Franchising na Slovensku v r. 2014
Stav a rozvoj franchisingu na Slovensku mal počas roku 2014 svoje priaznivé, ale aj nepriaznivé
stránky. Pozitívnym trendom je expanzia úspešných franchisingových konceptov ktoré u nás už pôsobia a
otvárajú svoje nové prevádzky. Tento rozvoj podporuje najmä výstavba nových obchodných centier aj v
menších mestách, čím sa vytvárajú ďalšie podmienky a priestor pre lokalizáciu obchodných prevádzok
zavedených úspešných značiek. Z úspešných nápadov a projektov našich podnikateľov vznikajú tiež nové
pôvodné slovenské franchisingové koncepty, ktoré overujú a rozvíjajú svoje vlastné know-how v pilotných
prevádzkach.
Ako negatívnu skutočnosť pre rozvoj franchisingu možno hodnotiť stagnáciu reálneho vstupu
nových zahraničných franchisingových konceptov na Slovensko a to aj napriek tomu, že viaceré svoj
príchod na slovenský trh dlhodobejšie plánujú alebo ohlasujú. Príčinou je najmä pretrvávajúce nepriaznivé
podnikateľské prostredie, vysoká byrokratická záťaž a daňové zaťaženie, tiež zdĺhavá a nepredvídateľná
vymáhateľnosť práva. Kúpna sila spotrebiteľov na Slovensku je štruktúrovaná a stále pomerne nízka.
Oproti predchádzajúcim optimistickým makroekonomickým očakávaniam oficiálnej exekutívy na vývoj
trhu, aj v r. 2014 pretrvávali dôsledky hospodárskej krízy, ktoré pociťovali najmä malí a strední
podnikatelia. Pre financovanie nových franchisingových prevádzok nie sú na Slovensku, v porovnaní s
vyspelými trhmi, vytvorené primerané podmienky. Je štatisticky overené, že investície do zriadenia
franchisingových prevádzok úspešných značiek vykazujú vo všeobecnosti zníženú mieru podnikateľského
rizika oproti neovereným projektom. Preferuje sa však podpora start-upov, pri realizácii ktorých je
štatistická miera podnikateľského rizika vysoká. Z uvedených dôvodov slovenský trh stráca v segmente
rozvoja franchisingu atraktivitu u mnohých podnikateľov a investorov.
Na Slovensku v súčasnosti pôsobí viac ako cca 130 franchisingových konceptov, z toho je iba cca 30
pôvodných slovenských konceptov, ostatné sú zahraničné. Vstúpiť na slovenský trh sa dlhodobejšie
pripravuje alebo plánuje cca 7 pôvodných slovenských konceptov a cca 32 zahraničných. V súčasnosti teda
na Slovensku počtom prevažujú zahraničné koncepty, pričom vo vyspelých krajinách je pomer domácich a
zahraničných konceptov opačný. Jedným z dôvodov tejto skutočnosti je, že vznik, tvorba a rozvoj nového
pôvodného (slovenského) franchisingového konceptu predstavuje vo všeobecnosti dlhodobý a finančne
náročný proces. Každý franchisingový koncept ponúkaný ako úspešný a hodnotný produkt musí byť v praxi
vopred overený, ináč nezíska dôveru (rozumného) kupujúceho. Podmienku úspešne podnikať aspoň v
jednej pilotnej jednotke počas primerane dlhého obdobia ešte pred začiatkom rozvoja franchisingového
reťazca ukladá európsky Etický kódex franchisingu, ktorý prevzala aj Slovenská franchisngová asociácia
(SFA) a je záväzný pre jej riadnych členov. Za primerane dlhé obdobie pokladá SFA obdobie min. jedného
roka, v ktorom by sa mali v praxi prejaviť a overiť všetky ekonomické parametre aj sezóne vplyvy
predmetného biznisu. SFA aktívne podporuje vznik a tvorbu nových pôvodných slovenských konceptov
poskytovaním konzultácií a poradenstva.
Rebríček franšízových konceptov podľa počtu prevádzok v SR :
Fornetti
250 prevádzok
RE/MAX
43
Directreal
31
COOP Jednota
31
Pneubox
30
1
McDonald´s
29
Norbi Update
24
Yves Rocher
14
Pizza Mizza
13
Naturhouse
12
Expreska
12
Kinekus
8
Meriglobe Advisory House
8
Subway
7
Raj syrov
5
.... ostané menej ako 5 prevádzok
Najrozšírenejšie pôvodné domáce koncepty (s počtom pobočiek):
Directreal
31 prevádzok
COOP Jednota
31
Pneubox
30
Pizza Mizza
13
Kinekus
8
.... ostané menej ako 5 prevádzok
Percentuálne rozdelenie franšíz v SK podla sektorov:
obchod 43%, služby 33%, gastro 24%,
Najvačší hráči v jednotlivých sektoroch :
Obchod:
COOP Jednota, Fornetti, Norbi Update, Yves Rocher, Naturhouse, Kinekus,
Raj syrov, .....
Služby:
RE/MAX, Directreal, Pneubox, Expreska, Expense Reduction Analysts, ......
Gastro:
McDonald´s, Pizza Mizza, Subway, ......
Rebríček krajín, z ktorýchch pochádzajú franšízové koncepty pôsobiace v SR:
Pôsobia na trhu
Pripravujú alebo plánujú vstup
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Slovensko
31 konceptov
7 konceptov
Česká Republika
32
5
USA
12
9
Veľká Británia
12
2
Nemecko
9
Taliansko
8
Francúzsko
5
ostatné menej ako
5
2
Slovenská franchisingová asociácia (SFA) je formálnym predstaviteľom franchisingu na
Slovensku a oficiálnym reprezentantom i partnerom slovenského franchisingového podnikania na
medzinárodnej úrovni. SFA si v roku 2014 pripomenula 20. výročie svojho založenia, v súčasnosti má 31
členov. V tomto roku bola prijatá do Európskej Franchisingovej Federácie (EFF) a zároveň prevzala pravidlá
franchisingového podnikania platné v EÚ do svojich Stanov, čím pozdvihla kvalitatívnu úroveň svojej
činnosti a svojich členov na štandardnú európsku úroveň. SFA je pripravená spolupracovať so zahraničnými
partnerskými franchisingovými asociáciami. Dôležitou úlohou v ďalšej činnosti SFA bude zavedenie
nezávislého certifikovaného systému hodnotenia a overovania kvality franchisingových konceptov, najmä
pri prijímaní nových riadnych členov SFA - poskytovateľov franchisingu. Ak ho budú, tak ako v zahraničí,
zohľadňovať aj finančné inštitúcie (ako napr. v Nemecku), vytvoria sa predpoklady pre zlepšenie
podmienok financovania franchisorov aj franchisantov zvýšením bonity franchisingových konceptov
riadnych členov SFA pri posudzovaní možností úverovania podnikateľských projektov. Pre potencionálnych
záujemcov o kúpu franchisingových licencií bude riadne členstvo konceptu v SFA znamením, že sa jedná o
seriózneho poskytovateľa a overený koncept.
Súčasná ekonomická a politická situácia enormne zvyšuje náročnosť podnikateľského prostredia,
stúpajú všestranné požiadavky na podnikateľov aj firmy. Trhový priestor sa zahusťuje takmer vo všetkých
segmentoch podnikania. Priebežne vzniká a zaniká množstvo podnikateľských subjektov. Primerane
tomuto vývoju sa zvyšujú aj požiadavky na rozsah a kvalitu činnosti SFA tak, aby bola schopná poskytovať
očakávané a potrebné výstupy. Pre zvládnutie vytýčených úloh už v krátkom čase nepostačí dobrovoľnícke
nadšenie niekoľkých súčasných protagonistov asociácie, vznikne potreba profesionalizácie jej činnosti. SFA
musí preto získať nové zdroje financovania pre zabezpečenie vlastnej realizácie a ďalšieho rozvoja. Jednou
z možností, okrem zvýšenia počtu členskej základne, je aj získanie príspevku 2% od sponzorov z ich daní,
nakoľko SFA sa zaregistrovala ako formálny možný príjemca týchto príspevkov za r. 2014.
Profesionalizáciou by sa tiež vytvorili podmienky pre vykonávanie priebežných komerčných aktivít, ktoré by
generovali pre asociáciu ďalší príjem. Získané prostriedky bude možné použiť na realizáciu vlastných
samostatných projektov.
SFA pri realizácii svojich cieľov spolupracuje s partnermi, Združením podnikateľov Slovenska a
Združením mladých podnikateľov Slovenska. Uchádza sa o prehĺbenie spolupráce so Slovak Business
Agency a oficiálnymi orgánmi štátnej exekutívy. SFA tiež spolupracuje s Českou asociací franchisingu a
akademické zázemie SFA pomáha rozvíjať spolupráca s Obchodnou fakultou Ekonomickej univerzity v
Bratislave. Publikujeme vlastné autorské články o franchisingu a podnikaní v odborných médiách a
spolupracujeme na tvorbe odbornej literatúry. Podieľali sme sa na realizácii workshopov o franchisingu pre
študentov OF EUBA. SFA bola partnerom pri príprave a realizácií podujatí (výstav, konferencií)
propagujúcich franchising a koncepty členov SFA. Slovenskú franchisingovú asociáciu a slovenský
franchising sme prezentovali aj na medzinárodnej úrovni. Poskytujeme našim členom možnosti vlastnej
medializácie na webovej stránke SFA. Usilujeme sa o rozvoj franchisingu na Slovensku a snažíme sa byť
užitoční najmä pre svojich členov.
V Bratislave, december 2014
Ing. Jozef Šétaffy, prezident Slovenskej franchisingovej asociácie
3
Download

Novinka_Franchising na Slovensku v r. 2014_10.12.2014