AKO PODNIKAŤ?
Praktická príručka pre začínajúceho podnikateľa
Rozhodnutie stať sa podnikateľom
Keď sa povie podnikanie, každý človek si predstaví niečo iné. Prieskumy
verejnej mienky ukazujú, že za podnikateľa považuje verejnosť hlavne
niekoho veľmi bohatého a nemenej úspešného. Málokto však vidí za
jeho úspechom množstvo vykonanej práce a stráveného času, ktorý
musel obetovať pre naplnenie svojho sna. Spoločnosť prehliada malých
podnikateľov – živnostníkov, poskytujúcich rozmanité služby, bez ktorých
si dnešný život nevieme predstaviť. Malí a strední podnikatelia sú totiž
kostrou slovenského hospodárstva.
Čo to vlastne je podnikanie?
Podnikanie sa začalo rozvíjať spolu s vývojom civilizácie. V minulosti ľudia
podnikali hlavne v oblasti remesiel a obchodu. V porovnaní s minulosťou však
má súčasný podnikateľ výrazne viac možností pri výbere predmetu podnikania.
Dnes je podnikanie vnímané rôzne aj podľa kultúr a krajín, ale i podnikateľskej
tradície.
Základnú definíciu podnikania na Slovensku je možné nájsť v Obchodnom
zákonníku a Živnostenskom zákone, ako aj vo väčšine učebníc a kníh o podnikaní.
Podľa tohto znenia je podnikanie definované ako:
Sústavná činnosť uskutočňovaná samostatne, podnikateľom, vo
vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia
zisku.
V zahraničnej literatúre sa častejšie stretnete s pojmom Entrepreneurship. Toto
slovo má základ vo francúžštine a znamená „ten, kto sa usiluje“. Podnikanie
je skutočne činnosť založená na enormnej snahe. V zahraničnej literatúre
však nebýva podnikanie spájané, resp. podmieňované dosahovaním zisku,
ale skôr s dosahovaním úspechu. Tým úspechom môžeme označiť aj snahu
o sebarealizáciu sa v oblastiach, v ktorých by sa človek v zamestnaní realizovať
nemohol. Podnikateľ teda uspokojuje svoje potreby tým, že uspokojuje potreby
svojich zákazníkov. Oblasti v ktorých sa dá podnikať sú nekonečné.
Právne minimum alebo základný legislatívny rámec podnikania na
Slovensku
Podnikaním sa všeobecne rozumie vlastnenie a činnosť podniku a, alebo
činnosť podnikateľa, jeho samostatné rozhodovanie o zámere, právnej forme,
umiestnení, organizácii, miere zadĺženia, rozdelení zisku a podobne.
4
WWW.PLATFORMAZIEN.SK
Podnikanie v SR a jeho základná úprava vychádza z týchto legislatívnych
usmernení:
• Zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodný zákonník
• Zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Živnostenský zákon
Kto je to podnikateľ?
Podnikateľ je v odvodenej definícii vyplývajúcej z predchádzajúcich zákonov:
Osoba, ktorá vykonáva sústavnú činnosť, vo svojom vlastnom
mene, na vlastnú zodpovednosť a hlavne za účelom dosiahnutia
zisku.
Podnikateľom podľa Obchodného zákonníka je:
a) osoba zapísaná v obchodnom registri (akciová spoločnosť, spoločnosť
s ručením obmedzeným, komanditná spoločnosť, verejná obchodná
spoločnosť, družstvo),
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia
podľa osobitných predpisov (umelci a iné slobodné povolania),
d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do
evidencie podľa osobitného predpisu (samostatne hospodáriaci roľníci).
Je lepšie byť zamestnancom alebo podnikať?
Pohnútky ľudí, ktorí sa rozhodujú podnikať sú rozdielne. Mnoho ľudí totiž
podvedome už od detstva cíti silnú potrebu sebarealizácie. Na Slovensku dlhé
roky chýbala a aj naďalej absentuje výchova k podnikavosti. V USA je bežné
vidieť deti predávajúce na ulici počas teplých dní citrónovú limonádu. Zamyslite
sa nad tým, kedy ste niečo také videli robiť deti na Slovensku. Naša spoločnosť
bola a ešte stále je zameraná na teoretickú prípravu a uniformitu. Častejšie
si vyberáme menej náročné cesty na dosiahnutie určitého cieľa. Podnikanie
v tomto prípade predstavuje komplikovanejšiu cestu. Prečo teda toľko ľudí
začína podnikať?
PLATFORMA ŽIEN SLOVENSKA
5
Zaujímavosť!
Vedeli ste že na Slovensku máme približne 415 000 fyzických
osôb a živnostníkov, teda malých podnikateľov a 2,4 milióny
zamestnancov? To znamená, že každý 6 pracujúci človek na
Slovensku je malým podnikateľom.
Dobrým zamestnancom dokáže byť každý pracujúci, ale dobrým podnikateľom
sa stanú len niektorí z tých, ktorí sa podnikať rozhodnú. V štatistikách sa
uvádza že z 1000 ľudí sa len 2 dvaja stanú mimoriadne úspešnými.
Aké výhody a nevýhody majú teda podnikatelia v porovnaní so
zamestnancami?
Zamestnanec
+ istý príjem
+ nižšia zodpovednosť
+ odvody
+ dovolenka
+ kolektív
+ fixná pracovná doba
+ sociálne výhody
+ istota
+
+
- nízky príjem
- vedenie, šéf
-
Nízka miera sebarealizácie
-
Nemožnosť kariérneho rastu
-
6.
7.
8.
9.
10.
6
Stereotypnosť práce
Podnikateľ
+ sám sebe pánom
+ flexibilita časová aj pracovná
+ Voľná pracovná doba
+ vyšší príjem
+ výzva, robiť to čo ma baví
6.
7.
8.
9.
10.
- stres
- viac zodpovednosti
-
byrokracia
-
Konkurencia/
konkurenčné prostredie
-
Riziko neúspechu
- finančné problémy
- problémy so zamestnancami
- vysoké vstupné náklady
- nestála pracovná doba
10.
WWW.PLATFORMAZIEN.SK
Hlavné výhody podnikania.
Hlavnou výhodou podnikania je flexibilita. Táto sa prejavuje v nasledujúcich
oblastiach:
•
•
•
•
časová flexibilita,
finančná nezávislosť,
voľnosť v napĺňaní vlastných myšlienok,
kreatívna (tvorivá) voľnosť.
Časová flexibilita je označovaná za základnú výhodu podnikania. Svoje aktivity
môže podnikateľ realizovať v ním zvolenom čase a rozsahu. Je na jeho osobnom
rozhodnutí, koľko zo svojho času obetuje práci a koľko napríklad rodine. Na
začiatku podnikania však musí byť každý podnikateľ pripravený, že rozbiehajúca
sa firma pohltí väčšinu jeho času.
Finančná nezávislosť je ďalšou z výhod podnikania. Výška príjmov
podnikateľa nie je v podstate ničím limitovaná. Všetko záleží len na šikovnosti,
podnikateľskom nápade a veľkej dávke šťastia. Zatiaľ čo v zamestnaní má
pracovník hornú hranicu danú a rast mzdy je veľmi pomalý, v podnikaní môže
aj drobný podnikateľ naraz poskytovať služby aj pre viac odberateľov a tým
maximalizovať svoje príjmy. V prípade efektívne nastavených procesov v rámci
svojho podnikania dostane priestor na úplnú finančnú nezávislosť, keďže
nebude nútený čakať napr. na konkrétny výplatný termín.
Voľnosť v uspokojovaní vlastných plánov – alebo miera sebarealizácie patrí
k najčastejším dôvodom prečo ľudia podnikajú. V práci častokrát zamestnanci
pociťujú nízku mieru možnosti vlastnej realizácie. Podnikanie dáva možnosť
plniť sny a vízie. Podnikatelia sa snažia zúžitkovať svoje vedomosti a koníčky
a presvedčiť svojich potenciálnych zákazníkov o výnimočnosti svojich produktov.
Hlavné nevýhody a riziká podnikania
•
•
•
•
•
•
•
Za hlavné riziká a nevýhody podnikania sú považované:
Riziko neúspechu
Rastúca konkurencia
Administratívna náročnosť
Vysoké daňové a odvodové zaťaženie
Zle vypracovaný podnikateľský plán
Spojenie pracovného a súkromného života
PLATFORMA ŽIEN SLOVENSKA
7
Riziko a strach z neúspechu pochovajú množstvo podnikateľských projektov.
Prirodzená obava z neúspechu je vlastná každému človeku. Napriek tomu, že
existuje veľa príkladov úspešných podnikateľských zámerov, tých neúspešných
je podstatne viac. Riziko podnikania je možné eliminovať napríklad ďalším
vzdelávaním. Existujú aj možnosti ako neprichádzať na trh s vlastnými
myšlienkami ale prebrať úspešné podnikateľské koncepty zo zahraničia. Táto
forma podnikania sa vola franchising, alebo po slovensky frenšíza.
Rastúca konkurencia je rizikom, ktoré ohrozuje hlavne existujúce
podnikateľské subjekty a ich podnikateľské aktivity. Ak však má podnikateľ
v hlave nový podnikateľský nápad pridlho, je veľká pravdepodobnosť, že
ho niekto v realizácii predbehne a na trh príde skôr ako on. Podnikateľské
príležitostí sa presúvajú z reálneho sveta do sveta virtuálneho na internet.
Globalizácia spôsobuje, že musíte bojovať nielen proti lokálnym konkurentom,
ale napríklad aj proti dodávateľom z Číny. Konkurencia je teraz bližšie ako
kedykoľvek predtým.
Byrokratická náročnosť podnikania je nočnou morou hlavne malých
podnikateľov. Za väčšinu administratívnych pochybení totiž môže byť
podnikateľ potrestaný úradmi. Miera byrokracie na Slovensku je mimoriadne
vysoká. Pokuty za nesprávne vyplnené formuláre, oneskorené podanie výkazov
a daní, či zmena zákonov, ktoré sa dotýkajú podnikania môžu orgány vyrúbiť
aj za obdobie z pred piatich rokmi. Zriadenie podnikania na Slovensku je však
v súčasnosti jednoduchšie a živnosť dokážete vybaviť na jednom mieste.
Vysoké odvodové zaťaženie súvisí s byrokratickou náročnosťou podnikania.
Odvodové zaťaženie dosahuje takmer 47 percent a aj preto je zamestnávanie
nových pracovníkov často problematické. Napriek tomu, zjednodušenie daňovej
správy a rovná daň na úrovni 19% je pozitívnym prvkom. Keď si uvedomíte že
pred 10 rokmi bola sadzba dane z príjmov právnických osôb 40%.
Spojenie pracovného a súkromného života a strata súkromia. Aj keď
sme ako výhodu podnikania uviedli časovú flexibilitu, jej nezvládnutie často
vedie k úplnej strate súkromného života. Podnikatelia, hlavne tí začínajúci by
mali absolvovať aspoň základný kurz time manažmentu. Začínajúci podnikateľ
sa musí pripraviť na to, že v najbližšom období sa nebude môcť venovať
svojím koníčkom. V prvých rokoch podnikania musí nezriedka obetovať i
dovolenky. Podnikanie so sebou prináša úspech, ale pre jeho dosiahnutie
treba investovať veľké množstvo času a úsilia.
Pri rozhodovaní sa o tom, či začať podnikať alebo nie, je často potrebných na
správne rozhodnutie viac faktorov než len porovnanie výhod a nevýhod oproti
zamestnaneckému pomeru. Kariérna profilácia mnohých podnikateľov však
8
WWW.PLATFORMAZIEN.SK
začínala zamestnaneckým pomerom, neskôr zistili, že by sa chceli realizovať
samostatne, založili si živnosť a po úvodnom presadení sa na trhu nastalo
obdobie expanzie ich podnikania a preto založili obchodnú spoločnosť. Ktorá
prebrala ich aktivity ako živnostníkov.
Faktory, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie nádejných podnikateľov:
Negatívne faktory = prípady, kedy je podnikateľ prinútený podnikať za iných
ako plánovaných okolností, napríklad po prepustení zo zamestnania,
v dôsledku výkonu dedičstva, atď.
Pozitívne faktory = nádejný podnikateľ zistil, že má potrebu sebarealizácie
v oblasti v ktorej je vzdelaný a pracuje, alebo v oblasti, ktorá je jeho záľubou.
Predmet podnikania
Rozhodnutie, v akej oblasti bude podnikateľ podnikať, je zároveň voľbou jeho
predmetu podnikania. Okrem zváženia toho, čo by ho bavilo, je potrebné pri
rozhodovaní sa brať do úvahy aj ďalšie faktory. Jedná sa napríklad o finančnú,
časovú, technologickú prípadne personálnu náročnosť realizácie zvoleného
podnikateľského nápadu a finančné možnosti začínajúceho podnikateľa, dopyt
po tovare alebo službách v regióne ale aj širšom okolí. Potrebné je dokonale
poznať aj aktuálnu konkurenciu, možnosť ďalšieho rozvoja a tvorby pridanej
hodnoty v prípade nasýtenia trhu. V prípade ďalšieho rozvoja je tiež potrebné
zobrať do úvahy, či ako podnikateľ budete vhodný typ na zamestnávateľa.
V tomto prípade je potrebné poznať odpovede na otázky ohľadne schopnosti
pracovať s ľuďmi, vedením tímov, schopnosť akceptácie názoru druhých. Dobrý
zamestnávateľ by mal byť schopný zobrať do úvahy aj dobrý nápad od ostatných
členov tímu a dokázať ich presvedčiť, že to čo im ponúkaje naozaj myšlienka
hodná realizácie. Pri tvorbe vlastných podnikateľských plánov si však musíte
uvedomiť, že na niektoré podnikateľské nápady a myšlienky trh ešte stále
nedozrel. Na váš podnikateľský úspech vplývajú aj ďalšie faktory, nevynímajúc
tie geografické a demografické podmienky, či spoločenské hľadisko.
Aké predpoklady by teda mal mať nádejný podnikateľ ?
Podnikateľ by mal mať aspoň základné predpoklady na úspešnú realizáciu
seba a svojich nápadov a medzi také možno zaradiť:
• Trpezlivosť,
PLATFORMA ŽIEN SLOVENSKA
9
•
•
•
•
•
•
•
•
Sebavedomie,
vedomosť o svojich silných a slabých stránkach,
vieru v seba a svoje nápady,
zmysel pre plánovanie a systematickú prácu,
vôľa neustále sa vzdelávať a napredovať,
vytrvalosť,
súťaživosť,
schopnosť komunikovať s ľuďmi.
Na podnikateľa a jeho rozhodnutia vplýva veľké množstvo faktorov, často krát
veľmi rizikových.
Riziko má určité zdroje, z ktorých vychádza:
Systematické riziko – je riziko na trhu ako takom, ktoré podnikateľ nemôže
svojou činnosťou nijako ovplyvniť ani podmieniť ich vznik:
• politické riziko,
• medzinárodné riziko,
• riziko inflácie,
• ekonomické riziko,
• zmeny úrokových sadzieb,
• riziko udalostí.
Nesystematické riziko – je také riziko, ktoré je podnikateľ do istej miery
schopný ovplyvniť. Je dané:
• kvalitou,
• prostredím implementácie,
• stupňom diverzifikácie,
• rozložením nákladov v podniku,
• odvetvím,
• manažmentom podniku.
Základné druhy rizika:
• podnikateľské riziko.
• prirodzené riziko.
Riziká podľa miery ovplyvniteľnosti:
• ovplyvniteľné riziko,
10
WWW.PLATFORMAZIEN.SK
• neovplyvniteľné riziko
Vecné hľadisko rizík:
• výrobné riziko,
• technicko-technologické riziko,
• trhové riziko,
• sociálne riziko,
• finančné riziko.
Každé riziko je možné čiastočne predvídať a eliminovať.
Ochrana proti riziku sa môže realizovať 2 spôsobmi:
• odstránenie príčin rizika a tým jeho elimináciu,
• Zníženie nepriaznivých dôsledkov rizika na prijateľnú mieru.
Zníženie nepriaznivých dôsledkov rizika môže mať rôzne podoby:
• diverzifikácia,
• poistenie proti riziku,
• flexibilita,
• transfer rizika,
• delenie rizika,
• iné prístupu k znižovaniu rizika.
Podnikateľská kríza
Aj v živote tých najúspešnejších podnikateľov sa striedajú lepšie a horšie obdobie
z hľadiska úspešnosti podnikania, ale aj spojenia súkromného a pracovného
života. Podnikateľská kríza je obdobie, v ktorom dochádza k výraznému
narušeniu rovnováhy medzi podnikateľskými charakteristikami na jednej
a postojom podnikateľského prostredia k podniku na druhej strane. V tomto
období sa rozhoduje o ďalšej existencii podniku, o tom, či sa obnoví narušená
rovnováha medzi vytýčeným postupom smerujúcim k realizácii stanovených
úloh a či sa podarí úspešne pokračovať v napĺňaní podnikateľského zámeru.
Všeobecne môžeme podnikateľské riziko vnímať ako nebezpečné, ak skutočne
dosiahnuté hospodárske výsledky našej podnikateľskej činnosti sa budú
odchyľovať od výsledkov predpokladaných, plánovaných a očakávaných.
V podnikaní ide najmä o realizáciu vlastných myšlienok. V zamestnaní
o realizáciu myšlienok niekoho iného. Podnikanie je činnosť, ktorou
PLATFORMA ŽIEN SLOVENSKA
11
podnikateľ uspokojuje cudzie potreby, pričom sa snaží dosiahnuť zisk a
uspokojiť tak vlastné potreby.
Sebarealizácia pri podnikaní
Keďže v každom človeku je miera túžby po dosiahnutí úspechu a sebarealizácií
odlišná, rovnako odlišná je aj naša túžba po napĺňaní vlastných myšlienok.
V ekonómii sa témou potrieb zaoberal americký psychológ Abraham Harold
Maslow. V tzv. Maslowovej pyramíde hodnôt sa rozčlenili potreby do niekoľkých
skupín. Zistil, že potreby sebarealizácie majú ľudia najrozdielnejšie. Abraham
Maslow vychádzal z presvedčenia, že výkon pracovníkov je možné zvyšovať
až k prirodzeným fyziologickým hraniciam, ak budú uspokojované nielen
materiálne, ale i sociálne potreby, t.j. potreby sebarealizácie, sebaaktualizácie,
sebauskutočnenia, sociálnej spolupatričnosti k niekomu alebo niečomu,
tvorivosti, bezpečia, istoty, postavenia a pod. K naplneniu väčšiny potrieb
dochádza práve v pracovnom procese. Motívom, ktorý dokáže zo zamestnancov
urobiť podnikateľov je paradoxne fakt, že mnohí o sebarealizáciu nestoja, sú
motivovaní len nižšími fyziologickými potrebami, kľudom a pohodlím. Takíto
zamestnanci nemajú ochotu opustiť pohodlie a istoty o ktorých sme hovorili
vyššie (vráťte sa k vlastnej tabuľke pozitiv a negatív).
Charakteristickým rozdielom medzi zamestnancom a podnikateľom je preto
nespokojnosť a túžba dosiahnuť úspech. Naplniť svoje sny a pritom zabezpečiť
príjmy pre seba a rodinu. Dnes už nie je nič nezvyčajné ak sa stretnete napríklad
s profesionálnymi hráčmi pokru či golfu. Podnikateľmi sú známi moderátori,
hudobníci či lekári. Každý z týchto ľudí videl príležitosť ktorá sa mu naskytla.
Spomeňte si na známeho šéfkuchára Jamieho Oliviera.
Mýty o podnikaní: Podnikateľ má veľa peňazí
Dobrý podnikateľ v skutočnosti nemá veľa peňazí. Skutočne dobrý podnikateľ
totiž veľkú časť svojich príjmov ďalej investuje do rozvoja svojej firmy, alebo
do nových podnikateľských aktivít, ktoré minimalizujú prípadné riziko straty
klientov a podobne. S každou novovytvorenou podnikateľskou aktivitou alebo
príležitosťou podnikateľ nezarába na seba, ale vytvára ďalšie pracovné miesto
pre budúcich zamestnancov. Štatistické informácie poukazujú, že z 500 ľudí
sa len jeden stane podnikateľom milionárom, 30 sa zaradí medzi tzv. vyššiu
triedu, a 80 medzi strednú triedu. Zvyšok budú tvoriť prevažne zamestnanci,
malí živnostníci.
www.podnikatelkaslovenska.sk
12
WWW.PLATFORMAZIEN.SK
Mýty o podnikaní: Podnikateľ nemusí nič robiť
Ak by ste sa opýtali malých podnikateľov, koľko času trávia prácou povedali
by vám, že viac ako 12 hodín denne. Podnikateľ musí zabezpečovať dostatok
práce pre seba a jeho zamestnancov. Malí živnostníci, ako napríklad
remeselníci prispôsobujú svoju pracovnú dobu svojim klientom a často sa tak
stáva, že pracujú dlho do noci a aj cez víkendy.
Ďalším problémom, ktoré pri štarte podnikania nezvykneme brať do úvahy
je administratívne zaťaženie podnikateľov. Komunikácia s úradmi štátnej
a verejnej správy, s daňovými úradmi, sociálnou poisťovňou, sledovanie
aktuálnej meniacej sa legislatívy zaberie podnikateľom približne 30 % ich
času.
Mýty o podnikaní: Podnikateľ rýchlo bohatne
Podnikateľ ktorý bohatne rýchlo s najväčšou pravdepodobnosťou
prišiel s výborným podnikateľským nápadom. Dnes už je ťažké nájsť na
konkurenčnom trhu obchodnú príležitosť, tovar alebo službu, ktorá by
dokázala spôsobiť rýchly rast príjmov. Na internete môžete nájsť množstvo
dobrých príkladov toho, že podnikanie je otvorené a zarobiť sa dá takmer na
všetkom. Ľudia najčastejšie merajú úspech podnikateľa na základe viditeľných
znakov ako je napríklad nové auto. Podnikatelia väčšinou menia auto každé
štyri roky. Je to dané hlavne ich snahou o efektívnu správu finančných
prostriedkov. Keďže po 4 rokoch im na auto skončí lízing a z hľadiska
daňového je pre nich výhodné kúpiť nové auto.
Mýty o podnikaní: Podnikateľ zarába na svojich zamestnancoch
Nie je to pravda. Podnikateľ, ktorý chce expandovať a rozvíjať svoju firmu, skôr
či neskôr bude nútený prijímať zamestnancov. Tým, že vytvára pracovné miesta
podstupuje obrovské riziko a záväzok za ich mzdy a platy. Ak zamestnanec na
výplatu dostáva v čistom 500 Eur, pre zamestnávateľa je to náklad takmer
800 Eur len v mzdových a odvodových výdavkoch. Ďalšie náklady sú na
vytvorenie pracovného miesta a bežnú prevádzkovú réžiu spojenú s týmto
pracovným miestom. Zákonník práce, ako zákonná úprava zamestnanecko
zamestnávateľských vzťahov je viac na strane zamestnanca.
Mýty o podnikaní: Na to, aby človek mohol začať podnikať treba veľa
financií
Na to aby sa človek stal podnikateľom netreba veľa finančných prostriedkov.
Vybavenie si živnostenského oprávnenia, čo je základná forma podnikania v SR
PLATFORMA ŽIEN SLOVENSKA
13
stačia len 5 eur. Pokiaľ si chcete vyskúšať čo podnikanie je, prípadne vyrábate
nejaký výrobok, alebo poskytujete službu je živnosť pre vás ideálne riešenie.
Viac o živnostiach ale aj obchodných spoločnostiach nájdete v lekcii 2 - Výber
predmetu činnosti a formy podnikania.
Výber predmetu a formy podnikania
Po výbere podnikateľského nápadu by mala nasledovať fáza analýzy,
preskúmania faktorov vplývajúcich na podnikanie, výber formy podnikania
a zostavenia podnikateľského zámeru s vyčíslením potrebných finančných
zdrojov na podnikanie.
V tejto časti štartu podnikania sa stretávame s pojmom SWOT analýza. SWOT
analýza je jednou z najpoužívanejších analýz vôbec. Štruktúra analýzy a systém
jej výstupov by mal pomôcť podnikateľovi odhaliť jeho slabé a silné stránky,
vyzdvihnúť možnosti a naopak upozorniť na ohrozenia jeho podnikania.
Je to ľahko použiteľný nástroj na rýchle spracovanie prehľadu o strategickej situácii
podniku. Je východiskom pre formulovanie stratégie, ktorá vznikne ako súlad medzi
internými schopnosťami podniku a jeho vonkajším prostredím.
Ak SWOT analýza nezačína definovaním koncového želaného cieľa, je tu riziko,
že jej výsledky nebudú relevantné. Ak je cieľ jasne definovaný, SWOT analýza
sa môže použiť ako manažérska podpora k stanoveniu nástrojov na dosiahnutie
tohto cieľa:
1. Silné stránky (Strenghts) – interné (vnútorné atribúty) vlastnosti
podnikateľa/spoločnosti, ktoré jej môžu napomôcť k dosiahnutiu cieľa.
2. Slabé stránky (Weaknesses) - interné (vnútorné atribúty) vlastnosti
podnikateľa/spoločnosti, ktoré sťažujú dosiahnutie cieľa.
3. Príležitosti (Opportunities) – externé podmienky, ktoré môžu dopomôcť
podnikateľovi/spoločnosti k dosiahnutiu cieľa.
14
WWW.PLATFORMAZIEN.SK
4. Ohrozenia (Threats) – externé podmienky, ktoré môžu sťažiť podnikateľovi
dosiahnutie stanoveného cieľa.
Správne prevedenie SWOT analýzy je veľmi dôležité. Prieskum trhu stojí na
začiatku aj na konci procesu rozhodovania. Je nevyhnutným základom pri
plánovaní, realizácii a hodnotení marketingovej stratégie. Keď sa chceme
orientovať na zákazníka, musíme o ňom získať čo najviac informácií – o jeho
potrebách, nákupných zvyklostiach a o tom, ako vníma našu firmu a naše
produkty.
Cieľom prieskumu trhu je:
• pochopiť strategické príležitosti a pripraviť sa na budúce hrozby,
• spoznať situáciu na zahraničných trhoch a vybrať vstupné stratégie,
• analyzovať odvetvia a odhaliť trendy a scenáre ďalšieho vývoja,
• identifikovať zákaznícke potreby a faktory ich spokojnosti a lojality,
• monitorovať konkurenciu a odhaľovať jej stratégie a zámery,
• spoznať najlepšiu prax v manažmente, obchode a marketingu,
• zhodnotiť efektívnosť predaja a marketingu a navrhnúť zlepšenia.
Aké formy podnikania na Slovensku poznáme a ktorú na začiatok
uprednostniť?
Právna forma podnikania predstavuje právne pravidlá, ktoré usmerňujú
činnosti podnikateľských subjektov. Rozdiely medzi jednotlivými právnymi
formami sú najmä v podmienkach pre ich založenie, v spôsobe získavania
základného kapitálu, v rozsahu ručenia za záväzky, vo finančnom hospodárení
a v spôsobe riadenia.
Právne formy podnikania možno rozdeliť na dve skupiny.
Podnikateľ môže pôsobiť ako fyzická alebo právnická osoba. Toto je
rozhodujúce kritérium pre výber právnej formy.
Výber právnej formy je dôležitý najmä pri pohľade do budúcnosti.
PLATFORMA ŽIEN SLOVENSKA
15
Môžu sa vyskytnúť situácie, ktorých riešenie ovplyvňuje práve právna forma
podnikania - nezhody medzi spoločníkmi, neschopnosť splácať svoje záväzky,
ručenie za záväzky spoločnosti a pod.
Okrem týchto druhov existujú aj špecifické právne formy akými sú štátny
podnik alebo družstvo.
Podnik jednotlivca – podnikanie na základe živnosti, podnikanie podľa
osobitných predpisov, vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti na
základe autorského zákona.
Najčastejšou právnou formou podnikania na Slovensku je podnikanie na
základe osvedčenia o živnostenskom oprávnení.
Podnikanie vo forme podnikania jednotlivca sa často obmedzuje na ľudové
označenie podnikanie na základe živnosti. Okrem podnikania na základe
osvedčenia o živnostenskom oprávnení však do tejto kategórie patrí vykonávanie
samostatnej zárobkovej činnosti všeobecne a preto sa často stretnete v praxi so
skratkou, že sa jedná o SZČO = samostatne zárobkovo činnú osobu.
Do kategórie SZČO - samostatne zárobkovo činných osôb patria všetky
osoby vykonávajúce činnosti:
• na základe vydaného oprávnenia o živnostenskom liste – živnostníci,
• na základe autorského zákona,
• podnikajú podľa osobitného predpisu (lekári, lekárnici, advokáti, notári,
exekútori, audítori, daňoví poradcovia, reštaurátori kultúrnych pamiatok,
prevádzkovatelia SBS, poskytovatelia sociálnych služieb...),
• umelci,
• znalci, tlmočníci,
• finanční sprostredkovatelia.
Živnostníci sú osoby, ktoré podnikajú na základe vydaného osvedčenia
o živnostenskom oprávnení, sú iba podskupinou ostatných samostatne
zárobkovo činných osôb. Ostatné samostatne zárobkovo činné osoby potrebujú byť na výkon svojej
16
WWW.PLATFORMAZIEN.SK
činnosti buď zapísané v nejakej komore, alebo majú na výkon svojej
činnosti uzatvorené zmluvy v rámci autorského zákona, zákona o finančnom
sprostredkovaní. Znalci alebo tlmočníci musia mať na výkon svojej činnosti
tzv. okrúhle pečiatky a rovnako musia byť zapísaní v zoznamoch príslušnej
stavovskej organizácie. Určite ste sa už stretli s pojmom „slobodné povolanie“
alebo laickým výrazom „slobodný umelec“, no nie každý si vie presne predstaviť,
čo tento pojem presne znamená. Väčšina ľudí si pod ním predstaví speváka,
spisovateľa, maliara, či skladateľa. Tento výraz však obsahuje oveľa viac
špecializovaných profesií. Slobodné povolanie zahŕňa duševno-ideové služby
založené na vedomostiach, ktoré sú ako vedecké, literárne, umelecké, kultúrne,
výchovné, učiteľské, medicínske, ekonomické, inžinierske, právne, technické a
prírodovedecké činnosti na základe špecifických odborne - právnych noriem
vykonávané osobne, na vlastnú zodpovednosť a nezávisle v záujme svojich
klientov a verejnosti.
Medzi slobodné povolania patria napríklad: zubní lekári, lekárnici, veterinári,
maséri, psychológovia, právnici, notári, audítori, daňoví a podnikoví poradcovia,
marketingoví pracovníci, stavební inžinieri, architekti, geodeti, reštaurátori,
hudobníci, výtvarní umelci, dramatickí umelci, pedagógovia, novinári, tlmočníci,
prekladatelia, ale aj samostatne hospodáriaci roľníci.
Živnosť je podľa legislatívy charakterizovaná ako sústavná činnosť (súvislé
alebo pravidelné uskutočňovanie podnikania), vykonávaná samostatne (za
podnikanie nemožno považovať činnosť, o ktorej rozhoduje niekto iný), vo
vlastnom mene (podnikateľ uskutočňuje podnikanie pod vlastným menom), na
vlastnú zodpovednosť (podnikateľ nesie riziko za výsledky svojho podnikania,
zodpovedá za prevzaté záväzky aj za prípadné straty), za účelom dosiahnutia
zisku (zákon nepožaduje, aby sa zisk aj dosiahol, stačí keď sa oň podnikateľ
snaží) a za podmienok ustanovených zákonom.
Druhy živností
Vaše rozhodnutie začať podnikať na základe osvedčenia o živnostenskom
oprávnení, stačí úradom „ohlásiť“. V každom okresnom meste fungujú
PLATFORMA ŽIEN SLOVENSKA
17
jednotné kontaktné miesta. Ak spĺňate základné na získanie živnostenského
oprávnenia, môžete prevádzkovať ohlasovaciu živnosť.
V rámci ohlasovacích živností sa živnosti delia na:
• voľné, ktoré je oprávnený prevádzkovať každý (ak spĺňa zákonom
stanovené kritériá),
• remeselné,
• viazané, na ktorých prevádzkovanie je potrebné preukázanie odbornej
spôsobilosti živnostníka alebo jeho zodpovedného zástupcu.
Zoznam remeselných a viazaných živnosti je uvedený v prílohe zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Je tu
uvedený aj spôsob preukazovania odbornej spôsobilosti.
Obchodné spoločnosti
Tak ako živnosti aj obchodné spoločnosti delíme na niekoľko druhov a to
podľa toho, akým spôsobom sa jednotliví spoločníci zúčastňujú na podnikaní.
Z toho hľadiska ich delíme na:
• osobné/personálne spoločnosti, charakteristickým znakom osobných
spoločností je bezprostredná účasť jednotlivých spoločníkov na podnikaní
a do tejto kategórie patria:
• verejná obchodná spoločnosť (v.o.s.),
• komanditná spoločnosť (k.s.),
• kapitálové spoločnosti, charakteristická je kapitálová účasť na podnikaní
a do tejto kategórie patria:
• spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.),
• akciová spoločnosť (a. s.)
Samotné rozhodnutie podnikať formou obchodnej spoločnosti bude nasledovať
rozhodnutie, ktorú formu spoločnosti si vybrať.
18
WWW.PLATFORMAZIEN.SK
Družstvá
Družstvo je spoločenstvo viacerých osôb založené za účelom podnikania alebo
zabezpečenia hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov
(poľnohospodárske, bytové, stavebné a iné).
Podľa čoho si teda vybrať formu podnikania?
Pri rozhodovaní akú formu podnikania si vybrať vám možno pomôže aj
nasledovné porovnanie dvoch najpoužívanejších foriem podnikania a to živnosti
a spoločnosti s ručením obmedzeným. Analyzovať ich budeme z viacerých
hľadísk.
Zodpovednosť za záväzky
Živnostník ručí pri podnikaní za svoje záväzky celým svojím majetkom. Z
hľadiska rizika sa jedná o najrizikovejší spôsob podnikania, nakoľko ručí okrem
vlastného majetku aj osobným majetkom svojho manžela/ky.
Pri podnikaní vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným (daľej s.r.o.) ručí
za záväzky vzniknuté z podnikania iba samotná s.r.o. a nie jej majiteľ alebo
spoločník (ručí iba do výšky svojho nesplateného vkladu v s.r.o.). Pri tejto forme
podnikania je oddelený osobný majetok podnikateľa (ako aj jeho manžela/ky)
od majetku spoločnosti.
Rizikovosť podnikania
Z hľadiska rizikovosti platí, že čím rizikovejšie činnosti živnostník vykonáva, tým
je jeho riziko vyššie. Preto je pre neho výhodnejšie založiť obchodnú spoločnosť.
Taktiež v prípade neúspechu, pokiaľ vlastní súkromný majetok väčšej hodnoty,
je pre neho jednoduchšie podnikať vo forme obchodnej spoločnosti.
Daň z príjmov
Živnostník si môže vybrať akou formou uplatní výdavky súvisiace s podnikaním.
Môže si uplatňovať skutočné výdavky vynaložené na dosiahnutie a udržanie
príjmov, alebo si vyberie možnosť uplatnenie paušálnych výdavkov. V prípade
PLATFORMA ŽIEN SLOVENSKA
19
preukázateľných výdavkov je povinný viesť účtovníctvo alebo daňovú evidenciu,
v prípade uplatnenia paušálnych výdavkov je povinný viesť evidenciu príjmov
a prehľad pohľadávok a zásob.
Veľkou výhodou živnostníka je skutočnosť, že predmetom dane z príjmov sú
iba skutočne uhradené odplaty za predaný tovar alebo poskytnuté výrobky a
služby. Živnostník teda platí daň iba vtedy, ak mu odberatelia skutočne uhradia
dodaný tovar, resp. služby. Výdavky si tiež môže odpočítať až po ich uhradení,
a tak si znížiť svoju daňovú povinnosť. Zjednodušene povedané živnostník platí
daň iba z príjmov, ktoré mu skutočne odberatelia uhradia, teda príjmov, ktoré
obdrží na účet a to vo výške 19%.
Obchodné spoločnosti sú povinné viesť podvojné účtovníctvo. Predmetom
dane z príjmov sú všetky uskutočnené alebo prijaté služby a dodávky, bez
ohľadu na úhradu. Spoločnosť s ručením obmedzeným teda platí 22% daň aj
vtedy, ak jej odberatelia skutočne neuhradili dodaný tovar, resp. služby.
Odvody
Živnostník je povinný platiť všetky odvody z vymeriavacieho základu, ktorý je
priamoúmerný príjmu z jeho podnikateľskej činnosti. Z uvedeného vyplýva, že
pri väčšom príjme musí živnostník odviesť aj vyššie odvody.
Odvody:
• verejné zdravotné poistenie -povinné
• sociálne poistenie – povinné, dobrovoľné
VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE
• povinnosť prihlásenia sa na verejné zdravotné poistenie je možné
preniesť na jednotné kontaktné miesto
• v prípade súbehu je možné si určiť nulový vymeriavací základ zo živnosti
a teda aj odvody pre začiatok
20
WWW.PLATFORMAZIEN.SK
• výška odvodu je 14% z vymeriavacieho základu
• minimálny vymeriavací základ pre rok 2014 = 402,50 eur, t.j. minimálny
odvod = 56,35 eur/mesiac
• výpočet vymeriavacieho základu = čiastkový základ dane + uhradené
odvody na zdravotné a sociálne poistenie / 1,6 / 12
SOCIÁLNE POISTENIE
balík poistenia zahrňujúci:
•
•
•
•
Starobné poistenie
Invalidné poistenie
Nemocenské poistenie
Rezervný fond
Starobné poistenie – poistenie pre prípad dôchodku, dôchodkové poistenie
Invalidné poistenie – poistenie pre prípad invalidity, pre účely vyplácania
invalidného dôchodku
Nemocenské poistenie – poistenie pre účely výplaty nemocenských dávok, kt.
sú:
• Materské (materská dovolenka)
• Ošetrovné (OČR)
• Nemocenské (PN)
• Vyrovnávacia dávka (preradenie zamestnankyne počas tehotenstva na inú
prácu)
Rezervný fond – jeden z fondov, ktorým Sociálna poisťovňa ručí za škodu
spôsobenú sporiteľovi rozhodnutím, postupom alebo iným konaním
Dôchodkovej správcovskej spoločnosti
• povinnosť prihlásenia sa na sociálne poistenie nie je možné preniesť na
jednotné kontaktné miesto
• povinnosť prihlásiť sa a platiť vzniká k 1.7. po podaní prvého daňového
priznania a po prekročení obratu vo výške 12-násobku minimálneho
vymeriavacieho základu
• v prípade súbehu nie je možné si určiť nulový vymeriavací základ zo
PLATFORMA ŽIEN SLOVENSKA
21
živnosti a teda ani odvody
• výška odvodu je 33,15% z vymeriavacieho základu
• minimálny vymeriavací základ pre rok 2014 = 402,50 eur, t.j. minimálny
odvod = 133,42 eur/mesiac
• výpočet vymeriavacieho základu = čiastkový základ dane + uhradené
odvody na zdravotné a sociálne poistenie / 1,6 / 12
V prípade podnikania vo forme s.r.o. má spoločník nárok na podiel na zisku,
konateľ sa môže zamestnať v spoločnosti ako zamestnanec na základe pracovnej
zmluvy alebo poberať odmenu za výkon funkcie konateľa.
Marketingový aspekt
Nespornou výhodou s.r.o. oproti živnosti je marketingový aspekt. Právnickú
osobu vnímajú partneri (v rámci budúcej spolupráce, fúzie, investícií - i napriek
obmedzenému ručeniu) ako kapitálovo silnejšieho a podnikateľsky skúsenejšie
partnera než je fyzická osoba.
Administratívna náročnosť
Živnosť je možné si založiť v priebehu jedného týždňa a žiadateľovi stačí vo
väčšine prípadov navštíviť jednotné kontaktné miesto na obvodnom úrade. Ten
sa postará o povinnosti spojené s registráciou žiadateľa na daňovom úrade ako
aj o jeho prihlásenie do systému zdravotného poistenia. Počiatočné náklady
podnikateľa na živnosť sú nízke. Pri založení živnosti nemá podnikateľ zákonom
stanovenú povinnosť vložiť do podnikania minimálny počiatočný kapitál a
náklady spojené so získaním živnostenského oprávnenia sú oveľa nižšie ako
náklady spojené so založením iných foriem podnikania.
Založenie obchodnej spoločnosti je časovo aj finančne náročnejšie. Poplatky
za vystavenie živnostenských oprávnení, ktoré obchodná spoločnosť potrebuje
rovnako ako živnostník sú rovnaké, finančné náročnejší je následne zápis do
obchodného registra a tiež je potrebné upozorniť na povinnosť vkladu do
základného imania.
22
WWW.PLATFORMAZIEN.SK
Pokiaľ ste si urobili prieskum trhu, zistili aké šance na realizáciu vášho
podnikateľského nápadu sú, aké silné a slabé stránky máte, aké príležitosti
a ohrozenia sa vám ponúkajú a striehnu na vás, je potrebné si zostaviť
podnikateľský zámer a vymyslieť, kde získať finančné prostriedky, ktorých
odhad a potrebu nám ukáže podnikateľský zámer.
Podnikateľský zámer obsahuje rozvojové podnikateľské aktivity podniku,
ktoré mu majú zabezpečiť úspešný rozvoj a dlhodobú prosperitu v meniacom
sa prostredí. Podnikateľský zámer zahŕňa a rieši vecno-technickú, právnoorganizačnú a ekonomickú stránku podnikania. Kvalitný podnikateľský
zámer je základom každého dlhodobého úspešného podnikania, predstavuje
najúčinnejší spôsob znižovania podnikateľského rizika. Úspešný podnikateľ
začína svoje konanie dobrým nápadom a jeho nasledovným rozvíjaním.
Podnikateľský zámer je správnou odpoveďou na väčšinu otázok pri štarte
podnikania, napríklad:
• Kde mám vziať nápad?
• Koľko peňazí budem na začiatok potrebovať?
• Uživím sa pri súčasných cenách a presadím sa v tejto konkurencii?
• Kde začať?
• Mám niekoho zamestnať?
Technická stránka podnikania – zaoberá sa predmetom podnikania, t. j. aké
výrobky alebo služby chce podnikateľ poskytovať na trhu. Východiskom je
podnikateľská idea, pre realizáciu ktorej je potrebné zvoliť správnu technológiu,
materiálne zabezpečenie ako aj zabezpečenie z hľadiska ľudských zdrojov.
Právna forma podniku – táto časť rieši výber organizačno-právnej formy
podniku, ktorá umožní čo najlepšie dosiahnuť podnikateľský zámer a zabezpečiť
budúcu prosperitu podniku.
V tejto súvislosti je potrebné riešiť i otázky organizácie podniku, t.j. aká bude
deľba práce vnútri podniku, aká bude organizačná štruktúra podniku, či sa
podnik bude členiť i na menšie podnikateľské jednotky a aké budú medzi nimi
PLATFORMA ŽIEN SLOVENSKA
23
vzťahy. S tým súvisí aj rozhodovanie o lokalizácii podniku.
Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať ekonomickej stránke podnikania,
kde sa skúma, či bude podnikateľská činnosť rentabilná, aké zhodnotenie
kapitálu je možné očakávať, aké sú súčasné možnosti, ale aj možnosti z hľadiska
perspektívy presadiť sa na trhu. Výsledkom týchto úvah a prepočtov je:
• výpočet očakávaných výnosov z predaja, predpokladaných nákladov na
zabezpečenie výroby a zisk z tejto činnosti,
• výpočet potrebného kapitálu na financovanie potrieb podniku,
• výpočet ukazovateľov charakterizujúcich očakávanú efektívnosť novej
výroby.
Podnikateľský plán
Vypracovaný podnikateľský zámer sa konkretizuje do podnikateľského plánu.
Starostlivo vypracovaný podnikateľský plán je základom úspechu podnikateľov
a podnikových manažérov, ktorý by mal odpovedať na 3 otázky:
1. Kde som ?
2. Kde chcem byť (kam idem) ?
3. Ako sa tam dostanem ?
Odpoveď na prvú otázku sa týka situácie firmy v súčasnosti, vyžaduje dôkladný
rozbor a podnikateľ musí urobiť objektívny pohľad na skutočné postavenie
firmy. Pri druhej otázke sa stretávame so zámermi podnikateľa v budúcnosti.
Vychádza zo súčasnej situácie a stanovuje si ciele do budúcnosti.
Pri odpovedi na tretiu otázku sa podnikateľ zaoberá nástrojmi,
spôsobmi a prostriedkami potrebnými na dosiahnutie podnikateľského cieľa.
Z pohľadu druhového členenia môžeme rozlíšiť 3 typy podnikateľských
plánov:
• zakladateľský podnikateľský plán (podnikateľský zámer),
• strategický podnikateľský plán,
• finančný plán.
24
WWW.PLATFORMAZIEN.SK
Kľúčovými časťami plánu sú:
• analýza trhu,
• podnikateľské prostredie,
• konkurencia,
• ekonomické trendy v danej oblasti.
Samostatnú súčasť podnikateľského plánu tvorí zakladateľský rozpočet.
Založenie podniku alebo jeho rozšírenie si vyžaduje mimoriadne často aj
jednorázové finančné zdroje na získanie alebo rozšírenie dlhodobého majetku
a potrebného krátkodobého majetku (nákup surovín, materiálu, energie,
výplata miezd, a iné platby do času ako podnik získa prvé úhrady za realizovanú
produkciu. Toto mimoriadne financovanie je potrebné podložiť prepočtami
pomocou ktorých sa zistia:
• predpokladané výnosy, náklady, hospodársky výsledok, prehľad finančných
tokov,
• nevyhnutná výška dlhodobého a krátkodobého majetku, zdroje ich
finančného krytia,
• predpokladaná výnosnosť podniku, rentabilita vlastného kapitálu.
Prepočet nie je jednorazový ale postupne sa hľadajú možnosti zvyšovania zisku
napr. ak tie prepočty poukazujú na nedostatočnú výnosnosť rôznymi cestami,
napr. cestou znižovania nákladov, rozširovaním predaja. Významnou súčasťou
je zostavenie očakávaného toku peňazí, spracovanie projekcie peňažného toku.
Každá spoločnosť, každá firma vykonáva určitú činnosť, ktorej výsledkom je
produkcia výrobkov alebo služieb. Aby táto činnosť bola dokonalá, musí firma
tieto svoje produkty predať. Predajom získava nielen prostriedky na svoju ďalšiu
činnosť, ale aj odmenu za svoju námahu. Vyprodukovať výrobky a služby je
veľmi náročný proces, no oveľa dôležitejší je pre firmu proces predaja. Vyrábať
dokáže každý ale efektívne predávať len niektorý. Zjednodušene povedané nie
je dôležité koľko vyrobíte, ale koľko predáte.
Pri tomto procese zohráva dôležitú úlohu veľa faktorov. Za najdôležitejší a
PLATFORMA ŽIEN SLOVENSKA
25
najvýznamnejší faktor, ktorý najviac ovplyvňuje predaj je predsa len stále
považovaná cena produktu. Ak má cena produktu pôsobiť na zákazníka, a
tým aj na predaj produktu, musí jej firma venovať maximálnu pozornosť.
Základom tvorby akejkoľvek ceny je jej kalkulovanie. Firma musí zmerať všetky
náklady vynaložené na vytvorenie daného produktu. Je to dôležité nielen pre
stanovenie ceny ale aj pre dodatočné hľadanie skrytých rezerv pri prípadnom
znižovaní ceny v budúcnosti. V konečnom dôsledku každá cena produktu musí
byť podložená kalkuláciou v prípade kontroly firmy kontrolnými orgánmi.
Je samozrejmé, že kalkulácia je pre firmu v procese výberu ceny iba nápomocná
a konečná cena, s ktorou vstupuje produkt na trh, sa od samotnej kalkulácie
odlišuje, neberúc ohľad na fakt, že ku kalkulácii ešte treba prirátať i zisk firmy.
Samotná cena je výsledkom cenovej stratégie firmy, ktorá z veľkej časti vychádza
s cieľov podnikateľského subjektu a jeho poslania. Znamená to, že v určitých
prípadoch môže byť jej hodnota nižšia než je hodnota samotnej kalkulácie
(úplné vlastné náklady produktu).
Do kalkulácie ceny výrobku alebo služieb vstupujú náklady. Tieto môžeme
rozdeliť na :
• priame,
• nepriame.
Priame náklady sú náklady, ktoré priamo súvisia s procesom výroby a tvorby
výrobku alebo služby a bez nich by výrobok alebo službu nebolo možné vytvoriť
a dodať. Sú to hlavne náklady na priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame
náklady. Nepriame náklady sú náklady, ktoré sa na nákladoch výrobku alebo
služby podieľajú nepriamo, ale v rámci ostatných prevádzkových nákladov
podnikateľa alebo spoločnosti je potrebné ich zaplatiť a teda zahrnúť do ceny
výrobku alebo služby.
Medzi nepriame náklady patri:
• prevádzková réžia,
• výrobná réžia,
• odbytová réžia.
26
WWW.PLATFORMAZIEN.SK
Takto vyzerá kalkulačný vzorec na tvorbu kalkulácie ceny výrobku alebo služby:
Kalkulačný vzorec
1.Priamy materiál
2.Priame mzdy
3.Ostatné priame náklady
1.-3. Vlastné náklady
4.Správna réžia
1.-4. Vlastné náklady výkonu
5.Odbytové náklady
1.-5. Úplné vlastné náklady výkonu
6.Zisk
1.-6. Cena bez DPH
Priamy materiál tvorí nevyhnutný materiálový prvok výrobného procesu. Do
tejto položky sa zahŕňa spotreba surovín a základného materiálu, výrobkov,
polotovarov a služieb kooperujúcich podnikov, prípadne i pomocného
materiálu, technologického paliva a technologickej energie. Ďalej sem patria
pracovné predmety, ktoré prechádzajú do výrobku a tvoria jeho základ,
prípadne sú nutnými zložkami pri jeho vyhotovení
Priame mzdy sú mzdy priamo súvisiace s uskutočňovaním príslušného
výkonu. Sú to mzdy robotníkov za odpracovaný čas alebo za určitú odvedenú
prácu, prípadne iných pracovníkov, pokiaľ ich mzda súvisí s výrobným
procesom. Ďalej sem zahrňujeme príplatky, doplatky ku mzde a odmeny.
Ostatné priame náklady sú náklady, ktoré nie sú obsiahnuté v priamych
nákladoch napr. odpisy, patenty, licencie, náklady na opravy a udržiavanie,
náklady na technický rozvoj, náklady na prevádzku strojov a zariadení,
príspevky na sociálne poistenie pripadajúce na priame mzdy.
Správna réžia obsahuje všetky časovo rozlíšené prvotné a druhotné náklady
súvisiace s riadením a správou podniku, všeobecnou obsluhou výrobnej a
nevýrobnej činnosti podniku, prepravné, výkony spojov, poplatky.
Odbytové náklady sa skladajú z odbytovej réžie a priamych odbytových
nákladov: náklady na obaly, prepravné, propagácia, reklama.
PLATFORMA ŽIEN SLOVENSKA
27
Minimum podnikateľa v praxi
Ako získať osvedčenie o živnostenskom podnikaní?
Pri zakladaní živnosti povedie prvá cesta na obvodný úrad, odbor
živnostenského podnikania, kde sa nachádza tzv. jednotné kontaktné miesto.
Pred jeho návštevou je potrebné vedieť, akú živnosť chce podnikateľ vykonávať
a v prípade požadovania potrebných dokumentov na dokladovanie odbornej
spôsobilosti ich mať so sebou. Taktiež je potrebné poznať údaje o rodných
menách rodičov uchádzača kvôli vypísaniu žiadosti o výpis z registra trestov. Na
vydanie živnostenských listov už nie sú potrebné kolkové známky v potrebnej
nominálnej hodnote podľa druhu živnosti, poplatok je možné uhradiť aj v
hotovosti.
• Voľná živnosť – 5 eur / činnosť
• Viazaná živnosť – 15 eur / činnosť
• Remeselná živnosť -15 eur / činnosť
V prípade podania návrhu elektronicky :
• Voľná živnosť – zdarma
• Viazaná živnosť – 7,50 eur / činnosť
• Remeselná živnosť -7,50 eur / činnosť
Pri žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom podnikaní jednotné
kontaktné miesto prihlási podnikateľa do systému povinného zdravotného
poistenia a zaregistruje aj na daňovom úrade. Napriek tomu odporúčame po
vydaní osvedčenia tieto miesta navštíviť aj osobne.
Dňom vydania osvedčenia o podnikaní vzniká povinnosť registrácie z titulu
zdravotného poistenia a do 30 dní od vydania má podnikateľ povinnosť
sa registrovať na daňovom úrade z titulu dane z príjmov fyzických osôb
z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti.
Povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne vznikne až po podaní prvého
daňového priznania a prekročení stanoveného obratu pre povinného platiteľa
odvodov do Sociálnej poisťovne.
28
WWW.PLATFORMAZIEN.SK
Ako založiť obchodnú spoločnosť?
Pokiaľ sa podnikateľ rozhodol podnikať formou obchodnej spoločnosti,
potrebuje ju v prvom kroku založiť.
• Svojpomocne
• Pomocou právnika, alebo spoločnosti na to špecializovanej
• Kúpiť ready made spoločnosť
• Kúpiť existujúcu spoločnosť s históriou
Všeobecne sa odporúča zakladať obchodné spoločnosti prostredníctvom
právnika alebo spoločností, ktoré takéto služby ponúkajú, nakoľko založenie
obchodnej spoločnosti je náročnejšie v porovnaní so založením živnosti. Podľa
toho, či bude mať firma len jedného spoločníka obchodnej spoločnosti alebo
bude mať ďalších spoločníkov je potrebné spoločnosť založiť prostredníctvom
zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy.
So zakladateľskou listinou alebo spoločenskou zmluvou treba požiadať
o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení rovnako ako podnikateľ
- živnostník. Po jeho vydaní bude nasledovať žiadosť o zápis spoločnosti do
obchodného registra. Po zapísaní spoločnosti do obchodného registra je
potrebné vykonať registráciu pre daň z príjmov právnických osôb na daňovom
úrade. Pokiaľ spoločnosť neplánuje zamestnávať zamestnancov nie je potrebná
registrácia v zdravotnej a Sociálnej poisťovni.
Pri žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení alebo pri
zakladaní spoločnosti je vyžadované sídlo podnikania. V prípade živností je
zvyčajne sídlom podnikania trvalé bydlisko podnikateľa, v prípade obchodných
spoločností je to najčastejšie miesto, kde si spoločnosť prenajíma kancelárske
alebo obchodné priestory. V obidvoch prípadoch je vyžadovaný doklad, že
miesto podnikania môže byť na adrese, ktorá je uvádzaná a to buď trvalým
bydliskom, listom vlastníctva k nehnuteľnosti, súhlasom majiteľa nehnuteľnosti
so sídlom, alebo uzatvorenou nájomnou zmluvou.
PLATFORMA ŽIEN SLOVENSKA
29
Miesto podnikania
Veľké množstvo činností sa dá vykonávať z miesta podnikania či z domu,
ale niektoré činnosti si vyžadujú zriadenie prevádzky na to, aby zákazníci
mohli prísť, vybrať si tovar alebo službu na základe vzorky. Prevažná väčšina
remeselných služieb a služieb typu kadernícke, kozmetické, masérske služby si
vyžaduje priestor prevádzkarne.
Prevádzkareň a jej zriadenie sa nahlasuje na miestne príslušnom
živnostenskom odbore. Na daňovom úrade príslušnom pre podnikateľa je
potrebné prihlásiť pokladňu, ktorú budete používať na prevádzke, v prípade,
že vám jej používanie vyplýva zo zákona o registračných pokladniciach.
V prípade služieb tiež treba mať povolenie na otvorenie prevádzky od Úradu
verejného zdravotníctva (hygiena) a schválený prevádzkový poriadok od tohto
úradu. Majiteľ prevádzky má okrem základných vecí ako je dodržiavanie
povinností vyplývajúcich z príslušných stavebno-technických a hygienických
predpisov podľa druhu prevádzky vo vlastnej zodpovednosti pomerne veľké
bremeno zodpovednosti za rôzne ďalšie aktivity a úkony, ktorých sa nezbaví
ani v prípade, ak podnikateľskú činnosť prevádzkuje prostredníctvom
zodpovedného zástupcu. Majiteľ prevádzkarne je v prvom rade povinný
príslušnú prevádzkareň zvonku viditeľne označiť obchodným menom podnikateľa,
ku ktorému môže pripojiť názov prevádzkarne, alebo iné rozlišujúce označenie.
Majiteľ prevádzkarne ďalej musí:
1. Viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru
na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume
uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie.
2. Predávajúci a jeho zamestnanci v prevádzkarni, ktorí prichádzajú do styku
so spotrebiteľom, musia mať označenie alebo odev, ktoré ich odlíši od
spotrebiteľa; táto povinnosť sa nevzťahuje na predaj na trhových miestach.
(§15 ods.3 zákona).
3. Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach a
spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť,
a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na
30
WWW.PLATFORMAZIEN.SK
viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. (§18 ods.1 zákona).
Pokiaľ bude podnikateľ zamestnávať troch a viac zamestnancov musí
ohlásiť túto skutočnosť Rade pre televízne a rozhlasové vysielanie a uhradiť
koncesionárske poplatky. Pokiaľ bude v rámci prevádzky púšťať hudbu alebo
hudobné nahrávky, je potrebné upovedomiť o tejto skutočnosti Slovenský
ochranný zväz autorský. Majiteľ prevádzkarne má povinnosť používať legálne
a ciachované meradlá, sledovať dobu počas ktorej sú úradne potvrdené ako
vyhovujúce a po uplynutí tejto lehoty ich znovu dať ociachovať.
Podľa § 14 zákona o ochrane spotrebiteľa musí byť na viditeľnom mieste
prevádzkarne, ktorá predáva výrobky alebo poskytuje služby uvedené:
• obchodné meno a sídlo,
• meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,
• prevádzková doba pre spotrebiteľa,
• kategória, skupina a trieda (ak je typ prevádzkarne pohostinstvo, alebo
ubytovacie zariadenie), pričom kategorizáciu pohostinských a ubytovacích
prevádzkarní a ich klasifikačné znaky upravuje vyhláška MH SR č. 125/1995
Z. z..
Aké odvody a dane musí podnikateľ platiť?
Povinnosti podnikateľa z titulu vykonávania samostatne zárobkovej činnosti,
teda podnikania, sa dajú rozdeliť do dvoch hlavných oblastí:
• povinnosti a záväzky voči správcovi dane,
• povinnosti a záväzky voči inštitúciám sociálneho a zdravotného
zabezpečenia.
Dane v SR, ktoré musia fyzické a právnické osoby odvádzať, môžeme rozdeliť
do základných kategórií.
Nepriame dane sa ako nepriame označujú z dôvodu, že ich zdaneniu podliehajú
nepriamo nielen podnikatelia, ale aj všetci ostatní odberatelia, teda aj bežní
občania nakupujúci základné tovary a služby. Do ich ceny tieto dane premietajú
PLATFORMA ŽIEN SLOVENSKA
31
bez toho, aby si to vôbec uvedomovali. Medzi nepriame dane patrí:
• Daň z pridanej hodnoty - DPH (sadzba 20%)
• Spotrebné dane, každá vo výške a sadzbe určenej osobitným zákonom
(Spotrebná daň z piva, vína a liehu; Spotrebná daň z tabaku a tabakových
výrobkov a daň z minerálnych olejov; Spotrebná daň z elektriny, uhlia,
zemného plynu)
Priame dane priame z toho dôvodu, že sa dotýkajú iba vybraných daňových
subjektov, teda podnikateľov alebo spoločností, ktorým ich platenie vyplýva
z ustanovení zákona.
Štátne priame dane sú Dane z príjmov fyzických (FO) sadzba 19% a 25%
a právnických osôb (PO) sadzba 22%
Miestne priame dane sú jedným zo zdrojov príjmov lokálnych samospráv.
Miestnymi daňami, ktoré môže ukladať obec (resp. mesto), sú:
• daň z nehnuteľností ( pozemkov, stavieb, bytov),
• daň za psa,
• daň za užívanie verejného priestranstva,
• daň za ubytovanie,
• daň za predajné automaty,
• daň za nevýherné hracie prístroje,
• daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,
• daň za jadrové zariadenie,
• daň z motorových vozidiel (sadzby si určuje VÚC).
Budem ako podnikateľ musieť viesť účtovníctvo?
V každej účtovnej jednotke, činnosti podnikateľa alebo obchodnej spoločnosti
vzniká počas roka množstvo hospodárskych operácií, ktoré treba priebežne
zaznamenať. Môže ísť o nákup materiálu, predaj tovaru za hotovosť alebo
na faktúru, výplata miezd zamestnancom, výber peňazí z bankového účtu
a podobne. Nielen pre informovanosť podnikateľa, ale hlavne na základe
požiadaviek a ustanovení zákona je potrebné tieto hospodárske operácie
32
WWW.PLATFORMAZIEN.SK
evidovať v niektorej zákonom stanovenej forme. Zaznamenávanie týchto
operácie sa nazýva vedenie účtovníctva. Jednotlivé operácie, ktoré sa evidujú
v účtovníctve, sa nazývajú účtovné prípady. Zákon o účtovníctve stanovuje, aké
druhy účtovníctva, resp. účtovných sústav poznáme a kto môže akú sústavu
používať.
Zákon o účtovníctve rozoznáva dve účtovné sústavy:
• jednoduché účtovníctvo,
• podvojné účtovníctvo.
V sústave jednoduchého účtovníctva môžu účtovať:
• osoby nezapísané v obchodnom registri (živnostníci, osoby podnikajúce
podľa osobitných predpisov, neziskové účtovné jednotky....)
V sústave podvojného účtovníctva účtujú:
• obchodné spoločnosti
• osoby nespĺňajúce podmienky pre jednoduché účtovníctvo
V sústave podvojného účtovníctva však môžu dobrovoľne účtovať aj živnostníci,
v prípade že sa rozhodli, že je pre nich zrozumiteľnejšie a vhodnejšie.
Osoby nezapísané v obchodnom registri, teda živnostníci alebo osoby
podnikajúce podľa osobitných predpisov, sa môžu rozhodnúť pre ďalšie formy
vedenia evidencie hospodárskych operácií a preukazovania výdavkov.
Môžu sa rozhodnúť pre uplatňovanie preukázateľných (skutočne vynaložených)
výdavkov prostredníctvom daňovej evidencie alebo paušálnych výdavkov
(uplatnenie výdavkov percentom z dosiahnutých príjmov podľa druhu živnosti).
V prípade, že sa ako podnikateľ – živnostník rozhodnete pre uplatňovanie
preukázateľných výdavkov máte dve možnosti:
• používať jednoduché účtovníctvo
• viesť daňovú evidenciu
Tí podnikatelia, ktorí môžu viesť zjednodušenú daňovú evidenciu, musia mať
prehľad a evidenciu minimálne o:
• príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede vrátane prijatých a
PLATFORMA ŽIEN SLOVENSKA
33
vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
• hmotnom majetku a nehmotnom majetku, využívaných na podnikanie
alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť,
• zásobách, pohľadávkach a záväzkoch.
Pokiaľ nemáte dostatok preukázateľných výdavkov, alebo sa nechcete zaoberať
účtovníctvom, môžete sa rozhodnúť pre uplatnenie paušálnych výdavkov. To
znamená, že výdavky budú tvoriť podľa druhu živnosti percento z dosiahnutých
príjmov a všetky preukázateľne uhradené odvody do poisťovní. Je možné
uplatniť do paušálnych výdavkov 40% z dosiahnutých príjmov, max. vo výške
5040 eur/rok.
Podnikatelia, ktorí sa rozhodnú uplatňovať paušálne výdavky, musia viesť
evidenciu o príjmoch v časovom slede, ktorá však nemá predpísanú formu.
O niečo zložitejšie je vedenie podvojného účtovníctva a aj keď si časť podnikateľov
zvládne viesť evidenciu príjmov alebo daňovú evidenciu, podvojné účtovníctvo
bude rozumnejšie zveriť do rúk odborníkom – účtovníkom.
Základný rozdiel medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom je v spôsobe
vstupu príjmov a výdavkov do výsledku hospodárenia. Jednoduché účtovníctvo
je založené na hotovostnom princípe, čo znamená že príjmy a výdavky vstupujú
do výsledku hospodárenia a následne do základu dane až v momente ich úhrady.
V podvojnom účtovníctve vstupujú príjmy a výdavky do výsledku hospodárenia
v momente, kedy vzniknú bez ohľadu na ich úhradu. Hovoríme, že podvojné
účtovníctvo funguje na akruálnom princípe.
PRÁVNE MINIMUM
Každý podnikateľ by mal mať základný prehľad nielen v praktických aspektoch
týkajúcich sa povinností pri registrácií, platení odvodov a daní alebo vedení
účtovníctva ale aj základných právnych predpisoch regulujúcich obchodné
vzťahy a riziká podnikania po právnej stránke.
Základnou právnou úpravou zaoberajúcou sa podnikaním a obchodnými vzťahmi
je Obchodný zákonník. V tomto zákone nájde podnikateľ základné informácie
34
WWW.PLATFORMAZIEN.SK
o druhoch obchodných spoločností, obchodných zmluvách a vzťahmi medzi
obchodnými partnermi. Tak ako živnostník vykonávajúci samostatnú zárobkovú
činnosť ručí za svoje záväzky celým svojím majetkom, mýtus o bezpečnejšom
podnikaní v rámci obchodnej spoločnosti nie je ani zďaleka taký jednoduchý,
najmä z pohľadu konateľa tak ako si ľudia často mylne myslia.
Napriek všeobecne známym faktom, že spoločnosť zodpovedá za porušenie
svojich záväzkov celým svojím majetkom a spoločník ručí za záväzky spoločnosti
len do výšky nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri je málo
známou skutočnosťou, že vykonávanie funkcie konateľa v s.r.o., so sebou
prináša zvýšenú mieru zodpovednosti a viaceré riziká.
Zákon jasne hovorí, že konatelia sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s
odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti s ručením
obmedzeným a všetkých jej spoločníkov. V minulosti totiž dochádzalo k stavu,
že konatelia sa starali viac o záujmy len niektorých spoločníkov ako o záujmy
celej spoločnosti. Tým fakticky dochádzalo k „okrádaniu” spoločnosti ako celku
a obvykle niektorí zo spoločníkov, najmä tí minoritní, utrpeli škodu, zatiaľ čo
majoritní spoločníci dosiahli zisk vyšší ako by im náležal. Samozrejme, že aj v
súčasnosti je možné porušiť ustanovenia zákona, zákonodarca však vymedzil
trestnoprávnu zodpovednosť za takéto konanie. V praxi by teda odteraz
nemalo dochádzať k nejasnostiam, resp. vyhýbaniu sa zodpovednosti z dôvodu
neurčitosti právnych noriem a rôznych foriem ich výkladu.
Je teda zrejmé, že konatelia nemôžu bez možných následkov pre svoju osobu
robiť úkony, ktoré sú síce napr. na prospech majoritného spoločníka a môžu byť
dokonca aj ním schválené, ale poškodzujú samotnú spoločnosť, resp. ostatných
spoločníkov.
Konatelia sú v zmysle ustanovenia § 135a Obchodného zákonníka povinní
zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce
sa rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ktorých
prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť
jej záujmy, prípadne záujmy spoločníkov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú
uprednostňovať svoje vlastné záujmy, záujmy len niektorých zo spoločníkov
PLATFORMA ŽIEN SLOVENSKA
35
alebo záujmy tretích osôb pred záujmami samej spoločnosti s ručením
obmedzeným.
Toto ustanovenie je najzreteľnejšie pri inštitúte zákazu konkurencie (§ 136
Obchodného zákonníka), kde pokiaľ zo spoločenskej zmluvy alebo stanov
nevyplývajú ďalšie obmedzenia, konateľ nesmie:
1. vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavrieť obchody, ktoré súvisia s
podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
2. sprostredkúvať pre iné osoby obchody spoločnosti,
3. zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným
ručením a
4. vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo
iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania,
ibaže ide o právnickú osobu, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť,
v ktorej vykonáva pôsobnosť konateľa.
Iným prípadom zodpovednosti konateľa je napr. uzavretie zjavne nevýhodnej
zmluvy pre spoločnosť alebo znižovanie aktív spoločnosti s cieľom znížiť
možnosť uspokojenia pohľadávok veriteľov spoločnosti. Ak sa chce konateľ
zbaviť zodpovednosti za škodu, má sťaženú úlohu. Za škodu nezodpovedá
len vtedy, ak preukáže, že pri výkone svojej funkcie postupoval s odbornou
starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti. Konateľ však
nesie v prípade sporu dôkazné bremeno, čo výrazne sťažuje jeho pozíciu.
Konatelia pritom nezodpovedajú za škodu spôsobenú spoločnosti konaním,
ktorým vykonávali uznesenie valného zhromaždenia. To však neplatí, ak je
uznesenie v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami. Ak má spoločnosť
zriadenú dozornú radu, konateľov nezbavuje zodpovednosti, ak ich konanie
odobrila dozorná rada.
Je teda zrejmé, že konateľstvo pre konkrétnu fyzickú osobu prináša okrem
pôžitkov z funkcie aj značnú mieru rizika a zodpovednosti za svoje konanie.
Žalovať konateľa môže spoločnosť, spoločník ale aj veriteľ spoločnosti.
Zároveň je tiež potrebné pripomenúť, že nároky veriteľov spoločnosti voči
36
WWW.PLATFORMAZIEN.SK
konateľom nezanikajú, ak sa spoločnosť vzdá nárokov na náhradu škody
alebo s nimi uzatvorí dohodu o urovnaní. Ak je pritom na majetok spoločnosti
vyhlásený konkurz, uplatňuje nároky veriteľov spoločnosti voči konateľom už
správca konkurznej podstaty.
Obchodný zákonník tiež vymedzuje základné druhy obchodných vzťahov
medzi podnikateľmi. Vymedzuje základné druhy zmlúv, ktoré je vhodné použiť
v závislosti od druhu obchodnej transakcie nasledovne:
• kúpna zmluva (predaj, kúpa hnuteľného a nehnuteľného majetku medzi
dvomi podnikateľskými subjektmi ako aj medzi podnikateľom a fyzickou
osobou),
• zmluva o dielo (na základe nej sa zaväzuje jedna zmluvná strana vytvoriť
pre druhú zmluvnú stranu nejaké dielo, ktoré môže mať podobu hmotného
alebo nehmotného výsledku),
• mandátna zmluva (na základe nej sa mandatár zaväzuje, že pre mandanta
na jeho účet zariadi za odplatu určitú obchodnú záležitosť uskutočnením
právnych úkonov v mene mandanta alebo uskutočnením inej činnosti a
mandant sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu),
• komisionárska zmluva (komisionárskou zmluvou sa komisionár zaväzuje,
že zariadi vo vlastnom mene pre komitenta na jeho účet určitú obchodnú
záležitosť a komitent sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu).
K menej používaným zmluvám patria ešte zmluva o obchodnom zastúpení
alebo zmluva o sprostredkovaní, ktoré upravujú vzťahy medzi jednou zmluvnou
stranou, ktorá má za odplatu vykonať protislužbu pre druhú zmluvnú stranu.
Ako môžem v praxi získať potrebné finančné zdroje na podnikanie?
K praktickým aspektom realizovania svojich podnikateľských nápadov patrí aj
základný prehľad o možnostiach financovania svojich podnikateľských nápadov.
Len vo veľmi málo prípadoch, respektíve v prípade nízkonákladových živností
bez výroby existuje možnosť, že podnikateľ má všetky potrebné finančné
prostriedky k dispozícii z vlastných zdrojov.
PLATFORMA ŽIEN SLOVENSKA
37
Finančné zdroje podniku môžeme rozdeliť na dve základné skupiny:
Interné zdroje
V prípade živnostníka tvoria interné zdroje finančné zdroje, ktoré má k dispozícii
a ktoré vloží ako osobný vklad podnikateľa do podnikania.
Vlastné zdroje v obchodných spoločnostiach tvoria:
• základné imanie – tvorí sa vkladmi vlastníkov alebo upisovaním akcií v
nominálnej cene. Tvorí v podstate pevnú časť vlastného imania, ktorá vzniká
najmä pri založení spoločnosti. Meniť sa môže len so súhlasom spoločníkov
alebo valného zhromaždenia a.s. Jeho veľkosť je daná právnymi predpismi
(Obchodný zákonník), mala by zodpovedať trvalej potrebe vlastného
kapitálu, ktorá vyplýva z potreby stáleho majetku a trvalej časti obežného
majetku. V prípade vykazovania straty, ktorá sa neuhradí inou formou,
dochádza k zníženiu základného imania spoločnosti.
• kapitálové fondy – možno sem zaradiť najmä emisné ážio (časť uznaných
vkladov, ktorými sa nezvyšuje základné imanie kapitálovej spoločnosti, tvorí
sa prebytkom emisnej ceny nad nominálnu hodnotu akcie), fondy tvorené
z darov, dotácií na nadobudnutie stáleho majetku, vklady spoločníkov,
ktorými sa nezvyšuje základné imanie a podobne.
• fondy zo zisku – majú charakter tzv. zákonných fondov (ako zákonný rezervný
fond, ktorý sa musí tvoriť v s.r.o. a v a.s., a nedeliteľný fond, ktorý sa tvorí
v družstve), alebo charakter dobrovoľný (vznikajú na základe spoločenskej
zmluvy, stanov, rozhodnutia VZ a pod.)
• výsledok hospodárenia minulých rokov – vystupuje v podobe nerozdeleného
zisku, teda zisku, ktorý nebol použitý na prídely do fondov alebo na
dividendy a previedol sa do ďalšieho obdobia
• výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia – podlieha
schvaľovaciemu konaniu obchodnej spoločnosti alebo družstva, preto
sa do doby jeho rozdelenia eviduje na účte „výsledok hospodárenia v
schvaľovaní“. Časť z neho sa zvyčajne rozdeľuje aj mimo podniku vo forme
dividend, podielov na výsledku hospodárenia a podobne.
38
WWW.PLATFORMAZIEN.SK
Externé zdroje:
• rezervy – tvoria sa na vrub nákladov podniku (znižujú vykazovaný zisk).
Predstavujú čiastky peňazí, ktoré bude musieť podnik v budúcnosti vydať,
ide teda o budúce záväzky (napr. rezervy na opravy majetku, na nevyčerpané
dovolenky zamestnancov.). Z dôvodu záväzkov sú teda cudzími zdrojmi.
• dlhodobé záväzky – vystupujú vo forme záväzkov z obchodného styku po
dobu dlhšiu ako 1 rok. Patria sem emitované obligácie, dlhodobé zálohy od
odberateľov, dlhodobé zmenky na úhradu a pod.
• krátkodobé záväzky – predstavujú záväzky voči dodávateľom po dobu
kratšiu ako 1 rok, krátkodobé zmenky na úhradu, krátkodobé zálohy od
odberateľov, záväzky voči zamestnancom, voči inštitúciám sociálneho
zabezpečenia, voči spoločníkom, štátu a pod.
• bankové úvery a výpomoci – zahrňujú dlhodobé úvery s lehotou splatnosti
dlhšou ako 1 rok, bežné krátkodobé úvery, úvery na eskontované zmenky,
ako aj krátkodobé finančné výpomoci (emitované krátkodobé obligácie,
komerčné CP a pod.)
Pri získaní finančných prostriedkov na podnikanie v praxi má živnostník
menšie výhody oproti obchodnej spoločnosti. Banky sú voči začínajúcim
podnikateľom, ktorí nevedia preukázať svoje zámery a činnosť finančnými
výkazmi veľmi opatrné, naproti tomu aktívne nástroje politiky zamestnanosti
umožňujú začínajúcim podnikateľom živnostníkom absolvovať na úrade práce
vzdelávací kurz, ktorého výsledkom je vypracovanie podnikateľského plánu,
jeho obhajoba pred skúšobnou komisiou a po úspešnej obhajobe získanie
potrebných finančných prostriedkov.
Zdroje financovanie sme si teda rozdelili na interné a externé a najmä v tých
externých je potrebné mať prehľad hoci nie je častokrát najjednoduchšie ich
získať.
Finančné potreby podniku delíme na potreby, ktoré vznikajú pri založení
podniku a potreby vyplývajúce z jeho činnosti a ďalšieho rozvoja. Pri založení
podniku treba najskôr sústrediť kapitál s ktorým možno začať podnikateľskú
PLATFORMA ŽIEN SLOVENSKA
39
činnosť. Veľkosť tohto kapitálu závisí od predmetu podnikania, konkrétnej
náplne a rozsahu činnosti a od technickej a technologickej úrovne, s ktorou sa
podnikanie začne. Z takto determinovaného podnikateľského zámeru sa určí
potrebná majetková štruktúra. Na jej reálne určenie je potrebné ujasniť, aký
bude kolobeh podnikového kapitálu, ako rýchlo sa budú investované finančné
zdroje vracať spať v peňažnej forme. Na základe toho sa stanovuje, koľko
kapitálu bude viazaného v investičnom majetku, vo výrobných zásobách, v
zásobách nedokončených a hotových výrobkov a v pohľadávkach. Ocenením
takto určeného potrebného objemu majetku zistíme výšku kapitálu potrebný
na zloženie podniku. Tento kapitál spravidla tvorí prvotný vklad vlastníka
tvoriaci základné imanie podniku. Pri začatí podnikovej činnosti vznikajú ďalšie
finančné potreby. Podnik plynule nakupuje materiál, začína vyrábať, vypláca
mzdy a ďalšie prevádzkové výdavky. Začína normálny kolobeh spojený s
podnikateľskou činnosťou. Postupne sa vytvorí charakter podnikových aktivít
zodpovedajúci štruktúre majetku.
Rozvoj podniku môže byť uvedomelý alebo spontánny. Uvedomelé rozširovanie
podniku môže mať niekoľko príčin. Dôvodom môže byť zvýšenie dopytu po
produktoch podniku, čo umožňuje rozšíriť produkciu, alebo sa podnik rozširuje
preto, aby sa využili úspory z rozsahu umožňujúce znížiť náklady na výrobok.
Spontánny rast nie je dôsledkom úmyselného podnikateľského rozhodnutia,
ale je postupným procesom rastu aktivít podniku. Podnikateľ si v každodennom
zhone ani neuvedomuje, že jeho firma rastie a uvedomí si to, až keď nastanú
problémy s platobnou schopnosťou. Tieto platobné problémy nastávajú vtedy,
ak podnik rastie bez dodatočného vkladu kapitálu, alebo ak rastie rýchlejšie,
ako je schopný vytvárať interné finančné zdroje.
EXTERNÉ ZDROJE FINANCOVANIA PODNIKU
K externým zdrojom financovania patria:
• dlhodobé a strednodobé úvery,
• krátkodobé úvery,
• osobitné formy financovania ako sú leasing, faktoring, forfaiting,
40
WWW.PLATFORMAZIEN.SK
• dotácie.
DLHODOBÉ A STREDNODOBÉ ÚVERY
Úver je pre podnik návratnou formou získavania cudzích externých zdrojov. Je
to ekonomický vzťah medzi veriteľom a dlžníkom, ktorý vzniká pri odovzdaní
konkrétnej hodnoty na dočasné použitie, t. j. s podmienkou návratnosti. Za
dlhodobé úvery sa považujú finančné zdroje získavané podnikmi úverovou
formou na dobu prekračujúcu 4 - 6 rokov.
Medzi dlhodobé úvery patria:
• úvery získané emisiou podnikových obligácií
• finančné úvery,
• dlhodobé pôžičky na dlžný úpis.
KRÁTKODOBÉ ÚVERY
Krátkodobé úvery sú určené na krátkodobé preklenovanie nesúladu medzi
potrebu zdrojov financovania a ich disponibilnou výškou. Lehota splatnosti je
do 1 roka.
Medzi hlavné formy krátkodobých úverov patrí:
• obchodný úver,
• stále pasíva,
• preddavky od odberateľov,
• komerčné papiere,
• krátkodobé bankové úvery.
OSOBITNÉ FORMY FINANCOVANIA
Pri faktoringu ide o odkúpenie krátkodobých pohľadávok ktoré vznikajú
prevažne pri dodávkach bežného obchodného tovaru konečnej spotreby a
pri dodávkach pre bežnú výrobnú spotrebu. Podnik predá svoju pohľadávku
ešte pred jej splatnosťou faktorov (špeciálna finančná inštitúcia alebo banka).
Pričom dohoda medzi faktorom a jeho zákazníkom môže byť rôzna.
Forfaiting je formou nefinancovania exportných pohľadávok. Vývozca predá
PLATFORMA ŽIEN SLOVENSKA
41
svoju pohľadávku v zahraničí forfaitérovi za cenu, ktorá je nižšie o odmenu
forfaitérovi ako nominálna hodnota pohľadávky. Tým vývozca získa peniaze
ešte pred splatnosťou pohľadávky a zbaví sa rizika, že odberateľ načas, alebo
vôbec nezaplatí. Toto riziko preberá forfaitér.
Leasing možno definovať z dvoch hľadísk. Z vecného hľadiska
ide o prenájom tovaru dlhodobej spotreby zákazníkom, ktorí ho
používajú za úplatu. Z finančného hľadiska predstavuje leasing
špeciálnu formu úverového krytia dlhodobých potrieb nájomcov.
Leasing poznáme:
operatívny - je typom transakcie, pri ktorej sa určitá zložka majetku prenajíma
na obdobie kratšie, než je životnosť prenajímaného majetku. Po uplynutí doby,
na ktorú sa leasingová zmluva uzavrela, neprechádza predmet leasingu do
vlastníctva nájomcu,
finančný - možno charakterizovať dlhodobosťou nájomného vzťahu. Doba
prenájmu zhŕňa podstatnú časť doby životnosti prenajímaného majetku a v
zásade končí jeho prevodom do vlastníctva nájomcu. Prenajímateľ prenáša
podstatnú časť doby životností prenajímaného majetku a v zásade končí jeho
prevodom do vlastníctva nájomcu. Prenajímateľ prenáša na nájomcu rizika
plynúce z vlastníctva.
Leasingovú zmluvu nemôže žiadny z partnerov vzťahu jednostranným konaním
zrušiť.
Dotácie sú nenávratné zdroje financovania, sú zároveň ekonomickým
nástrojom, prostredníctvom ktorého štát alebo iný územný celok podporuje
presadzovanie svojich zámerov. Formy a spôsoby poskytovania dotácií
môžu byť rôznorodé, spravidla ich členíme na priame a nepriame.
Priame dotácie znamenajú prísun peňažných prostriedkov do podniku. Môže
ísť o:
• cenové príplatky, ktoré zvyšujú tržby podniku, používajú sa hlavne pri
intervenovaní cien poľnohospodárskych produktov,
• exportné prémie, ktoré vyrovnávajú exportérom rozdiel medzi cenou na
svetových a domácich trhoch,
42
WWW.PLATFORMAZIEN.SK
• investičné dotácie, ktoré nemajú za cieľ podporovať aktivitu investorov,
• iné priame formy dotovania s presným účelovým určením.
Nepriame dotácie znamenajú zníženie podnikových výdavkov. Hlavné formy sú:
•
•
•
•
•
daňové úľavy, t. j. zníženie alebo úplné odpustenie platenia dane.
Zvýhodnenie sa robí najčastejšie tak, že sa určia čiastočne alebo úplne
odpočítateľné položky z daňového základu.
bezúročné pôžičky a pôžičky so zníženou úrokov sadzbou, pri ktorých
sa zo štátneho rozpočtu príslušným úverujúcich inštitúciám uhradzuje
rozdiel medzi normálnou výškou úrokov a zvýhodnenou sumou úrokov,
štátne garancie úverov poskytovaných podnikom do málo výnosných
odborov podnikania. Pri tejto forme pomoci dochádza k čerpaniu
rozpočtových prostriedkov až v prípade uplatnenia nároku veriteľa na
garanciu úveru.
bezplatné poradenstvo a poskytovanie informácii hlavne pre malé a
stredné podniky
poskytovanie výhodných štátnych objednávok.
Ako efektívne predávať?
Rozhodnutie stať sa podnikateľom so sebou prináša viacero výziev. Tými
najzákladnejšími je získanie zručností v oblasti manažmentu a marketingu.
Tieto dva pojmy sú zvyčajne spájané a to aj napriek tomu, že sú z hľadiska
úspešného fungovania každého podniku kľúčovo dôležité. Podcenenie, alebo
nezvládnutie, ktoréhokoľvek z nich zvyšuje riziko prípadného podnikateľského
neúspechu.
Poďme sa teda pozrieť na marketing podrobnejšie, manažmentom sa budeme
zaoberať bližšie v ďalšej lekcii.
PLATFORMA ŽIEN SLOVENSKA
43
Čo vlastne je manažment a čo znamená marketing?
Manažmentom označujeme súbor krokov a činností riadenia organizácie alebo
firmy. Vychádza z anglického slovného základu manage, čo znamená riadiť.
Manažment nachádza v rámci firmy široké uplatnenie, keďže jeho formy sú
úzko spojené so všetkými organizačnými útvarmi firmy. Podľa druhu riadenia
hovoríme najčastejšie o finančnom, podnikovom a personálnom manažmente.
Marketing, z anglického slova market – trh, naopak podnikateľovi poskytuje
odpovede na otázku, čo vyrábať, resp. ako umiestňovať výrobky, tovary alebo
služby na trh pri minimalizácii podnikateľského rizika. Marketing dáva základné
odpovede na to, čo chcú zákazníci, ale aj na to, kde týchto zákazníkov nájsť.
Aj napriek tomu, že tieto dva nástroje firemnej politiky sú v podstate nezávislé,
musí medzi nimi byť v rámci firmy zabezpečená dokonalá interakcia. Manažment
musí pružne reagovať na požiadavky marketingu. Zjednodušene povedané. Ak
podnikateľ vie, čo, pre koho a za koľko vyrábať a ako jeho produkty efektívne
predávať zákazníkom, teda ak má dobre zvládnutý marketing, musí v rámci firmy
rovnako dobre a efektívne využívať výrobné faktory a teda potrebuje veľmi
efektívne riadenie. Každá firma, bez ohľadu na jej veľkosť je živým organizmom,
ktorý treba usmerňovať. Manažment je využiteľný už pri jednej osobe.
Čo je to marketing?
Marketing v minulosti označovaný aj ako odbyt, alebo riadenie odbytu.
Označenie marketing má pôvod v anglickom slove market, čo znamená trh.
Marketingom je teda možné nazvať súhrn krokov potrebných k tomu, aby sa
výrobok alebo služba dostali na konkurenčný trh a nakoniec aby si našli cestu
ku konečnému spotrebiteľovi. Bez efektívne fungujúceho marketingu nie je
možné efektívne predávať vlastné produkty. Mnoho ľudí si však stále myslí,
že marketing je len reklamou. Marketing pritom skúma celý proces výroby a
44
WWW.PLATFORMAZIEN.SK
distribúcie produktu. Je zdrojom informácií pre manažérske funkcie v podniku
od plánovacej, cez organizačnú až po kontrolnú. Marketingové analýzy sa
však na rozdiel od plánov a vízií spoločnosti orientujú na získavanie informácií
priamo od konečných spotrebiteľov. Základnou úlohou marketingu je preto
predávať výrobky, produkty a služby. Základnými marketingovými činnosťami je
plánovanie odbytu, uzatváranie zmlúv o partnerstvách, vybavovanie reklamácií,
skladovanie a distribuovanie výrobkov, sledovanie požiadaviek zákazníkov a
úprava výrobného programu podľa ich požiadaviek.
Základom marketingu je prieskum trhu. Predtým ako sa padne rozhodnutie
aké výrobky vyrábať alebo aké poskytovať služby je potrebné zrealizovať
prieskum trhu, ktorý poukáže na spotrebiteľské správanie sa potenciálnych
klientov. Cieľom prieskumu trhu je pritom získať východiskové informácie pre
marketingové analýzy. Pred spustením výroby je potrebné dostať odpovede na
nasledujúce otázky:
• Majú zákazníci záujem o daný produkt alebo službu?
• Aká je cena a kvalita konkurenčných produktov?
• Aké sú výrobné náklady na náš produkt?
Marketing má mnoho podôb a predstavuje najdôležitejšiu formu komunikácie
s najdôležitejšími ľuďmi vášho podnikania – s vašimi zákazníkmi. Často je
označovaný ako súbor aktivít, ktoré majú slúžiť na uvedomenie si potrieb
zákazníka na jednej strane a podporu jeho túžby vlastniť váš produkt na strane
druhej. Moderný marketing sa už viac sústreďuje na vytváranie vzťahov medzi
klientom a na posilňovanie pozitívneho vnímania značiek.
Marketingový mix
Marketingový mix predstavuje súhrn nástrojov na získavanie informácií o trhu,
ale zároveň tieto nástroje používa aj ako podporné pri distribúcii vlastných
produktov alebo služieb smerom k zákazníkovi. Marketingový mix, označovaný
PLATFORMA ŽIEN SLOVENSKA
45
aj ako metóda 4P, pomáha prostredníctvom štyroch faktorov predaju tovarov
alebo služieb.
Produkt (Product)
Miesto (Place)
Cena (Price)
Podpora predaja, reklama (Promotion)
Rozdiel medzi marketingom a reklamou
Z vyššie uvedeného vyplýva, že pôvodná predstava o tom, že marketing je
len reklamným nástrojom nebola pravdivá. Reklama, alebo inak povedané
marketingová podpora, je len jednou zo 4 zložiek úspešného marketingového
mixu. Žiadna firma sa nemôže sústrediť len na jednu zo zložiek marketingového
mixu.
Reklama je len jednou z foriem podpory predaja. V súčasnosti sa už do popredia
dostávajú iné modernejšie formy ako sú napríklad vzťahy s verejnosťou,
spoločensky zodpovedné podnikanie, sponzoring kultúrnych a športových
aktivít. Čoraz častejšie sa v prípade reklamných aktivít objavujú aj pojmy
ako nadlinková a podlinková komunikácia. Jedná sa o základne rozdelenie
marketingovej komunikácie podľa typu komunikačných kanálov, ktoré sú
použité na ovplyvňovanie spotrebiteľa.
Nadlinkové marketingové nástroje sú:
•
•
•
•
klasická reklama v TV, rozhlase a tlači,
billboardy a iné reklamné plochy,
reklamné predmety,
internetová reklama.
Podlinkové marketingové nástroje sú:
• Public relations – vzťahy s verejnosťou,
• Výstavníctvo,
46
WWW.PLATFORMAZIEN.SK
• direct marketing,
• ochutnávky,
• obaly...
Traduje sa, že nie je úspešný ten podnikateľ, ktorý dokáže najviac a najlacnejšie
vyrobiť, ale ten, ktorý dokáže najrýchlejšie svoje výrobky predať. Vyrábať na
sklad dokáže každý, ale predávať len tí najlepší.
Hlavným dôvodom je fakt, že firmy ponúkajú svoje výrobky v konkurenčnom
prostredí. To znamená, že vstupujú na trh, kde už sú podobné produkty
prítomné a zastúpené a zastúpené prostredníctvom konkurentov – iných
výrobcov. Na Slovensku máme slobodný trh s väčšinou produktov. Slobodný trh
spôsobil, že okrem domácich producentov sa na trhu, objavujú aj zahraničné
produktu. Ak by sme mali zadefinovať trh – tak sa jedná o miesto, kde sa
stretávajú predávajúci s kupujúcimi za účelom dobrovoľnej výmeny tovarov a
služieb. Práve veľká konkurencia, tlačí na firmy aby čo najefektívnejšie využívali
marketingový potenciál. Na to, aby ste však mohli navrhnúť účinnú stratégiu
predaja vašich tovarov a služieb je potrebné zrealizovať marketingový prieskum.
Marketingový prieskum
Je základné získavanie informácií o trhu, ktoré podnik potrebuje na rozhodovanie
o svojej distribučnej politike. Hlavným cieľom je spoznať konkurenčné produkty
alebo značky a zistiť názory klientov na produkt a ich pripravenosť zrealizovať
kúpu takéhoto produktu. Realizuje sa s využitím nástrojov marketingového
mixu. Dáva odpovede na otázky:
• Aká veľká je konkurencia a kto je naším najväčším konkurentom?
• Akú cenovú politiku zvolili naši konkurenti, a sú ich produkty porovnateľné
s našími?
• Kto sú naši potenciálni zákazníci, a aké očakávania majú od našeho
produktu?
PLATFORMA ŽIEN SLOVENSKA
47
• Koľko sú ochotní zaplatiť, aby náš produkt získali.
Samotný prieskum trhu je možné realizovať viacerými prístupmi:
Na základe doby realizácie prieskumu
Sledovanie trhu – dynamická forma prieskumu trhu pri ktorej sa využívajú
nástroje na sledovanie zmeny cien.
Analýza trhu – jedná sa o statický prieskum, ktorý zisťuje napríklad len ceny
konkrétnych produktov, ale nezohľadňuje napríklad vývoj rastu cien a podobne.
Z pohľadu zapojených osôb a objektov skúmania
Hospodársky prieskum – zameriava sa na zisťovanie merateľných informácií,
ako je cena tovarov, objem predaja, a podobne.
Sociologický prieskum – všíma si hlavne informácie so spotrebiteľoch, sleduje
ich základné charakteristiky a spotrebiteľské návyky, ale aj predstavy, pohnútky
ku kúpe konkrétneho produktu a podobne.
Čo ďalej, keď už viem kam by som sa mal v rámci trhu dostať?
Pokiaľ podnikateľ pozná svoje silné a slabé stránky, vie o možných príležitostiach
a ohrozeniach a vie akú marketingovú stratégiu pri prieniku na trh by mal použiť,
nastal čas zhrnúť tieto informácie do jedného celku a navrhnúť konkrétne
kroky na realizáciu odbytu výrobkov a služieb a podporu predaja. Nastal čas
marketingového plánovania a vypracovania marketingového plánu.
Marketingové plánovanie:
• analýza situácie - dáva odpoveď na otázku ,,kde som?“, robí sa analýza
podniku, odvetvia, trhu a konkurencie,
• určenie cieľov a stratégií - odpoveď na otázku ,,kam sa chcem dostať?“
• marketingové programy - odpovedá na otázku ,, ako a kam sa
48
WWW.PLATFORMAZIEN.SK
dostanem?“. Realizuje sa marketingový program = akčný program, v ktorom
sú integrované jednotlivé zložky marketingového mixu (marketingových
nástrojov) používané podnikom k pôsobeniu na trhu tak, aby boli
dosiahnuté marketingové ciele na cieľových trhoch.
Manažmentom podniku by mal byť marketingový plán chápaný ako sprievodca
pri marketingovom rozhodovaní a nie ako nejaký všeobecný, povrchný
dokument. Čo marketingový plán môže a čo nemôže urobiť?
Môže urobiť:
• posilní schopnosť firmy zjednotiť marketingové aktivity tak, aby sa
maximalizovala snaha pri dosahovaní cieľov spoločnosti,
• zminimalizuje vplyv prekvapenia pri náhlych zmenách prostredia,
• udáva štandard pre všetky úrovne organizácie,
• posilní schopnosť manažmentu riadiť pretože očakávania a návody sú jasne
vyznačené a odsúhlasené mnohými členmi manažmentu.
Nemôže urobiť:
• neposkytne návod, ktorý by umožnil manažmentu predvídať presne
budúcnosť,
• neochráni manažment od robenia chýb,
• neposkytne návod pre každé veľké rozhodnutie. Stanovisko manažmentu
bude stále najdôležitejšie.
• Nebude bez zmien počas celého roka vzhľadom na zmeny okolia.
Samotná organizácia procesu prípravy marketingového plánu môže byť pre
podnik užitočná, pretože na to, aby sa spracoval marketingový plán je nutné
zdokumentovať a písať čo najviac marketingových detailov, o ktorých sa bude
v priebehu tvorby plánu rozhodovať. Tento proces umožní nielen porozumieť
a spoznať kritické miesta (príležitosti a hrozby), ale sa aj pripraviť na prípadné
zmeny v marketingovom prostredí.
PLATFORMA ŽIEN SLOVENSKA
49
Získanie potrebných informácií
Na spracovanie efektívneho marketingového plánu sú potrebné informácie o
trhových trendoch, potrebách zákazníkov, technológiách, zmenách podielov na
trhu, reakciách konkurentov a pod. Existuje veľké množstvo zdrojov informácií,
ktoré môže manažér použiť (obchodné asociácie, obchodné periodiká, vládne
zdroje, štatistické údaje, správy z výskumu trhu, správy o predaji, objednávky,
sťažnosti, zákazníci, literatúra konkurencie). Potrebné informácie a schopnosť
získať ich sa budú líšiť v závislosti od trhu a odvetvia.
Faktory potrebné pre marketingové plánovanie
1. Kto sú užívatelia, kde sa nachádzajú, koľko kupujú, od koho kupujú, a prečo?
2. Ako bola uskutočnená propagácia, reklama a ktorý z týchto prístupov bol
viac účinnejší?
3. Aké sú zmeny cien na trhu, kto tieto zmeny inicioval a prečo?
4. Aký je prístup trhu voči konkurenčným produktom?
5. Ktoré kanály distribúcie zásobujú spotrebiteľov a ako tieto kanály fungujú?
6. Kto sú konkurenti, kde sa nachádzajú, aké výhody / nevýhody majú?
7. Aké marketingové techniky používajú najlepší konkurenti? A aké najhorší?
8. Aké sú celkové ciele spoločnosti na ďalší rok a na päť rokov?
9. Aké sú silné stránky firmy? Aké slabé?
10. Aké sú produkčné možnosti produktu?
Proces marketingového plánovania zahŕňa 7 hlavných krokov:
1. Identifikácia súčasnej situácie organizácie: Aká je súčasná ekonomická
situácia?
2. Interný audit: Čo organizácia dosiahla?
3. Externý audit: Aký je veľký trh organizácie? Kto sú jej konkurenti?
4. Určenie marketingového mixu: Čo by mala organizácia urobiť?
5. Určenie cieľov: Čo chce organizácia dosiahnuť?
6. Vypracovanie marketingového plánu: Ako postupovať, aby boli dosiahnuté
ciele?
50
WWW.PLATFORMAZIEN.SK
7. Sledovanie a vyhodnocovanie plnenia marketingového plánu: Postupuje
organizácia podľa vopred vypracovaného plánu?
Charakteristika a postup spracovania marketingového plánu
Marketingový plán by mal byť vytvorený tak, aby sa splnili určité kritériá.
V efektívnom marketingovom pláne by mali byť zohľadnené dôležité
charakteristiky ako napr.:
• mal by poskytovať stratégiu, ktorá dosiahne cieľ alebo splní poslanie
podniku,
• mal by byť založený na faktoch a zdôvodnených predpokladoch,
• musí poskytovať informácie o existujúcich zdrojoch, musí byť uvedené
rozčlenenie zariadenia, finančných a ľudských zdrojov,
• musí byť vytvorená vhodná organizácia pre naplnenie marketingového
plánu,
• mal by poskytnúť súvislosti, na ktorých môže stavať každý marketingový
plán tak, aby sa splnili dlhodobejšie ciele,
• mal by byť jednoduchý a stručný, no nemal by byť taký krátky, aby v ňom
chýbali detaily, ako dosiahnuť ciele,
• úspech plánu spočíva v jeho flexibilite; zmeny, ak sú potrebné, by mali
byť včlenené vložením tzv. ,,čo - ak scenárov“ a vhodne prispôsobené
stratégiami,
• mali by byť určené kritériá, ktoré budú monitorované a kontrolované. Mali
by byť stanovené priebežné ciele, ktoré ak sa nedosiahnu, je potrebné
uskutočniť určité zmeny napr. v stratégii.
Obsah marketingového plánu:
• Analýza situácie:
• zázemie firmy,
• príležitosti a hrozby,
• silné a slabé stránky.
• Ciele
PLATFORMA ŽIEN SLOVENSKA
51
• Marketingová stratégia a program
• Rozpočet
• Kontrola
Definovanie stavu podniku
Stav podniku znamená prehľad počiatočného stavu podniku. Odpovedá na
otázku ,,kde som?“. Marketér teda musí poznať aktivity spoločnosti, svojho
podniku, konkurencie a trhového prostredia. Mali by tu byť uvedené aj detailný
opis produktu, konkurenčného prostredia a pod.
Definovanie segmentov trhu, príležitostí a ohrození
Segmentácia trhu je proces rozčleňovania trhu do menších homogénnych
skupín. To pomáha definovať príležitosti a poskytuje vhodnejší prístup k
uspokojovaniu potrieb zákazníkov. Po identifikovaní a rozčlenení trhu sa firma
môže rozhodnúť, či bude pôsobiť na všetkých alebo iba na jednom trhovom
segmente. Okrem toho sa v tejto segmentácii môžu zohľadniť všetky faktory,
ktoré by mohli ohroziť úspech.
Silné a slabé stránky
Pri tvorbe marketingového plánu sa treba zamyslieť aj nad silnými a slabými
stránkami podniku pri jeho pôsobení na cieľový trh. Silnou stránkou môžu byť
napr. výhody produktu, skúsenosti v odbore či pochopenie potrieb segmentu,
slabými napr. limitované výrobné možnosti, nedostatočný distribučný systém či
nedostatok finančných prostriedkov na propagáciu.
Stanovenie cieľov
Pred vytýčením podnikovej stratégie si musí podnik stanoviť konkrétne a reálne
marketingové ciele. Tieto ciele by mali naznačiť, kam spoločnosť smeruje
a mali by bližšie špecifikovať údaje ako podiel na trhu, zisk, tržby (územne),
vstup na trh, počet distributérov, vývoj nového produktu, cenová politika,
podpora predaja, reklamná podpora a pod. Všetky spomenuté ciele majú byť
52
WWW.PLATFORMAZIEN.SK
kvantifikovateľné a teda následne aj merateľné pri kontrole. Firma si môže
stanoviť aj nemerateľné ciele ako napr. zlepšiť balenie produktu, nájsť nového
distributéra. Počet cieľov by mal byť 6-8, príliš veľa cieľov sťažuje kontrolu a
monitorovanie.
Stanovenie marketingovej stratégie a programu činností
Po stanovení cieľov treba formulovať marketingovú stratégiu pre ich
dosiahnutie. Je dôležité, aby marketingová stratégia a program činností boli
konkrétne a dostatočne detailné. Príklad zlej stratégie – zvýšiť predaj výrobku
znížením ceny. Príklad dobrej stratégie – zvýšiť predaj výrobku o 6-8% pomocou
zníženia ceny o 10%.
Určenie zodpovednosti za plnenie marketingového plánu
Zostavenie plánu je iba začiatkom marketingového procesu. Musí byť efektívne
plnený, aby sa dosiahli všetky požadované ciele. Niekto musí byť zodpovedný
za plnenie každej stratégie a za rozhodnutia prijaté v rámci marketingového
plánu.
Efektívne obchodné a personálne vzťahy
Dobré vzťahy robia dobrých obchodných partnerov ....
Aj takto by sa dalo prispôsobiť známe prirovnanie. Ste vo fáze, kedy ste výrobok
alebo službu vymysleli, vykalkulovali, zvolili vhodnú marketingovú stratégiu
a nastal čas aby sa služba alebo tovar dostali ku konečnému odberateľovi –
zákazníkovi.
Výber dodávateľa i samotné vzťahy podniku s dodávateľmi sú pre podnik veľmi
dôležité, pretože sa od nich môže odvíjať ďalšia činnosť a smerovanie podniku.
Podnik sa o výbere dodávateľov rozhoduje dennodenne pri nákupe tovaru,
materiálu, surovín.
PLATFORMA ŽIEN SLOVENSKA
53
Výberom dodávateľov a formalizáciou vzťahov medzi nimi sa zaoberá oddelenie
nákupného marketingu. Nákup a predaj sú činnosti podniku, ktoré smerujú
k trhu, resp. nákupca vstupuje do vzťahu s predajcom. Ak chce byť jedna,
alebo druhá strana úspešná, musí mať čo najviac informácií o dodávateľoch,
resp. odberateľoch, musí poznať aké nástroje jedna dodávatelia i odberatelia
využívajú, mala by poznať stratégiu, ktorú opačná strana preferuje.
Dodávatelia = vaši obchodní partneri, ktorí budú vašimi dodávateľmi služieb,
materiálu, tovaru.
Odberatelia = vaši obchodní partneri, fyzické aj právnické osoby, ktoré budú od
vás objednávať tovar, výrobky alebo služby.
Dodávatelia aj odberatelia môžu byť:
1. Interný
2. Externý
Najčastejším príkladom interných dodávateľov sú napríklad vaši zamestnanci,
ktorí vám pravidelne dodávajú svoje služby výmenou za mzdu.
Výsledkom formalizovania dodávateľsko-odberateľských vzťahov sú
objednávky, resp. zmluvy. Neexistuje nejaká univerzálna podoba typových
zmlúv s dodávateľmi. Napriek tomu, pri formalizácii vzťahov je dobré dodržiavať
niektoré zásady:
• Založiť písomný základ obchodného prípadu (zmluvu alebo objednávku).
Ide o zásadu, že nie je možné sa absolútne spoľahnúť na dodávateľa a preto
sa spoločnosť „poisťuje“ vopred proti možnému vzniknutému sporu.
V dnešnej dobe je možné ihneď si overiť údaje o obchodnom partnerovi na
stránke obchodného registra, alebo nahliadnuť do listín, ktoré má uložené
v zbierke listín.
• Oproti štandardným tlačivám zmlúv a objednávok je lepšie uprednostniť
špeciálne formuláre, ktoré sa zostavujú pre konkrétny prípad. Ak sa to zdá
príliš nepraktické, je dobré ak si firma vytvorí aspoň firemné štandardy
takýchto tlačív. Toto tlačivo by malo plniť základné funkcie:
54
WWW.PLATFORMAZIEN.SK
• presne identifikovať požiadavky na dodávku,
• obsahovať potrebné informácie pre vedenie záznamov o nákupe tovaru
a jeho ďalšom pohybe v podniku.
Ak ide o dlhodobý kontrakt je lepšie spísať zmluvy s presnými podmienkami
dodania produktov a platovými podmienkami, prípadne i s podpornými
prostriedkami predaja ako sú napr. suveníry, reklamné produkty, prípadne iná
marketingová podpora a iné.
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je spôsob vykonania platby. Tú je možné
uhradiť v hotovosti, bankovým prevodom alebo inými platobnými operáciami
ako sú akreditív, dokumentárne inkaso, zmenka a šek.
V každom obchodnom vzťahu môže prísť k zlyhaniu plnenia si vzájomných
záväzkov. Pri voľbe obchodného partnera a stanovenie stupňa rizika treba
vybrať správne formy a nástroje, ktoré kryjú riziko z neplatenia. Pre dodávateľa
je najbezpečnejší a najvýhodnejší prípad, keď nenesie riziko z neplatenia sám.
Najideálnejšou formou je zaplatenie vopred, a to buď celej sumy faktúry, alebo
dôležitej časti celkovej sumy. Zmluvy medzi dodávateľom a odberateľom by
mali byť nastavené tak, aby vyhovovali obom zmluvným stranám. Ak všetko
prebieha bez komplikácií, dodávateľ dodá tovar, materiál, odberateľovi,
odberateľ zaplatí a obchod je vyrovnaný. Nie vždy sú však dodávateľskoodberateľské vzťahy bez komplikácií a sporov.
K sporom dochádza v prípade, ak jedna alebo druhá strana poruší podmienky
stanovené v zmluve. Medzi základné povinnosti, ktoré vyplývajú zo zmluvy pre
dodávateľa patria:
• dodať tovar alebo službu v správnom množstve,
• v správnej kvalite,
• v správnom sortimente,
• v dohodnutom čase,
• na dohodnutom mieste.
PLATFORMA ŽIEN SLOVENSKA
55
Pre odberateľa platia nasledujúce povinnosti:
• prevziať tovar alebo službu na dohodnutom mieste,
• v dohodnutom čase,
• zaplatiť za tovar alebo službu,
• stanovenú výšku peňazí, v stanovenej mene,
• dohodnutým spôsobom platby.
Ostatné náležitosti ako nesenie rizika, údržba, reklamácie a pod., bývajú
dohodnuté osobitne v konkrétnych zmluvách. V rámci odberateľskododávateľských vzťahov sa niekedy stretneme s pozitívnou skúsenosťou
v podobe obchodného partnera s ktorým komunikácia prebehne bezproblémovo
a odberateľ po dodaní tovaru alebo služby vám načas uhradí vašu pohľadávku.
Pohľadávka je záväzok vášho odberateľa voči vám za dodaný tovar alebo
služby.
Záväzok je váš záväzok voči obchodných partnerom, ktorý im musíte uhradiť
za dodaný tovar alebo služby.
Čoraz častejšie a hlavne v časoch finančnej krízy sa podnikatelia stretávajú s tzv.
platobnou neschopnosťou. Platobná neschopnosť znamená, že podnikateľ
alebo spoločnosť nie je schopná platiť svoje záväzky načas. Rozdeľujeme ju na:
1. prvotnú.
2. druhotnú.
Prvotná platobná neschopnosť znamená neschopnosť splácať svoje záväzky
a druhotná platobná neschopnosť znamená neschopnosť dodávateľa platiť za
svoje záväzky z titulu toho, že odberatelia nie sú schopní plniť svoje záväzky.
Pokiaľ sa teda stane, že očakávaná platba neprichádza, podnikateľ by mal
podniknúť nasledovné kroky:
• overiť si, či odberateľ pôsobí na trhu, či nie je v likvidácii alebo konkurze,
• pokiaľ odberateľ naďalej podniká a vykonáva činnosť je potrebné ho na
nesplatené záväzky upozorniť, vyzvať k úhrade,
• horšia situácia nastáva pokiaľ podnikateľ zistí, že odberateľ má problémy,
56
WWW.PLATFORMAZIEN.SK
snaží sa znižovať hodnotu svojho majetku, prípadne sa nachádza v likvidácii
alebo konkurze,
• pokiaľ je odberateľ v likvidácii šance na uspokojenie pohľadávok sú vyššie
nakoľko do likvidácie môže ísť iba spoločnosť, ktorej majetok je väčší ako
záväzky, od začiatku vstupu do likvidácie musí používať za názvom doplnok
„ v likvidácii“,
• v prípade, že odberateľovi hrozí konkurz, znamená to že hodnota jeho
majetku je nižšia ako hodnota jeho záväzkov a je dosť možné, že pohľadávka
nebude mať byť z čoho uspokojená.
Predchádzať takýmto situáciám sa nedá, dá sa však zmierniť ich dopad
napríklad ustanovením zmluvnej pokuty za omeškanie, alebo požadovaním
aspoň čiastočnej zálohovej platby. Úrokom z omeškania sa neplatič nevyhne ani
v prípade, že neboli vyslovene zmluvne dohodnuté, nakoľko tie vychádzajú aj
z občianskoprávnych predpisov. Okrem úrokov z omeškania si môže podnikateľ
stanoviť voči dlžníkovi aj zmluvnú pokutu. Rozdiel medzi zmluvnou pokutou a
úrokom z omeškania spočíva v tom, že zatiaľ čo nárok na zaplatenie úrokov z
omeškania vzniká priamo zo zákona. A to aj vtedy keď právo na ich zaplatenie
nebolo dohodnuté. Právo na zaplatenie zmluvnej pokuty môže vzniknúť
iba v prípade, ak bolo právo na jej zaplatenie dojednané v písomnej forme.
Pokiaľ ide o výšku oboch nárokov tak dojednanie zmluvnej pokuty vyžaduje
určenie jej výšky, alebo spôsob jej určenia, avšak právo na zaplatenie zákonných
úrokov z omeškania vzniká aj v prípade ak ich výška dojednaná nebola, čo
však nevylučuje možnosť dohodnúť výšku úrokov z omeškania individuálne. V
tomto prípade pôjde o tzv. zmluvné úroky z omeškania. Z vyššie uvedeného
je zrejmé, že nič nebráni tomu, aby bol popri úrokoch z omeškania (či už
zákonných alebo zmluvných) priznaný aj nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty
(avšak iba za predpokladu že táto bola platne dojednaná), teda súbeh oboch
týchto inštitútov nie je vylúčený.
Môžete sa skúsiť s neplatičom dohodnúť na splátkovom kalendári, protidodávke
služieb alebo tovaru, prípadne odstúpeniu majetku v hodnote pohľadávky.
PLATFORMA ŽIEN SLOVENSKA
57
Pokiaľ sa ocitnete v druhotnej platobnej neschopnosti, nie ste teda schopný
riešiť situáciu svojimi vlastnými finančnými zdrojmi je potrebné ihneď
kontaktovať svojich dodávateľov, prípadne poisťovne z titulu omeškania
s odvodmi alebo banky kvôli splácaniu úverov a dohodnúť sa s nimi na ďalšom
postupe prípadne splátkovom kalendári svojich záväzkov, aby ste vinou iných
neboli v pozícii neplatiča vy.
Medzi odberateľmi a dodávateľmi vznikajú obchodné vzťahy súvisiace s ich
činnosťou. Všetky obchodné vzťahy by v rámci korektnosti mali byť na základe
zmluvných vzťahov. Medzi základné dokumenty, ktorými je možné uzatvoriť
obchodný vzťah a ktoré sa v bežnej podnikateľskej praxi používajú patria:
• kúpna zmluva,
• zmluva o spolupráci,
• mandátna zmluva,
• zmluva o dielo,
• zmluva o obchodnom zastúpení.
Všetky tieto zmluvné vzťahy ustanovuje Obchodný zákonník.
Ako si vybudovať dobré vzťahy so zákazníkmi?
Podniky, ktoré v súčasnosti fungujú vo veľkom konkurenčnom prostredí sa
snažia budovať dlhodobú spoluprácu s kľúčovým zákazníkom, založenej okrem
iného na budovaní lojálnosti zákazníkov. Lojálnosť znamená pocit previazanosti
zákazníka a firmy. Lojálny zákazník je aj ten, ktorého hodnotový rebríček je do
istej miery previazaný s podnikovými hodnotami danej firmy. Je ho možné tiež
chápať ako citový vzťah ľudí pracujúcich vo firme k firme alebo tiež k výrobkom,
ktoré ponúka. Lojálny zákazník je jednotka, ktorá kupuje viac a častejšie, teda
prináša firme najväčšie zisky. Lojálny zákazník vykonáva systematické nákupy,
šíri pozitívne informácie o výrobkoch alebo službách firmy, veľmi slabo
reaguje na promočné činnosti konkurenčných firiem. V dnešnom období si
podniky podstatne častejšie všímajú významu medzi kvalitou, spokojnosťou,
satisfakciou, lojálnosťou
zákazníkov a konkurenčnou prevahou firmy a zároveň jej rentabilitou.
58
WWW.PLATFORMAZIEN.SK
Zákaznícke programy lojality (vernostné programy) sa stávajú stále
populárnejšie a integrované sú v mnohých firmách do
marketingových koncepcií. Predpokladá sa, že ich význam porastie aj v
nasledujúcich rokoch. Väčšina
zákazníckych programov lojality ponúka primárne finančné benefity, napr.
cenové zľavy, bonusy, … Práve však tieto formy sú niekde na konci radu
faktorov, ktoré sú cestou k vytvoreniu dlhotrvajúceho vzťahu so zákazníkmi
charakterizovaného najmä emóciami, dôverou a partnerstvom.
Zákaznícke kluby sú jednou z foriem zákazníckych programov lojality. Začali sa
objavovať koncom 80-tych rokov v Nemecku a dosiahli tam aj prvé úspechy.
Ako jeden z mála marketingových nástrojov zákaznícky klub nie je amerického
pôvodu, ale Amerika sa učila z úspechov zákazníckych klubov v Nemecku.
Princípom mnohých klubov boli spočiatku najmä finančné benefity, ale časom
stále na význame získavali nefinančné benefity. Hoci dnes na svete existujú
tisícky programov lojality, len veľmi málo z nich vytvára lojálnosť a oddanosť u
zákazníkov. Až 90% programov lojality je tvorená cenovými benefitmi (diskont,
rabat, špeciálna ponuka,..)
Pri výbere vernostného riešenia pre vernostný program je potrebné vyhodnotiť
niekoľko aspektov:
• princíp vernostného programu,
• počet zákazníkov a z toho vyplývajúci odhad členov vernostného programu,
• typ distribučného reťazca (vlastná alebo nezávislá distribučná sieť) a jeho
technická vyspelosť,
• portfólio produktov spoločnosti,
• typ a spôsob zberu dát (zákaznícke dáta, transakčné dáta),
• ako plánujete s dátami pracovať a využívať ich v ďalšom rozhodovacom
procese,
• potreba identifikačného prostriedku zákazníka- člena programu.
PLATFORMA ŽIEN SLOVENSKA
59
Či už sa rozhodnete pre papierové alebo softwarové vernostné riešenie
pamätajte na efektívnosť vynaložených prostriedkov. Položte si niekoľko
nasledovných otázok a správne sa rozhodnite:
• Budeme schopní realizovať, teda plánovať a realizovať komunikačné
•
•
•
•
•
•
aktivity využívajúce komplexné poznanie správania sa zákazníka?
Budeme schopní využívať obrovské množstvo informácií získaných
prostredníctvom vernostného programu pre dynamické a sofistikované
analýzy, segmentácie cieľových skupín a následnú realizáciu efektívnych
promo kampaní?
Je vernostné riešenie schopné pokryť a podporovať imidž spoločnosti vo
všetkých miestach kontaktu zákazníka so spoločnosťou (obchodné miesta,
internet, sms)?
Budeme schopní zefektívniť marketing z hľadiska nákladov vynaložených
na komunikáciu a optimalizovať rýchlosť uvedenia promo kampaní na trh?
Aká je časová a finančná náročnosť implementácie vernostného riešenia?
Je vernostné riešenie natoľko jednoduché, aby zákazník vytvorený
vernostný program využíval bez zbytočných komplikácií?
Umožňuje vernostné riešenie v budúcnosti otvoriť vernostný program pre
partnerov z rôznych odvetví a poskytnúť členovi- zákazníkovi vyššiu pridanú
hodnotu vo forme koaličného vernostného programu?
Pri rozhodovaní sa o princípe vernostného programu má spoločnosť viacero
možností. Väčšina vernostných programov je postavených na princípe bodovej
schémy. Spoločnosť odčlení určitú finančnú hodnotu a pridelí ju členovi
programu vo forme bodov na vernostný účet. Sú však spoločnosti, ktoré
tento princíp vernostného programu nemôžu uplatniť. Povedzme z povahy
ich podnikania nemôžu zo svojej marže odčleniť časť finančných prostriedkov
na body pre členov programu. Pre takéto spoločnosti sú vhodné vernostné
programy postavené na princípe prideľovania rôznych bonusov. Dôležité však
je, aby akékoľvek odmeňovanie vychádzalo z komplexného poznania zákazníkačlena programu, spĺňalo obchodné ciele spoločnosti a aby sa vernostný
60
WWW.PLATFORMAZIEN.SK
program nezmenil na hromadné priznávanie benefitov bez vyhodnocovania
efektívnosti.
Pozrime sa na niekoľko reálnych výsledkov, ktoré sa dosiahli v rámci vernostných
programov spoločnosti predávajúcej software.
Identifikácia cieľovej skupiny
Pred spustením vernostného programu spoločnosť nepoznala exaktne svoju
cieľovú skupinu nakoľko predaj produktov realizuje cez nezávislú predajnú
sieť. Prvým cieľom, ktorý mal vernostný program dosiahnuť bola komplexná
identifikácia- poznanie cieľovej skupiny. V rámci náborovej kampane sa do
programu zaregistrovalo a začalo v ňom pracovať 37 % z celkovej cieľovej
skupiny.
Monitorovanie a formovanie nákupného správania
Ďalším cieľom bolo naštartovanie kontinuálneho zberu správnych dát o členoch
programu. Poznáme frekvenciu nákupov, štruktúru nákupov, finančný objem
nákupov každého člena programu, konkrétne:
51,4 % predaja tvorila nižšia trieda a
17,7% vyššia trieda produktov.
Okrem toho sa podarilo cez vernostný program monitorovať 40% z celkového
predaja produktov danej spoločnosti na trhu. Existencia týchto informácií
umožnila pristúpiť v ďalšej fáze ku formovaniu nákupného správania členov
programu. Spoločnosť sa rozhodla zmeniť štruktúru predaja. Cieľom
vernostného programu bolo zmeniť pomer medzi predajom nižšej- menej
ziskovej triedy produktov a predajom vyššej- ziskovejšej triede produktov.
Po zmene motivácie sa štruktúra predaja cez vernostný program zmenila
nasledovne:
26,5% nižšia trieda produktov (predtým 51,4%)
47,6% vyššia trieda produktov (predtým 17,7%)
V jednom z biznis to biznis vernostných programov sa zrealizovala promo
kampaň, cieľom ktorej bolo podporiť predaj vybraných produktov strednej
PLATFORMA ŽIEN SLOVENSKA
61
triedy. Dosiahli sa nasledovné výsledky:
• Jeden z podporovaných produktov pred promo kampaňou predstavoval
1,59% podiel na predaji spoločnosti cez vertnostný program.
• Počas promo kampane vzrástol jeho podiel na 37,9 % z celkového predaja
cez vernostný program.
• Celkové komunikačné náklady na túto promo kampaň (vrátane pridelených
extra bodov) predstavovali 2,11% z vygenerovaných tržieb spoločnosti v
rámci tejto akcie.
Veľmi zaujímavý bol fakt, že táto promo kampaň bola zameraná iba na členov
programu, spoločnosť nerealizovala žiadnu marketingovú komunikáciu na
konečných spotrebiteľov.
Motivácia k nákupu produktov spoločnosti
Člen programu dostáva ďalší dôvod - pridanú hodnotu na uprednostnenie
značky pred konkurenciou. Vernostný program stanoví vopred jasné pravidlá
spolupráce a odmeňovania. Čím je participácia členov programu vyššia, tým
vyššiu pridanú hodnotu získavajú. Vernostný program odmeňuje konkrétne
nákupné správanie konkrétneho člena programu. Výber odmeny ponechávame
na člena programu, on rozhoduje akú odmenu, v akej hodnote si vyberie a ako
rýchlo sa k odmene „dostane“.
Priama komunikácia s členmi, spätná väzba
Správne zvolená komunikácia- teda obsah, komunikačný nástroj a presne
vyšpecifikovaná cieľová skupina môže dosiahnuť až 90% úspešnosť z hľadiska
spätnej väzby a aj vynaložených nákladov. Pri komunikácii cez vernostný
program sa dosiahla 9,3% spätná väzba pri oslovení cez poštovú zásielku a 65%
spätnú väzbu členov programu pri využití internetu.
Aj zamestnanci sú vaši interní dodávatelia a odberatelia a vzťahy
s nimi musia tiež byť korektné
Tak ako Obchodný zákonník upravuje všetky obchodné vzťahy, Zákonník práce
62
WWW.PLATFORMAZIEN.SK
upravuje všetky vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami.
Po výbere pracovníka je potrebné s ním uzatvoriť „vzťah“, ktorým sa
z dvoch subjektov stanú partneri. Takýto vzťah môže vzniknúť na základe
pracovného pomeru. Okrem pracovného pomeru však môže zamestnávateľ so
zamestnancom uzatvoriť aj dohodu vykonávanú mimo pracovného pomeru,
z ktorej pre obidve strany vyplývajú určité práva a povinnosti.
Uzatvorením pracovno-právneho vzťahu vznikajú teda pre zamestnávateľa
voči zamestnancovi určité povinnosti a k takýmto povinnostiam patrí aj úhrada
odmeny za prácu „dodanú“ zamestnancom. Táto odmena sa nazýva mzda.
V praxi existujú 4 druhy miezd:
• časová mzda,
• úkolová mzda,
• podielová mzda,
• zmluvná mzda.
Časová mzda predstavuje najčastejšie využívanú formu mzdy. Pre zamestnancov
je najpohodlnejšou formou, keďže výška vyplatenej mzdy nezávisí na výkone
ale len na čase strávenom v práci. Časová mzda vychádza z normy pracovného
času, resp. pracovného týždňa.
Úkolová mzda: je výhodnejšia pre zamestnávateľov , lebo mzda je vyplatená
len na základe dosiahnutých pracovných výsledkov, resp. splnení stanovených
cieľov. Úkolová mzda vyvoláva tlak na zvyšovanie efektívnosti zamestnancov,
ktorí zefektívnením svojej práce môžu získať viac finančných prostriedkov. Pre
zamestnávateľa sa tak otvára veľký priestor na zvýšenie inovácie pracovných
postupov vo firme. Úkolová mzda je najvyužívanejšia napríklad pri manuálnych
profesiách, pri ktorých je práca a jej výsledky merateľný na jedného
zamestnanca.
Podielová mzda: využíva sa hlavne v bankovníctve a finančných službách.
Podielová mzda je často doplnkom úkolovej a časovej mzdy a slúži na motivovanie
pracovníkov, ktorí sú takto priamo vtiahnutí a zapojení do spoločných cieľov
a stratégie firmy. Táto mzda sa často využíva hlavne vo vyšších manažérskych
pozíciách, kde do veľkej miery simuluje podiel manažéra na výsledkoch firmy.
PLATFORMA ŽIEN SLOVENSKA
63
Okrem mzdy môžete zamestnancov motivovať aj prostredníctvom nefinančných
benefitov. Mzdové benefity sú rozdeliteľné do dvoch kategórii: mzdové benefity
zo zákona a benefity na báze dobrovoľnosti.
Mzdové benefity zo zákona sú definované v zákonníku práce a jedná sa hlavne
o príplatky za prácu počas dní pracovného pokoja, prácu nadčas, prácu v noci
alebo cez sviatok.
Mzdové benefity na báze dobrovoľnosti môžu byť všetky aktivity, ktoré
zamestnávateľ vypláca, resp. inak uďeľuje svojím zamestnancom. Treba
si uvedomiť fakt na ktorý zamestnanci zabúdajú. Mzdový benefit na báze
dobrovoľnosti totiž môže byť aj využívanie mobilného telefónu, poskytnutie
počítača či auta aj na súkromné účely. Ďalšou skupinou benefitov sú napríklad
zabezpečenie pitného režimu na pracovisku a podobne. Zamestnávateľ môže
na výplatu mzdových benefitov využiť aj povinne vytváraný sociálny fond vo
firme.
Okrem mzdy má vás pracovník nárok na dovolenku ako dobu odpočinku na
zotavenia za odvedenú prácu. Na to, aby zamestnanec mohol čerpať dovolenku
u zamestnávateľa jednou z podmienkou je, aby u zamestnávateľa vykonával
prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku.
Podľa zákonníka práce sú upravené tieto druhy dovoleniek:
• dovolenka na kalendárny rok, alebo jej pomerná časť,
• dovolenku za odpracované dni,
• dodatkovú dovolenku.
Podľa zákonníka práce je určená výmera dovolenky na najmenej štyri týždne.
Dovolenka vo výmere najviac piatich týždňov, prislúcha zamestnancovi, ktorý
do konca kalendárneho roka odpracoval 15 rokov v pracovnom pomere po
18. roku veku. Táto odpracovaná doba 15 rokov sa nevzťahuje na výkon práce
u jedného zamestnávateľa, do tejto doby sa započítava aj práca pre iných
zamestnávateľov.
Dodatková dovolenka je samostatným nárokom, ktorý je veľmi odlišný od
ostatných druhov dovoleniek. Táto je podmienená odlišne ako je to pri vzniku
nároku na dovolenku za kalendárny rok resp. pomernú časť dovolenky
64
WWW.PLATFORMAZIEN.SK
Nárok na dodatkovú dovolenku majú dve skupiny zamestnancov, a to
zamestnanci pracujúci pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov
a štôlní a zamestnanci vykonávajúci zvlášť ťažké alebo zdraviu škodlivé práce.
Dodatková dovolenka sa čerpá prednostne pred riadnou dovolenkou, a to aj
vtedy, keď na ňu zamestnancovi vznikne nárok až koncom kalendárneho roka.
Pre zamestnávateľa vyplývajú zo vzniku pracovného pomeru alebo uzatvorenia
dohody vykonávanej mimo pracovného pomeru ďalšie povinnosti spojené
s platením odvodov za zamestnávateľa a tiež odvodov povinných zrážok zo
mzdy zamestnanca.
Výška odvodov do zdravotnej poisťovne je určená nasledovne:
Zdravotné poistenie
Sadzba poistného zamestnanca
Sadzba poistného zamestnávateľa
4%
10%
Z vymeriavacieho základu zamestnanca.
Výška odvodov do sociálnej poisťovne je určená nasledovne:
Sociálne poistenie
Sadzba poistného na nemoc.poistenie zamestnanca
Sadzba poistného na nemoc.poistenie zamestnávateľa
Sadzba poistného na starob.poistenie zamestnanca
Sadzba poistného na starob.poistenie zamestnávateľa
Sadzba poistného na invalidné poistenie zamestnanca
Sadzba poistného na invalidné poistenie zamestnávateľa
Sadzba poistného na poistenie v nezam. zamestnanca
Sadzba poistného na poistenie v nezam. zamestnávateľa
Sadzba poistného na úrazové poistenie zamestnávateľa
Sadzba poistného na garančné poistenie zamestnávateľa
Sadzba poistného do rezervného fondu zamestnávateľa
PLATFORMA ŽIEN SLOVENSKA
1,4%
1,4%
4%
14%
3%
3%
1%
1%
0,8%
0,25%
4,75%
65
Okrem povinností vyplývajúcich z titulu zdravotného a sociálneho poistenia
ste ako zamestnávateľ povinný zabezpečiť odvod dane z príjmov zo mzdy
zamestnanca.
Vytvoriť si dobré vzťahy so zákazníkmi ako internými tak externými je základ
dobrého podnikania, aj keď nie vždy je to jednoduché, ale pokiaľ chcete svoje
podnikanie rozvíjať a expandovať tak sa tomu v praxi nevyhnete. Najťažšia
práca je práca s ľuďmi a tej sa budete musieť naučiť, aby ste naplnili svoje
podnikateľské ciele a predstavy a dosiahli maximálny možný súlad medzi
súkromným a pracovným životom.
UKONČENIE PODNIKANIA
V prípade podnikania ako fyzická osoba nie je možné plynule prejsť do inej
formy podnikania.
Je potrebné ukončiť jednu formu a začať inú formu, prípadne je možná
existencia obidvoch súbežne.
Ukončenie oprávnenia na živnostenské podnikanie
• oznámenie živnostenskému úradu prostredníctvom formulára Oznámenie
o ukončení podnikania
Oznámenie o ukončení podnikania nadobúda účinnosť, teda živnostenské
oprávnenie zaniká:
• dňom, ktorý v ňom podľa vlastného rozhodnutia uviedol živnostník,
• dňom, nasledujúcom po dni jeho doručenia, ak živnostník údaj o čase
zániku nevyplnil
Oznámenie o ukončení podnikania nepodlieha žiadnemu správnemu poplatku.
66
WWW.PLATFORMAZIEN.SK
Skončenie alebo prerušenie živnosti oznámi za podnikateľa daňovému úradu
živnostenský úrad (podnikateľ však musí vrátiť daňovému úradu kartičku s DIČ).
Daňové priznanie k dani z príjmov podáva podnikateľ (živnostník) v prípade, ak
počas roka živnosť skončil, prerušil alebo obnovil.
Oznámenie zdravotnej poisťovni vykoná živnostenský úrad, v Sociálnej
poisťovni je potrebné sa odhlásiť samostatne.
Ukončenie činnosti obchodnej spoločnosti


bez likvidácie
likvidáciou
Bez likvidácie:
• zlúčenie
• splynutie
• rozdelenie
• zmena právnej formy
Likvidácia
Likvidácia spoločnosti prebieha v nasledovných fázach:
a/ rozhodnutie valného zhromaždenia o likvidácii a vymenovanie likvidátora
b/ zápis likvidácie a likvidátora do obchodného registra
c/ uspokojenie veriteľov z majetku spoločnosti
d/ skončenie likvidácie po uspokojení všetkých veriteľov
e/ vysporiadanie likvidačného zostatku a následný výmaz spoločnosti
z obchodného registra
PLATFORMA ŽIEN SLOVENSKA
67
Download

Ako podnikať - praktická príručka