Informačnýlist
December 2014
Cirkev bratská Bratislava
Cukrová 4
Advent vďačnosti
Pred časom sme sa ako zborové spoločenstvo zaoberali na rôznych úrovniach tým, aké majú byť priority nášho rozmýšľania, konania a smerovania.
Spoločnými silami sme vybrali niekoľko priorít a ako prvý krok sa nimi postupne zaoberáme v rámci
nedeľných kázní. Po priorite „Kristus
ako jednotiaca skúsenosť“ sa budeme v nastávajúcom advente venovať téme „Vďačnosť“. Je to
naozaj vhodne vybratá téma? V čase, keď sa
skláňame únavou
a vyčerpanosťou, keď je naším sprievodcom
čoraz častejšie skľúčenosť,
smútok a márnosť, keď nás zasahuje naše
vlastné zlyhanie
a hriech, máme hovoriť
o vďačnosti? Bude
to úprimné a autentické?
Oveľa ľahšie sa nám
totiž sťažuje a kritizuje, ako
chváli a ďakuje. Je jednoduchšie poddať sa duchu doby
a nechať veci plynúť tak, ako
sa nám javia na prvý pohľad.
V tomto je postoj vďačnosti
plávaním proti prúdu. Apoštol
Pavol v liste Kolosanom považuje za zdroj vďačnosti Kristovo
odpustenie, ktoré vedie k pokoju v srdci a prejaví sa vo vďačnosti. Na pobyte s Kvapôčkami
sme kedysi našli ako pomôcku
k pestovaniu tejto peknej cnosti okuliare vďačnosti. Kto si ich
nasadil, videl celý svet, všetkých
ľudí, všetky veci celkom inak. Nie
ružovo, nie nadnesene, ale reálnejšie. Prajem nám pre vykročenie do adventu odhodlanie používať čo najčastejšie okuliare vďačnosti.
Milena Uhlíková
1
Informačný list – Cukrová 4
December 2014
SPOLOČNÉ STRETNUTIA
Nedeľné modlitebné stretnutia o 9.00 hod.
14. 12. Štefan Markuš
21. 12. Miroslav Krupa
28. 12. Stretnutie nebude
Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.
Advent vďačnosti
7. 12. 2. adventná nedeľa
Novomesačné bohoslužby
s Večerou Pánovou
Josef Sýkora
14. 12. 3. adventná nedeľa
Petr Dvořáček
21. 12. 4. adventná nedeľa
Mária Uhlíková
28. 12. Nedeľné bohoslužby
Štefan Markuš
4. 1. Nedeľné bohoslužby
Josef Sýkora
Bohoslužby počas sviatkov
Vianoce
2
24. 12. Štedrý večer o 15.00 hod.
Josef Sýkora
25. 12. 1. sviatok vianočný o 10.00 hod.
Sviatočné bohoslužby
s Večerou Pánovou
Josef Sýkora
26. 12. 2. sviatok vianočný o 10.00 hod.
Jozef Ban
December 2014
Informačný list – Cukrová 4
Silvester a Nový rok
31. 12. Spoločný záver roka o 18.00 hod.
Tomáš Komrska
Posedenie pri kapustnici o 20.00 hod.
1. 1. Novoročné bohoslužby o 10.00 hod.
Josef Sýkora
Nedeľné bohoslužby Sv. Jur o 10.00 hod.
Bohoslužby sa konajú v budove AI Nova na Prostrednej ulici 47/A.
7. 12. 2. adventná nedeľa
Pracujeme a zároveň očakávame Slavoj Krupa
14. 12. 3. adventná nedeľa
Nádej v Kráľa Rado Krupa
21. 12. 4. adventná nedeľa
Prekvapujúca adopcia Juraj Kohút
24. 12. Vianočná koledová slávnosť o 15.30 hod.
28. 12. O čom bol môj rok 2014 – diskusia moderuje
Milan Mitana
Kontakt: Milan Mitana, 0903 776 563, [email protected]
Aktuálne informácie a nahrávky kázní sú na: www.cbsvatyjur.sk
Nedeľné duchovné stíšenia v Betánii o 10.00 hod.
Betánia Bratislava, Partizánska 6
7. 12. Táňa a Miroslav Smolinskí
14. 12. Ján André a Roman Harvan
16. 12. Josef Sykora a Ivan Šiller – Adventná kaplnka o 16.00 hod.
17. 12. Pavol Mikula o 15.30 hod.
21. 12. Slávka a Ján Timčákovci
3
December 2014
Informačný list – Cukrová 4
V prípade, že sa z nejakej príčiny nemôžete v danú nedeľu dostaviť a nie
je už možnosť zabezpečiť službu náhradníkom, prosím, aby ste Vašu neúčasť oznámili službu konajúcej sestre v Betánii na č. tel. 02/54434656
v nedeľu ráno, aby mohla organizačne zabezpečiť náhradný program.
Ak má niekto záujem zapojiť sa do tejto dobrovoľníckej služby,
je vítaný!
Ďakujeme.
Kontakt: Božena Číčelová, 0903 916867, 02/5296 3940
Integrované bohoslužby v Betánii Senec
o 18.00 hod.
14. 12. Vianočná kaplnka
Kontakt: Lenka Borošová, 0905 569 452, [email protected]
Miro Krupa, 02/4497 1896, [email protected]
Biblické hodiny v stredu o 18.45 hod.
Muž, ktorý búral múry: Posolstvo proroka Ezechiela pre dnešnú dobu
4
3. 12. Príbeh o vinici a nevernej žene
Ez 15 a 16 Daniel Pastirčák
10. 12. Bájka o veľkých orloch
a malej vetvičke. Ez 17 Josef Sýkora
17. 12. Komu tŕpnu zuby? Ez 18 a 19 Daniel Pastirčák
December 2014
Informačný list – Cukrová 4
Biblická hodina pre ženy
Pravidelné stretnutie žien pri štúdiu Biblie bude v utorok 2. 12. 2014
o 18.00 hod. Na základe textu z 1Jána 2:3–17 chceme porozumieť
Božej pravde o tom, čo pre kresťana prakticky znamená poznať Boha,
chodiť vo svetle a milovať ako Kristus.
Srdečne vás pozývame.
Kontakt: Drahomíra Ferenčíková, 0907 048 095
PRAVIDELNÉ STRETÁVANIA
Predškolská besiedka
Tri až šesťročné deti sa stretávajú každú nedeľu, okrem prvej nedele
v mesiaci, o 10.00 hod. počas bohoslužieb na „detských bohoslužbách“
– nedeľnej besiedke. Spolu spievame, modlíme sa, počúvame biblické
príbehy.
Kontakt: Marta Machajdíková, 0915 446 507
[email protected]
Klub Slniečko
Srdečne pozývame malé deti v sprievode rodiča alebo inej osoby na
pravidelné stretávania, každý štrvtok v čase od 9.00 do 12.00 hod.
Príchod detí je vítaný do 9.45 hod., aby sa deti mohli pohrať v herni a
pokojne sa začleniť do jednoduchého programu, ktorý je pre ne pripravený. Počas sviatkov stretnutie nebude.
Aktuálne informácie sledujte, prosím, na www.cbba.sk/aktuality alebo
www.cbba.sk/aktivity/klub-slniecko
Kontakt: Dagmar Danelová, 0903 967 411
[email protected]
5
Informačný list – Cukrová 4
December 2014
Školská besiedka
Stretnutia pre deti 1.–5. ročníka ZŠ sú na 2. poschodí v zelenej miestnosti vždy v nedeľu o 10.00 hod. okrem prvej nedele v mesiaci. Ak by
ste sa chceli s nami podieľať na tvorbe stretnutí počas celého roka,
kontaktujte nás.
Kontakt: Mária Machajdíková, [email protected]
Kvapôčky
Bližšie informácie: www.kvapocky.cbba.sk
Kontakt: Michal Ferák, [email protected]
Mráčiky
Bližšie informácie: www.mraciky.cbba.sk.
Kontakt: Hana Kerekrétyová, 0915 587 792, [email protected]
Mladší dorast
Klub pre deti vo veku 11–15 rokov pokračuje stretnutiami každú stredu od 16.00 do 18.00 hod. na Cukrovej 4.
6
December 2014
Informačný list – Cukrová 4
Stretnutia mladých
Diskusný večer NABOSO
Pozývame vás na diskusný večer pre mladých NABOSO na tému „Sme
nezavislí?“ s bývalým šéfredaktorom denníka SME Matúšom Kostolným, ktorý, hypotéka nehypotéka, opustil SME kvôli vstupu Penty a
rozbieha nový mediálny projekt. Budeme sa s ním rozprávať o tomto
slobodnom rozhodnutí, poslaní žurnalistiky a jeho ceste k naplneniu
tohto poslania.
Naboso sa uskutoční v tradičnom termíne – prvý štvrtok v mesiaci,
4. 12. o 18.30 hod. v klube UNIK na Ferienčíkovej 5. Príďte položiť
svoje otázky!
Večera
Vo štvrtok 11. 12. o 18.30 hod. pozývame mladých povečerať s nami
v jedálni na Cukrovej. Tešíme sa na stretnutie s vami!
Oznamy o našich akciách nájdete na www.mladi.cbba.sk, alebo vám
ich môžeme posielať na mail.
Kontakt: Veronika Roháčková, [email protected]
www.mladi.cbba.sk
Stretnutia pri speve duchovných piesní
Pravidelné pondelkové stretnutia spevu sú vždy v pondelok o 18.45
hod. Pozývame všetkých, ktorí majú radi duchovné piesne a/alebo spev.
Aktuálne informácie sledujte, prosím, na www.cbba.sk/aktuality
Kontakt: Dagmar Danelová, 0903 967 411
[email protected]
7
December 2014
Informačný list – Cukrová 4
Stretnutie chvál v nedeľu ráno
V decembri sa stretneme v nedeľu 7. 12. o 9.00 hod.
Srdečne pozývame všetkých – mladých či starších, aj rodiny s deťmi,
ktorí chcú spievať nášmu Bohu oslavné piesne, modliť sa a zdieľať sa
o tom, čo prežívame.
Bohuslava Bánová
Milo Adamkovič
Jakub Novotný a Rado Krupa
STARŠOVSTVO ZBORU
Informácie zo zasadania staršovstva zboru
• Staršovstvo sa stretlo na svojom pravidelnom mesačnom zasadaní
24. 11. 2014. Hlavnou náplňou bola príprava mimoriadneho
členského zhromaždenia, ktoré sa bude konať v nedeľu 30. 11.
2014 a bude sa zaoberať situáciou po odchode Matéja Hájeka zo
služby kazateľa. Zaoberali sme sa hľadaním pracovníkov, ktorí by
mohli podporiť prácu v mladšom doraste. Tiež rozdelením služieb
slovom v najbližšom období adventu a Vianoc.
• Dokončenie prác na 2. poschodí – zaznela informácia o tom, ktoré
práce sa budú robiť v najbližšom čase. Dokončenie závisí
predovšetkým od dostupných finančných prostriedkov.
• Hovorili sme tiež o pripravovaných ekumenických bohoslužbách,
ktoré sa uskutočnia v našej modlitebni v nedeľu 25. 1. 2015.
• Zaoberali sme sa možnosťou pripojiť sa k Noci kostolov, ktorá sa
koná každoročne v máji. Myšlienka bude prezentovaná na členskom
zhromaždení.
• Najbližšie stretnutie SZ bude 15. 12. 2014.
Milena Uhlíková
8
December 2014
Informačný list – Cukrová 4
ZO ŽIVOTA ZBORU
Blahoželáme k narodeninám
18. 12. Vladislav Jurčo – 88
Moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo i zem. Nedopustí,
aby sa ti noha zachvela. Nedrieme tvoj strážca. Žalm 121:2–3
Rozlúčili sme sa
13. 11. Slavomír Šajgal
POZVÁNKY
Adventné stretnutie seniorov
Zborová diakonia pozýva všetkých seniorov na predvianočné stretnutie
na tému Odvaha kráčať do neznáma. Uskutoční sa 6. 12. o 15.00 hod.
v jedálni na 1. poschodí. Slovo bude mať brat kazateľ Daniel Pastirčák,
ktorý bude vykladať List Židom 11:8–16. Tešíme sa na vašu hojnú účasť.
Advent s Betániou Senec
V nedeľu 7. 12. 2014 už tradične navštívia bohoslužby na Cukrovej
klienti z Betánie Senec a prinesú so sebou svoje výrobky, vianočné darčeky. Zámerom je prezentovať život našich priateľov a ich úspechy v
manuálnych zručnostiach pri výrobe vianočných darčekov, ktoré si môžete pozrieť i zakúpiť.
Srdečne vás pozývame po bohoslužbách na prvé poschodie.
9
Informačný list – Cukrová 4
December 2014
X-lógia hľadania výšin 15
5.–7. 6. 2015, Horná Orava
Milí priatelia, kamaráti,
v nasledujúcom pokračovaní našich športovo – spoločenských stretnutí sa vyberieme do najsevernejšej časti Slovenska, do malebnej, ale
zároveň drsnej prírody Hornej Oravy. V Oravských Beskydách, treťom
najvyššom pohorí na Slovensku, sa pokúsime zdolať najvyšší vrch –
slovensko-poľskú Babiu horu. Pripravené sú trasy všetkých obtiažností.
Radi Vás privítame aj keď si na žiadnu z navrhnutých túr netrúfate. Alternatívou k turistike a cykloturistike je dobitie energie v geotermálnych
prameňoch v Oraviciach, spoznávanie histórie v zubereckom skanzene
či na Oravskom hrade, prípadne návšteva Slanického ostrova umenia
uprostred Oravskej priehrady. Samozrejme, nebude chýbať pohľad do
rôznych kútov sveta cez cestovateľské okienko či opekanie pri ohníku.
Naším základným táborom bude opäť hotel Orava vo Vitanovej. Hotel bol postavený v roku 2008 a ponúka slušný štandard ubytovania
s bohatými službami, v moderne zariadených izbách.
Pozývame všetkých, známych aj menej známych na prežitie spoločného
víkendu pri športe, rozhovoroch a budovaní vzájomných vzťahov.
Podrobné informácie o akcii a prihlasovací formulár nájdete na stránke:
http://www.cbba.sk/aktivity/xlogia-vysin/101
Tešíme sa na Vás,
Andrej a Slávka Vráblovci
Letný pobyt seniorov
Plánovaný týždenný pobyt pobyt seniorov sa uskutoční v termíne
20.–27. 6. 2015 v hoteli Repiská, Demänovská Dolina. Zarezervujte si,
prosíme, tento termín, bližšie informácie uverejníme v januári.
10
December 2014
Informačný list – Cukrová 4
OZNAMY
Hľadáme ubytovanie – podnájom pre mladú pracujúcu ženu od januára 2015. Informácie v kancelárii zboru – 0903 967 411.
Ponúkam coworkingové miesto pre ženu v zariadenej kancelárii
v Ružinove. Viac informácií na tel. č. 0908 326 016.
Manželia s dvomi deťmi hľadajú do prenájmu byt 3 + 1 v Bratislave
(Staré Mesto alebo Ružinov). Kontakt: 0903 35 44 02.
11
Informačný list 12
December 2014
Informačnýlist
December 2014
Cirkev bratská Bratislava
Kaplnka
Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.
Klub A4 v budove YMCA, Karpatská 2
7. 12. 2. advent – bdelosť Je ťažké zostať triezvy? Výtvarná projekcia Josef Sýkora
Jarmila Uhlíková
Ján Šicko
14. 12. 3. advent – trpezlivosť
Ako dlho mám ešte čakať? Výtvarná projekcia Daniel Pastirčá
Jozef Kurinec
21. 12. 4. advent – smelosť Prečo mi chýba odvaha?
Výtvarná projekcia Daniel Pastirčák
Tereza Michalová
24. 12. Štedrý večer – spoločný s CB
na Cukrovej 4 o 15.00 hod.
25. 12. Vianoce Daniel Pastirčák
28. 12. Na východ od raja,
na juh od hraníc (neba) Jana Camara
13
Informačný list – Kaplnka December 2014
Milí priatelia,
Naše spoločné pôsobenie v priestoroch A4 sa nám utešene rozvíja.
Vznikla skupina ochotných ľudí, ktorí sa starajú, aby sme sa mohli každú nedeľu posadiť na stoličku, stíšiť sa, vypočuť si kázeň, meditovať pri
hudbe, zúčastniť sa bohoslužby alebo sa stretnúť pri kávičke po bohoslužbe. Každú z potrebných činností už má niekto na starosti. Niekde je
to však tak na doraz. Preto vás prosíme, ak môžete, ak chcete pomôcť,
ak sa chcete zapojiť a spolupodieľať sa na príprave našich bohoslužieb,
ozvite sa nám. Ak nás bude viac, budeme sa môcť viacej striedať, navzájom sa zastúpiť.
Čo treba? Prísť skôr, pripraviť sálu, upratať, rozostaviť stoličky, pripraviť
sviečky, nastaviť svetlá, pripraviť ozvučenie miestnosti, nahrávanie kázne. Hľadáme človeka, ktorý by striedal nášho zatiaľ jediného zvukára.
Aj naši skvelí hudobníci hľadajú posilu. Tvorí sa skupina ľudí, ktorá sa
chce systematicky venovať deťom.
Prosím, ozvite sa Danielovi Pastirčákovi na
[email protected] alebo Danielovi Lacovi
na [email protected]
Spoločný obed
Pozývame vás na spoločný obed po bohoslužbe dňa 7. decembra 2014.
Chceme sa stretnúť, poobedovať, lepšie sa spoznať. V jednej fáze obeda, keď sa nám podarí stíšiť, niekto zo staršovstva Kaplnky porozpráva
čo je nového, čo sa chystá.
V priestoroch A4 nie sú dostatočné možnosti ohrievať si teplé jedlo.
Preto navrhujeme formu studeného bufetu. Prinesieme si niečo so sebou – nátierku, koláč, šalát, niečo s čím sa chceme podeliť a položíme
to na stôl pre všetkých. Ak sa nám táto forma zapáči, chceli by sme sa
takto stretávať vždy prvú nedeľu v mesiaci.
14
December 2014
Informačný list – Kaplnka
15
December 2014
Informačný list – Kontakty
KONTAKTY
Zbor Cirkvi bratskej v Bratislave, Cukrová 4
www.cbba.sk
Pevná linka: 02/5296 4949
Správca zboru
Josef Sýkora: 0910 168 587
[email protected]
Kancelária zboru
02/5296 4949
[email protected]
Správca zborového domu
Ľubomír Melna: 0905 759 895
[email protected]
Svoje peňažné príspevky môžete posielať na účty:
PREVÁDZKOVÝ ÚČET: 2665040073/1100
FOND POMOCI: 2652040613/1100
INVESTIČNÝ ÚČET: 2665716029/1100
Zbor Cirkvi bratskej Kaplnka, Bratislava
www.cbba.sk
Správca zboru
Daniel Pastirčák: 0948 362 827
[email protected]
Svoje peňažné príspevky môžete posielať na účet:
ÚČET ZBORU KAPLNKA: 2925894471/1100
VS 111 – Prevádzka a rozvojové projekty zboru CB Kaplnka
VS 222 – Fond pomoci zboru CB Kaplnka
VS 444 – Príprava a realizácia stavby Kaplnky
Informačný list vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Cukrová 4, Bratislava
Len pre vnútornú potrebu Zboru CB Bratislava.
Príspevky do januárového čísla posielajte do 27. 12. 2014
Neprešlo jazykovou úpravou.
16
Download

December 2014 - Cirkev bratská v Bratislave