December 2013
PODNIKATEĽSKÝ
PLÁN: AKO NA TO
AKO ZOSTAŤ „OTVORENÝ“
AJ POČAS SVIATKOV
PRIESTOR SÚVISIACI S PODNIKANÍM
ALEBO PREVÁDZKAREŇ?
OBSAH
PRIESTOR SÚVISIACI
3 S PODNIKANÍM ALEBO
PREVÁDZKAREŇ?
7 NOVÉ URČENIE VYMERIAVACIEHO
ZÁKLADU SZČO
8 FINALISTKY SÚŤAŽE PODNIKATEĽKA
SLOVENSKA 2013
10 PODNIKATEĽSKÝ PLÁN:
AKO NA TO
CROWDFUNDING – KEĎ
20 POTREBUJTE
PENIAZE PRE BIZNIS
KEDY A V AKEJ VÝŠKE SI
24 MÔŽETE NÁROKOVAŤ
ÚROKY Z OMEŠKANIA
26 AKO ZOSTAŤ „OTVORENÝ“
AJ POČAS SVIATKOV
32 STARTUPY – NÁPADY, KTORÉ
MENIA SVET
elektronický časopis o všetkom, čo potrebuje
vedieť malý a stredný podnikateľ
ročník 7
ADRESA REDAKCIE:
Národná agentúra pre rozvoj
malého a stredného podnikania
Miletičova 23
821 09 Bratislava 2
heslo: „podnikanie“
KONTAKTY:
tel.: +421-2-50 24 45 09
fax: +421-2-50 24 45 01
[email protected]
www.nadsme.sk
www.msponline.sk
www.obchodnypartner.sk
www.podnikatelkaslovenska.sk
www.ambasadorka.sk
ŠÉFREDAKTORKA:
Jana Katreniaková
GRAFICKÁ ÚPRAVA:
Vladimír Miškovský
PRÍJEM INZERCIE:
[email protected]
NARMSP vznikla v roku 1993 za účelom
podpory a rozvoja malého a stredného
podnikania na Slovensku.
2
Nevyžiadané rukopisy a obrazový materiál
nevraciame. Kopírovanie, znovupublikovanie
alebo rozširovanie ktorejkoľvek časti časopisu
sa povoľuje výhradne so súhlasom vydavateľa.
NARMSP ©
BIZ TIP
PRIESTOR SÚVISIACI
S PODNIKANÍM ALEBO
PREVÁDZKAREŇ?
V žiadnom zákone nie je presne definované, ktorá
živnosť musí mať zároveň zriadenú aj prevádzkareň.
V prípade živností, pri ktorých dochádza k výrobe,
manipulácii s tovarom a podobne, úrady zriadenie
prevádzkarne jednoznačne vyžadujú. Pri iných
typoch živností je vhodné jej zriadenie
so živnostenským úradom konzultovať.
Pokiaľ vykonávate činnosti duševnej povahy
a neplánujete mať tento priestor sprístupnený
verejnosti a zákazníkom v určitom presne
stanovenom čase, tak zriadenie prevádzkarne nie
je potrebné. V prípade, že nebudete mať otvorenú
prevádzkareň a prenajmete si len priestor, v ktorom
sa budete zdržiavať a občas poskytovať vopred
dohodnuté konzultácie, tento priestor bude pre vás
priestor súvisiaci s podnikaním. Vznik tohto
priestoru ste tiež povinní nahlásiť živnostenskému
úradu spolu s kópiou nájomnej zmluvy.
Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom
sa prevádzkuje živnosť, nie je ním priestor súvisiaci
s prevádzkovaním živnosti ani technické
a technologické zariadenie určené na
prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace
s prevádzkovaním živnosti. Treba však dodať, že
v závislosti od povahy podnikania sa nevylučuje, aby
sa podnikateľská činnosť vykonávala aj bez
prevádzkarne.
Priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti sú
najmä:
• priestory na uskladnenie surovín a tovaru
podnikateľa
• stanovištia, odstavné plochy pre motorové
vozidlá, garáže a priestory určené na
zabezpečenie údržby a technickú kontrolu
vozidiel
• miesto podnikania fyzickej osoby, sídlo
právnickej osoby
• výstavné priestory a vzorkové predajne
• priestory na prijímanie zákaziek alebo tovaru
a na jeho vydávanie
Prevádzkareň i priestor súvisiaci s prevádzkovaním
živnosti ste povinní nahlásiť živnostenskému úradu
spolu s kópiou nájomnej zmluvy.
V prípade, že si otvárate prevádzkareň, musíte ju
mať schválenú aj regionálnym úradom verejného
zdravotníctva. Prevádzkareň musí byť označená
podľa zákona:
• obchodné meno a sídlo
• meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť
prevádzkarne
• prevádzková doba určená pre spotrebiteľa
• kategória, skupina, trieda pohostinských
prevádzkarní a ubytovacích zariadení
3
4
5
SOCPOIST
PRE STATUS SZČO A JEJ POVINNÉ SOCIÁLNE POISTENIE
BUDE ROZHODUJÚCI PRÍJEM
Schválená novela zákona o sociálnom poistení
zakladá status samostatne zárobkovo činnej osoby na
účely sociálneho poistenia na dosahovaní príjmov.
Ide o príjmy, ktoré sú zdaňované ako príjmy
z podnikania alebo z výkonu inej samostatnej
zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona
o dani z príjmov), v kalendárnom roku
rozhodujúcom na vznik povinného sociálneho
poistenia SZČO.
Vznik postavenia SZČO na účely sociálneho
poistenia teda už nebude spojený s registráciou na
daňovom úrade, ako to platí v súčasnosti. Na účely
statusu SZČO zostáva zachovaná podmienka
dovŕšenia 18 rokov veku. Z postavenia SZČO
zostávajú naďalej vyňaté fyzické osoby, ktoré
vykonávajú osobnú asistenciu fyzickej osobe
6
s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzické osoby,
ktoré dosahujú príjmy z prenájmu nehnuteľností.
Samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá činnosť
vykonáva na základe oprávnenia, zaniká povinné
poistenie odo dňa, kedy nie je oprávnená na výkon
tejto činnosti. Samostatne zárobkovo činným osobám
„bez oprávnenia“, napr. umelcom, autorom, bude
povinné poistenie zanikať dňom, keď Sociálnej
poisťovni predložia čestné vyhlásenie o skončení
činnosti.
Novela zákona upravuje status samostatne zárobkovo
činnej osoby na účely posúdenia vzniku a zániku
povinného poistenia s účinnosťou od 1. júla 2014.
SOCPOIST
NOVÉ URČENIE VYMERIAVACIEHO ZÁKLADU SZČO
Podľa novely zákona o sociálnom poistení sa bude
vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej
osoby (SZČO) za obdobie od 1. júla 2014 určovať
nasledovne:
Čiastkový základ dane, neznížený o zaplatené
poistné na povinné verejné zdravotné poistenie
a poistné na povinné sociálne poistenie SZČO :
koeficient 1,6 : 12.
Na rozdiel od súčasnej právnej úpravy, do
vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo
činnej osoby nebudú patriť príjmy, ktoré nesúvisia
s jej činnosťou, napr. poistné zaplatené na
dobrovoľné poistenie a príspevky na dobrovoľné
starobné dôchodkové sporenie. Základ dane na
účely vymeriavacieho základu sa upraví o príjmy
a výdavky spojené s výkonom činnosti osobného
asistenta a o príjmy a výdavky zo zahraničia, ktoré
nie sú rozhodujúce na určenie vymeriavacieho
základu samostatne zárobkovo činnej osoby. Na
účely určenia vymeriavacieho základu samostatne
zárobkovo činnej osoby sa už nebude zohľadňovať
pomerná časť základu dane pripadajúca na mesiace,
kedy mala fyzická osoba postavenie SZČO, ale sa
zohľadnia všetky mesiace kalendárneho roka,
z ktorého sa príjem zisťuje – čiže 12. Taktiež sa mení
koeficient pre určenie vymeriavacieho základu
z 1,9 na 1,6.
Za obdobie od 1. júla 2013, resp. 1. októbra 2013
(ak ide o SZČO, ktorá má predĺženú lehotu na
podanie daňového priznania za rok 2012), sa určuje
vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej
osoby nasledovne:
Čiastkový základ dane, neznížený o zaplatené
poistné na povinné verejné zdravotné poistenie
a poistné na sociálne poistenie : koeficient
1,9 : počet mesiacov podnikania v roku 2012
(t.j. počet mesiacov registrácie na daňovom úrade
v roku 2012).
www.socpoist.sk
7
FINALISTKY 14. ROČNÍKA SÚŤAŽE
PODNIKATEĽKA SLOVENSKA
2013
Hodnotiaca komisia vybrala v novembri 10 najlepších
podnikateliek za rok 2013. Víťazky budú vyhlásené na
galavečeri 17. decembra v bratislavskej Redute za prítomnosti
manželky prezidenta SR Silvie Gašparovičovej a ministra
hospodárstva SR Tomáša Malatinského. Finalistkám držíme
palce!
Ivanna ČANDOVÁ
Glandula Mystery s.r.o., Bratislava
Predmet podnikania: výroba, predaj a distribúcia výživového
doplnku
Venuje sa vývoju, certifikácii, výrobe a predaju výživového
doplnku OLEJOVITA s aktívnym organickým jódom, ktorý je
určeý pre slovenský trh.
Hlavné krédo pri podnikaní: Pomôž a bude ti poskytnutá
pomoc.
Katarína ČIČMANCOVÁ
NUMERO, Bratislava
Predmet podnikania: vzdelávanie a poradenstvo
Podniká vo sfére vzdelávania, poradenstva a motivácie.
Organizuje školenia a kurzy pre širokú verejnosť. Jednou
z oblastí jej podnikania je profesná numerológia a osobný
rozvoj.
Hlavné krédo pri podnikaní: Korektnosť.
Kornélia DIMIČOVÁ
Pekáreň NELA, Nové Zámky
Predmet podnikania: výroba a predaj pekárenských výrobkov
Venuje sa výrobe pekárenských výrobkov: výroba chlebová
a rožkov, výroba jemného pečiva. Zabezpečuje dodávanie
pekárenských výrobkov do rôznych obchodných reťazcov.
Hlavné krédo pri podnikaní: Robiť veci s odhodlaním
a nadšením.
Ružena DLHÁ
Zamagro Plus s.r.o., Spišská Nová Ves
Predmet podnikania: výroba organického hnojiva z ovčieho
hnoja
Chová ovečky na mlieko a mäso, vyrába objemové krmivá.
Vedľajší produkt z chovu oviec – maštaľný hnoj spracováva
a vyrába z neho 100 % organické hnojivo jediné svojho druhu
v Európe.
Hlavné krédo pri podnikaní: Byť slušný podnikateľ.
8
Katarína HULKOVÁ
Katu-Hula, Poprad
Predmet podnikania: umelecká šperkárka
Venuje sa tvorbe umeleckého šperku, na výrobu
ktorého používa vlastnú zliatinu šperkárskeho cínu.
Cín je antialergický.
Hlavné krédo pri podnikaní: Spokojný zákazník
prinesie ďalšieho zákazníka.
Irma CHMELOVÁ
PROSENIOR, Bratislava
Predmet podnikania: malo a veľkoobchod s
produktmi a službami pre seniorov
Prevádzkuje špeciálny portál s e-shopom pre seniorov, kde ponúka produkty ako telefóny pre seniorov,
vychádzkové palice, lupy, pomôcky do kuchyne a do
kúpeľne.
Hlavné krédo pri podnikaní: Poctivo ďalej zájdeš.
Erika OBDRŽÁLKOVÁ
AAA-agentúra EUROPE HOUSE, Bratislava
Predmet podnikania: prekladateľská činnosť
Poskytuje prekladateľskú činnosť v nemeckom jazyku,
sprostredkováva preklady všeobecných i odborných
textov z a do všetkých európskych jazykov a čínštiny.
Hlavné krédo pri podnikaní: Rob to, čomu naozaj
rozumieš.
Marta SLOSARČIKOVÁ
Medex, Malinová
Predmet podnikania: výroba perníkov
Venuje sa výrobe tradičných ručne zdobených perníkov. Receptúra sa celé roky vylepšovala a preto majú tieto perníky nezameniteľnú chuť. Svoje výrobky vyváža
aj do zahraničia.
Helena VOŽŇÁKOVÁ
Art diela, Vranov nad Topľou
Predmet podnikania: predajňa umeleckých diel
Vlastní predajnú galériu výtvarného a remeselného
umenia. Zaoberá sa predajom diel regionálnych profesionálnych i amatérskych autorov.
Hlavné krédo pri podnikaní: Aby sa výtvarníkom
dostalo zaslúženej pozornosti širokej verejnosti.
Martina VYSKOČOVÁ
MV Akadémia, Rovinka
Predmet podnikania: vzdelávanie
Venuje sa rozvoju ľudských zdrojov v oblastiach IT,
marketingu, financií, HR, soft skills formou interných
či otvorených školení a teambuildingov na celom
území Slovenska.
Hlavné krédo pri podnikaní: Poctivý a čistý biznis.
O súťaži
Projekt Podnikateľka Slovenska, ktorý každoročne vyhlasuje Národná agentúra pre rozvoj malého a
stredného podnikania (NARMSP), je zameraný na podporu rozvoja podnikania žien na Slovensku. Jeho
hlavným cieľom je oceniť a vyzdvihnúť dôležité miesto žien vo sfére podnikania.
Sledujte nás na:
www.podnikatelkaslovenska.sk
www.facebook.com/podnikatelka
9
PORADŇA
PODNIKATEĽSKÝ PLÁN:
AKO NA TO
Pokiaľ ste si urobili prieskum trhu,
zistili aké šance na realizáciu
vášho podnikateľského nápadu sú,
aké silné a slabé stránky máte, aké
príležitosti a ohrozenia sa vám
ponúkajú a striehnu na vás, je
potrebné si zostaviť podnikateľský
zámer a vymyslieť, kde získať
finančné prostriedky, ktorých
odhad a potrebu nám ukáže
podnikateľský zámer.
PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER
Obsahuje rozvojové podnikateľské
aktivity podniku, ktoré mu majú
zabezpečiť úspešný rozvoj
a dlhodobú prosperitu
v meniacom sa prostredí.
Podnikateľský zámer zahŕňa
a rieši vecno-technickú, právnoorganizačnú a ekonomickú
stránku podnikania. Kvalitný
podnikateľský zámer je základom
každého dlhodobého úspešného
podnikania, predstavuje
najúčinnejší spôsob znižovania
podnikateľského rizika. Úspešný
podnikateľ začína svoje konanie
dobrým nápadom a jeho
nasledovným rozvíjaním.
Podnikateľský zámer je správnou
odpoveďou na väčšinu otázok pri
štarte podnikania, napríklad:
• Kde mám vziať nápad?
• Koľko peňazí budem na
začiatok potrebovať?
• Uživím sa pri súčasných
cenách a presadím sa v tejto
konkurencii?
• Kde začať?
• Mám niekoho zamestnať?
10
TECHNICKÁ STRÁNKA
PODNIKANIA
Zaoberá sa predmetom
podnikania, t. j. aké výrobky alebo
služby chce podnikateľ poskytovať
na trhu. Východiskom je
podnikateľská idea, pre realizáciu
ktorej je potrebné zvoliť správnu
technológiu, materiálne
zabezpečenie ako aj zabezpečenie
z hľadiska ľudských zdrojov.
PRÁVNA FORMA PODNIKU
Táto časť rieši výber organizačnoprávnej formy podniku, ktorá
umožní čo najlepšie dosiahnuť
podnikateľský zámer a zabezpečiť
budúcu prosperitu podniku.
V tejto súvislosti je potrebné riešiť
i otázky organizácie podniku, t.j.
aká bude deľba práce vnútri
podniku, aká bude organizačná
štruktúra podniku, či sa podnik
bude členiť i na menšie
podnikateľské jednotky a aké budú
medzi nimi vzťahy. S tým súvisí aj
rozhodovanie o lokalizácii
podniku.
Mimoriadnu pozornosť je
potrebné venovať ekonomickej
stránke podnikania, kde sa skúma,
či bude podnikateľská činnosť
rentabilná, aké zhodnotenie
PORADŇA
kapitálu je možné očakávať, aké sú
súčasné možnosti, ale aj možnosti
z hľadiska perspektívy presadiť sa
na trhu. Výsledkom týchto úvah
a prepočtov je:
• výpočet očakávaných výnosov
z predaja, predpokladaných
nákladov na zabezpečenie
výroby a zisk z tejto činnosti,
• výpočet potrebného kapitálu
na financovanie potrieb
podniku,
• výpočet ukazovateľov
charakterizujúcich očakávanú
efektívnosť novej výroby.
PODNIKATEĽSKÝ PLÁN
Vypracovaný podnikateľský
zámer sa konkretizuje do
podnikateľského plánu.
Starostlivo vypracovaný
podnikateľský plán je základom
úspechu podnikateľov
a podnikových manažérov, ktorý
by mal odpovedať na 3 otázky:
1. Kde som?
2. Kde chcem byť (kam idem)?
3. Ako sa tam dostanem?
Odpoveď na prvú otázku sa týka
situácie firmy v súčasnosti,
vyžaduje dôkladný rozbor
a podnikateľ musí urobiť
objektívny pohľad na skutočné
postavenie firmy. Pri druhej
otázke sa stretávame so zámermi
podnikateľa v budúcnosti.
Vychádza zo súčasnej situácie
a stanovuje si ciele do budúcnosti.
Pri odpovedi na tretiu otázku sa
podnikateľ zaoberá nástrojmi,
spôsobmi a prostriedkami
potrebnými na dosiahnutie
podnikateľského cieľa.
Z pohľadu druhového členenia
môžeme rozlíšiť 3 typy
podnikateľských plánov:
1. zakladateľský podnikateľský
plán (podnikateľský zámer),
2. strategický podnikateľský
plán,
3. finančný plán.
ako podnik získa prvé úhrady za
realizovanú produkciu. Toto
mimoriadne financovanie je
potrebné podložiť prepočtami
pomocou ktorých sa zistia:
1. predpokladané výnosy,
náklady, hospodársky výsledok,
prehľad finančných tokov,
2. nevyhnutná výška dlhodobého
a krátkodobého majetku, zdroje
ich finančného krytia,
3. predpokladaná výnosnosť
podniku, rentabilita vlastného
kapitálu.
Prepočet nie je jednorazový ale
postupne sa hľadajú možnosti
zvyšovania zisku napr. ak tie
prepočty poukazujú na
nedostatočnú výnosnosť rôznymi
cestami, napr. cestou znižovania
nákladov, rozširovaním predaja.
Významnou súčasťou je zostavenie
očakávaného toku peňazí,
spracovanie projekcie peňažného
toku.
PREDAJ
Každá spoločnosť, každá firma
vykonáva určitú činnosť, ktorej
výsledkom je produkcia výrobkov
alebo služieb. Aby táto činnosť
bola dokonalá, musí firma tieto
svoje produkty predať. Predajom
získava nielen prostriedky na
svoju ďalšiu činnosť, ale aj
ZAKLADATEĽSKÝ
odmenu za svoju námahu.
ROZPOČET
Vyprodukovať výrobky a služby je
veľmi náročný proces, no oveľa
Samostatnú súčasť
dôležitejší je pre firmu proces
podnikateľského plánu tvorí
predaja. Vyrábať dokáže každý ale
zakladateľský rozpočet. Založenie efektívne predávať len niektorý.
podniku alebo jeho rozšírenie si
Zjednodušene povedané nie je
vyžaduje mimoriadne často aj
dôležité koľko vyrobíte, ale koľko
jednorazové finančné zdroje na
predáte.
získanie alebo rozšírenie
dlhodobého majetku a potrebného KALKULÁCIA
krátkodobého majetku (nákup
surovín, materiálu, energie,
Pri tomto procese zohráva
výplata miezd, a iné platby do času dôležitú úlohu veľa faktorov. Za
Kľúčovými časťami plánu sú:
• analýza trhu,
• podnikateľské prostredie,
• konkurencia,
• ekonomické trendy v danej
oblasti.
11
najdôležitejší a najvýznamnejší
faktor, ktorý najviac ovplyvňuje
predaj je predsa len stále
považovaná cena produktu. Ak
má cena produktu pôsobiť na
zákazníka, a tým aj na predaj
produktu, musí jej firma venovať
maximálnu pozornosť. Základom
tvorby akejkoľvek ceny je jej
kalkulovanie. Firma musí zmerať
všetky náklady vynaložené na
vytvorenie daného produktu. Je to
dôležité nielen pre stanovenie ceny
ale aj pre dodatočné hľadanie
skrytých rezerv pri prípadnom
znižovaní ceny v budúcnosti.
V konečnom dôsledku každá cena
produktu musí byť podložená
kalkuláciou v prípade kontroly
firmy kontrolnými orgánmi.
Je samozrejmé, že kalkulácia je pre
firmu v procese výberu ceny iba
nápomocná a konečná cena,
s ktorou vstupuje produkt na trh,
sa od samotnej kalkulácie odlišuje,
neberúc ohľad na fakt, že ku
kalkulácii ešte treba prirátať i zisk
firmy. Samotná cena je výsledkom
cenovej stratégie firmy, ktorá
z veľkej časti vychádza s cieľov
podnikateľského subjektu a jeho
poslania. Znamená to, že
v určitých prípadoch môže byť jej
hodnota nižšia než je hodnota
samotnej kalkulácie (úplné vlastné
náklady produktu).
Do kalkulácie ceny výrobku alebo
služieb vstupujú náklady. Tieto
môžeme rozdeliť na :
• priame,
• nepriame.
Priame náklady sú náklady, ktoré
priamo súvisia s procesom výroby
a tvorby výrobku alebo služby
a bez nich by výrobok alebo
službu nebolo možné vytvoriť
a dodať. Sú to hlavne náklady na
priamy materiál, priame mzdy
a ostatné priame náklady.
Nepriame náklady sú náklady,
ktoré sa na nákladoch výrobku
alebo služby podieľajú nepriamo,
ale v rámci ostatných
prevádzkových nákladov
podnikateľa alebo spoločnosti je
potrebné ich zaplatiť a teda
zahrnúť do ceny výrobku alebo
služby.
Priame mzdy sú mzdy priamo
súvisiace s uskutočňovaním
príslušného výkonu. Sú to mzdy
robotníkov za odpracovaný čas
alebo za určitú odvedenú prácu,
prípadne iných pracovníkov,
pokiaľ ich mzda súvisí s výrobným
procesom. Ďalej sem zahrňujeme
príplatky, doplatky ku mzde
a odmeny.
Medzi nepriame náklady patri:
• prevádzková réžia,
• výrobná réžia,
• odbytová réžia.
Ostatné priame náklady sú
náklady, ktoré nie sú obsiahnuté
v priamych nákladoch napr.
odpisy, patenty, licencie, náklady
na opravy a udržiavanie, náklady
na technický rozvoj, náklady na
prevádzku strojov a zariadení,
príspevky na sociálne poistenie
pripadajúce na priame mzdy.
Takto vyzerá kalkulačný vzorec na
tvorbu kalkulácie ceny výrobku
alebo služby:
Správna réžia obsahuje všetky
časovo rozlíšené prvotné
a druhotné náklady súvisiace
s riadením a správou podniku,
všeobecnou obsluhou výrobnej
a nevýrobnej činnosti podniku,
prepravné, výkony spojov,
poplatky.
Priamy materiál tvorí nevyhnutný
materiálový prvok výrobného
procesu. Do tejto položky sa
zahŕňa spotreba surovín
a základného materiálu, výrobkov,
polotovarov a služieb
kooperujúcich podnikov, prípadne
i pomocného materiálu,
technologického paliva
a technologickej energie. Ďalej
sem patria pracovné predmety,
ktoré prechádzajú do výrobku
a tvoria jeho základ, prípadne sú
nutnými zložkami pri jeho
vyhotovení.
Odbytové náklady sa skladajú
z odbytovej réžie a priamych
odbytových nákladov: náklady na
obaly, prepravné, propagácia,
reklama.
Po zostavení podnikateľského
plánu, zakladateľského rozpočtu
a zistení kalkulácie ceny výrobku
alebo služby je potrebné zvážiť,
aké možnosti získania finančných
prostriedkov podnikateľ alebo
spoločnosť má. Jednu časť
finančných prostriedkov tvoria
finančné prostriedky, ktoré má
podnikateľ k dispozícii a druhú
časť finančné prostriedky, ktoré je
potrebné získať.
12
13
MIKRO
PÔŽIČKA
www.nadsme.sk/mikropozicky
Hlavným cieľom mikropôžičkového programu je
sprístupniť finančné prostriedky podnikateľom
formou úveru za zvýhodnených podmienok.
KTO MÔŽE ŽIADAŤ
O MIKROPÔŽIČKU
KDE ŽIADAŤ
O MIKROPÔŽIČKU
Podnikateľ, ktorý:
je registrovaný a sídliaci na Slovensku (FO, PO)
spĺňa definíciu mikro a malého podniku (zamestnáva
menej ako 10 zamestnancov s ročným obratom a / alebo celkovou ročnou súvahou nepresahujúcou
2 000 000 eur alebo ide o malý podnik, ktorý
zamestnáva menej ako 50 osôb s ročným obratom a / alebo celkovou ročnou súvahou nepresahujúcou
10 000 000 eur)
preukázal bezúhonnosť doložením výpisu z registra
trestov
14
Zoznam
kontaktných
miest
VÝŠKA ÚVERU
AKO DLHO BUDEM
SPLÁCAŤ ÚVER
maximálna
výška úveru
minimálna
výška úveru
2 500 eur
6 mesiacov
50 000 eur
4 roky
Zároveň sa poskytuje možnosť odkladu splátok istiny
maximálne o 6 mesiacov.
ZA AKÝ ÚROK BUDEM
PÔŽIČKU SPLÁCAŤ
ÚČEL
ÚVERU
Úroková sadzba je poskytovaná na úrovni
referenčnej sadzby.
Poskytnutý úver môže podnikateľ použiť na:
ákup hnuteľného a nehnuteľného investičného
n
majetku potrebného na podnikanie
rekonštrukciu a opravu prevádzkových priestorov
a technológií
nákup zásob materiálu, surovín, tovaru
úhradu nákladov na nákup vstupov na
zabezpečenie technologických procesov vo výrobe alebo v službách
iné investičné projekty schválené vykonávateľom
Výška referenčnej sadzby sa stanovuje ako súčet
základnej sadzby a marže.
z ákladná sadzba - je určená pre jednotlivé členské
štáty Európskou Komisiou, ktorá ju uverejňuje na
svojej webovej stránke
marža - je závislá od ratingu príslušného záujemcu
a od úrovne ponúknutého zabezpečenia
Výsledná úroková sadzba je od 1,26 % do 9,16 %.
Úroková sadzba je platná od 1. 3. 2013
SC
H
M
E
N
A
T
S
O
D
A
AKO S
6
2
,
1
U
R
E
V
KÚ
LENÉ
VÁ
K
ÚRO
OSTI O ÚVER
AD
2 PREDLOŽENIE ŽI
R
1 ÚVODNÝ POHOVO
Záujemca získa základné
informácie o možnostiach
poskytnutia úveru u spolupracujúcej inštitúcie.
O
4 ROZHODOVANIE
Vyplní sa predpísaný formulár
žiadosti o úver, ku ktorému sa
doložia potrebné prílohy (napr. výpis zo živnostenského alebo
obchodného registra, výpis z registra
trestov, podnikateľský plán, atď.).
ERU
POSKYTNUTÍ ÚV
NARMSP prehodnotí úverovú históriu žiadateľa,
reálnosť jeho podnikateľského plánu ako aj
splnenie požadovanej miery zabezpečenia úveru.
Na základe kladného posúdenia NARMSP vydá
záverečné rozhodnutie o poskytnutí úveru.
OSTI O ÚVER
ŽIAD
3 POSUDZOVANIE
Riadne predložená žiadosť je následne
posudzovaná spolupracujúcou inštitúciou
a mikropôžičkovým výborom. Posudzuje
sa predovšetkým reálnosť predpokladov
podnikateľského plánu, ekonomická
efektívnosť projektu, návratnosti úveru ako aj navrhované zabezpečenie úveru.
RIEDKOV
NČNÝCH PROST
NA
5 POSKYTNUTIE FI
Na základe podpísanej zmluvy o úver budú žiadateľovi
poukázané finančné prostriedky na jeho bankový účet.
www.nadsme.sk/mikropozicky
15
ÚSPEŠNÉ
PRÍBEHY
PÔŽIČKU MI POSKYTLI
BEZ PRIEŤAHOV
16
Spoločnosť BODNÁR plus, s.r.o.
Jána Bodnára je na trhu s výrobou
sedacích súprav už od roku 1992.
Zakladá si na kvalite, tradícii,
rýchlych dodacích lehotách
a kvalitnom servise. Sedacie súpravy
od tejto spoločnosti sú dostupné vo
viac ako 120 predajných miestach
v SR a viac ako 50 predajných
miestach v ČR. Ján Bodnár čerpal
mikropôžičku od NARMSP dva
krát po tom, čo mu banky ponúkli
pôžičku za nevýhodných
podmienok.
Čo bolo pre Vás prvotným
impulzom k tomu, že ste sa
rozhodli podnikať?
Chcel som byť nezávislý.
S akými najväčšími problémami
ste sa stretli v začiatkoch svojho
podnikania?
S nedostatkom skúseností, financií
a obchodných kontaktov.
nízky úrok, korektnú zmluvu,
ochotu, výbornú spoluprácu.
Plánujete aj v budúcnosti čerpať
mikropôžičku?
Ak to bude možné, tak určite áno.
Váš najväčší úspech.
Že sme vydržali, a že 20 rokov
dávame ľuďom prácu.
Čím zvláštnym sa, z pohľadu
kvality, jedinečnosti, líšia Vaše
výrobky od konkurencie?
Sme flexibilní, inovatívni,
poskytujeme aj pozáručný servis.
Máme zákazníkov – odberateľov,
s ktorými spolupracujeme takmer
20 rokov.
Vaše motto
Všetko sa dá, len treba chcieť.
www.nabytokbodnar.sk
Máte nejakú radu pre
začínajúceho podnikateľa?
Všetko dobre premyslieť, až potom
začať počítať s najhorším variantom.
Aký bol predmet Vášho
podnikania na začiatkoch a aký je
dnes?
Výroba sedacích súprav – bez
zmeny 20 rokov.
Boli ste spokojný s produktom
mikropôžička?
Veľmi spokojný. Pôžičku mi poskytli
bez prieťahov, oceňujem hlavne
ne pomoh
m
j
l
a
Koľko krát ste čerpali
mikropôžičku z NARMSP?
Dva krát po 50 000 eur (v roku 2011
a 2012).
A
Pomohla Vám banka
s financovaním Vášho
podnikateľského zámeru?
Pomohla?! Poskytla mi úver
s 23%-ným úrokom na nákup
strojov a materiálu.
MIKRO
PÔŽIČKA
www
.n a d s m e.s k
17
PORADŇA
AKÉ CHYBY ROBÍME NAJČASTEJŠIE
PRI TVORBE PODNIKATEĽSKÝCH
ZÁMEROV?
O tom, ako sa podnikateľský zámer pripravuje a čo
má obsahovať, sa už veľa popísalo. I o tom aký je
dôležitý a potrebný. O tom, čo sa však píše medzi
riadkami, už menej. V nasledujúcom texte vám
predstavíme informácie, ktoré treba mať pri jeho
príprave na pamäti.
model správne nastavený, ľahšie sa dá uvažovať
o rôznych scenároch „čo-ak“, a tým i podporiť
a uľahčiť rozhodovanie investora alebo banky.
KVALITA VSTUPOV
Podnikateľský plán by si mal podnikateľ v prvom
rade pripraviť pre seba, aby vedel zhodnotiť
potenciál trhu, služby alebo produktu, aby vedel,
akým smerom sa má uberať a či sa mu vôbec
finančne oplatí plán realizovať. Musí zvážiť, či jeho
obchodný model je životaschopný, teda hlavne či
plánované príjmy prevyšujú plánované výdaje. Inak
nepresvedčí ani investora ani banku.
V anglicky hovoriacom svete sa vraví „garbage in,
garbage out“ (smeti dnu, smeti von). To znamená, že
kvalita podnikateľského plánu závisí od kvality
vstupov, teda od informácií, ktoré doňho vložíme.
Na kvalitu vstupných informácií sa môžeme pozerať
z viacerých hľadísk.
Kľúčovou súčasťou podnikateľského zámeru sú
finančné projekcie alebo finančný plán, ktorý
odzrkadľuje podstatu podnikateľského zámeru
v konkrétnych číslach. Na základe týchto čísiel sa
investor alebo banka rozhoduje. Preto je dôležité
venovať tejto časti značnú pozornosť. Aby mnohí
podnikatelia zaujali investora alebo banku, často
uvádzajú vo finančných projekciách nereálne čísla.
Veľmi častou chybou je nadhodnotenie tržieb/
výnosov, resp. potenciálnych príjmov
a podhodnotenie nákladov alebo opomenutie
niektorých nákladov, resp. výdajov. Takéto nereálne
očakávania sa následne odrážajú vo vyššom riziku
pre investora alebo banku.
Finančné údaje odzrkadľujú situáciu na trhu
a plánovanú pozíciu podniku na ňom. Vychádzajú
z marketingových údajov a potenciálu trhu. V praxi
nie vždy bývajú podnikateľské zámery postavené na
správnych marketingových podkladoch a vstupných
údajoch o trhu. Čím viac relevantných
a hodnoverných údajov o trhu, tým lepšie.
A nakoniec, je tu prozaické prepojenie všetkých
vstupov, napr. prelinkovanie tabuliek a údajov,
najmä ak je finančný model robustný. Ak je finančný
18
PRE KOHO JE PODNIKATEĽSKÝ PLÁN
URČENÝ?
Podnikateľský zámer slúži ako jeden z podkladov
pre získanie externého financovania. Tu je potrebné
si uvedomiť, aká je povaha projektu alebo štádium
projektu/podnikania. V prípade, že je to nový
rizikový projekt s veľkým potenciálom rastu,
podnikateľ by mal oslovovať investora (business
anjela alebo fond rizikového kapitálu). V prípade
stabilnejších finančných tokov, „zrelšieho“
podnikania je potrebné zamerať sa na banky.
Okrem toho pre malých podnikateľov môžu byť
vhodné aj mikropôžičkové schémy
s inštitucionálnou podporou (EU, štát) pre rozbeh
podnikania.
PLÁNY SÚ NA TO, ABY SA MENILI
Niekedy si poviete, načo budem pripravovať plán,
keď sa situácia o pár mesiacov zmení. No a tak sa
stane, že sa vrhnete do podnikania bez
podnikateľského plánu. Plány sa tvoria v určitom
čase s takými informáciami, ktoré sú v tom čase
dostupné. Ani podnikateľské prostredie nie je
statické, ani podnik nemenný. S týmto je vždy
potrebné rátať, a zároveň a aj napriek tomu plán
vypracovať. Tak ako sa venujete podnikaniu
a prispôsobujete sa prostrediu, súbežne upravujte
i svoj plán a zapracúvate do neho očakávané zmeny,
ktoré sa nedajú predpokladať. Keď už je raz
postavený, ľahšie sa mení už existujúci, než hľadá iné
riešenie a smer podnikania bez neho v prípade
zmien podmienok na trhu. Zmeny a úpravy vám
napovedia prostredníctvom vyjadrenia vo
finančných projekciách, ktorým iným smerom sa
ubrať alebo akú inú alternatívu zvoliť. Bez
podnikateľského plánu to nie je možné a vy sa ľahko
dostanete do slepej uličky.
FINANČNÝ VKLAD PODNIKATEĽA
V prípade, že ste na začiatku podnikania a hľadáte
skôr investora než banku pre zabehnutý biznis,
dôležitá je ďalšia vec, ktorú investori radi vo vašom
zámere uvidia. Hľadajú v ňom vaše nasadenie a vašu
vieru v podnikanie alebo projekt. Ak vidia, koľko ste
ochotní investovať do podnikania vy sami, ľahšie sa
im bude o financovaní vášho zámeru alebo projektu
uvažovať. Máme tým na mysli váš finančný vstup do
podnikania, teda nielen samotnú „nehmotnú“
myšlienku. Nie je to však podmienka a závisí od
investora, ako sa k tomuto bodu postaví. Rôzni
investori môžu mať rôzne postavené priority.
OCHOTA PREDAŤ PODNIK
Investor pri rozhodovaní o vstupe do vášho podniku
rozmýšľa, ako zhodnotí svoju finančnú investíciu.
Pozerá sa na to, čo bude ďalej s jeho podielom
v podniku. Musí ho niekde predať, a preto zvažuje,
aké sú šance na takýto predaj ešte pred
zainvestovaním do vášho podniku alebo projektu.
Mnohokrát podnikatelia rátajú s tým, že raz podiel
od investora kúpia späť. I táto cesta je možná.
Investorovi sa však znižujú šance na také
zhodnotenie jeho investície, aké by mohol získať
tým, že predá svoj podiel spolu s vaším ďalšiemu
investorovi. Najideálnejšie strategickému, ktorý vo
vašej oblasti podnikania už dlhšie funguje alebo si
chce svoj záber podnikania rozšíriť.
ĽUDSKÝ FAKTOR
No a na záver, nemôžeme nespomenúť, že ani ten
najlepší a najkrajší podnikateľský zámer nie je dobrý
a nebude fungovať, pokiaľ nebude založený na
korektnom vzťahu a dôvere medzi podnikateľom
a investorom. Team ľudí, ktorí pracujú na
predkladanom projekte, a medzi ktorými funguje
akási neviditeľná chémia, je základnou súčasťou
a podmienkou fungovania zámeru a prináša takmer
nevyčísliteľný význam pre úspech celej finančnej
transakcie.
Napísali Vlasta Kostercová a Zuzana Kresánková,
ktoré prostredníctvom www.flexipraca.sk podporujú
flexibilitu v práci i cestou podpory malého podnikania
(virtuálne vizitky, príprava podnikateľských zámerov,
informácie a rady).
19
BIZNIS
CROWDFUNDING – KEĎ
POTREBUJTE
PENIAZE PRE BIZNIS
Crowdfunding patrí medzi novo vznikajúce
alternatívne formy financovania spájajúce priamo
tých, ktorí majú k dispozícii finančné prostriedky
a chcú ich požičať alebo investovať s tými, ktorí
potrebujú prostriedky na financovanie konkrétneho
projektu. Ako už samotný anglický výraz napovedá,
crowdfundingové kampane fungujú na princípe
zbierania menších individuálnych príspevkov od
veľkého počtu osôb, tzn. davu, väčšinou
prostredníctvom internetu. Projekty sú zvyčajne
zamerané na financovanie relatívne menších cieľov,
avšak existujú aj výnimky.
Prostredníctvom crowdfundingu je možné
financovať rôzne typy projektov, či už ide
o umelecké diela, rôzne charitatívne a filantropické
iniciatívy, verejné projekty, inovácie, výskum a vývoj
alebo iné podnikateľské zámery. Na jednej strane
transakcie crowdfundingu existuje osoba s nápadom
na projekt, ktorá pripraví crowdfundingovú kampaň
– vlastník projektu a na strane druhej ide o „dav“
ľudí, ktorí dávajú peniaze na realizovanie tejto
myšlienky - prispievatelia.
INTERNET POSUNUL CROWDFUNDING DO
CENTRA POZORNOSTI
Hoci myšlienka crowdfundingu nie je vôbec nová,
až rozmach internetu umožnil a uľahčil prístup
veľkého množstva ľudí k peniazom od mnohých
malých prispievateľov, namiesto niekoľkých veľkých.
Na tento účel sa zriaďujú internetové
crowdfundingové platformy, kde sú prezentované
jednotlivé projekty. Crowdfunding je však stále vo
svojej ranej fáze vývoja a tak aj jeho rôzne modely,
výhody a riziká sa stále menia.
Neustály nárast popularity a využívania
crowdfundingu možno badať aj na rozmachu
crowdfundingových platforiem, ktoré fungujú na
20
báze určitého poplatku od vlastníkov projektov.
Podľa odhadu existovalo v roku 2012 v Európe viac
než 200 crowdfundingových platforiem. Medzi
najznámejšie patria Kickstarter, Indiegogo,
Fundedbyme, Gofundme. Na Slovensku bohužiaľ
zatiaľ nič podobné neexistuje, a tak sa musia
slovenskí crowdfundingoví pionieri obrátiť o pomoc
na zahraničie, ako to urobili finalisti
Podnikateľského nápadu roka 2013 Culcharge.
6 RÔZNYCH MODELOV CROWDFUNDINGU
Crowdfunding založený na darcovskej báze.
Tento model umožňuje charitatívnym, neziskovým
organizáciám získať peniaze na sociálne
a charitatívne projekty. Ľudia prispievajú na
konkrétny projekt s tým, že odmenou im je dobrý
pocit z toho, že prispeli k dobrej veci. Hoci ide
väčšinou o finančne menšie projekty, patrí tento
model k najviac používanej forme crowdfundingu
vo svete. Jediné riziko spočíva v tom, ak sa
vyzbierané peniaze nepoužijú na uvedené účely.
Toto riziko sa viac menej vyskytuje pri všetkých
formách crowdfundingu, no zapojenie čím väčšej
komunity do kampane ho môže zmierniť.
Crowdfunding založený na odmeňovaní.
V tomto modeli získa prispievateľ výmenou za
financie, určitý tovar alebo službu. Typickým
príkladom je napríklad CD, kniha, komix. Model sa
variuje napríklad aj tak, že ak dostane autor diela
väčšiu sumu, pošle prispievateľovi CD aj
s autogramom.
Predpredaj produktov.
Vlastník projektu zbiera finančné prostriedky na
vývoj a produkciu budúceho výrobku
a prispievatelia si ho svojim príspevkom vopred
objednávajú. Len čo je produkt pripravený, vlastník
projektu ho odošle jednotlivým prispievateľom.
Crowdfunding založený na podiele na zisku.
Niektoré projekty financované na báze
crowdfundingu ponúkajú podiel na budúcich ziskov
zo svojho podnikania alebo z honorárov
a autorských odmien.
Pôžičkový model crowdfundingu.
Priame pôžičky – tzv. peer-to-peer pôžičky - sú
finančným crowdfundingovým modelom, v ktorom
vlastníci kampane zaujmú pozíciu dlžníkov
a prispievatelia vystupujú ako ich veritelia. Dlžníkmi
môžu byť podniky alebo súkromné osoby a ich
projekty sa pohybujú od sociálnych projektov
k podnikaniu.
Cenné papiere (akcie a dlhopisy).
Crowdfunding môže mať aj podobu investícií do
cenných papierov. Tento model crowdfundingu patrí
k najpomalšie sa rozvíjajúcim, nakoľko tu existuje aj
najviac bariér. Podniky sa musia vzdať časti kapitálu,
je tu riziko pre investorov, že stratia všetky svoje
peniaze (najmä neskúsení investori), existujú tu
regulačné obmedzenia, musí sa spravovať veľký
počet akcionárov.
PRÍLEŽITOSŤ PRE MALÉ A STREDNÉ
PODNIKY
V súvislosti so súčasným finančným ekosystémom
pre MSP sa môže práve crowdfunding stať
príležitosťou, ako môžu začínajúci podnikatelia
získať financie pre svoje nápady. Crowdfunding by
tak mohol prispieť k preklenutiu finančnej medzery
pre malé podniky a ich inovatívne projekty a doplniť
ďalší zdroj financovania.
Crowdfunding ponúka prispievateľom možnosť
väčšej interakcie a zapojenia sa do projektu a tým
vytvára zmysel pre komunitu a sociálnu súdržnosť.
Finančné modely crowdfundingu môžu vytvoriť
doplnkovú investičnú príležitosť, kde investori
komunikujú a majú priamy kontakt s tvorcami
projektu.
21
NARMSP
NARMSP PODPORUJE
SLOVENSKÝCH
DIZAJNÉROV
Slovenské centrum dizajnu
(SCD) je organizácia pôsobiaca
v rezorte Ministerstva kultúry SR
od roku 1991. Poslaním centra
je podpora rozvoja dizajnu v
Slovenskej republike prostredníctvom
získavania, uchovávania a šírenia
informácií o dizajne. Popri tom, že
sa venuje propagácii dizajnu,
publikačnej a výstavnej činnosti,
vzdelávacím aktivitám a odbornému
poradenstvu, usporadúva SCD
každoročne Národnú cenu za
dizajn. Celoštátna súťaž je
určená pre práce z oblasti
produktového a komunikačného
dizajnu, pre profesionálov
i študentov.
22
Nakoľko je dizajn dôležitým
aspektom úspechu v podnikaní,
Národná agentúra pre rozvoj
malého a stredného podnikania
(NARMSP) pôsobí v súťaži o
Národnú cenu za dizajn ako
odborný grant pre oblasť
podnikania. Každoročne je v rámci
dlhoročnej spolupráce pozývaná aj
do odbornej poroty.
Tvorivé odvetvia sa rozvíjajú
rýchlejšie ako ostatné sektory a
majú veľký potenciál podporiť rast
zamestnanosti. NARMSP preto
pokladá za dôležité podporovať ich
a vytvárať im priaznivé podmienky
pre vznik správnej kombinácie
zručností, očakávaní a postojov aj
zo strany biznisu, ktorý je jednou z
hnacích síl ich rozvoja. Zároveň si
uvedomuje dôležitosť dizajnu pri
uvádzaní výrobkov na vnútorný trh
EÚ a verí, že táto súťaž pomôže
slovenským dizajnérom a MSP
priblížiť sa k celosvetovej úrovni.
SCD sa venuje propagácii dizajnu
vo výstavnom bode SATELIT, ale aj
na veľtrhu Nábytok a bývanie v
Nitre – FÓRUM DIZAJNU. Vydáva
jedinú špecializovanú revue o
dizajne v SR DESIGNUM.
Spolupracuje s mnohými centrami
dizajnu v zahraničí a s
medzinárodnými organizáciami
priemyselných a grafických
dizajnérov BEDA, ICOGRADA.
Rozvíja aj trvalé pracovné kontakty
s ďalšími odbornými pracoviskami v
SR vrátane vysokých a stredných
škôl pripravujúcich budúcich
dizajnérov. Poskytuje informácie o
aktívnych dizajnéroch v SR, v
oblasti priemyselného dizajnu a
grafického dizajnu a služby
špecializovanej knižnice pre
odbornú verejnosť.
23
PORADŇA
KEDY A V AKEJ VÝŠKE SI
MÔŽETE NÁROKOVAŤ
ÚROKY Z OMEŠKANIA
S pojmami ako je úrok a úrok z omeškania sa
stretáva každý z podnikateľov. Úrok z omeškania je
užším pojmom než úrok, nakoľko tento zahŕňa aj
úroky z omeškania. Pre účely tohto článku však
budeme pod pojmom úrok myslieť taký úrok, za
ktorý sa požičiavajú finančné prostriedky. Pri úprave
zmluvných ustanovení pojednávajúcich o úrokoch,
úrokoch z omeškania, sú veľmi dôležitými
okolnosťami primeranosť úrokov, dobré mravy ako
aj pojem rozpor s dobrými mravmi.
KEDY MÁTE NÁROK NA ÚROKY Z
OMEŠKANIA
Základná úprava úrokov ako aj úrokov z omeškania
je obsiahnutá v Občianskom zákonníku
a Obchodnom zákonníku. Občiansky zákonník ako
aj Obchodný zákonník majú svoju vlastnú úpravu
vzťahujúcu sa na úroky z omeškania:
• Občiansky zákonník v § 517 ods. 2 ustanovuje,
že ak ide o omeškanie s plnením peňažného
dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka
popri plnení úroky z omeškania.
• Obchodný zákonník v § 369 ods. 1 a § 735
ustanovuje, že ak je dlžník v omeškaní
• s plnením peňažného záväzku, je dlžník
povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky
z omeškania.
Pri omeškaní dlžníka s platením peňažného záväzku
vyplývajúceho z obchodnej zmluvy sa neuplatňuje
všeobecná úprava Občianskeho zákonníka
o úrokoch z omeškania. Úprava obsiahnutá
v Občianskom zákonníku platí len v prípade
porušenia peňažných záväzkov neobchodného
charakteru. Úroky ako aj úroky z omeškania tvoria
príslušenstvo pohľadávky. Taktiež záložné právo
zabezpečujúce pohľadávku sa vzťahuje aj na dlžné
úroky. Čo sa týka úrokov z omeškania, tak ak ide
24
o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ
právo požadovať od dlžníka popri samotnom plnení
aj úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto
občianskeho zákonníka povinný platiť poplatok
z omeškania.
VÝŠKA ÚROKOV Z OMEŠKANIA
Výšku úrokov z omeškania ustanovuje vykonávací
predpis k Občianskemu zákonníku, ktorým je
nariadenie Vlády SR č. 87/1995 Z.z., ktorým sa
vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho
zákonníka. Podľa uvedeného nariadenia vlády je
výška úrokov z omeškania o päť percentuálnych
bodov vyššia ako základná úroková sadzba
Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu
omeškania s plnením peňažného dlhu. Ak je
predmetom spotrebiteľskej zmluvy poskytnutie
peňažných prostriedkov spotrebiteľovi, sankcie za
omeškanie spotrebiteľa so splácaním peňažných
prostriedkov nesmú spolu prevýšiť priemernú
hodnotu ročnej percentuálnej miery nákladov
naposledy zverejnenú podľa § 21 ods. 2 zákona
č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch pred
vznikom omeškania o viac ako 10 percentuálnych
bodov ročne a súčasne nesmú prevýšiť trojnásobok
úrokov z omeškania podľa tohto nariadenia vlády,
pričom za rozhodujúcu sa považuje ročná
percentuálna miera nákladov pre obdobný typ
spotrebiteľského úveru. Za sankcie sa v zmysle tohto
nariadenia vlády považujú úroky z omeškania,
zmluvné pokuty a akékoľvek iné plnenia za
omeškanie spotrebiteľa so splácaním peňažných
prostriedkov.
Čo sa týka úrokov (nie úrokov z omeškania), tak
tieto je možné v rámci občianskoprávnych vzťahov
dojednať pri peňažnej pôžičke. Pri nepeňažnej
pôžičke možno dojednať namiesto úrokov plnenie
primeraného väčšieho množstva alebo vecí lepšej
PORADŇA
akosti, spravidla toho istého druhu. Ustanovenie
umožňuje pri peňažnej pôžičke dohodnúť úroky.
Výška úrokov, ktoré možno dohodnúť, nie je síce
výslovne limitovaná. To však neznamená, že možno
dohodnúť akúkoľvek výšku úrokov. Výška úrokov
nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi (§ 3 ods.
1). O takýto stav pôjde spravidla vtedy, ak dohodnuté
úroky presiahnu úrokovú mieru poskytovanú
peňažnými ústavmi v čase uzavretia dohody.
spôsobom ako je uvedené v predchádzajúcej vete,
môže veriteľ požadovať úroky z omeškania v sadzbe,
ktorá sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej
centrálnej banky platnej k prvému dňu príslušného
kalendárneho polroka omeškania zvýšenej o osem
percentuálnych bodov, pričom takto určená sadzba
úrokov z omeškania sa použije počas celého tohto
kalendárneho polroka omeškania. V ďalšom polroku
sa potom postupuje pri výpočte obdobne.
VÝŠKA ÚROKOV PODĽA OBCHODNÉHO
ZÁKONNÍKA
Pri obchodnoprávnych vzťahoch je dôležité si
uvedomiť, že ak záväzkový vzťah vznikol pred
1. februárom 2013, výška úrokov z omeškania sa
riadi podľa predpisov občianskeho práva účinných
k 31. januáru 2013 aj za dobu omeškania po
31. januári 2013.
Obchodný zákonník upravuje úroky z omeškania
nasledovne. Ak je dlžník v omeškaní so splnením
peňažného záväzku alebo jeho časti, vzniká
veriteľovi, ktorý si splnil svoje zákonné a zmluvné
povinnosti, právo požadovať z nezaplatenej sumy
úroky z omeškania vo výške dohodnutej v zmluve,
a to bez potreby osobitného upozornenia. Zároveň
platí, že ak výška úrokov z omeškania nebola
dohodnutá, dlžník je povinný platiť úroky
z omeškania v sadzbe, ktorú ustanoví vláda
Slovenskej republiky nariadením.
Ak záväzok vznikol zo spotrebiteľskej zmluvy
a dlžníkom je spotrebiteľ, možno dohodnúť úroky
z omeškania najviac do výšky ustanovenej podľa
predpisov občianskeho práva (tu platí Nariadenie
Vlády SR č. 87/1995 Z.z.). S účinnosťou od 1.2.2013
platí Nariadenie vlády SR č. 21/2013 Z.z., ktorým sa
vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného
zákonníka. Podľa tohto nariadenia vlády sa zákonná
sadzba úrokov z omeškania rovná základnej úrokovej
sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému
dňu omeškania s plnením peňažného záväzku
zvýšenej o deväť percentuálnych bodov, pričom takto
určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej
doby omeškania s plnením peňažného záväzku.
Namiesto úrokov z omeškania podľa sadzby určenej
Zmluvné dojednanie alebo obchodná prax
vylučujúca vznik nároku na úroky z omeškania alebo
zmluvné dojednanie, alebo obchodná prax, ktorá
vedie k tomu, že sa veriteľ vzdá nároku na úroky
z omeškania ešte pred porušením zmluvnej
povinnosti, sa považuje po novom (od 1.2.2013) za
nekalú zmluvnú podmienku alebo nekalú
obchodnú prax.
V Obchodnom zákonníku je obsiahnutá úprava
zmluvy o úvere. Podľa ustanovenia § 502
Obchodného zákonníka platí, že od doby
poskytnutia peňažných prostriedkov je dlžník
povinný platiť z nich úroky v dojednanej výške, inak
v najvyššej prípustnej výške ustanovenej zákonom
alebo na základe zákona. Ak úroky nie sú takto
určené, je dlžník povinný platiť obvyklé úroky
požadované za úvery, ktoré poskytujú banky v mieste
sídla dlžníka v čase uzavretia zmluvy. Ak strany
dojednajú úroky vyššie než prípustné podľa zákona
alebo na základe zákona, je dlžník povinný platiť
úroky v najvyššie prípustnej výške
Mgr. Dávid Štefanka
25
FIRMA
AKO ZOSTAŤ „OTVORENÝ“
AJ POČAS SVIATKOV
Mnohí zamestnanci si túžia na obdobie medzi
Vianocami a Novým rokom zobrať dovolenku. Ako
však udržať biznis v chode bez toho, aby ste medzi
svojim personálom zbytočne nevyvolali
rozhorčenie?
Spýtali sme sa na to pár odborníkov.
Dajte to na papier.
V tomto roku je na to už príliš neskoro, ale spravte
tak pre rok 2014. „Jasne stanovená dovolenková
politika môže pomôcť vyhnúť sa zmätku,“ hovorí
David A. Weiman, psychológ z Weiman Consulting.
Uistite sa teda, že každý nový zamestnanec je
oboznámený s dovolenkovou politikou a chápe ju.
Včasné naplánovanie dovoleniek.
„Je jasné, že si zamestnanci budú chcieť vybrať dni
voľna a vy im v tom nemôžete brániť. Vašou
povinnosťou je však poprosiť ich, aby začali plánovať
dopredu,“ hovorí Tom Gimbel, generálny riaditeľ
spoločnosti LaSalle Network. Požiadajte svojich
zamestnancov, aby vám dali vedieť, ktoré dni si chcú
rezervovať na dovolenku už v januári, prípadne
v prvom kvartáli roka. Následne porovnajte dátumy
a zistite, či sa niektoré prekrývajú. Ak áno, „poproste
zamestnancov aby skúsili nájsť riešenie najprv sami
medzi sebou, aby sa v tomto období zabezpečil
plynulý chod vašej firmy“ radí Weiman.
Poznačte si rušné obdobia.
Ak vaša spoločnosť čelí náporom zákazníkov počas
špecifických dní v roku a vy potrebujete mať
všetkých zamestnancov v práci, uistite sa, že o tom
každý vie dostatočne dopredu. Neodopierajte
zamestnancom dni voľna, aby sa zúčastnili
významných rodinných udalostí, akými sú svadby
alebo promócie. V opačnom prípade budete musieť
čeliť ich narastajúcej nespokojnosti. Poproste ich ale,
aby si neplánovali dlhé dovolenky v čase, keď máte
v práci rušno.
26
Ponúknite odmenu za prácu cez sviatky.
„Rôzne bonusy, zaobstaranie obeda alebo večere pre
kancelárie, uvoľnený štýl obliekania či dokonca aj
kratšia pracovná doba môžu zamestnancov motivovať
k práci počas sviatkov,“ hovorí Weiman. „Možno vás
dokonca prekvapia s extra usilovnosťou.“ Uvedomte
si však, že ak od zamestnancov žiadate, aby prišli do
práce na Štedrý deň alebo Silvestra, „mali by ste byť
v kancelárii ako prvý,“ hovorí Gimbel. Ak vám to
povaha vášho biznisu dovolí, ďalšou z možností je
umožniť zamestnancom pracovať z domu.
Správna komunikácia.
“Nič nevie tak zákazníkov vytočiť, ako odkazovač
v čase, keď riešia naliehavú záležitosť,“ hovorí
Gimbel. Odporúča, aby zamestnanci, ktorí idú na
dovolenku, informovali svojich spolupracovníkov
o podrobnostiach ich práce pred tým, než odídu.
Takto budete mať istotu, že v prípade, ak bude klient
potrebovať pomoc, dostane ju. Aj keď to môže pre
vás znamenať prácu navyše, robíte tým život
zákazníka ľahším a o to ide. Dobrý zákaznícky servis
výrazne pomáha firme zarábať.
Najmite si brigádnikov.
Vždy je lepšie mať v kancelárii aspoň pár
zamestnancov, ako žiadneho. Ak potrebujete ľudí,
ktorí budú dvíhať telefóny, triediť poštu, odpovedať
na emaily a zaoberať sa problémami zákazníkov,
najmite si cez sviatky brigádnikov.
Zdroj: mashable.com
SMALL BIZNIS RÁTA SO
ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝMI
Projekt spoločnosti AV Mobilita s.r.o. získal
prestížne ocenenie Európskej komisie – Európsku
cenu za podporu podnikania v kategórii
zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých.
Hlavným zámerom projektu je predovšetkým
integrácia zdravotne postihnutých občanov do
pracovného procesu, prostredníctvom vytvorenia
špecializovaných chránených dielní. Ceny boli
odovzdané na slávnostnom vyhlásení výsledkov,
ktoré sa uskutočnilo 25.-26. novembra 2013 vo
Vilniuse v Litve.
Európska cena za podporu podnikania je
každoročne vyhlasovaná Európskou komisiou. Do
užšieho výberu bolo tento rok zaradených 19
z posunutých 53 projektov v šiestich kategóriách.
Európska komisia udelila v každej kategórii jednu
hlavnú cenu. Projekt spoločnosti AV Mobilita
zvíťazil vo finálne v kategórii zodpovedné
podnikanie prístupné pre všetkých.
Národným koordinátorom súťaže je na území SR
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného
podnikania (NARMSP). Tá prostredníctvom
hodnotiacej komisie vybrala 24. mája 2013 dvoch
kandidátov (AV Mobilita, Guardian Angels for
Female Entrepreneurs), ktorí reprezentovali
Slovensko v európskom kole projektu.
Do národného kola sa prihlásilo celkom 6 projektov.
docenená stále zvyšujúcim sa záujmom
zamestnávateľov o náhradné plnenie. Jedným
z najvýznamnejších projektov je Škoda Handy ZŤP.
S podporou Škoda Auto Slovensko boli vytvorené
štyri centrá Škoda Handy ZŤP, ktorých je pani
Valušková gestorom. V týchto centrách sa starajú
jednak o klientov držiteľov ZŤP, ako i prestavujú
vozidlá podľa potrieb klienta. V nemalej miere sa
postupne pripravuje integrácia osôb ZŤP do
pracovného procesu v týchto centrách.
Od roku 2006 je Európska cena za podporu
podnikania odmenou za vynikajúce výsledky
v oblasti podpory podnikania a malých podnikov na
národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Od svojho
začiatku bolo prihlásených viac ako 2 500 projektov
a celkovo bolo podporené vytvorenie viac ako
10 000 nových firiem. Cieľom ocenenia je
identifikovať a rozpoznať úspešné aktivity a
iniciatívy na podporu podnikov a podnikania, ktoré
zobrazujú a zdieľajú príklady osvedčených
podnikateľských zvykov a zásad, pričom vytvárajú
väčšie povedomie o úlohe, ktorú zohrávajú
podnikatelia v európskej spoločnosti a podporujú
a inšpirujú potenciálnych podnikateľov.
„Napriek veľkej medzinárodnej konkurencii štátov EÚ
a stoviek iniciatív náš projekt dokázal, že verejno
súkromné partnerstvo má zmysel a že sa integrácia
marginalizovaných skupín dá spojiť s podnikaním.
Je to dobrý príklad sociálnej inovácie v small biznise,“
uviedla Klaudia Valušková, majiteľka firmy AV
Mobilita, s. r. o. Valušková už v r. 2009 vytvorila
prvú chránenú dielnu zameranú na autoservisné
opravy. Výhodou tohto druhu chránených dielní pre
ZŤP občanov je celoživotné vzdelávanie, pretože
automobilový priemysel je rýchlo vyvíjajúce sa
odvetvie a preto ani autoservisné služby nesmú
zaostávať. Tým sa títo občania stávajú skutočnými
odborníkmi vo svojom povolaní a ich práca je
Foto: European Enterprise Promotion / flickr.com
27
Jedným z bezplatných nástrojov siete Enterprise Europe Network pre obchodnú spoluprácu, podporu
prenosu inovácií medzi firmami, univerzitami a výskumnými inštitúciami je Databáza ponúk na
partnerstvo POD (Partnering Opportunities Database). Databáza ponúka dve možnosti:
•
•
zverejnenie profilu Vašej firmy v databáze a
informácie o tom, ako sa do databázy prihlásiť TU
TOGR20130627001
Grécky výskumník vyvinul vykurovaciu technológiu - mikro-bojler zariadenie, ktoré je energeticky
úsporné, znižuje náklady a ľahko sa inštaluje. Mikro-bojler zariadenie môže byť ľahko pripojené na
vykurovacie teleso vykurovacieho zariadenia, pričom operuje nezávisle alebo alternatívne s ústredným
kúrením. Výskumník má záujem o licenčnú dohodu s inou spoločnosťou, ktorá má záujem o výrobu alebo
predaj zariadenia.
20130618036
Švédska spoločnosť, aktívna v oblasti bytových dekorácií a výroby textílií a nábytku pre domácnosti hľadá
partnera – subdodávateľa. Partner musí mať znalosti a excelentné skúsenosti s rezaním a zváraním kovu.
Švédska spoločnosť hľadá partnera v EÚ.
BOPL20131001001
Poľský MSP, aktívny v oblasti rozvoja live TV systémov s využitím robotických kamier a použiteľný
pre multimediálne udalosti prostredníctvom TV, rádia a internetu, hľadá distribútorov a ponúka
subdodávateľské služby. S pomocou tohto MSP, koncový užívateľ môže vytvoriť vlastný live TV systém pre
vysielacie a nahrávacie účely aj pre malú skupinu divákov. Spoločnosť používa profesionálne robotické
kamery a jednotky diaľkového ovládania pre zvýšenie kvality prenosu a zníženie nákladov.
TOTR20130930001
MSP z Turecka vyvinula nový systém pre sledovanie mobilných zariadení, kontrolu stavu ich registrácie a
zabránenie neregistrovaným mobilným zariadeniam využívať služby GSM operátorov. Spoločnosť hľadá
priemyselných partnerov alebo partnerov z verejnej sféry pre licencie alebo obchodné dohody
s technickou asistenciou.
BOUK20130926002
Kreatívna agentúra, so sídlom na severovýchode Anglicka, hľadá partnerov vo všetkých Európskych
krajinách. Spoločnosť má odborné znalosti v komunikácií, dizajne a on-line riešeniach, a má záujem
o budovanie dlhodobej spolupráce so všetkými typmi spoločností, ktoré požadujú dizajnové služby
v rámci dohody o poskytovaní služieb alebo na báze subkontraktingu s partnerskou agentúrou z inej
krajiny.
28
PODNIKANIE V POĽSKU
Zdalo by sa, že Poľsko je krajinou, v ktorej slovenskí podnikatelia ľahko prerazia - príbuznosť jazyka,
kultúry, politického vývoja. Poľský trh je však veľký a vstúpiť naň znamená prísť do styku so silnou
konkurenciou.
Ak uvažujete o možnosti dostať sa na poľský trh, príďte na bezplatný seminár Podnikanie v Poľsku, ktorý
pre vás organizuje NARSMP, Advokátska kancelária Kadlubiec, Starzyk a Slovensko-poľská obchodná
komora.
Kedy: 13.12.2013, 9.00 hod.
Kde: Žilina – miesto spresníme
Témy seminára:
• výber najvhodnejšej formy podnikania v Poľsku z pohľadu daní, odvodov a transferu zisku na
Slovensku
• špecifiká poľského daňového a odvodového prostredia (dane a poplatky, ktoré na Slovensku
nepoznáme)
• internetový predaj a ochrana spotrebiteľa
Lektorské zabezpečenie:
Paulina Szmolke, komerčný právnik, VT Legal, Krakow
Miroslav Šperka, advokát, Advokátska kancelária Kadlubiec, Strzyk a partneri, Žilina a V4 Legal, Krakow
Kontakt
NARMSP
Oľga Némethová
02/50 24 45 13
[email protected]
29
Online
registrácia
KOOPERAČNÉ PODUJATIE ENERGY EFFICIENT
CONSTRUCTION 2014
NARMSP v spolupráci s partnerom siete EEN
v Grazi vám ponúkajú možnosť stretnúť
obchodného partnera na Medzinárodnom
kooperačnom podujatí Energy Efficient
Construction 2014. Häuslbauermesse Graz je
regionálny veľtrh, ktorý je v Rakúsku veľmi známy.
Vystavuje na ňom v priemere 450 vystavovateľov
z desiatich krajín a ročne ho navštívi okolo 40 000
návštevníkov.
Kedy: 16. 1. 2014
Kde: Stadthalle Graz at the Messe Graz,
Rakúsko
Kooperačné podujatie sa koná v rámci Stavebného
veľtrhu (15. – 16. januára 2014), ktorý je zameraný
na firmy pôsobiace v stavebnom priemysle so
zameraním na energetickú efektívnosť.
Kooperačné podujatie sa bude konať v Grazer
Stadthalle, ktorá sa nachádza v centre výstaviska.
Ľahká dostupnosť autom (exit Graz Ost), vlakom
i lietadlom. Priamo na výstavisko sa dopravíte
električkou č. 4 a 5.
Sektorové zameranie:
• Solárne technológie/Fotovoltarika
• Inštalácie/Kúrenie/Chladenie/Ventilácie
• Tepelná návratnosť
• Biomasa
• Čističky odpadových vôd
Účastníci kooperačného podujatia sa môžu taktiež
zaregistrovať na konferenciu Biomass Business
Talks, ktorá sa bude konať 15. januára 2014 v čase
od 14-18.00 priamo na výstavisku.
Kontakt
NARMSP
Oľga Némethová
02/50 24 45 13
[email protected]
REGISTRÁCIA
30
LET´S CONNEC T: BUDINESS & INNOVATION
BIOMASS ENERGY
EFFICIENCY IN BUILDING
NARMSP v rámci siete EEN v spolupráci s rakúskym
partnerom Enterprise Europe Network CATT
Innovation Management GmBh, Linz si Vás
dovoľujú pozvať na kooperačné podujatie Let´s
connect: budiness & innovation biomass energy
efficiency in building
Kedy: 27.2.2014
Kde: Wels (Rakúsko) Europa Center, Hall 8, 1st
floor
Kooperačné podujatie je určené podnikateľom
pôsobiacim v oblasti obnoviteľných zdrojov
energie (solárna, geotermálna energia, energetická
efektívnosť budov, drevená biomasa). Na veľtrhu
sa v minulom roku zúčastnilo vyše 100 000
návštevníkov a 900 vystavovateľov z 15 krajín.
REGISTRÁCIA
31
Sektorové zameranie:
• biomasa (technológie na výrobu peliet,
štiepok z dreva, výrobu paliva, štandardizácia,
problémy s kvalitou, marketing)
• energetická účinnosť v budovách (nízko
energetické domy, inovatívne stavebné
technológie, stavebné konštrukcie, programy a
stratégie pre efektívne stavby)
Podujatie je zdarma
Vstup na výstavu expoEnergy: 60 €
Termín na registráciu: 27. január 2013
Termín na požadované stretnutia: 18. február
2013
Kontakt
NARMSP
Oľga Némethová
02/50 24 45 13
[email protected]
STARTUPY – NÁPADY, KTORÉ
MENIA SVET
Ročne po celom svete vzniknú milióny nových
spoločností, avšak nie všetky sú startup podnikmi.
Veľká časť novozaložených spoločností sú podniky
poskytujúce služby zväčša na lokálnom
a regionálnom trhu, ako napríklad predajne,
kaderníctva, reštaurácie, atď. Ale iba malé percento
by sme mohli definovať ako startup.
ČO JE STARTUP?
Nájsť jednotnú definíciu startupov je pomerne
zložité, pretože definícia závisí od uhla pohľadu
toho, kto ju tvorí. Jeden z najznámejších startup
podnikateľov zo Silicon Valley - Steve Blank,
zadefinoval startup ako „dočasné usporiadanie
vytvorené k hľadaniu opakovateľného
a stupnovateľného biznis modelu.“ Hlavným
produktom startupu je spoločnosť samotná – buď jej
podnikateľský zámer alebo tím, ktorý stojí za ním.
Iný pohľad na startupy prináša Eric Ries, žiak Steva
Blanka. Podľa Riesa je startup: „ľudská inštitúcia
vytvorená preto, aby priniesla v podmienkach
extrémnej neistoty nový produkt alebo službu.“
Kľúčovými aspektmi startupov sú produkt, inovácie
a neistota, ktorej musí startup čeliť. Novosť produktu
alebo služby odlišuje startup od klasických firiem.
Klasické firmy sa snažia udržať a chrániť samých
seba, namiesto toho, aby odkrývali nové zdroje
hodnôt pre zákazníka a zisťovali aké dopady má na
neho ich podnikanie.
Začatie podnikania na základe odkopírovania už
existujúceho podnikateľského zámeru, oceňovania
už existujúcej cieľovej skupiny zákazníkov
a špecifického produktu, môže byť príťažlivá
investícia, ale nie startup. Úspech takéhoto
podnikania je závislý iba od výkonu, pričom miera
rizika a neistoty v klasickom podnikaní je ľahko
merateľná. Startup je výnimočný typ podnikania,
kde riziko nie je známe, pretože ho nemožno
namodelovať.
32
Ďalšiu definíciu sformuloval britský programátor
a spoluzakladateľ amerického akcelerátora
YCombinator Paul Graham. „Startup je spoločnosť
vytvorená k rýchlemu rastu. Spoločnosť nie je
startupom, pretože je novozaložená. Pre startup nie
je potrebné pracovať výlučne v IT oblasti alebo byť
financovaný rizikovým kapitálom.Jediná podstatná
vec je rast.“
Osobitý prístup k startupom sa vytvoril v Izraeli,
ktorý vo svojej 60 ročnej histórii nedisponujúc
žiadnymi prírodnými zdrojmi, dokázal
vyprodukovať väčší počet nových rýchlo rastúcich
firiem ako Japonsko, Čína, Južná Kórea, Kanada či
Veľká Británia. Izraelskí podnikatelia boli nútení
prekonávať nepriaznivé podmienky, obmedzené
zdroje, neustále vojnové konflikty a s nimi spojenú
vysokú mieru neistoty, čo vyústilo do jedinečnej
kombinácie novátorstva a podnikateľského úspechu.
KEDY STARTUP UŽ NIE JE STARTUP
Každý startup začína s nápadom, ktorý sa pretaví
do podnikateľského modelu, ale vývoj startupu od
momentu nápadu až po bod, keď sa oficiálne stane
plnohodnotným podnikom, je jedinečná cesta.
SKVELÝ NÁPAD – INKUBÁTORY –
AKCELERÁTORY – NIEČO NOVÉ
Podľa Európskej komisie startupy prinášajú do
ekonomiky inovácie a vitalitu, nové produkty alebo
služby, ktoré si rýchlo nájdu svoje miesto na trhu,
nové techniky a procesy, prispievajú k vzniku
nových pracovných miest v regiónoch, podporujú
rozvoj poznatkovej ekonomiky, prepájajú vedu,
výskum a inovácie s podnikateľskou praxou
a v neposlednom rade zvyšujú
konkurencieschopnosť ekonomík. Preto je potrebné
na ich podporu a rast vytvoriť správne podmienky
a prostredie. Miesta, ktoré tvoria podpornú
infraštruktúru pre budovanie startupov sú najmä
inkubátory a akcelerátory.
Inkubátor poskytuje približne tri roky kancelárske
priestory, infraštruktúru a poradenstvo výmenou za
poplatok (často v podobe vlastného kapitálu).
Inkubátory sú často pridružené k univerzitám.
Akcelerátor v porovnaní s inkubátorom
neposkytuje kancelárske priestory, ale je
organizáciou s možnosťou financovania. Startup
podnikatelia teda vstupujú a opúšťajú akcelerátor
ako skupina ľudí, ktorá prechádza presne
stanoveným tréningovým programom
s poskytnutou finančnou podporou pre
podnikateľský zámer na konci programu.
Akcelerátory a inkubátory poskytujú startupom
vzdelávanie prostredníctvom tréningov,
poradenstva, mentoringu, praktických workshopov
a informačných seminárov. Ich ďalšou významnou
33
úlohou je spájanie startup komunity s rôznymi
možnosťami financovania, ktoré predstavujú najmä
podnikateľskí anjeli, rizikový kapitál alebo
mikropôžičky či komerčné úvery bankových
inštitúcií.
Viac o trendoch vo svete akcelerátorov prinesieme
v nasledujúcom čísle.
JE VAŠA KAMPAŇ NA FACEBOOK-U
NAOZAJ EFEKTÍVNA?
Nie každý podnikateľ si dokáže vytvoriť efektívnu
propagáciu. Malé spoločnosti, predovšetkým tie
začínajúce, sa boria s odpoveďou na otázku „Ako sa
predať?“. Môžete mať obchodného ducha, skvelý
zákaznícky servis, hlboké vedomosti v oblasti,
v ktorej podnikáte. Je to však dosť?
Zaoberali ste sa niekedy otázkou investovania do
reklamy a propagácie vašej firmy? Ako sa o vás
dozvie cieľová skupina, ktorej chcete predávať?
Cieľom firmy je maximalizovať zisk s minimálnymi
nákladmi. Začínajúca firma si často nedokáže
zabezpečiť vlastné promo bez akejkoľvek investície.
Niekedy sa to však dá s minimálnymi
nákladmi.
SOCIÁLNE SIETE – FACEBOOK
Patrí medzi najznámejšie na Slovensku. Vytvorenie
konta na tejto sieti je bezplatné a celkom
jednoduché. Obal predáva – v elektronickom svete
vás môže predať aj samotný názov profilu (meno).
Ľudia sa s vami zoznamujú aj tu – Fit Plus Nitra,
Penzión Vrbové, Maľované Mapy, Záhradný nábytok
a mnoho ďalších. Pustite uzdu fantázii a predstavte
si seba v úlohe potenciálneho zákazníka.
34
Profilová fotografia, fotografia na pozadí – práve
tieto fotky by mali mať výpovednú hodnotu. Čo je
pre vás typické? Čo vystihuje vaše podnikanie?
Dbajte na to, aby zvolené fotografie boli v dobrej
kvalite, správne orezané, prípadne inak vhodne
upravené. Čo sa veľkosti týka, profilová fotka by
mala mať rozmer 180x180 pixelov, tzv. coverphoto
851x315 pixelov. Facebook si prirodzene diktuje
podmienky na to, čo môžete uverejniť ako svoje
coverphoto. Pre vás je však dôležité, čo by ste
zverejniť nemali: informácie o cene a zľave,
kontaktné informácie ako e-mailová adresa,
telefonický kontakt, jednoducho všetko to, čo patrí
do kolónky „About“ (o vás). Ďalej nepočítajte
s možnosťou uverejnenia akýchkoľvek
zavádzajúcich, podvodných správ, prípadne tých,
ktoré porušujú autorské práva.
Prečo chcete na Facebook-u kričať do sveta
informácie jedine v prípadoch, kedy máte zľavu,
akciu? Dnes dáva zľavu každý! Ľudia sa naučili
nakupovať vo výpredajoch, tak prečo by mal
priemerný spotrebiteľ platiť viac, ak nemusí?
Pretože vy máte milú predavačku? To je vaša
pridaná hodnota v predajni, na pobočke.
Potenciálny zákazník ju ale na Facebook-u nevidí.
Okrem toho, ja ako spotrebiteľ premýšľam o sume,
za ktorú som ten ktorý produkt, či službu ochotná
kúpiť. Dostať sa svojim potenciálnym zákazníkom
„pod kožu“ môžete aj nevtieravými, vtipnými
obrázkami, či komentármi (predavačka v akcii,
ranné rituály vo vašej firme a pod.). Komunikujte
s nimi a uvidíte, že vaše príspevky sa začnú šíriť
medzi ľuďmi a o to vám predsa ide. Vaším cieľom je
nárast fanúšikov, priateľov, ktorí si medzi sebou šíria
vaše príspevky. Jestvuje fakt, že ak vám raz ľudia
dajú „like“ alebo si vašu firmu pridajú medzi
priateľov, ste v ich vedomí. Štatistika hovorí, že až 79
% ľudí si kúpi produkt od firmy, ktorej dali predtým
„páči sa“. Analyzujte a sledujte správanie vašich
potenciálnych klientov. Na Facebook-u dokážete
sledovať metriku vášho úspechu – počet nových
fanúšikov v prípade, ak ide o vašu fanúšikovskú
stránku (funpage), množstvo ľudí, ktorí váš
príspevok videli, počet jeho zdieľaní a mnoho
ďalších faktorov, ktoré sú pre váš obchod podstatné.
SÚ SKUTOČNE PPC KAMPANE NA
FACEBOOK-U EFEKTÍVNE?
Na to, aby ste dokázali vytvoriť efektívnu kampaň
s ohľadom na rozpočet, skúste sa zamyslieť v prvom
rade nad cieľovou skupinou, ktorú chcete svojimi
produktmi, či službami osloviť. Ak ste jazyková
škola a vyučujete angličtinu napríklad v Košiciach je
celkom bezpredmetné cieliť reklamu na celé
Slovensko (ak nie celý svet). Je predsa nezmysel, ak
ponúkate detské kočíky, aby ste oslovovali ľudí vo
vekovej skupine 17-99 rokov. Ak je kampaň na svete,
čo v prípade Facebook-u nie je nič zložité,
potrebujete ju predovšetkým testovať. Neinvestujte
obrovské sumy peňazí bez toho, aby ste nezistili
reakcie potenciálnych kupujúcich. Reklama na
Facebook-u má životnosť 3 dni. Nebežte beh na dlhé
trate, kým nezanalyzujete celkovú efektivitu.
Zamyslite sa nad obsahovou stránkou, zvoľte
obrázky v dobrej kvalite so zaujímavou výpovednou
hodnotou. Čo ľudí priťahuje? Predsa senzácie
a škandály!
kampane, ale aj princíp aukcie. Jednoducho zhrnuté,
kto dá viac, toho reklama sa zobrazuje na vyšších
pozíciách.
Ak sa pre konkrétnu kampaň rozhodnete, upriamte
svoju pozornosť na časté chyby podnikateľov.
1. Headline (nadpis) – je to nuda! Zložité názvy
produktov, prípadne označenia o tom, aký je váš
produkt perfektný a naozajstným klincom do vašej
marketingovej rakvy je snáď len uvedená
webstránka vašej firmy.
2. Fotka, fotka, fotka ... Menej je niekedy viac
a rovnako, kvalita predáva. Myslite na to. Veľkosť
fotky pri kampani je 110x80 pixelov.
3. Prebuďte zvedavcov a vytvorte senzáciu.
V krátkom reklamnom texte (max. 135 znakov)
neprezrádzajte o čo ide. Zaujmite, donúťte ľudí
kliknúť na váš odkaz. Ak však do odkazu napíšete
„vyhrajte dovolenku snov“ a človek sa preklikne do
autoservisu, zrejme nikoho neoslovíte. A ak áno, tak
určite len niekoho, kto za tieto prekliky platí.
Cestujte s nami lacnoposvete.sk
V prípade platby máte možnosť rozhodnúť sa, či
chcete zaplatiť za každý klik samostatne alebo za
tisíc zobrazení. Z hľadiska štatistiky je výhodnejšie
platiť za počet zobrazení. Všetko však závisí od ceny
inzercie, kde sa zohľadňuje nielen cielenie reklamnej
35
Mrs.Sporty expanduje na Slovensku
Osobná starostlivosť o členky vďaka
skúseným trénerom. Individuálne vypracovaný program výživy. Tri krátke
tréningy počas týždňa. Týmto presvedčil Mrs.Sporty. Od roku 2004 narástol
tento franšízový systém, v súčasnosti
s 550 klubmi, na jedného z najväčších
PREBERTE KORMIDLO
Prispieť k tomu a zažiť, ako sa život ostatných
dostáva do nových koľají, robí vaše povolanie
niečím dôležitejším než len prácou a odmení
vás oveľa viac než len vaším platom. Vaším
klubom Mrs.Sporty vytvoríte zmysluplné pracovné miesta aj pre ostatných. Šťastie vašich
členiek a vašich zamestnancov sa stane širokým úsmevom vo vašom vnútri.
Rozhovor s Valerie Bönström
Čo sa skrýva
za konceptom Mrs.Sporty?
Keď sme robili prieskum trhu, zistili sme, že
len 10 % žien v Európe dosahuje minimálnu
úroveň pohybovej aktivity. Pátrali sme po príčinách tohto stavu a mohli sme skonštatovať,
že dôvodmi sú predovšetkým nedostatočná,
minimálne dodržiavaná ponuka telesnej výchovy v školách a fakt, že šport a zdravá strava
nie sú často súčasťou nášho života v Európe.
Preto sme sa rozhodli vytvoriť jednoduchý, ale
maximálne efektívny 30-minútový športový
a výživový koncept iba pre ženy. Chceli sme
ponúknuť klub hneď za rohom, ktorý je na ceste do supermarketu, k pekárovi alebo domov.
Považujeme sa za „Starbucks bez výčitiek svedomia” – miesto, kde sa stretávate s priateľmi,
zabávate sa, ale zároveň robíte pre seba niečo
dobré. Náš kruhový tréning umožňuje dámam
okrem spoločnej aktivity aj výmenu názorov
a myšlienok, radosť, rozhovory, spoločný
smiech a neustále je tu pre ne tréner, ktorý
stojí uprostred.
reťazcov dámskych športových klubov.
Tréningový koncept – vypracovaný spolu s tenisovou legendou Stef Graf a odborníkmi z oblasti zdravého životného
štýlu z Kolína aktivuje v rámci 30 minút
všetky hlavné svalové skupiny, zlepšuje
koordinačné schopnosti a kondíciu.
KVALITA KONCEPTU
Náš tréning, ako aj koncept výživy, sú navrhnuté odborníkmi, podložené štúdiami a tisícnásobne overené našimi členkami. A budú
vyvíjané aj naďalej. Náš overený franšízový
koncept je nositeľom pečate kvality Nemeckého franšízového zväzu a v roku 2012
bol zvolený v rebríčku časopisu Impulse za
číslo 1 v Nemecku.
čas celej doby tréningu podporuje a motivuje.
Takmer ako v kurze, ale s flexibilným časom
začiatku. Ženy majú rady kurzy, často je však
náročné vyhradiť si presný čas začiatku v hektických dňoch. Mrs.Sporty je tu pre ne vždy.
Okrem toho máme v každom klube maximálne 600 – 700 členiek, čo, samozrejme, trénerovi umožňuje venovať dostatočnú pozornosť
členkám v oblasti individuálneho tréningu.
Čo doteraz dosiahol Mrs.Sporty?
Od otvorenia prvého klubu v Berlíne sa dodnes pridali stovky štúdií, väčšina v Nemecku,
ale rýchlo rastieme aj na zahraničných trhoch
napr. v Rakúsku, vo Švajčiarsku a v Taliansku.
Tento úspech je založený na podnikateľskom
nadšení našich franšízových partnerov. Pretože veľkou výhodou je, že klub je „ich dieťaťom“. Nasadenie našich franšízových partnerov je neuveriteľné.
Komu je určená ponuka Mrs.Sporty?
Veľmi to závisí od regiónu a od našich franšízových partnerov, ale väčšinou sú členky
našich klubov vo vekovom rozmedzí 25 až
70 rokov, veľká časť je v polovici tridsiatky do
Čo je na tomto koncepte také výnimočné? štyridsiatky, ale, samozrejme je srdečne vítaný
Úspechy našich členiek! Tréner a členky sa každý – napr. máme 18-ročnú členku, ktorej
navzájom poznajú po mene, tréner dámy po- mama a taktiež jej 76-ročná mama sú na-
Ako vyzerajú plány Mrs.Sporty do budúcnosti?
Naďalej sa koncentrujeme na rast značky
a, samozrejme, je pre mňa veľmi dôležité,
aby ženy mohli žiť aktívne a aby mali možnosť
Zakladateľka Mrs.Sporty Valerie Bönströn
založiť si svoj vlastný podnik – väčšina našich
so Stef Graf
franšízových partnerov sú ženy. Byť finančne
šimi členkami. Naše členky sú teda z rôznych nezávislá a viesť svoj vlastný podnik bolo a aj
generácií. 80 % našich členiek od školských je, aspoň pre mňa, skvelou skúsenosťou.
čias nešportovalo a so športom opäť začali až
u nás v klube.
Akú úlohu zohráva Stefanie Graf v koncepte Mrs.Sporty?
Ako sa rozvíjal koncept v posledných Stefanie Graf sa od začiatku zúčastňovala na
5 rokoch?
rozvoji konceptu. Patrí k spoluzakladateľom.
Veľké zmeny sa udiali v oblasti osobného tré- Nápad, aby mnohé ženy športovali a aby bolo
ningu a vývoja konceptu, ponuku sme chceli pri tom o ne postarané, Stefanie od začiatku
pre naše členky čo najviac optimalizovať. Na nadchol. Angažovaný tréningový koncept
začiatku taktiež nebol až taký záujem o oblasť a koncept výživy bol pre ňu veľmi dôležitý,
výživy a teraz ponúkame efektívny 10-týždňový prispela dlhoročnými skúsenosťami nielen
koncept výživy, ktorý v maximálnej miere pod- v športe, ale aj v oblasti výživy. Považujeme ju
poruje zmenu stravovacích návykov našich za veľvyslankyňu, ktorá by chcela sprostredkočleniek. Ponuka sa stretla s veľkým nadšením. vať ženám pozitívne účinky športu.
TES M IT
GL
IE
ST
EM
31
.12
.15
D •
• G
E
ÜF
D FV-S Y
36
www.mrssporty.sk
PR
-CH CK BI
S
SPOLOČENSTVO
Ste podnikatelia. Ste samostatní. Nie ste
sami. Viac než 500 franšízových partnerov
tvorí spoločnosť, ktorá ponúka podporu,
zdieľa svoje skúsenosti, ukrýva veľký inovatívny potenciál a neustále rastie. Nie ste
samostatným bojovníkom, ale významnou
súčasťou tejto rodiny.
Pravidelná individuálna starostlivosť pri tom
zaručuje plnú podporu pri stanovovaní cieľov.
Okrem toho sme za posledných 5 rokov silne
rozvinuli našu firemnú identitu, všetky kluby
majú spoločný štýl, ktorý je jednoduchý, príjemný, svetlý a priateľský.
VO VAŠOM OKOLÍ EŠTE NIE JE MRS.SPORTY? PREČO NIE?
Pridajte sa k nám a spolu s klubom v Bratislave,
Banskej Bystrici, Senci a v Nitre budete patriť
medzi ďalšie
úspešné slovenské kluby.
Tešíme sa na Vaše žiadosti:
Kontaktujte nás: [email protected]
Maximálne úspechy s minimálnym
množstvom vynaloženého času. Aký
efektívny je tréning, taký vyspelý je aj
franšízový koncept Mrs.Sporty. Je najlepším v Nemecku a expanduje už aj
na Slovensko.
Certikovaný člen Nemeckého
franšízového zväzu
ŠPORTOVÝ KLUB LEN PRE ŽENY
ZDRAVIE A ZDRAVÉ PODNIKANIE
Mrs.Sporty - koncepcia, ktorej
spoluzakladateľkou je svetová
tenistka Stefi Graf, sa
udomácnila už aj na Slovensku.
V súťaži Podnikateľka Slovenska
2012 získala špeciálnu cenu
poroty zakladateľka a majiteľka
prvého športového klubu
Mrs.Sporty na Slovensku
pani Jana Bielik.
Mrs.Sporty oslavuje svoje
dvojročné pôsobenie na
Slovensku. Aká je Vaša
klientela?
Tento franchisingový koncept,
pôvodom z Nemecka, je
vyvinutý špeciálne pre ženy
všetkých vekových kategórií, kde
si môžu zacvičiť neďaleko
bydliska, pracoviska,
nepotrebujú žiadne špeciálne
vedomosti a ani veľké skúsenosti
zo športu. Svoj 30 minútový
tréning odporúčaný 2 až 3 krát
do týždňa si jednoducho
naplánujú do všedného dňa.
Napriek tomu, že pre mnohé
ženy šport dosiaľ
samozrejmosťou nebol, lebo
majú veľa práce okolo detí,
domácnosti a sú zavalené prácou,
sa šport pomaly integruje aj do
ich života. Veľkou motiváciou
pre ženy je zdravie a krása.
V čom je tréning v Mrs.Sporty
efektívnejší?
U nás sa cvičí v priateľskej
a uvoľnenej atmosfére. Trénerky
venujú pozornosť každej členke,
pretože klasické fitká nie vždy
zodpovedajú špeciálnym
37
požiadavkám žien. Ďalšou
prednosťou je nižšia zaťaženosť
svalov ako pri tréningu
v posilňovni a nezaťažia sa
kĺby. Spevnené svalstvo,
vyformovaná postava,
zlepšená ohybnosť
a stabilita sú toho
sprievodným znakom.
38
DECEMBER 2013
Download

December