Získavanie dôvery
Podstata nášho podnikania
Náš Kódex správania sa nám pomáha zostať verní našim princípom v každej
situácii
O spoločnosti AEGON*
Spoločnosť AEGON je medzinárodná spoločnosť zameraná na životné poistenie,
dôchodkové zabezpečenie a správu aktív.
Zaväzujeme sa dodržiavať tento Kódex správania sa, ktorý sa skladá z nášho cieľa,
základných hodnôt, podnikateľských princípov a pravidiel správania sa. Tieto pravidlá
správania sa sa vzťahujú na všetkých zamestnancov spoločností AEGON po celom svete.
* Pre zjednodušenie interného použitia pre našich zamestnancov sa v tomto Kódexe správania sa od spoločnosť AEGON
N.V. a spoločnosti skupiny AEGON spolu označujú „AEGON“, „Skupina“, „my“ alebo „spoločnosť“. O správnom použití
názvu AEGON v iných kontextoch sa poraďte s vaším miestnym manažérom pre právne otázky, dodržiavanie právnych
predpisov alebo komunikáciu.
2
Kódex správania sa
List CEO
Milý kolega,
podnikateľský úspech spoločnosti AEGON má jednu podstatnú zložku: dôveru.
Ako súčasť spoločnosti poskytujúcej finančné služby, ktorej úlohou je pomáhať
jednotlivcom a rodinám prijať zodpovednosť za ich finančné zabezpečenie, sme
všetci zodpovední za každodenné získavanie dôvery našich početných klientov,
obchodných a iných partnerov na celom svete.
V súčasnom náročnom prostredí je zásadne dôležité podnikať čestne, otvorene
a jasne. Mimoriadny nepokoj na finančných trhoch v posledných rokoch
podkopal základnú dôveru v spoločnosti poskytujúce finančné služby, ktorá
bola predtým samozrejmá. Do nasledujúcich rokov sme definovali jasnú
ambíciu: byť lídrom na všetkých nami vybraných trhoch. Znamená to byť
jednoducho najviac preferovaným poskytovateľom finančného zabezpečenia,
najviac preferovaným partnerom medzi našimi distribútormi a
zamestnávateľom, ktorého zamestnanci uprednostňujú. Z toho vyplýva, že nič
nie je pre náš úspech dôležitejšie, ako usilovne pracovať na každej úrovni a v
každej funkcii našej organizácie, a tak medzi mnohými našimi partnermi získať
dobré meno pre spoločnosť AEGON, pre to, čo robí a ako to robí.
Kódex správania sa od spoločnosti AEGON nie je ani tak súpis pravidiel, ako
systém určujúci každodenné postoje a správanie, ktoré by mali všetci
zamestnanci prijať ako súčasť jednej rodiny spoločnosti AEGON. Podporovaný
našimi základnými hodnotami, ako spolupráca, jasná komunikácia a
prekonávanie očakávaní, Kódex konkrétnymi pojmami stanovuje, za čím si stojí
naša spoločnosť, definuje správanie vyžadované na pracovisku, pri rokovaní s
obchodnými partnermi, pri službe
3
klientom a tiež našu širšiu zodpovednosť voči komunitám, v ktorých pracujemea žijeme.
Do aktualizovanej verzie nášho Kódexu sme začlenili tieto nové základné hodnoty a
vykonali sme aj ďalšie úpravy, ktoré odzrkadľujú súčasnú realitu.
Hoci všetci zamestnanci majú žiť podľa Kódexu správania sa od spoločnosti AEGON, tí
na vedúcich pozíciách majú byť obzvlášť príkladom. Ak máte riadiť iných, očakáva sa, že
budete nielen aktívne podporovať dodržiavanie princípov definovaných Kódexom, ale
aj rozpoznávať oblasti, v ktorých sa treba zlepšiť. Navyše, keď členovia vášho tímu čelia
situáciám, ktoré spochybňujú ducha a literu Kódexu správania sa, môže byť
najdôležitejšou obchodnou prioritou poskytnutie potrebného vedenia a podpory a
ubezpečenie sa, že sa nikto nebojí poukázať na neprimerané obchodné alebo osobné
konanie.
Ďakujem vám za neprestajnú odhodlanosť vykonávať našu obchodnú činnosť s
najväčšou čestnosťou, jasným cieľom a osobnou zodpovednosťou. Privítam vaše názory
na to, ako v nasledujúcich rokoch ďalej zlepšovať spoluprácu pri ochrane dôvery našich
mnohých partnerov v nasledujúcich rokoch.
Alex Wynaendts
CEO AEGON N.V.
4
Kódex správania sa
Strategický rámec spoločnosti AEGON
Strategický rámec spoločnosti AEGON spája cieľ, hodnoty, strategické zámery a ambíciu
spoločnosti.
Tento Kódex správania sa nás sprevádza pri každodennej práci. Pomáha nám zostať
verní našim princípom a plniť náš cieľ.
Cieľ
Hodnoty
Pomôcť ľuďom prijať zodpovednosť za ich finančnú budúcnosť
Pracujeme
spoločne
Komunikujeme
jasne
Prekonávame
očakávania
Strategické
zámery
Ambícia
Prečo
Ako
Čo
Byť lídrom na všetkých nami vybraných trhoch do roku 2015
Kde
1
5
Kódex správania
Náš cieľ
8
Naše základné hodnoty
9
Naše podnikateľské princípy
10
Spoločnosť10
Riadenie10
Trh
11
Pracovisko11
Širšia komunita
12
Naše pravidlá správania sa
13
Spoločnosť a riadenie
13
Dodržiavanie zákonov a predpisov
13
Zaznamenávanie finančných transakcií
13
Zneužitie interných informácií
14
Komunikovanie za spoločnosť AEGON
14
Trh
15
Čestné zaobchádzanie s našimi partnermi
15
Poskytovanie jednoznačných produktov a služieb
15
Konanie voči obchodným partnerom
16
Úplatkárstvo a korupcia
16
Vyhýbanie sa konfliktu záujmov
17
Vyhýbanie sa nečestnému podnikaniu
18
Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
19
Nepodporovanie protikonkurenčného správania
19
Dôvernosť a majetkové práva tretích strán
20
6
Kódex správania sa
Pracovisko
21
Nediskriminácia
21
Ochrana osobných informácií
21
Riadne používanie aktív a zariadení spoločnosti AEGON
22
Spolupráca pri externých a interných vyšetrovaniach
22
Ohlasovanie nezákonného alebo neetického konania
23
Širšia komunita
24
Komunitné aktivity
24
Zodpovedné investovanie
25
Podpora a ochrana ľudských práv
25
Kto musí tieto Pravidlá správania dodržiavať?
26
Tieto Pravidlá správania platia v každej spoločnosti AEGON 27
Záväzok a zodpovednosť zamestnancov
28
Záverečné slová AEGONu
29
Kontaktné údaje Globálnej etickej linky AEGON
30
Kontaktné údaje AEGON N.V. Group Compliance Officer
31
7
Náš cieľ
Základným cieľom spoločnosti AEGON je pomôcť ľuďom prijať zodpovednosť za ich
finančnú budúcnosť. Nie je to len fráza, ale pevná viera v to, že ľudia si zaslúžia chápať
svoju finančnú budúcnosť a byť si ňou istí. Ako zamestnanci spoločnosti AEGON sa
cítime osobne zaviazaní plniť tento cieľ. Všetko, čo robíme a hovoríme má pomáhať
našim klientom robiť lepšie finančné rozhodnutia a cítiť istotu, že budujú lepšiu
finančnú budúcnosť pre seba a svoje rodiny.
8
Kódex správania sa
Naše základné hodnoty
Spolupráca, jasná komuniká a prekonávanie očakávaní tvoria základné hodnoty
spoločnosti AEGON. AEGON sa nepretržite snaží spĺňať meniace sa potreby svojich
klientov, obchodných partnerov, akcionárov, zamestnancov a širších komunít, v ktorých
pôsobíme. Usilujeme sa byť zamestnávateľom, ktorého zamestnanci preferujú.
Podporujeme nové myšlienky a naším cieľom je, aby sa spoločnosť AEGON stala lídrom
na svojich vybraných trhoch.
Naše základné hodnoty
•
Spolupráca: Ak konáme ako tím, sme silnejší, šikovnejší a lepší. S rešpektom
spolupracujeme cez odvetvia, hranice a s partnermi cez hodnotové väzby, čím
budujeme vzťahy. Vítame nové pohľady a plne podporujeme rozsiahle znalosti a
profesionálnu odbornosť, ktorá existuje v spoločnosti AEGON.
•
Jasná komunikácia: Svoju čestnosť prejavujeme tým, že sme pre našich klientov
užitoční a oni rozumejú tomu, čo robíme a poskytujeme prostredníctvom našich
produktov a služieb. Tak si môžeme získať dôveru. Našu odbornosť využívame na
vývoj riešení pre špecifické potreby. Tiež sme rozhodnutí komunikovať
zrozumiteľne. Sme transparentní, riešime zložité problémy a pracujeme na
udržiavaní otvoreného a nepretržitého dialógu s našimi partnermi.
•
Prekonávanie očakávaní: Naša starostlivosť o klientov a záväzok, ktorý prejavujeme
poskytovaním výnimočných služieb, vytvoria lojálnosť a skutočné odporúčanie od
klientov. Neustále sa uisťujeme, že rozumieme očakávaniam klientov a hľadáme
novátorské spôsoby, ako ich prekonať. Pre seba aj pre druhých ustavične cítime
výzvu vynikať a zodpovedáme za to, čo a ako robíme.
9
Čo môžete od spoločnosti AEGON očakávať:
Naše podnikateľské princípy
Spoločnosť
Stratégia spoločnosti AEGON podčiarkuje dôležitosť miestnych znalostí a kompetencií v
rámci rozširujúcej sa globálnej skupiny.
•
Identifikáciu a poskytovanie riešení navrhnutých na pokrytie dlhodobých potrieb
našich klientov nechávame na naše miestne podnikateľské jednotky, ktoré
používajú distribučné kanály vhodné pre ich miestne trhy.
•
Sme hrdí na to, že vyvažujeme miestny prístup a silu rastúcej globálnej spoločnosti.
Riadenie
Pôsobíme ako zodpovedná spoločnosť v nepretržite sa meniacom podnikateľskom
prostredí.
•
Poskytujeme silnú kapitálovú základňu na splnenie našich dlhodobých finančných
záväzkov.
•
•
Prijímame rozhodnutia, ktoré sú v záujme našich partnerov.
Zodpovedáme našim partnerom za jasné a transparentné zverejňovanie našich
postupov, stratégií a výsledkov riadenia.
•
•
Obozretne identifikujeme a riadime riziko.
Poskytujeme svojim klientom, akcionárom, zamestnancom, regulátorom a
obchodným partnerom včasné a presné informácie.
•
Dodržiavame príslušné zákony a predpisy a ich dodržiavanie proaktívne
podporujeme.
10
Kódex správania sa
•
Stanovujeme jasné interné návody a politiky, týkajúce sa spôsobu, ako sa správame
ako zodpovedná spoločnosť v globálnom podnikaní.
Trh
Snažíme sa budovať dlhodobé vzťahy s našimi klientmi, obchodnými partnermi a
regulátormi, založené na otvorených, čestných a jasných princípoch podnikania.
•
•
S našimi klientmi komunikujeme čestne.
Poskytujeme riešenia, ktoré sú spravodlivé, jednoznačné a vyhovujú vyvíjajúcim sa
dlhodobým potrebám našich klientov.
•
Ponúkame riešenia, ktoré majú najlepšiu možnú dlhodobú návratnosť prispôsobenú
riziku v súlade s individuálnymi požiadavkami klienta.
•
•
Snažíme sa budovať si s našimi klientmi dlhodobé vzťahy.
Snažíme sa poskytovať klientom informácie, ktoré potrebujú na to, aby pre seba a
svoje rodiny prijali správne finančné rozhodnutia. Podporujeme aj programy
finančného vzdelávania a snažíme sa prispievať k lepšiemu pochopeniu odvetvia
finančných služieb.
•
•
•
Snažíme sa pracovať s obchodnými partnermi, ktorí zdieľajú naše základné hodnoty.
Sme zaviazaní súťažiť v konkurencii čestne.
Uvedomujeme si dôležitosť dôvernosti a prijímame opatrenia na zachovanie
dôvernosti osobných informácií, ktoré sa týkajú našich klientov, zamestnancov,
obchodných partnerov a akcionárov.
Pracovisko
Chceme byť preferovaným zamestnávateľom a vytvárať pracovné prostredie, kde ľudia
môžu realizovať svoj potenciál a kde sa rešpektuje individualita a rôznorodosť.
11
•
•
•
Podporujeme etické správanie a ohlasovanie nezákonného a neetického konania.
Podporujeme úctu k ľuďom a ich pracovnému prostrediu.
Aktívne vynucujeme politiky, ktoré podporujú nediskrimináciu a rôznorodosť na
pracovisku.
•
Prijímame, povyšujeme a odmeňujeme svojich zamestnancov spravodlivo na
základe ich vzdelania, skúseností a schopnosti pracovať.
•
Svojim zamestnancom poskytujeme školenie, aby sme im pomohli dosiahnuť ich
potenciál.
•
Od svojich zamestnancov v rámci ich profesionálnej činnosti pre spoločnosť
žiadame, aby konali v najlepšom záujme všetkých našich partnerov a aby dodržiavali
nasledujúce podnikateľské princípy, ktoré podporujú naše základné hodnoty: spoluprácu, transparentnosť a prekonávanie očakávaní.
•
•
•
Poskytujeme zamestnancom bezpečné pracovisko.
Podporujeme osobný a kariérny rast.
Umožňujeme zamestnancom voľne sa združovať.
Širšia komunita
Máme dlhodobý záväzok voči komunitám, v ktorých pôsobíme, vytvárame pracovné
príležitosti a prispievame k udržateľnému ekonomickému rastu. Podporujeme dobré
veci. V krajinách, kde pôsobíme, pomáhame chrániť a podporovať ľudské práva.
•
•
V komunitách, v ktorých pôsobíme, sme aktívnymi firemnými občanmi.
Aktívne podporujeme a rešpektujeme ochranu medzinárodne uznaných ľudských
práva a zabezpečujeme, aby sme sa na zneužívaní ľudských práv nepodieľali.
•
K investovaniu máme zodpovedný prístup, ktorý spája potrebu návratnosti so širším
prihliadnutím na sociálnu prosperitu a rozvoj.
•
Snažíme sa rešpektovať životné prostredie a prijímame iniciatívy na podporu vyššej
zodpovednosti voči životnému prostrediu.
12
Kódex správania sa
Čo spoločnosť AEGON očakáva od vás:
Naše pravidlá správania sa
Naše Pravidlá správania sa sa vzťahujú na zamestnancov všetkých spoločností AEGON.
Stanovujú pravidlá, podľa ktorých sa v spoločnosti AEGON ako zodpovední
zamestnanci máme správať, a podľa ktorých máme v praxi pristupovať k
podnikateľským princípom a cieľom spoločnosti AEGON.
Spoločnosť a riadenie
1 Dodržiavanie zákonov a predpisov
Zamestnanci musia dodržiavať príslušné zákony a predpisy, ako aj interné pravidlá a
predpisy spoločnosti vrátane týchto Pravidiel správania sa.
Čo to znamená?
Spoločnosti AEGON poskytujú služby vyše 40 miliónom klientov vo viac ako dvadsiatich
krajinách sveta. Dodržiavanie príslušných zákonov a predpisov nie je len zákonná
požiadavka, ale aj kľúčová podmienka zachovania nášho mena ako spoľahlivej a
zodpovednej spoločnosti.
2 Zaznamenávanie finančných transakcií
Zamestnanci riadne a čestne zaznamenajú každú finančnú transakciu v príslušných
účtovných knihách, ktoré sú k dispozícii na kontrolu členom predstavenstiev
spoločnosti, špecialistom a určeným audítorom spoločnosti.
Čo to znamená?
Dôvera všetkých našich partnerov – klientov, akcionárov, zamestnancov a širšej
komunity – vychádza z našej integrity a transparentnosti. Zamestnanci nesmú používať
tajné účty ani vydávať listiny, ktoré čestne a riadne neodzrkadľujú transakcie, ktorých sa
týkajú.
13
3 Zneužitie interných informácií
Zamestnanci, ktorí majú prístup k interným informáciám, nesmú uzavierať transakcie s
cennými papiermi na základe i) interných informácií ani ii) zneužitia dôverných
informácií. Zamestnanci navyše nesmú interné informácie poskytovať nijakej inej osobe
(okrem jednotlivcov, ktorí ich potrebujú poznať kvôli podnikaniu spoločnosti), nesmú
„dávať tipy“ ani tieto informácie posúvať ďalej.
Čo to znamená?
Zneužitie interných informácií, označované aj „insider trading“, znamená používanie
informácií, ktoré nie sú verejné, na dosahovanie zisku – priamo alebo nepriamo – pri
kúpe alebo predaji akcií alebo iných cenných papierov. Zahŕňa aj „dávanie tipov“, teda
posúvanie informácií ďalej neoprávneným osobám. Obe tieto činnosti sú zákonom
prísne zakázané. Samozrejme, zamestnanci musia dodržiavať všetky zákony a predpisy
o zneužívaní interných informácií, ako aj interné pravidlá a predpisy spoločnosti, ktoré
tieto činnosti prísne zakazujú.
4 Komunikácia za spoločnosť AEGON
•
Zamestnanci sa musia nepretržite snažiť dodržiavať príslušné povinnosti zverejňovať
údaje vypracovávaním správ a podaní a komunikáciou, ktoré sú úplné, čestné,
včasné, presné a zrozumiteľné. Takáto komunikácia musí zároveň chrániť dôvernosť
a záujmy spoločnosti AEGON.
•
S médiami môžu za spoločnosť AEGON komunikovať len zamestnanci s osobitným
poverením. Otázky tlače týkajúce sa spoločností AEGON smerujte na určeného
hovorcu príslušnej spoločnosti AEGON. Uvedené platí pre všetku ústnu a písomnú
komunikáciu s médiami, ako aj pre nevyžiadané telefonické hovory od novinárov.
•
Zamestnanci sa nesmú zapájať do komunikácie za spoločnosti AEGON, ktorá je
nepravdivá, poškodzuje meno spoločnosti alebo nie je v súlade s týmito Pravidlami
správania sa.
14
Kódex správania sa
Čo to znamená?
Spôsob, akým nás predstavujú médiá, má významný vplyv na naše meno a cenu našich
akcií. Môže vplývať na to, ako nás vníma nielen široká verejnosť, ale aj naši klienti,
akcionári, zamestnanci a širšia komunita. Dodržiavanie ustanovení týchto Pravidiel
správania sa je preto kľúčové. Ak chceme byť úspešní a efektívni, komunikácia za
spoločnosť AEGON musí byť v súlade s celkovou stratégiou a cieľmi spoločnosti AEGON.
Trh
5 Čestné zaobchádzanie s našimi partnermi
Každý zamestnanec sa musí v rozsahu svojej profesionálnej činnosti za spoločnosť
snažiť zaobchádzať s klientmi, akcionármi, zamestnancami, obchodnými partnermi a
konkurentmi čestne. Nik nesmie získavať nespravodlivú výhodu prostredníctvom
manipulácie, zatajenia faktov, zneužitia neverejných informácií, zavádzajúceho výkladu
podstatných skutočností ani iného nečestného konania.
Čo to znamená?
Spoločnosti AEGON ako jedny z vedúcich poskytovateľov dlhodobých finančných
produktov a služieb vo svete dávajú dlhodobé sľuby mnohým klientom, akcionárom,
zamestnancom a širšej komunite. Čestné zaobchádzanie s týmito záujmovými
skupinami spoločnostiam AEGON pomôže prísľuby dodržať vďaka rozumnému a
zodpovednému podnikaniu a prostredníctvom integrity poskytovaných produktov a
služieb.
6 Poskytovanie jednoznačných produktov a služieb
Zamestnanci sa v rámci svojej profesionálnej činnosti za spoločnosť musia snažiť
poskytovať produkty a služby, ktoré sú spravodlivé, jednoznačné a vyhovujú
vyvíjajúcim sa dlhodobým potrebám našich klientov.
15
Čo to znamená?
Spoločnosti AEGON sa vždy snažia konať v záujme svojich partnerov a poskytovať
produkty a služby, ktoré sú navrhnuté tak, aby pomáhali napĺňať vyvíjajúce sa potreby
klientov. Inak povedané, poskytovať produkty a služby, ktoré sú spravodlivé,
jednoznačné a vyhovujú vyvíjajúcim sa dlhodobým potrebám našich klientov. Rozumné
a zodpovedné podnikanie a transparentné a pre klienta výhodné a zrozumiteľné služby
pomáhajú spoločnostiam AEGON tieto záväzky dodržiavať a vytvárať dlhodobé vzťahy
so zákazníkmi.
7 Konanie voči obchodným partnerom
Spoločnosť AEGON sa zaväzuje obchodovať s obchodnými partnermi, ktorí zdieľajú jej
základné hodnoty a podnikateľské princípy. Od všetkých zamestnancov vyžadujeme,
aby v rámci svojich profesionálnych činností za spoločnosť tento cieľ podporovali.
Príslušní zamestnanci sú navyše povinní dodržiavať pri konaní voči obchodným
partnerom naše Pravidlá správania sa.
Čo to znamená?
Spoločnosti AEGON sa snažia vybudovať si dlhodobé vzťahy s obchodnými partnermi,
ktorí zdieľajú podobné základné hodnoty a podnikateľské princípy. Medzi týchto
partnerov patria agenti, makléri, dodávatelia a partneri v spoločných podnikoch.
Snažíme sa dosahovať tento cieľ vždy a všade. Veríme, že je to kľúčové na udržanie
kvality produktov a služieb, ktoré poskytujeme. Spoločnosti AEGON sa spoliehajú na to,
že ich zamestnanci budú podporovať a udržiavať tieto základné hodnoty, princípy a
Pravidlá správania sa všade, kde to je pri konaní voči našim obchodným partnerom
možné.
8 Úplatkárstvo a korupcia
•
Zamestnancom sa prísne zakazuje ponúkať akýkoľvek úplatok (vo forme peňazí
alebo čohokoľvek hodnotného) verejným činiteľom, a to bez ohľadu na hodnotu,
výsledky, miestne zvyky, toleranciu miestnych orgánov voči takýmto platbám,
údajnú potrebnosť platby za účelom získania alebo udržania obchodu alebo za
akúkoľvek inú výhodu.
16
Kódex správania sa
•
Všetky provízie a iné poplatky, uhradené alebo naakumulované voči predajným
zástupcom poistenia, obchodným zástupcom a iným zástupcom spoločností
AEGON musia byť v súlade so zdravou obchodnou praxou, slúžiť legitímnym
obchodným účelom a predstavovať primeranú odmenu za poskytnuté služby.
•
Zamestnanci sa nesmú pokúšať o získanie nových obchodov alebo inú neprimeranú
obchodnú výhodu povolením neprimeraných platieb klientom prostredníctvom
zástupcov alebo akéhokoľvek iného zástupcu spoločnosti AEGON.
•
Zamestnanci nesmú prijať ani vyžadovať žiadnu neprimeranú platbu ani inú
neoprávnenú výhodu. Zamestnanci smú prijať pohostenie od iných spoločností a
dary, ak tieto výhody majú primeranú hodnotu a sú v súlade s postojom príslušnej
spoločnosti AEGON. Takéto výhody sa musia riadne zverejniť v súlade so
zavedenými postupmi. Pohosteniu a darom, ktoré by pre zamestnancov vytvárali
záväzok alebo by pôsobili neprimerane, sa zamestnanci musia vyhnúť.
Čo to znamená?
Úplatok znamená akúkoľvek neoprávnenú platbu, dar alebo neprimeranú výhodu,
ponúknutú priamo alebo nepriamo osobe, spoločnosti, politickej strane alebo
verejnému činiteľovi. Pri ponúkaní úplatku spravidla ide o osobný prospech alebo
nedovolenú výhodu, často v súvislosti so súčasným alebo budúcim obchodom. Medzi
úplatky patria aj osobné alebo firemné platby zamerané na zachovanie obchodov s
konkrétnym klientom alebo dodávateľom. Úplatkárstvo je prísne zakázané. Je v
priamom rozpore s našimi základnými hodnotami. Úplatkárstvo môže navyše vážne
poškodiť naše meno. Rovnaké následky môže mať aj prijatie neprimeranej platby alebo
inej výhody. Spoločnosť AEGON u svojich klientov takéto správanie nebude tolerovať.
9 Vyhýbanie sa konfliktu záujmov
Zamestnanci sú povinní nepretržite podporovať najlepší záujem spoločnosti AEGON a
mali by sa vyhnúť reálnym alebo zdanlivým osobným konfliktom záujmov. Zamestnanci
sú povinní možné konflikty záujmov oznámiť svojmu miestnemu manažmentu
spoločnosti, odboru ľudských zdrojov alebo právnemu odboru.
17
Čo to znamená?
Konflikt záujmov môže nastať, ak zamestnanec vzhľadom na konkurujúce si
profesionálne alebo osobné záväzky alebo finančné záujmy nie je schopný nestranne
plniť svoje úlohy. Konflikt záujmov by mohol poškodiť integritu a čestnosť produktov a
služieb, ktoré poskytujú spoločnosti AEGON. Treba vynaložiť všetko úsilie, aby sa
zaistilo, že takéto situácie nenastanú.
Medzi konflikty záujmov môže patriť:
(a) Vonkajší záujem, ktorý zamestnancovi bráni venovať svoju pozornosť a schopnosti plne svojim povinnostiam zamestnanca;
(b) Skutočnosť, že zamestnanec alebo jeho blízky rodinný príslušník má podstatný podiel v jednom z hlavných dodávateľov, zástupcov, klientov alebo konkurentov, čo môže znížiť ich schopnosť prijímať za spoločnosti AEGON nestranné rozhodnutia;
(c) Zastupovanie spoločnosti AEGON v transakcii, na ktorej má zamestnanec podstatný osobný záujem;
(d) Sprístupnenie alebo použitie dôverných informácií spoločnosti AEGON na účely získania osobného prospechu alebo výhody.
10 Vyhýbanie sa nečestnému podnikaniu
Zamestnanci nesmú:
•
osobne profitovať z výhod, ktoré objavili prostredníctvom používania majetku,
informácií alebo pozície spoločnosti;
•
•
použiť majetok spoločnosti, informácie alebo pozíciu na osobný zisk;
konkurovať spoločnosti AEGON.
Zamestnanci musia uprednostniť legitímne záujmy spoločnosti AEGON vždy, keď je to
možné.
18
Kódex správania sa
Čo to znamená?
Použitie informácií alebo aktív spoločnosti na osobný prospech predstavuje nečestné
podnikanie. Zamestnanci by mali vynaložiť maximálne úsilie na udržanie si dôvery
klientov. Ak si chceme dôveru klientov udržať, je kľúčové, aby sme vždy uprednostnili
legitímne záujmy spoločnosti AEGON a nie osobné podnikateľské príležitosti.
11 Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
Zamestnanci nesmú participovať na činnostiach, ktoré sú zamerané na legalizáciu
príjmov z trestnej činnosti. Ďalej nesmú poskytovať pomoc žiadnej osobe ani
organizácii, ktorá sa pokúsi profitovať z príjmov z trestnej alebo nezákonnej činnosti
alebo ovláda prostriedky investované v prospech teroristickej organizácie.
Čo to znamená?
Rozumné a zodpovedné podnikanie tvorí piliere našej spoločnosti. Legalizácia príjmov z
trestnej činnosti zahŕňa nakladanie s príjmami z trestnej činnosti s cieľom zakryť ich
nelegálny pôvod. Legalizácia príjmov z trestnej činnosti je sama osebe trestným činom a
smeruje proti našim podnikateľským princípom a našim základným záujmom.
Zamestnancom sa prísne zakazuje zapájať sa do akejkoľvek formy legalizácie príjmov z
trestnej činnosti. Zamestnanci musia dodržiavať príslušné interné pravidlá a predpisy
spoločnosti, upravujúce problematiku legalizácie príjmov z trestnej činnosti v ich
krajine.
12 Nepodporovanie protikonkurenčného správania
Zamestnanci sa musia zdržať priameho i nepriameho zapojenia do akéhokoľvek
rozhovoru alebo činnosti, ktorá predstavuje protikonkurenčné správanie alebo
akokoľvek narúša protimonopolné ustanovenia.
Čo to znamená?
Protikonkurenčné správanie označuje všetku obchodnú prax, ktorá bráni konkurencii a/
alebo ju obmedzuje. Príkladmi protikonkurenčného správania sú:
19
(a) dohoda o rozdelení konkrétneho trhu s konkurentmi buď podľa tržieb, alebo podľa počtu klientov;
(b) zapojenie do dohody o stanovovaní cien; alebo
(c) zapojenie do dohody o spoločnom nákupe a predaji (ak takúto dohodu miestne právne predpisy výslovne nedovoľujú).
Protikonkurenčné správanie nemožno obmedziť na náš záväzok podnikať rozumne a
zodpovedne. Pôsobí totiž nielen proti záujmom našich klientov, obchodných partnerov
a partnerov, ale aj proti záujmom personálu a samotnej spoločnosti. Zamestnancom sa
prísne zakazuje zapojiť sa do protikonkurenčného správania.
13 Dôvernosť a majetkové práva tretích strán
Zamestnanci musia zachovávať dôvernosť informácií, ktoré zverí AEGON, jeho klienti
alebo obchodní partneri, ak zverejnenie nepovoľuje alebo nevyžaduje zákon. Dôverné
informácie tvoria všetky neverejné informácie, ktoré môže po ich zverejnení
konkurencia využiť alebo ktoré môžu poškodiť spoločnosť, jej klientov alebo
obchodných partnerov. Tvoria ich aj osobné údaje klientov a zamestnancov.
Zamestnanci musia dodržiavať všetky obchodné tajomstvá, autorské práva, obchodné
známky a patentové práva.
Čo to znamená?
V tomto kontexte informácie tvoria informácie spoločnosti, klientov, obchodných
partnerov a osobné údaje zamestnancov. Súkromné a iné dôverné informácie možno
sprístupniť len na základe alebo podľa zákona. Prístup k týmto informáciám v
spoločnosti je obmedzený na osoby, ktoré ich legitímne potrebujú poznať. Dôvernosť je
podstatnou požiadavkou na udržanie dôvery našich klientov, obchodných partnerov a
zamestnancov.
20
Kódex správania sa
Pracovisko
14Nediskriminácia
Zamestnanci sa musia zdržať akejkoľvek diskriminácie pri nábore, kariérnom raste,
platoch alebo odmenách, ako aj všeobecne na pracovisku. Spoločnosť AEGON
diskrimináciu na pracovisku netoleruje.
Čo to znamená?
Spoločnosti AEGON sa zaväzujú podporovať nediskrimináciu v zamestnaní a poskytovať
zamestnancom bezpečné pracovné prostredie. Nediskriminácia znamená jednoducho
to, že zamestnanci sa vyberajú na základe ich schopnosti prácu vykonávať a nik nie je
znevýhodnený, vylúčený ani zvýhodnený z iných dôvodov, a to počas procesu
prijímania do zamestnania ani neskôr.
Aby sa tento dôležitý princíp dodržal, spoločnosť AEGON sa musí spoliehať na dôveru a
integritu všetkých zamestnancov.
15 Ochrana osobných informácií
Zamestnanci musia so všetkými informáciami nakladať opatrne. Najmä osobné údaje sa
musia chrániť podľa príslušných zákonov, predpisov a interných pravidiel spoločnosti.
Sprístupnenie osobných údajov tretím stranám je zakázané, ak nie je povolené alebo
povinné podľa zákona.
Čo to znamená?
Spoločnosť AEGON sa zaväzuje udržiavať si dôveru nielen klientov, ale aj zamestnancov.
To znamená, že bude chrániť osobné údaje zamestnancov. Všetci zamestnanci sú
povinní dodržiavať interné pravidlá spoločnosti a predpisy zamerané na zabezpečenie
riadneho archivovania a ochrany informácií, vedomostí a údajov.
21
16 Riadne používanie aktív a zariadení spoločnosti AEGON
Zamestnanci môžu aktíva spoločnosti AEGON používať len na legitímne podnikanie
alebo iné schválené účely. Interné komunikačné nástroje spoločnosti (pošta,
elektronická pošta, telefóny, počítačové siete, ako aj prístup k intranetovým a
internetovým stránkam a pod.) sa môžu používať len na legitímne účely spoločnosti.
Príležitostné použitie zamestnancami na osobné účely musí povoliť príslušný
nadriadený, ak použitie nezasahuje do podnikania spoločnosti AEGON.
Čo to znamená?
Spoločnosti AEGON sa zaväzujú poskytovať svojim klientom vysokokvalitné produkty a
služby. Preto musia spoločnosti dôverovať všetkým zamestnancom a spoliehať sa na
nich pri používaní aktív a komunikačných nástrojov spoločnosti.
17. Spolupráca pri externých a interných vyšetrovaniach
Zamestnanci sú povinní spolupracovať so všetkými riadne povolenými internými a
externými vyšetrovaniami. Poskytovanie nepravdivých vyhlásení a iné zavádzanie
interných a externých audítorov, právnikov, špecialistov na dodržiavanie predpisov
(Compliance Officers), zástupcov spoločnosti a regulátorov sa môže trestať vysokými
pokutami. Spoločnosti AEGON nepodniknú odvetné kroky voči zamestnancom kvôli ich
spolupráci pri takýchto vyšetrovaniach.
Čo to znamená?
Spoločnosti AEGON sa zaväzujú udržiavať si dôveru a úctu všetkých partnerov. Preto sa
vždy snažíme byť otvorení, čestní a priami. Práve pri interných a externých
vyšetrovaniach je to mimoriadne dôležité. Všetci zamestnanci sú preto povinní
spolupracovať pri každom vyšetrovaní a vyhýbať sa zavádzajúcim vyhláseniam.
22
Kódex správania sa
18 Ohlasovanie nezákonného alebo neetického konania
Všetkých zamestnancov žiadame o to, aby odhaľovali reálne aj hroziace porušenia
týchto Pravidiel správania sa a aby v prípade otázok požiadali o radu. Každá podozrivá
alebo nezákonná činnosť, neetické správanie, ohrozenie verejného záujmu alebo
porušenie týchto Pravidiel správania sa sa musí okamžite oznámiť:
(a) manažmentu a
(b) špecialistovi na dodržiavanie predpisov (Compliance Officer), alebo
(c) vedúcemu právneho útvaru, alebo
(d) odboru interného auditu.
•
Ak je do prípadu zapojený manažér spoločnosti alebo ak vyšší manažment nekoná,
o veci bezodkladne informujte manažment vyššieho stupňa.
•
Ak sa záležitosť týka člena vášho najvyššieho manažmentu, oznámte ju priamo
Group Compliance Officer spoločnosti AEGON N.V. (kontaktné údaje nájdete na
strane 29 týchto Pravidiel správania sa).
•
Podozrenia na nezrovnalosti týkajúce sa členov Výkonnej rady spoločnosti AEGON
N.V. oznámte predsedovi dozornej rady spoločnosti AEGON N.V.
•
Ak neviete, na koho sa obrátiť, chcete zostať v anonymite alebo nechcete využiť
žiaden z uvedených spôsobov, môžete použiť:
(a) podpornú linku zriadenú miestnou spoločnosťou AEGON, alebo
(b) Globálnu etickú linku spoločnosti AEGON.
Všetky kontaktné údaje nájdete na strane 31 týchto Pravidiel správania sa.
•
Akékoľvek správanie, ktoré bude poškodzovať meno spoločností AEGON alebo
obmedzovať bezpečnosť a práva zamestnancov, sa v plnom rozsahu vyšetrí.
Zamestnanci sú povinní s každým takýmto vyšetrovaním plne spolupracovať.
•
Dôvernosť sa zachová v rozsahu, ktorý je v súlade so záujmom všetkých dotknutých
strán a povinnosťami spoločnosti AEGON podľa príslušných zákonov a predpisov.
•
Spoločnosť AEGON nevykoná odvetné opatrenia a nebude tolerovať odvetu voči
zamestnancovi, ktorý v dobrej viere oznámi nezákonné alebo neetické konanie.
23
Čo to znamená?
Základné hodnoty spoločnosti AEGON, spolupráca, transparentnosť a prekonávanie
očakávaní, sú pre mnoho úvah rozhodujúce a vedú naše obchodné rozhodnutia. Naše
meno medzi klientmi, akcionármi, zamestnancami a obchodnými partnermi závisí od
našej schopnosti správať sa spôsobom konzistentným s týmito hodnotami. Spoločnosť
AEGON aktívne podporuje etické správanie. To znamená, že okrem iného podporujeme
všetkých zamestnancov pri ohlasovaní prípadov nezákonného a neetického správania.
Sťažovatelia môžu na Globálnu etickú linku spoločnosti AEGON zavolať anonymne, ak si
to prajú. Linka funguje 24 hodín denne sedem dní v týždni a je k dispozícii vo vašom
jazyku.
Širšia komunita
19 Komunitné aktivity
Spoločnosti AEGON sa zaväzujú podnikať rozumne a zodpovedne a prispievať k
dlhodobému blahu komunít, v ktorých ich zamestnanci žijú a pracujú. Podporujeme
zamestnancov, aby sa zúčastňovali na činnostiach, ktoré obohacujú ich miestne
komunity. Zamestnanci však musia zabezpečiť, aby ich osobné činnosti nepredstavovali
konflikt záujmov podľa politiky spoločnosti.
Čo to znamená?
Spoločnosti AEGON sú zaviazané správať sa zodpovedne a bez ohľadu na miesto svojho
pôsobenia prispievať k dlhodobému blahu komunity. Podporujeme zamestnancov, aby
sa zúčastňovali na činnostiach, ktoré obohacujú ich miestne komunity. To platí aj pre
politickú činnosť, ak nezasahuje do ich úloh zamestnancov spoločnosti AEGON.
24
Kódex správania sa
20 Zodpovedné investovanie
Spoločnosť AEGON je významným investorom v mnohých odvetviach a spoločnostiach
a našu zodpovednosť ako poskytovateľa kapitálu berieme vážne. Spoločnosť AEGON
chce významneprispieť k blahu a udržateľnému rozvoju prostredníctvom aktívneho
vlastníctva. Veríme, že zaradením environmentálnych, sociálnych a riadiacich (ESG)
kritérií do vlastníctva a investičného rozhodovania môže mať pozitívny vplyv na
dlhodobú návratnosť. Od všetkých zamestnancov, zvlášť tých, ktorí sú zapojení do
činností spojených s investovaním, vyžadujeme, aby podporovali tento prístup.
Čo to znamená?
Zamestnanci, ktorí sú zapojení do správy aktív, majú plniť ustanovenia a inštrukcie
investovania a uspokojiť investičné požiadavky klientov. To zahŕňa spravovanie portfólia
na pozadí dohodnutého rizikového profilu. Spoločnosť AEGON sa tiež snaží začleniť
environmentálne, sociálne a riadiace aspekty do investičných aktivít a od zamestnancov
sa očakáva, že budú dodržiavať zodpovednú investičnú politiku spoločnosti AEGON.
21 Podpora a ochrana ľudských práv
Spoločnosť AEGON sa zaväzuje presadzovať medzinárodne uznané ľudské práva.
Zamestnanci sa musia riadiť politikou spoločnosti AEGON pre ľudské práva.
Čo to znamená?
V rámci postoja spoločnosti AEGON k ľudským právam sa všetky činnosti spoločnosti
riadia článkami dokumentu United Nations’ Universal Declaration of Human Rights
(Všeobecná deklarácia ľudských práv Organizácie Spojených národov), hlavnými
normami organizácie International Labor Organization (Medzinárodná organizácia
práce) a princípmi ľudských práv a pracovných noriem zahrnutých v iniciatíve UN Global
Compact (Globálny pakt OSN). Spoločnosť AEGON očakáva, že sa jeho zamestnanci
budú riadiť týmito štandardmi a princípmi počas obchodovania a práce pre našu
spoločnosť.
25
Kto musí tieto Pravidlá správania
sa dodržiavať?
Tieto Pravidlá správania sa sa vzťahujú na všetkých členov predstavenstva,
predstaviteľov (bez ohľadu na zmluvný základ ich profesionálnej činnosti) a
zamestnancov všetkých spoločností AEGON. Vzťahujú sa aj na členov výkonnej rady,
správnej rady a dozornej rady spoločnosti AEGON N.V., ako aj iných výkonných a
nevýkonných členov predstavenstiev a členov dozorných rád spoločností AEGON. Pre
účely týchto Pravidiel správania sa sa všetci uvedení môžu spoločne označovať ako
„zamestnanec/zamestnanci“.
Tieto Pravidlá správania sa sa vzťahujú aj na zamestnancov, ktorí zastupujú spoločnosť
AEGON v pridružených spoločnostiach, podnikoch so zahraničnou účasťou a iných
spoločných podnikoch.
26
Kódex správania sa
Tieto Pravidlá správania sa platia v
každej spoločnosti AEGON
Každá spoločnosť AEGON sa zaviazala tieto Pravidlá správania sa dodržiavať.
Manažment jednotlivých spoločností si však vyhradzuje právo udržiavať alebo zavádzať
vhodné dodatočné pravidlá a predpisy.
27
Záväzok a zodpovednosť
zamestnancov
Všetci zamestnanci sú povinní konať spôsobom, ktorý je v súlade s najvyššími etickými
normami, základnými hodnotami a podnikateľskými princípmi spoločnosti AEGON.
Všetci zamestnanci navyše zodpovedajú voči spoločnosti AEGON za vedenie podnikania
v súlade s týmito Pravidlami správania sa a za dodržiavanie interných a externých
zákonov, predpisov a pravidiel.
Nedodržanie týchto Pravidiel správania sa môže mať za následok disciplinárny trest, v
najhoršom prípade až ukončenie pracovného pomeru. Porušenia týchto Pravidiel
správania sa môžu byť zároveň aj porušeniami zákona a môžu mať za následok
občianske alebo trestné sankcie.
28
Kódex správania sa
Záverečné slová spoločnosti
AEGON
Pre budúcnosť spoločnosti AEGON a jej zamestnancov po celom svete je kľúčové konať
zodpovedne. Ako medzinárodná spoločnosť zameraná na životné poistenie,
dôchodkové zabezpečenie a správu aktív veríme, že naši zamestnanci budú rešpektovať
naše základné hodnoty, riadiť sa Pravidlami správania sa a vždy sa budú snažiť konať v
súlade s našimi princípmi podnikania. Ďakujeme všetkým zamestnancom za ich záväzok
voči spoločnosti AEGON a za budúci úspech Skupiny.
Kontaktné údaje Globálnej etickej linky spoločnosti AEGON:
Spoločnosť AEGON podporuje otvorenosť, a preto očakáva, že jej zamestnanci ohlásia
reálne i potenciálne porušenie Kódexu správania sa od spoločnosti AEGON a vyhľadajú
radu, ak si nebudú istí, ako tieto porušenia riešiť. Všetky prijaté hlásenia sa preskúmajú a
tí, ktorí ich ohlásili budú informovaní o vývoji situácie. Ohlasovateľov kontaktujeme do
šiestich pracovných dní od vyplnenia správy.
Navštívte webovú stránku: www.aegonethicsline.com
Alebo zavolajte na bezplatnú linku vašej krajiny*:
Austrália1-800-339276
Bermudy1-866-737-6850
Brazília0800-8911667
Kanada
1-888-396-9029 alebo 1-855-350-9393
Čile1230-020-5771
Čína (severné teritórium)
10-800-712-1239
Čína (južné teritórium)
10-800-120-1239
Česká republika
800-142-550
29
Francúzsko0800-902500
Nemecko0800-1016582
Hong Kong
800-964214
Maďarsko06-800-17199
India
000-800-100-1071 alebo 000-800-001-6112
Írsko1-800615403
Taliansko800-786907
Japonsko
0066-33-112505 alebo 00531-121520
Kórea (Južná)
00798-14-800-6599 alebo 00308-110-480
Mexiko
001-800-840-7907 alebo 001-866-737-6850
Holandsko0800-0226174
Poľsko0-0-800-1211571
Portoriko1-888-396-9029
Rumunsko0808-03-4288
Singapur800-1204201
Slovensko0800-001-544
Španielsko900-991498
Švédsko020-79-8729
Taiwan00801-13-7956
Thajsko001-800-12-0665204
Turecko
0811-288-0001 pre priame spojenie 888-396-9029
Ukrajina
0^00-11 pre priame spojenie 888-396-9029
Spojené kráľovstvo
0800-032-8483
Spojené štáty (S.H.A.R.E.)
1-866-263-7787
* Čísla bezplatných liniek sa pre jednotlivé krajiny môžu z času na čas meniť. Overte si
ich, prosím, na web stránke www.aegonethicsline.com.
^ Indikuje druhý volací tón
30
Kódex správania sa
Kontaktné údaje AEGON N.V. Group Compliance Officer:
Group Compliance Officer
AEGON N.V.
P.O. Box 85
2501 CB The Hague
The Netherlands
E-mail: [email protected]
31
32
Kódex správania sa
Download

Kódex správania