Deklarácia Turkménov, Chaldejcov-Sýriakov-Asýrčanov a Jezídskych Kurdov
v Iraku. Výzva na obnovenie ľudských práv nevládnucim domorodým
národom v Iraku .
My, Chaldejci-Sýriaci-Asýrčania, Turkméni a Jezídski Kurdi sme sa spojili ako národy Iraku,
ktoré patria do tejto krajiny. Naše národy sú pôvodnými obyvateľ
mi Iraku a majú rovnaké
práva ako ostatné národnosti, ktoré v Iraku žijú a tvoria tak jeden národ.
Celé desaťročia užnaše národy trpia tým, že v Iraku a tiežaj v medzinárodnej komunite
naš
a existencia nie je adekvátne uznaná. Všetci sme zažili diskrimináciu, prenasledovanie a
etnické, či kultúrne čistky pre nedostatok adekvátneho uznania nášho etnika, našej kultúry,
nábož
enskej identity a práva žiťv naš
ej krajine tak ako doteraz.
Zlo, ktorým je pre nás Islamský štát (IS), nás vyhnalo z našich domovov. Toto zlo nepozná nič
okrem ničenia a smrti a trestá našich ľudí nepredstaviteľnými spôsobmi. Deti boli
popravované, ženy znásilňované a muž
i zabíjaní a týraní. Boj proti IS nie je bojom viery ale
bojom za hlavné piliere ľudskosti.
V svetle súčasnej krízy sme sa spojili, aby sme spolu pracovali na vytváraní spoločnej
budúcnosti, v ktorej všetky naše národy budú uznané ako súčasťtejto krajiny a zachovajú si
svoju etnickú, kultúrnu a náboženskú identitu. Naším cieľom je zachovanie a rozšírenie
bohatej rôznorodosti našej krajiny a podporovanie tých ľudí, ktorí sú našimi susedmi a
zdieľajú našu túžbu po mieri a spoloč
nej budúcnosti.
Nechceme, aby sa na nás nahliadalo ako na obete, chceme sa staťrovnocennými obyvateľmi
Iraku. Ak chceme byťv Iraku uznaní ako Turkméni, Kurdi a Chaldejci-Sýriaci-Asýrčania
musíme získaťuznanie a vlastnú samosprávu v tých častiach krajiny, ktoré nám historicky (i
v súč
asnosti) patrili a kde sme mohli žiťslobodne, bez strachu z našich susedov a bez
potreby skrývaťnašu identitu.
My, Jezídski Kurdi, sa chceme vrátiťa žiťv meste Sindžár. My, Turkméni, sa chceme vrátiťa
žiťv naš
ej krajine v Iraku. My, Chaldejci-Sýriaci-Asýrsčania (neskôr užlen CSA) sa chceme
vrátiťa ž
iťna Ninivskej planine. Chceme tu žiťako občania a získaťuznanie ako národy
Iraku, nechceme byťlen akceptovanými menšiny. Práve táto stigmatizácia nás priviedla do
súč
asnej situácie.
Preto je nevyhnutné ustanoviťmiestnu autonómiu a samosprávu v spolupráci s Kurdskou
regionálnou vládou v Iraku a s Irackou centrálnou vládou.
To znamená priamu voľbu našich zastupiteľských rád v okresoch Sindžár, Tal Afar,
Tazehurmatu, Tuzhurmatu, Kifri a Ninivskej planine. Naše obranné jednotky budú spadať
pod správu týchto zastupiteľských rád. Naše právne záležitosti budú spravovať
zastupiteľ
ské rady . Rady zabezpečia, že všetci, ktorí v týchto oblastiach žijú, budú mať
právo rozhodovaťa ich záujmy budú adekvátne reprezentované. Základné a demokratické
práva budú platiťpre všetkých.
Oblasti, v ktorých žijú národy spomínané v tejto deklarácii ​
zaostávajú v rozvoji pre
diskrimináciu našich národov. Mimoriadny investičný fond je nutné preinvestovaťv tých
oblastiach, kde sa budú naše národy podieľaťna bohatstve Iraku. IS tiežsústavne ničí naše
národy, preto žiadame aby EÚ a USA vytvorili v krátkom čase fond pre obnovu tých oblastí,
kde je rekonštrukcia najpotrebnejšia. Naše národy sa tešia na spoločné nakladenie s fondom
na obnovu našej časti zeme. Na záver tiežžiadame, aby EÚ kontrolovala prerozdeľovanie už
existujúcich európskych fondov v Iraku aj medzi naše národy.
Navzdory potrebe vytvoriťnovú cestu, nechceme žiťizolovanie od našich susedov. Snažíme sa
udrž
iavaťnaše národy v jednote so susediacimi irackými Arabmi a Kurdmi. Najviac si prajeme žiťv
jednote a vytváraťúžasnú mozaiku národov nášho sveta, Blízkeho Východu, kolísky civilizácie.
Žiadame, aby EÚ a USA spolupracovali na dosiahnutí našich cieľov s našimi národmi, Kurdskou
regionálnou vládou a Irackou vládou. Žiadame, aby Kurdská regionálna vláda a Iracká vláda uznali
dôležitosťtýchto cieľov pri zachovaní a rozvoji kultúrneho bohatstva Iraku.
Federácia Jezídskych Asociácií, Fikret Igrek - Riaditeľoddelenia zahraničných vecí:
_
​
Iracký Turkménsky front; Dr. Hassan Aydinli - zástupca EÚ: ​
_
​
Európska a Sýrska Únia, Lahdo Hobil - prezident
i​
Vyhnali nás z miest Sindžár a Tal Afar a z Ninvskej planiny (v guvernoráte Ninive), z turkménskych
okresov Bashir a Taze (v guvernoráte Kirkuk), z okresov a krajov Biravcili, Kara Naz, Chardaghli,
Bastamli a z mnohých ďalších dedín, ktoré patrili turkménskym kmeňom Bayat v meste
Tuzhurmatu (v guvernoráte Salahaddin ), z okresov a čiastkových obvodov Kifri, Kara Tepe, Jalawla
a Salman Beg (v guvernoráte Diyala)
ii ​
Tal Afar, Bashir, Tazehurmatu, Tuzhurmatu, Biravcili, Amerli, Kara Naz, Kifri, Kara Tepe, Jalawla a
Salman Beg, a i.
iii ​
Turkménsky národ si praje, aby dva hlavné turkménske okresy Tal Afar a Tuzhurmatu získali svoj
status, ktorý mali počas 19. a 20. irackého guvernorátu a aby sa spory v provincii Kirkur vyriešili v
súlade s článkom 53, písmeno c) Irackej prechodnej ústavy z 8. maca 2004 (Mimoriadny status
provincie Kirku) s rovnoprávnou deľbou moci medzi troma etnickými komunitami. CSA národy
chcú, aby ich autonómnu oblasťtvorili 3 okresy Ninivskej planiny, medzi ne patrí Alqosh v
Ninivskej planine spolu s Mosul Dam, Fayda, Simele a Fishkhaboor. Tento autonómny región sa
prič
lení k Irackému Kurdistanu za daných podmienok. Mnohé z CSA národov žijú v Kurdistane;
okrese Kanimasi ( správa Berwari Bala), okrese Sarsing (správa Wadi d'Sapna) ako aj v okrese Aqra
(Údolie Nahla), v provincii Erbil (Shaklawa, Ankawa, Diyana a Hawdiyan) a v provincii Suleymaniye
(Armota and Köysancak). CSA národy chcú, aby spomínané oblasti prešli pod správu ich územných
samospráv. CSA národy žijúce v Bagdade, Basre, Kerkuke a Mosule získajú status od svojich
samospráv. CSA národy a Jezídski Kurdi sa budú spolupracovaťpri dosahovaní inklúzie a právneho
riešenia pre hlavné miesta Jezídov na Ninivskej planine (okres Shekhan a Lalesh). Jezídski Kurdi
chcú byťsúčasťou Irackého Kurdistanu za daných podmienok. Tiežsa usilujú o to, aby Jezídske
väč
š
iny ž
ijúce v okrese Aqra a Shariya v provincii Duhok prešli pod zákony a správu ich
samospráv.
iv ​
Sindžár, Tal Afar a Ninivskej planine ako aj okres Turkménska v a v okoli guvernorátu Kirkur,
okres Tuzhurmatu v guvernoráte Salaheddin a okres Kifri v guvernoráte Diyala.
(Závereč
né poznámky sú súčasťou tejto deklarácie)
Download

Deklarácia v PDF