Všeobecné obchodné podmienky členstva v „Clube ONE“
Euro invest limited SK, s.r.o. je právnickou osobou, ktorá je na základe živnostenského oprávnenia oprávnená
na prevádzkovanie relaxačných zariadení vrátane zariadení slúžiacich na rekondíciu a regeneráciu.
V druhej polovici roka 2011 spoločnosť spúšťa prevádzku prvého Komplexného relax centra pod označením
„Club ONE“, ktorý tak svojim špecifickým individuálnym prístupom, ako aj vyváženou štruktúrou portfólia služieb
vytvára prirodzený priestor pre dokonalú fyzickú a duševnú harmóniu.
Členom klubu „Club ONE“ sa rozumie osoba, ktorá uzatvorila Zmluvu, prijala Všeobecné podmienky členstva
ako neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, akceptovala klubové pravidlá zariadenia (ich kópia je odovzdaná členovi pri
podpise Zmluvy) a ďalšie interné predpisy zariadenia súvisiace s členstvom.
1. Členstvo – vznik, typ, ukončenie
Záujemca o členstvo v klube sa stáva členom klubu „Club ONE“ po vyplnení vstupných registračných údajov
a vyplatení čiastky potrebnej pre aktiváciu členstva.
Po aktivácii členstva „Club ONE“ , ktorá je stanovená výškou sumy 100 € - jednorazový poplatok –
je člen klubu oprávnený po dobu trvania členstva využívať všetky práva vyplývajúce z členstva v klube, ako aj
využívať všetky zľavy na samostatne spoplatňované služby ponúkané v rámci klubu, v závislosti od typu členstva
2. Alternatívy členstva v „Club ONE“
STANDARD
Členstvo STANDARD s 2 mesačným cyklom a poplatkom 50 € / 1 mesiac, t.j. 100€/ 2mes.
Členstvo STANDARD trvá dva celé po sebe idúce kalendárne mesiace s automatickým predlžovaním členstva a
končí vždy posledným dňom dvojmesačného cyklu. Člen Club ONE Standard Card sa zaväzuje svojim podpisom
dodržať povinnosť úhrady poplatku 50 €/ mesiac, t.j. 100 €/2 mesiace.
Členstvo v rámci „Club ONE / Standard Card“ (zelená karta) je automaticky predĺžené pri uhradení poplatku
na nasledujúci 2 mesačný cyklus a to najneskôr dva týždne pred uplynutím predchádzajúceho 2 mesačného
cyklu. V prípade neuhradenia poplatku na nasledujúci 2 mesačný cyklus najneskôr do dvoch týždňov pred
uplynutím predošlého 2 mesačného cyklu je členstvo v klube automaticky ukončené.
Držiteľ „Club ONE / Standard Card“ je oprávnený využívať služby Wellness a Fitness (v trvaní 3hod./jeden
vstup denne) v rámci klubu ONE, rovnako je oprávnený po dobu trvania členstva využívať všetky práva
vyplývajúce z členstva v klube, ako aj využívať všetky zľavy na samostatne spoplatňované služby ponúkané
v rámci klubu.
Členovi klubu je umožnené 1 x za obdobie 2 mesiacov využiť služby klubu ONE pre ním pozvaného hosťa.
Členovi klubu je poskytnutá zľava vo výške 20% na ostatné služby v rámci klubu ONE.
Člen klubu má možnosť súkromnej rezervácie priestorov Wellness s poplatkom 80€/ 1 hodinu.
STANDARD WELLNESS
Členstvo STANDARD s 2 mesačným cyklom a poplatkom 50 € / 1 mesiac, t.j. 100€/2mes.
Členstvo STANDARD trvá dva celé po sebe idúce kalendárne mesiace s automatickým predlžovaním členstva a
končí vždy posledným dňom dvojmesačného cyklu. Člen Club ONE /Standard Card Wellness sa zaväzuje svojim
podpisom dodržať povinnosť úhrady poplatku 50 €/ mesiac, t.j. 100 €/2 mesiace.
Členstvo v rámci „Club ONE / Standard Card“ (zelená karta W) je automaticky predĺžené pri uhradení poplatku
na nasledujúci 2 mesačný cyklus a to najneskôr dva týždne pred uplynutím predchádzajúceho 2 mesačného
cyklu. V prípade neuhradenia poplatku na nasledujúci 2 mesačný cyklus najneskôr do dvoch týždňov pred
uplynutím predošlého 2 mesačného cyklu je členstvo v klube automaticky ukončené.
Držiteľ „Club ONE / Standard Card“ je oprávnený využívať služby Wellness (v trvaní 2hod./jeden vstup denne)
v rámci Klubu ONE, rovnako je oprávnený po dobu trvania členstva využívať všetky práva vyplývajúce z členstva
v klube, ako aj využívať všetky zľavy na samostatne spoplatňované služby ponúkané v rámci klubu.
Zároveň člen klubu má v cene karty umožnené využiť 1x /mesiac tréning vo Fitness,
alebo 1 tréning na vibračnej plošine Power Plate pod vedením trénera.
Členovi klubu je umožnené 1 x za obdobie 2 mesiacov využiť služby Clubu ONE pre ním pozvaného hosťa.
Členovi klubu je poskytnutá zľava vo výške 20% na ostatné služby v rámci Clubu ONE.
Člen klubu má možnosť súkromnej rezervácie priestorov Wellness s poplatkom 80€/ 1 hodinu
1 STANDARD FITNESS
Členstvo STANDARD s 2 mesačným cyklom a poplatkom 50 € / 1 mesiac, t.j. 100€ /2mes.
Členstvo STANDARD trvá dva celé po sebe idúce kalendárne mesiace s automatickým predlžovaním členstva a
končí vždy posledným dňom dvojmesačného cyklu. Člen Club ONE/ Standard Card Fitness sa zaväzuje svojim
podpisom dodržať povinnosť úhrady poplatku 50 €/ mesiac, t.j. 100 €/2 mesiace
Členstvo v rámci „Club ONE / Standard Card“ (zelená karta F) je automaticky predĺžené pri uhradení poplatku
na nasledujúci 2 mesačný cyklus a to najneskôr dva týždne pred uplynutím predchádzajúceho 2 mesačného
cyklu. V prípade neuhradenia poplatku na nasledujúci 2 mesačný cyklus najneskôr do dvoch týždňov pred
uplynutím predošlého 2 mesačného cyklu je členstvo v klube automaticky ukončené.
Držiteľ „Club ONE / Standard Card“ je oprávnený využívať služby Fitness (v trvaní 2hod./jeden vstup denne),
rovnako je oprávnený po dobu trvania členstva využívať všetky práva vyplývajúce z členstva v klube, ako aj
využívať všetky zľavy na samostatne spoplatňované služby ponúkané v rámci klubu.
Zároveň člen klubu má v cene karty umožnené využiť 1x /mesiac pobyt vo Wellness.
Členovi klubu je umožnené 1 x za obdobie 2 mesiacov využiť služby klubu ONE pre ním pozvaného hosťa.
Členovi klubu je poskytnutá zľava vo výške 20% na ostatné služby v rámci klubu ONE.
Člen klubu má možnosť súkromnej rezervácie priestorov Wellness s poplatkom 80€/ 1 hodinu
STANDARD FITNESS POWER PLATE
Členstvo STANDARD s 2 mesačným cyklom a poplatkom 60 € / 1 mesiac, t.j. 120€ /2mes.
Členstvo STANDARD FITNESS PP trvá dva celé po sebe idúce kalendárne mesiace s automatickým
predlžovaním členstva a končí vždy posledným dňom dvojmesačného cyklu. Člen Club ONE/Standard Card
FITNESS PP sa zaväzuje svojim podpisom dodržať povinnosť úhrady poplatku 60 €/ mesiac, t.j. 120 €/2 mesiace.
Poplatok v sebe zahŕňa 21 vstupov / 2 mesiace na cvičenie na vibračnej plošine Power Plate pod dohľadom
trénera s využitím kardio strojov ako súčasť tréningu, celkový čase trvania tréningovej jednotky je max 1 hodina.
Členstvo v rámci „Club ONE / Standard Card“ (zelená karta F PP) je automaticky predĺžené pri uhradení
poplatku na nasledujúci 2 mesačný cyklus a to najneskôr dva týždne pred uplynutím predchádzajúceho 2
mesačného cyklu. V prípade neuhradenia poplatku na nasledujúci 2 mesačný cyklus najneskôr do dvoch týždňov
pred uplynutím predošlého 2 mesačného cyklu je členstvo v klube automaticky ukončené.
Držiteľ „Club ONE / Standard Card“ je oprávnený využívať služby Fitness POWER PLATE s kombináciou
kardio strojov (v trvaní max 1hod /jeden vstup), rovnako je oprávnený po dobu trvania členstva využívať všetky
práva vyplývajúce z členstva v klube, ako aj využívať všetky zľavy na samostatne spoplatňované služby
ponúkané v rámci klubu.
Zároveň člen klubu má v cene karty umožnené využiť 2 x / mesiac pobyt vo Wellness.
Členovi klubu je umožnené 1 x za obdobie 2 mesiacov využiť služby klubu ONE pre ním pozvaného hosťa.
Členovi klubu je poskytnutá zľava vo výške 20% na ostatné služby v rámci klubu ONE.
Člen klubu má možnosť súkromnej rezervácie priestorov Wellness s poplatkom 80€/ 1 hodinu.
KLIENT
Členstvo KLIENT so 6 mesačným cyklom a poplatkom 300 € / 6mes.
Členstvo v rámci „Club ONE / Klient Card“ (biela karta) je automaticky predĺžené pri uhradení poplatku na
nasledujúci 6 mesačný cyklus a to najneskôr dva týždne pred uplynutím predchádzajúceho 6 mesačného cyklu.
V prípade neuhradenia fixného členského poplatku najneskôr dva týždne pred uplynutím predošlého 6
mesačného cyklu je členstvo v klube automaticky ukončené.
Držiteľ „Club ONE / Klient Card“ je oprávnený využívať služby Wellness a Fitness (v trvaní 2hod/ jeden vstup)
v rámci klubu ONE, rovnako je oprávnený po dobu trvania členstva využívať všetky práva vyplývajúce z členstva
v klube, ako aj využívať všetky zľavy na samostatne spoplatňované služby ponúkané v rámci klubu.
Členovi klubu je umožnené 6 x za obdobie 6 mesiacov využiť služby klubu ONE pre ním pozvaného hosťa.
Členovi klubu je poskytnutá zľava vo výške 20% na ostatné služby v rámci klubu ONE.
Člen klubu má možnosť súkromnej rezervácie priestorov Wellness s poplatkom 80€/ 1 hodinu.
VIP
Člen VIP s 12 mesačným cyklom a poplatkom 750€ / 12mes.
Členstvo VIP trvá 12 po sebe nasledujúcich celých kalendárnych mesiacov s automatickým predlžovaním
členstva a končí vždy posledným dňom celého 12. mesiaca. Členstvo VIP sa uplynutím posledného dňa 12.
celého mesiaca automaticky predlžuje o rovnaké obdobie. V prípade, že oznámi klub alebo člen písomne druhej
strane, že nemá záujem na ďalšom trvaní členstva, členstvo zaniká posledným dňom 12. mesiaca.
Členstvo v rámci „Club ONE / VIP Card“ (hnedá karta) je automaticky predĺžené pri uhradení poplatku na
nasledujúci 12 mesačný cyklus a to najneskôr dva týždne pred uplynutím predchádzajúceho 12 mesačného
2 cyklu. V prípade neuhradenia členského poplatku najneskôr dva týždne pred uplynutím predošlého 12
mesačného cyklu je členstvo v klube „Club ONE / VIP Card“ automaticky ukončené.
Držiteľ „Club ONE / VIP Card“ je oprávnený využívať po dobu 12 mesiacov nasledujúce služby :
1. Vstupná diagnostika
2. Kontrolná diagnostika / jeden krát za kvartál
3. Fitness služby
4. Nutričné poradenstvo a vypracovanie tréningového plánu / jeden krát za kvartál
5. Wellness služby
6. 10 polhodinových klasických masáží
7. 1 x / mesiac využiť služby Klubu ONE pre plus hosťa
Držiteľ „Club ONE / VIP Card“ je oprávnený využívať služby Wellness a Fitness (v trvaní 2hod./jeden vstup
denne) v rámci Klubu ONE.
Rovnako je oprávnený po dobu trvania členstva využívať všetky práva vyplývajúce z členstva v klube, ako aj
využívať všetky zľavy na samostatne spoplatňované služby ponúkané v rámci klubu.
Členovi klubu je poskytnutá zľava vo výške 20% na ostatné služby v rámci klubu ONE.
Člen klubu má možnosť súkromnej rezervácie priestorov Wellness s poplatkom 80€/ 1 hodinu.
VIP Family
Člen VIP Family s 12 mesačným cyklom a poplatkom 750€ / 12mes.
Členstvo VIP trvá 12 po sebe nasledujúcich celých kalendárnych mesiacov s automatickým predlžovaním
členstva a končí vždy posledným dňom celého 12. mesiaca. Členstvo VIP sa uplynutím posledného dňa 12.
celého mesiaca automaticky predlžuje o rovnaké obdobie. V prípade, že oznámi klub alebo člen písomne druhej
strane, že nemá záujem na ďalšom trvaní členstva, členstvo zaniká posledným dňom 12. mesiaca.
Členstvo v rámci „Club ONE / VIP Family Card“ (zlatá karta) je automaticky predĺžené pri uhradení poplatku na
nasledujúci 12 mesačný cyklus a to najneskôr dva týždne pred uplynutím predchádzajúceho 12 mesačného
cyklu. V prípade neuhradenia členského poplatku najneskôr dva týždne pred uplynutím predošlého 12
mesačného cyklu je členstvo v klube „Club ONE / VIP Family Card“ automaticky ukončené.
Karta VIP Family bude prenosná a určená maximálne pre 2 dospelých členov rodiny a obaja členovia budú
registrovaní v Klub ONE na základe svojich osobných údajov.
Registrovaný člen karty VIP Family Card je oprávnený po dobu trvania platnosti karty „Club ONE / VIP Family
Card“, využiť služby klubu v rovnakom rozsahu a štruktúre pre plus jedného člena rodiny (dieťa) priestory klubu
denne po dobu 2 hodín/ jeden vstup denne.
Držiteľ „Club ONE / VIP Family Card“ je oprávnený využívať po dobu 12 mesiacov nasledujúce služby:
1. Vstupná diagnostika pre registrovaného člena
2. Kontrolná diagnostika / jeden krát za kvartál – pre registrovaného člena
3. Fitness služby
4. Nutričné poradenstvo a vypracovanie tréningového plánu / jeden krát za kvartál – pre registr. člena
5. Wellness služby
6. 10 polhodinových klasických masáží pre registrovaného člena
7. 1 x / mesiac využiť služby Clubu ONE pre ostatných členov rodiny
Držiteľ „Club ONE / VIP Family Card“ je oprávnený využívať služby Wellness a Fitness (v trvaní 3hod./jeden
vstup) v rámci klubu ONE.
Rovnako je oprávnený po dobu trvania členstva využívať všetky práva vyplývajúce z členstva v klube, ako aj
využívať všetky zľavy na samostatne spoplatňované služby ponúkané v rámci klubu.
VIP Family Card je možné použiť v klube ONE 1 x denne.
Členovi klubu je poskytnutá zľava vo výške 20% na ostatné služby v rámci klubu ONE.
Člen klubu má možnosť súkromnej rezervácie priestorov Wellness s poplatkom 80€/ 1 hodinu.
BUSINESS
Člen BUSINESS CARD so 6 mesačným cyklom a poplatkom 1500 € / 6mes.
Členstvo BUSINESS trvá 6 po sebe nasledujúcich celých kalendárnych mesiacov s automatickým predlžovaním
členstva a končí vždy posledným dňom celého 6. mesiaca. Členstvo BUSINESS sa uplynutím posledného dňa 6.
celého mesiaca automaticky predlžuje o rovnaké obdobie. V prípade, že oznámi klub alebo člen písomne druhej
strane, že nemá záujem na ďalšom trvaní členstva, členstvo zaniká posledným dňom 6. mesiaca.
Business card je určená maximálne pre 5 členov, ktorých urči osoba, kupujúca členstvo v klube ONE a budú
registrovaní v Club ONE podľa svojich osobných údajov.
3 Členstvo v rámci „Club ONE / BUSINESS Card“ (strieborná karta) je automaticky predĺžené pri uhradení
poplatku na nasledujúci 6 mesačný cyklus a to najneskôr dva týždne pred uplynutím predchádzajúceho 6
mesačného cyklu. V prípade neuhradenia členského poplatku najneskôr dva týždne pred uplynutím predošlého 6
mesačného cyklu je členstvo v klube „Club ONE / BUSINESS CARD“ automaticky ukončené.
Držiteľ „Club ONE / Business Card“ je oprávnený využívať služby Wellness a Fitness (v trvaní 3hod./jeden
vstup) v rámci klubu ONE, rovnako je oprávnený po dobu trvania členstva využívať všetky práva vyplývajúce
z členstva v klube, ako aj využívať všetky zľavy na samostatne spoplatňované služby ponúkané v rámci klubu.
Business Card môžu súčasne v jednom časovom rozpätí využiť maximálne 2 klienti registrovaní na danej karte.
Business Card je možné použiť v Club ONE 1 x denne.
1 x mesiac Club ONE umožňuje využiť skupinový vstup pre všetkých piatich oprávnených členov Business Card
po dobu 3 hodín, a to bez poplatku za prenájom priestorov Wellness.
Členovi klubu je poskytnutá zľava vo výške 20% na ostatné služby v rámci Klubu ONE.
Člen klubu má možnosť súkromnej rezervácie priestorov Wellness s poplatkom 80€/ 1 hodinu.
JEDNORAZOVÉ VSTUPY
„Klub ONE“ umožňuje potenciálnym klientom využiť možnosť jednorazového vstupu a využitia služieb formou
jednorazového vstupu vo výške 24€ ako Hosť klubu .
V cene vstupu hosť môže využiť ponúkané služby :
1. Fitness služby, tzn. využitie priestorov Fitness na cvičenie na kardio strojoch a posilňovacích strojoch
2. Wellness služby, tzn. využitie priestorov Wellness na relaxáciu, využitie priestorov sáun, kneippovho
kúpeľa a oddychových miestností
Zároveň je hosťovi umožnené využiť doplnkové služby „Club ONE“ v priestoroch Beauty – kozmetika,
kaderníctvo, pedikúra, manikúra, masáže, ktoré sú spoplatnené v plnej výške podľa platného cenníka.
3. Možnosti registrácie „Club ONE“
Priama Registrácia
Budúci člen klubu informácie potrebné na registráciu nového člena klubu vyplní v priestoroch „Club ONE“.
Po vyplnení a potvrdení podkladov potrebných na registráciu v závislosti od typu členstva:
1. Registračný formulár
2. Všeobecné obchodné podmienky členstva „Club ONE“
Nový člen „Club ONE“ dostane identifikačnú klubovú kartu so špecifickým číslom, ktorá mu umožňuje:
1. vstup do „Club ONE“
2. po dobu trvania členstva využívať všetky služby vyplývajúce z konkrétneho typu členstva v klube,
3. po dobu trvania členstva využívať všetky práva vyplývajúce z členstva v klube, ako aj využívať všetky
zľavy na samostatne spoplatňované služby ponúkané v rámci klubu.
4. uskutočňovať online rezervácie
Členstvo nového člena „Club ONE“ sa stáva aktívnym hneď po vyplatení fixného jednorazového aktivačného
poplatku a príslušného poplatku v závislosti od typu členstva.
Individuálna Registrácia
Registrácia z akéhokoľvek miesta s internetovým pripojením.
Po vyplnení a potvrdení registračného formuláru v závislosti od typu členstva, má potenciálny člen „Club ONE“
možnosť prístupu na rezervačný systém, kde môže uskutočniť prvú rezerváciu.
V rámci prvej návštevy „Club ONE“ musí následne potvrdiť túto registráciu podpisom Všeobecných obchodných
podmienok členstva „Club ONE“
Následne nový člen „Club ONE“ dostane identifikačnú klubovú kartu so špecifickým číslom, ktorá mu umožňuje:
1. vstup do „Club ONE“
2. po dobu trvania členstva využívať všetky služby vyplývajúce z konkrétneho typu členstva v klube,
3. po dobu trvania členstva využívať všetky práva vyplývajúce z členstva v klube, ako aj využívať všetky
zľavy na samostatne spoplatňované služby ponúkané v rámci klubu.
4. uskutočňovať online rezervácie
4 Členstvo nového člena „Klub ONE“ sa stáva aktívnym ihneď po vyplatení fixného jednorazového aktivačného
poplatku a príslušného poplatku v závislosti od typu členstva.
4. Klubová Karta „Club ONE“
Dokladom o členstve „Club ONE“ je klubová karta so špecifickým identifikačným číslom prideleným konkrétnemu
členovi klubu.
Karta CLUB ONE – Standard, Klient, VIP je neprenosná, karta VIP Family a karta Business je prenosná podľa
presných pravidiel klubu, a jej držiteľ je povinný ju chrániť pred poškodením, zneužitím a v prípade ukončenia
členstva ju klubu vrátiť.
5. Povinnosti Člena „Club ONE“
- dodržiavať Všeobecné obchodné podmienky členstva v „Club ONE“
- klubové pravidlá zariadenia a interné predpisy zariadenia týkajúce sa členstva
- správať sa k ostatným členom korektne a ohľaduplne
- dodržiavať poriadok a nerušiť pokojný chod zariadenia
- narábať šetrne so zariadením, ktoré člen používa
- rešpektovať pokyny vedenia klubu a personálu, trénerov atď.
- pravidelne a včas uhrádzať poplatky súvisiace s typom členstva
- uhrádzať ceny za služby, prípadne tovar, ktorý nie je súčasťou jeho typu členstva, a to podľa cenníka platného v
dobe poskytnutia služby
- v prípade nevyužívania členstva počas dohodnutej doby nie je možné požadovať vrátenie poplatku ani jeho
časti späť
- klient je povinný uhradiť všetku škodu spôsobenú na majetku alebo zariadeniach prevádzkovaných Klubom ONE
6. Prevádzková doba zariadenia
Zariadenie je pre členov v prevádzke denne, počas štátnych sviatkov bude klient v dostatočnom časovom
predstihu oboznámený s prevádzkovou dobou.
Klub si vyhradzuje právo na prerušenie prevádzky, resp. skrátenie prevádzkovej doby v odôvodnených
prípadoch.
7. Ostatné Dohody
Člen podpisom týchto Všeobecných obchodných podmienok (VOP) prehlasuje, že sa rekondičných a relaxačných
aktivít v zariadení „Club ONE“ zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť - je zdravý a telesne i duševne schopný
aktivity absolvovať.
Rovnako člen klubu „Club ONE“ podpisom týchto VOP prehlasuje, že pred každým cvičením zhodnotí svoj
aktuálny zdravotný stav a tomuto prispôsobí záťaž pri absolvovaní svojich rekondičných a relaxačných aktivít
v zariadení „Club ONE“.
Člen súhlasí so zasielaním informácií o chode a novinkách v zariadení na svoju e-mailovú adresu. Rovnako člen
klubu „Club ONE“ berie na vedomie, že v prípade svojho nezáujmu o oficiálne správy a zmeny v prevádzkových
podmienkach zaslaných e-mailom, alebo formou v zariadení vyvesených tlačovín, nie sú dotknuté jeho povinnosti
z nich vyplývajúce.
Klub sa zaväzuje k nakladaniu so všetkými osobnými údajmi člena klubu tak, ako sú chránené zákonom
č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov a člen klubu svojim podpisom rovnako poskytuje klubu „Club ONE“
súhlas so spracovaním týchto údajov.
Neplatnosť akejkoľvek časti týchto VOP, alebo jej obsahová neúplnosť nespôsobí neplatnosť VOP ako celku.
V prípade, že sa niektoré ustanovenie týchto VOP stane po uzavretí neúčinným, zostávajú ostatné ustanovenia
účinné.
Prevádzkovateľ „Clubu ONE“ si vyhradzuje právo zrušiť členstvo bez nároku na vrátenie členského v prípade
nedodržiavania Všeobecných obchodných podmienok, resp. nevhodného správania sa.
Člen klubu rovnako súhlasí aby jeho fotografia bola uvedená v rámci osobnej karty člena klubu za účelom jeho
identifikácie na vstupe do Relax Centra.
5 „Club ONE“ si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom o
zmenách je povinná informovať klientov bezodkladne formou ich zverejnenia na internetovej stránke klubu
www.wellnesone.sk ako aj v samotnom zariadení klubu „Club ONE“ s uvedením dátumu, od ktorého nadobudnú
platnosť a účinnosť.
Nadobudnutím platnosti nových alebo zmenených VOP zaniknú s okamžitou platnosťou všetky predchádzajúce
VOP. Na základe týchto VOP je „Club ONE“ oprávnený vydávať a aktualizovať Cenník služieb zariadení.
Pre platnosť, účinnosť, dopĺňanie, zmeny a úplnú aktualizáciu Cenníka platia primerané ustanovenia o zmenách
VOP.
Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 1.11.2011.
V Košiciach 1.10.2011 za spoločnosť Euro invest limited SK, s.r.o
Ing. Gabriel Kulik
Konateľ
6 
Download

Všeobecné obchodné podmienky Klubu One.