Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden820a-3877-3a39-a9a3-37ab kodu ile teyit edilebilir.
;
til!! r{. &,.
1.q
T.C.
AFYoNKARAHisan vnlilici
ir nrirn egiti. Miidiirrii{ii
Sayr : 34691 520/903.07.01/3899038
Konu: Bilipim Teknoloj ileri Rehberligi
12t0912014
G6revlcndirmesi.
VALILIK MAKAMINA
Ilgi (a) MEB Yenilik ve EEitim Tek. Gen. Miid.28/09/2012 tarih ve 16791 sayrh yazrsr.
(b) il MEM Bilgi iplem ve Egt. Tekn. Hiz. Bijliimiiniin 1010912014 talih ve 3847621
savrlt vazrsr.
Bakanhlrmrz Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel miidiirlilgiini.irn ilgi (a) yazrlarr
geregi, Bilipim Teknolojileri konusunda trlretmen ve dlrencilerimize y6nelik rehberlik
hizmetlerini yiiriitmek amacryla, ekli listede isimleri yazrL iilretmenlerin kadrolart eski
okullarrnda kalmak kaydryla ve ilgi (a) emirde belirtildigi gibi g6rev yapmak iizere
1510912014 - 2310112015 tarihleri arasrnda g6rcvlcndirmeleri Miidiirliigiimiizce uygun
s6riilmektedir.
Makamrnrzca da uygun gbriildiigii takdirde, tensiplerinize arz ederim.
Metin YALQIN
Il Milli Egitim Miidiru
OLUR
t7t09t20t4
Ali Osman I$$EN
Vali a.
Vali Yatdrmcrsr
EK:
- MEB yazr bm.
- Liste (2 syf)
Karaman [S Mcrkezi Insan Kaynaklan Hizmetlcri Katt4 / AFYON
Elektronik Agr www.aryon.meb.gov.tr
e posta: [email protected]
Bu evrak guvcnlr elektionik rmza rle rmzalanmrttrr. httpr//evraksorgu mcb gov.tr adresrnden
V.H.K.i Oguzhan YTLDIZ
Telr (0272) 213 16031 149
Faks: (0 272)2ll 76 03 /133
Ogretmen Atama
\2c5-2e5'7-3249-b8a3-eebfkodu ile reyir edilcbil'r
2014/2015 Eğitim Öğretim Yılı Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni Görevlendirme Formu (1. Dönem)
Sıra
Görevli
No Olduğu İlçe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Başmakçı
Bayat
Bolvadin
Çay
Çay
Çay
Çay
Çobanlar
Çobanlar
Çobanlar
Dinar
Dinar
Emirdağ
Emirdağ
Emirdağ
İhsaniye
İhsaniye
İhsaniye
İhsaniye
İhsaniye
İhsaniye
İscehisar
Kızılören
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
TC
Adı
Mehmet Ender
Ferhat
Neslihan
Deniz
Güleser
Hayrettin
Seda
Cemil
Emrah
Mehmet
Şadiye Şeyda
Zeki
Ceren
İlyas
Ramazan
Aylin
Ezgi
Halime
Mustafa Kemal
Nilgün
Ömer
Bekir
Ali
Abdülkadir
Adem
Adnan
Ahmet
Aktin
Ali Kenan
Ali Osman
Alper
Alper
Barış
Burhanettin
Deniz
Fatih
Fatih
Fatih Rüştü
Fatma
Filiz
Hakan
Hakan
Halil
Hasan
Hayrani
İsmail
Soyadı
MULLAOĞLU
SAYILI
KOCA
BAKIRCI
MAYA
ERDEM
ÖNAL
ŞAHİN
ÖZTÜRK
TOMUÇ
GÜLKURUSU
DEMİRCİ
YAVAŞ
TOPKAYA
GİRGİN
ÇELİK
KARTAL
ÜÇGÜL
YAĞAN
SELVİ
USTA
KILINÇARSLAN
ÇILGIDIR
BEDER
CELAYİR
AKÇAKAZA
TARAK
KILIÇ
ERDEM
ER
TAŞIRAN
ULUTAŞOĞLU
ARISOY
ELMAS
ALAADDİNOĞLU
ATAÇAKIR
BAYRAM
PINAR
ACAR
ÇELEBİ
GÜMÜŞ
GENÇER
SEYDİOĞLU
TEMEL
GENÇ
ERSEN
Atama Branşı
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Görsel Sanatlar
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Teknoloji ve Tasarım
Bilişim Teknolojileri
Kadrosunun Bulunduğu Okulun Adı ve İlçesi
Atatürk Ortaokulu /Başmakçı
Bayat Yatılı Bölge Ortaokulu /Bayat
Kurucaova Ortaokulu /Bolvadin
Atatürk Ortaokulu /Çay
Çay İmam Hatip Ortaokulu /Çay
Çay Karacaören Çok Programlı Anadolu Lisesi /Çay
Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu /Çay
Çobanlar Ortaokulu /Çobanlar
Zafer Ortaokulu /Çobanlar
Kocaöz Ortaokulu /Çobanlar
Dinar Anadolu Lisesi /Dinar
Haydarlı İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu /Dinar
Davulga Ortaokulu /Emirdağ
Mithatpaşa Ortaokulu /Emirdağ
İnkılap Ortaokulu /Emirdağ
İhsaniye Anadolu Lisesi /İhsaniye
Gazlıgöl Ortaokulu /İhsaniye
Döğer İmam Hatip Ortaokulu /İhsaniye
Karacaahmet Ortaokulu /İhsaniye
Yukarı Tandır Ortaokulu /İhsaniye
Atatürk Ortaokulu /İhsaniye
İscehisar Ortaokulu /İscehisar
İsmet Attila Ortaokulu /Kızılören
Merkez Toki Yatılı Bölge Ortaokulu /Merkez
Ataköy Ortaokulu /Merkez
Mehmet Yağcıoğlu Ortaokulu /Merkez
Ticaret Borsası Ortaokulu /Merkez
Neriman İbrahim Küçükkurt Ortaokulu /Merkez
Ali Çağlar Anadolu Lisesi /Merkez
Erenler Ortaokulu /Merkez
Nuribey İsmet Atilla Ortaokulu /Merkez
Büyükkalecik Ortaokulu /Merkez
Methiye Dumlu Ortaokulu /Merkez
Şemsettin Karahisari Ortaokulu /Merkez
Şemsettin Karahisari Ortaokulu /Merkez
Beyyazı Ortaokulu /Merkez
Kocatepe Anadolu Lisesi /Merkez
Çıkrık Öğretmen Hamza Kesman Ortaokulu /Merkez
Erkmen Ortaokulu /Merkez
Fethibey Ortaokulu
Afyon Lisesi /Merkez
Osman Attila Ortaokulu /Merkez
Işıklar Şeker Ortaokulu /Merkez
Oruçoğlu Ortaokulu /Merkez
Ticaret Borsası Ortaokulu /Merkez
Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu /Merkez
Formatörlük
Belgesinin
Görevlendirilmek İstediği Okulun Adı ve İlçesi
Tarih
ve Sayısı
Atatürk Ortaokulu /Başmakçı
Bayat Yatılı Bölge Ortaokulu /Bayat
Kurucaova Ortaokulu /Bolvadin
Atatürk Ortaokulu /Çay
IMKB Anadolu Lisesi /Çay
Anadolu İmam Hatip Lisesi /Çay
Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu /Çay
Çobanlar Ortaokulu /Çobanlar
Zafer Ortaokulu /Çobanlar
Kocaöz Ortaokulu /Çobanlar
Dinar Anadolu Lisesi /Dinar
Haydarlı İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu /Dinar
Davulga Ortaokulu /Emirdağ
Aziziye Anadolu Lisesi /Emirdağ
Emirdağ Anadolu Lisesi /Emirdağ
İhsaniye Anadolu Lisesi /İhsaniye
Gazlıgöl Ortaokulu /İhsaniye
Döğer ÇPL /İhsaniye
Karacaahmet Ortaokulu /İhsaniye
Yukarı Tandır Ortaokulu /İhsaniye
Anadolu İmam Hatip Lisesi /İhsaniye
Mehmet Çakmak Anadolu Lisesi /İscehisar
Kızılören Çok Programlı Anadolu Lisesi /Kızılören
Salar ÇPL Anadolu Lisesi /Merkez
Ataköy Ortaokulu /Merkez
Mehmet Yağcıoğlu Ortaokulu /Merkez
Ticaret Borsası Ortaokulu /Merkez
Neriman İbrahim Küçükkurt Ortaokulu /Merkez
Ali Çağlar Anadolu Lisesi /Merkez
1998/505
Erenler Ortaokulu /Merkez
Nuribey İsmet Atilla Ortaokulu /Merkez
Büyükkalecik Ortaokulu /Merkez
Cumhuriyet Anadolu Lisesi /Merkez
Şemsettin Karahisari Ortaokulu /Merkez
Şemsettin Karahisari Ortaokulu /Merkez
Beyyazı Ortaokulu /Merkez
Kocatepe Anadolu Lisesi /Merkez
Osmangazi Anadolu Lisesi /Merkez
Erkmen Ortaokulu /Merkez
Süleyman Demirel Fen Lisesi
Afyon Lisesi /Merkez
Osman Attila Ortaokulu /Merkez
Işıklar Şeker Ortaokulu /Merkez
Oruçoğlu Ortaokulu /Merkez
Ticaret Borsası İlkokulu /Merkez
2002/329
Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu /Merkez
2014/2015 Eğitim Öğretim Yılı Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni Görevlendirme Formu (1. Dönem)
Sıra
Görevli
No Olduğu İlçe
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Sandıklı
Sandıklı
Sandıklı
Sinanpaşa
Sinanpaşa
Sinanpaşa
Sinanpaşa
Sinanpaşa
Şuhut
Şuhut
Şuhut
Şuhut
Şuhut
Şuhut
TC
Adı
Soyadı
Meryem Fulya
Metin
Metin
Mine
Murat
Mustafa
Nebi
Nevzat
Niyazi
Nurettin
Orkun
Rabia
Sabri
Satılmış Halid
Seçil
Serkan
Seydi Battal
Suna
Süleyman Hakan
Utku
Ahmet Ramazan
Akif
Mustafa
Bekir
Fırat
İbrahim
Mine
Yasemin
Hasret
Mahmut
Ömriye
Rahmi
Selda
Uğur
GÖRHAN
MİNTAŞ
BALCI
ÖZTÜRK
KİREÇLİPINAR
ÇAVDAR
YAVUZ
ÇAKAR
ALTINKAYA
ÇİÇEK
BÜYÜKÇETİN
YEŞİLYURT
ÇELİK
KOÇER
SAVGUN DOĞRUÖZ
KOCAÇİL
ŞAHAN
GÖLCÜK
TEKMEN
ÜNSAL
YAŞAR
ELDEM
ÇERÇİ
KÜÇÜKMULLA
ŞAHİN
SANALDI
BALTA
ALTUNSOY
AKDENİZ
KARATAŞ
TABAK
KARATAŞ
ÇELEN
AYYILDIZ
Atama Branşı
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Teknoloji ve Tasarım
Bilişim Teknolojileri
Sosyal Bilgiler
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Kadrosunun Bulunduğu Okulun Adı ve İlçesi
Hüseyin Sümer Ortaokulu /Merkez
Atatürk Anadolu Lisesi /Merkez
Hacı Ahmet Özsoy Ortaokulu /Merkez
Özlem Özyurt Ortaokulu /Merkez
Sümer İmam Hatip Ortaokulu /Merkez
27 Ağustos İlkokulu /Merkez
Gebeceler Ortaokulu /Merkez
Sümer İmam Hatip Ortaokulu /Merkez
Hisarbank 100. Yıl Ortaokulu /Merkez
Şemsettin Karahisari Ortaokulu /Merkez
Bayraktepe Ortaokulu /Merkez
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu /Merkez
Yunus Emre Ortaokulu /Merkez
Anafartalar Anadolu Lisesi /Merkez
Kocatepe Ortaokulu /Merkez
Kadınana İmam Hatip Ortaokulu /Merkez
Ayşegül Arsoy Ortaokulu /Merkez
Ekrem Yavuz Ortaokulu /Merkez
Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu /Merkez
Yüksel Varlı Ortaokulu /Merkez
Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi /Sandıklı
Yunus Emre Anadolu Lisesi /Sandıklı
Sandıklı Anadolu Lisesi /Sandıklı
Küçükhüyük Ortaokulu /Sinanpaşa
Ahmet Paşa Ortaokulu /Sinanpaşa
Muzaffer Yılmaz Ortaokulu /Sinanpaşa
Ahmet Mesut Yılmaz Ortaokulu /Sinanpaşa
Taşoluk Fatih Ortaokulu /Sinanpaşa
Balçıkhisar Ortaokulu /Şuhut
Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu /Şuhut
Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu /Şuhut
Gazipaşa Ortaokulu /Şuhut
Mahmut Ortaokulu /Şuhut
Atlıhisar Ortaokulu /Şuhut
Formatörlük
Belgesinin
Görevlendirilmek İstediği Okulun Adı ve İlçesi
Tarih
ve Sayısı
Hüseyin Sümer Ortaokulu /Merkez
Atatürk Anadolu Lisesi /Merkez
Hacı Ahmet Özsoy Ortaokulu /Merkez
Özlem Özyurt Ortaokulu /Merkez
Kamil Miras Anadolu Lisesi /Merkez
27 Ağustos İlkokulu /Merkez
Gebeceler Ortaokulu /Merkez
Huriye Aşkar Ortaokulu /Merkez
20070300133
Hisarbank 100. Yıl Ortaokulu /Merkez
Yavuz Selim İlkokulu /Merkez
1998 BİTAV
Bayraktepe Ortaokulu /Merkez
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu /Merkez
Yunus Emre Ortaokulu /Merkez
Anafartalar Anadolu Lisesi /Merkez
Kocatepe Ortaokulu /Merkez
Kadınana İmam Hatip Ortaokulu /Merkez
Afy. Ahi Evran Mesleki ve Tek. A.L. /Merkez
Ekrem Yavuz Ortaokulu /Merkez
Fatih Anadolu Lisesi /Merkez
Yüksel Varlı Ortaokulu /Merkez
Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi /Sandıklı
Yunus Emre Anadolu Lisesi /Sandıklı
Sandıklı Anadolu Lisesi /Sandıklı
Küçükhüyük Ortaokulu /Sinanpaşa
Ahmet Paşa Ortaokulu /Sinanpaşa
Muzaffer Yılmaz Ortaokulu /Sinanpaşa
Ahmet Mesut Yılmaz Ortaokulu /Sinanpaşa
Taşoluk Fatih Ortaokulu /Sinanpaşa
Anadolu Lisesi /Şuhut
Şuhut Zafer Anadolu Lisesi /Şuhut
Şuhut Anadolu İmam Hatip Lisesi /Şuhut
Gazipaşa Ortaokulu /Şuhut
Mahmut Ortaokulu /Şuhut
Atlıhisar Ortaokulu /Şuhut
Download

Müdürlüğümüzün konu ile ilgili 16/09/2014 tarih ve 3948756 sayılı