Obsah
Úvodný príhovor ............................................................ 2
Základné údaje o organizácii ......................................... 3
Vznik a poslanie ............................................................. 4
Ľudia v organizácii ......................................................... 5
Hlavná činnosť ............................................................... 6
Pravidelné akcie ............................................................. 11
Nové akcie ..................................................................... 22
Svedectvá ....................................................................... 26
Podpora centra ........................................................ ...... 30
1
Úvodný príhovor
„Myslím si, že je dobré občas sa
pozastaviť a poohliadnuť za seba.
Vidieť, čo sa udialo, a čo sme
spoločne prežili. Inak sa náš život
stáva
naháňaním
sa
a
stálou
povinnosťou. Pohľad za seba vedie k objaveniu toho, čo sa
podarilo, a toho, na čom sme mohli mať účasť. Tak sa v našom
živote objavuje radosť. Často až takto môžeme zistiť, akí sme
vlastne bohatí. Toto zistenie nás vedie ku vďačnosti. Aj táto
výročná správa, ktorú máme pred sebou, nech je oslavou
prežitého. Nech je vďačnosťou všetkým, ktorí to spolu s nami
mohli zažiť ako i tým, ktorí nám to akýmkoľvek príspevkom
zažiť pomohli. Vďaka, že takto spoločne môžeme byť dnes opäť
viac otvorení, komunikatívni, zodpovední, ochotní pomôcť,
jednoducho byť zrelší a nádhernejší. Stále viac takí, akými nás
chce mať Boh. Čas, ktorý sme takto investovali do mladých, je
investíciou do našej budúcnosti. Poďme sa teda pozrieť na
jeho plody a ešte raz vďaka za všetko každému jednému z
vás.“
o. Andrej Darmo, Th.D.
riaditeľ
2
Základné údaje o organizácii
Sekcia pre mládež Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstva
v Banskej Bystrici
Právna forma: cirkevná organizácia
IČO: 35 989 441
DIČ: 202 147 9636
Zakladatelia: biskup Mons. Rudolf Baláž
Bankové spojenie: Tatra Banka a. s.
Číslo účtu: 262 009 8343/1100
IBAN SK33 1100 0000 0026 2077 9181
BIC (SWIFT) TATRSKBX
Adresa: Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica
Kontakty:
[email protected]
[email protected]
www.dcmmajak.sk
3
Vznik a poslanie
Sekcia pre mládež vznikla v dôsledku realizácie projektu
Pastorácie mládeže na Slovensku, schváleného v roku 1998
Konferenciou biskupov Slovenska. Jej súčasťou je Diecézne
centrum mládeže so sídlom v Španej Doline.
Podstatou Diecézneho centra mládeže je Božia láska, ktorá
chce stretnúť mladého človeka na križovatke jeho života a
pomôcť mu stretnúť Krista, ktorý je slovom o Bohu,
rozhodnúť sa pre neho a nasledovať ho.
DCM je centrom života mládeže banskobystrickej diecézy a
miestom života komunity dobrovoľníkov spolu s dvomi
kňazmi. Spoločne vytvárajú príležitosť pre prijatie mladého
človeka rôznej vekovej skupiny, ktorý sem môže kedykoľvek
prísť. Pravidelne tu prebieha program zameraný na pastoračnú
starostlivosť o mladých, ako aj uspokojenie potrieb mladých
v oblasti
záujmového
vzdelávania
výchovnými, vzdelávacími,
svojimi
záujmovými,
formačnými,
rekreačnými
a športovými aktivitami.
Cieľom DCM je pomáhať mladému človeku plnohodnotne
prežívať svoj život v láske a zodpovednosti voči sebe a iným
v duchu kresťanských ideí.
4
Ľudia v organizácii
Tím Sekcie pre mládež:
Andrej Darmo, Th.D. – riaditeľ,
štatutár
Mgr. Peter Sekereš (do 30. 6. 2012)
Mgr. Juraj Karcol – kaplán v DCM
(od 1. 7. 2012)
Bc. Eva Synaková - ekonómka
Katarína Kösegiová – koordinátorka
Mgr. Marcela Chromeková – koordinátorka (do 31. 8. 2012)
Paula Hrončeková – absolventská prax (od 1. 9. 2012)
Tím dobrovoľníkov:
Mgr. Katarína Cigániková
(do 31. 8. 2012)
Mgr. Jana Antalová
Mgr. Juraj Badáni
Mgr. Petra Heretová
(od 1. 8. 2012)
Bc. Barbora Polomská (od 1. 8. 2012)
Mgr. Michaela Kičurová (od 1. 8. 2012)
Ján Ľupták (od 1. 8. 2012)
Mgr. Jana Macková
5
Hlavná činnosť
Centrum prijatia
je naša služba pre všetkých mladých, ktorí do DCM
prichádzajú, aby zažili spoločenstvo. Tento čas je naplnený
modlitbou, prácou, radosťou z hier, svätých omší, rôznych
diskusií či z prechádzok v prírode.
V roku 2012 navštívilo DCM 2359 ľudí.
Matka krásneho prijatia
víta od 30.6.2012 všetkých mladých, ktorí prichádzajú do
centra. Sochu posvätil kaplán Peter Sekereš, ktorý pôsobil
v centre v rokoch 2009-2012. Inštaloval ju riaditeľ DCM o.
Andrej Darmo počas podujatia
s názvom Festival krásy. Socha je
umiestnená nad schodiskom pri
hlavnom
vchode
do
centra.
Pochádza z dielne hnutia Focolare
v talianskom mestečku Lopiano.
Plastika Panny Márie, matky, má otvorenú náruč a je celá
bielej farby. Symbolizuje neustále prijatie a tomuto skutku
lásky nás aj učí.
6
Animátorská škola
je vzdelávací program, ktorý pozostáva z piatich vzdelávacích
tém akreditovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a
športu SR: manažment, psychológia, pedagogika voľného času
a didaktika, etika, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a
troch
vzdelávacích
tém
certifikovaných
Konferenciou
biskupov Slovenska (KBS): základy teológie, praktická
teológia,
sociológia
Spoluorganizátorom
a
AŠ
sociálna
na
náuka
Slovensku
je
Cirkvi.
Združenie
kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM).
V roku 2012 ukončilo AŠ 11 animátorov. Do prvého ročníka
AŠ 2012/2014 nastúpilo 21 animátorov a v druhom ročníku
AŠ 2011/2013 pokračovalo v štúdiu 30 animátorov.
Cieľom dvojročnej formácie na AŠ je sformovať mladého
človeka
človeka
slúžiť,
na
zrelého
schopného
neostať
pasívnym
pozorovateľom
vo
svojom
ale
okolí,
vedieť odovzdávať vo
svojej farnosti to, čo sám prijal prostredníctvom prednášok,
katechéz, zažitia spoločenstva, spoločnej a osobnej modlitby,
7
rozhovorov
a svätých
spovedí
a účasťou
na spoločných
aktivitách a hrách.
Kvetný víkend 2012
je diecézne stretnutie mládeže Banskobystrickej diecézy.
Program začal piatok popoludní 30. marca 2012 v Banskej
Bystrici už po 12.-krát. Vyvrcholil slávením tradičnej svätej
omše Kvetnej nedele 1. apríla 2012 o 10. hodine, na ktorej bol
hlavným celebrantom J. Em. Jozef kardinál Tomko vo
Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v historickom
centre mesta.
8
Spoločným privítaním účastníkov bola piatková večerná
bohoslužba, ktorú o 18.00
hod. vo Farskom kostole
slúžil
diecézny
administrátor
Marián
S
Mons.
Bublinec.
administrátorom
Banskobystrickej diecézy sa mladí stretli aj v sobotný večer od
20.00 hod. na modlitebnej vigílii, na ktorej im Mons. Bublinec
odpovedal na otázky týkajúce sa ich života a prežívania viery.
Súčasťou vigílie bola modlitba chvál, ktorú viedla známa
kapela Lámačské chvály
z
Bratislavy.
Nezaregistrovanej
verejnosti
organizátori
sprístupnili aj vystúpenie
tanečného divadla Atak
s názvom
koNIEc
v
sobotu 31. marca v telocvični SPŠ J. Murgaša o 17.00 hod.
Katechézy a workshopy boli rozdielne zamerané vzhľadom na
vek. Katechézu pre mladých do 20 rokov mal o. Martin
Ďuračka - duchovný správca UPC v Banskej Bystrici.
Katechézu pre mladých nad 20 rokov viedol o. Ján Kuneš -
9
farský administrátor vo farnosti Donovaly. Téma katechéz
vychádzala z motta Svetových dní mládeže: „Ustavične sa
radujte v Pánovi“ (Flp 4, 4).
Na Kvetnom víkende 2012 sa zúčastnilo spolu viac ako 500
mladých, z toho 30 dobrovoľníkov a 60 animátorov.
10
Pravidelné akcie
Rada laikov a kňazov
Cieľom je tvoriť a realizovať víziu pastorácie mládeže
v diecéze na základe analýzy jej stavu a potrieb. Členovia
Rady sa stretávali štvrťročne na zasadnutiach, na ktorých
zhodnocovali aktivity pre mladých vo svojich farnostiach
a zároveň plánovali organizáciu a realizáciu podujatí na
celoslovenskej diecéznej i farskej úrovni.
Radu laikov a kňazov Banskobystrickej diecézy za rok 2012
tvorili:
Banská Bystrica - mesto
Kňaz pre mládež: Juraj Karcol
Zástupca: Adriana
Litviaková, Pavel Legíň
Banská Bystrica katedrála
Kňaz pre mládež: Peter
Staroštík
Zástupca: Juliana Pavúková
Banská Štiavnica
Kňaz pre mládež: Dušan Horváth
11
Zátupca: Daniela Halajová
Bojnice
Zástupca: Katarína Gúberová, Petronela Šovčíková
Detva
Kňaz pre mládež: Peter Repiský
Zástupca: Barbora Chamulová, Lucia Gondášová
Turčianske Teplice
Kňaz pre mládež: Štefan Hýrošš
Zástupca: Veronika Ťahúňová, Monika Kulášová
Krupina
Kňaz pre mládež: Michal Baláž
Zástupca: Alžbeta Sádecká
Levice
Kňaz pre mládež: Vladimír Šimúnek
Zástupca: Marek Dobrovodský
Nová Baňa
Kňaz pre mládež: Peter Ondrík
Zástupca: Viktória Polcová
Partizánske
Zástupca: Janka Balážková
Prievidza
Zástupca: Filip Krajč
Slovenská Ľupča
Kňaz pre mládež: Jozef Kuneš
12
Zástupca: Mária Vaníková
Veľký Krtíš
Kňaz pre mládež: Dominik Markoš
Zástupca: Timea Husárová, Ivana Chrapková
Zvolen
Kňaz pre mládež: Marián Gregor
Zástupca: Lucia Kúkoľová, Veronika Rečková
Žiar nad Hronom
Kňaz pre mládež: Roman Stieranka
Zástupca: Marko Žbirka
Šahy
Zátupca: Viktória Horníčeková, Soňa Horníčeková
UPC Banská Bystrica
Kňaz: Martin Ďuračka
Zástupca: Michaela Sládkayová
Katolícke gymnázium v Banskej Bystrici
Kňaz: Boris Brutovský
Zástupca: Marek Krajč
13
Misijný tím
Misijný tím tvorí skupina
mladých ľudí, ktorí
sa
spoločne modlia za jednotu
medzi
ľudí
členmi, za mladých
v diecéze,
za
pripravované akcie v rámci
organizácie i celej diecézy. Toto spoločenstvo funguje v našej
diecéze už 10 rokov. Do tejto služby jeho členovia vkladajú
svoje sily, čas, svoje dary a schopnosti, ale aj slabosti, a to s
jedným
cieľom:
aby si ich Boh
použil
na
svoju
slávu, aby mohli
svedčiť o tom, že
rozhodnutie
žiť
naplno s Ním, je to
najlepšie rozhodnutie, ktoré môže človek urobiť.
Modlitba Misijného tímu má charakter evanjelizácií v rámci
celej diecézy, kde pripravujú modlitbové stretnutia pre
birmovancov, rôzne iné aktivity, scénky, svedectvá a sú
pripravení byť nápomocní mladým ľuďom, ktorí pracujú
s mládežou vo svojich farnostiach.
14
Výjazdy tímu:
•
21.10 – 22.10. 2011 - Brusno
•
2.3. – 4.3. 2012 - Močiar
•
23.3. – 25.3. 2012 - Močiar
•
30.3. – 1.4. 2012 - Kvetný víkend
•
5.5. 2012 - Osušie
•
15.6. – 16.6. 2012 - Valaská
•
22.6. 2012 - jednodňová evanjelizácia pre Základnú
školu v Žiari nad Hronom
•
17.7. – 19.7. 2012 - Sklabiná
•
5.8. – 9.8. 2012 - Pečenice
•
24.8. – 26.8. 2012 - Pečenice
•
30.8. – 2.9. 2012 - Tajomstvo, DCM Špania Dolina
Diecézny ples
sa konal v roku 2012 v Banskej Bystrici na Gymnáziu Andreja
Sládkoviča. Heslo plesu znelo: „Zabavme sa v srdci diecézy“.
Zúčastnilo sa na ňom 240 mladých ľudí.
15
Program sa začal slávením svätej omše vo
Farskom
kostole
Nanebovzatia
Panny
Márie. O tanečný a kultúrny program sa
postarala kapela Pohoda (Jeno´s Brothers).
Zaujímavosťou plesu bolo, že koláče
priniesli samotní účastníci, ktorí sa týmto
spôsobom zapojili aj do súťaže o najlepší
koláč. Okrem výborného jedla a zábavy nechýbala ani
tombola.
Diecézny futsalový turnaj
sa konal 18.2.2012 v telocvični Katolíckeho gymnázia Štefana
Moysesa v Banskej Bystrici.
Turnaja sa zúčastnilo 12
mužstiev
Banská
z dekanátov
Bystrica
Katedrála,
Bystrica
–
Banská
–
Mesto,
Detva, Krupina, Nová
Baňa,
Prievidza,
Slovenská Ľupča, Žiar
nad Hronom, Banská Štiavnica, Šahy, Turčianske Teplice a
Zvolen. Turnaj sa začal sv. omšou v kaplnke gymnázia, ktorú
celebroval o. Peter Sekereš, kaplán z DCM na Španej Doline.
16
Víťazom sa stal dekanát Krupina, na druhom mieste skončilo
mužstvo dekanátu Banská Bystrica – Katedrála a na treťom
mieste družstvo žiarskeho dekanátu. Víťazné družstvo
reprezentovalo
našu
diecézu
na
celoslovenskom
mládežníckom futsalovom turnaji o pohár predsedu KBS.
Hádajte, kto vyhral? Prvé miesto patrilo diecéze Banská
Bystrica.
Veľká noc
sa oslavovala v dňoch od 5. do 9. apríla 2012 v Diecéznom
centre mládeže. Bolo otvorené pre tých, ktorí chceli stráviť
sviatky v atmosfére modlitby a spoločenstva. Spoločne sme sa
pripravovali a slávili liturgiu veľkonočného trojdnia. Viac ako
40 mladých sa aktívne zapájalo nielen do liturgie, ale pomohli
i s prípravou jedál a výzdoby. Niektorí z mladých sa zúčastnili
aj spievaných ranných chvál v Katedrále sv. Františka
Xaverského v Banskej Bystrici. Doobedňajšie stretnutie malo
duchovný charakter. Kňazi centra sa prihovárali mladým
prostredníctvom
katechéz.
Vyvrcholením
slávenia
bola
veľkonočná vigília so sprievodom a slávnostná svätá omša na
Veľkonočnú nedeľu. Tohtoročná Veľká noc sa neobišla ani
bez oblievania. Zaujímavosťou bolo, že najprv oblievali
dievčatá, až potom chalani.
17
Sústredenia zo spirituality
sú súčasťou študijného programu na Katolíckej univerzite
v Ružomberku pre študentov 1. a 2. ročníka bakalárskeho
stupňa. Ich cieľom je ľudská, duchovná, spoločenská a
kultúrna formácia. Priebeh zabezpečujú kapláni Univerzitného
pastoračného centra v Ružomberku, prípadne kňazi pôsobiaci
v DCM. Program začína v utorok večer a končí v piatok
obedom. Tvoria ho spoločné prednášky a diskusie spojené
s prácou v skupinkách, rozhovory so zaujímavými hosťami,
aktivity zamerané na budovanie spoločenstva.
DCM počas Sústredení zo spirituality poskytuje študentom
svoje priestory, zabezpečuje im stravu a čiastočne sa tímaci
zapájajú aj do programu hovorením svojich osobných
svedectiev. Za rok 2012 sa uskutočnilo spolu sedem sústredení
zo
spirituality.
18
Festival krásy
je trojdňový festival o kráse v umení, o nachádzaní krásy
stvorenstva a Stvoriteľa. Cieľom
festivalu
je
priblížiť
mladému
človeku Boha cez rôzne druhy
umenia, prehĺbiť svoj vzťah k Bohu
netradičným
spôsobom,
objaviť
krásu v sebe a okolo seba. Mottom
bolo:
„Čo
je
mojím
oknom
k Bohu?“ Symbolom bolo okno.
Hlavné druhy umenia, ktorým sa pozvaní umelci venovali,
boli
tieto
štyri:
divadlo,
film,
ikona
a vitráž.
Súčasťou festivalu bolo zažitie spoločenstva, prednášky a
dialógy s odborníkmi na jednotlivé druhy umenia, spojené aj s
praktickými ukážkami a tvorbou samotných diel, zábava,
dobré jedlo, ale i pokrm pre dušu – sväté omše, spoločné
modlitby a adorácie. Festivalu krásy sa zúčastnilo 45 ľudí.
Objav svoje dary
je akcia zahrňujúca brigády v troch turnusoch počas letných
prázdnin. Zúčastnilo sa ich spolu približne 90 účastníkov.
Mladí boli pozvaní do pomoci pri konkrétnych prácach, napr.
19
príprava dreva na zimu (pílenie, kálanie, nosenie, ukladanie),
maľovanie miestností (jedáleň, kuchyňa, izby tímakov,
vonkajšia budova, vonkajší múr, obvodový múr centra),
upratovanie po maľovaní a rôzne iné práce v centre i okolo
neho.
Popri práci bol vytvorený priestor aj na prechádzky a túry.
Každý tretí deň si mladí mohli vypočuť katechézy na rôzne
zaujímavé témy (Božia láska; Boh – Otec; falošné predstavy
o Bohu; keď som slabý, vtedy som silný). Večerný program
sme trávili spoločne, buď hrou spoločenských hier alebo
pozeraním filmu na amfiteátri.
Tajomstvo
je podujatie venované téme o partnerských vzťahoch pre
mladých od 18 rokov. Konalo sa v dňoch od 31.8. do 2.9.2012.
Ústredná téma „mať Boha na 1. mieste vo svojom živote“ sa
tiahla celým programom, ktorý pozostával z prednášok,
diskusie, zo spoločných modlitieb, svätých omší, svedectiev
manželov a workshopov.
20
Prednášajúci sr. Silvia Salamonová, Peter Babej, o. Andrej
Darmo a o. Juraj Karcol sa vo svojich prednáškach venovali
duchovným,
psychologickým
i partnerským
témam.
Tajomstva sa zúčastnilo 114 mladých, väčšinou nezadaných.
Silvester
je
podujatie, ktoré
sa každoročne
opakuje
a zároveň
i tematicky obmieňa. Počas neho spolu s mladými trávime
Silvestrovský večer a vítame Nový rok.
Na prelome rokov 2011/2012 sme sa na pár dní preniesli do
Rozprávkového sveta, v ktorom každý z účastníkov bol
oblečený za svoju obľúbenú rozprávkovú postavu. Do centra
prišlo 80 mladých ľudí.
S rokom 2012 sme sa lúčili v duchu karnevalu, na ktorom sa
zúčastnilo 70 mladých.
21
Nové akcie
Alfa Kurz
je praktický úvod do kresťanskej viery pre tých, ktorí chceli:
•
nájsť odpovede na svoje otázky;
•
zistiť viac o kresťanstve;
•
oprášiť svoje základy viery, prehĺbiť ju;
•
rozprávať
o svojom
prežívaní
viery
v malých
skupinkách.
Konal sa v Banskej Bystrici v Diecéznom centre Jána Pavla II.
po mládežníckej sv. omši.
Na organizovaní Alfa kurzu sa podieľala Sekcia pre mládež,
UPC v Banskej Bystrici a KGŠM v Banskej Bystrici.
Na kurz prichádzalo 40 účastníkov.
Typický
Alfa
večer
pozostával
častí:
večera,
privítanie,
oznamy,
aktivita,
modlitba,
prednáška
a diskusia
z nemenných
v skupinkách. Spolu bolo 9 stretnutí
od 16.11. do 11.12.2012.
Súčasťou kurzu bol aj tzv. Alfa deň,
venovaný téme o Duchu Svätom,
22
ktorý prebiehal v DCM v Španej Doline 1.12.2012. Program
viedlo Spoločenstvo Dom chvály z Novej Bane pod vedením
sr. Františky Čačkovej.
Cieľom Alfa kurzu bolo priviesť mladých ľudí viac ku
Kristovi a systematicky ich vyučovať v otázkach viery.
SantiFest
je
inými
slovami
„kresťanský
karneval“. Večer pred popolcovou
stredou
sme
prežili
v duchu
karnevalu, kedy sa účastníci obliekli
za
svojho
obľúbeného
svätého,
pochutili sme si na šiškách a iných
dobrotách. Stretlo sa na ňom 18
mladých.
Deň otvorených dverí
sa konal v sobotu 20.10.2012 na Španej Doline. Po prvýkrát sa
otvorili dvere Diecézneho centra mládeže širokej verejnosti
v tomto duchu. Cieľom podujatia bolo predstaviť hosťom
poslanie, víziu, činnosť a aktivity, ktoré centrum ponúka
mladým.
23
Program
tvorila
prehliadka
centra
priestorov
i
spoločná
kostola,
sv.
omša,
svedectvá
dobrovoľníkov,
ktorí
žijú a slúžia v centre, prezentácia fotiek a videí, predstavenie
nového projektu s názvom „Spoločne“ venovaný pozvaniu do
podpory centra. Organizátori zároveň pozvali mladých nielen
na pripravované akcie, ako Kvetný víkend, Svetové dni
mládeže v Riu a v Ružomberku, ale aj do centra prijatia, ktoré
je v DCM otvorené mladým po celý rok, aby spolu zažili
prijatie cez spoločenstvo a spoločnú modlitbu.
Počet účastníkov: 80 ľudí.
Partnerstvo s nemeckým dekanátom Andernach
vzniklo v roku 2005 medzi nemeckým dekanátom Andernach
– Bassenheim a slovenskou stranou, ktorá je zastúpená
Sekciou pre mládež, Katolíckym gymnáziom Štefana Moysesa
a
farnosťou
Banská
Bystrica-Fončorda.
V máji 2012 sme sa zúčastnili prípravného stretnutia v
Nemecku, na ktorom sme sa dohodli, že sa v termíne konania
24
nemeckej 72 hodinovej akcie t.j. v júni 2013 zapojí do tohto
projektu slovensko - nemecká skupina mladých ľudí a v rámci
projektu Za hranice pomôže svojimi aktivitami ľuďom v núdzi
aj na Slovensku.
Za cieľ sme si stanovili vybudovať chodník a drevené lavičky
so stolmi v sociálnom zariadení Domu Matky Terezy.
25
Svedectvá
Zuzana Vandáková:
Čo mi dalo DCM? V DCM som si prvýkrát uvedomila, že som
milovaná len preto, že SOM, že nemusím ani nič urobiť a som
prijímaná bez ohľadu na to, čo urobím. Že je dôležité moje
BYTIE a nie môj výkon. A to mi pomohlo najmä viac sa
otvoriť Božej láske a prijímať ju.
Margaréta Šovčíková:
DCM mi ukázalo, že keď človeka zavolá Láska po mene, už
nemôže zostať takým istým ako predtým.
Dominika Ladňáková:
Zažila som tu krásne tri dni (duchovné cvičenia), ktoré mi dali
veľa. Spoznala som tu veľa skvelých ľudí a utriedila som si
myšlienky. Jednoducho povedané, je to skvelé miesto na
spoznanie samých seba a vytvorenie nových priateľských
vzťahov. Ďakujem, že som toto mohla zažiť.
26
Miška Rolčeková:
Diecézne centrum mládeže mi pomohlo otvoriť sa ľuďom.
Ukázalo mi krásu spoločenstva a neskutočnú nádheru toho,
keď stredom všetkého je Boh. Stalo sa mojím domov a oázou
Božej blízkosti v každej jednej maličkosti.
Veronika Huljaková:
Špania priniesla do môjho života: iný pohľad a prehĺbenie
vzťahu- ja a Boh; nových priateľov; objavila som tam miesto
ustavičného prijatia, modlitby, práce, radosti, rozhovorov,
pokoja, života naplno :) + úžasná príroda ako bonus k tomu
všetkému.
Anna Pandulová:
Hoci možno nie som častý návštevník DCM,
predstavuje
miesto,
kde
si
môžem
pre mňa
oddýchnuť
od
každodenného kolobehu života a načerpať z troch hlavných
zdrojov: z Boha, z milých a ochotných ľudí a z krásnej
prírody. Myslím, že centrum prijatia nenesie nadarmo svoj
názov, lebo jeho uskutočňovatelia sa snažia naozaj o to, aby sa
tam každý cítil prijatý. Veľká vďaka!
27
Evka Gavalierová:
Do DCM-ka na Španej som sa zaľúbila na prvýkrát. :)) Krásne
miesto, kde ťa nikdy neodmietnu, kde nikdy nenájdeš
zamračenú tvár, kde na každom centimetri štvorcovom cítiť
Božiu prítomnosť. Skvelý tím, skvelí kňazi, otvorené a
ochotné srdcia i náruče. V DCM-ku sa aj tie najťažšie
problémy zdajú riešiteľnejšie a menšie, prejavuje a realizuje sa
tam množstvo talentov, ktoré od nás jedného dňa Pán bude
chcieť naspäť. Kedykoľvek tam rada zavítam a pookrejem
duchovne aj spoločensky. I love it ☺
28
Finančné okienko
VÝDAVKY
Materiál
13 468,00 €
Energie
7 169,00 €
Telefón+internet
1 030,00 €
Cestovné+PHL
3 150,00 €
Mzdy,dohody
10 219,00 €
Zákonné poistné
4 364,00 €
Dane a poplatky
107,00 €
Nájom
1 241,00 €
Služby
2 503,00 €
Ostatné
5 945,00 €
SPOLU
49 196,00 €
PRÍJMY
Diecézna zbierka
Príspevok BÚ
Príspevok od PO
12 251,00 €
3 570,00 €
380,00 €
Účastnícke príspevky
a príspevky od FO
2%
SPOLU
22 080,00 €
712,00 €
38 993,00 €
29
Projekt SPOLOČNE
...lebo bez vás nemôžeme nič urobiť
Pozvanie do podpory pre činnosť Sekcie pre mládež
PREČO názov projektu Spoločne?
„Všetci, čo sme boli pokrstení a veríme v Boha, spolu tvoríme
Cirkev. Kristus je jej hlavou, my sme jej telo.“ Youcat 121
PREČO bez vás nemôžeme nič urobiť?
•
Sekcia pre mládež – cirkevná organizácia
•
práca s mladými (nie sú samostatne zárobkovo činní)
•
2359 návštevníkov za rok 2011
•
centrum prijatia v DCM – dobrovoľný príspevok
•
akcie v centre – dobrovoľný príspevok alebo
účastnícky poplatok
30
AKOU formou môžem pomôcť?
1. MODLITBA
•
za kňazov a dobrovoľníkov v centre - Preto sa aj
ustavične modlite za nás, aby nás náš Boh urobil
hodnými svojho povolania...
•
za mladých, ktorí chodia do centra – ...aby v nich
svojou mocou uskutočnil každý dobrý zámer a dielo
viery...
„...aby bolo oslávené meno nášho Pána Ježiša Krista vo vás a
vy v ňom, podľa milosti
nášho Boha a Pána Ježiša Krista.“
(porov. 2Sol1,11-12)
Každý štvrtok je obetovaná svätá omša za našich
dobrodincov.
2. DOBROVOĽNÍCTVO v týchto oblastiach
na akciách:
•
príprava pred akciou
•
pomoc počas akcie
31
•
kuchyňa
•
technika
•
hudba
mimo akcií:
•
sezónne práce
•
metodická činnosť
•
grafika
•
hand made výrobky
•
propagácia akcií
„Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto
mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“
Mt25,40
3. MATERIÁLNA pomoc
•
potraviny – zemiaky, cibuľa, cesnak, fazuľa,
cestoviny, ryža, múka, zaváraniny
•
čokoľvek iné (matrace, taniere)
4. FINANČNÝ DAR
•
biblický princíp dávania:
32
„Veď kto skúpo seje, skúpo bude aj žať; kto seje štedro,
štedro bude aj žať. Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo
žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje. A Boh
má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo
všetkom úplný dostatok.“
•
2Kor 9,6
osobné slobodné rozhodnutie:
„Lebo ak je ochotná vôľa, cení sa podľa toho, čo kto má, a
nie podľa toho, čo nemá. Veď nejde o to, aby sa iným
poľahčilo a vám priťažilo, ale o isté vyrovnanie.“
2Kor 8,
12-13
•
prísľub požehnania:
„Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v
mojom dome a týmto ma vyskúšajte - hovorí Pán zástupov, či
vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac
ako dosť.“
Mal 3,10
33
POZVANIE do podpory
...aby sme pokryli výdavky centra, potrebujeme 600 darcov,
ktorí budú finančne prispievať...
•
pravidelný príspevok – každý mesiac
2€ - študenti
5€ - pracujúci
•
ľubovoľný príspevok
•
desiatky
číslo účtu pre darcov:
262 009 8343/1100
(do poznámky prosíme uviesť: príspevok na činnosť)
ĎAKUJEME!
34
Download

Výročná správa 2012 - Diecézne centrum mládeže Maják