Prehľad dôležitých zmien vyplývajúcich z nového zákona č. 102/2014 Z. z.
a súčasných noviel zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka
(účinných v plnom rozsahu od 13.6.2014):
I. Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb
na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho – vo vzťahu k spotrebiteľom (kupujúcim – fyzickým osobám), pri
kúpe tovaru cez e-shop (prípadnou inou formou uzatvorenia „zmluvy na diaľku“ – napr. cez
objednávku e-mailom, telefonicky):
 Zákon stanovuje, aké informácie má predávajúci oznámiť spotrebiteľovi ešte pred
uzatvorením zmluvy alebo, ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa,
pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku. Medzi ne patria najmä údaje o
predávajúcom, tovare, cene za tovar, poplatkoch, platobných podmienkach, dodacích
podmienkach, reklamačných podmienkach, práve na odstúpenie, atď. (*Podrobný
zoznam informácií je uvedený nižšie na konci dokumentu.) Tieto informácie sú obvykle
zahrnuté v obchodných podmienkach zverejnených na internetovej stránke e-shopu,
ktoré sú súčasťou kúpnej zmluvy, alebo musia byť poskytnuté spôsobom primeraným
použitému prostriedku komunikácie (e-mailom,...), vrátane možnosti uloženia / stiahnutia
informácií z internetovej stránky (napr. ako pdf). Dôkazné bremeno splnenia
informačných povinností znáša predávajúci.
 Predávajúci musí zabezpečiť, aby spotrebiteľ výslovne potvrdil, že bol oboznámený s
tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu, a to napríklad kliknutím na
tlačidlo „objednávka s povinnosťou platby“ - spotrebiteľ musí byť jasne a vedome
informovaný, že za tovar bude platiť. Ak bude spotrebiteľ uvedený do omylu pri cene
alebo spôsobe výpočtu celkovej ceny, nemusí za tovar zaplatiť vôbec.
 Na internetovej stránke predávajúceho musia byť najneskôr v okamihu začatia
vytvárania objednávky uvedené jasné a čitateľné informácie o prípadných obmedzeniach
dodávky tovaru, ako aj informácie o spôsobe platby.
 Predávajúci je povinný bezodkladne po uzavretí zmluvy, najneskôr spolu s dodaním
tovaru, poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy „na trvanlivom nosiči“;
potvrdenie musí obsahovať všetky informácie, ktoré má predávajúci oznámiť
spotrebiteľovi ešte pred uzatvorením zmluvy, ak ich neposkytol na trvanlivom nosiči už
pred uzavretím zmluvy. V praxi to znamená, že musí byť možnosť uloženia / stiahnutia
potvrdenia o uzavretí zmluvy (objednávky) z internetovej stránky (napr. ako pdf) alebo je
takéto potvrdenie zaslané spotrebiteľovi priamo e-mailom; nemusí byť nutne listinná
forma. Rovnakým spôsobom je potrebné poskytnúť aj poučenie o práve na odstúpenie
od zmluvy a formulár na odstúpenie od zmluvy (k tomu pozri ďalej).
 Podľa nového zákona je spotrebiteľ oprávnený aj bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy
do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (doteraz to bolo 7 pracovných dní), pričom stačí
odoslať oznámenie o odstúpení e-mailom v posledný deň lehoty. Táto lehota sa môže
predĺžiť až o 12 mesiacov, pokiaľ prevádzkovateľ vopred riadne neinformuje spotrebiteľa
o práve odstúpiť od zmluvy.
 Predávajúci je povinný zverejniť na svojej internetovej stránke resp. inak spotrebiteľovi
poskytnúť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorého znenie je určené v prílohe zákona.
Tento formulár môže (ale nemusí) spotrebiteľ využiť pri uplatnení svojho práva a odoslať
ho predávajúcemu poštou, e-mailom či iným spôsobom. Ak predávajúci na svojej
internetovej stránke umožňuje, aby spotrebiteľ odstúpil od zmluvy použitím na to určenej
osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď
1
po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom
nosiči (napr. uloženia / stiahnutia potvrdenia ako pdf a pod.).
 Prípady, kedy v súlade so zákonom spotrebiteľ nemôže od zmluvy odstúpiť, je potrebné
uviesť priamo aj v zmluve / obchodných podmienkach. Tie sa ale pravdepodobne
Kanluxu netýkajú (napr. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek
spotrebiteľa, predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z
dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po
dodaní porušený).
 Po odstúpení spotrebiteľ musí vrátiť tovar do 14 dní od oznámenia odstúpenia, pričom
stačí, ak je tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred prevzatím tovaru.
 V prípade odstúpenia od zmluvy má spotrebiteľ právo na vrátenie všetkých platieb, ktoré
od neho predávajúci prijal, teda vrátane nákladov na dopravu (pri dodaní tovaru), a to
rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, resp. podľa vzájomnej
dohody. Spotrebiteľ však znáša náklady na doručenie vráteného tovaru predávajúcemu,
pokiaľ bol o tomto vopred riadne informovaný resp. pokiaľ sa nedohodnú inak (ak by
v zmluve / obchodných podmienkach nebolo výslovne uvedené, že náklady na vrátenie
tovaru hradí spotrebiteľ, znáša ich predávajúci). Predávajúci nie je povinný uhradiť
spotrebiteľovi vyššie uvedené platby pred tým, ako mu je tovar vrátený alebo aspoň ako
mu spotrebiteľ preukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný
uhradiť dodatočné náklady dodania tovaru, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob
doručenia ako je najlacnejší bežný spôsobom doručenia ponúkaný predávajúcim.
 V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou
hodnotou, zodpovedá za toto zníženie, ak to bolo spôsobené v dôsledku zaobchádzania,
ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 Uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nesmie mať za následok vznik ďalších
nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa ako tie, ktoré predpokladá zákon (za
splnenia informačných povinností predávajúceho).
II. Zmeny v zákona o ochrane spotrebiteľa (250/2007 Z. z.) - vo vzťahu k spotrebiteľom
(kupujúcim – fyzickým osobám), vo všeobecnosti:
 Zavádzajú sa nové informačné povinnosti pre predávajúceho a to jednak pokiaľ ide o
možnosti prepravy alebo dodania tovaru (nový §4a ods. 6 zákona) ako aj pokiaľ ide o
informácie, ktoré musí predávajúci jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť
spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy resp. predtým ako spotrebiteľ odošle objednávku –
tie v zásade zodpovedajú informačným povinnostiam podľa vyššie uvedeného
osobitného zákona č. 102/2014 Z. z. (tam sú podrobnejšie vzhľadom na povahu
uzatvárania zmlúv).
 Spotrebiteľ nie je povinný zaplatiť cenu tovaru alebo akékoľvek iné poplatky či náklady,
ak s nimi vopred nevyslovil súhlas pred uzavretím zmluvy alebo pred odoslaním
objednávky; dôkazné bremeno o udelení súhlasu znáša predávajúci.
III. Zmeny v Občianskom zákonníku (40/1964 Zb.) - vo vzťahu k spotrebiteľom (kupujúcim –
fyzickým osobám), vo všeobecnosti:
 Nie je možné požadovať od spotrebiteľa uhradenie plnení, o ktorých spotrebiteľ nebol
pred uzavretím zmluvy preukázateľne informovaný resp. ktorých úhrada nebola
upravená v zmluve.
2
 Ak sa účastníci nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu
bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Ak predávajúci nesplní svoj
záväzok dodať vec v uvedenej lehote a nedodá vec ani v dodatočnej primeranej lehote
poskytnutej mu kupujúcim, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť a predávajúci je
povinný bezodkladne vrátiť kupujúcemu všetky plnenia prijaté na základe zmluvy.
 Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil spotrebiteľ záujem a ktoré sa zhodujú s
popisom poskytnutým dodávateľom (čiže ak má tovar vady), náklady na jeho vrátenie a
dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky kupujúcim účelne vynaložené
náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci. (už zohľadnené v Reklamačnom poriadku)
______________
*Predávajúci je povinný oznámiť spotrebiteľovi pred uzatvorením zmluvy uzavretej na diaľku
(cez e-shop, e-mail a pod.) / pred odoslaním objednávky:
 hlavné vlastnosti tovaru v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie
a tovaru,
 obchodné meno, sídlo a kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail,...) predávajúceho,
 adresu, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo
iný podnet, ak sa táto adresa líši od sídla,
 celkovú cenu tovaru vrátane DPH a prípadných iných daní, ako aj náklady na
dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky (ak predávajúci neinformuje
riadne spotrebiteľa o takýchto nákladoch alebo poplatkoch, spotrebiteľ nie je povinný
ich uhradiť),
 platobné a dodacie podmienky, vrátane dodacej lehoty,
 informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií (už zohľadnené v
Reklamačnom poriadku), sťažností a podnetov spotrebiteľov,
 informácie o práve odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní, podmienkach, lehote
a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň
poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 k zákonu
(už zohľadnené v Poučení o práve na odstúpenie),
 informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na
vrátenie tovaru predávajúcemu, okrem ak by predávajúci súhlasil, že ich bude znášať
sám (už zohľadnené v Poučení o práve na odstúpenie),
 informácie o nemožnosti odstúpenia od zmluvy v konkrétnych prípadoch,
 poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa Občianskeho
zákonníka (už zohľadnené v Reklamačnom poriadku),
 informáciu o existencii a podrobnostiach prípadnej záruky poskytovanej výrobcom
alebo predávajúcim nad rámec zákona,
 informáciu o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú
zábezpeku a o podmienkach, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,
 informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou
prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal
tento systém využívať.
3
Download

informácie o nových predpisoch