification degree –
Level of qualification: Bachelor (in abbreviation „Bc.“) alebo Magister (in abbreviation
„Mgr.“). Poprad : Faculty of Education, 2011. 68 p. Code: B201110710769.
Objective of the thesis was to examine the issues of customer satisfaction department
store, which is the result by numerous impacts that with the use of appropriate methods can be
measured in assessing the final analysis the results affect the effective management of quality
management. In addition to the presentation of appropriate tools for quality management
strategy and Balanced Scorecard is a measurement of customer satisfaction research work
focused on customer satisfaction and clarification of its direct relation to employee
satisfaction. The solution is to draft measures to improve customer satisfaction. This work
demonstrates the practical use of the Likert method underpinning the use of questionnaire
methods in the supermarket VADAKAM. In conclusion, the recommendations focused some
theoretical and practical arrangements for the supermarket.
Keywords: Store, Strategy Balanced Scorecard, Customer. Customers’ Satisfaction.
33
Príloha 8 Príklady popisu dokumentov citácií podľa ISO 690 a ISO 690-2
1.
Knihy / Monografie
Prvky popisu:
Autor. rok vydania. Názov : podnázov (nepovinný). Poradie vydania. Miesto vydania :
Vydavateľ, rok vydania. Rozsah strán. ISBN.
Ak sú traja autori oddeľujú sa pomlčkou. Ak je viac autorov ako traja uvedie sa prvý autor
a skratka a kol. alebo et al. ak je to zahraničné dielo.
Prvé vydanie sa v citačnom popise nemusí uvádzať.
Príklady:
OBERT, V. 2006. Návraty a odkazy. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2006. 129 s.
ISBN 80-8094-046-0.
TIMKO, J. – SIEKEL. P. – TURŇA. J. 2004. Geneticky modifikované organizmy.
Bratislava : Veda, 2004. 104 s. ISBN 80-224-0834-4.
HORVÁT, J. a kol. 1999. Anatómia a biológia človeka. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1999.
425 s. ISBN 80-07-00031-5.
2.
Článok v časopise
Prvky popisu:
Autor. rok vydania. Názov. In Názov zdrojového dokumentu (noviny, časopisy). ISSN,
rok, ročník, číslo zväzku, Rozsah strán (strana od-do).
Príklady:
STEINEROVÁ, J. 2000. Princípy formovania vzdelania v informačnej vede. In
Pedagogická revue. ISSN 1335-1982. 2000, roč. 2, č. 3, s. 8-16.
BEŇAČKA, J. et al. 2009. A better cosine approximate solution to pendulum equation. In
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. ISSN 0020739X, 2009, vol. 40, no. 2, p. 206-215.
3.
Článok zo zborníka a monografie
Prvky popisu:
Autor. rok vydania. Názov článku. In Názov zborníka. Miesto vydania : Vydavateľ, rok
vydania. ISBN, Rozsah strán (strana od-do).
Príklady:
ZEMÁNEK, P. 2001. The machines for "green works" in vineyards and their economical
evaluation. In 9th International Conference : proceedings. Vol. 2. Fruit Growing and
viticulture. Lednice : Mendel University of Agriculture and Forestry, 2001. ISBN 807157-524-0, p. 262-268.
BOĎOVÁ, M. et al. 1990. An introduction to algorithmic and cognitive approaches for
information retrieval. In 18. Informatické dni : sborník referátů z mezinárodní vědecké
konference o současných poznatcích informačních a komunikačních technologiích a jejich
využití. Praha : Univerzita Karlova, 1990. ISBN 80-01-02079-7, s. 17-28.
34
4.
Elektronické dokumenty - monografie
Prvky popisu:
Autor. rok vydania. Názov [Druh nosiča]. Vydanie. Miesto vydania : Vydavateľ, dátum
vydania. Dátum aktualizácie. [Dátum citovania]. Dostupnosť a prístup. ISBN.
Príklad:
SPEIGHT, J. G. 2005. Lange's Handbook of Chemistry. [online]. London : McGraw-Hill,
2005. 1572 p. [cit. 2009.06.10.] Dostupné na internete:
<http://www.knovel.com/web/portal/basic_search/display?_EXT_KNOVEL_DISPLAY_
bookid=1347&_EXT_KNOVEL_DISPLAY_fromSearch=true&_EXT_KNOVEL_DISP
LAY_searchType=basic> . ISBN 978-1-60119-261-5.
5.
Články v elektronických časopisoch a iné príspevky
Prvky popisu:
Autor. rok vydania. Názov. In Názov časopisu. [Druh nosiča]. rok vydania, ročník, číslo
[dátum citovania]. Dostupnosť a prístup. ISSN.
Príklad:
HOGGAN, D. 2002. Challenges, Strategies, and Tools for Research Scientists. In
Electronic Journal of Academic and Special Librarianship [online]. 2002, vol. 3, no. 3
[cit. 2003-01-10]. Dostupné na internete:
<http://southernlibrarianship.icaap.org/content/v03n03/Hoggan_d01.htm>. ISSN 1525321X.
6.
Príspevok v zborníku na CD-ROM
Prvky popisu:
Autor. rok vydania. Názov. In Názov zborníka [Druh nosiča]. Miesto vydania :
Vydavateľ, rok vydania, Rozsah strán (strana od-do). ISBN.
Príklad:
ZEMÁNEK, P. 2001. The machines for "green works" in vineyards and their economical
evaluation. In 9th International Conference : proceedings. Vol. 2. Fruit Growing and
viticulture [CD-ROM]. Lednice : Mendel University of Agriculture and Forestry, 2001, p.
262-268. ISBN 80-7157-524-0.
7.
Vedecko-kvalifikačné práce
Prvky popisu:
Autor. rok vydania. Názov práce : označenie druhu práce (dizertačná, doktorandská).
Miesto vydania : Názov vysokej školy, rok vydania. Rozsah strán.
Príklad:
MIKULÁŠIKOVÁ, M. 1999. Didaktické pomôcka pre praktickú výučbu na hodinách
výtvarnej výchovy pre 2. stupeň základných škôl : diplomová práca. Nitra : UKF, 1999. 62
s.
35
8.
Výskumné správy
Prvky popisu:
Autor. rok vydania. Názov práce : druh správy (VEGA, priebežná správa). Miesto
vydania : Názov inštitúcie, rok vydania. Rozsah strán.
Príklad:
BAUMGARTNER, J. a kol. 1998. Ochrana a udržiavanie genofondu zvierat, šľachtenie
zvierat : výskumná správa. Nitra : VÚŽV, 1998. 78 s.
9.
Normy
Popis prvku:
Označenie a číslo normy:rok vydania (nie rok schválenia, alebo účinnosti) : Názov normy.
Príklad:
STN ISO 690:1998 : Dokumentácia – Bibliografické odkazy – Obsah, forma a štruktúra.
36
Príloha 9 Vzor žiadosti študenta o zmenu témy zadania/zmenu vedúceho záverečnej práce
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
formujúca myseľ i srdce
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Nábrežie Jána Pavla II 15, 058 01 Poprad, Tel.: +421 44 432 6842, lin. 1810, e-mail: [email protected]
ŽIADOSŤ O ZMENU NÁZVU/NÁVRH TÉMY/ZMENU VEDÚCEHO ZÁVEREČNEJ
PRÁCE
Typ záverečnej práce:
Diplomová (Bakalárska) práca
Pôvodný názov záverečnej práce:
Sociálna náuka Cirkvi a podnikanie
Navrhovaný názov záverečnej práce: Podnikateľský plán
Anglický názov práce:
Business Plan
Študijný program:
Manažment
Meno a priezvisko a titul študenta: Vlastimila Tvorivá, rod. Pilná, Bc.
Meno priezvisko a tituly pôvodného školiteľa
Ján Zamarovec, ThDr. PhD.
Meno priezvisko a tituly navrhovaného školiteľa
Ján Vetroplach, Ing. PhD.
V prípade externého školiteľa meno, priezvisko a tituly pôvodného konzultanta:
Eva Dirgová, PhDr. Mgr. PhD.
V prípade externého školiteľa meno, priezvisko a tituly navrhovaného konzultanta:
Ing. Rudolf Zach, PhD.
Pôvodné školiace pracovisko:
Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi
Meno, priezvisko a tituly vedúceho pracoviska:
Anton Lisník, PaedDr. ThDr. PhD.
Katedra manažmentu a marketingu
Navrhované školiace pracovisko:
Meno, priezvisko a tituly vedúceho pracoviska:
Michal Pružinský, prof. Ing. CSc.
Zmenu témy záverečnej práce odporúčam:
..............................................................................................
podpis pôvodného školiteľa – vedúceho práce
Odstupujem od vedenia pôvodnej témy študenta:
..............................................................................................
podpis pôvodného školiteľa – vedúceho práce
Vedenie vyššie navrhovanej témy práce prijímam:
................................................................................................
podpis navrhovaného školiteľa – vedúceho práce
Pôvodný konzultant záverečnej práce (v prípade externého vedúceho): ..............................................................
podpis pôvodného konzultanta práce
Navrhovaný konzultant záverečnej práce (v prípade externého vedúceho): ..................................................................
podpis navrhovaného konzultanta práce
Vyjadrenie vedúceho pôvodného školiaceho pracoviska – odporúčam: .............................................................
podpis vedúceho katedry
Zmenu témy/školiteľa – vedúceho/konzultanta schvaľujem:
Dátum schválenia: 15. 1. 2011
...............................................................................
podpis vedúceho katedry
Prevzaté na študijnom oddelení PF KU dňa:
podpis: ........................................................
37
Príloha 10 Vzor číslovania obrázkov v hlavnej časti záverečnej práce
Obrázky v záverečnej práci sa číslujú priebežne. Čísla obrázkov a ich názvy sa uvádzajú pod
obrázok. Spolu s číslom obrázku je uvedený krátky výstižný popis obrázku. Číslo a popis sa
píšu rovnakým typom písma ako hlavná časť záverečnej práce. Obrázky sa číslujú priebežne
vzostupne v celej práci. Uvedenie zdroja obrázku píšeme pod popis obrázku do zátvorky,
veľkosťou písma 11 – napr.
(Zdroj: SEDLÁK, M. a kol. 1996. Základy manažmentu.
Bratislava : Edičné stredisko EU, 1996. 358 s. ISBN 978-1-60119-261-5. s. 227.) alebo
(Zdroj: vlastné spracovanie).
Spätná
väzba
Myšlienka
Zakódovanie
Odosielateľ
Použitie
kanála na
prenos
správy
Príjem
Odkódovanie
Porozumenie
Prijímateľ
Šum
Obrázok 1 Model komunikačného procesu
Zdroj: Zdroj: SEDLÁK, M. a kol. 1996. Základy manažmentu. Bratislava : Edičné stredisko EU, 1996.
358 s. ISBN 978-1-60119-261-5. s. 227.
Závery
Aktivity
Účinky
Spätná väzba
Obrázok 2 Spätná väzba
Zdroj: vlastné spracovanie
38
Príloha 11 Vzor číslovania tabuliek v hlavnej časti záverečnej práce
Tabuľky, ktoré sa týkajú podstaty témy a pomáhajú pochopiť výklad a argumentáciu autora,
sa musia zaradiť do jadra práce (ak sa týkajú len okrajovo, zaradia sa do príloh). Môžu
obsahovať slovné alebo číselné údaje. Číslujú sa postupne tak, ako sú uvádzané v texte.
Každý tabuľka musí mať názov, každý stĺpec a riadok musí mať záhlavie. Musí mať svoje
arabské poradové číslo napr. Tabuľka 1, Tabuľka 2... Číslo tabuľky a jej názov sa uvádzajú
nad tabuľkou.
Tabuľka 2 Interpersonálne zóny vzdialeností podľa J. Čecha
Vzdialenosť
Zóna
intímna
- odstup 0 – 0,45 m
- umožňuje fyzický kontakt
Osobná
- odstup 0,45 – 1,2 m. - ešte umožňuje dotyk rukou
Sociálna
- odstup 1,2 – 3,6 m
- je príznačná pre formálny styk medzi ľuďmi
Verejná
- odstup 3,6 – 7,2 m
- je typická pre verejný sociálny styk
Zdroj: vlastné spracovanie
39
Príloha 12 Vzor licenčnej zmluvy o použití školského diela
Licenčná zmluva o použití školského diela
uzatvorená podľa § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)
medzi
autorom
Titul, meno a priezvisko:
Rodné číslo:
Študent fakulty:
Názov práce (školského diela):
Kód (evidenčné číslo práce):
Druh záverečnej práce (článok 2)
a nadobúdateľom:
Vysoká škola:
Fakulta:
Katedra:
Adresa:
Katedra zastúpená vedúcim:
Katolícka Univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
manažmentu a marketingu/ekonomiky a cestovného ruchu/spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi
Nábrežie Jána Pavla II 15, 058 01 Poprad
prof. Ing. Michal Pružinský, CSc./Ing. Jana Janičková, PhD./PaedDr. ThDr. Anton Lisník, PhD.
Čl. 1
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu autora školského diela (ďalej len dielo) špecifikovaného v čl. 2 tejto zmluvy nadobúdateľovi na použitie
školského diela (ďalej len „licencia“) podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
Čl. 2
Určenie školského diela
1. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu k tomuto školskému dielu 5):
Iná práca (charakterizovaná ako):
Názov práce (školského diela):
2. Školské dielo podľa odseku 1 bolo vytvorené jeho autorom - študentom vysokej školy, ktorá je nadobúdateľom licencie podľa tejto zmluvy.
Vytvorením školského diela boli splnené študijné povinností autora vyplývajúce z jeho právneho vzťahu k nadobúdateľovi v súlade so zákonom
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Do školského diela patrí aj praktická časť práce, ak bola realizovaná, najmä vyhotovený softvér a všetky elektronické materiály, ktoré sú tiež
predmetom školského diela a autor ich odovzdal spolu so školským dielom.
Čl. 3
Spôsob použitia školského diela a rozsah licencie
1. Autor udeľuje nadobúdateľovi právo na vyhotovenie digitálnej rozmnoženiny školského diela za účelom uchovávania a bibliografickej registrácie
diela v súlade s § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 183/2000 Z. z. (zákon o knižniciach).
2. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu v tomto rozsahu:
• sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť
sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely,
• možnosť publikovať textovú časť školského diela so súhlasom autora,
• možnosť ďalej ľubovoľne modifikovať praktickú časť školského diela pre potreby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku,
3. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na dobu neurčitú v súlade s trvaním majetkových práv autora podľa § 21 autorského zákona.
4. Zánikom nadobúdateľa ako právnickej osoby, ktorej bola udelená licencia, prechádzajú práva a povinnosti z tejto zmluvy na právneho nástupcu
nadobúdateľa.
Čl. 4
Odmena
Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu bezodplatne.
Čl. 5
Pôvodnosť a nemeniteľnosť diela
1. Autor vyhlasuje, že prácu vytvoril samostatnou vlastnou tvorivou činnosťou v spolupráci s vedúcim záverečnej práce.
2. Autor prehlasuje, že vyššie uvedené dielo je jeho a je pôvodné.
3. Autor garantuje, že všetky exempláre školského diela bez ohľadu na nosič majú identický obsah.
Čl. 6
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom po jednom vyhotovení dostane autor a Pedagogická fakulta KU.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť po úspešnej obhajobe príslušného diela na vysokej škole.
3. Táto zmluva sa môže meniť alebo dopĺňať len písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami.
4. Na vzťahy, ktoré nie sú touto zmluvou upravené, sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy platné a účinné na území Slovenskej
republiky, najmä ustanovenia autorského zákona a Občianskeho zákonníka.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nekonali v omyle ani v tiesni, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpisujú.
Poprad ..............................
..........................................
autor
1) bakalárska
.........................................
nadobúdateľ
práca, diplomová práca, rigorózna práca, dizertačná práca, kvalifikačná práca (habilitačná)
40
Príloha 13 Vyhlásenie o poskytnutí práce bez možnosti sprístupnenia
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
VYHLÁSENIE
Titul, meno a priezvisko:
Dátum a miesto narodenia:
Trvalý pobyt:
Študent fakulty:
Školiace pracovisko (katedra)
Názov práce:
Kód (evidenčné číslo práce):
Typ práce:
Dátum odovzdania do CRZP:
Pedagogická fakulta
Katedra manažmentu a marketingu/ekonomiky a cestovného
ruchu/spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi
Diplomová/Bakalársaka práca
Dolu podpísaný autor diplomovej/bakalárskej práce .......................................................
...............................................................................................................................(názov práce)
udeľuje Katolíckej univerzite v Ružomberku právo na vyhotovenie digitálnej rozmnoženiny
školského diela za účelom bibliografickej registrácie a uchovávania diela v súlade s § 8 ods.
2 písm. b) zákona č. 183/2000 Z. z. (zákon o knižniciach). Autor vyhlasuje, že školské dielo je
poskytnuté bez možnosti sprístupnenia z nasledovných dôvodov:
dizertačná práca bola vytvorená na základe zmluvy s iným
komerčným subjektom,
obsah (alebo časť obsahu) dizertačnej práce je v konaní na prihlášku patentu/vynálezu,
iný závažný dôvod (v súlade s § 51 autorského zákona):
Zdôvodnenie:
Poprad
....................
...............................
podpis autora práce
.............................................................................
podpis vedúceho školiaceho pracoviska/katedry
41
Príloha 14 Prihláška na záverečnú skúšku
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
formujúca myseľ i srdce
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Nábrežie Jána Pavla II 15, 058 01 Poprad, Tel.: +421 44 432 6842, lin. 1810, e-mail: [email protected]
Meno a priezvisko: ………………………………………………………………
Študijný program/kombinácia: ……………………………………………….....
Poprad …………............
Študijné oddelenie PF KU
Vec:
Prihláška na štátnu skúšku
Prihlasujem sa na vykonanie štátnej skúšky
z Manažmentu a Ekonomiky a spoločenských vied
v akademickom roku 2010/2011
v termíne máj/jún 2011
Podpis:
Prijaté na študijnom oddelení PF dňa:
Podpis:
Príloha 15 Prihláška na obhajobu záverečnej práce
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
formujúca myseľ i srdce
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Nábrežie Jána Pavla II 15, 058 01 Poprad, Tel.: +421 44 432 6842, lin. 1810, e-mail: [email protected]
Meno a priezvisko: ………………………………………………………………
Študijný program/kombinácia: Manažment
Poprad …………............
Študijné oddelenie PF KU
Vec:
Prihláška na obhajobu záverečnej práce
Ku dňu ... apríla 2011 som splnil/a všetky predpísané študijné povinnosti v rámci
bakalárskeho/magisterského štúdia študijného programu ako je uvedené hore a dňa .... apríla
2011 som odovzdal/a svoju bakalársku/diplomovú* prácu. Na tomto základe
sa prihlasujem na obhajobu bakalárskej/diplomovej práce.
*
Nehodiace sa prečiarknite
Podpis:
Vyjadrenie vedúceho záverečnej práce: odporúčam / neodporúčam* odovzdať
*
Nehodiace sa prečiarknite
Podpis:
Prijaté na študijnom oddelení PF dňa:
Podpis:
43
Príloha 16 VZOR Posudku vedúceho záverečnej práce.
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Študijný odbor: 3.3.15 Manažment
Nábrežie Jána Pavla II 15, 058 01 Poprad, Tel.: +421 44 432 6842, lin. 1810, e-mail: [email protected]
Posudok vedúceho záverečnej práce
Meno študenta: Hortenzia Prahaladová, Bc.
Druh práce: bakalárska/diplomová*
Názov práce: Manažment strádania výrobného podniku
Meno vedúceho, pracovisko: prof. Ing. Peter Opálený, PhD. MBA., Katedra manažmentu
a marketingu, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Nábrežie Jána Pavla
II 15 058 01 Poprad
Ukazovateľ
Pri hodnotení známkou sa orientačne riaďte týmito intervalmi:
A – výborne (91-100 %), B – veľmi dobre (81-90 %),
C – dobre (71-80 %), D – uspokojivo (61-70 %),
E – dostatočne (51-60 %), Fx – nevyhovel (0-50 %).
1. Plnenie zadania záverečnej práce
známka
poznámka
B
B
A
-
- dodržanie stanoveného postupu riešenia
- definovanie riešeného problému, resp. úlohy
- dosiahnutie stanoveného cieľa
- iné:
2. Prístup študenta k spracovaniu záverečnej práce
- konzultácie a spôsob komunikácie študenta s vedúcim
- prejav iniciatívy, tvorivosti a celkový pohľad na prácu študenta
- vhodnosť, rozsah a spôsob narábania s literatúrou a inf. zdrojmi
- formulovanie záverov a odporúčaní v práci
- iné - iné:
A
A
B
B
-
3. Práca študenta pri riešení vecného problému
- zvolený cieľ práce, postup jeho plnenia a použité metódy
- úroveň samostatnosti študenta počas spracovania práce
- formulovanie záverov a odporúčaní pre ďalšie využitie
- kvalita riešenia a výstupov
- iné:
A
A
B
B
-
4. Formálna úprava záverečnej práce
B
B
A
-
- rozsah a štruktúra (logická stavba) práce
- grafická, gramatická a štylistická úroveň práce
- uvádzanie citácií a dodržiavanie noriem
- iné:
* nehodiace sa škrtnite
Prosíme pokračujte aj na druhej strane!
44
5. Slovné hodnotenie
a) Ktoré výsledky práce predstavujú podľa vás najväčší prínos a potvrdenie schopností študenta?
Cieľom práce bolo skúmať riziká podnikania vo výrobnom podniku, zhodnotenie
krízových situácií, príčin vzniku mimoriadnych situácií, ich priebehu, špecifikovať rizikové
faktory, spôsoby ich identifikácie, možnosti plánovania prevencie a znižovania nákladov pri
krízových situácií. Prínos diplomovej práce vidím predovšetkým v skúmaní prejavu
rizikových situácií na činnosť podniku a hľadanbie preventívnych riešení najmä s d§razom na
petenciálne záplavy.
b) Nedostatky záverečnej práce; pripomienky, problémy a chyby v záverečnej práci:
Študentka v návrhovej časti diplomovej práce vychádza z krízovej situácie, ktorá môže
nastať v prípade záplavy z rieky tečúcej lokalitou, v ktorej je podnik umiestnený. Rešpektoval
som jej rozhodnutie skúmať riziko z tejto stránky, hoci sa jedná viac menej o stav ohrozenia
alebo mimoriadnu situáciu. Autorka konštatuje závery, ktoré vychádzajú z podnikovej
dokumentácie a jej vlastného výskumu. V týchto fázach mala venovať pozornosť hlabne
formulačným štandardom, nakoľko v istých častiach je práca čiateľná len najmä vďaka
vysokej pozornosti čitateľa. Tento moment ale neznižuje hodnotu predloženej diplomovej
práce.
c) Otázky a námety, ku ktorým sa treba vyjadriť počas obhajoby:
1. Uveďte najvýznamnejšie faktory strádania podniku v čase mierneho oživenia ekonomiky krajiny
XY.
B
6. Celkové zhodnotenie záverečnej práce:
Odporúčanie záverečnej práce k obhajobe počas štátnej skúšky:
Diplomovú prácu študentky Hortenzia Prahaladová, Bc. “Manažment strádania
výrobného podniku“ odporúčam na obhajobu.
prof. Ing. Peter Opálený, PhD. MBA.
podpis vedúceho záverečnej práce
Dňa: 5. 4. 2011
45
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Študijný odbor: 3.3.15 Manažment
Nábrežie Jána Pavla II 15, 058 01 Poprad, Tel.: +421 44 432 6842, lin. 1810, e-mail: [email protected]
Posudok vedúceho záverečnej práce
Meno študenta: Hortenzia Prahaladová, Bc.
Druh práce: bakalárska/diplomová*
Názov práce: Manažment strádania výrobného podniku
Meno vedúceho, pracovisko: prof. Ing. Peter Opálený, PhD. MBA., Katedra manažmentu
a marketingu, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Nábrežie Jána Pavla
II 15 058 01 Poprad
Ukazovateľ
Pri hodnotení známkou sa orientačne riaďte týmito intervalmi:
A – výborne (91-100 %), B – veľmi dobre (81-90 %),
C – dobre (71-80 %), D – uspokojivo (61-70 %),
E – dostatočne (51-60 %), Fx – nevyhovel (0-50 %).
1. Plnenie zadania záverečnej práce
známka
poznámka
-
- dodržanie stanoveného postupu riešenia
- definovanie riešeného problému, resp. úlohy
- dosiahnutie stanoveného cieľa
- iné:
2. Prístup študenta k spracovaniu záverečnej práce
- konzultácie a spôsob komunikácie študenta s vedúcim
- prejav iniciatívy, tvorivosti a celkový pohľad na prácu študenta
- vhodnosť, rozsah a spôsob narábania s literatúrou a inf. zdrojmi
- formulovanie záverov a odporúčaní v práci
- iné - iné:
-
3. Práca študenta pri riešení vecného problému
- zvolený cieľ práce, postup jeho plnenia a použité metódy
- úroveň samostatnosti študenta počas spracovania práce
- formulovanie záverov a odporúčaní pre ďalšie využitie
- kvalita riešenia a výstupov
- iné:
-
4. Formálna úprava záverečnej práce
-
- rozsah a štruktúra (logická stavba) práce
- grafická, gramatická a štylistická úroveň práce
- uvádzanie citácií a dodržiavanie noriem
- iné:
* nehodiace sa škrtnite
Prosíme pokračujte aj na druhej strane!
46
5. Slovné hodnotenie
a) Ktoré výsledky práce predstavujú podľa vás najväčší prínos a potvrdenie schopností študenta?
Cieľom práce bolo skúmať riziká podnikania vo výrobnom podniku, zhodnotenie
krízových situácií, príčin vzniku mimoriadnych situácií, ich priebehu, špecifikovať rizikové
faktory, spôsoby ich identifikácie, možnosti plánovania prevencie a znižovania nákladov pri
krízových situácií. Prínos diplomovej práce vidím predovšetkým v skúmaní prejavu
rizikových situácií na činnosť podniku a hľadanbie preventívnych riešení najmä s d§razom na
petenciálne záplavy.
b) Nedostatky záverečnej práce; pripomienky, problémy a chyby v záverečnej práci:
Študentka v návrhovej časti diplomovej práce vychádza z krízovej situácie, ktorá môže
nastať v prípade záplavy z rieky tečúcej lokalitou, v ktorej je podnik umiestnený. Rešpektoval
som jej rozhodnutie skúmať riziko z tejto stránky, hoci sa jedná viac menej o stav ohrozenia
alebo mimoriadnu situáciu. Autorka konštatuje závery, ktoré vychádzajú z podnikovej
dokumentácie a jej vlastného výskumu. V týchto fázach mala venovať pozornosť hlabne
formulačným štandardom, nakoľko v istých častiach je práca čiateľná len najmä vďaka
vysokej pozornosti čitateľa. Tento moment ale neznižuje hodnotu predloženej diplomovej
práce.
c) Otázky a námety, ku ktorým sa treba vyjadriť počas obhajoby:
1. Uveďte najvýznamnejšie faktory strádania podniku v čase mierneho oživenia ekonomiky krajiny
XY.
-
6. Celkové zhodnotenie záverečnej práce:
Odporúčanie záverečnej práce k obhajobe počas štátnej skúšky:
Diplomovú prácu študentky Hortenzia Prahaladová, Bc. “Manažment strádania
výrobného podniku“ odporúčam na obhajobu.
Dňa: 5. 4. 2011
prof. Ing. Peter Opálený, PhD. MBA.
podpis vedúceho záverečnej práce
47
Príloha 16 VZOR Posudku oponenta záverečnej práce.
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Študijný odbor: 3.3.15 Manažment
Nábrežie Jána Pavla II 15, 058 01 Poprad, Tel.: +421 44 432 6842, lin. 1810, e-mail: [email protected]
Posudok oponenta záverečnej práce
Meno študenta: Marianna Zábranová, Bc.
Druh práce: bakalárska/diplomová*
Názov práce: Riadenie záplavových procesov v neziskovej organizácii
Meno oponenta, pracovisko: prof. Ing. Vojtech Naskladaný, PhD. MBA., Katedra
manažmentu a marketingu, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku,
Nábrežie Jána Pavla II 15 058 01 Poprad
Ukazovateľ
Pri hodnotení známkou sa orientačne riaďte týmito intervalmi:
A – výborne (91-100 %), B – veľmi dobre (81-90 %),
C – dobre (71-80 %), D – uspokojivo (61-70 %),
E – dostatočne (51-60 %), Fx – nevyhovel (0-50 %).
1. Naplnenie zadania záverečnej práce
známka
- jednoznačné, zrozumiteľné a jasné definovanie riešenej témy
- dosiahnutie stanoveného cieľa (podľa zadania)
- aktuálnosť témy vo vzťahu k študovanému odboru
- iné:
poznámka
A
B
A
2. Práca študenta pri riešení problematiky
- zvolený postup a cieľ práce, použité metódy, práca s
informačnými zdrojmi
- analytické rozpracovanie /šetrenie údajov formuláciou problému
- prejav tvorivosti a invencie študenta v návrhoch riešení
- formulovanie záverov a odporúčaní pre teóriu a prax
- iné - iné:
A
B
A
B
3. Vyriešenie problému, resp. úlohy v záverečnej práci
- dosiahnuté výsledky, ich interpretácia a zdôvodnenie
- možnosti praktického využitia výsledkov riešenia
- overenie výsledkov riešenia
- ekonomické, resp. mimo ekonomické vyhodnotenie riešenia
- iné:
A
A
A
B
4. Úprava záverečnej práce
- formálna úroveň práce: rozsah, štruktúra, prehľadnosť, štýl,
grafika...
- práca s literatúrou a informačnými. zdrojmi
- uvádzanie citácií a dodržiavanie noriem
- iné:
* nehodiace sa škrtnite
A
A
A
Prosíme pokračujte aj na druhej strane!
48
5. Slovné hodnotenie
a) Charakterizujte podstatu vyriešeného problému – výsledky práce (vyznačte niektorú z týchto
možností):
□ netvorivý kompilát (opis známych skutočností, prevzaté hotové riešenia, literárny prehľad a pod.)
□ čiastkové riešenia (návrh opatrení na zlepšenie, aplikácia známych riešení návrh čiastkových riešení,
jednoduchá úprava známych
riešení, jednoduchý projekt a pod.),
x
výpočet (prepočet podľa známeho algoritmu, vyvážená analýza a syntéza, štatisticky vyhodnotený prieskum, vyhodnotený experiment
a pod.),
□ nové riešenie (návrh nového postupu, komplexný návrh metodiky, návrh teoretického modelu, sofistikovaný výskum, overenie zložitých
postupov a pod.),
□
tvorivý návrh nového riešenia (komplexný projekt, návrh uceleného programu, zložité úpravy známych riešení, autorsky pôvodné
originálne riešenia a pod.)
□ iné:
b) Prínosy záverečnej práce; ktoré výsledky práce predstavujú podľa vás najväčší prínos – potvrdenie
schopností študenta:
Prínosom práce je identifikovanie potrieb rozvoja, ktorý zohľadňuje požiadavky AIESEC
Experience, na základe auditov, plánovania, ako aj systému na hodnotenie vzdelávania v organizácii.
c) Nedostatky záverečnej práce; pripomienky, problémy a chyby v záverečnej práci:
Práca ako celok je spracovaná prehľadne logicky a celistvo. Hoci nie je v práci sledovaná
štruktúra podľa metodického usmernenia ministerstva školstva o záverečných prácach, študentke sa
podarilo náležitosti práce do nej vkomponovať. V abstrakte uvádza, čo mieni v práci robiť. Privítal by
som u kvalifikačnej práce na druhom stupni aj exaktné sformulovanie cieľa diplomovej práce, ak nie
v samostatnej kapitole tak v úvode alebo abstrakte a jeho zhodnotenie v závere práce.
Do elektronickej verzie nevložila študentka protokol o zadaní záverečnej práce, čím nie je
splnená požiadavka rovnocennosti tlačenej a elektronickej verzie záverečnej práce.
d) Otázky a námety, ku ktorým sa má študent vyjadriť počas obhajoby záverečnej práce:
1. Sformulujte cieľ diplomovej práce a zhodnoťte jeho splnenie.
2. Vyjadrite svoj postoj k súčasnému riešeniu aktuálnych problémov MĽZ v podniku, ktorý
bol objektom Vášho skúmania.
6. Celkové zhodnotenie záverečnej práce:
A
Odporúčanie záverečnej práce k obhajobe počas štátnej skúšky:
Diplomovú prácu študentky Marianna Zábranová, Bc. „Riadenie záplavových
procesov v neziskovej organizácii“ odporúčam na obhajobu.
Dňa 18. 5. 2011
prof. Ing. Vojtech Naskladaný, PhD. MBA
podpis oponenta
49
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Študijný odbor: 3.3.15 Manažment
Nábrežie Jána Pavla II 15, 058 01 Poprad, Tel.: +421 44 432 6842, lin. 1810, e-mail: [email protected]
Posudok oponenta záverečnej práce
Meno študenta: Marianna Zábranová, Bc.
Druh práce: bakalárska/diplomová*
Názov práce: Riadenie záplavových procesov v neziskovej organizácii
Meno oponenta, pracovisko: prof. Ing. Vojtech Naskladaný, PhD. MBA., Katedra
manažmentu a marketingu, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku,
Nábrežie Jána Pavla II 15 058 01 Poprad
Ukazovateľ
Pri hodnotení známkou sa orientačne riaďte týmito intervalmi:
A – výborne (91-100 %), B – veľmi dobre (81-90 %),
C – dobre (71-80 %), D – uspokojivo (61-70 %),
E – dostatočne (51-60 %), Fx – nevyhovel (0-50 %).
1. Naplnenie zadania záverečnej práce
známka
- jednoznačné, zrozumiteľné a jasné definovanie riešenej témy
- dosiahnutie stanoveného cieľa (podľa zadania)
- aktuálnosť témy vo vzťahu k študovanému odboru
- iné:
poznámka
-
2. Práca študenta pri riešení problematiky
- zvolený postup a cieľ práce, použité metódy, práca s
informačnými zdrojmi
- analytické rozpracovanie /šetrenie údajov formuláciou problému
- prejav tvorivosti a invencie študenta v návrhoch riešení
- formulovanie záverov a odporúčaní pre teóriu a prax
- iné - iné:
-
3. Vyriešenie problému, resp. úlohy v záverečnej práci
- dosiahnuté výsledky, ich interpretácia a zdôvodnenie
- možnosti praktického využitia výsledkov riešenia
- overenie výsledkov riešenia
- ekonomické, resp. mimo ekonomické vyhodnotenie riešenia
- iné:
-
4. Úprava záverečnej práce
- formálna úroveň práce: rozsah, štruktúra, prehľadnosť, štýl,
grafika...
- práca s literatúrou a informačnými. zdrojmi
- uvádzanie citácií a dodržiavanie noriem
- iné:
* nehodiace sa škrtnite
-
Prosíme pokračujte aj na druhej strane!
50
5. Slovné hodnotenie
a) Charakterizujte podstatu vyriešeného problému – výsledky práce (vyznačte niektorú z týchto
možností):
□ netvorivý kompilát (opis známych skutočností, prevzaté hotové riešenia, literárny prehľad a pod.)
□ čiastkové riešenia (návrh opatrení na zlepšenie, aplikácia známych riešení návrh čiastkových riešení,
jednoduchá úprava známych
riešení, jednoduchý projekt a pod.),
x
výpočet (prepočet podľa známeho algoritmu, vyvážená analýza a syntéza, štatisticky vyhodnotený prieskum, vyhodnotený experiment
a pod.),
□ nové riešenie (návrh nového postupu, komplexný návrh metodiky, návrh teoretického modelu, sofistikovaný výskum, overenie zložitých
postupov a pod.),
□
tvorivý návrh nového riešenia (komplexný projekt, návrh uceleného programu, zložité úpravy známych riešení, autorsky pôvodné
originálne riešenia a pod.)
□ iné:
b) Prínosy záverečnej práce; ktoré výsledky práce predstavujú podľa vás najväčší prínos – potvrdenie
schopností študenta:
Prínosom práce je identifikovanie potrieb rozvoja, ktorý zohľadňuje požiadavky AIESEC
Experience, na základe auditov, plánovania, ako aj systému na hodnotenie vzdelávania v organizácii.
c) Nedostatky záverečnej práce; pripomienky, problémy a chyby v záverečnej práci:
Práca ako celok je spracovaná prehľadne logicky a celistvo. Hoci nie je v práci sledovaná
štruktúra podľa metodického usmernenia ministerstva školstva o záverečných prácach, študentke sa
podarilo náležitosti práce do nej vkomponovať. V abstrakte uvádza, čo mieni v práci robiť. Privítal by
som u kvalifikačnej práce na druhom stupni aj exaktné sformulovanie cieľa diplomovej práce, ak nie
v samostatnej kapitole, tak v úvode alebo abstrakte a jeho zhodnotenie v závere práce.
Do elektronickej verzie nevložila študentka protokol o zadaní záverečnej práce, čím nie je
splnená požiadavka rovnocennosti tlačenej a elektronickej verzie záverečnej práce.
d) Otázky a námety, ku ktorým sa má študent vyjadriť počas obhajoby záverečnej práce:
1. Sformulujte cieľ diplomovej práce a zhodnoťte jeho splnenie.
2. Vyjadrite svoj postoj k súčasnému riešeniu aktuálnych problémov MĽZ v podniku, ktorý
bol objektom Vášho skúmania.
6. Celkové zhodnotenie záverečnej práce:
-
Odporúčanie záverečnej práce k obhajobe počas štátnej skúšky:
Diplomovú prácu študentky Marianna Zábranová, Bc. „Riadenie záplavových
procesov v neziskovej organizácii“ odporúčam na obhajobu.
Dňa 18. 5. 2011
prof. Ing. Vojtech Naskladaný, PhD. MBA
podpis oponenta
51
Download

POKYNY NA VYPRACOVANIE BAKALÁRSKEJ/DIPLOMOVEJ PRÁCE