Pauzák
štvrťročník, číslo
číslo 1,2
1,2 // 2013
2013
štvrťročník,
www.spspo.sk
Strojárstvo
Technika a prevádzka
dopravy
TIS v strojárstve
TIS v strojárstve športová príprava
EDITORIÁL
Milí študenti a všetci čitatelia,
v škole už máme poriadny rozbeh za sebou. V tomto školskom roku nám pribudlo v prvých
ročníkoch niekoľko žiakov, dokonca aj dievčat. Prváčikov medzi nami srdečne vítame a prajeme
veľa školských úspechov. Druháci a tretiaci sú teraz v škole veľké ryby a štvrtáci sú už od
septembra nastavení na maturitnú skúšku.
Aj v našom redakčnom tíme nastalo niekoľko zmien. V prvom rade sa zmenil manažment
okolo tvorby školského časopisu. Od tohto školského roka nás manažuje PaedDr. Jana
Kipikašová. Do tímu k nám pribudlo niekoľko nových tvárí. Veríme, že sa nám spolu bude dobre
tvoriť.
Čo vám prinášame na stránkach prvého dvojčísla Pauzáka v školskom roku 2013/14?
Hneď v úvode sa vám prihovára náš pán riaditeľ Ing. Marián Viňanský – ak chcete vedieť
o čom, čítajte na prvých stranách časopisu.
Navštívili sme s vybranými žiakmi podujatie Deň otvorených dverí Prešovského
samosprávneho kraja, odkiaľ prinášame reportáž. Čo myslíte, boli sme v rámci dňa otvorených
dverí lepší ako PSK? Čítajte!
Krátku sondu sme spravili do odborných prednášok, ktorých bolo v prvom štvrťroku dostatok.
Ale ten nebol len o prednáškach. Celá škola sa bola poučiť aj z filmu René, aby sme mali na svete
čím menej ľudí závislých na drogách. A kriminálnikov.
V prvom štvrťroku sme sa venovali okrem iného charitatívnej činnosti, zbieralo sa šatstvo pre
sociálne slabšie rodiny, zapojili sme sa do celoslovenskej finančnej zbierky Nezábudka pre duševne
chorých, pripli sme si červené stužky – chcete o tom svedectvo? Čítajte na stranách 14 – 18.
Na stránkach časopisu sa dočítate aj o tom, že naši žiaci majú blízko k slovenčine a ku knihám,
k angličtine, k súťažiam, kvízom a olympiádam.
Na svoje si prišli dopraváci pri návšteve autosalónu v Nitre. Podelili sa s nami o svoje zážitky.
O tom, že v škole máme šikovných športovcov, vás presvedčíme v reportážach a krátkych
správach zo športových podujatí miniflorbalu a cezpoľného behu.
Pre potechu duše a relax vám prinášame v našom časopise novú rubriku pod názvom
Motivačné čítanie, potom odporúčame – hlavne počas vyučovacích hodín J - vylúštiť si
osemsmerovku a sudoku.
Všetkým, ktorí prispeli do tohto čísla školského časopisu, ďakujeme.
Všetkým čitateľom prajeme pekné prežitie vianočných sviatkov, štedrého Ježiška a všetko
dobré v novom roku!
Za redakčnú radu šéfredaktorka Lýdia Demčáková a PaedDr. Jana Kipikašová
2
Obsah
Príhovor riaditeľa školy Ing. Mariána Viňanského ....................... 4
Spolupráca našej školy s firmami Tomark, Spinea, DaM .............
5
Deň Prešovského samosprávneho kraja ...................................... 6
Deň otvorených dverí v našej škole ............................................. 8
V októbri sa prednášalo a besedovalo a diskutovalo .................. 10
Partnerské vzťahy s Pavlom Hudákom, interview ........................ 12
Nezábudka pre duševne choré deti ............................................. 14
Nosíme červené stužky! .............................................................. 17
Zbierka šatstva ............................................................................ 18
Medzinárodný deň školských knižníc .......................................... 20
Konštantín a Metod, exkurzia do Knižnice P. O. H. v Prešove ...... 22
Jack and Joe - divadelné prestavenie v anglickom jazyku ........... 24
Ách, ten René, René, René .......................................................... 25
Autosalón Nitra ........................................................................... 26
Školské kolo celoslovenskej súťaže Zenit .................................... 28
Na konci kaledárneho roka sa kvízovalo a olympiádovalo .......... 30
Predstavujeme študentskú firmu ELEVENTS ............................... 32
Miniflorbal cup 2013 ................................................................... 34
Cezpoľný beh .............................................................................. 35
Motivačné čítanie ....................................................................... 36
Zo školských lavíc ........................................................................ 37
Hlášky niektorých našich učiteľov, ktoré majú svoju kvalitu! ...... 38
Na voľné chvíle - osemsmerovka, sudoku ................................... 39
Príhovor riaditeľa školy
Ing. Mariána Viňanského
Milí študenti!
Začiatok nového školského roka znamená pre školákov v prevažnej miere nechuť, ba až
pohromu. Je to pochopiteľné, keďže prichádza po dvojmesačných prázdninách. Ja však
chcem, aby ste sa na túto udalosť pozreli z iného uhla pohľadu. Nový školský rok
znamená aj nové výzvy, možnosti získať nové úspechy, skúsenosti, nadobudnúť nové
kamarátstva, ale pravdaže aj zlyhania, ktoré patria k životu a z ktorých sa dá poučiť.
Zvlášť chcem v našej škole privítať študentov 1. ročníka, pre ktorých sa začína nová
etapa života v podobe stredoškolského štúdia. Zrejme ste, milí prváci, vkročili do školy
so zmiešanými pocitmi. Na jednej strane sú obavy, ako to všetko zvládnete, ako sa tu
budete cítiť, predsa len vás čakajú noví spolužiaci, učitelia, nové odborné predmety, ale
na druhej strane, pevne verím, sú hrdosť stredoškoláka a ambície.
Osobitne chcem osloviť aj študentov 4. ročníka, pretože rovnako aj pre nich bude
tento školský rok prelomový. Čaká vás, budúci naši maturanti, maturitná skúška
v písomnej, ústnej i praktickej podobe, čaká vás voľba vášho ďalšieho životného
smerovania - či už to bude výber vysokej školy alebo zamestnania. Pristupujte k týmto
životným krokom dôsledne a zodpovedne, aby ste nemuseli svoje rozhodnutia nikdy
oľutovať.
Milí študenti, vedenie školy a učitelia sa budú naďalej snažiť vytvárať vám podľa
možností čo najkvalitnejšie podmienky pre štúdium. Od vás však očakávame, že sa
budete snažiť dosahovať čo najlepšie výsledky v učení, v správaní a v dochádzke.
V tomto smere sa budeme riadiť platnou školskou legislatívou a Školským poriadkom
aktuálnym pre daný školský rok.
V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu majú pre vás vaši učitelia okrem
vyučovania naplánované kultúrne podujatia, športové podujatia a rôzne formy
zážitkového učenia – či už odborné exkurzie, výlety, besedy alebo súťaže.
V škole máte právo vyjadriť svoj názor a postoj, čo môžete urobiť prostredníctvom
Študentskej rady, prostredníctvom triedneho učiteľa alebo vo výnimočných prípadoch
priamo na vedení školy. Požadujeme však, aby ste mali na pamäti, že svoj názor je
potrebné prezentovať slušnou formou.
V závere vám chcem popriať, milí študenti, veľa zdravia, vytrvalosti a úspechov.
Vážení kolegovia, vám chcem popriať okrem zdravia veľa trpezlivosti, tvorivých síl
a pedagogického optimizmu.
Ing.MariánViňanský
4
„SPŠ strojnícka spolupracuje s firmami, čo znamená kvalitnejšiu prípravu na trh práce",
povedal pre náš časopis riaditeľ školy Ing. Marián Viňanský.
Našej škole záleží na tom, aby pripravovala žiakov pre trh práce, teda pre ich budúcu prax
a zamestnanie, a to nielen po stránke teoretickej, ale rovnako aj po stránke praktickej. Práve
z tohto dôvodu sme nadviazali už v minulom školskom roku spoluprácu s dvoma firmami
z oblasti strojárstva, s ktorými naša spolupráca úspešne pokračuje aj v tomto školskom roku, a to
s firmou Tomark, s.r.o. a Spineou, s.r.o. - obe so sídlom v Prešove. Prevádzkovej praxe
v uvedených firmách sa zúčastňujú naši žiaci zo študijných odborov strojárstvo a TIS
v strojárstve.
V tomto školskom roku sme naviac nadviazali úspešnú spoluprácu s firmou Doprava
a mechanizácia, a.s. (DaM), v ktorej sa budú na prevádzkovej praxi zúčastňovať naši žiaci
študijného odboru t echnika a prevádzka dopravy. Táto firma sa okrem iného zaoberá
autorizovaným servisom nákladných vozidiel IVECO a Renault.
Za konkrétne ciele spolupráce s uvedenými firmami sme si stanovili nasledovné:
·
·
·
·
·
skvalitniť výchovno-vzdelávací proces,
modernizovať teoretické i praktické vyučovanie,
umožniť žiakom získať praktické zručnosti a návyky,
prepojiť teoretické vedomosti s praxou,
zabezpečiť kvalitne pripravených absolventov našej školy pre trh práce.
Konkrétne činnosti v priebehu praxe, ktoré boli vopred s našou školou dohodnuté, prideľuje
žiakom firmou poverená osoba.
Som presvedčený, že spolupráca s uvedenými firmami je a naďalej bude pre žiakov SPŠ
strojníckej neoceniteľným prínosom. Okrem toho, že ide o autentické vyučovanie, prax vo firme
im umožní oboznámiť sa s výrobným programom firiem, poznať ich celkovú organizáciu práce,
získavať pracovné návyky, oboznámiť sa s novými technológiami, prípadne v budúcnosti získať
pracovné miesto na trhu práce.
Na záver chcem uviesť veľmi výstižný výrok T. Harva Ekera z knihy Jak myslí milionáři – inšpirujte
sa: „Milióny ľudí dúfajú, že zbohatnú. Tisíce z nich kvôli tomu robia vyhlásenia, učia sa, meditujú.
Ja sám meditujem takmer každý deň. Ale ešte nikdy sa mi nestalo, že by mi počas meditácie
padlo vrece dolárov alebo iný darček z nebies. Zdá sa, že mám smolu a patrím k tým, ktorý pre
úspech musia popri meditovaní aj niečo urobiť."
Ing. Marián Viňanský , riaditeľ školy
5
Deň Prešovského samosprávneho kraja
Štvrtok, 17. 10. 2013. Deň Prešovského samosprávneho kraja, v rámci ktorého sa na
Úrade PSK konal Deň otvorených dverí (DOD). Otvárali ho spoločne predseda PSK
Peter Chudík s primátorom mesta Prešov, Pavlom Hagyarim.
Počas Dňa Prešovského samosprávneho kraja prebiehal bohatý program na Úrade PSK,
rovnako aj rôzne aktivity v kultúrnych organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a
knižniciach PSK. Atmosféru dotvárali sprievodné podujatia a kultúrne programy – ľudové
spevy, tance, zvyky, súťaže; prezentovali sa vybrané stredné odborné školy a chránené
dielne z Prešovského kraja.
Spolupráca PSK a mesta Prešov sa výrazne zefektívnila v rámci veľkých projektov
(Vodárenská veža, Kuzmányho ulica) aj pri realizácii tých menších (príprava skateparku,
útulku pre psov a pod.). Potvrdili to slová primátora mesta pri slávnostnom otvorení
DOD, na ktorom boli načrtnuté aj ďalšie plánované spoločné aktivity v oblasti kultúry a
športu.
Na Dni otvorených dverí PSK sa zúčastnili naše pani učiteľky Kipikašová, Vargová
a Geľhošová spolu so žiakmi prvých ročníkov. Prinášame vám fotky a závan dobrej
nálady z tohto dňa .
SPŠ strojnícka v plnej paráde
Program DOD sa nám páčil.
Ľudová nôta nesmie u východniarov chýbať...
...a tiež ani ľudové remeslá!
6
Milým prekvapením boli sokoliari...
...a tiež aj umelecké kováčstvo.
Pani učiteľka, každoročná prehliadka nie je sranda,
ale sme radi, že ste v poriadku.
Chalani si trápili svoje hlavičky s puzzle, ale
obrázok Prešova spoznali.
Pri stánkoch s umením sa nielen kupovalo,
ale aj inšpirovalo zaujímavými radami.
Na záver nám zapózovali „tigrice“
z odbornej školy.
7
Lýdia Demčáková
Deň otvorených dverí sa v našej škole niesol v
duchu hesla: Veda hrou!
Deň otvorených dverí v našej škole sa pre našich budúcich prvákov, ich rodičov, ale i priateľov
realizoval v novembrovom týždni, ktorý bol venovaný vede a technike, s datovaním od 11. do 17.
novembra 2013, a dokonca mal i oficiálny názov: Týždeň vedy a techniky na Slovensku.
Cieľom podujatia bolo zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti,
popularizovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých či technických disciplín a
informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky, o nutnosti podporovať ich.
A tak dňa 14. novembra 2013 to aj na SPŠ strojníckej žilo nápadmi, ukážkami, prednáškami,
prezentáciami technických modelov a inými aktivitami súvisiacimi s technickým zameraním školy...
V rámci prírodovedných predmetov sa na treťom podlaží v multimediálnej učebni predvádzali
fyzikálne experimenty zážitkovou formou. Priestor bol rozdelený na tri sektory, pričom na prvých
dvoch naši žiaci z odboru technika a prevádzka dopravy demonštrovali bublinové laboratórium a bio
batériu. Tretí sektor bol zameraný na logické prepojenie fyzikálnych súvislostí spojené s predmetnými
experimentmi.
V rámci odborných technických predmetov nechýbala prehliadka odborných učební a dielní.
V laboratóriu elektroniky sa naši nádejní prváci mohli oboznámiť s obsahovou náplňou
elektrotechnických predmetov. Žiaci triedy IV. B, odbor technika a prevádzka dopravy, pre nich
pripravili prezentáciu týchto predmetov spojenú s ukážkami žiackych projektov z oblasti elektroniky
a programovania, za čo im chceme poďakovať. Záujemcovia si mohli vyskúšať objektové
programovanie robotov LEGO MINSTORM a PROBOT 128, zapájanie obvodov či spájkovanie. Tí
šikovnejší si vyrobili vlastné elektronické zariadenie. Rovnako sa stretla s veľkým záujmom zo strany
žiakov ZŠ možnosť vyrobiť si funkčný pseudoalarm.
Nuž, čo poviete? Ako je vidieť, záujem o hravú vedu a techniku bol zo strany žiakov veľký a my
veríme, že podobné podujatie sa nám podarí zorganizovať aj nasledujúci školský rok.
Mgr. Judita Geľhošová, Ing. Pavlaninová
Naši štvrtáci pomáhali nádejným prvákom
Prezentácia školy v podaní Ing. M. Škovrana
8
Prehliadka dielní
Neskrývana radosť s vlastného výrobku
Biofyzika. Verili by ste, že citróny sú nosičmi
elektrického napätia?
Bublinový tunel okolo našej šéfredaktorky
Didaktický materiál biofyziky
Výroba bublín...
...a ďalšie bubliny...
V októbri sa prednášalo a besedovalo a diskutovalo...
...veru tak! V mesiaci október sme mali v škole až tri zaujímavé prednášky spojené
s besedou. Páčili sa? Nepáčili? Tak čítajte, reakcie našich žiakov hovoria za všetko.
· V rámci výchovného poradenstva prednáška so sociálnou pedagogičkou pre 1.
ročníky:
ADAPTÁCIA A ADJUSTÁCIA NA NOVÉ PODMIENKY ŠKOLY
Postrehy žiakov:
Prednáška o adaptácii sa mi páčila, pretože to bolo aj celkom vtipné, aj náučné. Sociálna
pedagogička mi pomohla a odpovedala na otázky, ktoré som mal. Uvítal by som takú prednášku
častejšie.
žiak z I. A
Bolo to super, určite sa to oplatí robiť ďalej, pretože to utvrdzuje kolektív. Aj niečo viac sme sa
o sebe naučili. Bola to dobrá prednáška, takou tvorivou formou, boli aj dobré aktivity.
Prednášajúca bola milá.
A. G., I. B
Myslím si, že prednáška nám toho dala dosť. Dozvedeli sme sa nové veci o tom, ako sa
adaptovať. Sociálna pedagogička nám porozprávala o troch krokoch adaptácie. Dozvedeli sme
sa, kto je v ktorom kroku. Mne osobne to dalo dosť.
D. M., I. B
Prednáška sa mi páčila preto, lebo sme celá trieda komunikovali spolu. Rozprávali sme sa o tom,
ako sme za začlenili do školy, každý mal na to svoj názor. Veľmi sa mi páčilo, keď nám pani
sociálna pedagogička zadala úlohu, že sme mali odtrhnúť kúsky papiera a aj napriek rovnakému
zadaniu, každému vyšiel iný výtvor.
M. Š., I. B
10
· V rámci kariérneho poradenstva prednáška s psychológom pre 3. ročník (III. A, III. C):
MOJE
SCHOPNOSTI,
POHĽAD
NA
MOŽNOSTI,
VÝBER
OBMEDZENIA
POVOLANIA
V
–
REÁLNY
ZÁVISLOSTI
NA
OSOBNOSTNÝCH ČINITEĽOCH A VONKAJŠÍCH PODMIENKACH
Postrehy žiakov:
Prednáška sa mi páčila, pretože prednášajúci nám dal pár rád do života ohľadom našej
budúcej práce.
L. M., III. A
Páčilo sa mi, ako vedel odhadnúť osobnosť človeka. Bola sranda.
J.Š ., III. A
Niektoré veci som o sebe ani netušil, a teraz si môžem so získanými informáciami veľmi pomôcť.
Budem sa snažiť využívať ich čo najviac, aby som sa v práci uplatnil.
J. S., III. A
Rozprávanie pána doktora ma zaujalo. Len škoda, že to bolo krátke.
R. K., III. A
Bola to nuda.
S. S., III. A
11
Partnerské vzťahy s Pavlom
Hudákom
Druháci a tretiaci našej školy sa dňa 16. 10. 2013 pod vedením rehoľnej sestry Mgr. Evy
Marcinkovej zúčastnili prednášky o čistote vo vzťahoch medzi mladými ľuďmi.
Prednášku viedol rímskokatolícky kňaz Pavol Hudák, ktorý pôsobí vo Vysokej nad Uhom v Dóme
Anky Kolesárovej. Keďže prednáška našich žiakov zaujala, neváhali sme mu položiť niekoľko
zvedavých otázok.
Čo Vás viedlo k tomu, aby ste svoj život zasvätili práci s mladými ľuďmi?
Túžba pomáhať. Keď som zistil, že sa kvôli zle založeným vzťahom rozpadávajú manželstvá a rodiny, v ktorých trpia malé deti,
rozhodol som sa, že budem mladým pomáhať objavovať krásu vlastnej identity a vzťahu k opačnému pohlaviu. Často mladým
zdôrazňujem: „Objav krásu svojho srdca. Buď mu verný a budeš šťastný.“
V čom vidíte najväčšie problémy súčasnej mládeže?
Konzumný štýl života vedie k plytkostiam a prázdnote. Človek sa stáva vecou na používanie, stráca vlastnú dôstojnosť,
sebaúctu a zdravú sebadôveru. Čím viac je zranených ľudí, tým viac chýbajú dobré vzory v rodinách a spoločnosti. Ak mladý
človek stratí schopnosť rozlišovať dobré a zlé, stratí kompas a dostane sa do bludiska, v ktorom zraňuje zraňovaný. Treba
uzdraviť a formovať mladých v hodnotách života a rodiny, aby boli šťastné.
Aké sú podľa vášho názoru najväčšie radosti súčasnej mládeže?
Každý človek túži byť šťastný. Môže však byť šťastný, ak sa rozhodne pre lásku a cesta k láske vedie cez sebazaprenie a obetu.
Nádejou mladej generácie je, aby pochopila jej konzumné vzťahy , ale úprimne a čisto. Tomáš Kempenský napísal: „Ak existuje
na svete nejaká radosť, má ju iste človek čistého srdca.“
Prial by som každému mladému človeku, aby mal zdravú rodinu, pretože v nej sa rodia zdravé osobnosti. Keďže dnes mnohé
rodiny prežívajú krízu, snažím sa pomôcť mladým uzdraviť sa zo zranenia a založiť si normálny, zdravý, čistý vzťah plný
vzájomnej úcty a dôvery. To je základom pre šťastné manželstvo a zdravé rodiny.
Aké vlastnosti z vášho pohľadu by mal mať súčasný mladý muž a súčasná mladá žena?
Všeľudské hodnoty budujú osobnosť každého človeka. Nimi sú: vernosť, zodpovednosť, úprimnosť, úcta. To, čoho sa najviac
bojí muž, je nevera ženy. Preto jej vernosť je bezpečím pre muža, ktorý vie, že jej môže dôverovať. U muža je základnou
vlastnosťou, ktorú žena očakáva, zodpovednosť. On jej dáva pocit bezpečia, že ju ochráni a pomôže. Keď je žena verná, je
zodpovedná. Keď je muž zodpovedný, je verný.
Keby ste si mali zvoliť iné povolanie, aké by to bolo?
Moje povolanie sa rodilo dlho. Hľadal som cestu v krízach hodnôt, zmysel života, nezištné vzťahy, kde je úcta a dôvera. Našiel
som to. Rozhodol som sa žiť tak, ako chcem, aby žili ostatní okolo mňa. Ľudské srdce je tak hlboké, že ho naplní úprimná čistá
láska. Žil som dva roky v Čechách v základných vojenských službách a päť rokov na týždňovkách. Keď som objavil nový zmysel
života, dostal som sa na vysokú školu v 26-tich rokoch. Odvtedy prednášam na školách a rozličných stretnutiach mládeže. Tiež
pre manželov a učiteľov o formáciách mladých. Osemnásť rokov slúžim pre veriacich ako katolícky kňaz. Väčšinou na štátnych
školách na Slovensku som pre ostatných radcom, pomocníkom a lektorom.
Pánovi Hudákovi prajeme veľa zdravia a entuziazmu do jeho ďalšieho osvetového pôsobenia.
Ďakujeme za rozhovor.
12
ja
la
s
a
k
áš
ná
u
za
...
n
d
re
P
Povedali o prednáške:
Prednášajúci hovoril o láske, bližšie nám ju charakterizoval. Ukázal nám, že láska nie je len slovo, a že
je v našom živote veľmi dôležitá. Bez nej by sme boli zatrpknutí, boli by sme ako zvieratá. Najviac ma
oslovil výrok: „Sex nie je technika, sex je odrazom lásky.“
L. M., III. A
Pán Hudák nám ukázal ženské cítenie, čím nám umožnil väčšie porozumenie ženám. Tým nás pripravil,
ako byť správnym mužom pre naše priateľky.
M. N., III. A
Prednáška sa mi páčila. Bolo to také zaujímavé a zo života, životné príbehy, rady do života, informácie
o vzťahoch, podvedomých pudoch, čo človek dokáže spáchať pod vplyvom alkoholu. Bolo to náučné.
D. T., II. B
Prednáška ma oslovila. Bola zaujímavá a pravdivá. Pán Hudák rozprával o dôležitosti každého člena
rodiny. Neskôr aj o následkoch, keď členovia rodiny chýbajú.
P. M., II. A
Lýdia Demčáková
13
Nezábudka pre duševné choré deti
Nezištná pomoc obohacuje toho, kto ju realizuje.
My sme tiež nezištne pomáhali. Pri príležitosti Medzinárodného dňa duševného zdravia sme sa
zapojili do charitatívnej finančnej zbierky pre Ligu duševne chorých ľudí (občianske združenie),
ktorá prebiehala v dňoch od piatka 20. septembra do utorka 24. septembra. Zúčastnilo sa jej 9
žiakov z našej školy, konkrétne z tried III. A, IV. A a IV. E.
Školské organizačné záležitosti okolo zbierky vybavovala pani učiteľka Jana Kipikašová a za
realizátora, ktorým bolo Psychosociálne centrum v Košiciach, ju priamo koordinovala Ing. Zuzana
Madárová. Vyzbierali sme v uliciach Prešova sumu 445,34 €. Všetkým zúčastneným dobrovoľníkom
ďakujeme.
Liga pre duševne chorých ľudí sa tohto roku zamerala predovšetkým na pomoc duševne
chorým deťom. Má záujem na tom, aby sa deti s duševnými chorobami mohli na chvíľu dostať do
iného sveta. Do sveta, ktorý im vyhovuje. Napríklad niektoré deti pracujú v chránených dielňach,
kde vyrábajú výrobky – buď sami sebe pre radosť a pre pocit sebarealizácie, alebo aby ich mohli
predať a takouto formou si finančne zarobiť. To im potom pomôže uľahčiť život. Aj my dobrovoľníci
sme chceli pomôcť týmto deťom, aby mali možnosť aspoň trošku sa priblížiť našim životom.
O uvedenej zbierke sa vyjadrili niektorí dobrovoľníci z našej školy:
L. D.: Som veľmi rada, že som sa zúčastnila tejto zbierky. Bola to zábava, ale pre mňa zároveň aj
pokora, keď nás odmietali ľudia (a že ich bolo J). Ďakujem, že som mohla pomôcť ľuďom, ktorí to
naozaj potrebujú.
P. DŽ.: Veľmi zábavné! Oplatilo sa!
J. S.: Bola to pre mňa nová skúsenosť. Aj keď som váhal, či sa zapojiť, lebo nikdy nemáte 100%-nú
istotu, kde presne peniaze pôjdu, spravil som to pre svetový mier J
M. P.: Keby sa konala takáto zbierka ešte raz, určite by som sa znova zapojil.
14
Zaujímavá štatistika Svetovej federácie duševného zdravia hovorí, že dnes trpí depresiou
približne 10% percent populácie. Každý piaty človek si nepríjemné psychické dusno a nechuť žiť
vyskúšal na vlastnej koži. Očakáva sa, že výskyt depresie sa u ľudí v období hospodárskej krízy
rapídne zvýši. Rast cien, nedostatok práce, strata príjmov, rozvrat rodín, nepochopenie a sociálna
odlúčenosť, vízie negatívnych vyhliadok spojených s krízou... Aj preto sa do roku 2020 podľa
Svetovej federácie duševného zdravia stane depresia druhou najčastejšou chorobou u ľudí.
Nezabudnite, že duševné zdravie je významnou súčasťou celkového zdravia, preto by sa nemalo
podceňovať. Duševnú chorobu môže zažiť ktokoľvek z nás.
Viac informácií o duševnom zdraví a duševných chorobách: www.dusevnezdravie.sk
Lýdia Demčáková
V našej škole sa v rámci
zbierky zaškoľovali aj žiaci
zo Súkromného gymnázia
v Prešove – Solivar.
Hm...takto pozorne
sedíme a počúvame
pokyny pani Madárovej
...a pani Madárová
v plnom prúde J
SPŠ strojnícka
v akcii...
15
POĎAKOVANIE
STREDNEJ PRIEMYSELNEJ ŠKOLE STROJNÍCKEJ
V PREŠOVE
Dovoľujem si vyjadriť úprimné poďakovanie vedeniu, pedagógom
a študentom školy za nezištnú pomoc počas
10. ročníka celoslovenskej Zbierky „DNI NEZÁBUDIEK 2013“
v dňoch 20. - 24. 09. 2013, čím prispeli k podpore rozvoja siete
starostlivosti o ľudí s duševnými ochoreniami a ich sociálneho začlenenia
do spoločnosti.
Verím, že naša spolupráca bude mať svoje pokračovanie pri
realizácii ďalších ročníkov tejto významnej akcie.
PhDr. Miroslava Heráková
riaditeľka Psychosociálneho centra
v Košiciach
16
Nosíme červené stužky!
7. ročník celoslovenskej kampane Červené stužky organizovalo Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline s
podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Začala sa 1. 9. 2013 a bola zameraná na
poskytnutie a zvýšenie odborných vedomostí mladých ľudí o HIV/AIDS, ktoré kampaň považuje za
najúčinnejší prostriedok boja proti AIDS. Kampaň sa uskutočnila pod odbornou garanciou viacerých
odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí. Na spoluprácu bola oslovená aj SPŠ strojnícka v Prešove.
Naša škola sa zapojila do kampane s týmito aktivitami:
· premietnutie odborného DVD kampane na tému HIV/AIDS,
· zriadenie informačného panela v budove školy 1. december – Deň boja proti AIDS,
· výroba a nosenie červených stužiek - symbolu boja proti AIDS,
· všeobecné informácie o HIV /AIDS vo svete prezentované formou prezentácie,
· dotazník určení žiakom týkajúci sa otázok na tému HIV/AIDS.
Cieľom kampane bolo motivovať mladých ľudí k získaniu vedomostí a zamysleniu sa nad
problematikou HIV/AIDS. Kampaň červené stužky vyvrcholila 1. decembra 2013 na Svetový deň
boja proti AIDS.
Mgr. Judita Geľhošová
17
Zbierka šatstva
Nepotrebné veci potrebným ľuďom...
...takto by sme mohli nazvať charitatívnu zbierku textilu, topánok, hračiek, posteľnej bielizne a domácich
potrieb, ktorá prebiehala v našej škole v dňoch od 16. 9. do 11. 10. 2013.
Zjednodušene je možné celý systém zbierky popísať nasledovne: z miesta, kde sa zbierka realizovala (v našom
prípade škola), je všetok vyzbieraný materiál odvezený kamiónom do Čiech, následne dopravený na železničnú
stanicu, preložený do vagónov a odoslaný do centra občianskeho združenia – do Broumova. Tam je všetko
uskladnené v centrálnych skladoch a postupne presúvané na spracovanie. Nositeľné vyzbierané odevy sa
odovzdávajú sociálne slabším ľuďom a rodinám, ktorí takúto materiálnu pomoc potrebujú. Poškodený materiál sa
presúva na priemyselné spracovanie. Nepoužiteľný materiál, ktorý sa nedá ani priemyselne spracovať, ide do
odpadu.
Na spracovaní vyzbieraného materiálu v zbierke sa podieľa približne 50 ľudí pochádzajúcich z periférie
spoločnosti, ktorí majú takto možnosť pracovať v čiastočne chránenom prostredí. Mnohí sa týmto pripravujú na
vstup na otvorený trh práce a na návrat do spoločnosti.
Pomohli sme aj my! Vyzbierali sme 45 vriec plných textilu, obuvi, hračiek a domácich potrieb. Získaná odmena od
občianskeho združenia Diakonie Broumov pre našu školu za nazbierané nepotrebné veci z domácností bola 9, eur (výpočet: za 20 vriec škola dostala odmenu v hodnote 4,- eur, za každé ďalšie vrece sa načítala suma 0,2 eur).
Získané peniaze koordinátorka zbierky odovzdala žiačke štvrtého ročníka našej školy, ktorej rodinu postihla
rodinná tragédia.
Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste sa do charitatívnej zbierky zapojili!
Osobne ďakujem všetkým žiakom, ktorí boli pri tejto zbierke akokoľvek nápomocní.
PaedDr. Jana Kipikašová
koordinatorka charitatívnej zbierky
Kam putovala zbierka?
Diakonie Broumov (Česká republika) je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 1993. Poslaním organizácie
je pomoc ľuďom, ktorí sa z rôznych príčin ocitli v krízovej životnej situácii, na periférii spoločnosti (ľudia ťažko
umiestniteľní na trhu práce, bezdomovci, dlhodobo nezamestnaní, prepustení väzni či ľudia, ktorí ukončili
liečenie závislosti). Cieľom je dosiahnuť, aby títo ľudia boli schopní postarať sa o seba, osamostatniť sa a nájsť
svoje miesto v spoločnosti.
Činnosť a sociálne služby , ktoré občianske združenie poskytuje, majú celorepublikový i mimorepublikový
charakter.
18
škole...
Takto to prebiehalo u nás v škole
...
... takto
takto to
to prebieha
prebieha ďalej
ďalej
Zberné miesta
úrady, školy, iné organizácie,dobrovoľníci
Dispečing
zvážanie zbierok
informácie
Odvoz
Nositeľné odevy
do Diakonie Broumov
Sklad
práca pre klientov
azylových domov
Triediareň
Poškodený materiál
Odovzdanie zbierky
sociálne slabším
Priemyselné spracovanie
práca pre klientov
azylových domov
19
Nepoužiteľný materiál
Odpad
Medzinárodný deň školských
knižníc
Konštantín a Metod, dvaja solúnski bratia, dve legendy slovanských dejín. Práve ich pamiatke je
zasvätený v oblasti kultúry celý rok 2013.
Deň 23. 10. 2013 sa u nás v škole niesol v duchu spomienky na týchto dvoch bratov, keď sa
uskutočnilo pre žiakov aj učiteľov podujatie v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc.
Žiaci IV. E a III. B triedy nám pod vedením pani učiteľky Anety Vargovej pripravili zaujímavý
program. Podujatie navštívilo 12 tried v sprievode vyučujúcich. Program oslovil i pána riaditeľa,
ktorý sa prišiel na žiakov pozrieť a ocenil ich výkon.
Nahliadneme spolu aj do réžie podujatia? Účinkujúci nám premietli animovaný film o Cyrilovi
a Metodovi, prečítali ukážku z prvej slovanskej básne Proglas a zarecitovali novodobé básne, pri
ktorých tvorbe sa básnici inšpirovali samotným Proglasom.
Potlesk divákov svedčil o tom, že podujatie sa vydarilo a žiakom páčilo. Teraz sa vynára už len
otázka - čo nás čaká pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc na budúci rok?
Lýdia Demčáková
Podujatím nás sprevádzal moderátor Michal Eliáš (III.B) v spolupráci s účinkujúcimi Evou
Semanovou a Marekom Grejtákom (IV.E).
20
Pozornéééééééé publikum
Hmm, my ale máme šikovných žiakov...
21
Konštantín a Metod,
exkurzia do
knižnice P.O.H.
vPrešove
1150 rokov od príchodu Konštantína a Metoda na územie Veľkej Moravy, to je už je poriadne výročie!
Pri tejto príležitosti sme sa v rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra so žiakmi I. B a I. D triedy
zúčastnili prednášky na uvedenú tému, ktorú v krajskej knižnici P.O.H. viedol ThLic. Peter Laca, PhD.
z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.
A keďže Konštantín a Metod boli veľmi sčítaní a vzdelaní ľudia, inak „knihomoli“, medzi knihami sme v
novootvorených priestoroch knižnice ešte chvíľu pobudli, a tak sme mohli nahliadnuť do viacerých
knižničných oddelení:
· Centrum regionálnych dokumentov
(predstavte si, že sme listovali v najstaršej zachovanej kronike mesta Prešov, písanej ešte rukopisom,
ktorú v roku 1934 začal písať Belo Klein, bibliotekár a zároveň kronikár mesta Prešova);
· Britské centrum;
· Čitáreň a oddelenie pre nevidiacich;
· Študovňa náučnej literatúry;
· výpožičné priestory.
Kto prejavil záujem, mohol sa hneď zaregistrovať ako nový člen knižnice a získať čitateľský preukaz.
PaedDr. Jana Kipikašová
POPULARIZAČNÁ PREDNÁŠKA
22
EXKURZIA V KNIŽNICI
NAJSTARŠIA ZACHOVANÁ KRONIKA MESTA PREŠOV
23
Jack and Joe - divadelné predstavenie v
anglickom jazyku
Dňa 13.11.2013 v prešovskom kine Scala navštívili predstavenie anglického divadla vybraní
žiaci našej školy učiaci sa anglický jazyk. V priebehu 60 minút si overili svoje jazykové
zručnosti. Súčasťou divadelnej hry boli aj pracovné materiály vhodné na upevnenie slovnej
zásoby a jednotlivých slovných väzieb.
V príbehu Jacka and Joea, dvoch bratov, sa zo zdanlivo neškodnej situácie v ich živote
rozohral vtipný príbeh nabitý akciou o záchrane života.
Anglický text, ktorý tvoril väčšinu celkového hovoreného textu, bol rozdelený do niekoľkých
príbehových častí, pričom každá časť sa dialogizovanou formou zamerala na konkrétny
gramatický jav. K jednotlivým gramatickým javom sa priradili situácie, v ktorých sa predstavili
postavy s výrazným dramatickým nábojom, pestrou výslovnosťou a náležitým akcentom.
V slovenskom jazyku odznelo dejové resumé práve odohratej časti a vždy bol stručne
naznačený ďalší vývoj príbehu. Tieto inscenačné prvky sa výborne osvedčili ako záchytné
body aj pre niektorých nás, menej zdatných angličtinárov.
Divadlo pre žiakov zorganizovala Mgr. Ľudmila Marinčáková a môžeme konštatovať, že
žiakom sa páčilo.
Pavol Džomek
24
Ách,
Ách, ten
ten René,
René, René,
René, René...
René...
Aby sme si pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva (17. november) patrične oddýchli od
školy, zúčastnili sme sa v piatok, 15. novembra, filmového predstavenia René v kine Scala.
Dokumentárny film rozpráva o ťažko uveriteľnom príbehu notorického zločinca Reného,
ktorý bol od sedemnástich rokov sledovaný kamerou na svojej ceste medzi väznicou a krátkymi
pobytmi na slobode. Kamerou bol jeho život natáčaný 20 rokov, až po obdobie, keď ochorel. Vo
väzení napísal a publikoval dve knihy.
Reného neschopnosť sa adaptovať na slobode zaznamenala režisérka H. Třeštíková a za tento
film, predstavte si, získala v roku 2008 Európsku filmovú cenu.
Príbeh mladíka Reného začína vo väzení, pokračuje v priebehu samotnej revolúcie a dostáva
pointu po amnestii vtedajšieho prezidenta Václava Havla. René sa ale skoro vracia späť do
kriminálu. V priebehu rokov strávených za mrežami za krádeže sa nechal potetovať po celom
tele. Jeho život sa krúti stále dokola - z väzenia na slobodu, aby bol znova chytený.
René vo väzení napísal a neskôr vydal dva romány, preložil dva milostné príbehy, medzitým
ešte stihol vykradnúť režisérke byt, ochorel sklerózou a psychológovia uňho zistili nadpriemernú
inteligenciu.
Na záver René dodáva, že tetovanie, ktoré má na tele („Žiť bez ľudí“) nebolo preňho
vyhovujúce, pretože v priebehu života pochopil, že bez ľudí sa reálne žiť nedá.
Pre niekoho silný, pre niekoho nudný film. Na ktorej strane ste vy?
Marek Grejták a Zdenka Baranová
25
Autosalón Nitra
Nitra
Autosalón
Boli ste už niekedy na autosalóne? Nie? Tak môžete ľutovať, pretože autosalón rovná sa
nablýskané autá, nadupané motorky s krásnymi hosteskami po ich boku, nové zážitky...
Naši spolužiaci druhého a tretieho ročníka sa dňa 4. októbra 2013 pod vedením pani učiteliek
Ďuricovej a Koltášovej zúčastnili veľkolepého autosalónu v Nitre.
Akcia začala o 5:15 pred SPŠ strojníckou, kde sa už vo vytržení čakalo na nasadnutie do autobusu
a vyrazenie na dlhú cestu na západ Slovenska. Do Nitry posádka našich spolužiakov dorazila o 10:15 a
prehliadka autosalónu začala o 10:30.
Čo ich tam čakalo? Účastníci autosalónu mohli navštíviť pavilóny dopravnej techniky
a autopríslušenstva, servisnej a garážovej techniky, tuningovaných vozidiel, o ktorý bol (z pohľadu
spolužiakov) najväčší záujem, taktiež pavilón nákladných automobilov, predajnú výstavu a burzu
motocyklov, štvorkoliek, príslušenstva a oblečenia Motoexpo.
Na výstavisku bolo predvedených viac ako 20 značiek automobilov a 25 premiér. Na voľnom
priestranstve areálu autosalónu si mohli žiaci a ostatní návštevníci autoshow užiť prehliadku
karavánov. Ako bonus bol pristavený v areáli autosalónu autobus známeho futbalového klubu FC
Barcelona, o ktorý bol obzvlášť veľký záujem.
Prehliadka autoshow skončila o 15:00, do Prešova sa dorazilo o 20:00. No a v pondelok, po
víkende, sa naši spolužiaci mohli v škole pochváliť svojimi zaujímavými zážitkami i novými
vedomosťami z oblasti techniky. Je evidentné, že prehliadka autosalónu v Nitre spolužiakov zaujala
a splnila svoj cieľ. Poďakovanie patrí aj Ing. Koltášovej a Ing. Ďuricovej.
Otázka redakcie: Čo vás na autosalóne najviac zaujalo, čo vás oslovilo?
A tu je výber z niektorých odpovedí:
Pozrieť sme si mohli rôzne druhy áut od malých po veľké, od športových po terénne, a tiež rôznych
veľkostí. Vystavené boli krásne zahraničné motorky, kamióny, ale na svoje si prišli aj milovníci
poľnohospodárskych strojov. Svoje stroje prišli ukázať aj vojaci a hasiči.
No asi najviac pútal pozornosť návštevníkov autobus slávneho futbalového tímu FC Barcelona.
Martin Blihár, III. B
Uchvátila nás okrem iného upravená Honda Civic, ktorá bola prerobená na preteky DRAGRACE,
v ktorých ide o najlepšie zrýchlenie. Táto honda mala neskutočné zrýchlenie z 0 na 240 km/h za 9,9 s.
Na svoje si prišli aj milovníci motokár, a to na uzavretom parkovisku, kde si mohli svoje schopnosti
otestovať za volantom maličkých motokár.
Marek Vitkovič, II. C
Novinkou na tomto autosalóne bola predajná výstava a burza motocyklov, ich príslušenstvo
a oblečenie pre motorkárov. Mňa najviac zaujala expozícia historických vozidiel a motoriek. Veľmi
zaujímavá bola aj expozícia, ktorá sa týkala noviniek vo svete tuningu.
Peter Milenovský II.B
26
Však by ste chceli mať takúto motorku doma?
No ani táto štvorkolka nie je na zahodenie...
Malý šéf pri veľkom aute J
Budúci kamionisti, dobre sa pozerajte J
Je očividné, že aj takéto veterány zaujmú.
Zaobídu sa pekné autá bez pekných žien?
A na záver najväčšia atrakcia autosalónu –
autobus FC Barcelona!!!
Lenka Miškufová
27
Šk
koollssk
kéé k
koolloo cceelloosslloovv een
nssk
keejj ssú
úťa
ťažžee
Š
ZE
EN
NIIT
T
Z
5. 11. 2013, školské kolo celoslovenskej súťaže ZENIT.
Súťaž viedli učitelia: Ing. Švirk, Ing. Roháč, Ing. Šveda, Ing. Sániková a Ing. Pančurová.
Súťaže sa zúčastnili vybraní žiaci 3. a 4. ročníka.
Príchod do školy bol ako vždy o 8:00. Stretli sme sa v odbornej učebni G4, kde na nás čakala
prvá úloha súťaže - test, ktorý pre nás pripravila pani učiteľkia Sániková. Na vypracovanie testu
sme mali vyhradený čas 60 minút. Úlohy boli namáhavé, no dali sa zvládnuť.
Po 15-minútovej prestávke nasledovala druhá časť súťaže - práca na počítači v programe
Solid Edge. Pani učiteľka Pančurová pre nás súťažiacich pripravila úlohu vymodelovať hriadeľ, a
ako správni strojári sme museli zostaviť technický výkres. Na prácu sme dostali časový limit 45
minút.
Po ukončení druhej úlohy sme sa všetci premiestnili do priestorov školských dielní, kde sme
vytvárali výrobné postupy a napokon podľa nich aj vyhotovovali. Najprv sme sa zišli v
dielenskej triede, kde sme už mali pripravené papiere na výrobné postupy. Výrobný postup je
pre štvrtákov „malina“, no pre nás tretiakov to bol stres a čas sa náramne rýchlo krátil...
Napokon sme v pracovnej obuvi a montérkach skončili v školskej sústružni, kde na nás čakalo
veľa práce . Súčiastky sme museli vyhotoviť, potom odovzdať vyučujúcim, ktorí ich dôsledne
skontrolovali.
A konečne hlboký výdych! Je tu záver!
Táto súťaž mi priniesla nové skúsenosti či už po stránke vedomostnej alebo praktickej.
Odporúčal by som všetkým strojárom takouto formou si otestovať svoje vedomosti, zručnosti.
Maroš Bikár, III. A, účastník súťaže Zenit
28
V školských dielňach sme ako doma
Vyhodnotenie
29
Na konci kalendárneho roka sa kvízovalo a olympiádovalo...
KVÍZ O NEMECKY HOVORIACICH KRAJINÁCH
Prebiehal dňa: 24. 10. 2013
Štruktúra kvízu: písomná forma
Náročnosť očami žiakov: náročné
Organizátor: Mgr. Jana Holecyová
Víťazné poradie:
1. Patrik Sova, IV. C
2. Peter Sabo, IV. A
3. Martin Valečko, IV. D
KVÍZ Z RUSKÉHO JAZYKA
Prebiehal dňa: 28. 11. 2013
Štruktúra kvízu: písomná forma
Náročnosť očami žiakov: primerane náročné
Organizátor: Mgr. Iveta Kovaľová
Víťazné poradie:
1. Dárius Guman, II. B
2. Patrik Sabo, II. A
3. Matúš Lipák, II. A
30
OLYMPIÁDA Z NEMECKÉHO JAZYKA
Prebiehala dňa: 18. 11. 2013
Štruktúra olympiády:
1. písomná časť – test
2. čítanie s porozumením
3. posluch s porozumením
4. ústna forma – rozprávanie príbehu
Náročnosť očami žiakov: primerane náročné
Organizátor: Mgr. Jana Holecyová
Víťazné poradie:
1. Michal Kraviansky, II. A
2. Peter Sabo, IV. A
3. Martin Valečko, IV. D
OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY
Prebiehala dňa: 3. 12. 2013
Štruktúra olympiády:
1. písomná forma – test
2. písomná forma – transformácia textu
3. ústna forma – prednes diskusného príspevku
Náročnosť očami žiakov: primerane náročné
Organizátor: PaedDr. Jana Kipikašová
Víťazné poradie v kategórii A:
1. Michal Eliáš, III. B
2. Štefan Guman, III. C
3. Martin Blihár, III. B
Víťazné poradie v kategórii B:
1. Tomáš Sabo, II. A
2. Martin Gromoš, I. E
3. Eduard Šimko, II. D
3.
PaedDr. J. Kipikašová, Mgr. J. Holecyová, Mgr. J. Kovaľová
31
jú,
IS
Štvr
áci v
re T
o
b
d
o
ika
n
d
o
p
ť
ú
le
o
k
š
iv
tsk
n
e
d
u
nos
č
o
l
spo
št
il
založ
Študentskú spoločnosť ELEVENS š. s. tvorí 11 žiakov IV. E triedy.
Cieľom našej spoločnosti je naučiť sa podnikať. Sme začínajúcou študentskou firmou s pobočkou pri
SPŠ strojníckej v Prešove. Našou podnikateľskou činnosťou by sme sa chceli predstaviť na pôde školy,
ale aj mimo nej, našim známym a širokej verejnosti.
Náplňou študentskej spoločnosti je:
· tvorba a predaj učebných pomôcok;
· výroba a predaj darčekových predmetov;
· tvorba bioproduktov – sušených bylín a ovocia ...;
· organizovanie spoločenských a školských podujatí so zreteľom na reprezentáciu školy;
· realizácia služieb na spoločenských podujatiach;
· burza použitých vecí - „Už si prečítal knihu, posuň ju tomu, kto ju ešte nečítal“ ....;
· charitatívna činnosť .
Študentská spoločnosť simuluje prácu akciovej spoločnosti. K dosiahnutiu nášho cieľa bolo potrebné
rozpredanie akcií akcionárom a získanie počiatočného kapitálu. Hodnota jednej akcie bola 2,- €.
Po skončení podnikania (apríl 2014) sa akcionárovi vyplatí hodnota akcie, teda 2,-€ - a zároveň má
akcionár nárok na vyplatenie podielu na zisku, ktoré bude percentuálne odsúhlasené na
Ustanovujúcom valnom zhromaždení študentskej spoločnosti pri SPŠ strojníckej. Predpokladané %
podielu na zisku je 20%.
Všetky informácie o študentskej spoločnosti nájdete na nástenke školy na 1. poschodí a neskôr aj na
internetovej stránke školy.
Študentská spoločnosť ELEVENS š.s. a Ing. Drábová
32
ELEVEN´S s.š.
Kto sme?
Študentská firma založená 10 žiakmi zo
4.E triedy, manažuje nás Ing. Drábová.
V čom podnikáme?
Naša firma sa zaoberá výrobou školských
pomôcok, sviatočných dekorácií a výrobou
dekoratívnych predmetov.
Čo organizujeme?
Plánujeme podujatia ako imatrikulácia
prvého ročníka, vianočné trhy, spoločenské
plesy a pripravujeme toho omnoho viac...
Toto je naše logo, pod ktorým nás spoznáte:
33
MINIFLORBAL CUP 2013
Prihraj! Kde strieľaš? Gól! Hurá! Aj takýmito výkrikmi sa niesol deň 27. september
2013.V športovom a súťaživom duchu. V priestoroch našej školy sa uskutočnil 2. ročník
florbalového turnaja pod názvom Miniflorbal cup 2013, ktorý organizoval Mgr. Ivan Lenko.
Do
ü
ü
ü
ü
turnaja sa zapojili štyri školy:
Stredná priemyselná škola elektrotechnická , Prešov
Stredná priemyselná škola stavebná, Prešov
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Prešov
Stredná priemyselná škola strojnícka, Prešov
Našu školu reprezentovali žiaci, ktorí navštevujú florbalový krúžok. O tom, že hrali zápalisto, svedčí
aj ich umiestnenie v konečnom vyhodnotení turnaja. Po minuloročnom víťazstve znova potvrdili
svoje kvality - opäť zvíťazili.
Konečné poradie mužstiev:
1. SPŠ strojnícka, Prešov ( ako inak J )
2. SOŠ obchodu a služieb, Prešov
3. SPŠ elektrotechnická, Prešov
4. SPŠ stavebná, Prešov
Našim spolužiakom blahoželáme a tešíme sa spolu s nimi! J
Eva Semanová
34
Cezpoľný beh
2. októbra 2013 sa niektorí naši štvrtáci skutočne potili. Zúčastnili sa totiž okresného kola súťaže
stredných škôl v cezpoľnom behu. Súťažilo sa na 5-kilometrovej trati okolo rieky Torysa.
Našu školu reprezentovali:
Ján Jopek , IV.D
Dávid Boguský , IV.D
Dávid Krištof , IV.D
Súťaže sa zúčastnilo 12 škôl a družstvo našich žiakov skončilo na 4. mieste, z čoho sa všetci tešíme!
Mgr. Ivan Lenko poďakoval žiakom za vzornú reprezentáciu našej školy a zaželal im ešte veľa
šťastných kilometrov.
Mgr. Ivan Lenko
Srdečne blahoželáme, chlapci!
35
Motivačné čítanie
Predstavujeme vám novú čitateľskú rubriku, s ktorou sa budete stretávať v našom časopise
pravidelne. Motivačné čítanie,resp. čítanie motivačných príbehov rozvíja osobnosť človeka (ako
čítanie kníh vo všeobecnosti), dáva priestor na zamyslenie sa, hovorí cez jednoduché príbehy –
mnohokrát obrazne - o skutočných životných hodnotách, prináša mravné ponaučenie a
povzbudenie. Čítajte túto rubriku s radosťouJ, vždy bude o nejakej inej téme. V tomto čísle
o aktívnom počúvaní.Rubriku pre vás pripravuje PaedDr. Jana Kipikašová.
Aktívne počúvanie
Pred mnohými rokmi žili v Číne dvaja priatelia. Jeden vedel krásne hrať na harfe. Druhý dostal do
daru veľké umenie počúvať.
Keď prvý hral alebo spieval o hore, druhý hovoril: „Vidím horu, ako keby sme ju mali pred sebou.“
Keď prvý hral o potôčiku, ten, ktorý počúval, ho dopĺňal: „Počujem vodu, žblnkoce medzi kameňmi.“
Ale jedného nešťastného dňa ten, ktorý počúval, ochorel a umrel. Prvý priateľ prestrihol na harfe
struny a skončil s hraním.
Jestvujeme v podstate len vtedy, keď nás niekto počúva. Jeden z najväčších darov, ktorý môžeme
niekomu darovať, je, že ho naozaj počúvame, aktívne počúvame.
Isté citlivé dievča hovorilo učiteľovi o svojom probléme. Učiteľ jej radil, aby sa o tom porozprávala s
rodičmi. Dievča sa o to pokúsilo, ale rodičia napriek jej úzkosti a zmätku celú vec bagatelizovali a
uisťovali ju, že preháňa... Viac o tom nehovorili - akoby sa problém vyriešil sám, ak ho nebudú
pokladať za dôležitý. Až keď sa dcéra pokúsila o samovraždu, rodičia zareagovali:
„Prečo si nám nepovedala, že máš problémy?“
„A prečo ste ma nepočúvali, keď som vám to hovorila?“
*
*
*
Jedno dievčatko napísalo: „Večer, keď som už sama v posteli, obrátim sa k stene a rozprávam si a
počúvam sa.“
Zdroj: Bruno Ferrero: Malé príbehy pre potechu duše
AKTÍVNE POČÚVANIE znamená počúvať mysľou (pamätať si, o čom sa hovorí) a srdcom (precítiť
to, o čom sa hovorí). Znamená to naozaj počúvať, nielen tváriť sa, že počúvam.
Aktívne počúvajúci človek je viac ako príjemca. Pomáha hovoriacemu tým, že ho rôznymi
spôsobmi povzbudzuje, napríklad držaním tela vyjadrujúcim záujem, očným kontaktom, gestami,
pozitívnymi neverbálnymi signálmi i mnohými súhlasnými slovami ako „uhm, aha, áno, rozumiem,
zaujímavé, povedz mi o tom viac...“. Počúvajúci týmto oznamuje hovoriacemu: „Rozumiem. To, čo
hovoríš, je pre mňa dôležité. Budem počúvať, pokiaľ mi budeš niečo oznamovať, a potom sa
spýtam, keď nebudem súhlasiť alebo rozumieť. Rešpektujem tvoj názor a tvoje právo povedať ho.“
36
HLÁŠKY niektorých našich učiteľov,
ktoré majú svoju kvalitu !
đ „Ja som Áčko tejto školy.“ J /Ing. Arendáč/
đ „Nemôžem vás pustiť ani o minútu skôr, lebo riaditeľ stojí dole pri dverách
a zapisuje mená žiakov.“ /Mgr. Kovaľová/
đ „Co kukaš jak bager na tvardu hlinu?“ /PaedDr. Z. Marcinková/
đ „What is what?“ /Ing. Choma/
đ „Ja počujem v sústruhu hudbu...“ /Ing. Arendáč/
đ „Kde máš prezúvky???“ /p. Vojdulová/
đ „Kapišto? Isto?“ /PaedDr. Kipikašová/
đ Žiak: „Jak?“
Učiteľka: „Jak je zviera.“ /Mgr. Holecyová/
đ „Vyhodím ťa zavretým oknom.“ /RNDr. Rusinková/
đ „Všetko si nájdeš v strojníckych tabuľkách.“ /Ing. Sániková/
đ „Zas nič nerobíte.“ /Ing. Krafčíková/
38
Zo školských lavíc...
Okrem toho, že sú naši žiaci múdri, sú aj tvoriví! Dokážeme vám to na nasledujúcich stránkach.
Úlohou žiakov na hodine slovenského jazyka a literatúry bolo jednotlivé pojmy prepojiť tak, aby vytvorili
asociačný reťazec, ktorý bude spájať vždy dve za sebou nasledujúce slová.
Zadané skupiny slov boli:
1. noviny, trúbka, roľník, sušienka, hviezda, klobúk, komár, pero
2. počítač, gitara, pubertiak, ponožky, hviezda, bazén, komár, plot
A tú sú žiacke výtvory. Čo na nich poviete? J
Noviny sú dobrý zdroj informácií pre „trúbky“. No roľník informácie nepotrebuje, pretože dobre ovláda
postupy na výrobu sušeniek. Keď sa ale sušienok preje, vidí hviezdy aj okolo seba – ako liek na to sa dá
použiť klobúk s bzučiacim komárom.
A teraz vezmi pero do ruky a napíš nejaký nonsens aj ty. J
(Rudolf Mihalik, I. B)
Počítačom bola vytvorená konštrukcia gitary, ktorú bude v najbližších rokoch používať 15-ročný pubertiak,
avšak najskôr si musí kúpiť ponožky, aby jeho hviezda slávy, ktorá svieti aj na oblohe, nespadla do susedovho
bazéna – ten totiž stále oblieta všivavý komár a snaží sa preletieť až za plot.
(Viliam Váhovský, I. A)
Počítačová gitara? To by chcel každý pubertiak! No a čo, že má špinavé ponožky? Aj tak môže byť hudobná
hviezda a kúpať sa vo svojom luxusnom bazéne. No to mu nezaručí, že ho nebudú otravovať tie hnusné
komáre, proti ktorým nič nezmôže ani vysoký murovaný plot.
(Martin Ištván, I. A)
Počítač ti pomôže s hrou na gitare a pubertiak s hrou na nervy.
Ponožky si natiahni stále nové a bude z teba voňavá hviezda.
Skoč do susedovho bazéna a komár ťa nedostane – len predtým nezabudni preskočiť plot.
(Jaroslav Krištof, I. A)
Spracovala: PaedDr. Jana Kipikašová
37
Milí čitatelia,
na voľné chvíle (a to nielen na hodinách v škole) a na potrápenie mysle sme
pre vás pripravili sudoku aj osemsmerovku.
9
5
1
2
5
3
4
6
8
8
8
8
1
2
7
3
7
4
9
4 6
3
7
9
1
4
5
9 8
2
5
1
9
3
6
7
H P
P R
J O
R P
A E
A L
T E
E
I
Ň
Č
Z
I
E
L
E
E
A
A
T
N
O P I P
S T O R
B L H E
K P O D
R D O P
S A P L
P I A A
E
N
I
P
P
R
I
T
Á
R
I
P
P
U
A
O
P
S
U
M
Z
pádlo
parazitizmus
pastila
pauza
pavla
pionier
pipeta
podpis
podraz
poézia
polep
polka
polom
predplatiteľ
I R
R Y
O Ň
I L
R E
P O
P Í
O V
I
B
U
H
D
O
P
T
P
E
A
A
Ú
Á
K
C
O
K
N
A
P
N
P
Í
E T
V S
A E
N I
Z R
A P
Z I
S Í
I
T
I
Z
A
R
A
P
piplačka
pirát
písomníctvo
pitka
počasie
počet
podanie
podhubie
priehlbeň
priestor
priestup
prievan
priorita
propelery
púder
punkt
Č
I
A
Z
U
A
P
N
E
K
P
P
O
L
O
M
T
I
T
E
Ľ
V
É
O
Zdenka Baranová IV.E
Školský časopis pod vedením PaedDr. Jany Kipikašovej pripravili:
Šéfredaktorka:
Lýdia Demčáková, IV. E
Redaktori:
Za spoluprácu ďakujeme vyučujúcim:
Lenka Miškufová, III. A
Ing. Marián Viňanský, riaditeľ školy
Maroš Bikár, III. A
Ing. Milan Škovran, zástupca riaditeľa školy
Zdenka Baranová, IV. E
Mgr. Judita Geľhošová
Eva Semanová, IV. E
Ing. Martina Pavlaninová
Marek Grejták, IV. E
Mgr. Jana Holecyová
Pavol Džomek, IV. E
Mgr. Iveta Kovaľová
Ing. Iveta Drábová
Grafická úprava
Mgr. Ivan Lenko
Michal Nič, II. A
Mgr. Aneta Vargová
Peter Zjatik, II. A
Školský časopis Pauzák vydáva:
SPŠ strojnícka
Duklianska 1
080 04 Prešov
Pauzák je internetový školský časopis. Od školského roku 1999/2000 vychádzal ako občasník.
Od školského roku 2011/2012 vychádza ako štvrťročník.
Download

štvrťročník, číslo 1,2 / 2013 štvrťročník, číslo 1,2 / 2013