ANAKUMANDA MERKEZİ 4 ADET DEVAMLILIK
SİSTEMİ VE EUROVISION BAĞLANTI MERKEZİ
SİSTEMİ YENİLENMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
BTDB7-14-IH-40735
2014
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
BTDB7-14-IH-40735
1.
AMAÇ
1.1
Bu şartnamenin amacı, Ankara TRT Sitesi Devamlılık binasında bulunan mevcut 3 adet Devamlılık
Masası ve bunların bağlı olduğu Sony Matriks Sisteminin yenilenmesi, 1 adet yedek HD Devamlılık
Sistemi Kurulması, Eurovision Bağlantı Merkezinin Devamlılık binasına kurulması ve Anakumanda
Merkezi kontrol odasının yenilenmesi işinin; ses, video ve montaj malzemesinin temini ve montajı ile
eğitimini içeren alımın tanımını ve teknik özelliklerini belirlemektir.
2.
GENEL ŞARTLAR
2.1
Sistemin projelendirilmesi cihazların temini ve montajı anahtar teslimi şeklinde olacaktır. Sistemin rak
içi, dışı ve diğer tüm kablolaması (resim, ses, kontrol, enerji vs. gibi), mevcut teçhizat ile entegrasyonu,
eğitimi ve sistemin teknik şartnamede bahsi geçen ilgili standartlara uygun çalışır halde İdareye teslimi
yüklenici tarafından sağlanacaktır.
2.2
Sistemin taslak projeleri ekte sunulmakta ve iş akışı teknik şartnamede tanımlanmaktadır. Buna göre
nihai uygulama projesi (rak yerleşim planları, cihaz kasası yerleşim planları video, ses, kontrol ve
gerekiyorsa ağ şemaları, vs.) ve tüm cihaz yerleşim planlarını içeren (rak, cihaz konsolu, monitör rafı,
vb) projeler yüklenici tarafından sağlanacaktır.
2.3
Yüklenici projesine göre sistemin çalışması için her türlü teçhizat ve malzemeyi sağlayacaktır. Teknik
şartnamede verilen değerler minimum değerler olup, sistemin tam performans çalışması için daha
üstün özellikli cihazlar teklif edilebilecektir.
2.4
Montaj aşamasında, bu şartnamede teknik özelliği tanımlanmayan fakat sistemin çalışması için
kullanılacak teçhizat ve montaj malzemesi İdare’nin onayı alındıktan sonra yüklenici tarafından
kullanılabilecektir. Sistemin çalışması için, firma teklifinde yer almayan her türlü teçhizat montaj
aşamasında yüklenici tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır.
2.5
İdare, ilgili sistem alanlarının soğutulmasını sağlamak üzere klimaları temin edecek ve tüm sistemin
ana enerji gereksinimini karşılayacaktır. Enerji panosundan itibaren sistem içerisinde kullanılacak olan
tüm enerji kablolamaları firma tarafından yapılacaktır.
2.6
İdare’nin ilgili personeli, teklif verme aşamasında tüm firmalarla ve sözleşme aşamasında ihaleyi
kazanan yüklenici ile birlikte, ilgili sistem alanlarını gezerek, sistemin kurulacağı alanlarla, genel iş akışı,
yapılması istenilen değişikler vs. ile ilgili bilgi verecektir. Bu aşama ile teklif veren firmaların ve ihale
sonrası ihaleyi kazanan yüklenicinin tüm gerekleri anladığı kabul edilecektir.
2.7
Temel cihazlar için (Devamlılık Masası, Video Matriksi, Ses matriksi, Voice Over ve Audio Processor
Ünitesi, vs.) işletme, kurulum, tamir-bakım kitapları ve eğer var ise diğer teknik şemalar, teknik
dokümanlar (güç kaynakları dahil) sağlanacaktır
2.8
Tüm cihaz kasaları ve kontrol panelleri aksi belirtilmedikçe 19” raklara yerleştirileceğinden, 19”
boyutunda olacak ve gerekli rak montaj kitleri sağlanacaktır.
2.9
Her rakta 2 adet 10 çıkışlı MDU (Main distribution unit) bulunacaktır.
2.10
İlgili bölümde aksi belirtilmedikçe Video giriş/çıkış konnektörleri BNC tipte olacaktır.
2.11
Cihazlarla birlikte teklif edilen tüm yazılımlar lisanslı olacak ve orijinal disketlerde veya CD’de
sağlanacaktır. Yazılımlar garanti süresince ücretsiz olarak güncellenecektir.
2.12
İhale değerlendirilmesinde kullanılmak üzere tüm cihazlara ait teknik dokümanlar ve broşürler teklifin
eki olarak sağlanacaktır.
2.13
Teklif edilen cihazlar için gerekli standart aksesuarlar, özel arabirimleri, yazılım, kablo ve konnektör
sağlanacaktır.
1
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
BTDB7-14-IH-40735
2.14
Kart tipi cihazlar için gerekli sayıda 19” cihaz kasası otomatik geçiş özellikli yedekli (redundant) güç
kaynağı ile birlikte teklif edilecektir.
2.15
Sistemde bulunan video matriksi, Multiformat Audio Router, Voice Over ve Audio Processor Ünitesi,
VDA ve kart tipi teçhizatın SNMP ya da benzer protokollerle uzaktan erişimi, ayarlarının yapılması
mümkün olacak ve bunun için gerekli yazılım sağlanacaktır. Sistemde kullanılacak yazılım uygulamaları
için toplam 4 adet rak tipi sistem bilgisayarı (3 adet EBM ve 1 adet Anakumanda cihaz odası olmak
üzere) yüklenici tarafından sağlanacak, cihaz odalarında sürgülü bir mekanizma ile montajı yüklenici
tarafından yapılacaktır.
2.16
Sistemde Ethernet bağlantısı gerektirecek tüm donanım için yeterli sayıda portu olan rak tipi gigabit
Ethernet network switch yedekli olarak yüklenici tarafından sağlanacak ve tüm ağ kablolaması
yapılacaktır.
2.17
Garanti ile ilgili hükümler idari şartname ve sözleşme maddelerine göre yerine getirilecektir.
3.
SİSTEM STANDARTLARI
3.1
Cihazlar 200-240 V AC ve 50 ±5 % Hz mono-faz şehir şebekesinde çalışacaktır.
3.2
İlgili bölümde aksi belirtilmedikçe cihazlar 10°C - 35°C sıcaklık aralığı ve 30% -70% bağıl nem aralığında,
teknik karakteristiklerinde herhangi bir problem olmaksızın çalışacaktır.
3.3
Cihazların tüm ana besleme fişleri IEC (Avrupa) tipte olacaktır.
3.4
Cihazların yapımında kullanılacak olan bileşenler ve malzemeler uluslararası standartlara ve sürekli
çalışmaya uygun olacaktır.
3.5
İlgili bölümde aksi belirtilmedikçe video cihazlarının tamamı 4:3/16:9 çalışmaya uygun olacaktır. Teklif
edilen cihazların HD SDI video giriş ve çıkışları SMPTE 424M (3 Gbit), SMPTE 292M (1,5 Gbit) HD-SDI
arayüz standardına uygun olacak ve aşağıdaki özellikleri sağlayacaktır.
3.6
Sistemde teklif edilen cihazların SD SDI giriş ve çıkışları SMPTE 259M-C (270Mbit) standardında
olacaktır.
3.7
İlgili bölümde aksi belirtilmedikçe teklif edilen HD teçhizat SMPTE 274M ve SMPTE 296M ile SMPTE
272M ve SMPTE 299M standartlarına göre 1080p, 1080i ve 720p 50 Hz’e uygun olarak anahtarlanabilir
şekilde çalışabileceklerdir.
3.8
Resim monitörleri ITU-R, IEC, EBU ve ISO standartlarına uygun olacaktır.
3.9
Sistemde sayısal ses sinyali 24bit, 48kHz, AES/EBU standardında kullanılacaktır.
3.10
Sistemde kullanılacak cihazların sayısal ses giriş/çıkışları AES3, 110Ω, dengeli (balanced) veya AES3-id,
75Ω, dengesiz (unbalanced) olabilecektir. Cihazların giriş/çıkışları için her iki standardın da kullanılması
durumunda gerekli dönüştürücüler yüklenici firma tarafından sağlanıp, kullanılacaktır.
3.11
Sistemde kullanılacak cihazların analog ses giriş/çıkışları dengeli (balanced) tipte olacaktır.
3.12
Sistemde ses sinyalleri mono analog, stereo analog, AES/EBU standardında stereo (L/R), 5.1 surround
(L/R,C/LFE,Ls/Rs ve Lt/Rt) PCM, 7.1 surround (L/R,C/LFE,Ls/Rs, LBs/RBs), Dolby E (stereo ve 5.1
surround veya 7.1 surround) formatlarında ve toplam 16 kanal ses sinyali SDI video sinyal içine embed
edilmiş olarak kullanılabilecektir.
3.13
Sistemdeki cihaz bağlantıları için gerekli ise; sayısal/analog ses ve/veya analog/sayısal ses çeviricileri
kullanılabilecektir, bu çeviriciler teknik şartnamenin ilgili maddesindeki teknik özellikleri sağlayacaktır
ve sistem şemasında gösterilecektir.
3.14
Kurulacak ses sistemde video referans girişi bulunan teçhizat TRT Ana Kumanda Merkezindeki mevcut
referans çıkışından alınacak tek bir referans sinyalinden (video sync) tetiklenecek şekilde referans
2
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
BTDB7-14-IH-40735
sinyali dağılımı yapılacaktır. Bunun için gerekli dağıtıcılar, bağlantılar, ilave teçhizat yüklenici tarafından
sağlanacaktır.
3.15
Kurulacak ses sisteminde Digital Audio Referans Sinyali-DARS ve world clock ses referans bağlantısı
gereken cihazlar için teklif edilen DARS referans jeneratörü ve dağıtıcı sistemi kullanılacaktır ve DARS
jeneratörü referans girişi mevcut video referans ile tetiklenecektir.
3.16
Sistemde referans gerektiren her bir cihaz ayrı referans sinyaliyle beslenecek olup, loop
yapılmayacaktır.
3.17
Sistemin sorunsuz çalışması için gerekli timing, equalising, reclocking ve lip-sync vb. ayarlar yapılmış
olarak teslim edilecektir.
3.18
Sistemin ses sistem ve referans dağılım şemaları, rak yerleşim, kontrol odası cihaz yerleşim çizimleri
yüklenici tarafından çizilerek son hali ile idareye hem elektronik ortamda hem de basılı olarak teslim
edilecektir.
4.
SİSTEM TANIMI VE AKIŞI
4.1
Teklif edilecek sistem HD 1920x1080p 50, 1920x1080i 50, 1280x720p 50, SD 720x576i 50 formatlarını
destekleyecek şekilde kurulacak r. Teklif edilecek tüm video teçhiza aksi belir lmedikçe yukarıda
bahsedilen formatlarda çalışabilecek r.
4.2
Kullanılacak olan montaj malzemeleri (Video kablosu, konnektörler, patch paneller, sonlandırıcılar ve
CTP’ler) sistemdeki HD-SDI sinyalini sorunsuz şekilde taşıyabilecek nitelikte olmalıdır. (SMPTE 424M
HD SDI arayüzü standardına uygun olup, 3Gbit/s video sinyalini taşıyabilecektir.)
4.3
Bu şartnamenin konusu olan iş 3 adet (TRT ANADOLU, TRT OKUL, TRT ARAPÇA ) Devamlılık
Stüdyosunun yenilenmesi, bir adet yedek HD Devamlılık stüdyosu kurulması, bir adet Eurovision
Bağlantı Merkezi ve Anakumanda Merkezi Kontrol Odası kurulması işidir.
4.4
Mevcut durumunda TRT ANADOLU, TRT OKUL, TRT ARAPÇA kanalları Sony Matriks Sistemini ve Sony
Devamlılık masalarını kullanarak yayına çıkmaktadırlar. Bu sistem alımı kapsamında Sony Matriks
Sisteminin tamamı değiştirilecektir.
4.5
Mevcut Sistemde 288x288’lik bir adet Evertz EQX Video Matriks bulunmakta ve TRT3, TRT6, TRT AVAZ
ve TRT1 kanalları bu matriks üzerinden yayına çıkmaktadırlar.
4.6
Yeni kurulacak sistem tamamlandığında Sony Video Matriksi ve Devamlılık masalaları devre dışı
bırakılacak ve üzerinden devam eden yayınlar yeni sistemden yapılıbiliyor olacaktır.
4.7
Yedek reji odası TRT sitesi Devamlılık binasının -2 katında bulunmaktadır. S 221B numaralı oda olup,
boş durumdadır.
4.8
Mevcut yayınların kesintisiz bir şekilde devamı için aşamalı bir montaj planı yürütülecektir. Bu plana
göre öncelikle boş olan TRT Sitesi -2 katındaki S 221B numaralı odaya yeni bir Devamlılık stüdyosu
kurulacaktır. Bu stüdyo/reji kurulduktan sonra TRT ANADOLU, TRT OKUL ya da TRT ARAPÇA
yayınlarından biri bu stüdyoya aktarılacaktır. Bir sonraki aşamada aktarılan yayın kanalının olduğu reji
boşaltılarak yeni bir Devamlılık Stüdyosu kurulacaktır. Bu işlem toplam 4 adet yeni Devamlılık rejisinin
kurulup yayınların aktarılmasına kadar devam edecektir.
4.9
TRT ANADOLU, TRT OKUL ve TRT ARAPÇA Devamllılık rejileri TRT sitesi Devamlılık binasının -2 katında
bulunan S 207, S 206, S 203 odalara konuşlandırılmıştır. Yeni kurulacak rejiler yine bu mekanlara
aşamalı bir şekilde aktarılarak kurulacaktır. S221B odaya kurulan ilk reji ise yedek reji olarak
atanacaktır.
4.10
Devamlılık rejilerinin yenilenmesi sırasında mevcut TRT ANADOLU, TRT OKUL, TRT ARAPÇA yayınları da
devam edeceğinden montaj sırayla ve aşamalı olarak yapılacaktır. Yayınlar ancak birer birer Sony
3
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
BTDB7-14-IH-40735
Matriksden yeni Matriks sistemine kaydırılacaktır. Bu işlem sırasında mevcut iş akışı bozulmayacak,
yayında aksamaya sebebiyet verilmeyecektir.
4.11
TRT sitesi Devamlılık binasının -2 katındaki S 219 numaralı oda boştur. Anakumanda Merkezi Kontrol
odası halihazırda TRT sitesi Devamlılık binasının -2 katındaki S 212 numaralı odadır. Ancak bu mekan
Anakumanda Kontrol odası olarak kullanılmaya devam ederken boş olan S219 numaralı odaya yeni
Anakumanda Kontrol odası kurulacak ve gerekli aktarmalar yapıldıktan sonra S212 numaralı oda
boşaltılacaktır. S 212 numaralı oda boşlatıldıktan sonra, bu mekana Eurovision Merkezi Kontrol odası
kurulacaktır.
4.12
Kurulacak Devamlılık stüdyoları için TRT Sitesi -2 katındaki S 210 numaralı cihaz odası ve Eurovision
Merkezi ses teçhizatı için TRT Sitesi -2 katındaki S 211 numaralı cihaz odası kullanılacaktır. Dolayısıyla
sistemle ilgili tüm raklar S 210 ve S 211 numaralı cihaz odalarına yerleştirilecektir.
4.13
TRT Sitesi -2 katındaki S 211 numaralı cihaz odası iki bölümden oluşmaktadır. Sony Matriks sistemi ilk
bölümde yer almaktadır.
4.14
VTR ve ingest odası TRT sitesi Devamlılık binasının -2 katında S 216 numaralı odadır.
4.15
Mevcut ve yeni stüdyoların/rejilerin yer değiştirmeleri ve yayınların aktarılması sırasında doğabilecek
her türlü sıkıntıya karşı gerekli tedbirler alınmalıdır.
4.16
TRT, yukarıda belirtilen montaj planında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
4.17
Mevcut durumda STDA, STDB ve GAP kaynak gelişlerinin sesleri ve videosu Analog’tur. Dolayısla bu
gelişler Analog ses girişli PAL\SDI dönüştürücüden geçirilerek SDI embedded hale çevrilip
senkronlanarak Evertz sistemi video dağıtım yükselteçlerine girilecektir. Daha sonra ilgili VDA çıkışı
alınarak yeni matriks sistemine bağlanacaktır.
4.18
Ayrıca Eski Haber Merkezinden ve mevcut Eurovision Merkezinden gelen 4’er hattında sesleri
Analog’tur. Kaynaklar hali hazırda S211 numaralı odada raklara taşınmış durumdadır. Bu hatlarda da
Analog sesler Analog\AES çevirici kullanılarak sayısala dönüştürülecek ve frame senkronlayıcıda video
ile ses birleştirilecek (embed edilecek) ve senkronlanarak Evertz sistemi video dağıtım yükselteçlerine
girilecektir. Daha sonra ilgili VDA çıkışı alınarak yeni matriks sistemine bağlanacaktır.
4.19
Ayrıca Eski Haber Merkezinden 5. Geliş için bir adet frame senkronlayıcı sağlanacak ve bu senkronlayıcı
çıkışı mevcut vda’ya taşınacaktır. İlgili vda’nın boş olan çıkışlarında biri yeni video matriks sistemine
bağlanacaktır.
4.20
Yenilenecek olan ARI Stüdyolarından gelecek dört adet fiber çıkış TRT tarafından sağlanacaktır. Bu
çıkışların hepsi bu sistem kapsamında alınacak olan frame senkronlayıcılardan geçirilerek
senkronlanacak ve tamamı VDA’lardan geçirilecektir. VDA çıkışları ile yeni video matriks, mevcut Evertz
Matriks, sony matriks (geçiş süresi içinde gerekli olması ihtimaline binaen) ile bağlantı yapılacak ve
VDA’ların birer adet çıkışları ctp’de ve jackta sonlandırılacaktır.
4.21
TRT sitesi -2 katındaki S210 numaralı cihaz odasında 288X288 giriş/çıkış kapasiteli Evertz EQX Video
Matriks Sistemi (tüm cihazları, kartları, vs. ) bulunmaktadır.
4.22
Hali hazırda Anakumanda Merkezinde okuyucu kullanılan 13 adet VTR (SD ve HD SDI giriş/çıkışlı)
vardır. Bunlar VTR/Ingest odasında konuşlandırılmışlardır. Bu VTR’lerin çıkışları Evertz sistemi içindeki
dağıtım yükselteçlerine taşınmıştır. İlgili 13 VDA’dan alınacak olan birer çıkış yeni alınacak video
matriks sistemine bağlanacaktır.
4.23
TRT Arapça kanalında kullanılan 3 adet VTR ( VTR14, VTR15, VTR16) içinse bu sistem kapsamında VDA
alınarak Mevcut EQX Matrikse, Sony Matrikse ve Yeni alınacak matrikse bağlanacaktır.
4.24
Kaynak olarak kullanılan 18 adet SNG mevcut Evertz VDA’larda çoğaltılmış durumdadır. İlgili vda’ların
çıkışları alınarak yeni video matrikse bağlantı yapılacaktır.
4
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
BTDB7-14-IH-40735
4.25
Mevcut Evertz VDA’larda çoğaltılmış durumda olan 13 adet Euro HD hatları ilgili VDA’ların çıkışları
alınarak yeni video matrikse sistemine bağlanacaktır.
4.26
Mevcut durumda Sony matrkis sistemine girilen 4 adet TRT TURK gelişinin iki tanesi önce frame
senkronlayıcıdan geçirilecek, sonrada tamamı bu sistem kapsamında alınacak olan VDA’larda
çoğlatılarak yeni alınacak video matrikse, Evertz EQX matrikse ve geçici sürede kullanılacak da olsa
Sony Matriks sistemine kaynak olarak girilecektir.
4.27
Video taslak çizimde görülen ve Evertz VDA’larda çoğaltılmış durumdaki diğer kaynaklar da (103 adet)
yeni alınacak video matriks sistemine bağlanacaktır.
4.28
Sistem video çiziminde görüleceği üzere 12 adet Eurovision IRD hattı VDA’dan geçirilerek sisteme
bağlanırken, mevcut 10 adet HD IRD ise Dolby E frame senkronlayıcılardan geçirilecek ve bu sistem
kapsamında alınacak VDA’lar ile çoğaltılarak mevcut Evertz Matrikse, yeni alınacak video matrikse
bağlanacaktır.
4.29
Ayrıca ilereide gelmesi muhtemel HD IRD’ler için 3 adet yedek hat da planlanmış olup, bu hatlarda
gelecek HD IRD’ler için Dolby E frame senkronlayıcı ve VDA düşünülmüştür.
4.30
Dolby E frame senkronlayıcılar Eurovision cihaz odasına konulacağından, bu kartlar için ayrı kasa teklif
edilecektir.
4.31
Ayrıca Eurovision Kontrol Merkezi Multiviewer sistemi için 22 adet IRD çıkışı multiviewer sistemine
gönderilecektir.
4.32
KAE stüdyosundan gelen 16 fiber hattın iki tanesi frame senkronlayıcıdan geçirilecek ve tamamı
VDA’lardan geçirilerek çoğaltılacak ve yeni matriks sistemine ile Evertz sistemine girilecektir.
4.33
TRT ARIM’de konuşlandırılan TRT HABER kanalından (bu rejinin daha sonra TRT SPOR olarak
kullanılması fündemdedir) anakumanda sistemine 8 geliş planlanmıştır. Bunun iki tanesi
senkronlanarak ve tamamı ise VDA çoğaltarak sisteme girilecektir.
4.34
2 adet okuyucu cihaz çıkışı ve video server uçları video matrikse bağlanacaktır.
4.35
16 adet V/O ünitelesinin HD SDI girişine video matriksin çıkışları ve ses girişlerine AES Router çıkışları
bağlanacaktır.
4.36
V/O ünitesinin çıkışları VDA ile çoğaltılıp Evertz EQX matrikse, yeni Matrikse, Eurovision Kontrol odası
teknik monitörlemeye ve rak tipi hoparlör ünitesine gönderilecektir.
4.37
Video matriks çıkışlarından 8 adedi TRT Haber binasındaki off tube stüdyoları için de-embedderlardan
geçirilerek sesleri Commantator Sistemi ana ünitesine ve videosu ise fiber ile Haber binasına
gönderilecektir. Fiber bağlantı TRT tarafından yapılandırılacaktır.
4.38
Video Matrikse dinamik kullanmak amacıyla Eurovision Merkezinin kullanımı için iki adet De-embedder
bağlanacaktır.
4.39
Toplamda 10 adet de-embedder için ayrı kasa verilecek olup, bunlar S211 cihaz odasına
konuşlandırılacaklardır.
4.40
TRT ARIM’deki Haber Rejisi için video matriksden 46 hat, KAE Stüdyosu için 38 hat, Arı Stüdyosu için 6
hat, TRT TURK için 22 hat ve Haber Binası Video Server odası için 24 hat planlanmıştır.
4.41
Sistemde dinamik kullanımlar için 6 adet frame senkronlayıcı/up/down çevirici bulunacaktır. Bunlar
video matriksin giriş ve çıkışlarına bağlanacaktır.
4.42
Video matriksin 8 adedi çıkışı EBU gidiş için kullanılacaktır. Bu hattın iki tanesine UP/DOWN çevirici
konulmuştur.
5
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
BTDB7-14-IH-40735
4.43
EBU’ya gidişlerin (8 adet) her biri seçilirken otomatikman video matriksinden paralel çıkışlar Eurovision
kontrol odası multiviewer sistemine gönderilecektir (Video matriks kontrol paneliyle tek seçimle
yapılacaktır.)
4.44
Yeni alınacak Video matriks sisteminin 20 adet çıkışı Evertz matriks sistemine gönderilecektir.
Böylelikle TRT’deki tüm kanalların heran her türlü kaynağa erişip kullanması ve kanallar arası
yönlendirme yapılabilecek şekilde yapılandırılacaktır. Dolayısıyla tek bir kanal yayına çıkacak dahi olsa
tüm kaynaklara erişim mümkün olacaktır.
4.45
Sistemde bulunan 2 adet frame rate çevirici video matriks giriş ve çıkışlarına bağlanacaktır.
4.46
Eurovision Merkezi Multiviewer sistemi için 23 adet video matriks çıkışı planlanmıştır.
4.47
Kurulacak 4 adet Devamlılık Masası montajı video şemada gösterildiği şekilde yapılacaktır.
4.48
Devamlılık Masalarının PGM, PST, KEY girişleri video matriks çıkışlarına bağlanacaktır.
4.49
Dört reji için her bir Alt yazı cihazı Main çıkışı VDA ile çoğaltılarak Devamlılık masası fill girişine ve video
matrikse gönderilecektir. Alt yazı cihazı Key çıkışı ise Devamlılılık masası Key girişine bağlanacaktır.
4.50
Dört reji için her bir Kroma Key cihazının BG girişi video matrikse bağlanacaktır. Her bir reji için birer
adet de-embedder kullanılacak olup, bunlar video matriksin çıkışına bağlanacaktır. De-embedder’ın bir
adet AES çıkışı Devamlılık masası V/O girişine (ya da AES girişine) ve De-embedder’ın video çıkışı Kroma
keyer cihazının FG girişine bağlanacaktır.
4.51
Her Devamlılık masası için bir adet Analog\AES dönüştürücü kullanılacak ve bu çevirici çıkışı masasının
AES girişine bağlanacaktır. Analog\AES dönüştürücü çıkışı Devamlılık masasının AES girişine uygun
arayüzde teklif edilecektir.
4.52
Tüm Devamlılık masalarının PGM çıkışları logo jeneratörüne bağlanacaktır. Daha sonra logolu çıkış
çoğaltılarak yeni headend sistemine, Evertz EQX matrikse, yeni matrikse, rejideki PGM monitörüne ve
reji teknik izlemeye gönderilecektir.
4.53
Devamlılık masalarının PGM2 çıkışları yeni matrikse gönderilecektir.
4.54
Devamlılık masalarının CLN çıkışları vda ile çoğaltılarak Evertz EQX matrikse ve yeni matrikse
gönderilecektir.
4.55
Herbir rejide bulunan teknik izleme video monitörüne ve multiformat sinyal analizörüne rejinin PGM
çıkışı ve video matriksin bir çıkışı bağlı durumda olacaktır.
4.56
“Protected path/protected router” mimarisi hariç video Matriks Sisteminin tüm giriş ve çıkışları video
jackfield’dan geçirilecektir.
4.57
Farklı mekanlar (odalar) arası kablolar cihaz odasına girerken ve cihaz odasından ilgili mekana giderken
ctp’den geçirilecektir (Kontrol teşkilatı uygulama projesi sırasında isterse değişiklik yapabilir).
4.58
Sistemde satın alınan tüm vda’ların en az birer ucu ctp’de birer uçları da video jackfield’da sonlacaktır.
4.59
Sözü edilen 4 adet Devamlılık Reji, Anakumanda Merkezi ve Eurovision Bağlantı Kontrol Merkezi için
monitor rafı ve cihaz konsolları yüklenici tarafından sağlanacaktır.
4.60
Aksi belirtilmedikçe hiçbir cihaz arasında direk bağlantı yapılmayacak, arada bir jackfield ya da ctp
bulunacaktır (Kontrol teşkilatı uygulama projesi sırasında isterse değişiklik yapabilir).
4.61
Video şemada görülen Televizyon bu ihale kapsamı dışında alınacak olup, monitor rafı yerleşim bu
kapsamda yapılacaktır.
4.62
TRT-ARIM, TRT SPOR, TRT TÜRK, ANAKUMANDA ve Haber Binası Video Server cihaz odası arası
bağlantılar fiber kablolama ile TRT tarafından yapılacaktır. Bu sistem kapsamında ise Video matriks
sisteminden fiber odasına kadar olan video bağlantılar sağlanacaktır.
6
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
BTDB7-14-IH-40735
4.63
Video matriks sistemiyle entegre multiviewer teklifi haricinde, teklif edilecek Tip1, Tip2 ve Tip3
Multiviewer için ayrı kasalar teklif edilecektir. Herhangi iki ayrı tip aynı kasaya konulmayacaktır.
4.64
Taslak video şema, Kontrol Teşkilatının isteği doğrultusunda uygulama projesi oluşturulurken
değiştirilebilir. Gerekli olmayan ctp ya da video jackfiledlar çıkarılabilir ya da eklenebilir.
4.65
TRT HD kanalı mevcut Eurovision Bağlantı Merkezi kaynaklarını kullanmakta olduğundan, yenilen
Eurovision Bağlantı Merkezi ile TRT HD kanalı arasında (alınan yeni video matriks ile TRT HD Xenon
video matriksi arasında) 20 adet HD SDI bağlantı yapılacaktır.
4.66
EBM SES SİSTEM TANIMI VE AKIŞI
4.66.1
Sistemde bulunan EBM cihaz odası ve EBM kontrol odası olarak TRT Sitesi Devamlılık Binasında
belirlenen odalar kullanılacaktır. 8 adet off-tube olarak Haber ve Spor Yayınları Dairesi
Başkanlığı zemin katta belirlenen odalar kullanılacaktır.
4.66.2
EBM sistemi için, teknik şartname ekinde bulunan Sistem Şeması ve EBM Ses Blok Şemasında
belirtilen tüm bağlantılar yüklenici tarafından yapılacaktır.
4.66.3
EBM sistem bilgisayarları olarak 1 adet EBM cihaz odasında ve 2 adet EBM kontrol odasında
kullanılmak üzere toplam 3 adet rak tipi bilgisayar yüklenici tarafından sağlanacak ve monte
edilecektir ve gerekli tüm yazılımlar yüklenecektir.
4.66.4
Kurulacak EBM sistemine ait cihazların tüm yazılımları ve EBM’ de hali hazırda kullanılan uydu
sistemi vb. yazılımlar 3 adet sistem bilgisayarına da yüklenecektir. Ayrıca, bilgisayarların
halihazırda kullanılan kontrol sistemi ile ağ bağlantısı yapılacaktır.
Multiformat Audio Router Sistemi
4.66.5
EBM Sistemi Multiformat Audio Router cihazı, EBM cihaz odası rak sistemine monte edilerek
tüm AES ve analog ses giriş ve çıkışları 3-pole audio patch panellere taşınacaktır ve MADI hariç
tüm AES ve analog ses giriş ve çıkışları bu patch paneller üzerinden bağlanacaktır.
4.66.6
Multiformat Audio Router cihazının ve kontrol panellerinin konfigurasyonu EBM ihtiyaçlarına
uygun olarak yüklenici tarafından yapılacaktır.
4.66.7
Audio Router cihazının stereo girişleri 2 mono kanal gibi, left ve right kanalları birbirinden
bağımsız olarak seçilerek farklı stereo çıkışların left veya right kanalına ya da mono MADI çıkışa
gönderilebilecektir. Örneğin; 1.stereo girişin L kanalı 1.stereo çıkışın L kanalına gönderilirken,
1.stereo girişin R kanalı 2.stereo çıkışın L kanalına ya da 1.mono MADI çıkışına
gönderilebilecektir.
4.66.8
Multiformat Audio Router cihazının AES ve analog ses girişlerinden istenenler (L veya R kanalı
seçmeli olarak) MADI mono gidiş kanallarına yönlendirilebilecektir, kurulacak interkom slave
matriksten yönlendirilerek gelen kaynaklar MADI geliş kanalları olarak kullanılabilecek ve sabit
veya seçmeli olarak audio router cihazının AES ve analog ses çıkışlarına (L veya R kanalına
seçmeli olarak) yönlendirilebilecektir. Örneğin; 1.stereo girişin L kanalı MADI 1. mono çıkışa
seçilirken, 1.stereo girişin R kanalı MADI 2. mono çıkışa seçilebilecektir ya da MADI 1. mono
girişi 1. stereo çıkışın L kanalına seçilirken, MADI 2. mono girişi 1.stereo çıkışın R kanalına
seçilebilecektir.
4.66.9
EBM ses blok şemasında bağlantı format ve sayıları belirtilen ISDN, Audio Codec,
Commentator Sistemi, Telefon Hibrit, TCC/EBU, NCC/EBU cihazlarının giriş ve çıkışları, audio
router cihazının giriş ve çıkışlarına bağlanacaktır.
4.66.10 TCC/EBU, NCC/EBU, Commentator Sisteminin ve Telefon Hibrit koordinasyon hatları sabit
olarak, ISDN ve Audio Codec’ den gelebilecek spiker hatları seçmeli olarak audio router
cihazının MADI gidiş kanallarına (SPİKER 1-16) yönlendirilebilecektir. Teklif edilen interkom
7
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
BTDB7-14-IH-40735
slave matriksten yönlendirilerek gelen kaynaklar (SPİKER 1-16 TB) audio router cihazının MADI
geliş kanalları olarak kullanılabilecek ve bu sinyaller audio router cihazının ISDN ve Audio
Codec koordinasyon girişlerinden istenenlere seçmeli olarak yönlendirilebilecektir.
4.66.11 Audio router kontrol panellerinin kurulacağı yerler aşağıda sıralanmaktadır ve istenirse yer
değişikliği yapılabilecektir:
a. 1 adet XY kontrol panel ve 1 adet teknik kontrol panel EBM cihaz odası
b. 1 adet XY kontrol panel ve 1 adet teknik kontrol panel EBM kontrol odası
c. 3 adet 8 destination panel EBM kontrol odası
d.
1 adet 8 destination panel yedek olacaktır.
Interkom Slave Matriks Sistemi
4.66.12 TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı hizmetleri için hali hazırda; master interkom
matriksi olarak Yeni Haber Stüdyosu (eski Kerim Aydın Erdem Stüdyosu) cihaz odasında
bulunan Clearcom Eclips interkom matriksi, slave matriks olarak ARİM Stüdyosu cihaz
odasında bulunan Clearcom Eclips interkom matriksi kullanılmaktadır.
4.66.13 EBM Sistemi kapsamında; Eurovision Bağlantı Merkezindeki koordinasyon hizmetlerini
sağlamak amacıyla mevcut sisteme slave olarak dahil olmak üzere 1 adet interkom slave
matriks ve 6 adet kontrol paneli teklif edilecek ve tüm bağlantıları ve konfigürasyonu yüklenici
tarafından yapılacaktır.
4.66.14 Teklif edilen interkom slave matriksi EBM cihaz odası rak sistemine monte edilecektir.
4.66.15 Teklif edilen interkom slave matriks üzerinde bulunan fiber kart ile mevcut Clearcom master
matriks kasasında bulunan fiber kart bağlantısı yapılacaktır. Bu bağlantı için Yeni Haber
Stüdyosu ve Anakumanda Merkezi arasında hazır bulunan fiber hattının 2 adet kılı
kullanılabilecektir.
4.66.16 Teklif edilen interkom slave matriksi ile audio router cihazının MADI hatları karşılıklı
bağlanacaktır ve sorunsuz çalışması için gerekli tüm önlemler alınacaktır. İnterkom slave
matriks için gerekli ise referans bağlantısı yapılacaktır.
4.66.17 Interkom kontrol panellerinin kurulacağı yerler aşağıda sıralanmaktadır:
a. 1 adet 24 tuşlu/48 (shift) kaynak tuşlu kontrol panel EBM cihaz odası
b. 5 adet 24 tuşlu/48 (shift) kaynak tuşlu kontrol panel EBM kontrol odası
4.66.18 Kurulacak olan EBM sistemi ile mevcut interkom sistemine dahil olacak ve karşılıklı olarak
kullanılacak koordinasyon sesleri aşağıda sıralanmaktadır:
a. SPİKER 1-16 (seçmeli)
b. OFF-TUBE 1-8 (Commentator sistemi ana ünite CO-ORD bağlantılı), (sabit)
c. Telefon Hibrit (sabit)
d. TCC (sabit)
e. NCC (sabit)
Voice-over ve Audio Processor Üniteleri
4.66.19 Voice-over ve audio processor ünitelerinin ana cihazları EBM Cihaz Odası rak sistemine,
kontrol panelleri ise EBM Kontrol Odasına monte edilecektir. Voice-over ve audio processor
üniteleri EBM Kontrol Odasına kurulacak olan bilgisayarlar üzerinden kontrol edilebilecektir.
Bunun için gerekli tüm bağlantılar yapılacak ve varsa yazılımlar yüklenerek gerekli
konfigürasyonu yüklenici tarafından yapılacaktır.
8
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
BTDB7-14-IH-40735
4.66.20 Voice-over ve audio processor ünitelerinin ana cihazlarının SDI video giriş ve çıkışları video
sistem şemasında belirlenen şekilde bağlanacaktır.
4.66.21 Voice-over ve audio processor ünitelerinin ana cihazlarının en az 2 adet AES girişi ve en az 4
adet AES çıkışı audio router cihazı AES giriş ve çıkışlarına bağlanacaktır.
Commentator Sistemi
4.66.22 Commentator Sistemi ana üniteleri EBM kontrol odasına monte edilecektir, spiker üniteleri
Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı Zemin katındaki off-tube odalarına yerleştirilecektir.
4.66.23 Commentator Sistemi; 8 adet ana ünite ile 8 adet spiker ünitesinin bağlantısı için 8 adet ana ve
2 adet yedek olmak üzere toplam 10 hat çekilecektir. Bu hatlar Eurovision Bağlantı Merkezi
Cihaz Odası (Devamlılık Binası) ve Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı Zemin katındaki
Video Server Cihaz Odasına (Haber Binası) yerleştirilecek CTP’ ler üzerinden bağlanacaktır.
4.66.24 Commentator Sistemi ana ünitelerin PGM/MIX çıkışları Audio Router analog ses girişlerine
bağlanacaktır.
4.66.25 Commentator Sistemi ana ünitelerin Guide 2 girişlerine Audio Router analog ses çıkışlarından
bağlantı yapılacaktır.
4.66.26 Sistem şemasında ve EBM Ses Blok şemasında görülen de-embedder 1-8 ünitelerinin sadece 2
kanal ses çıkışları, AES ise analog ses sinyaline çevrilerek Commentator Sistemi ana ünitesi
International Sound (IS) ve GUIDE 1 girişlerine bağlanacaktır.
4.66.27 Commentator Sistemi ana ünitelerin CO-ORD giriş ve çıkışları audio router cihazı analog ses
giriş ve çıkışlarına bağlanacaktır.
Test Tone
4.66.28 Teklif edilen Audio Test Tone Jeneratörü, EBM cihaz veya kontrol odasına monte edilecektir ve
cihazın çıkışları audio router cihazının girişlerine bağlanacaktır.
Identification Sound Loop Cihazı
4.66.29 Teklif edilen Identification Sound Loop cihazı EBM kontrol odasına monte edilecektir ve cihazın
giriş/çıkışları EBM Cihaz Odasına taşınarak audio router cihazına bağlanacaktır.
ISDN CODEC Cihazı
4.66.30 EBM Ses Blok şemasında belirtilen ve mevcut sistemde hali hazırda kullanılmakta olan 5 adet
ISDN codec cihazı, EBM Kontrol Odasına monte edilecektir. Cihazların AES giriş ve çıkışları EBM
Cihaz Odasına taşınarak audio router cihazına bağlanacaktır.
Telefon Hibrit Cihazı
4.66.31 Teklif edilen 1 adet Dual Telefon Hibrit cihazı EBM Kontrol Odasına monte edilecektir. Cihazın
tüm ses giriş ve çıkışları EBM Cihaz Odasına taşınarak audio router cihazına bağlanacaktır.
TCC/NCC Cihazları
4.66.32 EBM Ses Blok şemasında görülen TCC ve NCC cihazları EBU (Eurovision Broadcasting Union) ile
teknik ve haber koordinasyon amacıyla kullanılan iletişim kutuları olup, cihaz odasına monte
edilecektir. Ses giriş ve çıkışları mono analog ses olup, interkom slave matriks sistemine
yönlendirilmek üzere audio router cihazına bağlanacaktır.
De-embedder Üniteleri
4.66.33 EBM Ses Blok şemasında görülen toplam 10 adet de-embedder kartları cihaz kasasına takılı
olarak EBM cihaz odası rak sistemine monte edilecektir.
4.66.34 De-embedder 1-8 üniteleri, Commentator Sistemi bölümünde belirtildiği şekilde bağlanacaktır.
9
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
BTDB7-14-IH-40735
4.66.35 De-embedder 9-10 ünitelerinin 4’er adet AES ses çıkışları audio router cihazı AES girişlerine
bağlanacaktır.
4.66.36 De-embedder ünitelerinin uzaktan kontrol arayüzleri EBM Kontrol Odasındaki bilgisayara
yüklenecek, ses çıkışlarına istenen gömülü ses kanalları seçilebilecektir.
EBM Cihaz Odası ile Ana Kumanda Ana Cihaz Odası Arasındaki Bağlantılar
4.66.37 EBM cihaz odası rak sistemine monte edilecek olan IRD, up-link vb. uydu cihazlarının
bağlantıları sistem şemasında belirtilen şekilde yapılacaktır.
4.66.38 Voice-over ve audio processor ve de-embedder ünitelerinin bağlantıları sistem şemasında
belirtilen şekilde yapılacaktır.
EBM Cihaz Odası ile Ana Kumanda Fiber Odası Arasındaki Bağlantılar
4.66.39 Audio router cihazının çıkışından ARİM Stüdyosu Ses Rejiye gönderilmek üzere 4 adet AES,
Ankara Radyosuna gönderilmek üzere 4 adet AES ve 2 adet yedek olmak üzere toplam 10 hat
olacak şekilde kablo çekilerek, Fiber Odasında bulunan Fiber Codec cihazlarına bağlantı
yapılacaktır.
EBM Kontrol Odası Test ve Monitörleme
4.66.40 EBM kontrol odasında teknik kontrol ünitesi için belirtilen kısıma multiformat video ve audio
analizör cihazı monte edilecektir.
4.66.41 Multiformat video ve audio analizör cihazının video, audio, referans vb. tüm bağlantıları
sistem şemasında belirtilen şekilde yapılacaktır.
4.66.42 EBM kontrol odası dinleme için 7.1 surround referans hoparlör seti yerleştirilecektir.
EBM Cihaz Odası Test ve Monitörleme
4.66.43 EBM cihaz odası rak sistemine 1 adet multiformat video ve audio analizör cihazı monte
edilecektir.
4.66.44 Multiformat video ve audio analizör cihazının video, audio, referans vb. tüm bağlantıları
sistem şemasında belirtilen şekilde yapılacaktır.
4.66.45 EBM cihaz odası dinleme için stereo hoparlör seti rak üzerine yerleştirilerek kullanılacaktır.
5.
VİDEO TEÇHİZATI
5.1
Video Matriks ve Aksesuarları
5.1.1
Teklif edilen video matriks sisteminin markası, modeli, giriş ve çıkış kartlarının modeli ve
sayıları, crosspoint kartının modeli ve sayısı belirtilecektir.
5.1.2
Teklif edilen Video Matriks sisteminin video giriş ve çıkışları SMPTE 259M-C SD SDI, SMPTE
292M ve SMPTE 424 M HD SDI arayüzü standardına uygun olacaktır. Video Matriks SMPTE
259M-C SD SDI, SMPTE 292M ve 424M HD SDI video sinyallerini, sinyaller üzerine gömülü (16
kanal embedded) seslerde bozulma olmadan anahtarlayabilecektir ve iletecektir.
5.1.3
Teklif edilen video matriks HD SDI sinyal içine gömülmüş Dolby E kodlu sinyalleri (video
matriks girişine uygulanmadan önce video ve Dolby E frame align edilmiş olmak koşuluyla)
Dolby E yapısını bozmadan ve anahtarlama sırasında ve sonrasında ses de kliklere veya
bozulmalara sebeb olmadan anahtarlayabilecek ve iletebilecektir.
5.1.4
Video Matriksin madde 5.1.1’de tanımlandığı şekilde minimum 512 adet SD\HD SDI girişi ve
SD\HD SDI 512 adet çıkışı bulunacaktır.
10
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
BTDB7-14-IH-40735
5.1.5
Teklif edilen video matriksin cihaz kasası en az 512X512 şeklinde olacaktır.
5.1.6
Video Matriks tüm SDI giriş ve çıkışlarında BNC (75 ohm)/ DIN 1.0/2.3 (75 Ohm)/ mini HDC ya
da HD-BNC koaksiyel konnektörleri kullanılabilir.
5.1.7
Teklif edilen video matriks 7x24 çalışabilecek şekilde tasarlanmış olup redundant güç
kaynağına ve redundant kontrol kartına (ya da kontrol cihazına) sahip olacaktır. Güç
kaynağında ve kontrol kartında/cihazında oluşacak herhangi bir arıza durumunda redundant
güç kaynağına ve redundant kontrol kartına/cihazına otomatik geçiş özellikleri bulunacaktır ve
arızalı modül değiştirilirken matriksin kapatılmasına gerek olmayacaktır.
5.1.8
Teklif edilen Video Matriks sistemi aşağıda belirtilen şartlardan birini sağlayacaktır.
a.
b.
Teklif edilen video matriks sistemi eğer tüm giriş ve çıkışlar için tek bir crosspoint kartına
sahipse, ana crosspoint kartının arızası durumunda otomatik geçiş özellikli % 100 yedekli
“redundant cross point” kartına sahip olacaktır.
Teklif edilen Video matriks sistemi birden fazla crosspoint kartına sahip olacak şekilde bir
mimaride tasarlanmışsa, crosspoint kartlarından birinin arızası durumunda otomatik
geçiş özellikli 1 adet redundant crosspoint kartı bulunucak ve ayrıca sistemdeki diğer
crosspoint kartlarının arızalanması ihtimaline binaen geriye kalan crosspoint kartları
sayısınca crosspoint kartı “spare” olarak teklif edilecektir.
5.1.9
Matriks sistemini programlamak için gerekli yazılım lisanslı olarak CD/DVD veya benzer bir
ortamda kayıtlı olarak idareye teslim edilecektir. Matriks sisteminin kullanımı için gerekli tüm
ayarlamalar, kaynak ve çıkış tanımlamaları, kontrol panelleri tanımlamaları, salvo ve benzeri
tüm işlemler söz konusu yazılım ile birlikte yapılabiliyor olacaktır.
5.1.10
Teklif edilecek Video Matriks’in “reclocking” özelliği olacaktır.
5.1.11
Video matriks sistemi kapatılıp tekrar açıldığında en son programlanmış hali ile tekrar devreye
girecektir.
5.1.12
Matriks kasaları ya da kartları üzerinde kritik şartları izlemek için LED’li durum göstergeleri
olacaktır.
5.1.13
Matriksin harici video referans girişi olacak ve teklif edilecek SPG sisteminden beslenecektir.
5.1.14
Teklif edilen video router sisteminden bu ihale kapsamında teklif edilen multiviewer ve
devamlılık masalarına kaynak isimleri aktarılabilmelidir.
5.1.15
Kontrol Panelleri
(a)
Teklif edilen tüm kontrol panelleri 19 inch genişliğinde olacaktır.
(b)
Teklif edilecek tek destinasyonlu panel teknik izlemede kullanılacak olup video
matriksin tüm kaynaklarından istenilen birini tek bir çıkışa yönlendirmek için
kullanılacaktır. Panel aşağıdaki seçeneklerden birini sağlayacak şekilde teklif
edilecektir.
(c)
i.
Panel üzerinde en az 48 adet LCD buton, en az iki adet LCD/LED gösterge ve rotary
knob bulunacaktır. Kaynak isimleri text olarak görülebilecektir. Page oluşturma
mantığı ile çalışabilecektir. Page’ler arası erişim panel üzerinde ileri/geri şeklinde
yapılabilecektir.
ii.
Panel üzerinde en az 28 adet LCD buton ve buna ek olarak en az 6 satırlık durum
(status) göstergesi bulunacaktır.
Teklif edilecek 8’li multi-bus paneller ile video routerin en az sekiz çıkışını kontrol
etmek ve video matriksin tüm girişlerinden istenilenleri bu çıkışlara yönlendirmek için
kullanılacaktır. Panel üzerinde en az 32 adet LCD buton olacaktır. söz konusu LCD
11
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
BTDB7-14-IH-40735
butonlar source, destination, category vb. fonksiyonlar olarak tanımlanabilecek ve
atama yapılabilecektir.
5.2
(d)
Teklif edilecek XY kontrol paneli istenilen bir girişi istenilen çıkışa seçmek için
kullanılacaktır. Router kontrol paneli üzerinde en az 32 adet LCD display buton
olacaktır ve söz konusu LCD butonlar source, destination, category vb. fonksiyonlar
olarak tanımlanabilecek ve atama yapılabilecektir. Destinasyonlarda sınırlama
yapılabilecektir.
(e)
By-Pass Router paneli Kurulucak 4 devamlılık rejisinde kullanılmak üzere LAN da
meydana gelecek problemli durumlarda kullanılmak üzere video routera doğrudan
erişebilen (ethernet üzerinden haberleşmeyen) tek destinasyon olarak
tanımlanabilecek olup, ya 1RU/2RU büyüklüğünde en az 16 LCD buton ya da 3RU
büyüklüğünde ve dokunmatik olabilecektir.
(f)
Sistem Kontrol Paneli , video matriksin ve kart tipi cihazların (vda, embedder,
dönüştürücü gibi ) aynı marka olması durumunda hem router kontrol paneli olarak
hemde sistemin genelinde de SNMP ile ulaşılabilen kartları (vda, embedder, etc..)
kontrol etmek üzere kullanılacak panel ya LCD butonlu ve rotary knob özellikli ya da
dokunmatik (touch screen) olarak teklif edilecektir, video matriksin ve kart tipi
cihazların farklı marka olması durumu içinse sadece kart tipi teçhizata SNMP ile
erişilebilecek panel teklif edilecektir.
Devamlılık Masası
5.2.1
Herbir Devamlılık reji için Devamlılık Masaları ayrı kasalarda teklif edilecektir.
5.2.2
Farklı marka video matriks ve Devamlılık masaları arasında yaşanabilecek entegrasyon
işlemleri sırasında (gecikme,) ortaya çıkabilecek problemlerin önüne geçmek adına amacıyla,
bu sistem içerisinde teklif edilen Devamlılık Masaları ile 5.1 bölümünde tarif edilen Video
Matriks sistemi aynı marka olacaktır.
5.2.3
Devamlılık Masası video giriş ve çıkışları SMPTE 259M-C SD SDI ve SMPTE 292M HD SDI
standartlarına uygun olacaktır.
5.2.4
Devamlılık masası 1920*1080i 50Hz, 1280*720p 50Hz ve 720*576i 50 Hz formatlarında
çalışabilecektir.
5.2.5
Teklif edilecek devamlılık masası madde 5.1.’de tanımlanan video matriks ile birlikte
çalışacaktır. Söz konusu video matriksi upstream router olarak kullanacaktır.
5.2.6
Devamlılık masası yerine bu ya da benzeri işleri yapan logo inserter, channel branding ürünleri
teklif edilmeyecektir.
5.2.7
Devamlılık masası arıza durumunda otomatik geçiş özelliği olan redundant güç kaynağına
sahip olacaktır.
5.2.8
Masanın harici referans girişi olacak ve mevcut referans sisteminden beslenecektir.
5.2.9
Devamlılık masasının ya video by-pass özelliği bulunacak ve her iki güçkaynağınında da
problem olması durumu için girişlerden biri otomatikman çıkışa yönlendirilecek ya da bu
özellik bulunmuyorsa yoksa Teknik şartnamenin 5.3 bölümündeki harici by pass anahtarlayıcı
teklif edilecektir.
5.2.10
Teklif edilen masanın Program ve Preset/Preview girişleri bulunacaktır.
5.2.11
Teklif edilen masanın Program, Preset/Preview, Clean ve AUX/Monitor çıkışları bulunacaktır.
5.2.12
Devamlılık masası aşağıdaki iki koşuldan birini sağlayacaktır.
a. En az 3 adet video Key ve 3 adet video Fill girişi bulunacaktır.
12
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
BTDB7-14-IH-40735
b. Eğer harici iki adet key ve fill girişi bulunuyorsa, üçüncü harici key ve fill girişi, teklif
edilen logo jeneratörü ya da başka herhangibir yardımcı kartın Fill ve Key girişi ile
sağlanabilecektir. Ancak bu durumda da en son çıkışın ön izlemesi mümkün olacaktır.
3. Keyin kontrollerini ya Devamlılık masası kontrol paneli üzerinde ya da external bir
kontrol paneli ile yapmak mümkün olacaktır.
5.2.13
Yapılan bütün key işlemleri yayına vermeden önce ve hazırlık aşamasında masanın PST/PVW
çıkışından izlenebilecektir.
5.2.14
Devamlılık Masası dahili keyer’la birlikte en az 4 kanal Keyleme yapabilecektir.
5.2.15
2 kanal 2D DVE yapmak mümkün olacaktır.
5.2.16
Devamlılık masasını kontrol etmek için her bir devamlılık reji için birer adet masa üstü kontrol
paneli sağlanacaktır.
5.2.17
Kontrol paneli üzerinde en az PGM ve PST\PVW olmak üzere 2 adet kat (bus) bulunacaktır.
5.2.18
Devamlılık Masası kontrol paneli üzerinden video matriks kaynaklarına kaynak isimleriyle
erişim mümkün olacaktır.
5.2.19
PGM ve PST/PVW katları için en az 12’şer adet kaynak seçme tuşları olacaktır. Gruplama,
atama, gördüğü matriks kaynaklarını sınırlama mümkün olacaktır.
5.2.20
PGM ve PST katlarına seçilen kaynak isimleri video matriks sistemindeki haliyle kontrol
paneline yansıtılacaktır. Kontrol panelinden seçilen kaynak başka bir kullanıcı işlemine gerek
kalmadan çağrıldığında kontrol panelinde ve multiviewerda görüntülenecektir.
5.2.21
Video Matriksdeki kaynaklara kolay erişimi sağlamak amacıyla kontrol paneli üzerindeki
kaynak seçme tuşlarında kaynak isimleri bir üst göstergede ya da tuşun kendi üzerinde yazılı
olarak bulunacaktır.
5.2.22
Devamlılık masası üzerinde video ve audio üzerinde her bir PGM-PST/PVW kaynak katında Cut,
Mix, Fade geçişleri yapmak mümkün olacaktır.
5.2.23
PGM ve PST katlarındaki kaynaklar arası geçişlerde, HD SDI embedded ses sinyalleri üzerinde
sesde çatlama, klik ya da pop gibi bozulmalar olmayacaktır.
5.2.24
Devamlılık masası (ses ve video frame’i hizalanmış olmak üzere) embedded durumdaki Dolby E
sinyali, veri yapısını bozmadan pass-through geçirebilecektir.
5.2.25
Geçişin süresi, türü ve oranı ayarlanabilinir olacaktır.
5.2.26
Geçişlerin kolay ve hızlı yapılabilmesi için kontrol paneli üzerinde geçiş kontrol bölümünde
oranların ve türlerin seçildiği tuşlar bulunmalıdır.
5.2.27
Devamlılık Masasına giren HD SDI (audio embedded) kaynaklar öncelikle de-embed edilecek
video ve audio ayrı katlarda işlenecek ve tüm işlemler bitirildikten sonra sonra son aşamada
video ve se sinyali tekrar embed edilecektir. Devamlılık masasında yapılan tüm bu işlemler
sonrasında masasının tüm HD SDI çıkışlarında ses ve video arasında “lip sync” sağlanmış
olacaktır.
5.2.28
Devamlılık masası SD SDI sinyali üzerinde 8 kanal embedded ses ve HD SDI sinyali üzerinde 16
kanal embedded ses sinyalleri destekleyecek ve gerek embedded gerekse AES giriş üzerinden
Devamlılık Masasına giren ses sinyaleri üzerinde (Dolby E sinyali hariç) mix yapmak, çıkışa
istenen kanalların yönlendirilmesi (dynamic shuffle), kanallar arası yer değiştirme (swap)
yapmak mümkün olacaktır.
5.2.29
Kontrol paneli üzerinde ses (Audio) kontrol bölümü bulunacaktır. Bu bölümde en az sekiz adet
ses kanalının gösterildiği bar display olacaktır. Bu kontrol bölümünde gerek PGM gerekse PST
katı için ses seviye ayarlamaları yapılabilecektir.
13
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
5.3
5.4
BTDB7-14-IH-40735
5.2.30
Devamlılık masasının “Voice over” özelliği bulunacak ve bu amaçla harici en az 1 adet AES
audio girişi bulunacaktır.
5.2.31
Devamlılık masalarının PGM ve PVW çıkışları VDA ile çoğaltılacak, bu çıkışlar Seçmeli Rak tipi
Ses ünitesinin HD/SD SDI girişine gönderilecek ve 7.1 stüdyo hoparlörleri üzerinden seçmeli
olarak dinlenebilecektir.
5.2.32
Devamlılık Masası kontrol paneli yazılım yoluyla programlanabilir dinamik bir yapıya sahip
olacaktır. Geçiş türünün ve geçişin hızının (hızlı, yavaş gibi) atantığı semboller ve DVE, KEY1,
KEY2, KEY3, Voice Over gibi tuş atamaları yapılabilecektir.
5.2.33
PGM ve PST katlarının ses kanalları seviye ayarları için masa üstü kontrol paneline kısayol
tuşları atanabilecektir.
5.2.34
Devamlılık masasının tüm giriş ve çıkışları video jack fieldlara taşınacak, tüm bağlantılar bunun
üzerinden yapılacaktır.
5.2.35
Devamlılık Masası üzerinde PGM sesi için ya EBU R 128 ve/veya ITU-R-1770 uygun Loudness
kontrolu yapmak mümkün olacaktır ya da bunun Devamlılık Masasında sağlanamaması
durumu için otomatik geçişli yedek güç kaynaklı ve by-pass özellikli harici kart ya da cihaz
yükleneci tarafından sağlanacaktır.
By-pass Anahtarlayıcı
5.3.1
Cihazın minimum iki adet, HD SDI SMPTE 292M ve SD SDI SMPTE 259M uyumlu girişi
bulunacaktır.
5.3.2
Cihazın “Relay Bypass” özelliği bulunacaktır.
5.3.3
Anahtarlama mekanik röle şeklinde olacaktır.
5.3.4
Cihazın bir girişine (Devamlılık masasının PGM çıkışı harici Logo üretecine gönderilecek) logo
üretecinin çıkışı ve diğer girişine video matriks çıkışı çıkışı bağlanacaktır. Video matriks çıkışı ve
Devamlılık masanın logolu PGM çıkışı arasında remote kontrol paneli kullanılarak manuel
olarak geçmek mümkün olacaktır. Yanlış kullanımı önlemek amacıyla geçiş işlemi, birbiri ardına
iki işlem veya iki tuş birden kullanılacak şekilde yapılacaktır.
5.3.5
Teklif edilecek by-pass
yerleştirilecektir.
switcher
cihazlarının
kontrol
panelleri
Devamlılık
Rejiye
Kroma Keyer
5.4.1
HD(1920*1080i 50Hz, 1280*720p 50Hz) ve SD(720*576i 50 Hz) formatlarında çalışabilen
kroma keyer cihazı teklif edilecektir.
5.4.2
Bu bölüm için Kroma Keyer cihazı dışında başka işler için üretilmiş ancak Kroma Keyer
özellikleri taşıyan başka bir ürün teklif edilmeyecektir.
5.4.3
Kroma Key cihazının 3 adet HD/SD SDI (Foreground, Background ve Key) girişi bulunacaktır.
5.4.4
2 adet ana ve 2 adet AUX çıkışa sahip olacaktır. Bu çıkışlara suppressed foreground giriş,
background giriş, Processed Key, Self-Key, Matte generator yönlendirilebilmelidir.
5.4.5
Kroma key üzerinde renk tonu, kroma seviyeleri, Y düzeltme (Y correction), Key shrink,
Shadow enhance, suppression angle, max clip, min clip ayarları yapılabilmelidir.
5.4.6
Kroma Keyer için uzaktan (remote) kontrol panel teklif edilecektir. İlgili ayarlar bu panelden
yapılabiliyor olacaktır.
5.4.7
Luminans Key (Self Key) özelliği bulunmalıdır.
14
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
5.5
5.6
BTDB7-14-IH-40735
5.4.8
Foreground ve Background üzerinde mix ve wipe geçiş yapılabilmelidir.
5.4.9
Cihaz 19” Raka monte edilebilen kasa içinde, yedek güç kaynağı ile birlikte teklif edilmelidir.
5.4.10
Cihazın PVW çıkışı çoğaltılarak biri video routere diğeri de rejideki Kroma Keyer monitörüne
gönderilecektir.
Logo Üreteci
5.5.1
HD (1920*1080i 50Hz, 1280*720p 50Hz) ve SD (720*576i 50 Hz) formatlarında çalışabilen logo
inserter cihazı teklif edilecektir.
5.5.2
HD/SD SDI video giriş ve çıkışları SMPTE 292M ve SMPTE 259M-C standartlarına uygun olacak
ve ayrıca SMPTE 299M ve SMPTE 272M standartlara uygun olarak gömülü (embedded) sesi
bozmadan geçirebilecektir.
5.5.3
Cihaz program girişine, program ve preview çıkışına sahip olacaktır.
5.5.4
Cihaz enerji kesilmesi durumuna karşı “Input Bypass relay” özelliğine sahip olacak ve
istenildiğinde geçiş manuel olarak sağlanacaktır.
5.5.5
Logo inserter’ın LTC girişi olacak ve sistem saatiyle senkronlanmak için kullanılacaktır.
5.5.6
Cihaz video üzerine animasyon, renkli resim ve metin bindirebilecektir.
5.5.7
Cihaz harici video sinyaline kilitlenebilecektir.
5.5.8
Cihazla birlikte uzaktan kontrol paneli teklif edilecektir.
5.5.9
Minimum 10 bit video/key processing yapacaktır.
5.5.10
Her bir logo birbirinden bağımsız olarak ekranın istenen yerine hareket ettirilebilmeli ve
büyüklüğü ve şeffaflığı (transparency) ayarlanabilmelidir.
5.5.11
PC tabanlı grafik paketleri ile hazırlanan logolar USB ya da ağ üzerinden cihaza
yüklenebilecektir. Windows Bitmap Format, Targa (TGA) gibi dosya formatlarından transfer
yapılabilecektir. Logoların ağ üzerinden yüklenmesi için özel yazılım gerekiyorsa, bu yazılım da
sağlanacaktır.
5.5.12
Teklif edilecek logo inserter cihazının minimum 1GB Compact Flash storage ve 1 GB Playout
Cache memory alanı olacaktır.
5.5.13
Kaydedilen logolara doğrudan ulaşma (tuşa atama) imkanı olacaktır.
5.5.14
Cihaz 19” rak tipinde olacak ve yedek güç kaynağı ile birlikte sağlanacaktır.
Equalizing Analog Video Dağıtım Yükselteci
5.6.1
Kart tipi analog VDA teklif edilecektir. Video giriş ve çıkışları 625/50 Hz PAL uyumlu olacaktır.
VDA’lar sistem referansını dağıtmak için kullanılacaktır.
5.6.2
VDA loop-through’lu bir girişe ve en az 6 bağımsız video çıkışına sahip olacaktır.
5.6.3
Aşağıdaki teknik şartlar sağlanacaktır:
a. Video Giriş
: 1 Vpp nominal
b. Giriş için geri dönüş kaybı
: >20 dB(up to 5 MHz)
c. Equalizing
: 0-300m (Belden 8281 için)
d. Video Çıkış
: 1 Vpp, 75 
15
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
e. Çıkış için geri dönüş kaybı
5.7
BTDB7-14-IH-40735
: >35 dB(up to 5MHz)
Sayısal Video Dağıtım Yükselteci (VDA)
5.7.1
Teklif edilecek tüm Video Dağıtım yükselteçleri HD/SD çalışabilir olacaktır.
5.7.2
Minimum bir adet HD /SD SDI video giriş ve en az 8 adet HD/SD SDI çıkışa sahip olacaktır. Bu
giriş ve çıkışlar SMPTE 424M, SMPTE 292M ve SMPTE 259M-C standartlarına uygun
çalışabilecektir.
5.7.3
Gelen video sinyalin formatını otomatik olarak algılayacaktır.
5.7.4
Teklif edilecek VDA’lar SNMP protokolü ile veya benzer protokoller kullanan yazılımla monitör
edilmesi ve kontrol edilmesi mümkün olacaktır.
5.7.5
“Re-clocking” ve “cable equalizer” özellikleri bulunacaktır.
5.7.6
Aşağıdaki teknik şartlar sağlanacaktır:
a.
Giriş için geri dönüş kaybı
: > 15 dB (5 Mhz ile 1.485Ghz arası)
b.
Çıkış için geri dönüş kaybı
: >15 dB (1.485GHz’e kadar)
c.
Equalization (Belden 1694A ya da eşleniği kablo için) : 3Gb/s için 65 metreye kadar
1.5Gb/s için 100 metreye kadar
270Mb/s için 250 metreye kadar
5.7.7
5.8
5.9
Teklif edilecek HD SDI VDA’lar kart tipi olacak ve teklif edilecek HD SDI VDA ile aynı markada
19” genişliğinde kasalara monte edilebilir olacaktır. Söz konusu kasalar redundant güç kaynağı
ile birlikte teklif edilecektir.
De-Embedder
5.8.1
Teklif edilen De-embedder gelen video sinyalin formatını otomatik olarak algılayacaktır. Hem
SD hem de HD çalışabilecektir.
5.8.2
SMPTE 259M-C standardında 270Mbps SD SDI, SMPTE 292M ve SMPTE424M standardında HD
SDI video sinyali üzerine gömülü sesi çözebilecek de-embedder teklif edilecektir.
5.8.3
Video çıkışı SMPTE 259M-C, SMPTE 292M, SMPTE 424M standartlarına uygun olacaktır.
5.8.4
De-embedder’ın minimum 2 adet yeniden tetiklenmiş (re-clocked) HD/SD SDI video çıkışı
bulunacaktır.
5.8.5
Minimum 4 adet AES çıkışı (8 mono channel) bulunacaktır. Söz konusu AES çıkışlar balanced
olacaktır. Unbalanced çıkışlı teçhizat teklif edilmesi durumunda gerekli konverterler (75ohm110 ohm converter) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.
5.8.6
SNMP ya da benzer protokollerle uzaktan kontrolü ve monitörlenmesi mümkün olacaktır.
PAL/SDI Çevirici
5.9.1
Teklif edilecek PAL SD SDI çevirici, girişine uygulanan PAL composite video sinyalini ve 4 adet
mono analog ses sinyalini sayısala çevirip, ses sinyalini video sinyali üzerine binderecek ve SD
SDI (Girişine uygulanan 4 adet mono ses sinyali embed edilmiş biçimde) 270Mb/s seri dijital
video çıkış olarak verecektir.
5.9.2
Giriş videosunu analogdan sayısala çevirirken minimum 12 Bit örnekleme kullanılacaktır.
16
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
BTDB7-14-IH-40735
5.9.3
Frame senkronlayıcı özelliği olacaktır. Referans girişine uygulanan referans sinyaline göre
gelen video sinyalini senkronlayacaktır.
5.9.4
Aşağıdaki teknik şartlar sağlanacaktır:
Video giriş için geri dönüş kaybı
> 35 dB (5 Mhz’e kadar)
Seri Dijital Component Video Çıkış
5.10
a. Empedans
75 
b. Return Loss
> 15 dB to 270Mhz
c. DC level
0.0V+-0.5 V
d. Overshoot
< Genliğin % 10
5.9.5
En az 2 adet SD SDI çıkışı olacaktır.
5.9.6
Video sinyali için black Level, kazanç, hue ayarları olacaktır.
5.9.7
4 adet analog mono dengeli (balanced) audio girişi olacaktır. Unbalanced girişli teçhizat teklif
edilmesi durumunda gerekli konverterler (75ohm-110 ohm converter) yüklenici tarafından
sağlanacaktır.
5.9.8
Çıkışta video ve ses arasında senkronizasyon bozukluğu olmayacaktır.
Frame Senkronlayıcı
5.10.1
Sayısal video girişleri ve çıkışları SMPTE 259M-C (270Mbit/s, 625/50i) SMPTE 292M
(1.485Gbit/s) ve SMPTE 424M (3Gbit\s, 1080p 50) standardında olacaktır.
5.10.2
Gelen video sinyalinin formatını otomatik olarak algılayabilecek ve gelen video formatına göre
çalışacaktır.
5.10.3
En az bir adet HD/SD SDI video girişe ve en az 2 adet HD/SD SDI video çıkışa sahip olacaktır.
5.10.4
SD/HD frame senkronlayıcı referans girişine uygulanan “Black Burst” ya da “tri level sync”
sinyaline göre video girişine uygulanan SD ve HD sinyali senkronlayacaktır.
5.10.5
Embedded ses bozulmadan ve ses de gecikme olmadan çıkışa yönlendirilebilecektir.
5.10.6
Embeded sinyal içindeki ses çözülerek ses kanalları üzerinde yer değiştirme ve kazanç ayarları
yapılabilecektir.
5.10.7
Aşağıda bulunan video kontrollerden en az bir satırdakini (ilgili satırdaki tüm kontrolleri)
yapmak mümkün olacaktır.
a. RGB kazanç
b. Y/Cb/Cr kazançları, Y/Cb/Cr ofsetleri, hue ayarları
c. Luminans kazancı, Krominans kazancı, Black Level ve hue ayarları
5.10.8
Giriş video sinyalinde problem olduğunda son iyi karede donma (freeze) özelliği bulunacaktır.
5.10.9
Teklif edilen frame senkronlayıcılardan 8 tanesi için iki kanal AES giriş sağlanacak olup, bu
girişler üzerinden alınan sesler video sinyali üzerine (embed edilecek) eklenecektir. Frame
senkronlayıcıların AES girişleri ve teklif edilen teknik şartnamenin 6.17 bölümünde özellikleri
verilen Analog\AES çeviricilerin çıkışları birbirine uygun olarak teklif edilecektir.
17
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
5.11
5.12
BTDB7-14-IH-40735
Frame Senkronlayıcı (Dolby E hizalama özellikli)
5.11.1
SD/HD frame senkronlayıcı referans girişine uygulanan “Black Burst” ya da “tri level sync”
sinyaline göre video girişine uygulanan SD ve HD sinyali senkronlayacaktır.
5.11.2
Sayısal video girişleri ve çıkışları SMPTE 259M-C (270Mbit/s, 625/50i) SMPTE 292M
(1.485Gbit/s) ve SMPTE 424M standardında olacaktır.
5.11.3
Teklif edilen frame senkronlayıcı HD SDI sinyali içine gömülmüş olan Dolby E ses sinyalinde
oluşabilecek kaymaları gidermek amacıyla kullanılacak olup, HD SDI arayüz içine gömülü olan
Dolby E sinyali algılacak, video frame’mine göre hizalayarak (Dolby E Header alignment) sesi ve
videosu tamamen senkronlanmış gömülü HD SDI çıkış sağlayacaktır.
5.11.4
En az bir adet HD/SD SDI video girişe ve en az 2 adet HD/SD SDI video çıkışa sahip olacaktır.
5.11.5
Giriş video sinyalinde problem olduğunda son iyi karede donma (freeze) özelliği bulunacaktır.
UP\DOWN Çevirici
5.12.1
Çeviricilerin video girişileri ve çıkışları SMPTE 292M ve SMPTE 259M-C stadartlarına uygun
olmalıdır.
5.12.2
Kart istendiğinde SD sinyalden HD sinyale çevirim yapabilecek (UP converter), istendiğinde HD
sinyali SD sinyale çevirebilecektir.
5.12.3
Down converter olarak konfigure edlidiğinde 720p/50 ve 1080i/50 formatlarındaki HD sinyali
SD 625/50 HZ sinyale çevirebilecektir.
5.12.4
UP converter olarak ayarlandığında SD 625/50 Hz video sinyalini (aynı anda biri seçilmek
üzere) HD 1080i/50 ve 720p/50 Hz HD sinyale çevirebilecektir.
5.12.5
Frame Senkronlayıcı özelliği olacak, referans girişine uygulanan “Black Burst” ya da “tri level
sync” sinyaline göre video girişine uygulanan SDI sinyali senkronlayacaktır.
5.12.6
SMPTE 259M-C SD SDI video çıkışlar (Down convert edilmiş) ve SMPTE 292M standardındaki
HD SDI video çıkışlar (up convert edilmiş) aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır.
a. Sinyal seviyesi
: 800mV
b. Return loss
: > 15 dB
5.12.7
Teklif edilen çeviriciler HD SDI Embedded audio giriş kabul edebilecek ve en az 2 grup
embedded audio desteği sağlayacaktır.
5.12.8
Video üzerinde up ya da down çevirim işlemi yapıldığında, audio sinyal çıkışta video sinyali
üzerine bindirilirken gerekli gecikmeler tolere edilerek, dudak senkronizasyonu (Lip sync)
sağlanacak şekilde embedded olarak çıkışa aktarılacaktır.
5.12.9
Gelen SDI sinyalindeki AFD (Active Format Description) verisini okuyabilme ve SDI çıkış üzerine
SMPTE 2016 standardında tanımlandığı şekilde AFD verisini yazabilme özellikleri olacaktır.
5.12.10 Çeviricilerin ARC (Aspect ratio converter) özelliği olacak ve çıkış 16:9 letterbox, 14:9 letterbox,
4:3 (center crop, cut ya da pan scan) ve anamorphic olarak ayarlanabilecektir.
5.12.11 HD’den (ITU 709) SD’ye (ITU 601) ve SD’den HD’ye renk uzayı çevrimi (ITU 709 ve ITU 601)
(color space conversion) yapabilecektir.
5.12.12 Aşağıda bulunan video kontrollerden en az bir satırdakini (ilgili satırdaki tüm kontrolleri)
yapmak mümkün olacaktır.
d. RGB kazanç
18
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
BTDB7-14-IH-40735
e. Y/Cb/Cr kazançları, Y/Cb/Cr ofsetleri, Hue ayarları
f.
5.13
Luminans kazancı, Krominans kazancı, Black Level ve hue ayarları
HD Up/Down/Cross Çevirici
Teklif edilen çeviricilerin video giriş ve çıkışları SMPTE 259M SMPTE 292M ve SMPTE 424M’ye
uygun olmalıdır.
5.13.2 Teklif edilen çeviriciler en az bir 3G/HD/SD SDI girişe ve en az iki adet 3G/HD/SD SDI çıkışa
sahip olacaktır.
5.13.3 Çeviriciler üzerinde HD 1080p/50, HD 1080i/50, HD 720p/50 sinyalleri arasındaki aşağıdaki tüm
5.13.1
kombinasyonlarda yüksek kalitede çapraz çevrim mümkün olacaktır.
5.13.4
Video Giriş
Video Çıkış
HD 1080p/50
HD 1080i/50
HD1080p/50
HD 720p/50
HD 1080i/50
HD 720p/50
HD 1080i/50
HD 1080p/50
HD 720p/50
HD 1080i/50
HD 720p/50
HD1080p/50
Çeviriciler üzerinde SD 625/50 sinyali ile HD 1080p/50, HD 1080i/50, HD 720p/50 sinyalleri
arasında aşağıdaki kombinasyonlarda yüksek kalitede UP ve Down çevrim mümkün olacaktır.
5.13.5
“UP Çevrim İşlemi
DOWN Çevrim işlemi
Video Giriş
Video Çıkış
Video Giriş
Video Çıkış
SD 625i/50
HD 1080i/50
HD1080i/50
SD 625i/50
SD 625i/50
HD 720p/50
HD 720p/50
SD 625i/50
SD 625i/50
3G 1080p/50
3G 1080p/50
SD 625i/50
Frame Senkronlayıcı özelliği olacak, referans girişine uygulanan “Black Burst” ya da “tri level
sync” sinyaline göre video girişine uygulanan SDI sinyali senkronlayacaktır.
5.13.6
Çevrimler sırasında standart resim boyutu oranı (aspect ratio) ayarlamaları (16:9, 4:3, vs..)
yapmak mümkün olacaktır.
19
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
5.13.7
BTDB7-14-IH-40735
Teklif edilen çeviriciler HD SDI Embedded audio giriş kabul edebilecek ve en az 2 grup
embedded audio desteği sağlayacaktır.
5.13.8
Video üzerinde up, down ya da cross çevirim işlemi yapıldığından, audio sinyal çıkışta video
sinyali üzerine bindirilirken gerekli gecikmeler tolere edilerek, dudak senkronizasyonu (Lip
sync) sağlanacak şekilde embedded çıkış verecektir.
5.13.9
Gelen HD ve SD SDI sinyalindeki AFD (Active Format Description) bilgisini okuyabilme ve SDI
çıkış üzerine AFD verisini yazabilme özellikleri olacaktır.
5.13.10 Aşağıda bulunan video kontrollerden en az bir satırdakini (o satırdaki tüm kontrolleri) yapmak
mümkün olacaktır.
a. RGB kazanç
b. Y/Cb/Cr kazançları, Y/Cb/Cr ofsetleri, Hue ayarları
c. Luminans kazancı (Y), Krominans kazancı (Chroma), Black Level ve hue ayarları
5.14 SD ve HD Frame Rate Çevirici
5.14.1
Teklif edilen çeviricilerin SMPTE 259M-C ve SMPTE 292M’e uygun en az birer adet video giriş
ve çıkışı olacaktır.
5.14.2
Teklif edilen çeviriciler girişe uygulanan SD 525i 59.94 Hz sinyali 625i 50 Hz’e ve 625i 50 Hz
sinyali 525i 59.94 Hz SD sinyale çevirebilecektir.
5.14.3
Teklif edilen çeviricilerin aşağıdaki HD video frame formatları arasındaki çevrimleri yapmaları
mümkün olacaktır.
5.14.4
a. 1080i 50 Hz
1080i 59.94Hz
b. 1080i 59.94 Hz
1080i 50 Hz
c. 720p 50
720p 59.94 Hz
d. 720p 59.94
720p 50 Hz
En az 8 kanal embedded Audio desteği olacaktır. Çıkıştaki embedded (gömülü) ses sinyali video
ile senkron olacaktır.
5.14.5
Çevirici kart tipinde ya da ayrı cihaz olarak önerilebilecektir.
5.15 Multiviewer Tip 1
5.15.1
Teklif edilen multiviewer sisteminin markası, modeli belirtilecek ve teknik şartnamede istenen
özellikleri nasıl sağladığı konusuna açıklık getirmek üzere kullanılan kartların adları ve sayıları
bilgileri de kapsayacak şekilde açıklayıcı bilgi verilecektir.
5.15.2
Anakumanda Merkezi Kontrol odasında kullanılacaktır.
5.15.3
Anakumanda Merkezine yeni monitör rafı yaptırılacaktır. Monitör rafında 12 adet 55” LCD
20
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
BTDB7-14-IH-40735
monitör bulunacaktır.
5.15.4
Monitörlerden 3 tanesinin her biri 6’ya bölünecek şekilde toplam 18 sabit kaynak tarafından
beslenecektir. Bu kaynaklar mevcut durumdaki VDA çıkışlarından alınacaktır.
5.15.5
Geriye kalan 9 monitörün her biri ise 12’ye bölünerek kullanılacak olup, toplam 108 kaynak
görüntülenebilecektir. Bu kaynaklar mevcut durumdaki VDA çıkışlarından alınacaktır.
5.15.6
Dolayısıyla teklif edilecek olan multiviewer cihazı 18 sabit kaynaktan 3 Monitörü 6’ya
bölünmüş şekilde ve 108 sabit kaynaktan 9 monitörü 12’ye bölünmüş şekilde
görüntüleyebilecektir.
5.15.7
Teklif edilen multiviewer sistemi teknik şartnamenin resim monitörleri 5.15.4 bölümündeki
55” Renkli LCD (TFT) Monitör ile çalışacak olduğundan, uygun arayüzde teklif edilecektir.
5.15.8
Multiviewer sisteminin video girişleri HD SDI (SMPTE 424 M 3Gbit/s, SMPTE 292M 1.5 Git/s)
ve SD SDI (259M-C 270 Mbit/s) sinyallerini otomatik olarak algılayarak kabul edecektir.
5.15.9
Multiviewer sistemi 1920x1080p 50Hz HD, 1920x1080i 50 hz HD, 1280x720p 50 HD ve SD
720x576i 50hz SD formatlarında sinyalleri görüntüleyebilecektir.
5.15.10 Her bir çıkış en az 1920*1080 çözünürlüğünü destekleyecektir.
5.15.11 Teklif edilecek multiviewer kart tipi olup video matriks kasasına konulabileceği gibi, kart tipi
olup kendi kasasında çalışan ayrı bir ünite olarak da teklif edilebilir. Ayrı cihaz kasasında teklif
edilmesi durumunda kartın takılacağı kasalar redundant güç kaynağı ile birlikte teklif
edilecektir.
5.15.12 İlgili video monitörler Anakumanda Kontrol odasında ve multiviewer cihaz kasası cihaz
odasında konumlandırılacağından, gerekli olan dönüştürücü ve uzatma aparatları (kablo,
konektör, dönüştürücü, vs. ) yüklenici tarafından sağlanacaktır.
5.15.13 Multiviewer cihazının video çıkış ekran ayarları (monitörlenen giriş sayısı, her bir girişin ekran
boyutu ve düzeni vb.) kullanıcı tarafından değiştirilebilecektir.
5.15.14 Ekran üzerine sayısal ve analog saat bindirme mümkün olacaktır. Bu saat, sistem saatiyle
tetiklenebilecektir (Dışardan zaman bilgisi almak için LTC girişi bulunacaktır).
5.15.15 Çoklu bölünmüş ekran üzerinde her bir HD\SD SDI video kaynağı için en az 8 adet ses
göstergesi olacaktır.
5.16 Multiviewer Tip 2
5.16.1
Teklif edilen multiviewer sisteminin markası, modeli belirtilecek ve teknik şartnamede istenen
özellikleri nasıl sağladığı konusuna açıklık getirmek üzere kullanılan kartların adları ve sayıları
bilgileri de kapsayacak şekilde açıklayıcı bilgi verilecektir.
5.16.2
Bu ihale kapsamında 4 adet Devamlılık reji kurulacaktır.
5.16.3
Her bir Devamlılık rejisi için kaynakların görüntülenmesinde Multiviewer sistemi
21
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
BTDB7-14-IH-40735
kullanılacaktır. Cihaz harici bir kasa içinde olduğunda yedek güç kaynağı da sağlanacaktır.
Dahili olarak matriks kasasına konulduğunda ise, bu kasada yedekli güç kaynağı mutlaka
bulunacaktır.
5.16.4
Her bir rejide 3’er adet 55” LCD monitör bulunacaktır. Devamlılık rejilerindeki 55”
monitörlerde
devamlılık
masalarının
kontrol
panellerinden
seçilecek
kaynaklar
görüntülenecektir.
5.16.5
Multiviewer sisteminin video girişleri HD SDI (SMPTE 424 M 3Gbit/s, SMPTE 292M 1.5 Git/s)
ve SD SDI (259M-C 270 Mbit/s) sinyallerini otomatik olarak algılayarak kabul edecektir.
5.16.6
Multiviewer sistemi 1920x1080p 50Hz HD, 1920x1080i 50 hz HD, 1280x720p 50 HD ve SD
720x576i 50hz SD formatlarında sinyalleri görüntüleyebilecektir.
5.16.7
Her bir reji için 3 tane minimum 55” LCD monitör teklif edilecektir. Bu monitörlerin herbiri
duruma göre 4’e bölünecek şekilde kullanılacak olup, mönitörün birinin arızalanması
durmunda diğer iki mönitör 6’ya bölünerek de kullanılabilecektir. Dolayısıyla toplamda 12
adet kaynak aynı anda görüntülenebilecektir. Görüntülenmek istenen 12 kaynaktan iki ya da
üç tanesi sabit kaynaktır. Diğerleri ise video matriks ve devamlılık masalarından seçilebilen
kaynaklardır.
5.16.8
Multiviewer sistemi 12 kaynakdan Devamlılık masasının kontrol paneli preset busındaki tuş
sayısı kadarıyla senkron çalışacabilecektir.
5.16.9
Teklif edilen Multiviewer sistemi devamlılık masası kontrol paneli üzerinde bulunan preset
bus’la senkron çalışacak ve preset busa seçilen kaynaklar otomatik olarak multiviewer
sisteminde tally ve kaynak isimleriyle birlikte görüntülenecektir.
5.16.10
Devamlılık Masası video matriks sisteminin tüm kaynaklarına erişebilir olduğundan devamlılık
masası kontrol paneli üzerinden seçilen tüm kaynaklar multiviewer sisteminde hiçbir kaynak
sınırlaması olmadan görüntülenebilecektir.
5.16.11
Multiviewer sisteminde aynı anda görüntülenecek kaynak sayısı en az ana kumanda masası
kontrol paneli üzerindeki preset bus’daki kaynak tuş sayısı kadar olacaktır.
5.16.12
4 ayrı reji görüntülemesi birbirinden bağımsız olacak şekilde yapılandırılacak, her rejideki her
video monitöre devamlılık masası kontrol paneli ile seçilen tüm kaynaklar seçilebilir olacaktır.
Dolayısıyla video monitörlere yönlendirilen kaynaklarda sınırlama olmayacak biçimde
multiviewer sistemi yapılandırılacaktır.
5.16.13
Monitörlerden birinin arızalanması
durumunda bu monitördeki
görüntüler diğer
monitörlerden herhangi birine aktarılacak, bu durumda aktarılan monitör yeniden bölünerek
çalışabilecektir.
5.16.14
Multiviewer sistemi dinamik UMD ve tally özelliğine sahip olacak ve seçilen kaynak isimleri
22
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
BTDB7-14-IH-40735
görülecektir. Ayrıca statik olarak da metin yazılabilecektir.
5.16.15
Monitör edilen kaynaklardan herhangi biri masa çıkışına seçildiğinde UMD’ler renk
değiştirecektir. (iki farklı rengi(kırmızı ve yeşil) gösterme kabiliyetine sahip olacak.)
5.16.16
Ekran üzerine analog ve sayısal saat bindirme mümkün olacaktır. Bu saat, sistem saatiyle
tetiklenebilecektir (Dışardan zaman bilgisi almak için LTC girişi bulunacaktır).
5.16.17
Tek bir kaynağı birden fazla monitörlemek mümkün olacaktır.
5.16.18
Multiviewer sisteminde kullanılacak monitörler ile PGM, PVW ve yayın dönüşünü izlemek
amaçlı Tvset firma tarafından yaptırılacak ve taslak çizimleri ekte verilen monitör rafına
yerleştirilecek olup tüm tutturma aparatları firma tarafından sağlanacaktır.
5.16.19
Çoklu bölünmüş ekran üzerinde her bir video kaynağı için en az 8 adet ses göstergesi
olacaktır.
5.16.20
Teklif edilecek multiviewer kart tipi olup video matriks kasasına konulabileceği gibi, kart tipi
olup kendi kasasında çalışan ayrı bir ünite olarak da teklif edilebilir. Ayrı cihaz kasasında teklif
edilmesi durumunda kartın takılacağı kasalar redundant güç kaynağı ile birlikte teklif
edilecektir.
5.16.21
İlgili video monitör Devamlılık rejilerde ve multiviewer cihaz kasası cihaz odasında
konumlandırılacağından, gerekli olan dönüştürücü ve uzatma aparatları (kablo, konektör,
dönüştürücü, vs. ) yüklenici tarafından sağlanacaktır.
5.17 Multiviewer Tip 3
5.17.1
Teklif edilen multiviewer sisteminin markası, modeli belirtilecek ve teknik şartnamede istenen
özellikleri nasıl sağladığı konusuna açıklık getirmek üzere kullanılan kartların adları ve sayıları
bilgileri de kapsayacak şekilde açıklayıcı bilgi verilecektir.
5.17.2
Eurovision Bağlantı Merkezi Kontrol odasında kullanılacaktır.
5.17.3
Eurovision Bağlantı Merkezi Kontrol odasına yeni monitör rafı yaptırılacaktır. Monitör rafında
6 adet 55” LCD monitör bulunacaktır.
5.17.4
6 adet monitörün her biri 9’a bölünerek kullanılacaktır. Kaynaklar ise 18 adet IRD çıkışı, 24
adet yeni matriks çıkışıdır.
5.17.5
Teklif edilen multiviewer sistemi dinamik ve statik UMD özelliği bulunacaktır. Sabit olan
gelişlerde kaynak isimleri sabit olarak girilirken, video matriksten alınan kaynak isimleri ekrana
yansıtılacaktır.
5.17.6
Monitör bölümlendirilmeleri video şemada verilen düzende olacak şekilde yapılacaktır.
5.17.7
Teklif edilen multiviewer sistemi teknik şartnamenin resim monitörleri 5.15.4 bölümündeki
55” Renkli LCD (TFT) Monitör ile çalışacak olduğundan, uygun arayüzde teklif edilecektir.
5.17.8
Multiviewer sisteminin video girişleri HD SDI (SMPTE 424 M 3Gbit/s, SMPTE 292M 1.5 Git/s)
ve SD SDI (259M-C 270 Mbit/s) sinyallerini otomatik olarak algılayarak kabul edecektir.
23
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
5.17.9
BTDB7-14-IH-40735
Multiviewer sistemi 1920x1080p 50Hz HD, 1920x1080i 50 hz HD, 1280x720p 50 HD ve SD
720x576i 50hz SD formatlarında sinyalleri görüntüleyebilecektir.
5.17.10 Her bir çıkış en az 1920*1080 çözünürlüğünü destekleyecektir.
5.17.11 Multiviewer cihazının video çıkış ekran ayarları (monitörlenen giriş sayısı, her bir girişin ekran
boyutu ve düzeni vb.) kullanıcı tarafından değiştirilebilecektir.
5.17.12 Ekran üzerine sayısal ve analog saat bindirme mümkün olacaktır. Bu saat, sistem saatiyle
tetiklenebilecektir (Dışardan zaman bilgisi almak için LTC girişi bulunacaktır).
5.17.13 Çoklu bölünmüş ekran üzerinde her bir video kaynağı için en az 8 adet ses göstergesi olacaktır.
5.17.14 Multiviewer cihaz kasası redundant güç kaynağı ile birlikte teklif edilecektir.
5.17.15 İlgili video monitörler Eurovision Bağlantı Merkezi Kontrol odasında ve multiviewer cihaz
kasası cihaz odasında konumlandırılacağından, gerekli olan dönüştücü ve uzatma aparatları
(kablo, konektör, dönüştürücü, vs. ) yüklenici tarafından sağlanacaktır.
5.18 Multiviewer Ünitesi Kontrol Paneli
Teklif edilecek multiviewer ünitelerinin uzaktan kontrolü için Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer
5.18.1
alan sayıda multiviewer kontrol paneli teklif edilecektir.
5.18.2
Söz konusu multiviewer kontrol paneli kurulacak cihaz konsollarına yerleştirilecektir.
5.18.3
Multiviewer ünitesi kontrol paneli ile birlikte daha önceden hazırlanan monitor layoutlar
çağrılabilecektir.
Teklif edilecek kontrol paneli ile bu ihale kapsamında teklif edilen herbir multiviewer
5.18.4
cihazının ayrı ayrı kontrolü mümkün olacaktır.
5.19 Resim Monitörleri ve Aksesuarları
Genel
5.19.1
a. Önerilecek teçhizat ITU-R, EBU standartlarına uygun olacaktır.
b. Her bir monitör için kullanım kitabı sağlanacaktır.
c. Her tip teçhizat için 1’er adet ölçü-bakım kitabı verilecektir.
d. Teçhizatın giriş ve çıkış video konnektör tipleri BNC olacaktır.
e. SDI girişler SMPTE 424, SMPTE 292M ve SMPTE 259M-C standardına uyumlu olacaktır.
f.
23”-24” PGM ve PVW Monitörlerinde 2 renk rahatça görünür büyüklükte tally ışığı
olacaktır.
g. HD monitörlerin hangi formatları destekledikleri belirtilecek ve HD özelliği herhangi bir
şifreye ihtiyaç duymaksızın her zaman kullanılabilir durumda açık olacaktır. Monitör
üzerinde bulunan bütün özellikler aktif ve kullanılabilir durumda (şifresiz) olacaktır.
h. Teklifle birlikte önerilecek teçhizata ait broşür ve kataloglar verilecektir.
i.
Tüm remote kontrol kabloları, güç kabloları ve konnektörler sağlanacaktır.
j.
Güç konnektörleri European tip olacaktır.
k. Teklif edilen monitörlerin her birinden 1 adet numune gerekli görüldüğünde demo
24
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
BTDB7-14-IH-40735
amacıyla firma tarafından değerlendirme aşamasında temin edilecek ve TRT teknik
elemanları tarafından bilfiil kullanılarak test edilecektir. Bu test sonucu değerlendirmede
etkili olacaktır.
l.
Tüm monitörler broadcast kalitesinde 7x24 çalışmaya uygun olacaktır.
17” LCD Monitör
5.19.2
a. Monitörler renkli flat panel 17” LCD (TFT) olacaktır.
b. Monitörler rack’a monte edilebilecek şekilde teklif edilecektir.
c. Aşağıdaki teknik şartlar sağlanacaktır:
Çözünürlük
: en az 1280x768 olacaktır.
Parlaklık
: 240 cd/m² (en az )olacaktır.
Görme açısı yatayda
: en az +,- 80º, dikeyde en az +,- 80º
Tepki süresi
: en fazla 8 ms olacaktır.
Color number
: Minimum 16 milyon
d. 17” monitörlerde en az 1 adet analog PAL kompozit video (loop-through veya loop out
çıkışlı) girişi ve 2 adet HD/SD-SDI (1 giriş loop-through özellikli veya loop out çıkışlı) girişi
bulunacaktır.
e. Monitörlerlerin fiziksel boyutları 16:9/16:10/15:9 oranı formatında olacaktır. 4:3 formatı
seçilebilir olacaktır.
f.
Monitörlerin ön panelinde veya menülerinde renk, parlaklık ve kontrast ayarları
bulunacaktır. Monitör ayarları ayrı bir kontrol ünitesiyle yapılmayacaktır.
g. Off-tube odaları için 8 adedinde embedded sesi dinlemek için dahili hoparlör ve kulaklık
girişi bulunacaktır.
23”-24” LCD Monitör
5.19.3
a) 24’’ Renkli LCD (TFT) Monitörler monitör rafı için askı aparatı ile birlikte monitör raflarına
monte edilebilecek şekilde teklif edilecektir. Fiziksel boyutları 16:9 veya 16:10 veya 15:9
oranında olacaktır.
b) Monitörler flat panel LCD (TFT) olacaktır.
c) Teklif edilecek monitörlerde tally ışığı olacaktır.
d) 24’’ monitörlerde en az 1 adet analog PAL kompozit video (loop-through veya loop out
çıkışlı) girişi ve 2 adet HD/SD-SDI (1 giriş loop-through veya loop out özellikliı) girişi
bulunacaktır.
e) Monitörlerin ön panelinde veya menülerinde renk, parlaklık ve kontrast ayarları
bulunacaktır. Monitör ayarları ayrı bir kontrol ünitesiyle yapılmayacaktır.
f)
Aşağıdaki teknik şartlar sağlanacaktır:
Çözünürlük en az
: 1920x1080 olacaktır.
Parlaklık
: en az 330 cd/m² olacaktır.
25
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
BTDB7-14-IH-40735
Kontrast oranı
: en az 800:1 olacaktır.
Görme açısı
: yatayda en az +,- 80º, dikeyde en az +,- 80º olacaktır.
Tepki süresi
: en fazla 14 ms olacaktır.
Color Number
::min 16 Milyon
55” LCD (TFT) Monitör
5.19.4
a) Devamlılık, Eurovision ve Anakumanda Rejilerinde kullanılacak kaynak monitörleri 55”
boyutlarında olacaktır;
b) Monitörler flat panel LCD (TFT) olup, askı aparatı ile monitör raflarına monte edilebilecek
şekilde teklif edilecektir.
c) Monitörlerde en az 1 analog PAL kompozit video girişi ve 1 HD/SD-SDI girişi bulunacaktır.
d) Monitörlerin ön panelinde veya menülerinde renk, parlaklık ve kontrast ayarları
bulunacaktır. Monitör ayarları ayrı bir kontrol ünitesiyle yapılmayacaktır.
e) Monitörlerin ekran fiziksel boyutları 16:9/15:9 veya 16:10 oranı formatında olacaktır.
f)
Aşağıdaki teknik şartlar sağlanacaktır:
Çözünürlük en az
: 1920 X 1080 olacaktır.
Maksimum Parlaklık
: en az 450 cd/m² olacaktır.
Kontrast oranı
: en az 4000:1 olacaktır.
Görme açısı
: yatayda en az 178º, dikeyde en az 178º olacaktır.
g) En az 8 kanal Embedded Audio seviye göstergesi olacaktır.
Referans Monitörü
5.19.5
a)
Grade-1 (Class-A) veya eşdeğeri kalitede refererence monitörü teklif edilecektir.
b)
Monitörler masa üzerinde kullanılabilecek şekilde aparatlarıyla birlikte teklif edilecektir.
c)
Teklif edilecek monitörün en az 2 adet SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 259M
standardına uyumlu 3G/HD/SD SDI video girişi olacaktır.
d)
Teklif edilecek monitör LCD panel ya da OLED olacaktır.
e)
Teklif edilecek monitör 576i 50 Hz, 1080i 50 Hz, 1080p50 Hz, 720p 50Hz, formatlarındaki
video sinyalleri ile çalışacaktır.
f)
Teklif edilecek monitörün; renk, video giriş seçme vb kontrolleri monitör üzerinden
yapılabilecektir. Eğer bu sağlanamıyor ve söz konusu kontroller için ayrı bir kumanda
ünitesi gerekiyorsa bu kumanda ünitesi her bir monitör için ayrı ayrı sağlanacaktır.
g)
Monitör en az aşağıdaki özellikleri sağlayacaktır:
Çözünürlük: 1920*1080
Screen Size (Diagonal): 16”-21”
Panel Drive: RGB 10 Bit (True 10 bit)
26
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
BTDB7-14-IH-40735
5.20 Multi Format 3G/HD/SD Video ve Ses Sinyal Analizörü Tip 1
5.20.1
5.20.2
Cihazın SMPTE 424M, 292M ve SMPTE 259M-C standartlarına uygun iki adet HD/SD SDI ve 2
adet PAL kompozit girişi olacaktır.
Aynı anda iki video kaynağı ile ilgili ölçümler ekranda görüntülebilecektir. (1 Analog ve 1
HD/SD, 2 adet HD\SD video kaynağı). Bu girişler A\B kanalı olarak seçilebilecektir.
5.20.3
HD ve SD sinyaller otomatik olarak algılanacaktır.
5.20.4
SMPTE 274M ve SMPTE 296M standartlarına göre 1080p/50, 1080i/50 ve 720p/50 sinyal
formatlarında ölçümler yapılabilecektir. Bu sinyal formatları ekranda otomatik olarak
algılanarak gösterilecektir.
5.20.5
Teklif edilen multiformat analizörler SMPTE 424M, SMPTE 292M ve SMPTE 259M-C SDI
sinyalleri için Eye pattern ölçümü yapılabilecek ve jitter değeri gösterilebilecektir.
5.20.6
Sinyal analizörü üzerinde video sinyali ile referans sinyali arasındaki gecikme ölçülebilecektir.
5.20.7
Teklif edilecek sinyal analizörleri, Waveform, Vector, Gamut, Ses (Audio), Video (Picture),
Timing ve Data Analiz ölçümlerini dahili XGA TFT Renkli LCD display üzerinde tam ekran ve
bölünmüş çoklu ekranda (en az dörde bölünmüş olarak) gösterebilecektir.
5.20.8
Real-time alarm özelliği olacaktır. Ayarlanabilen limitler, zaman bildirimi ve peak değer
bilgileri raporlanabilecektir.
5.20.9
Video monitör için çıkışı olacaktır.
5.20.10
Ethernet ve USB girişi olacaktır.
5.20.11
Cihazın harici (Black Burst veya Tri –Level Sync) referans girişi bulunacaktır.
5.20.12
Teklif edilen cihazların bir adedi için 3Gbit\s HD\SD Colour Bar test pattern üretmek mümkün
olacaktır.
5.20.13
Cihaz 19” raka monte edilebilecektir. Gerekli kit teklif edilecektir.
5.20.14
SDI içinde gömülü 16 ses kanallını (embedded audio), analog, sayısal (AES/EBU), Dolby
E/Dolby D/Dolby D+ formatlarındaki ses ölçülüp monitör edilebilecektir.
5.20.15
Cihazın test ve ölçüm amaçlı en az 1 adet stereo analog ses (1 adet A/B kanalı), 4 adet
AES/EBU sayısal ses girişi olacaktır.
5.20.16
Cihazın dinleme (monitoring) amaçlı en az 4 adet AES/EBU sayısal ses çıkışı ve 8 adet analog
ses çıkışı olacaktır. Bu çıkışlara stereo veya surround ses yönlendirilebilecektir.
5.20.17
Cihazın kulaklık çıkışı olacaktır ve seçilen ses dinlenebilecektir.
5.20.18
Cihazın, SDI girişinden gelen 16 kanal gömülü (embedded) ses, en az 1 adet analog ses
girişinden gelen L/R veya 2 mono kanallı ses, en az 4 adet AES/EBU sayısal ses girişlerinden
gelen 8 kanallı ses sinyalleri için 16 kanala kadar ses seviyesini gösteren bar göstergesi
olacaktır.
5.20.19
AES ya da video sinyali içine gömülü (embedded audio) Dolby E, Dolby Digital (AC-3), Dolby
27
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
BTDB7-14-IH-40735
Digital Plus formatındaki ses sinyalleri dekode edilebilecek, sinyal seviyeleri ölçülebilecek ve
Dolby veri analizi yapılabilecektir.
5.20.20
Cihazın Dolby E senkronizasyon testi için “guard band meter” özelliği olacaktır. Dolby kodlu
sinyal için video sinyal ile “line position” testi yapılabilecektir.
5.20.21
Cihaz ile ITU-R-1770 ve/veya EBU R128 standartlarına uygun olarak loudness ölçümleri için
Loudness meter özelliği olacaktır.
5.20.22
Loudness analizi için en az 30 saat veri saklama ve bu veriyi harici USB flash diske kopyalama
özelliği olacaktır.
5.21
5.20.23
HD-SDI video sinyalindeki VANC metadata ve Dolby metadata bilgisi kontrol edilebilecektir.
5.20.24
Cihaz aşağıdaki ses teknik özelliklerini sağlayacaktır.
a. Analog Giriş
: dengeli (balanced), XLR-3
b. Maximum Giriş Seviyesi
: +24dBu
c. Giriş Empedansı
: >20kΩ
d. Sayısal Ses Giriş/Çıkış
: AES3 dengeli (balanced) veya AES3-id (unbalanced)
Multi Format 3G/HD/SD Video ve Ses Sinyal Analizörü Tip 2
5.21.1
Kurulacak olan 3 adet Devamlılık rejilerinde kullanılacaktır.
5.21.2
Cihazın SMPTE 424M, 292M ve SMPTE 259M-C standartlarına uygun iki adet HD/SD SDI ve 2
adet PAL kompozit girişi olacaktır.
5.21.3
Aynı anda iki video kaynağı ile ilgili ölçümler ekranda görüntülebilecektir. (1 Analog ve 1
HD/SD, 2 adet HD\SD video kaynağı). Bu girişler A/B kanalı olarak seçilebilecektir.
5.21.4
HD ve SD sinyaller otomatik olarak algılanacaktır.
5.21.5
SMPTE 274M ve SMPTE 296M standartlarına göre 1080p/50, 1080i/50 ve 720p/50 sinyal
formatlarında ölçümler yapılabilecektir. Bu sinyal formatları ekranda otomatik olarak
algılanarak gösterilecektir.
5.21.6
Teklif edilecek sinyal analizörleri Waveform, Vector, Gamut, Ses (Audio), Video (Picture),
Timing ve Data Analiz ölçümlerini dahili XGA TFT Renkli LCD display üzerinde tam ekran ve
bölünmüş çoklu ekranda (en az dörde bölünmüş olarak) gösterebilecektir.
5.21.7
Video monitör için çıkışı olacaktır.
5.21.8
Ethernet ve USB girişi olacaktır.
5.21.9
Cihazın harici (Black Burst veya Tri –Level Sync) referans girişi bulunacaktır.
28
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
BTDB7-14-IH-40735
5.21.10 Cihaz 19” raka monte edilebilecektir. Gerekli kit teklif edilecektir.
5.21.11 SDI embedded, Analog ve AES/EBU formatlarındaki ses ölçülüp monitör edilebilecektir. Analog
giriş için en az 2 kanal, AES/EBU ve embedded sinyal formatlarındaki girişler için en az 8 kanal
sesin gösterilebildiği bar göstergesi olacaktır.
5.21.12 Cihazın dinleme (monitoring) amaçlı en az 4 adet AES/EBU sayısal ses çıkışı ve 8 adet analog
ses çıkışı olacaktır.
6.
SES TEÇHİZATI
6.1
Multiformat (ANALOG-AES/EBU-MADI) Audio Router
6.1.1
Teklif edilen multiformat audio router cihazının markası, modeli, giriş ve çıkış kartlarının model
numaraları ve sayıları, crosspoint kartının modeli ve sayısı belirtilecektir.
6.1.2
Multiformat audio router, video router kasasından ayrı bir kasada en az 32x32 Stereo Analog128x128 AES/EBU- 4x4 MADI (AES10 standardında, 48kHz örnekleme frekansında 64 mono
kanallı) giriş ve çıkış özelliğine sahip olacaktır. Audio router cihaz kasası, gelecekteki ihtiyaçlar
için genişleme kapasitesine sahip olacaktır.
6.1.3
Audio router cihazı yayına giden sesin yönlendirilmesi amacıyla kullanılacağından senkron
tipte olacaktır ve minimum 24 bit ve 48kHz örnekleme frekansında çalışacaktır.
6.1.4
Audio router cihazı, farklı ses formatlarındaki (Analog, AES ve MADI) girişlerden gelen ses
sinyallerini farklı ses formatlarındaki (Analog, AES ve MADI) çıkışlara yönlendirebilecek ve
anahtarlama sırasında ve sonrasında seste bozulma, çatlama ve klik, çat, pat vb. herhangi bir
ses ve senkron sorunu olmaksızın kullanılabilecektir. Bunun için uygun özellikte giriş, çıkış,
crosspoint, kontrol vb. kartlar kullanılacak ve cihaz içi ve harici referans sinyal dağılımı uygun
olacaktır.
6.1.5
Audio router cihazı, Dolby kodlu sinyalin bozulmadan iletilmesine uygun olarak tasarlanmış
olacaktır.
6.1.6
Audio router cihazında tüm stereo analog, AES ve MADI girişlerinden gelen ses kanalları mono
olarak (mono breakaway, level modları vb. şekilde) kullanılabilecektir. Yani, AES ve stereo
analog ses sinyallerinin L ve R kanalları birbirinden bağımsız olarak farklı çıkışlara
yönlendirilebilecektir. Benzer şekilde router cihazına analog mono olarak giren bir ses AES L ve
R kanallarından istenilene ya da her ikisine de yönlendirilebilecektir.
6.1.7
Audio router cihazında mono, stereo ve surround PCM kaynaklar için farklı levellar
tanımlanabilecektir ve yeterli sayıda level özelliği olacaktır.
6.1.8
Audio router cihazı ile surround PCM kaynağı (3 AES), istenen surround PCM çıkışa (3 AES)
kontrol paneli üzerinden tek tuşla yönlendirilebilecek şekilde konfigürasyonu yapılabilecektir.
6.1.9
Audio router cihazının, sağ ve sol kanallar arasında mono mixing, swapping, L to both, R to
both ve kazanç ayarı yapma ve faz çevirme (analog) özelliği olacaktır.
6.1.10
Cihazın AES ses giriş ve çıkışları, AES/EBU standardında 24bit, 48kHz, AES3 (110Ω, dengeli)
formatında olacaktır.
6.1.11
Cihazın AES ses girişlerinde Sample Rate Convertor (SRC) özelliği olacaktır. Cihazın girişlerinde
SRC özelliği yoksa harici çeviricilerle de sağlanabilecektir.
29
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
BTDB7-14-IH-40735
6.1.12
Cihazın MADI giriş ve çıkışları AES10 standardında olacaktır ve 48kHz örnekleme frekansında
64 kanallı en az 4 adet MADI girişi ve en az 4 adet MADI çıkışı olacaktır.
6.1.13
Cihazın MADI giriş ve çıkışları BNC, 75Ω tipte olacaktır, bağlantı koaksiyel kablo ile yapılacaktır.
6.1.14
Cihazın, harici senkronlama için gerekli video referans ve/veya AES referans (DARS) girişleri
olacaktır.
6.1.15
Cihazın analog ses giriş ve çıkışları aşağıdaki teknik özellikleri sağlayacaktır:
a.
Frekans tepkesi
: ≤ ±0.3dB (20Hz-20kHz aralığında)
b.
Crosstalk
: ≤ - 90dB
c.
A/D ve D/A çevirici
: 24 bit
6.1.16
Teklif edilen audio router cihazı 7x24 çalışabilecek şekilde tasarlanmış olup redundant güç
kaynağına ve redundant kontrol kartına sahip olacaktır. Güç kaynağında ve kontrol kartında
oluşacak herhangi bir arıza durumunda redundant güç kaynağına ve redundant kontrol kartına
otomatik geçiş özellikleri bulunacaktır ve arızalı modül değiştirilirken audio router cihazının
kapatılmasına gerek olmayacaktır.
6.1.17
Teklif edilen audio router cihazı aşağıda belirtilen şartlardan birini sağlayacaktır:
a.
b.
Teklif edilen audio router cihazı eğer tüm giriş ve çıkışlar için tek bir crosspoint kartına
sahipse, ana crosspoint kartının arızası durumunda otomatik geçiş özellikli % 100 yedekli
“redundant cross point” kartına sahip olacaktır.
Teklif edilen audio router cihazı birden fazla crosspoint kartına sahip olacak şekilde bir
mimaride tasarlanmışsa, crosspoint kartlarından birinin arızası durumunda otomatik
geçiş özellikli 1 adet redundant crosspoint kartı bulunucak ve ayrıca sistemdeki diğer
crosspoint kartlarının arızalanması ihtimaline binaen geriye kalan crosspoint kartları
sayısınca crosspoint kartı “spare” olarak teklif edilecektir.
6.1.18
Cihaz enerji kesinti olması halinde konfigürasyonu hafızasında tutma “source memory” özelliği
olacaktır ve tekrar açıldığında en son programlanmış hali ile tekrar devreye girecektir.
6.1.19
Cihazın konfigürasyon ve uzaktan kontrol yazılımları olacaktır ve yazılımlar lisanslı verilecektir.
6.1.20
Cihazın uzaktan kontrol yazılımında, cihazda oluşabilecek arızaları gösteren arayüzü olacaktır.
6.1.21
Cihaz üzerinde kritik arıza durumlarını bildiren ışıklı göstergeleri olacaktır.
6.1.22
Audio router cihazı için teklif edilen tüm kontrol paneller aşağıdaki özellikleri sağlayacaktır:
a.
19” genişliğinde olacaktır.
b.
Kontrol panellerin butonları, atanan isimler/fonksiyonlar/level vb. tanımlamalar text
olarak -etiketlemeye ihtiyaç olmaksızın- otomatik görünebilecek şekilde LCD
göstergeli olacaktır.
c.
Kontrol paneller üzerinde, fonksiyon özelliklerinin atanabileceği butonlar olacaktır.
d.
Kontrol paneller mono breakaway modda çalışabilecektir, gelen ses sinyalinin L ve R
kanalları farklı çıkışlara seçilebilecektir.
e.
Kontrol paneller stereo kaynağı (1 AES veya stereo analog giriş) istenen stereo çıkışa
(1 AES veya stereo analog çıkış), benzer şekilde surround PCM kaynağı (3 AES giriş)
istenen surround PCM çıkışa (3 AES çıkış) tek tuşla yönlendirebilecek şekilde
konfigüre edilebilecektir.
f.
Kontrol paneller ile multiformat audio router cihazının analog, AES, MADI tüm
girişleri seçilebilir olacaktır. Kontrol paneller tüm girişleri seçme imkanı için page
30
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
BTDB7-14-IH-40735
oluşturma mantığı ile çalışabilecektir, page’ler arası erişim panel üzerinde ileri/geri
şeklinde yapılabilecektir.
6.2
6.1.23
Teknik kontrol üniteleri için teklif edilecek teknik kontrol paneli üzerinde en az 48 adet LCD
butonu ve en az 2 adet LCD/OLED display ve potları olacaktır veya Panel üzerinde en az 28
adet LCD buton ve buna ek olarak en az 6 satırlık durum (status) göstergesi bulunacaktır.
Kontrol panel istenirse XY panel olarak da konfigürasyonu yapılabilecektir.
6.1.24
Teklif edilecek 8’li multi-bus paneller ile audio routerin en az sekiz çıkışını kontrol etmek ve
routerın tüm girişlerinden istenilenleri bu çıkışlara yönlendirmek için kullanılacaktır. Panel
üzerinde source, destination ve fonksiyon için en az 32 adet LCD butonu olacaktır.
6.1.25
Teklif edilecek XY kontrol paneli istenilen girişi istenilen çıkışa seçmek için kullanılacaktır.
Kontrol paneli üzerinde en az 24 adet LCD butonu ve destination, source ve level vb. gösteren
LCD/OLED display/displayler olacaktır.
6.1.26
Cihaz kasası 19” raka monte edilebilir tipte olacaktır. Cihazın yüksekliği “RU” olarak
belirtilecektir.
Voice-over ve Audio Processor Ünitesi
6.2.1
Amaç: Voice-over ve audio processor ünitesi, video router cihazından yönlendirilerek gelen
video sinyalinin gömülü ses kanallarındaki doğal ses (efekt) ile, harici ses girişlerinden ya da
video girişinden gelen sinyalin gömülü ses kanallarındaki spiker sesinin, işbu şartnamede ve
ekteki iş akış şemasında belirtilen şekilde işlenerek yayına hazır hale getirilmesi amacıyla
kullanılacaktır.
6.2.2
Voice-over ve audio processor ünitesi; cihaz kasasına takılan tipte tek kart veya raka monte
edilebilir tipte cihaz (birçok kartın kaskad bağlandığı çözümler kullanılmayacaktır) ve raka
monte edilebilir tipte kontrol panelinden oluşacaktır.
6.2.3
Voice-over ve audio processor ünitesinin en az 1 adet SD/HD-SDI girişi, en az 1 adet SD/HD-SDI
çıkışı, en az 2 adet AES/EBU (AES) ses girişi ve en az 4 adet AES/EBU (AES) ses çıkışı ve referans
girişi olacaktır.
6.2.4
Voice-over ve audio processor ünitesi AES ses giriş ve çıkışları AES/EBU 24 bit, 48 kHz sayısal
ses, AES3 veya AES3id standardında olacaktır.
6.2.5
Voice-over ve audio processor ünitesi, gelen video sinyalinin formatını otomatik olarak
algılayacaktır. Hem SD hem de HD video formatında çalışabilecektir, video giriş ve çıkışları
aşağıdaki standartları sağlayacaktır:
6.2.6
6.2.7
a. SMPTE 259M standardında 270Mbps SD SDI video sinyali,
b. SMPTE 424M, SMPTE 292M standardında 3 Gb/s ve 1.5Gb/s HD SDI video sinyali
c. SMPTE 299M/272M-A embedded audio
Voice-over ve audio processor ünitesi, video sinyalinde gömülü 16 ses kanalı (embedded
audio) ve en az 2 adet AES sayısal ses girişinden gelen 4 ses kanalı olmak üzere toplam en az
20 ses kanalından istenenler teknik şartnamede ve ekteki iş akış şemasında belirtilen şekilde
işlenerek ve/veya istendiğinde herhangi bir işlem yapılmaksızın doğrudan video çıkışına ve 4
adet AES çıkışına yönlendirilebilecektir.
Voice-over ve audio processor ünitesi ile aşağıdaki işlemler yapabilecektir:
a.
b.
c.
d.
de-embed,
input routing/selector,
Dolby E/D/D+ decod,
Audio processor,
31
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
e.
f.
g.
h.
i.
BTDB7-14-IH-40735
Voice-over,
Loudness Kontrol,
Dolby E encod, (2 adet ünite için)
output routing/selector
re-embed
De-embedder özelliği:
6.2.8
Voice-over ve audio processor ünitesi SDI girişindeki video sinyali de-embed edilerek 16 kanal
gömülü ses işbu şartnamede istenen şekilde kullanılabilecektir.
Input routing/selector özelliği:
6.2.9
Voice-over ve audio processor ünitesinde de-embed edilen 16 ses kanalı ve 2 adet AES
girişlerinden gelen ses kanalları mono kanal olarak herhangi bir işlem yapılmaksızın istenen ses
çıkış kanallarına doğrudan yönlendirilebilecektir ve aynı zamanda internal bus/DSP kanallarına
da yönlendirilerek kullanılabilecektir.
Dolby E decod özelliği:
6.2.10
Voice-over ve audio processor ünitesinde de-embed edilen 16 kanal gömülü ses içinde
bulunan veya AES girişlerinden gelen Dolby E/D/D+ kodlu ses sinyalini dekodlanarak PCM
olarak işlenmek üzere internal bus/DSP kanallarına yönlendirilebilecektir. İstendiğinde PCM
olarak ve/veya Dolby E/D/D+ kodlu olarak da, bozulmadan doğrudan çıkış kanallarına da
yönlendirilebilecektir.
Audio processor özelliği:
6.2.11
Voice-over ve audio processor ünitesinde yapılacak işlemler için en az 8 adet internal bus/DSP
kanalı olacaktır ve en az 8 adet ses kanalına birbirinden bağımsız olarak en az -20dB - +20dB
aralığında kazanç ayarı yapılabilecektir.
6.2.12
Video girişinden gelen gömülü ses kanallarından veya harici ses girişinden (AES) gelen spiker
sesini voice over yapmadan (efekt ile mikslemeden) önce en az 2s’ ye kadar geciktirme, ses
seviye ayarı yapma ve spiker kanalını “mute” etme özelliği olacaktır. Bu işlemleri spiker sesini
taşıyan kanala yapacak diğer kanallar bu ayarlardan etkilenmeyecektir.
6.2.13
Voice-over ve audio processor ünitesinin stereo ses sinyalini surround yapma (up-mix) ve
surround gelen ses sinyalini stereo yapma özelliği (down-mix) olacaktır. Bu sinyallere voiceover işlemi yapabilme ve çıkışta istenen gömülü ses kanalına yönlendirilebilme imkanı
olacaktır.
Voice-over özelliği:
6.2.14
Voice-over ve audio processor ünitesinin video girişinden gelen gömülü ses kanallarından veya
harici ses girişinden (AES) gelen ses sinyali voice-over sesi olarak kullanılabilecektir.
6.2.15
Voice-over işlemi, hem 5.1 surround program hem de stereo program sesine aynı anda
yapılabilecektir.
6.2.16
Voice-over işleminde; gömülü ses kanallarından veya harici ses girişinden gelen spiker sesi 5.1
surround program sesine sadece C, LR veya LCR olarak seçilerek ve 2.0 stereo program sesinin
tek veya her iki kanalına da mikslenebilecektir.
6.2.17
Yukarıda voice-over özelliği için istenen işlemler doğrudan veya presetler hazırlanarak
yapılabilecektir.
Loudness Kontrol özelliği:
6.2.18
Voice-over ve audio processor ünitesi ile ITU-R-1770 ve EBU R128 standartlarına uygun olarak
32
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
BTDB7-14-IH-40735
loudness kontrolü yapılabilecektir.
Dolby E encod özelliği (2 adet ünite için):
6.2.19
Voice-over ve audio processor ünitesinde işlemi tamamlanan surround ve stereo ses kanalları
re-embed edilmeden önce istendiğinde Dolby E/D/D+ kodlanabilecektir. Bu özellik sadece 2
adet voice-over ve audio processor ünitesine ilave edilecektir.
Output routing/selector özelliği:
6.2.20
Ünitenin internal bus/DSP kanallarına istenen işlemler yapıldıktan sonra video sinyaline
embed edilmeden once 16 ses kanalına ve AES çıkışlara PCM olarak veya Dolby E/D/D+ kodlu
olarak (2 adet ünite için) yönlendirilebilecektir.
Re-embedder özelliği:
6.2.21
Voice-over ve audio processor ünitesi SDI video sinyaline re-embed edilmek üzere
yönlendirilen 16 ses kanalını SDI video sinyaline embed ederek video çıkışına verecektir.
Metadata özelliği:
6.2.22
Voice-over ve audio processor ünitesi SMPTE 2020 standardındaki VANC metadata bilgisini
destekleyecektir ve HD-SDI çıkışındaki video sinyaline VANC metadata bilgisini yerleştirecektir.
Lip-sync özelliği:
6.2.23
Voice-over ve audio processor ünitesi, video ve ses senkronizasyonu (lip sync) için A/V latency
özelliği olacaktır. Bunun için gerekli ise video delay özelliğine sahip olacaktır.
Uzaktan Kontrol özelliği:
6.3
6.2.24
Voice-over ve audio processor ünitesinin PC ve kontrol paneli üzerinden uzaktan kontrol
imkanı olacaktır.
6.2.25
Voice-over ve audio processor ünitesinin fonksiyonlarını kontrol etmek üzere rack tipi kontrol
paneli teklif edilecektir. Her bir kontrol paneli ile 1 adet voice-over ve audio processor ünitesi
kontrol edilecektir. İstendiğinde; her bir kontrol paneli ile en az 2 adet voice-over ve audio
processor ünitesi de kontrol edilebilecektir.
6.2.26
Kontrol paneli üzerinde; hızlı erişim imkanı sağlamak amacıyla voice-over ve audio processor
ünitesinin istenen fonksiyonlarının (örneğin; voice-over ses kazanç ayarı, delay ayarı, voiceover sesini yayından almak amacıyla“mute” etme özelliği vb.) atanabileceği en az 8 adet buton
ve/veya potları olacaktır. Voice-over sesini (spiker sesini) “mute” etme, seviyesini ayarlama ve
gecikme verme işlemlerinin her biri kontrol paneldeki tuşlara atanarak kolayca
yapılabilecektir.
6.2.27
Cihazın otomatik geçişli yedek güç kaynağı olacaktır.
6.2.28
Ünite ve kontrol paneli 19” raka monte edilebilir tipte olacaktır. Yüksekliği “RU” olarak
belirtilecektir.
Interkom Sistemi
6.3.1
TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı hizmetleri için halihazırda; master interkom
matriksi olarak Yeni Haber Stüdyosu (eski Kerim Aydın Erdem Stüdyosu) cihaz odasında
bulunan Clearcom Eclips interkom matriksi, slave matriks olarak ARİM Stüdyosu cihaz
odasında bulunan Clearcom Eclips interkom matriksi kullanılmaktadır.
6.3.2
EBM Sistemi kapsamında; Eurovision Bağlantı Merkezindeki koordinasyon hizmetlerini
sağlamak amacıyla mevcut sisteme slave olarak dahil olmak üzere 1 adet interkom slave
matriks sistemi ve 6 adet kontrol paneli teklif edilecek ve tüm bağlantıları ve konfigürasyonu
33
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
BTDB7-14-IH-40735
EBM koordinasyon ihtiyaçlarına uygun olarak yüklenici tarafından yapılacaktır.
6.4
6.3.3
Teklif edilen interkom slave matriks ve kontrol panelleri ile master ve mevcut diğer slave
matriks sistemlerinin tüm kaynakları haberleşebilecek, mevcut interkom matriks sistemine
direk bağlanacak (herhangi bir ara cihaz ve ilave bağlantı olmaksızın) ve birebir uyumlu
çalışacaktır. Bunun için slave matriks cihazına ait gerekli tüm kartlar ve bağlantılar (slave
matriks ve ilave edilecek kontrol paneller için gerekli kontrol kartları vb.) teklife dahil
edilecektir ve sağlanacaktır.
6.3.4
Teklif edilen interkom slave matriks sisteminin konfigürasyon yazılımı lisanslı olacaktır ve EBM
kontrol odasında kurulacak olan sistem bilgisayarına yüklenecektir, istendiğinde bu PC
üzerinden kontrol edilmesi mümkün olacaktır. Ayrıca, lisanslı yazılım CD/DVD ortamında da
Kurum’a teslim edilecektir.
6.3.5
Teklif edilen interkom slave matriks, mevcut Clearcom master matriks kasası üzerinde bulunan
fiber kartı ile master matrikse bağlanacaktır. Teklif edilen interkom slave matriks üzerinde,
master matrikse bağlantı için gerekli özellikleri sağlayan fiber kartı olacaktır ve bağlantılar
yüklenici tarafından yapılacaktır.
6.3.6
Teklif edilen interkom slave matriksin AES10 standardında; 24 bit, 48 kHz - 64 kanallı MADI
giriş ve 64 kanallı MADI çıkış özelliği olacaktır.
6.3.7
Cihazın MADI giriş ve çıkışları BNC, 75Ω tipte olacaktır, bağlantıları koaksiyel kablo ile
yapılacaktır.
6.3.8
Bu MADI giriş ve çıkışları, multiformat audio router cihazının MADI giriş ve çıkışlarına
bağlanarak kullanılacaktır.
6.3.9
MADI kartı üzerinde referans sinyal, örnekleme frekansı, kanal sayısı, hata vb. için led durum
göstergeleri olacaktır.
6.3.10
MADI kartı için harici referans girişi olacaktır ve ana referans sinyaline tetiklenecektir.
6.3.11
Teklif edilen interkom slave matriksin kontrol panel bağlantıları vb. için en az 32 portu
olacaktır.
6.3.12
Teklif edilen interkom slave matriks yedek CPU ünitesine ve yedek güç kaynağına sahip
olacaktır.
6.3.13
Teklif edilen interkom kontrol panellerinde 24 kaynak tuşu olacaktır ve shift tuşu ile toplam 48
kaynakla haberleşme imkanı olacaktır. Bu tuşlara tüm matriks sistemindeki (mevcut ve ilave
edilecek matriks sisteminin tamamı) kaynaklar istenen şekilde atanabilecek ve panel üzerinde
çağrı isimleri görünebilecektir.
6.3.14
Teklif edilen interkom kontrol panellerinin ana bağlantısı cihaz üzerinden olacaktır, kontrol
panelleri seri olarak loop bağlantı yapılabilecektir.
6.3.15
Kontrol panellerine atanan kaynaklardan istenenler (örneğin; TCC/EBU hattı) sürekli
dinlenebilecektir, istenenler bas/konuş olarak konfigure edilebilecektir.
6.3.16
Mevcut matriks sisteminin AUX girişlerine bağlı Haber ve Spor Stüdyoları ses reji AUX çıkışları
açıldığında gelen ses kurulacak interkom slave matriks sisteminde de duyulabilecektir.
6.3.17
Kontrol paneller üzerinde kaliteli gooseneck mikrofon ve hoparlör olacaktır.
Commentator Sistemi
6.4.1
Commentator Sistemi, 8 adet 19” raka monte edilebilir tipte ana ünite (base-station) ile 8 adet
spiker ünitesi (commentator box) ve 26 adet çift taraflı, kapalı tipte mikrofonlu kulaklıktan
34
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
BTDB7-14-IH-40735
oluşacaktır.
6.4.2
Commentator Sistemi, ana ünite ile spiker ünitesi uygun kablo ile 500m’ ye kadar
kullanılabilecektir. Bunun için uygun koaksiyel veya fiber veya Ethernet giriş-çıkış özelliği
olacaktır.
6.4.3
Eurovision Bağlantı Merkezi kontrol odasına monte edilecek olan ana ünite ile Haber ve Spor
Yayınları Dairesi Başkanlığı Zemin katındaki off-tube odalarına yerleştirilecek spiker üniteleri
koaksiyel veya fiber veya Ethernet kablo ile bağlanacaktır.
6.4.4
Commentator Sistemi; 8 adet ana ünite ile 8 adet spiker ünitesinin bağlantısı için 8 adet ana
ve 2 adet yedek olmak üzere toplam 10 hat çekilecektir. Bu hatlar Eurovision Bağlantı Merkezi
Cihaz Odası ve Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı Zemin katındaki Video Server Cihaz
Odasına yerleştirilecek CTP’ ler üzerinden bağlanacaktır.
6.4.5
Commentator Sistemi için gerekli tüm kablo, konnektör, CTP ve bağlantılar firma tarafından
sağlanacaktır.
6.4.6
Commentator Sistemi CO-ORD giriş-çıkışları, teknik ve program koordinasyonunu sağlamak
için Multiformat Audio Router MADI hattı üzerinden sistemle birlikte kurulacak olan Clearcom
Slave Matrikse yönlendirilecektir ve matriks konfigürasyonu işletme ihtiyacını karşılayacak
şekilde yapılacaktır.
6.4.7
Ana Ünite (Base-Station)
a.
Ana ünite üzerinde en az efekt sesi için 1 adet IS (International Sound) girişi, yabancı spiker sesi
vb. amaçla kullanılmak üzere kılavuz ses için 2 adet Guide girişi, intercom amaçlı kullanılmak
üzere 1 adet CO-ORD girişi ve 1 adet CO-ORD çıkışı ile 1 adet PGM-OUT çıkışı olacaktır.
b.
Koordinasyon devreleri olacak, spiker ünitesi ile karşılıklı çağrılar gönderilebilecektir.
c.
Ana ünite üzerinden kaynakların (International Sound, Guide 1-2 vb.) seviye ayarları
yapılabilecektir.
d.
Tüm ses giriş/çıkışları mono analog ses formatında olacaktır.
6.4.8
Spiker Ünitesi (Commentator Box)
a.
Spiker ünitesi, en az 3 adet spikerin/yorumcunun aynı anda kullanımına uygun olacak ve herbiri
için seviye ayarları mümkün olacaktır.
b.
Spiker ünitesinin en az 3 adet mikrofon girişi ve en az 3 adet kulaklık çıkışı olacaktır.
c.
d.
e.
Mikrofon girişlerinden biri “line” girişine uygun olacaktır.
Phantom power özelliği her bir kaynak için seçilebilecektir.
Spiker ünitesi üzerinde harici mix çıkışı olacaktır.
f.
g.
h.
i.
Koordinasyon devreleri olacak, karşılıklı çağrılar gönderilebilecektir.
Enerjisini kablo üzerinden (ana üniteden) alacaktır.
Mikrofon girişleri için XLR3 pin, kulaklıklar çıkışları da ¼” stereo phone jack tipte olacaktır.
Spiker kulaklıklarına mix, efekt (IS), kılavuz (guide 1-2), CO-ORD seslerini verme imkanı olacaktır
ve bu seslerin herbiri için; kulaklığın istenen kanalına (L-both-R) panlanması ve seviyelerinin
ayarlanması için spiker ünitesi üzerinde gerekli anahtar ve potlar olacaktır.
6.4.9
Kapalı Tipte Mikrofonlu Kulaklık
a.
Kulaklık dinamik, yastıklı ve ‘circumaural/supraaural -closed’ kapalı tipte ve çift taraflı olacaktır.
b.
Kulaklık ergonomik, başlığı ayarlanabilir tipte olacaktır.
c.
Mikrofon; esnek goosneck tipte olmalıdır ve mümkünse iki taraflı kullanılabilmelidir.
35
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
d.
Mikrofonlu kulaklıkların rengi siyah olacaktır.
e.
Mikrofonlu kulaklıkların ağırlıkları maksimum 275 gram olacaktır.
f.
Mikrofonlu kulaklıkların, mikrofon ve kulaklık giriş-çıkış empedansları ve konnektör tipleri teklif
edilen spiker ünitesi ile uyumlu olacaktır.
g.
Mikrofonlu kulaklıkların teknik özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır :


Kulaklık için :
- Frekans aralığı
- Hassasiyeti
: 30Hz-18kHz
: ≥ 90 dB SPL/mW
Mikrofon için :
- Kapsülü tipi
: dinamik
6.5
BTDB7-14-IH-40735
Polar diyagramı
Frekans aralığı
: super-cardioid veya hyper-cardioid
: 60Hz-16kHz
Dual Telefon Hibrit
6.5.1
Dual telefon hibrit cihazı canlı yayınlarda kullanıma uygun olacaktır.
6.5.2
Cihaz en az iki kanallı (dual) olacaktır.
6.5.3
Telefon hat sayısı en az 2 olacaktır.
6.5.4
Cihazın giriş ve çıkışları “line“ seviyede kullanılabilecektir.
6.5.5
Cihaz üzerinden giriş/çıkış kazanç ayarları yapılabilecektir.
6.5.6
Alınan ve gönderilen sinyaller cihaz üzerinden izlenebilecektir.
6.5.7
Seçilebilir otomatik cevap/bağlantıyı kesme ve ducking özelliği olacaktır.
6.5.8
Konuşma sırasında konuşmayı telefon hattını kesmeden bırakıp alma (HOLD/RELEASE)
özelliğine sahip olacaktır.
6.5.9
Cihaz 19”raka monte edilebilir tipte ve 1RU yüksekliğinde olacaktır.
6.5.10
Gerekli tüm aksesuarları sağlanacaktır.
6.5.11
Aşağıdaki teknik özellikleri sağlayacaktır:
a.
b.
c.
d.
e.
Ses giriş ve çıkış formatı
Giriş Empedansı
Çıkış Empedansı
Telefon Veriş/Alış Frekans Tepkesi
Giriş çıkış konnektörleri
: Analog ses
:  10 k (Dengeli)
:  600 Ohm(Dengeli)
:250Hz-3,4kHz(3dB)
: XLR-3 tipte (dengeli)
SES TEST ve MONİTÖRLEME CİHAZLARI
6.6
Identification Sound Loop Cihazı
6.6.1
Identification Sound Loop cihaz seti; aşağıdaki özellikleri sağlayan nitelikte 1 veya birden fazla
sayıda cihaz olarak teklif edilebilecektir.
6.6.2
Identification Sound Loop cihaz seti, ses kanalını tanıtma sinyalini (voice ID) kaydetmek ve
kaydedilen sesi sonsuz döngüde (loop) okutmak amacıyla kullanılacaktır.
36
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
6.7
6.8
BTDB7-14-IH-40735
6.6.3
Cihaz setinin toplam en az 16 kanal sesi (mono kanal olarak) kayıt yapma özelliği olacaktır. Bu
kayıtlar için gerekli mikrofon dahili veya harici olarak sağlanacaktır. Cihaz seti birden fazla
sayıda cihaz ile sağlanıyorsa her bir cihaz için ayrı dahili veya harici mikrofonu olacaktır.
6.6.4
Herbir kanal için minimum 20 saniye kayıt yapma özelliği olacaktır. Ayrıca, dahili ton sinyali
özelliği olacaktır.
6.6.5
Kayıt yapılan sesin örnekleme frekansı minimum 12 kHz olacaktır.
6.6.6
Ayrı zamanlarda kayıt yapılan 16 kanal voice ID ses aynı anda, sonsuz döngüde (loop)
okutulabilecektir.
6.6.7
Cihazın REC/PLAY buton veya anahtarı olacaktır.
6.6.8
Cihaza kaydedilen sesler dahili hoparlör ve/veya kulaklık ile dinlenebilecektir.
6.6.9
Cihaz veya cihazlar 19” raka monte edilebilir tipte olacaktır.
Audio Test Sinyal Jeneratörü ile Dijital Audio Referans Sinyal (DARS) Jeneratörü ve Dağıtıcı Sistemi
6.7.1
Audio Test Sinyal Jeneratörü ve Dijital Audio Referans Sinyal (DARS) Jenaratörü ve 19” raka
takılabilir tipte tek cihaz veya ayrı ayrı cihazlar olarak veya kart tipi olarak cihaz kasası ile
birlikte sağlanabilecektir.
6.7.2
Dijital Audio Referans Sinyal (DARS) Jeneratörü, sistemde sağlanan ve gelecekte ilave
edilebilecek olan sayısal ses cihazlarının referans gereksinimini karşılamak amacıyla
kullanılacaktır.
6.7.3
Kurulacak sistemin audio referans ihtiyacını karşılayacak şekilde yeterli sayıda DARS dağıtıcı;
cihaz veya kart tipi olarak sağlanacaktır. Cihaz ve kart tipi dağıtıcı, DARS sinyalini dağıtmak için
gerekli özellikleri sağlayacak şekilde üretilmiş olmalıdır.
6.7.4
Gelecekte sisteme ilave edilecek sayısal ses cihazlarının DARS referans gereksinimini
karşılamak amacıyla en az 8 adet DARS sinyali 4 adedi balanced, 4 adedi unbalanced tipte
dağıtım için hazır bırakılacaktır.
6.7.5
Dijital Audio Referans Sinyal (DARS) Jeneratörü, AES11 standardında DARS ve world clock ses
referans sinyallerini üretecektir.
6.7.6
Dijital Audio Referans Sinyal (DARS) Jeneratörünün harici video referans sinyalinden
tetiklenmek için video referans girişi olacaktır.
6.7.7
Dijital Audio Referans Sinyal (DARS) Jeneratörünün DARS ve world clock için balanced ve/veya
unbalanced çıkışı olacaktır. Gerekli balanced/unbalanced dönüştürücüler yüklenici tarafından
sağlanacaktır.
6.7.8
Audio Test Sinyal Jeneratörü, sistem testi ve uluslararası hat testlerinde kullanılacaktır.
6.7.9
Audio Test Sinyal Jeneratörünün en az 1 adet stereo analog ve/veya AES sayısal ses çıkışı
olacaktır.
6.7.10
Jeneratör 20Hz-20kHz aralığında çeşitli frekanslarda ton sinyali üretebilecektir.
6.7.11
Jeneratör üzerinden test sinyalinin frekans ve seviye ayarı yapılabilecektir.
Rak Tipi MADI Audio Monitör
6.8.1
Rak tipi MADI Audio Monitör, Audio Router cihazının MADI çıkışının kontrol edilebilmesi için
kullanılacaktır.
37
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
6.9
BTDB7-14-IH-40735
6.8.2
Cihazın AES10 standardında en az 1 adet MADI girişi olacaktır. Hem optik hem de BNC giriş
imkanı olacaktır. Cihazın reclocked MADI Optik ve BNC olarak en az 1 adet çıkışı olacaktır.
6.8.3
Cihaz 48 kHz örnekleme frekansında toplam 64 kanalın ses seviyesini; en az 8 kanallı gruplar
halinde cihaz üzerinde gösterebilecektir.
6.8.4
Bargraph için metre tipleri ve bunların alignment seviyeleri değişik standartlarda (VU, DIN, BBC
PPM, EBU PPM vb.) seçilebilir olacaktır.
6.8.5
Cihazın volume kontrollu dahili hoparlörleri olacaktır.
6.8.6
Kulaklık çıkışı olacaktır.
6.8.7
Cihaz 1RU yüksekliğinde olup, 19” raka monte edilebilecektir.
Voice-over ve audio processor ünitesi için Rak Tipi Audio Test ve Monitörleme Cihazı
6.9.1
Rak Tipi Test ve Monitörleme Cihazı, voice-over ve audio processor ünitesinin video çıkışından
gelen 16 gömülü ses kanalının test ve monitörlenmesi, istenen kanalların cihazın dahili
hoparlörlerine seçilerek dinlenebilmesi için kullanılacaktır.
6.9.2
Cihazın en az 2 adet SD/HD-SDI girişi olacaktır.
6.9.3
Cihaz gelen video sinyalinin formatını otomatik olarak algılayacaktır. Hem SD hem de HD video
formatında çalışabilecektir, video giriş ve çıkışları aşağıdaki standartları sağlayacaktır:
6.9.4
a. SMPTE 259M standardında 270Mbps SD SDI video sinyali,
b. SMPTE 424M, SMPTE 292M standardında 3 Gb/s ve 1.5Gb/s HD SDI video sinyali
Cihaz, HD/SDI sinyal içinde embed edilmiş olarak gelen PCM (AES/EBU) ses sinyallerini aynen
ve Dolby E/D/D+ kodlu ses sinyallerini decod ederek mono/stereo/surround olarak
monitörleme işlemlerini gerçekleştirebilecektir.
6.9.5
Cihaz üzerinde dahili hoparlörler olacaktır. Ayrıca harici hoparlörler için en az 2 adet analog
ses çıkışı olacaktır.
6.9.6
Hem dahili hem de harici hoparlörlerin kullanılması için monitor matriks fonksiyonunun
olduğu bir monitör menüsü olacaktır. Bu özellik kullanılarak, monitör edilen ses sinyalleri dahili
monitöre ve/veya harici çıkışlara seçilebilecektir. Bu çıkışların ses seviyesi kontrolü cihaz
üzerinden yapılabilecektir.
6.9.7
Harici çıkış seçimi yapıldığında, istenildiğinde, dahili monitör sesi kesilebilmeli ya da ses
seviyesi düşürülebilmelidir.
6.9.8
Mönitörlere seçilen sinyallerin hangi ses kanalları olduğu cihaz üzerinde açıkça
görülebilecektir.
6.9.9
16 kanalın her biri ayrı ayrı ya da istenilen kanallar mix yapılıp, L/R stereo ve mono
formatlarında bu hoparlörlere seçilebilecektir.
6.9.10
Cihaz üzerinde 16 kanal ses gösteren bargraph ve Menu/Data görüntülemesinin yapılabildiği
displayler olacaktır.
6.9.11
16 kanal ses bargraph için metre tipleri ve bunların alignment seviyeleri değişik standartlarda
(VU, DIN, BBC PPM, EBU PPM vb.) seçilebilir olacaktır.
6.9.12
Cihazın konfigürasyonunun yapıldığı menüleri ve ayarların yapılıp, saklanabildiği ve geri
çağrılabilen kullanıcı presetleri olacak ve bunlar programlanabilecektir. İstenilen presete
basıldığında, bununla ilgili giriş sinyalindeki ses/data bilgileri görüntülenebilecektir.
6.9.13
Cihaz üzerinde data, metadata bilgileri ve sinyalle ilgili diğer parametreler display üzerinde
görüntülenebilecektir.
38
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
6.9.14
Data ekranı üzerinde, kullanılan preset adı ve numarası, seçilen giriş sinyali ve numarası,
seçilen video sinyalinin formatı, ses sinyalinin formatı, ses sinyali Dolby encod edilmiş bir
sinyal ise program konfigürasyonu (5.1, 7.1 vb.) ve kodlama modu, dialnorm değeri vb. bilgiler
görülebilecektir.
6.9.15
HD/SDI içinde embed olarak gelen Dolby E/D/D+ sinyalleri otomatik olarak decode edilecek ve
Left Front, Right Front, Center, Lfe, Left Surround, Right Surround ve sinyalin içinde
barındırdığı metadataya göre yapılacak downmix sinyali (Lt/Rt veya Lo/Ro) olarak bargraph
displaylerde görülebilecektir. Bunlar dahili hoparlörlere istenilen formatlarda
(surround/stereo veya mono) seçilebilecektir.
6.9.16
Surround formatında gelen ses sinyalinin gösterimi ve monitor çıkışlarına seçiminde kanal
sıralaması SMPTE standardına uygun olarak yapılabilecektir.
6.9.17
ITU-R-1770 ve EBU R128 standartlarına uygun olarak loudness ölçümleri yapabilecektir.
6.9.18
Seviye kontrollu kulaklık çıkışı olacaktır.
6.9.19
Cihazın bu şartnamede istenen özelliklerde çalışabilmesi için tüm gerekli özel arabirim, yazılım,
kablo, konnektör ve diğer aksesuarlar sağlanacaktır.
6.9.20
Cihaz, 19” raka monte edilebilir tipte olacaktır. Yüksekliği “RU” olarak belirtilecektir.
6.9.21
Cihaz aşağıdaki özellikleri sağlayacaktır:
a. Frekans Tepkesi
b. Ses Basınç Seviyesi (SPL)
6.10
BTDB7-14-IH-40735
: max. ±5dB; 80Hz-16kHz
: ≥98dB (@0,6m)
Seçmeli Girişli Rak Tipi Audio Test ve Monitörleme Cihazı
6.10.1
Seçmeli Girişli Rak Tipi Test ve Monitörleme Cihazı, girişlerindeki ses sinyallerinin (Devamlılık
Masası PGM, PRESET çıkışları, yayın dönüşü ve teknik kontrol) seçilerek hem dahili
hoparlörlerden hem de harici hoparlör setinden volume kontrollu olarak dinlenmesi amacıyla
kullanılacaktır.
6.10.2
Cihazın en az 2 adet SD/HD-SDI video ve en az 4 adet AES sayısal ses girişi olacaktır.
6.10.3
Cihazın yayın dönüşünü (DEMOD, uydu alıcısı) dinlemek için SPDIF formatında optik veya
koaksiyel ses girişi olmalıdır.
6.10.4
Cihaz üzerinde dahili hoparlörler olacaktır. Ayrıca harici hoparlörler için en az 8 adet analog
ses çıkışı olacaktır. Bu çıkışlar referans hoparlör setlerine bağlanarak dinleme amaçlı
kullanılacaktır.
6.10.5
Cihaz gelen video sinyalinin formatını otomatik olarak algılayacaktır. Hem SD hem de HD video
formatında çalışabilecektir, video giriş ve çıkışları aşağıdaki standartları sağlayacaktır:
a. SMPTE 259M standardında 270Mbps SD SDI video sinyali,
b. SMPTE 424M, SMPTE 292M standardında 3 Gb/s ve 1.5Gb/s HD SDI video sinyali
6.10.6 Cihaz, HD/SDI sinyal içinde embed edilmiş olarak gelen PCM (AES/EBU) ses sinyallerini aynen
ve Dolby E/D/D+ kodlu ses sinyallerini decod ederek mono/stereo/surround olarak
monitörleme işlemlerini gerçekleştirebilecektir.
6.10.7
Hem dahili hem de harici hoparlörlerin kullanılması için monitor matriks fonksiyonunun
olduğu bir monitör menüsü olacaktır. Bu özellik kullanılarak, monitör edilen ses sinyalleri dahili
monitöre ve/veya harici çıkışlara seçilebilecektir. Bu çıkışların ses seviyesi kontrolü cihaz
üzerinden yapılabilecektir.
6.10.8
Harici çıkış seçimi yapıldığında, istenildiğinde, dahili monitör sesi kesilebilmeli ya da ses
seviyesi düşürülebilmelidir.
39
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
6.10.9
BTDB7-14-IH-40735
Mönitörlere seçilen sinyallerin hangi ses kanalları olduğu cihaz üzerinde açıkça
görülebilecektir.
6.10.10 16 kanalın her biri ayrı ayrı ya da istenilen kanallar mix yapılıp, L/R stereo ve mono
formatlarında bu hoparlörlere seçilebilecektir.
6.10.11 Cihaz üzerinde 16 kanal ses gösteren bargraph ve Menu/Data görüntülemesinin yapılabildiği
displayler olacaktır.
6.10.12 Set-up menüsü kilitlenebilir olmalıdır.
6.10.13 Cihaz üzerinde preset çağırma vb. diğer işlemler için kullanılabilecek en az 10 adet butonu
olacaktır.
6.10.14 16 kanal ses bargraph için metre tipleri ve bunların alignment seviyeleri değişik standartlarda
(VU, DIN, BBC PPM, EBU PPM vb.) seçilebilir olacaktır.
6.10.15 Cihazın konfigürasyonunun yapıldığı menüleri ve ayarların yapılıp, saklanabildiği ve geri
çağrılabilen kullanıcı presetleri olacak ve bunlar programlanabilecektir.
6.10.16 Kullanıcı presetleri HD/SDI ve AES, optik girişleri için programlanabilecektir. İstenilen presete
basıldığında, bununla ilgili giriş sinyalindeki ses/data bilgileri görüntülenebilecektir.
6.10.17 Cihaz üzerinde data, metadata bilgileri ve sinyalle ilgili diğer parametreler display üzerinde
görüntülenebilecektir.
6.10.18 Data ekranı üzerinde, kullanılan preset adı ve numarası, seçilen giriş sinyali ve numarası,
seçilen video sinyalinin formatı, ses sinyalinin formatı, ses sinyali Dolby encod edilmiş bir
sinyal ise program konfigürasyonu (5.1, 7.1 vb.) ve kodlama modu, dialnorm değeri vb. bilgiler
görülebilecektir.
6.10.19 HD/SDI içinde embed olarak gelen Dolby E/D/D+ sinyalleri otomatik olarak decode edilecek ve
Left Front, Right Front, Center, Lfe, Left Surround, Right Surround ve sinyalin içinde
barındırdığı metadataya göre yapılacak downmix sinyali (Lt/Rt veya Lo/Ro) olarak bargraph
displaylerde görülebilecektir. Bunlar dahili hoparlörlere istenilen formatlarda
(surround/stereo veya mono) seçilebilecektir.
6.10.20 Surround formatında gelen ses sinyalinin gösterimi ve monitor çıkışlarına seçiminde kanal
sıralaması SMPTE standardına uygun olarak yapılabilecektir.
6.10.21 ITU-R-1770 ve EBU R128 standartlarına uygun olarak loudness ölçümleri yapabilecektir.
6.10.22 Kulaklık çıkışı olacaktır.
6.10.23 Cihazın bu şartnamede istenen özelliklerde çalışabilmesi için tüm gerekli özel arabirim, yazılım,
kablo, konnektör ve diğer aksesuarlar sağlanacaktır.
6.10.24 Cihaz, 19” raka monte edilebilir tipte olacaktır. Yüksekliği “RU” olarak belirtilecektir.
6.10.25 Cihaz aşağıdaki özellikleri sağlayacaktır:
a. Frekans Tepkesi
b. Ses Basınç Seviyesi (SPL)
6.11
: max. ±5dB; 80Hz-16kHz
: ≥98dB (@0,6m)
Teknik Kontrol için Rak Tipi Hoparlör Ünitesi
6.11.1
Rak tipi hoparlör ünitesi devamlılık rejileri teknik kontrol ünitesi çıkışlarının iki kanal (stereo)
olarak dinlenmesi amacıyla kullanılacaktır.
6.11.2
Ünite üzerinde, dahili olarak iki adet mid-range hoparlör (sol ve sağ kanallardan gelen orta ve
yüksek frekanslar için) ve 2 adet woofer (sol ve sağ kanallardan gelen düşük frekanslar için)
hoparlör olacaktır.
40
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
6.12
BTDB7-14-IH-40735
6.11.3
Volume ayarı ünite üzerinden yapılabilecektir.
6.11.4
Cihazın iki kanal (sol ve sağ) analog ses için dengeli, XLR-3 pin girişleri olacaktır.
6.11.5
Kulaklık çıkışı olacaktır.
6.11.6
Cihaz, yanındaki video monitörlerinden etkilenmemesi için, manyetik ekranlı olmalıdır.
6.11.7
Cihaz 1U yüksekliğinde olup, 19” raka monte edilebilecektir.
6.11.8
Aşağıdaki teknik özellikler sağlanacaktır:
a. Frekans Tepkesi
: max. ±7dB; 120Hz-16kHz
b. Ses Basınç Seviyesi (SPL)
: >85dB (@0,6m)
7.1 Surround Referans Hoparlör Seti ve Aksesuarları
6.12.1
7.1 Surround hoparlör seti; 5.1 surround ve 2.0 stereo sesi veya sadece 7.1 surround sesi
dinlemek için kullanılacaktır; Left (L), Right (R), Center (C), Left Surround (Ls), Right Surround
(Rs), Left Back Surround (LBs), Right Back Surround (RBs) için 7 adet aktif hoparlör ve bu
hoparlörlere uygun 1 adet aktif subwoofer dan oluşacaktır ve analog ses girişli olarak teklif
edilecektir.
6.12.2
L, R, Ls, Rs, LBs ve RBs hoparlörlerinin tüm özellikleri aynı olacak olup, center için kullanılacak
olan hoparlör farklı teklif edilebilir. Center için teklif edilecek hoparlör farklı ise özellikleri
belirtilecektir.
6.12.3
Bu hoparlörlerle uyumlu subwoofer teklif edilecektir.
6.12.4
ISO ve IEC standartlarına uygun aktif tipte ve en az 2 yollu olacaktır.
6.12.5
Hoparlörler minimum toplam 300W çıkış gücünde olacaktır.
6.12.6
Ses giriş hassasiyeti ayarlanabilecektir.
6.12.7
RF enterferansı önleyici özelliği ve aşırı yük koruma devresi olacaktır.
6.12.8
Analog ses giriş konnektörü XLR-3 pin, balanced tipte olacaktır.
6.12.9
Hoparlör koyu renkte olmalıdır.
6.12.10 Hoparlörlerin yerleşimi 7.1 surround hoparlör yerleşim prensiplerine mümkün olduğunca
uygun olarak yüklenici tarafından yapılacak olup, bu iş için duvara ve monitor rafına asmak için
uygun aparatlar ve/veya gerekli yerlerde hoparlör sehpası kullanılacaktır.
6.12.11 L, R, C, Ls, Rs, LBs, RBs hoparlörleri için aşağıdaki teknik özellikler sağlanacaktır:
6.13
a. Frekans Tepkesi
: max ±3dB; 50Hz-20kHz
b. THD
:  % 1 (> 120Hz)
c. Ses Basınç Seviyesi (SPL)
: [email protected]
Stereo Referans Hoparlör Seti ve Aksesuarları
6.13.1
ISO ve IEC standartlarına uygun aktif tipte ve en az 2 yollu bir set (L, R) olacaktır.
6.13.2
Hoparlörler minimum toplam 300W çıkış gücünde olacaktır.
6.13.3
Ses giriş hassasiyeti ayarlanabilecektir.
6.13.4
RF enterferansı önleyici özelliği ve aşırı yük koruma devresi olacaktır.
41
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
6.14
6.15
BTDB7-14-IH-40735
6.13.5
Analog ses giriş konnektörü XLR-3 pin, balanced tipte olacaktır.
6.13.6
Hoparlör koyu renkte olmalıdır.
6.13.7
Hoparlörlerin yerleşimi yüklenici tarafından yapılacak olup, bu iş için monitor rafına asmak için
uygun aparatlar ve/veya gerekli yerlerde hoparlör sehpası kullanılacaktır.
6.13.8
Aşağıdaki teknik özellikler sağlanacaktır:
a. Frekans Tepkesi
: max ±3dB; 50Hz-20kHz
b. THD
:  % 1 (> 120Hz)
c. Ses Basınç Seviyesi (SPL)
: [email protected]
Stereo Referans Kulaklık
6.14.1
Kulaklık, ses cihazlarının kulaklık çıkışlarından ses kontrolü amacıyla kullanılacaktır.
6.14.2
Kulaklık dinamik ve kapalı tipte olacaktır.
6.14.3
Kulaklık ses frekans aralığı en az 20Hz – 20kHz olmalıdır.
6.14.4
Kulaklık başlığı ayarlanabilir tipte olmalıdır.
6.14.5
Kulaklık bağlantı kablosu 1/4” - 1/8” stereo jack konnektörlü olacaktır ve konnektör adaptörü
ile birlikte verilecektir.
3-Pole Sayısal/Analog Ses Patch Paneli
6.15.1
Sayısal (AES/EBU) ve/veya analog ses ve data sinyallerinin bağlantısında aktarma paneli olarak
kullanılacaktır.
6.15.2
2 sıra 32 ‘lik 3 pole bağlantı kapasitesine sahip olacaktır.
6.15.3
Sayısal patch panel full plugging olacaktır. Gerekli 3 pole plugları, analog, sayısal ses ve data
sinyalinin ayırt edilebilmesi için 3 farklı renkte pluglar patch panelle birlikte sağlanacaktır.
6.15.4
Panelin arka bağlantısı ayrı bir kart üzerine lehimlenerek yapılacaktır ve gerekli kartlar patch
panelle sağlanacaktır.
6.15.5
Patch panel bağlantılarının tanımlanması için kaynak ve hedef sıraları için ayrı ayrı etiket
şeritlerine sahip olacaktır.
6.15.6
Patch panel aşağıdaki teknik özellikleri sağlayacaktır:
a. Sayısal Ses Formatı
: AES/EBU (AES3),110 Ohm, dengeli (balanced)
b. Kanal Ayırması
: >[email protected]
c. Anahtarlama Zayıflaması
: >[email protected]
6.15.7
Panel 19” raka monte edilebilir tipte olacaktır.
6.15.8
Patch panele montajı yapılan kablolar için bağlantı çubuğuna sahip olacaktır.
6.15.9
Patch panellerle birlikte iki ucu patch panele uygun tipte konnektörlü uzatma (Patch coard)
kabloları verilecektir.
6.15.10 Patch Coard lar 40, 60 ve 90 cm boyutlarında her birinden 20 şer adet olmak üzere toplam 60
adet olarak verilecektir.
42
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
BTDB7-14-IH-40735
SES ÇEVRE BİRİMLERİ
6.16
AES/Analog Ses Çevirici
6.16.1
Çevirici dual olacaktır.
6.16.2
D/A çevirici kartı sayısal sesi (AES) analog sese çevirmek üzere kullanılacaktır.
6.16.3
Modüler ve kart tipi olacaktır. Gerekli cihaz kasası sağlanacaktır.
6.16.4
SNMP ya da benzer protokolla kontrolü mümkün olacaktır.
6.16.5
Aşağıdaki teknik özellikleri sağlayacaktır:
a. Sayısal ses giriş formatı
: AES/EBU, 24 bit, 48 kHz
b. Sayısal ses giriş empedansı ve konnektörü :2 X75, unbalanced, AES3id
veya 2X110Ω, balanced, AES-3
c. Analog ses çıkışları
d. Analog ses çıkış empedansı
e. Frekans Tepkesi
6.17
: 4X analog
: ≤100, dengeli
: ≤±0,2dB(20Hz-20kHz)
Analog/AES Ses Çevirici
6.17.1
Çevirici tek kanal veya dual olabilecektir.
6.17.2
A/D ses çevirici kartı, stereo analog sesi, AES sayısal sese çevirmek üzere kullanılacaktır.
6.17.3
Modüler ve kart tipi olacaktır. Gerekli cihaz kasası sağlanacaktır.
6.17.4
Harici senkronlama için video referans ve/veya AES referans girişi olacaktır. Ayrıca, asenkron
çalışabilecektir. Referans girişlerinin ‘loop through’ çıkışları varsa belirtilecektir.
6.17.5
Giriş seviye kontrolü olacaktır.
6.17.6
SNMP ya da benzer protokolla kontrolü ve monitörlenmesi mümkün olacaktır.
6.17.7
Aşağıdaki teknik özellikleri sağlayacaktır:
a.
b.
c.
d.
e.
A/D conversion
: 24 bit
Örnekleme frekansı
: 48 kHz
Sayısal ses çıkış formatı
: AES3
Sayısal ses çıkış empedansı : 110 balanced AES-3 veya 75 unbalanced AES-3id
Analog ses girişleri
: stereo analog, dengeli
SİSTEM BİLGİSAYARI
6.18
Rak tipi Sistem Bilgisayarı
6.19.1
Sistem bilgisayarı, 19” raka takılabilir tipte ve maksimum 3RU yükseklikte olacaktır.
6.19.2
Cihaz odalarında kullanılacak olan 2 adet sistem bilgisayarından herbiri için rak sisteminde
kullanıma uygun, çekmeceli tipte KVM konsol; minimum 17” boyutunda ve minimum
1280x1024 çözünürlükte LCD/LED ekran, klayyesi, mouse, bağlantı aparatları vb. ile
verilecektir.
6.19.3
EBM kontrol odasında kullanılacak olan 2 adet sistem bilgisayarından herbiri için masa üstü
kullanıma uygun minimum 21,5” boyutunda ve EBM kontrol odası cihaz konsolunun
köşelerine yerleşebilecek büyüklükte ve 1920x1080 çözünürlükte LCD/LED ekran, klayye,
mouse, bağlantı aparatları vb. verilecektir.
43
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
BTDB7-14-IH-40735
6.19.4
Sistem bilgisayarının kasası üzerinde yedek güç kaynağı olacaktır.
6.19.5
Windows 7 veya Windows 8 işletim sistemi lisanslı olarak temin edilecektir.
6.19.6
Sistem bilgisayarı minimum aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır:
a. 2 adet Intel Xeon E5-2600 v2 serisi işlemci (minimum 10 çekirdek, 25M cache, 2.50 GHz)
veya eşdeğeri
b. 128 GB ECC Memory (Up to 512 GB)
c. 1 TB 7200RPM SATA Hard Drive
d. Yukarıda belirtilen ekranları destekleyecek özellikte
e. DVD+/-RW Optical Drive
f.
Built-in Audio
g. Dual Gigabit LAN
h. 2 adet USB port (harici ekstra)
i.
1 VGA/DVI
7.
KURULUM VE MONTAJ
7.1
Yüklenici TRT tarafından onaylanmış uygulama projelerine göre sistemin tüm montajını yapacaktır.
7.2
Sözleşme aşamasından sonra tüm cihazların yerleşim planları İdare ile yüklenici arasında yapılacak
görüşmeler neticesinde kararlaştırılarak, yüklenici tarafından çizilerek, idarenin onayı alındıktan sonra
uygulanacaktır.
7.3
Şartname ekinde verilmiş olan cihaz yerleşim plan taslağına uygun olarak monitor rafları, cihaz konsolu
(anakumanda masası kontrol paneli, teknik yönetmen monitörleri,) monitor rafları yüklenici tarafından
TRT onayı alındıktan sonra yapılacaktır.
7.4
Tüm reji odalarında ve kontrol merkezlerinde bulunan cihaz konsolu ve monitör raflarında kullanılacak
tüm kablolar kablo kanallarından geçirilecektir.
7.5
Montaj mekanlarına yeni tava sistemi monte edilecektir.
7.6
Sistemin her yerinde enerji ve veri (video/audio/kontrol/ağ) kabloları farklı tavalar üzerinden
taşınacaktır.
7.7
Cihaz odasına kurulacak raklar yüklenici tarafından sağlanarak, TRT nin isteği doğrultusunda TRT cihaz
odasına yerleşimi yapılacaktır. Yüklenici teklif ettiği sistem için yeterli sayıda rak ünitesi verecektir.
Bunun yanında mevcut Eurovision Bağlantı Merkezi’nde kullanılan (TRT tarafından sağlacak IRD vs.)
cihazlar için 5 adet rak daha temin edilecektir. Cihazların orijinal raka montaj kitleri olmadığı için,
bunları raka monte edecek aparatlar yüklenici firma tarafından sağlanarak raka montajı yapılacaktır.
Video şemasında gösterilen ve akışta tanımlanan şekilde bu cihazların sisteme montajı yapılacaktır.
7.8
Cihaz odasına yerleştirilecek olan raklar 19” genişliğinde, 42U yüksekliğinde olacaktır.
7.9
Her rakta 2 adet 10 çıkışlı MDU (Main distribution unit) bulunacaktır. MDU’ larda, her biri 16 amperlik
2’ şer adet ana giriş anahtarı olacaktır. Her bir anahtara, 5 adet olmak üzere, erkek şase tipi IEC
konnektörlü çıkış bağlanacaktır. Çıkışların herbiri sigortalı olacaktır. Cihazların ana ve yedek güç
kaynakları, aynı raktaki farklı MDU’lardan ayrı ayrı beslenecektir. Sistem içerisinde kullanılacak MDU
ünitelerinde %20 oranında boş çıkış bırakılacaktır. Ayrıca tüm mekanlardaki konsollarda bulunacak,
tüm cihazların enerji bağlantısı, konsollara yerleştirilecek olan MDU’lar üzerinden sağlanacaktır.
Konsollarda kullanılacak olan MDU’ların tipleri ve bağlantı prensibi raklarda kullanılanlarla aynı
olacaktır.
44
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
BTDB7-14-IH-40735
7.10
Raklardaki ve yayın konsolundaki boşluklar panellerle kapatılacaktır.
7.11
Rak yerleşiminde cihazlar arasında havalandırmayı sağlamak amacıyla ihtiyaca göre 1-2U boşluklar
bırakılacaktır.
7.12
Tüm MDU’lara ve 3 amperin üzerinde besleme gerektiren cihazlara, enerji panosundan direkt hat
çekilecektir.
7.13
Sistemdeki tüm video, audio, kontrol, enerji ve ağ switch ile cihazlar arası ağ kabloları yüklenici
tarafından sağlanacak ve kablolamaları da yapılacaktır.
7.14
Kullanılacak video matriksin tüm video giriş ve çıkışları, devamlılık masasının tüm video giriş ve çıkışları
ve İdarece gerek görülmesi halinde diğer video ve audio cihazları arası tüm geçişlerde VJF (audio ayrı
taşınıyorsa audio jackfield da) kullanılacaktır. Kullanılacak tüm VJF’lerde ya %20 oranının da boş
bırakılacaktır ya da aynı oranda boş (spare) jackfield sağlanacaktır.
7.15
Tüm sistemin video kablolaması SMPTE 424 M standardına uygun olarak yapılacaktır.
7.16
Kullanılacak VJF’ler microswitchli, 1RU yüksekliğinde, 24 adet çift sıralı, U-Link tarzı geçişler
gerektirmeden HD SDI 3 Gb/s (video üzerine gömülü ses sinyali ile birlikte) sinyali geçirme özelliğine
sahip olacaktır. Girişe veya çıkışa patch-cord takılınca sinyal kesilecek ve patch-cord üzerindeki sinyal
yönlendirilmiş olacaktır.
7.17
VJF’ler için 10 adet 90 cm ve 10 adet 60 cm Patch-Cord sağlanacaktır. Daha sonra patch cord
yapımında kullanılmak üzere teklif edilen VJF’lere ve kabloya uygun 20 adet konektör ile 20 adet Video
Patch Plug to BNC (Female) adaptör sağlanacaktır.
7.18
Cihaz odası ile devamlılık rejileri, Eurovision kontrol merkezi ve Anakumanda kontrol merkezi arasında
çekilen video kablolar ile diğer yayın merkezlerinden gelen ve bu merkezlere çekilen kablolar cihaz
raklarında CTP’lerden geçirilecektir. CTP panellerde kullanılacak BNC-I lar şaseden izoleli olacaktır
7.19
Video kablolamada kullanılan kablo ve konnektörlerin tamamı yüksek kaliteli ve HD SDI 3Gbit/s sinyale
uygun olacaktır. Rak içi ve kısa mesafelerde (5 metreden az) kullanılan kablolar, 100 metre mesafede
1.5GHz de sinyal zayıflaması 45 dB den az olan, esnek, rak içi montaja uygun ve incelikte olacaktır. 5
metreden daha uzun olarak kullanılan kabloların, 100 metre mesafede 1.5GHz de sinyal zayıflaması 32
dB den az olacaktır.
7.20
Video kabloların tamamında BNC koruyucu (sleeve) kullanılacaktır. Kullanılacak koaksiyel video
kabloları, olası yangınlarda insanların en az seviyede zarar görmeleri için düşük duman yoğunluklu,
alev geciktiricili ve halojen free özellikleri olacak biçimde teklif edilecektir ve bahsi geçen özelliklerle
ilgili, IEC 60754, IEC 60332, IEC 61034 (veya uluslararası eşdeğerleri) standartlarına uygun olacaktır.
7.21
Sistem içerisinde kullanılacak VDA, De-embedder gibi kart tipi video teçhizatının birer çıkışı VJF de,
birer çıkışı ise CTP de sonlandırılacaktır.
7.22
Sistem topraklaması uluslararası standartlara uygun yapıda
kaynaklanabilecek tüm sorunlar için gerekli her türlü önlem alınacaktır.
7.23
Hiçbir teknik cihaz binanın genel toprağına bağlanmayacaktır. Gürültüden arındırılmış teknik toprak
İdare tarafından tüm teknik alanlara dağıtılmış olacaktır.
7.24
Masalarda ve raklarda yüklenici teknik toprağı kullanacaktır.
7.25
Teknik toprağın cihazlara bağlanması ve topraklamanın tüm cihazlarda devam ettirilmesi yüklenicinin
sorumluluğundadır.
7.26
Kablo numaratör tipi ve numaralama sistemi TRT’nin numaralama sistemi ile aynı olacak olup,
numaralama sistemi yükleniciye TRT tarafından bildirilecektir.
7.27
Raklara yerleştirilen cihazlar ön tarafından bakıldığında soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru
numaralandırılacaklardır. Ayrıca her raka da bir numara verilecektir.
45
olacaktır.
Topraklamadan
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
BTDB7-14-IH-40735
7.28
Raklarda bulunan jackfieldlar ön tarafından bakıldığında yukarıdan aşağıya doğru başlamak üzere A, B,
C gibi harflerle sıralanacak ve her sıra kendi içinde soldan sağa 1, 2, 3, şeklinde numaralandırılacaktır.
7.29
Amplifikatörler bulunduğu rakın ve kasanın numarasını belirtecek şekilde numaralandırılacaktır.
7.30
Sistem montajında kullanılan tüm kablolar için uygun boyutta, direnç renk kodlu, plastik (PTV)
numaratör yüklenici tarafından sağlanacaktır ve kullanılacaktır.
7.31
Montaj öncesinde tüm detay şemalar (video/audio sistem, rak ve frame layout, kontrol şemaları vs)
TRT’ye bildirilecektir. TRT sistemde değişiklik talebinde bulunursa, yüklenici bu değişikliği yapacaktır.
7.32
Montaj sonrasında, tüm şemalar (raklardaki cihaz yerleşim şemaları, kontrol, ağ, enerji şemaları dahil),
sistemde kullanılan yazılımların orijinalleri ve oluşturulan veritabanları ve programlar en son şekli yazılı
ve medya ortamında idareye teslim edilecektir.
7.33
Cihazların yerleşiminde gerekli rak sliding kitleri sağlanacak, İdare’nin gerek görmesi halinde rak sliding
kitleri olmayan cihazlar için firma bu aparatları sağlayacaktır.
7.34
Sistemde adı geçen fiber hatlar, IRD’ler ve interkom sistemi TRT tarafından sağlanacak olup, sadece
kaynak ismi olarak belirtilmektedir. Ancak söz konusu kaynakların sisteme bağlantısı için gerekli diğer
teçhizat (dağıtım yükselteçleri gibi) bu sistem kapsamında sağlanacak, video taslak şemada gösterildiği
biçimde sistem kablolama ve montajı ile kurulumu yüklenici tarafından yapılacaktır.
7.35
SES KURULUM ve MONTAJ
Ses Sistem Şemaları
Montaj öncesinde sistem şemaları İdare’ye bildirilecektir. İdare sistemde değişiklik talebinde
bulunursa, yüklenici bu değişikliği yapacaktır.
7.35.2 Montaj sonrasında, tüm şemaların (rak sistemi ve cihaz konsolu yerleşim şemaları, ses sistem
ve referans dağılımı şemaları, kontrol, ağ, enerji şemaları dahil) en son hali yazılı ve elektronik
ortamda idareye teslim edilecektir.
7.35.3 Sistemde kullanılan yazılımların orijinalleri, oluşturulan veritabanları ve programların en son
hali yedek olmak üzere elektronik ortamda idareye teslim edilecektir.
Cihaz Rak Yerleşimi
7.35.4 Sözleşme imzalandıktan sonra tüm cihazların yerleşim planları İdare ile yüklenici arasında
yapılacak görüşmeler neticesinde kararlaştırılarak, İdare onayı alındıktan sonra yüklenici
tarafından çizilerek uygulanacaktır.
Kontrol Odası Konsol
7.35.5 EBM Kontrol Odasında teçhizatın yerleştirileceği cihaz konsolu olacaktır. Bu konsola ait çizim
ve taslak yerleşim şeması ekte verilmiş olup, konsolun son hali, teklif edilecek teçhizatın
özelliklerine göre, daha sonra TRT tarafından belirlenip, yükleniciye bildirilecektir. Söz konusu
konsol için yapım aşamasında İdare’nin onayı alınacaktır.
Hoparlör Yerleşimi
7.35.6 Ses monitörlerinin açıları ayarlanabilir (yatay-dikey) olacaktır. Monitörlerin yerleştirilmesi için
gerekli hoparlör sehpası ve/veya duvara ve monitör rafına asma aparatları sağlanacaktır.
Hoparlörler, İdare onayı alındıktan sonra yüklenici tarafından yerleştirilecektir.
Kablolama
7.35.7 Kablolama için mevcut tava sistemi uygun değilse, gerekirse yüklenici firma tarafından ek
tavalar monte edilecektir.
7.35.8 Sistemin her yerinde enerji ve veri (video/audio/kontrol/ağ) kabloları farklı tavalar üzerinden
taşınacaktır.
7.35.9 Mümkün olduğunca; ses ve besleme kabloları birbirine dik olarak kablaj yapılacaktır.
7.35.10 Raklar arası kablolar mutlaka zemindeki kablo tavalarından geçirilecek, raklar arasından direkt
bağlanmayacaktır.
Rakiçi Kablolama
7.35.1
46
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
BTDB7-14-IH-40735
7.35.11 Cihazların/pasif elemanların (PP, CTP vs.) kablajı, olası müdahalelerde teçhizatın kablajı
sökülmeden müdahale edilebilmesine uygun ses kablo bağlantıları için S payları verilerek
yapılacaktır.
7.35.12 Montaj süresini kısaltmak amacıyla, teçhizatın mümkün olduğunca, rak içi kablajı yapılmış
şekilde teslim edilmesi tercih edilecektir. Gerekli diğer ara bağlantılar montaj mahallinde
yapılacaktır. Rak içi kablajın montaj mahali dışında yapılması durumunda dahi İdare kontrol
teşkilatı tarafından belirli aşamalarda kontrolü sağlanacaktır.
Topraklama
7.35.13 Sistem topraklaması uluslararası standartlara uygun yapıda olacaktır. Topraklamadan
kaynaklanabilecek tüm sorunlar için gerekli her türlü önlem alınacaktır.
7.35.14 Tüm ses ve kontrol kablolarının ekranları bir uçta topraklanacaktır. Topraklamanın aşağıdaki
şekilde yapılması önerilmektedir.
a. Jackfield ile cihaz arası bağlantılar Cihazda
b. Cihazlar arası bağlantılar (girişlerde) alıcı ucun sonunda
7.35.15 Hiçbir teknik cihaz binanın genel toprağına bağlanmayacaktır. Gürültüden arındırılmış teknik
toprak İdare tarafından tüm teknik alanlara dağıtılmış olacaktır.
7.35.16 EBM Kontrol Odası konsolu ve cihaz odası raklarında yüklenici teknik toprağı kullanacaktır.
7.35.17 Teknik toprağın cihazlara bağlanması ve topraklamanın tüm cihazlarda devam ettirilmesi
yüklenicinin sorumluluğundadır.
7.35.18 Her rak teknik toprağa bağlanmadan önce komşu raklardan elektriksel olarak ayrılmış
7.35.19
7.35.20
7.35.21
7.35.22
7.35.23
7.35.24
7.35.25
7.35.26
7.35.27
7.35.28
7.35.29
olmalıdır.
Numaralama Sistemi
Kablo numaratör tipi ve numaralama sistemi İdare’nin numaralama sistemi ile aynı olacaktır.
Numaralar, kablo ele alındığında ve konnektör solda kalacak şekilde tutulduğunda zaman,
soldan sağa doğru okunur şekilde takılacaktır.
Raklara yerleştirilen cihazlar ön tarafından bakıldığında soldan sağa ve yukarıdan aşağıya
doğru numaralandırılacaklardır. Ayrıca her raka da bir numara verilecektir.
Raklarda bulunan patch paneller ön tarafından bakıldığında yukarıdan aşağıya doğru başlamak
üzere A, B, C gibi harflerle sıralanacak ve her sıra kendi içinde soldan sağa 1, 2, 3, şeklinde
numaralandırılacaktır.
Çevre birimleri bulunduğu rakın ve kasanın numarasını belirtecek şekilde
numaralandırılacaktır.
Sistem montajında kullanılan tüm kablolar için uygun boyutta, direnç renk kodlu, plastic (PTV)
numaratör kullanılacaktır.
Alanlar arası kablo numaralarının önüne o alana has bir ek kod getirilecektir.
Sonlandırma
Cihazlar üzerinde sonlandırılması gereken girişler (kullanılmayan AES girişler vb.) için
sonlandırılma işlemi yapılacaktır.
Ses Kablo ve Konnektörleri
Montajda kullanılacak sayısal ses konnektörleri XLR-3 tipte ise; AES3 standardını karşılayan
XCC serisi NEUTRIK veya eşdeğeri ve analog ses konnektörleri ve adaptörleri NEUTRIK veya
eşdeğeri olmalıdır.
Ses sistem montajı yapılırken, analog/sayısal ses sinyallerin iletimi için AES3 standardındaki ses
sinyalinin iletimine uygun tipte 110Ω(unbalanced) twisted pair kablo ve/veya AES3-id
standardındaki ses sinyalinin iletimine uygun tipte 75Ω(unbalanced) koaksiyel kablo
kullanılacaktır.
Tüm AES3 standardındaki ses iletimi için kullanılacak olan ses kabloları ses patch panelleri, ses
konnektörleri (XLR-3, D-sub vb.) ile yapılacak sabit montaja uygun olacaktır.
Ses kablolarının konnektörlere bağlantılarında izole amaçlı uygun makaronlar kullanılacaktır.
Şaseler hiçbir şekilde açıkta bırakılmayacaktır.
47
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
BTDB7-14-IH-40735
7.35.30 Sayısal ses kabloları, 96kHz’ e kadar örnekleme oranlarındaki sayısal ses sinyalini
7.35.31
7.35.32
7.35.33
7.35.34
iletebilecektir. Yüklenici montaj mahalinde yapacağı keşif sonunda, çekilecek kablo
mesafelerini tespit edecek ve kablolar bu mesafeden 48 kHz (6.144MHz band genişliği) ve
96kHz (12.228MHz band genişliği) örnekleme oranındaki sayısal ses sinyalini iletilebilecektir.
Tüm ses multicore kablolarının her bir pairi direnç kodlu renklere veya numaralara sahip
olmalıdır.
Tüm ses kablolarının her bir pair ayrı ayrı ekranlamalı olmalıdır.
Tüm ses kablolarının dış ekranlaması olmalıdır ve yeterli esneklikte olacaktır.
Ses sisteminde kablo tavalarından ve kanallardan geçecek şekilde kullanılacak olan multicore
ses kablolarının, olası yangınlarda insanların en az seviyede zarar görmeleri için düşük duman
yoğunluklu, alev geciktiricili (flame retardant) ve halojen free gibi halojen içermeyen özellikleri
olacak biçimde teklif edilecektir ve bahsi geçen özelliklerle ilgili, IEC 60754, IEC 60332, IEC
61034 (veya uluslararası eşdeğerleri) standartlarına uygun olacaktır.
8.
EĞİTİM
8.1
Genel Özellikler
8.2
8.1.1
Bu iş için, İdarenin personeline eğitim verilecektir. Eğitimin ayrıntıları aşağıda düzenlenmiştir.
8.1.2
Eğitim ücreti sözleşme bedeline dahildir.
8.1.3
Eğitim için gerekli her türlü doküman, araç, gereç ve tercüman yüklenici tarafından temin
edilecektir.
8.1.4
Eğitim, aşağıda belirtilen esaslara göre verilecektir.
8.1.5
Eğitim tarihlerine ilişkin program yüklenici tarafından en az bir hafta önceden idareye
bildirilecektir.
8.1.6
İşletme eğitimleri, onaya sunulacak olan kontrol teşkilatı raporundan önce verilecektir.
8.1.7
Ölçü-Bakım Eğitimleri, işin teslim süresinden bağımsız olarak, geçici kabulün ardından idare
tarafından bildirilecek tarihten itibaren 30 (otuz) takvim günü içerisinde ya da geçici kabulün
ardından İdare tarafından henüz bir tarih bildirilmediği hallerde İdarenin onay vermesi
kaydıyla yüklenicinin teklif edeceği tarihlerde gerçekleştirilecektir.
8.1.8
Eğitimler gruplara bölünerek yapılabilecektir
8.1.9
Cihaz eğitimleri üretici firma tarafından yapılacaktır, türkçe çevirmen yüklenici tarafından
sağlanacaktır ve sistemi bilen biri olacaktır.
8.1.10
Eğitimler uygulamalı olarak sistemde yapılacaktır.
8.1.11
Eğitimlerde EBM kullanımında olan multiviewer sistemi, multiformat video-audio analizör
cihazı ve video router kontrol panel vb. video teçhizatı da anlatılacaktır.
Video Matriks ve Aksesuarları Eğitimi
8.2.1
İstekliler Video Matriks ve Aksesuarları’nın tüm donanım ve yazılımı için 3 gün ölçü-bakım
(5 Kurum personeli için) eğitimi teklif edeceklerdir.
8.2.2
Eğitim, sistemlerin kuruldukları mekanlarda üretici firma tarafından yapılacaktır.
8.2.3
Eğitim sonunda katılımcılar, video matriksin işletmesi ilgili tüm konfigürasyonların yapılması
işlemlerine hakim olacaktır.
8.2.4
Eğitim sonunda katılımcılar, yazılımlar için gerekli yükleme, silme, modifikasyon işlemlerine,
logların incelenerek hata tespiti, ilgili tüm donanım ünitelerinin periyodik bakımları, arıza
tespit ve giderme konularında gerekli prosedüre hakim olacaktır.
48
Anakumanda Merkezi 4 Adet Devamlılık Sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi Sistemi Alımı
8.3
8.4
BTDB7-14-IH-40735
Devamlılık Masası ve Aksesuarları Eğitimi
8.3.1
İstekliler Devamlılık Masası ve Aksesuarları’nın tüm donanım ve yazılımı için 3 gün işletme ve 3
gün ölçü-bakım (5 Kurum personeli için) eğitimi teklif edeceklerdir.
8.3.2
Eğitim, sistemlerin kuruldukları mahalde, üretici firma tarafından yapılacaktır.
8.3.3
İşletme eğitimi sonunda katılımcılar, masanın işletmesi ilgili tüm konfigürasyonların yapılması
işlemlerine hâkim olacaktır.
8.3.4
Ölçü-Bakım eğitimi sonunda katılımcılar, yazılımlar için gerekli yükleme, silme, modifikasyon
işlemlerine, logların incelenerek hata tespiti, ilgili tüm donanım ünitelerinin periyodik
bakımları, arıza tespit ve giderme konularında gerekli prosedüre hakim olacaktır.
8.3.5
Ölçü-Bakım eğitimi sırasında her bir katılımcıya birer eğitim notu verilecektir.
Multiviewer Sistemi ve Aksesuarları Eğitimi
Teklif edilen Multiviewer Sisteminin tamamı için 1 gün işletme ve 2 gün Ölçü Bakım Eğitimi verilecektir.
8.5
Genel Sistem İşletme Eğitimi
Video ve Ses Sisteminin tamamı için 5 gün Teknik İşletme Eğitimi teklif edilecektir. Bu kapsamda
kurulan tüm cihazlar için programlama, setup ayarları, ölçü aletlerinin kullanımı, vb. konularda detaylı
eğitim verilecektir.
8.6
EBM Sistemi Kullanıcı İşletme Eğitimi
EBM cihaz ve kontrol odasında kurulan tüm sistem (Test Cihazları, Commentator Sistemi ve İnterkom
Sistemi vb. dahil) için 5 gün Kullanıcı İşletme Eğitimi teklif edilecektir. Bu kapsamda sistem genel olarak
anlatılacak, Test Cihazlarının, Commentator Sistemi ve İnterkom Sistemi vb. için detaylı kullanım
eğitimi verilecektir.
8.7
Multiformat Audio Router Sistemi ve Çevre Birimler için İşletme ve Ölçü Bakım Eğitimi
Multiformat Audio Router Sistemi ve Çevre Birimler için 5 gün İşletme ve Ölçü Bakım Eğitimi teklif
edilecektir. Bu kapsamda audio router cihazı ile kontrol panellerinin ve uzaktan kontrol yazılımının
detaylı kullanım eğitimi verilecektir ve yazılımlar için gerekli yükleme, silme, konfigürasyon yapma
işlemleri, logların incelenerek hata tespiti, donanımın periyodik bakımları, arıza tespit ve giderme
konularında gerekli ölçü-bakım bilgileri aktarılacaktır.
8.8
Voice-over ve Audio Processor Üniteleri için İşletme Eğitimi
Voice-over ve Audio Processor Üniteleri için 5 gün İşletme Eğitimi teklif edilecektir. Bu kapsamda
cihazın, kontrol panelleri ve uzaktan kontrol arayüzü ile birlikte kullanımı hakkında detaylı eğitim
verilecektir.
49
Download

anakumanda merkezi 4 adet devamlılık sistemi ve eurovısıon