Otvorené majstrovstva SR tlaku na lavičke a mŕtvom ťahu
PROPOZÍCIE
A Všeobecné ustanovenie
Usporiadateľ:
Dátum konania:
Miesto konania:
Informácie:
IRONGYM Púchov z poverenia SAST
Sobota 25.4.2015
Púchov, Dom kultúry ,Hoeenningovo námestie 2002
Ján Matej 0911471018,[email protected]
Vladimír Okrajek 0948256382,[email protected]
Prihlášky:
Zaslať najneskôr do 20.3.2015 poštou alebo e-mailom:
Slovenská asociácia silového trojboja, Mlynská 1, 085 01
Bardejov, email: [email protected]
Prihláška musí obsahovať: nazov klubu ,meno a priezvisko,
dátum narodenia, veková kategória,hmotn. kategória,disciplína,
EQ, RAW,
Štartovné:
Štartovný poplatok sa platí pri vážení a jeho výška je 15 EUR.
Pretekári ktorí nie sú registrovaní v SAST 25 EUR. Pri štarte
v každej ďalšej disciplíne +10 EUR napr./BP EQ 15 EUR+BP
RAW 10 EUR+MŤ EQ 10 EUR ap./ Pri zaslaní prihlášky po
stanovenom termíne zaplatí pretekár penále +10 EUR.
Úhrada nákladov:
Súťažiaci štartujú na náklady vysielajúcej organizácie alebo na
vlastné náklady. Rozhodcovia podľa smerníc SAST.
B Technické ustanovenie
Predpis:
Súťaží sa podľa pravidiel silového trojboja GPC, súťažného
poriadku a týchto propozícii.
Štartujú:
Muži a ženy open, dorastenci 14-19 rokov, juniori, masters 4049, 50-59, 60-69, 70,79 s vybavením /EQ/ a bez vybavenia
/RAW/.Je to zároveň nominačný pretek na medzinárodné súťaže
ME a MS v roku 2015.Účasť reprezentantov ktorí chcú štartovať
na ME a MS je podmienená účasťou na tomto šampionáte.
Podmienky štartu:
Platná licenčná karta na rok 2015 a zaplatené štartovne.
Pretekári iných federácii a neregistrovaní po predložení
preukazu totožnosti a zaplatení štartovného 25 EUR. Všetci
pretekári
musia
mať
elastické
krátke
nohavice
s ramienkami/singlet/,pretekári RAW trička s krátkymi rukávmi.
Námietky a odvolania:
Podávajú sa riaditeľovi súťaže s vkladom 20 EUR
C Zbor činovníkov
Riaditeľ súťaže:
Karol Janíćek
Sekretár súťaže:
Hlásateľ:
Zdravotník:
Zapisovatelia a nakladači: Členovia oddielu VITAL KLUB Považská Bystrica
D Zbor rozhodcov
Ľuboslav Velgos
Marcel Matej
Štefan Roman
I.Činčura
Ján Matej
J.Volgyák
J.Slimák
E Časový rozpis
Prezentácia a váženie
Súťaž
Piatok 24.4.2015
16,00 – 18,00 všetci pretekári
Sobota 30.4.2011
7,00 –8,30 všetci pretekári RAW
8.30- 9.15 všetci pretekári EQ
Sobota 25.5.2015
9.45 – slávnostné zahájenie
10.00 - začiatok súťaže
F Tituly a ceny:
•
•
•
•
Majster Slovenska mužov a žien open , juniorov, dorastencov, masters RAWa EQ
Pretekári umiestnení v jednotlivých hmotnostných kategóriách na 1. až 3.mieste
medaily
Všetci diplom
Pretekári v absolútnom hodnotení v tlaku na lavičke žien, mužov open,
dorastencov+juniorov a masters podľa Reshelového koeficientu umiestnení na 1.až
3.mieste poháre.
•
Pretekári v absolútnom hodnotení v mŕtvom ťahu žien a mužov open umiestnení
na 1. až 3. mieste poháre.
G Rôzne:
•
•
•
•
•
•
•
Všetky informácie tykajúce sa šampionátu na www.powerliftingslovakia.com
Na uvedenej stránke bude uvedená tabuľka prihlásených pretekárov podľa
jednotlivých hmotnostných kategórií ktorá bude pravidelne doplňovaná podľa
prihlasujúcich pretekárov.
Občerstvenie bude zabezpečené v budove Domu kultúry.
Časový harmonogram súťaže podľa skupín bude vyhotovený a uverejnený po
uzávierke prihlášok.
Majstrovstva Slovenska je súťaž otvorená na ktorej sa môžu zúčastniť aj
nečlenovia SAST.
Vzhľadom nato, že usporiadateľ nemôže poistiť účastníkov súťaže ,je každý
účastník povinný zaistiť si vlastné poistenie. Zato zodpovedá vedúci jednotlivých
klubov. Pri vážení každý pretekár podpíše prehlásenie o štarte na vlastné riziko.
Na vyhlásení sa musia zúčastniť všetci súťažiaci pretekári inak sú zo súťaže
diskvalifikovaní. K vyhláseniu výsledkov sú povinní sa dostaviť v športovom
úbore.
V Bardejove dňa 4.2.2015
Riaditeľ šampionátu
Karol Janíček
Propozície schválil
Ján Matej, Prezident SAST
Download

Propozície - Powerliftingslovakia