Surf + Bezdrôtový smerovač
Polski
ČeSk y
Magyar
Slovensk y
Limba Română
български
Slovenski
Návod na používanie
8820aa00372_F7D2301_v1
Hrvatski
obsah
Začíname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Obsah balenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Úvodná inštalácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Pokročilé nástroje a nastavenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Správca smerovača Belkin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ručné nastavenie pomocou prehliadača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pridanie počítačov do siete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Zoznámenie sa so smerovačom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Predný panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Zadný panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Technické údaje – Funkcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Systémové požiadavky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Riešenie problémov, podpora a záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Dvojročná obmedzená záruka spoločnosti Belkin International, Inc., na
produkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Regulačné informácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vyhlásenie podľa FCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Začíname
Obsah balenia
Úvodná inštalácia
Bezdrôtový smerovač Surf+
Správne umiestnenie smerovača
Kábel Ethernet (priložený k smerovaču)
Aby ste dosiahli najlepšie výsledky, umiestnite smerovač k modemu
do otvoreného priestoru mimo veľkých kovových predmetov a
magnetov, aké sa napríklad nachádzajú v reproduktoroch. Zdvihnutie
smerovača nad úroveň dlážky môže zlepšiť silu bezdrôtového signálu.
Napájací zdroj (priložený k smerovaču)
Karta so sieťovými informáciami (priložená k smerovaču)
Disk CD s aplikáciou Belkin Setup a návodom na používanie
3
Začíname
Inštalácia
2
1
modem
4
3
Začíname
1.Pripojte kábel Ethernet zo smerovača do portu Ethernet
modemu (nachádza sa na zadnom paneli modemu). Na
konkrétnom modeme môže byť tento port označený iným
spôsobom. Ak pridávate smerovač prvýkrát, tento port môže
byť prepojený s počítačom pomocou kábla Ethernet. Môžete
odpojiť počítač a namiesto neho pripojiť k modemu smerovač.
2.Zapojte napájací zdroj smerovača do elektrickej zásuvky.
3.Vložte CD do počítača Ak sa disk CD nespustí
automaticky, vyhľadajte jednotku CD a dvakrát
kliknite na ikonu disku Belkin Setup.
Setup
4.V menu disku CD kliknite na ikonu inštalovania Setup.
5
Začíname
5.Po krátkej inštalácii vás inštalačný softvér požiada o názov
siete a heslo z karty so sieťovými informáciami, ktorá je
priložená k smerovaču. Uschovajte si kartu pod základňou
smerovača, ak by ste ju potrebovali v budúcnosti.
6
Začíname
6.Počas inštalovania ďalšieho softvéru sa zobrazí okno priebehu.
Dokončenie môže trvať niekoľko minút. Po dokončení sa
zobrazí správa „Úspešné“, ktorá označuje, že ste pripojení
k internetu prostredníctvom nového smerovača Belkin.
Počas procesu inštalovania môžu byť potrebné ďalšie informácie.
Možno budete musieť vložiť meno používateľa a heslo,
ktoré vám poskytol váš ISP. Toto meno používateľa a heslo
pravdepodobne nájdete v dokumentoch, ktoré vám poskytol
ISP, keď ste sa prihlásili k jeho službe. Ak je to potrebné, môžete
sa obrátiť na ISP a požiadať ho o meno používateľa a heslo.
Ak máte pripojenie so statickou adresou IP, možno budete musieť
vložiť ďalšie informácie, ktoré vám tiež poskytol váš ISP.
Ak vo vašom počítači nie je bezdrôtový adaptér alebo inštalačný
softvér ho nedokáže ovládať, môže sa zobraziť výzva, aby ste
pripojili počítač k smerovaču prostredníctvom sieťového kábla.
7
Začíname
Pokročilé nástroje a nastavenia
Keď je dokončené úvodné inštalovanie, môžete zmeniť
nastavenia, ako napríklad názov siete, typ zabezpečenia a
heslo. Ak chcete vykonať tieto a iné zmeny, kliknite na ikonu
Pokročilé nástroje v menu inštalačného disku CD a zvoľte
niektoré z nasledujúcich nastavení, ktoré by ste chceli zmeniť:
Názov a zabezpečenie siete – Upravte názov svojej
siete (SSID), heslo a silu jej zabezpečenia.
Nastavenia poskytovateľa internetových služieb a prihlasovania
– Presťahovali ste sa alebo ste zmenili poskytovateľa internetových
služieb? Ak by ste chceli zmeniť tieto nastavenia a nechce sa vám
znova opakovať proces nastavovania, toto je miesto na zmeny.
8
Začíname
Správca smerovača Belkin
Aplikácia Správca smerovača Belkin sa zobrazí na paneli
úloh (Windows) alebo lište menu (Mac). Jeho ikona indikuje
aktuálny stav smerovača a takisto vám umožňuje vstupovať do
nastavení smerovača a vykonávať zmeny. Takisto poskytuje
rýchly prístup k softvéru, ktorý bol pribalený k smerovaču.
Belkin.2234
Router Settings
User Manual
Ak chcete vstúpiť do nastavení smerovača, kliknite na
ikonu a zvoľte položky z menu, ktoré sa zobrazí.
Stav smerovača je zobrazený ikonou Správcu smerovača Belkin,
ktorá veľmi pripomína indikátor na prednom paneli smerovača.
Zelená: Počítač je pripojený k smerovaču
Belkin a je pripojený k internetu.
Žltá: Počítač je pripojený k smerovaču Belkin,
avšak nie je pripojený k internetu.
Check for Updates
Options
Exit
9
Začíname
Ručné nastavenie pomocou prehliadača
Do prehliadača napíšte „http://router“ (nie je potrebné písať žiadne
iné informácie, ako napr. „www“). Potom stlačte potvrdzovacie
tlačidlo (Enter). Ak máte stále problém spustiť možnosť
ručného nastavenia, do prehliadača napíšte „192.168.2.1“ (nie
je potrebné písať žiadne iné informácie, ako napríklad „http://“
alebo „www“). Potom stlačte potvrdzovacie tlačidlo (Enter).
10
Začíname
Pridanie počítačov do siete
Pomocou disku CD
1.Vložte inštalačný disk CD do počítača. Ak sa disk
CD nespustí automaticky, vyhľadajte jednotku
CD a otvorte ikonu disku Belkin Setup.
Bezdrôtové zariadenia, ako napríklad počítače, sieťové
tlačiarne a herné systémy, je možné pripojiť k smerovaču
prostredníctvom niekoľkých jednoduchých krokov.
2.V menu disku CD kliknite na ikonu inštalovania Setup.
3.Po krátkej inštalácii vás inštalačný softvér požiada o názov siete
a heslo z karty so sieťovými informáciami, ktorá je priložená
k smerovaču. Táto karta sa teraz pravdepodobne nachádza
pod stojanom smerovača v príslušnom otvore na kartu.
4.Počas inštalovania ďalšieho softvéru sa zobrazí okno priebehu.
Dokončenie môže trvať niekoľko minút. Po dokončení sa
zobrazí správa „Úspešné“, ktorá označuje, že ste pripojení
k internetu prostredníctvom nového smerovača Belkin.
Poznámka: Inštalačný softvér sa spúšťa iba v
operačných systémoch Windows a Mac OS X.
11
Začíname
Ručne
Používanie tlačidla WPS
Ak ste sa na pridanie ďalších počítačov alebo bezdrôtových
zariadení rozhodli nepoužiť pribalený inštalačný disk
CD, môžete tieto zariadenia pridať do siete ručne.
1.Spustite pripojenie stlačením tlačidla WPS (WPS PBC, Push
Button Connection) na počítači alebo inom zariadení Wi-Fi, ktoré
by ste chceli pripojiť k počítaču. Často slúži na tento účel tlačidlo
v softvéri dodanom so zariadením alebo na samotnom zariadení
sa bude nachádzať tlačidlo „WPS“, „PBC“ alebo „Security“.
1.V počítači alebo bezdrôtovom zariadení vyhľadajte
možnosť pripojenia k bezdrôtovej sieti.
2.Do dvoch minút stlačte tlačidlo WPS na smerovači.
2.V zozname dostupných sietí zvoľte smerovač Belkin. Smerovač
Belkin môžete identifikovať podľa názvu siete (SSID) uvedeného
na karte, ktorá sa nachádza pod stojanom smerovača.
Indikátor WPS (malý indikátor nad tlačidlom WPS) bude blikať
zelenou farbou, kým smerovač „načúva“ zariadeniu Wi-Fi.
Keď bude pripojenie vytvorené, indikátor sa rozsvieti zelenou
farbou a potom zhasne. Ak sa pripojenie nevytvorí, indikátor
bude blikať žltou farbou. Proces môžete zopakovať znova.
3.Vložte heslo siete (nachádza sa na karte so sieťovými informáciami).
Bezdrôtové zariadenie sa o chvíľu pripojí k sieti. Ak sa
pripojenie nepodarí prvýkrát, vyskúšajte tento proces znova.
Ak máte stále problém pripojiť sa k sieti po opakovanom
vyskúšaní tohto procesu, informácie o pomoci pri pripájaní k
sieti nájdete v časti „Riešenie problémov“ v tejto príručke.
Tento proces môžete zopakovať s každým zariadením
podporujúcim WPS, ktoré chcete pridať do siete.
Poznámka: V niektorých prípadoch sa môže zobraziť výzva, aby
ste zvolili typ zabezpečenia. Typ je vytlačený na priloženej karte.
12
Zoznámenie sa so smerovačom
Predný panel
B) I ndikátor a tlačidlo WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Tlačidlo WPS na prednom paneli smerovača možno použiť na
vytvorenie zabezpečeného pripojenia medzi smerovačom a inými
zariadeniami Wi-Fi s aktivovaným WPS, ako napríklad počítačmi.
Ak používate funkciu WPS na smerovači, pozrite „Začíname
> Pridanie počítačov do siete > Používanie tlačidla WPS”.
(a)
(b)
Malý indikátor pri tlačidle WPS ukazuje, čo sa deje
počas využívania WPS na vytvorenie pripojenia.
Vypnuté: Nečinný stav
Bliká zelenou farbou: Smerovač „počúva“ počítač
alebo iné zariadenie s aktivovaným WPS.
A) Indikátor stavu smerovača
Stav smerovača zobrazuje indikátor na prednom paneli.
Svieti zelenou farbou: Smerovač vytvoril zabezpečené
pripojenie s počítačom alebo iným zariadením.
Vypnuté: Smerovač nie je pripojený k elektrickej sieti.
Svieti žltou farboou: Nebolo vytvorené pripojenie.
Bliká zelenou farbou: Smerovač sa spúšťa.
Svieti zelenou farbou: Smerovač je pripojený k internetu.
Bliká žltou farbou: Smerovač nemôže detegovať modem. Modem
je vypnutý, nie je pripojený k smerovaču alebo neodpovedá.
13
Zoznámenie sa so smerovačom
Zadný panel
A) Konektor modemu (WAN)
C) Tlačidlo Reset
D) Konektor napájania
Pomocou kábla Ethernet pripojte
modem k tomuto portu.
Toto tlačidlo sa používa na
reštartovanie smerovača v
zriedkavých prípadoch, keď
smerovač nefunguje správne. Po
resetovaní zostanú zachované
vaše nastavenia. Toto tlačidlo
možno takisto použiť na
obnovenie predvolených
továrenských nastavení.
Viac informácií nájdete v
časti Riešenie problémov.
Do tohto konektora zapojte
dodaný napájací zdroj.
(a)
B) Káblové konektory (LAN)
(b)
Pripojte počítače a iné káblové
zariadenia do týchto rozhraní
prostredníctvom káblov Ethernet.
(c)
(d)
14
Technické údaje
Technické údaje – Funkcie
Podpora technológie Universal Plug-and-Play (UPnP)
Funkcia UPnP (Universal Plug-and-Play) smerovača
umožňuje plynulú činnosť hlasovej pošty, videokonferencií,
hier a iných aplikácií, ktoré podporujú UPnP.
Integrovaný bezdrôtový prístupový bod 802.11n
Prostredníctvom technológie inteligentnej antény MIMO
(Multiple Input Multiple Output) môže smerovač dosiahnuť
prenosové rýchlosti dát vo vašej sieti až do 300 Mb/s.
Pokročilé webové používateľské rozhranie
Zmeny pokročilých nastavení smerovača môžete jednoducho
vykonávať prostredníctvom webového prehliadača. Tieto
zmeny môžete vykonávať z akéhokoľvek počítača v sieti.
Zdieľanie adresy IP NAT
Aby smerovač Belkin ušetril náklady na pridávanie adries IP
každému počítaču vo vašej domácnosti, využíva technológiu
prekladu sieťovej adresy (Network Address Translation,
NAT), ktorá umožňuje zdieľať jedinú adresu IP v sieti.
Monitor smerovača Belkin
Aplikácia Správca smerovača Belkin pomáha monitorovať
stav smerovača a meniť nastavenia siete.
Brána firewall SPI
Smerovač je vybavený bránou firewall, ktorá sa postará o ochranu
vašej siete pred množstvom bežných útokov a vírusov.
Integrovaný prepínač 10/100 so 4 portmi
Smerovač má zabudovaný sieťový prepínač so 4 portmi,
ktorý umožňuje pripojeným počítačom zdieľať: tlačiarne,
dáta, súbory MP3, digitálne fotografie a mnoho ďalšieho.
15
Technické údaje
Systémové požiadavky
Inštalačný softvér
Smerovač
Počítač s operačným systémom Windows ® XP SP2 alebo novším,
Windows Vista® (32 alebo 64 bitov),
Windows 7 (32 alebo 64 bitov)
alebo s operačným systémom Mac OS ® X , 10.5 alebo 10.6
Širokopásmové internetové pripojenie, napr. káblový
alebo DSL modem s pripojením RJ45 (Ethernet)
Minimálne procesor s frekvenciou 1 GHz a pamäť RAM 256 MB
Aspoň jeden počítač s nainštalovaným adaptérom sieťového rozhrania
600 MB voľného priestoru na pevnom disku na inštaláciu
Sieťový protokol TCP/IP nainštalovaný na každom počítači
Sieťový kábel Ethernet RJ45
Internetový prehliadač
16
Riešenie problémov, podpora a záruka
Riešenie problémov
Aplikácia Belkin Setup nemôže nájsť môj smerovač.
Inštalačné CD sa nespúšťa automaticky.
Ak aplikácia Belkin Setup nedokáže počas procesu
inštalovania komunikovať s vaším smerovačom,
postupujte podľa nasledujúcich bodov.
Ak sa aplikácia Belkin Setup nespustí automaticky po
vložení disku CD-ROM, počítač nemusí byť konfigurovaný
tak, aby automaticky spúšťal disky CD.
1.Ak je vo vašom počítači bezdrôtový hardvér, uistite sa, že je zapnutý.
2.Skúste pripojiť počítač do niektorého zo štyroch „káblových“
portov smerovača pomocou kábla Ethernet.
Ak sa inštalačný program Belkin Setup nezobrazí do 15 sekúnd,
vyhľadajte jednotku CD-ROM a otvorte ikonu „Belkin Setup“.
Prípadne môžete navštíviť stránku http://router/ a vykonať
inštaláciu ručne. Viac informácií nájdete v časti „Ručné
nastavenie prostredníctvom prehliadača“ v tejto príručke.
3.Uistite sa, že smerovač je zapnutý. Mal by
svietiť indikátor na prednom paneli.
4.Na 10 sekúnd odpojte napájací kábel od
smerovača a potom ho znova pripojte.
5.Vo vašom počítači môže byť softvér brány firewall, ktorý
bráni prenosu „odchádzajúcich“ dát. Pred inštalovaním
môžete dočasne deaktivovať tento softvér.
Ak aplikácia Belkin Setup stále nemôže nájsť smerovač, môžete
sa rozhodnúť pre ručné nastavenie. Podrobnosti nájdete v
časti „Ručná konfigurácia nastavení siete“ v tejto príručke.
17
Riešenie problémov, podpora a záruka
Aplikácia Belkin Setup nemôže pripojiť smerovač k internetu.
Aplikácia Belkin Setup dokončila inštalovanie,
nemôžem si však prezerať webové stránky. Indikátor
na prednom paneli smerovača bliká žltou farbou.
Ak aplikácia Belkin Setup nedokáže pripojiť smerovač k
internetu, postupujte podľa nasledujúcich bodov:
1.Uistite sa, či je smerovač pripojený káblom Ethernet k
modemu cez niektorý z portov WAN smerovača.
1.Použite návrhy riešenia problémov v rámci aplikácie Belkin Setup.
2.Ak váš ISP vyžaduje meno používateľa a heslo, uistite sa, že
ste správne napísali meno používateľa a heslo. Niektoré mená
používateľa musia na konci obsahovať názov domény ISP.
Napríklad: [email protected]ôjisp.com“. Časť mena používateľa „@
môjisp.com“ môže byť potrebné začleniť do vášho mena používateľa.
2.Odpojte modem od elektrickej siete a počkajte, kým
nezhasne. Znova pripojte modem k elektrickej sieti.
3.Odpojte smerovač od elektrickej siete, počkajte 10
sekúnd a znova ho pripojte. Potom sa smerovača pokúsi
znova nadviazať komunikáciu s modemom.
3.Ak naďalej nemáte pripojenie k internetu, informácie o
alternatívnom spôsobe nastavenia nájdete v časti „Ručná
konfigurácia nastavení siete“ v tejto príručke.
18
Riešenie problémov, podpora a záruka
Aplikácia Belkin Setup dokončila inštalovanie,
nemôžem si však prezerať webové stránky. Indikátor
na prednom paneli smerovača svieti žltou farbou.
Nemôžem sa bezdrôtovo pripojiť k internetu.
Ak kontrolka na prednom paneli svieti zelenou farbou,
smerovač je pripojený k internetu. Nemusíte byť pripojení
k bezdrôtovej sieti smerovača. Pokyny nájdete v časti
„Pridanie počítačov do siete“ v tejto príručke.
1.Použite návrhy riešenia problémov v rámci aplikácie Belkin Setup.
2.Ak váš ISP vyžaduje meno používateľa a heslo, uistite sa, že
ste správne napísali meno používateľa a heslo. Niektoré mená
používateľa musia na konci obsahovať názov domény ISP.
Napríklad: [email protected]ôjisp.com“. Časť mena [email protected]ôjisp.
com“ môže byť potrebné začleniť do vášho mena používateľa.
3.Ak máte pripojenie so statickou adresou IP, váš ISP vám
musí prideliť adresu IP, masku podsiete a adresu brány.
Znova spustite aplikáciu Belkin Setup a pri údajoch
o statickom pripojení vložte tieto informácie.
4. Váš smerovač je možno potrebné nakonfigurovať v súlade so
špecifickými požiadavkami vášho ISP. Ak chcete v našej informačnej
databáze vyhľadať určitú tému týkajúcu sa ISP, navštívte túto adresu:
http://www.belkin.com/support a do poľa vyhľadávnia napíšte „ISP“.
5.Ak naďalej nemáte pripojenie k internetu, informácie o
alternatívnom spôsobe nastavenia nájdete v časti „Ručná
konfigurácia nastavení siete“ v tejto príručke.
19
Riešenie problémov, podpora a záruka
Nemôžem sa bezdrôtovo pripojiť k internetu a
moja sieť nie je v zozname Dostupné siete.
Výkon mojej bezdrôtovej siete je pomalý, nestabilný, trpí
slabým signálom alebo mám problém zachovať pripojenie VPN.
1.Skontrolujte, či je smerovač zapnutý a či kontrolka
na prednom paneli svieti zelenou farbou.
Bezdrôtová technológia je založená na vysokofrekvenčných
vlnách, čo znamená, že ak sa zväčšuje vzdialenosť medzi
zariadeniami, znižuje sa konektivita a celkový výkon medzi
zariadeniami. Medzi iné faktory, ktoré spôsobujú zhoršenie
signálu (najčastejšou príčinou je kov), patria napríklad steny alebo
kovové zariadenia. Takisto si zapamätajte, že rýchlosť pripojenia
sa môže znížiť aj vtedy, keď sa presuniete ďalej od smerovača.
2.Ak ste ďaleko od smerovača, môžete sa pokúsiť
priblížiť, aby ste zistili, či ste neboli mimo dosahu.
3.Z počítača pripojeného sieťovým káblom k smerovaču navštívte
stránku http://router/ a uistite sa, že možnosť „Vysielať SSID“ je
zapnutá. Toto nastavenie nájdete na strane „Kanál a SSID“.
Aby ste zistili, či sú problémy s bezdrôtovým pripojením spôsobené
vzdialenosťou, odporúčame vám dočasne počítač presunúť
(ak je to možné) do vzdialenosti 3 metre od smerovača.
Zmena kanála bezdrôtovej siete—V závislosti od množstva
iných sietí v oblasti a rušenia môže prepnutie kanála bezdrôtovej
siete zlepšiť jej výkon a spoľahlivosť. Pokyny týkajúce sa voľby
iných kanálov nájdete v časti „Zmena kanála bezdrôtovej siete“.
20
Riešenie problémov, podpora a záruka
Mám nainštalovaný tento nový smerovač, avšak
niektoré z mojich sieťových klientov (počítače,
herné konzoly atď.) sa teraz nemôžu pripojiť.
Obmedzenie prenosovej rýchlosti bezdrôtového pripojenia—
Obmedzením prenosovej rýchlosti bezdrôtového pripojenia
môžete zlepšiť dosah bezdrôtovej siete a stabilitu pripojenia.
Väčšina bezdrôtových kariet má schopnosť obmedziť prenosovú
rýchlosť. Ak chcete zmeniť túto vlastnosť v OS Windows, prejdite
do menu Ovládací panel, otvorte „Sieťové pripojenia“ a dvakrát
kliknite na pripojenie bezdrôtovej karty. V dialógovom okne
vlastností zvoľte na karte „Všeobecné“ položku „Konfigurovať“,
potom zvoľte kartu „Rozšírené“ a zvoľte rýchlosť.
Tento smerovač sa dodáva s predkonfigurovaným názvom siete a
heslom, ktoré nájdete vytlačené na priloženej karte. Všetci klienti
musia používať tento názov siete a heslo, aby sa mohli bezdrôtovo
pripojiť k smerovaču. Budete musieť vyhľadať nastavenia siete
klienta, zo zoznamu dostupných sietí zvoliť názov siete vytlačený na
karte a pri výzve počas pripájania k bezdrôtovej sieti vložiť heslo.
Bezdrôtové klientske karty sú obvykle nastavené na automatickú
úpravu rýchlosti bezdrôtovej siete, ale to môže v prípade slabého
signálu spôsobiť opakované odpojovanie; nižšie prenosové rýchlosti
sú stabilnejšie. Skúšajte rôzne rýchlosti pripojenia, kým nájdete tú
najvhodnejšiu pre dané prostredie. Zapamätajte si, že na prezeranie
internetových stránok sú postačujúce všetky dostupné rýchlosti.
Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie bezdrôtovej karty.
21
Riešenie problémov, podpora a záruka
5.Dokončite kliknutím na „Použiť zmeny“. Bezdrôtové pripojenie
teraz bude šifrované. Každý počítač, ktorý bude využívať
vašu bezdrôtovú sieť, bude potrebovať tento nový kľúč.
Podporuje smerovač zabezpečenie WPA
(Wireless Protected Access)?
Tento smerovač sa dodáva so zapnutým zabezpečením WPA/WPA2.
Systém Windows XP a niektoré staršie druhy sieťového hardvéru môžu
vyžadovať aktualizáciu softvéru, tak aby podporovali WPA/WPA2.
Poznámka: Ak konfigurujete smerovač prostredníctvom
bezdrôtového pripojenia, budete sa musieť znova pripojiť k
smerovaču po zmene akýchkoľvek nastavení zabezpečenia.
Mám problém nastaviť zabezpečenie WPA na smerovači.
Poznámka: Niektoré staršie typy sieťového hardvéru podporujú
iba šifrovanie WEP. Ak sa staršie počítače nemôžu pripojiť k
sieti, vyskúšajte 128-bitové alebo 64-bitové šifrovanie WEP
alebo vyhľadajte aktualizácie softvéru od jeho výrobcov.
1.Prihláste sa k smerovaču prostredníctvom navštívenia
stránky http://router/ z prehliadača internetu. Kliknite na
tlačidlo „Prihlásiť“ v pravom hornom rohu okna. Zobrazí
sa výzva na vloženie hesla. Ak ste nikdy nenastavili heslo,
nechajte pole „Heslo“ prázdne a kliknite na „Odoslať“.
2.V menu vľavo kliknite na „Bezdrôtové“. Potom kliknite na
položku „Zabezpečenie“, ktorá sa nachádza nižšie.
3.Zvoľte možnosť „WPA/WPA2“.
4.Vložte heslo. Môže to byť 8 – 63 znakov podľa vášho výberu
vrátane medzier a interpunkcie ALEBO 64-ciferné hexadecimálne
číslo (obsahujúce iba číslice 0 – 9 a písmená A – F).
22
Riešenie problémov, podpora a záruka
5.Dokončite kliknutím na „Použiť zmeny“. Bezdrôtová aktivita
teraz bude šifrovaná. Každý počítač, ktorý bude využívať
vašu bezdrôtovú sieť, bude potrebovať tento nový kľúč.
Mám problém nastaviť na svojom smerovači
zabezpečenie WEP (Wired Equivalent Privacy).
1.Prihláste sa k smerovaču. Z prehliadača internetu navštívte stránku
http://router/. Kliknite na tlačidlo „Prihlásiť“ v pravom hornom rohu
okna. Zobrazí sa výzva na vloženie hesla. Ak ste nikdy nenastavili
heslo, nechajte pole „Heslo“ prázdne a kliknite na „Odoslať“.
Poznámka: Ak konfigurujete smerovač prostredníctvom
bezdrôtového pripojenia, budete sa musieť znova pripojiť k
smerovaču po zmene akýchkoľvek nastavení zabezpečenia.
2.V menu vľavo kliknite na „Bezdrôtové“. Potom kliknite na
položku „Zabezpečenie“, ktorá sa nachádza nižšie.
Poznámka: Niektoré staršie typy sieťového hardvéru podporujú
iba 64-bitové šifrovanie WEP. Ak nemôžete pripojiť staršie
počítače k sieti, vyskúšajte 64-bitové šifrovanie WEP.
3.Zvoľte možnosť „128-bitový protokol WEP“.
4.Kľúč WEP môžete napísať ručne alebo ho vytvoriť z prístupovej
frázy. Do poľa „Prístupová fráza“ napíšte frázu a kliknite
na tlačidlo „Vytvoriť“. Kľúč WEP má 26 hexadecimálnych
čísel (0 – 9, A – F).. Napríklad C3 03 0F AF 4B B2 C3 D4
4B C3 D4 EE 74 je platný 128-bitový kľúč WEP.
23
Riešenie problémov, podpora a záruka
Technická podpora
Krajina
Číslo
Internetová adresa
RAKÚSKO
0820 200766
www.belkin.com/de/networking/
BELGICKO
07 07 00 073
Ak sa chcete obrátiť na technickú podporu telefonicky,
zavolajte príslušné číslo uvedené v zozname nižšie*:
www.belkin.com/nl/networking/
www.belkin.com/fr/networking/
ČESKÁ REPUBLIKA
239 000 406
www.belkin.com/uk/networking/
* Za hovory sa účtujú štandardné sadzby.
DÁNSKO
701 22 403
www.belkin.com/uk/networking/
FÍNSKO
0972519123
www.belkin.com/uk/networking/
FRANCÚZSKO
08 - 25 54 00 26
www.belkin.com/fr/networking/
NEMECKO
0180 - 500 57 09
www.belkin.com/de/networking/
GRÉCKO
00800 - 44 14 23 90
www.belkin.com/uk/networking/
MAĎARSKO
06 - 17 77 49 06
www.belkin.com/uk/networking/
ISLAND
800 8534
www.belkin.com/uk/networking/
ÍRSKO
0818 55 50 06
www.belkin.com/uk/networking/
TALIANSKO
02 - 69 43 02 51
www.belkin.com/it/networking/
LUXEMBURSKO
34 20 80 85 60
www.belkin.com/uk/networking/
HOLANDSKO
0900 – 040 07 90 0,10 € za minútu
www.belkin.com/nl/networking/
NÓRSKO
81 50 0287
www.belkin.com/uk/networking/
POĽSKO
00800 - 441 17 37
www.belkin.com/uk/networking/
PORTUGALSKO
707 200 676
www.belkin.com/uk/networking/
RUSKO
495 580 9541
www.belkin.com/networking/
JUŽNÁ AFRIKA
0800 - 99 15 21
www.belkin.com/uk/networking/
ŠPANIELSKO
902 - 02 43 66
www.belkin.com/es/networking/
ŠVÉDSKO
07 - 71 40 04 53
www.belkin.com/uk/networking/
ŠVAJČIARSKO
08 - 48 00 02 19
www.belkin.com/de/networking/
www.belkin.com/fr/networking/
VEĽKÁ BRITÁNIA
0845 - 607 77 87
www.belkin.com/uk/networking/
INÉ KRAJINY
+44 - 1933 35 20 00
Informácie o technickej podpore nájdete na našej webovej
stránke www.belkin.com v časti o technickej podpore.
24
Riešenie problémov, podpora a záruka
Dvojročná obmedzená záruka spoločnosti
Belkin International, Inc., na produkt
Obmedzenie záruky
Všetky uvedené záruky sú neplatné, ak nebude spoločnosti Belkin
na jej žiadosť poskytnutý výrobok Belkin na prehliadku (na náklady
kupujúceho) alebo ak spoločnosť Belkin zistí, že výrobok Belkin
bol nesprávne nainštalovaný, akokoľvek upravený alebo sa s
ním manipulovalo nepovoleným spôsobom. Záruka spoločnosti
Belkin sa nevzťahuje na neočakávané prírodné udalosti, napríklad
na záplavy, úder blesku, zemetrasenie, vojnu, vandalizmus,
krádeže, opotrebovanie v dôsledku bežného používania, eróziu,
znehodnotenie, zastaranie, zneužitie, poškodenie z dôvodu
nízkonapäťových porúch (t. j. dočasných poklesov napätia),
Rozsah záruky
Spoločnosť Belkin International, Inc. („Belkin“) zaručuje
kupujúcemu tohto výrobku bezchybnosť výrobku týkajúcu sa
jeho dizajnu, zhotovenia, materiálu i konečného spracovania.
Doba trvania záruky
Spoločnosť Belkin poskytuje na svoje výrobky dvojročnú záruku.
Riešenie porúch
Záruka na výrob‫ ‏‬o k
Spoločnosť Belkin opraví alebo nahradí (podľa potreby) každý
chybný výrobok zdarma (okrem nákladov na doručenie výrobku).
Spoločnosť Belkin si vyhradzuje právo ukončiť produkciu
akéhokoľvek výrobku bez predchádzajúceho oznámenia a zriecť
sa akejkoľvek záruky na opravu alebo výmenu takýchto produktov.
V prípade, že spoločnosť Belkin nie je schopná produkt opraviť ani
nahradiť (napr. z dôvodu ukončenia výroby), ponúkne spoločnosť
Belkin vrátenie peňazí alebo kredit na zakúpenie iného produktu
z webu Belkin.com vo výške nákupnej ceny produktu uvedenej na
originálnom doklade o kúpe zníženú o prirodzené používanie.
25
Riešenie problémov, podpora a záruka
Spoločnosť Belkin si vyhradzuje právo skontrolovať poškodený
výrobok. Všetky náklady na doručenie výrobku spoločnosti Belkin
na prehliadku bude hradiť výhradne kupujúci. Ak spoločnosť Belkin
na základe vlastného uváženia rozhodne, že by bolo nepraktické
zasielať poškodený výrobok, môže spoločnosť Belkin určiť (opäť
na základe vlastného uváženia) servisné stredisko, ktoré vykoná
prehliadku a stanoví predbežnú cenu za opravu tohto výrobku.
Prípadné náklady na doručenie výrobku do takéhoto servisného
strediska a naspäť kupujúcemu a stanovanie predbežnej ceny bude
hradiť výhradne kupujúci. Poškodený výrobok musí byť k dispozícii
na prehliadku až do konečného vyriešenia záručného nároku. Pri
každom uplatnení záručných nárokov si spoločnosť Belkin vyhradzuje
právo využiť krytie akýchkoľvek existujúcich poistných zmlúv, ktoré
môže mať žiadateľ uplatňujúci si záručné nároky uzatvorené.
Servis
Ak chcete požiadať o servis výrobku
spoločnosti Belkin, postupujte takto:
1.Do 15 dní od výskytu poruchy kontaktujte oddelenie
technickej podpory Belkin na čísle uvedenom na
strane 24. Pripravte si nasledujúce informácie:
a. S ériové číslo výrobku Belkin.
b. M iesto zakúpenia výrobku.
c. D átum zakúpenia výrobku.
d. Kópiu originálneho dokladu o zakúpení.
2.Pracovník oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti Belkin vám
poskytne informácie o zaslaní dokladu a výrobku spoločnosti
Belkin i o ďalšom postupe pri uplatnení záručného nároku.
26
Riešenie problémov, podpora a záruka
Zákonné požiadavky a ich súlad so zárukou
TÁTO ZÁRUKA OBSAHUJE VYHLÁSENIE O VÝHRADNEJ
ZÁRUKE OD SPOLOČNOSTI BELKIN. SPOLOČNOSŤ BELKIN
NEPOSKYTUJE ŽIADNE INÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ANI (AK TO NIE
JE POŽADOVANÉ ZÁKONOM) IMPLICITNÉ, VRÁTANE IMPLICITNEJ
ZÁRUKY ANI ZÁRUKY NA STAV KVALITY, ZÁRUKY PREDAJNOSTI
A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. AK TAKÉ ZÁRUKY
EXISTUJÚ, SÚ OBMEDZENÉ NA DOBU TRVANIA TEJTO ZÁRUKY.
V niektorých krajinách zákon neumožňuje časové
obmedzenie platnosti predpokladaných záruk a v tomto
prípade sa na vás uvedené obmedzenia nevzťahujú.
SPOLOČNOSŤ BELKIN NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE
ZODPOVEDNÁ ZA NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, PRIAME I NEPRIAME,
NÁSLEDNÉ I VIACNÁSOBNÉ STRATY, VRÁTANE (AVŠAK
NIE VÝLUČNE) STRATY OBCHODNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ,
STRATY ZISKU, STRATY MOŽNOSTI POSKYTOVAŤ
SLUŽBY ALEBO POUŽITIA AKÉHOKOĽVEK VÝROBKU
SPOLOČNOSTI BELKIN, A TO ANI V PRÍPADE, AK BOLA
NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO STRÁT UPOZORNENÁ.
Táto záruka vám poskytuje špecifické práva, pričom môžete
mať aj iné práva, ktoré sa líšia podľa jednotlivých krajín.
Niektoré krajiny neumožňujú obmedzenia ani výnimky z
náhodných, následných alebo iných škôd, takže vyššie
uvedené obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať.
27
Regulačné informácie
Vyhlásenie podľa FCC
Upozornenie Federálnej komunikačnej komisie (FCC)
Toto zariadenie bolo odskúšané a zodpovedá limitom triedy
B digitálnych zariadení v súlade s časťou 15 smernice
FCC. Tieto limity poskytujú zodpovedajúcu ochranu proti
škodlivému rušeniu pri použití v obytnej oblasti.
VYHLÁSENIE O ZHODE SO SMERNICAMI FCC O
ELEKTROMAGNETICKEJ KOMPATIBILITE
Spoločnosť Belkin International, Inc., so sídlom 501 West
Walnut Street, Compton, CA 90220, na vlastnú zodpovednosť
vyhlasuje, že zariadenie F7D2301 v1 spĺňa požiadavky časti
15 smernice FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom
podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé
rušenie a (2) toto zariadenie musí zvládnuť akékoľvek rušenie
vrátane rušenia, ktoré môže spôsobovať nežiaducu prevádzku.
Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať
vysokofrekvenčnú energiu, a ak nie je inštalované a používané
v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie
rádiokomunikačných zariadení. Nemôžeme ale zaručiť, že v
ojedinelých prípadoch nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie
spôsobí škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, ktoré
je možné overiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame
užívateľovi odstrániť rušenie jedným z nasledujúcich opatrení:
Upozornenie: Vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu.
Zariadenie by ste však mali používať tak, aby sa minimalizovala
možnosť priameho styku so zariadením počas bežnej prevádzky.
•Zmeňte orientáciu alebo premiestnite prijímaciu anténu.
•Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
•Zapojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu,
než v akom je pripojený prijímač.
•Požiadajte o informácie predajcu alebo technika skúseného
v oblasti rádiového a televízneho vysielania.
•Upozornenie FCC: Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré
vyslovene neschválil orgán zodpovedný za súlad, môžu
anulovať oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.
Toto zariadenie spĺňa požiadavky expozičných limitov stanovené
komisiou FCC pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie
by malo byť nainštalované a prevádzkované s minimálnou
vzdialenosťou 20 cm medzi žiaričom a vaším telom.
Toto zariadenie a jeho anténa (antény) nesmú
byť vzájomne umiestnené alebo prevádzkované v
spojení s inou anténou alebo vysielačom.
28
Regulačné informácie
Kanada – Industry Canada (IC)
Bezdrôtový vysokofrekvenčný signál tohto zariadenia spĺňa
požiadavky RSS 139 a RSS 210 Industry Canada. Toto digitálne
zariadenie triedy B spĺňa kanadskú normu ICES-003.
Informácie
Produkty s označením CE spĺňajú smernicu o elektromagnetickej
kompatibilite (2004/108/ES) a smernicu o nízkom napätí (2006/95/
ES) vydané Európskou komisiou. Zhoda s týmito smernicami
znamená zhodu skupiny výrobkov s nasledujúcimi normami.
Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1)
toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2)
toto zariadenie musí zvládnuť akékoľvek rušenie vrátane
rušenia, ktoré môže spôsobovať nežiaducu prevádzku.
•EN 55022 (CISPR 22) – Elektromagnetická interferencia
•EN 55024-1 – Elektromagnetická imunita
•EN 61000-3-2 (IEC610000-3-2) – Harmonické
kmity elektrického vedenia
•EN 61000-3-3 (IEC610000) – Kmitanie elektrického vedenia
•EN 60950-1 (IEC60950-1) – Bezpečnosť produktu
Cet appareil numérique de la classe B conforme
à la norme NMB-003 du Canada.
Európa
Rádiokomunikačné zariadenia v Európskej únii s označením
CE alebo výstražnou značkou CE spĺňajú smernicu
RTTE (1999/5/ES) vydanú Európskou komisiou.
Produkty obsahujúce vysokofrekvenčný vysielač niekedy nesú číslo
ohlasovacieho orgánu (CE0560) alebo výstražné označenie CE, ak
nie je použitá norma zhody harmonizovaná v celej Európskej únii.
Zhoda s touto smernicou znamená zároveň i zhodu s
nasledujúcimi európskymi normami (v zátvorkách sú
uvedené ekvivalentné medzinárodné normy).
•EN 60950-1:2006 (IEC60950-1) – Bezpečnosť produktu
•EN 300 328 Technické požiadavky na
rádiokomunikačné zariadenia
•ETS 301 489 Všeobecné požiadavky elektromagnetickej
kompatibility – rádiokomunikačné zariadenia.
29
Regulačné informácie
EU DECLARATION OF CONFORMITY
[Slovak]
ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
ýesky
[Czech]
[Belkin Ltd] tímto prohlašuje, že tento [F7D2301] je ve shodČ se základními požadavky a
dalšími pĜíslušnými ustanoveními smČrnice 1999/5/ES.
Suomi
[Finnish]
[Belkin Ltd] vakuuttaa täten että [F7D2301] tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Dansk
[Danish]
Undertegnede [Belkin Ltd] erklærer herved, at følgende udstyr [F7D2301] overholder de
væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Svenska
[Swedish]
Härmed intygar Belkin Ltd] att denna [F7D2301] står I överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Íslenska
[Icelandic]
Hér með lýsir [Belkin Ltd] yfir því að [F7D2301] er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur,
sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Norsk
[Norwegian]
[Belkin Ltd] erklærer herved at utstyret [F7D2301] er i samsvar med de grunnleggende krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch
[German]
Eesti
[Estonian]
English
Hiermit erklärt [Belkin Ltd], dass sich das Gerät [F7D2301] in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie
1999/5/EG befindet.
Käesolevaga kinnitab [Belkin Ltd] seadme [F7D2301] vastavust direktiivi 1999/5/EÜ
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Hereby, [Belkin Ltd], declares that this product [F7D2301] is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español
[Spanish]
Por medio de la presente [Belkin Ltd] declara que el [F7D2301] cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
ǼȜȜȘȞȚțȒ
[Greek]
ȂǼ ȉǾȃ ȆǹȇȅȊȈǹ [Belkin Ltd] ǻǾȁȍȃǼǿ ȅȉǿ [F7D2301] ȈȊȂȂȅȇĭȍȃǼȉǹǿ ȆȇȅȈ ȉǿȈ
ȅȊȈǿȍǻǼǿȈ ǹȆǹǿȉǾȈǼǿȈ Ȁǹǿ ȉǿȈ ȁȅǿȆǼȈ ȈȋǼȉǿȀǼȈ ǻǿǹȉǹȄǼǿȈ ȉǾȈ ȅǻǾīǿǹȈ 1999/5/ǼȀ.
Français
[French]
Par la présente [Belkin Ltd] déclare que l'appareil [F7D2301] est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano
[Italian]
Con la presente [Belkin Ltd] dichiara che questo [F7D2301] è conforme ai requisiti essenziali ed
alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski
[Latvian]
Ar šo [Belkin Ltd Belkin Ltd ] deklarƝ, ka [F7D2301] / iekƗrtas tips] atbilst DirektƯvas 1999/5/EK
bnjtiskajƗm prasƯbƗm un citiem ar to saistƯtajiem noteikumiem.
Lietuviǐ
[Lithuanian]
Šiuo [Belkin Ltd] deklaruoja, kad šis [F7D2301] atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB
Direktyvos nuostatas.
Nederlands
[Dutch]
Informácie o likvidácii tohto výrobku nájdete na adrese
http://environmental.belkin.com
Hierbij verklaart [Belkin Ltd] dat het toestel [F7D2301] in overeenstemming is met de essentiële
eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti
[Maltese]
Hawnhekk, [Belkin Ltd], jiddikjara li dan [F7D2301] jikkonforma mal-ƫtiƥijiet essenzjali u ma
provvedimenti oƫrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Magyar
[Hungarian]
Alulírott, [Belkin Ltd] nyilatkozom, hogy a [F7D2301] megfelel a vonatkozó alapvetõ
követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Polski
[Polish]
Niniejszym [Belkin Ltd] oĞwiadcza, Īe [F7D2301] jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz
pozostaáymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português
[Portuguese]
[Belkin Ltd] declara que este [F7D2301] está conforme com os requisitos essenciais e outras
disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko
[Slovenian]
[I Belkin Ltd] izjavlja, da je ta [F7D2301] v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
doloþili direktive 1999/5/ES.
Slovensky
http://www.belkin.com/doc/
NA POUŽÍVANIE V:
[Belkin Ltd] týmto vyhlasuje, že [F7D2301] spĎĖa základné požiadavky a všetky príslušné
AT
BE
CY
CZ
DK
EE
FI
FR
DE
GR
HU
IE
IT
LV
LT
LU
MT
NL
PL
PT
SK
SI
ES
SE
GB
IS
LI
NO
CH
BG
RO
TR
Obmedzené použitie v niektorých krajinách
30
VYUŽÍVA KANÁLY 1 – 13
Zariadenie triedy 2
© 2010 Belkin International, Inc. Všetky práva vyhradené. Všetky obchodné názvy sú registrovanými
ochrannými známkami uvedených výrobcov. Windows a Windows Vista sú registrované ochranné
známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a v iných krajinách.
8820aa00372_F7D2301_v1
Belkin Ltd.
Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL, Veľká Británia
Belkin SAS
130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
Francúzsko
Belkin GmbH
Hanebergstrasse 2
80637 Mníchov
Nemecko
Belkin Iberia
C/ Anabel Segura, 10 planta baja, Of. 2
28108, Alcobendas, Madrid
Španielsko
Belkin Italy & Greece
Via Carducci, 7
Miláno 20123
Taliansko
Belkin B.V.
Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk
Holandsko
Download

Návod na používanie