JOZEF MÝTNY
2012
DECEMBER
Ý
T
A
B
R
H
K
I
MIN
www.photomytny.com
SHIHAN
3
1
0
2
PF
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
DO
PHOTO NEWS 6/
TAKEJI OGAWA 9th DAN
Page
3
4
5 - 22
23
24 - 30
31 - 39
40 - 46
47 58
59 - 63
64 - 71
72
73 - 74
75 - 79
80
81
82 - 86
Contents - Obsah
JOZEF
MYTNY
WHAT IS PHOTO NEWS? ČO JE TO PHOTO NEWS?
PHOTO NEWS
Address - Príhovor
THE RETURN OF SHIHAN TAKEJI OGAWA
NÁVRAT SHIHANA TAKEJI OGAWU
BARCELONA 1980
MEMORIES OF JOZEF MÝTNY
SPOMIENKY JOZEFA MÝTNEHO
KLAUDIO FARMADÍN - THE GREATEST KARATE CHAMPION OF SLOVAKIA
KARATE “FREE PHOTOGRAPHY”
CHRISTMAS BAZAAR
“FREE PHOTOGRAPHY”
VOĽNÉ FOTOGRAFIE
JOZEF MÝTNY PHOTO PICTURE FOR SALE
JOZEF MÝTNY BEST PHOTO FOR SALE (original negativ)
REAL-ESTATE-FOR SALE, NEHNUTEĽNOSTI-NA PREDAJ
DOMINIK HRBATÝ
Modern KOMMUNISTS or HYENAS in Slovak photography
WANTED BORIS JAVOREK
Models PHOTO NEWS
Partneri Partners
Redakcia - Edition
Jozef Mýtny
+421 915 888 771
www.mpl.sk
[email protected]
www.chinarestaurantgarden.sk
Photo: title -page
©photo: Jozef Mýtny
Mediálny Partneri
Media Partners
www.kanadskyslovak.ca
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS nesmie byť znova tlačená alebo reprodukovaná, či použitá v akejkoľvek forme, či už elektonickými, mechanickými
alebo inými v súčasnosti známymi alebo neskôr vynájdenými prostriedkami, vrátane kopírovania či videozáznamu, ani nemôže byť zahrnuté do nijakého informačného či rešeršového
systému bez písomného povolenia vydavateľa ako aj autora fotografií.
All rights reserved. No part of JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS may be reprinted or reproduced or utilized in any form or by any electronic, mechanical or other means, now known
or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publishers.
[email protected] www.photomytny.eu www.photomytny.sk www.photomytny.com JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
JOZEF MÝTNY ?
WHAT IS PHOTO NEWS?
? PHOTO NEWS
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS - internetové fotografické spravodajstvo, JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS – Internet photo reporting, many
veľa FOTO málo slov, ktoré Vám bude približovať udalosti doma a vo svete, nie
slovom, ale fotografiou, ktorá neklame a zodpovedá skutočnosti, obohatené popismi
fotografií. Zameriame sa predovšetkým na hudobnú fotografiu, ale samozrejme našu
pozornosť sústredíme aj na iné. V niektorých prípadoch budeme siahať aj do archívov.
Ostatné fotografie si môžete pozerať na stránkach www.photomytny.eu s možnosťou
ich zakúpenia, po zmluvnej dohode s autorom fotografií. V prvom čisle 1/2011
(vianočnom ) sme Vám priblížili krst knihy autora Jozefa Mýtneho z vydavaťeľstva
Borovica s.r.o. (možno vidieť vo vianočnom čisle PHOTO NEWS 1/2011).
Jozef Mýtny pripravuje knižné tituly:
PHOTOS and few words, that brings you close to events at home or in the world,
not using words but using photographs that offer a true, undeceiving image along
with descriptions. We focus primarily on music photography but also include other
themes. We will occasionally dig into the archives. You can view other photos at
www.photomytny.eu and purchase them upon agreement with their authors. In the
first issue, No 1/2011 (Christmas issue), we reported on the christening ceremony
of the book by Jozef Mýtny from Borovica s.r.o. publishers (this can be viewed in
the Christmas issue of PHOTO NEWS 1/2011).
Jozef Mýtny is preparing the following book titles:
JAZZ OF THE WORLD
JAZZ OF THE WORLD
ROCK AND POP OF THE WORLD
ROCK AND POP OF THE WORLD
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
3
JOZEF MÝTNY
Vážení čitatelia,
Príhovor - Address
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
Rok 2012 nám priniesol veľmi veľa zaujímavostí doma i v zahraničí.
V tomto čísle si pripomíname okrúhle výročia, možno to niečo znamená: 40
rokov karate na Slovensku a vďaka Michalovi Šlachtovskému je tu späť aj
shihan Takeji Ogawa, ktorý oslávil tohto roku (2012) 70-te narodeniny:
Všetko najlepšie shihan TAKEJI OGAWA.
Aj v Močenku (SVK) oslávili okrúhle výročie karate 30 rokov pod
vedením Mirka Tótha.
Shihan Takeji Ogawa prišiel do Močenku a pod jeho vedením si
zatrénovali mladí i starší a po skončeni ako sa už patrí na
Slovensku a najmä v Močenku sme oslavovali do ranných hodín.
(viď You Tube).
Spomienka patrí aj na kamarátov, ktorí už nie sú medzi nami,
Milana Navaru, ktorý trénoval v TJ Spoje Bratislava (str. 9) od
mlada ako aj Ruda Farmadína, ktorý v tomto oddiely hosťoval.
(“Memoriál Rudolfa Farmadína” viac možno vidieť vo PHOTO
NEWS 1/2011).
V mojich spomienkach Vám priblížim ako to približne fungovalo....
Od roku 2013 bude vychádzať PHOTO NEWS kvartálne, prvé číslo
vyjde na prelome mesiacov marec-apríl a dozviete sa ako to bolo vo fotografii
za komunistou a ako je to teraz.
“Klame a zavádza Alexej Fulmek generálny riaditeľ vydavaťeľstva Petit
Press (denník Sme), alebo JUDr. Ján Čarnogurský (teoretický kandidát na
prezidenta Slovenskej republiky)?...dozviete sa v priebehu roka 2013/2014”
PHOTO NEWS
Dear Readers,
Many interesting local and international events took place in 2012. This
issue offers many round-year anniversaries such as 40 years of karate in
Slovakia and thanks to Michal Šlachtovsky, Shihan Takeji Ogawa is with us
again. He celebrated his 70th birthday in 2012): Happy Birthday Shihan
TAKEJI OGAWA.
Močenok (SVK) also celebrated a round anniversary, namely 30 years
of karate under the guidance of Mirko Tóth.
Shihan Takeji Ogawa came to Močenok. Both junior and senior
athletes practiced under his guidance and after the training, in line
with Slovak tradition, we celebrated all night. (Watch on YouTube).
Memories also go to friends who are not with us anymore. Milan
Navara trained under TJ Spoje Bratislava (p. 9) since when he was
a young boy and with Rudo Farmadín who used to be a visiting
member of the club (more on the “Rudolf Farmadín Memorial”
can be found under PHOTO NEWS 1/2011).
My memories bring you closer to so that you get an idea of how
things worked then.
PHOTO NEWS will be published quarterly in 2013. The 1st issue will
be released at the turn of March/April and it will tell you more about
photography during the communist times with comparisons to the present.
Who tells lies and misleads? Is it Alexej Fulmek, director general
of Petit Press (the SME daily), or JUDr. Ján Čarnogurský (in theory
a candidate for the president of the Slovak Republic)? - you will find out in
2013/2014.
4
JOZEF MÝTNY
THANKS
TO
MICHAL ŠLACHTOVSKÝ
PHOTO NEWS
www.kanadskyslovak.ca
www.mpl.sk
www.chinarestaurantgarden.sk
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
ŠOPORŇA FEBRUARY 17-19, 2006, SLOVAKIA
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
THE RETURN OF
SHIHAN TAKEJI OGAWA
5
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
NÁVRAT SHIHANA TAKEJI OGAWU THE RETURN OF SHIHAN TAKEJI OGAWA
(ZÁSLUHOU MICHALA ŠLACHTOVSKÉHO)
(THANKS TO MICHAL ŠLACHTOVSKÝ)
Shihan Takeji Ogawa sa narodil 24. novembra
v roku 1942 v Chiba (Japonsko). Karate sa začal
venovať už ako sedemročný.
Prišiel do Rakúska v roku 1970 na podporu
japonského karate, kde sa aj oženil a mal tri deti.
Väčšinu roka je v zahraničí. Vyučuje a pomáha
Goju-Ryu Karate praktiky. Od 1985 do 1992 bol
trénerom národného tímu Rakúska.
Shihan Take Ogawa je zakladateľom Goju-Ryu
v Rakúsku a aj na Slovensku. Pravidelne učí
Goju-Ryu Karate v krajinách ako je Rakúsko,
Nemecko, Švajčiarsko, Chorvátsko, Rusko, Česká
republika, Slovensko a Maďarsko. On je
Shihan Takeji Ogawa was born on November 24th,
1942 in Chiba, Japan. His passion for karate began
at the age of seven.
Shihan arrived in Austria in 1970 to promote
Japanese karate. He would go on to marry and have
three children there.
He spends most of his year abroad, teaching and
helping Goju-Ryu practitioners. Between 1985 and
1992, Shihan acted as the Austrian National Team
Coach.
Shihan TAKEJI OGAWA was his trainer during
national representation is the founder of Goju-Ryu
in both Austria and Slovakia, and, as its main
instructor, he regularly trains Goju-Ryu Karate in
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
6
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
Shihan TAKEJI OGAWA
7
JOZEF MÝTNY
hlavou-inštruktorom Goju-Ryu Karate.
Bol aj trénerom reprezentačného družstva
Československa na ME v Barcelone roku 1980
(Viktor Čížmárik, Michal Lajčák, Daniel Liška,
Ján Longa, Anton Maťašek, Tibor Mikuš, Jozef
Mýtny, Boris Serdula, Peter Šutiak, Lubo Švec).
Na Slovensko opäť zavítal v roku 2006 vďaka
Miškovi Šlachtovskému.
V tomto roku (2012) oslavujeme 40 rokov
oficiálneho karate na Slovensku a 70. výročie
narodenia shihana Takeji Ogawu, na základe čoho
vznikol aj tento film. Zišli sa verní a skalní
karatisti.
“Poďakovanie patrí Jurajovi Eislerovi, ktorý
prispel na výrobu tohto filmu.”
CLICK HERE
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
PHOTO NEWS
other countries, such as Germany, Switzerland,
Croatia, Russia, Czech Republic, and Hungary.
Shihan Takeji Ogawa even trained the
Czechoslovakian National Team at the European
Karate Championships in Barcelona in 1980 (Viktor
Čížmárik, Michal Lajčák, Daniel Liška, Ján Longa,
Anton Maťašek, Tibor Mikuš, Jozef Mýtny, Boris
Serdula, Peter Šutiak, Lubo Švec) page 19.
He visited Slovakia, again, in 2006, thanks to
Michal Šlachtovský.
We are celebrating the 40th anniversary of official
karate in Slovakia this year, along with the 70th
birthday of Shihan Takeji Ogawa. "Faithful and
devoted karatekas assembled."
"Thanks go to Juraj Eisler who financially
supported the production of this film."
http://www.youtube.com/user/photomytny
8
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
Boris Mlsna
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
9
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
Milan Navara
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
Viktor Čižmárik
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
Jozef Kasaj
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012 10
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
www.kanadskyslovak.ca
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012 11
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
Daniel Liška
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
Tibor Mikuš - Kovař
12
PHOTO NEWS 3/2012 !!! 101
PAGE www.photomytny.com
PPALFFY ZIGMUND - SLOVAKIA
(PHOTO) Ice hockey player
TITTEL Dušan
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
13
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
Laco Števček
Laco Szalay
PHOTO NEWS 3/2012 !!! 101 PAGE www.photomytny.com
PPALFFY ZIGMUND - SLOVAKIA (PHOTO) Ice hockey player
TITTEL Dušan
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
14
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
Vojto Mladý
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
Martin Hlôžka
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
15
PHOTO NEWS 3/2012 !!! 101 PAGE www.photomytny.com
PPALFFY ZIGMUND - SLOVAKIA (PHOTO) Ice hockey player
TITTEL Dušan
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
Ivo Ružič
16
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS 3/2012 !!! 101 PAGE www.photomytny.com
PPALFFY ZIGMUND - SLOVAKIA (PHOTO) Ice hockey player
TITTEL Dušan
Shihan Takeji Ogawa
V roku 1970 som prišiel do Viedne na športovú školu ako tréner na
dvojročnú zmluvu, následne ma príležitosť zaviedla do Bratislavy,
kde som na Slovensku začínal. Prirodzene v tom čase bol na
Slovensku socializmus, prísne kontroly a strážené hranice, vtedy pre
mňa nezvyklé v porovnaní s demokratickým Japonskom. Našiel som
tu ale aj priateľských ľudí. Takto to vtedy bolo, úprimne
povedané.
Začal som ľudí vyučovať, ale ľudia sa vyvíjali aj sami
tvrdým tréningom a preto dosahovali také úspechy.
Ja som im len dával rady. Ľudia sa usilovným
tréningom vyvíjali ďalej, čo je pre karate veľmi
dôležité.
Tento spoločný tréning je pre mňa veľmi pekná
spomienka. Tvrdo sme trénovali ale aj zábavne. Mám
radosť tu opäť byť a spoločne trénovať.
Áno, v roku 2006, presný dátum som už zabudol, bol
som sem pozvaný a takisto som bol súčasne aj v klube
v Považskej Bystrici.
Karate je teraz väčšinou ponímané ako šport. V tomto športe je
Slovensko veľmi úspešné.
Moji žiaci sa vyvíjali ako aj terajší prezident, Dano Liška. Slovenské
PHOTO NEWS
I arrived in Vienna in 1970 under a two-year contract to work as
a karate trainer at the Vienna sport school. The opportunity brought
me to Bratislava where I also started my activities. Slovakia was
under the socialist system at that time, including tough border checks
and a guarded border. That was quite unusual for me as I came from
a democratic Japan. I met friendly people in Slovakia. That is
how it was at that time.
I started teaching people, but they also developed on their
own through tough trainings and that is why they were so
successful.
I only gave them pieces of advice. People worked hard in
their training and kept developing, something that is very
important for karate.
That joint training brings back very fond memories. The
trainings were hard work but there was fun as well. I was
very happy to be here again to conduct a joint training; yes
it was in 2006 but I cannot remember the exact date. I was
invited here and I also trained at the Považska Bystrica club.
Karate is now usually well-perceived as a sport. Slovakia is very
successful when it comes to this sport.
My students developed just like the current president, Dano Liška.
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
17
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS 3/2012 !!! 101 PAGE www.photomytny.com
PPALFFY ZIGMUND - SLOVAKIA (PHOTO) Ice hockey player
TITTEL Dušan
Shihan Takeji Ogawa
karate je na vysokej úrovni, má majstra Európy, majstra sveta. Ja
sám som priamo neviedol veľa tréningov, ale dával som len rady,
ľudia sa zlepšovali tvrdým samostatným tréningom. Úspech nepatrí
mne, ale patrí predovšetkým slovenským trénerom.
Mám dobré spomienky. Zase som stretol veľa ľudí, ktorých
som dlho nevidel a spolu sme si zatrénovali. Som z toho
šťastný.
Tento rok mám 70 rokov, pre mňa to nie je nič
mimoriadne. Či mám 70 , 71 alebo 72 ... pre mňa to je
život. Ja nepotrebujem žiadne veľké oslavy. Chcem sa
ďalej vyvíjať. Karate je môj život.
Áno, chcem sa ďalej vyvíjať a plniť si svoje sny.
Chcem byť pripravený. Ešte ako dlho, to neviem. Ale
budem sa snažiť a trénovať.
Mladí ľudia sa venujú športovému karate. Ale dôležité
je aj karate DO. DO je niečo ako férovosť.
Duchovná stránka je tiež dôležitá, nie byť stále arogantným.
To je karate DO.
Moje spomienky sú takéto: Tvrdo sme s mladými ľuďmi trénovali,
ale sme sa aj bavili. Veľmi pekné spomienky.
PHOTO NEWS
Slovak karate is at a high level – it has a European champion and
a world champion. I did not conduct many training directly; I just
gave advice. People were improving through hard work, their own
independent training. Their success is not my merit; it is above all
the merit of Slovak trainers.
I have good memories. I again met many people who I have
not seen for years. We had practiced together. That makes
me happy.
I am 70 this year. That is nothing extraordinary to me.
Whether I am 70, 71 or 72 … that is life. I do not need
big parties. I want to keep developing. Karate is my life.
Yes, I want to keep developing and making my dreams
come true. I want to be prepared. How much longer,
I really do not know. But I will work hard and train.
Young people engage in the sport of karate. The DO of
karate is also important. DO is something like being fair.
The spiritual aspect also is important – not being arrogant. That
is what DO karate means.
My memories are that we trained hard with young people but we
also had a lot of fun. Very nice memories.
http://www.youtube.com/user/photomytny
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012 18
JOZEF MÝTNY
Shihan Takeji Ogawa
September 1, 2012
PHOTO NEWS
Miloš Smejkal
Mr. Ogawa represents forty years of our lives to us. We always learned from him, and would like to keep learning. They
achieved results. In the former Czechoslovak Republic, they were national champions multiple times, as well as European
and world champions.
Twenty years ago, when the system of training of police and special forces within the police departments of Slovakia was
being put together, we incorporated certain self-defense aspects that came directly from karate.
Pavol Dubček
I want to take this opportunity to thank Mr. Ogawa who was not only our teacher, but also our friend. And to all our friends,
I would like to wish plenty of health, so that we could have the chance to meet after many more years. Everyone trains as God
allows them to, and I'm happy that they are all here.
Not everyone is brought to these meetings through just sport, but also by a reanimation of the spirit.
Jaroslav Juhás
He trained us for many years, and after forty we discovered that without him, Slovakian karate did not advance nearly as
much as in the past. To us, he was more than a Japanese karate master, who sacrificially began training us Japanese karate
with dedication.
Daniel Liška
I think we were incredibly lucky that Master Ogawa arrived because he is a significant personality and he has an air of
friendship to him, as well as being a very good teacher.
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
19
.
JOZEF MÝTNY
Shihan TAKEJI OGAWA
PHOTO NEWS
.
CLICK
HERE
http://www.youtube.com/user/photomytny
September 1, 2012
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
20
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
THANKS
TO
MICHAL ŠLACHTOVSKÝ
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
THE RETURN
OF
SHIHAN TAKEJI OGAWA
21
PHOTO NEWS 3/2012 !!! 101 PAGE www.photomytny.com
PPALFFY ZIGMUND - SLOVAKIA (PHOTO) Ice hockey player
TITTEL Dušan
JOZEF MÝTNY
Shihan Takeji Ogawa
September 1, 2012
PHOTO NEWS
Jozef Mýtny
I started training karate forty years ago. Shihan Takeji Ogawa game me plenty of energy, and seeing him train, again, now,
I think that I will return to it. He is a big champion for us, the father of Slovakian karate. Thank you, Mr. Ogawa.
Ján Longa
For me, this a very pleasant event for us friends to meet. There is a big different from the past, when we were confrontational
and wanted to prove that we were better. Now, we take it with a smile. It makes me pleased that it makes all of us happy.
After all these years, it still fulfills us.
Michal Šlachtovský
His level is always improving. You could say that, as he gets older, the overall quality improves. Now, when they've tried
a few things, maybe those who have forgotten about karate, will make a comeback to it.
We will see in how many of us a little seed of this traditional karate will grow, and I firmly believe that we will repeat an
event like this, again. It would be a shame to put this kind of thing aside, because this has an incredibly significant value for
our well-being.
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
22
JOZEF MÝTNY
BARCELONA 1980
PHOTO NEWS
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS 6/2012
Shihan
TAKEJI OGAWA
www.kanadskyslovak.ca
Peter Šutiak, Boris Serdula, Klinčok, Viktor Čižmárik, František Šebej,Laco Klementis, Ľubo Švec.
Takeji Ogawa
Ján Longa,Anton Maťašek, Tibor Mikuš, Daniel Liška. Peter Vavro, Michal Lajčák, Jozef Mýtny 23
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
SPOMIENKY JOZEFA MÝTNEHO
MEMORIES OF JOZEF MÝTNY
Písal sa rok 1972. Znamenal začiatok slovenského karate, keďže bol
založený zväz v Československu. V tomto roku som začal trénovať na
vysokoškolskom internáte “Bernolák”. Mojimi trénermi boli: Jozef
Šimkovič (USA, s ktorým sme založili v roku 1977 oddiel TJ SPOJE
BRATISLAVA), Martin Mikuš, Vlado Kubovčík, Lubo Cisár a aj Tibor
Mikuš (TJ Slávia SVŠT).
Týždenník ŠTART priniesol titulku z karate, na ktorej bol Palo Dubček
s Martinom Mikušom na hrade Devín. Za túto fotku bol fotoreportér Jaro
Zelený následne vyhodený z redakcie (robil už len šoféra do
dôchodkového veku v nemenovanom podniku). Na fotografii bol totiž
Palo Dubček, syn Alexandra Dubčeka (Palo mal zakázané zúčastňovať
sa súťaží ako športovec a aj ako lekár).
Oddiel TJ Spoje Bratislava vznikol v roku 1977. Pod vedením Jozefa
Šimkoviča (USA) a Jozefa Mýtneho vyrástli mnohí reprezentanti.
( Igor Debrecký viacnásobný ME, Ján Dado, Libor Bučka, Juraj Farkaš,
Emil Kocian, Milan Navara, Štefan Bielik...)
1980 príprava na ME v Barcelone, tréning s Takeji Ogawom, našim
reprezentačným trénerom. Zápasil som pozvoľna s Lacom Klementisom,
dal som ho na podlahu s ashi barai, spadol ako “hnilá hruška” v zápase
The beginnings of karate in Slovakia were marked in 1972 with the
establishment of the karate association of Czechoslovakia. I started training
at the university dormitory called “Bernolák” under the supervision of coaches
Jozef Šimkovič (USA, with whom we started the TJ SPOJE BRATISLAVA
karate club in 1977), Martin Mikuš, Vlado Kubovčík and Lubo Cisár as well
as Tibor Mikuš (TJ Slávia SVŠT).
The ŠTART weekly published a photo on karate showing Palo Dubček and
Martin Mikuš at Devín Castle. The photojournalist, Jaro Zelený, was expelled
from his job with the magazine as a result (he then worked as a driver for an
unnamed enterprise until his retirement). The reason was that the photo
included Palo Dubček, the son of Alexander Dubček. Palo Dubček was banned
from participating in competitions as an athlete or as a physician.
The club TJ Spoje Bratislava was established in 1977. Many athletes
developed into national representatives under the guidance of Jozef Šimkovič
(USA) and Jozef Mýtny: people such as Igor Debrecký, a multiple European
champion, Ján Dado, Libor Bučka, Juraj Farkaš, Emil Kocian, Milan
Navara, Štefan Bielik and others.
Preparations for the Barcelona European Championship under the
supervision of Takeji Ogawa took place in 1980. I was in competition with
Laco Klementis and brought him down with an ashi barai: he landed on the
floor like a “sack of potatoes” which meant a clear IPPON. What Laco did
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
24
JOZEF MÝTNY
MEMORIES OF JOZEF MÝTNY
jednoznačný IPPON. Avšak Laco sa zákerne zozadu rozbehol a rozbil mi
“hubu” pýtam sa: “Laco čo Ti ...” a on na to:” … mňa si nemôžeš dovoliť
dať na zem pred všetkými a zvíťaziť...”
V roku 1980 na Majstrovstvách Československa v Prahe bral oddiel TJ
SPOJE BRATISLAVA z 25 medailí 16. Mali sme výnimočných
pretekárov, ale čo sa dialo “v zákulisí?” František Šebej ako hlavný
rozhodca majstrovstiev nemal právo podľa stanov rozhodovať v zápasišti,
len koordinovať rozhodcov...ale...keď som nastupoval na finálový zápas
s Lacom Klementisom (jeho kamarátom) odstrčil rozhodcu v zápasišti
a šiel rozhodovať tento zápas. Prečo? ... lebo potreboval dať vyhrať
kamarátovi. A tento František Šebej sedí teraz v parlamente SR ....? …
a ešte predtým v Barcelone 1980 na ME bol aj s Petrom Vavrom
manažérom Československej reprezentácie a v ich povinnostiach bolo aj
budiť pretekárov ráno o 7 hod. Ja konkrétne som mal zápasiť v nedeľu,
ale nezobudili ma... Prečo - spýtal som sa ho?...”No boli sme
s brnenskými baletkami do ranných hodín,” povedal František Šebej
(čítaj meno zozadu). ČO VIAC DODAŤ...
Rok 1982, Československá liga. Družstvo TJ SPOJE Bratislava
nastupuje proti TJ Ekonóm Bratislava o postup medzi prvú päťku,
rozhoduje Tibor Mikuš, ktorému niečo našepkáva Ladislav Klementis.
Po tom si ma zavolal Tibor Mikuš, ako kapitána TJ SPOJE a prikazuje
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
PHOTO NEWS
right then was an unfair blow; he attacked me from my back side and smashed
my mouth. I asked “Laco, what do you think you …” and he responded hissing
in my face “You cannot dare take me down to the floor in front of all and
win…”.
The 1980 Czechoslovak Championship in Prague was very successful for the
TJ SPOJE BRATISLAVA club – it won 16 of 25 medals. We had extraordinary
athletes at that time. But what was going on backstage? František Šebej, the
chief referee, had no authority to act as a referee in the rink – under the
effective rules he could only coordinate the referee team. When I was there to
start the final karate contest against Laco Klementis (his friend), Šebej pushed
the referee out of the rink and was ready to act as referee for that competition.
Why? He wanted his friend to win. He is the very same František Šebej who
now is a member of the Slovak parliament. And earlier, in 1980 at the
Barcelona European Championship, Šebej and Peter Vavro were the
managers of the Czechoslovak representation whose responsibilities included
giving 7 o’clock wake-up calls to athletes. My competition was scheduled for
Sunday but they did not wake me up. “Why?” I asked. “Well, we spent the
night with ballet dancers from Brno” was the response by František Šebej.
NO COMMENT.
The Czechoslovak league championship was held in 1982: the TJ SPOJE
BRATISLAVA team was fighting the TJ Ekonóm Bratislava team, hoping to
get into the best five. Ladislav Klementis whispered something in the ear of
Tibor Mikuš, the referee. Tibor Mikuš called me, as the captain of the TJ
25
JOZEF MÝTNY
MEMORIES OF JOZEF MÝTNY
mi, aby chlapci si zložili opasky (1 Dany) a Ty si ho môžeš ponechať,
Teba páskoval shihan Takeji Ogawa (1980). Keď som sa ho opýtal prečo
si majú dať dole opasky, mi odpovedal: “No predsa my sme ich
nepáskovali.” (páskovali ich ľudia zo zväzu, čo mali oprávnenie a chlapci
si ich zaslúžili). Potreboval ukázať mladým 18 - 19 ročných chlapcom,
čo on je zač, samozrejme pod zámienkou, aby sme nezápasili, lebo zase
Laco aj so svojim oddielom by nevyhrali a nestali by sa víťazmi
Československej ligy. (Takí jednoducho boli ....) Takže my sme boli
diskvalifikovaní, nedali nám šancu zápasiť. Toto je pravdivý obraz
zmanipulovaných víťazstiev v Československej lige.
Po tejto skúsenosti niektorí chlapci odišli z oddielu sklamaní, začali sa
túlať po podnikoch, stali sa z nich bitkári....ďakujeme Ti Tibor
Mikuš....a potom sa pripojili sa k Devínskej N. Vsi.....ja som tak isto
rozmýšľal o odchode z karate... a časom po tejto skúsenosti som zanevrel
na karate na Slovensku a trénoval len pozvoľna.
Trénoval som osobne od roku 1972 pod vedením Tibora, bolo tam veľa
nádejných pretekárov aj zo zahraničia (študenti). Uvediem dva konkrétne
prípady. Zahraničnému študentovi sa podarilo na tréningu kopom tobi
yoko keri zasiahnuť Tibora do hrude, čo v zápase by znamenalo ippon,
kde na tréningu tréner mal pochváliť cvičenca a viesť ho k jeho
ďalšiemu rozvoju....čo spravil Tibor Mikuš ?...”dorasoval” ho pred
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
PHOTO NEWS
SPOJE team, and told the boys to take off their Dan 1 belts. “You can keep
yours”, he said to me, “you were awarded your belt by Takeji Ogawa (1980).
When I wanted to know why the others were supposed to take their belts off
he answered: “We did not award their ranking belts to them.” (They had
acquired their belts from the association that was duly authorized and the boys
had earned them). They wanted to show the younger boys (18 and 19
year-olds) how important they were and also to keep our boys out of the
competitions just so they could not win and become the champions of the
Czechoslovak League. (That’s what they were like.) We were disqualified and
had no chance to prove our skills. This is the true picture of manipulated
victories in the Czechoslovak League.
Some of the boys were very disappointed, left the club, started visiting bars,
became rioters … thank you, Tibor Mikuš....and then they joined the Devínska
Nova Ves team. I was also considering leaving karate for good. I was
embittered from that experience in Slovak karate and my trainings were
somewhat poor as my trainings were guided by Tibor after 1972.
There were many promising athletes, including students from abroad. I will
mention two examples. An international student succeeded in hitting Tibor’s
chest with a tobi yoko keri kick at a training, which would be an ippon in an
official competition. One would expect the trainer to praise the athlete and
further guide and develop him. What was the response from Tibor Mikuš? His
ego could not stand that a student had done that to him so he gave the student
a rough lesson in front of the other boys. The international student never came
back.
26
JOZEF MÝTNY
MEMORIES OF JOZEF MÝTNY
ostatnými cvičencami, aby ukázal svoje “ego”. Odvtedy sa tento
zahraničný cvičenec neukázal.
Podobný prípad sa stal Jarovi Juhásovi, keď podobne úderom gyako
zuki dal najavo, že je učenlivý, ale nemal to robiť na trénigu
u Tibora...zlomil mu potom dve rebrá, aby ukázal, čo si môžu cvičenci
dovoliť u neho na tréningu...takí boli...mňa osobne vyhodil z A-čka do
B-čka z dôvodu, že som neprišiel na tréning, lebo som musel ísť fotiť
(bol to môj koníček aj obživa) a on si nedal nič vysvetliť, lebo on je
Tibor..., samozrejme, za približne mesiac prišiel s prosíkom, aby som sa
vrátil do A-čka...
1996 založili sme s Emilom Kocianom karate klub KOCIAN -MÝTNY
zaregistrovaný na MV Slovenskej republiky. Zostavili sme družstvo
z našich aj starších žiakov a hneď prvý rok sme skončili na
Majstrovstvách Slovenska v Trenčíne v družstvách na treťom mieste
a tým sme si vybojovali aj postup na ME (viď. foto). Zavítali sme ešte
v tom roku aj do Trnavy na vianočný turnaj (čo som nemal robiť).
Chlapci v jednotlivcoch postupovali dobre a získali aj nejakú tú medailu,
ale.....keď sme mali zápasiť v družstvách prišli za mnou organizátori, že
máme ísť zápasiť. Ja hovorím, že však nič nehlásili....a oni - Karate klub
KOCIAN - MÝTNY nebudeme vyhlasovať....prečo však bol
zaregistrovaný na MV oficiálne, alebo v Trnave nezniesli, že tam nie je
Tiborove meno a odvtedy som zanevrel definitívne na karate...
ďakujem Ti Tibor Mikuš...!!!
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
PHOTO NEWS
Jaro Juhás experienced something similar after he had employed a gyako
zukiand, having shown that he was quick to learn. He made a mistake – he
should not have done that in a training conducted by Tibor. Jaro ended up
with two broken ribs as a result of the lesson on what students are allowed to
do in Tibor’s trainings. That is how they behaved. Tibor demoted me from
A group to B group just because I missed a training. I had to work as
a photographer during that training time as photography was both my hobby
and my breadwinning activity. Tibor just would not accept any apology.
A month later, however, he begged me to come back to the A group.
Emil Kocian and I started the KOCIAN-MÝTNY Karate Club, registered with
the Interior Ministry in 1996. We put together a team of our senior students
and the very first year we ranked third in the team competition at the Slovak
Championship in Trenčín and we would be able to participate in the European
Championship (see photo). That year we also went to Trnava to its regular
Christmas tournament but we should not have done that. Our boys were doing
well in the singles competition and harvested a couple medals. When the time
came for teams, the organizers told me to engage the boys for combat.
I commented that there was no announcement made of our team engaging in
competition. They responded that there would be no announcements for
Karate Club KOCIAN-MÝTNY. I just could not understand. The club was
officially registered with the Interior Ministry. Perhaps in Trnava they could
not stand that Tibor’s name was not there. I definitely got upset about karate
– thanks to you, Tibor Mikuš!!!
27
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
Slovak Championship,1996
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
KARATE CLUB KOCIAN-MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
3 places
28
JOZEF MÝTNY
MEMORIES OF JOZEF MÝTNY
14. máj 2010 - 30 rokov úspechov Slovenskáho karate (???), galavečer
sa konal pod záštitou poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
a predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša.
Na plagátoch moje fotografie bez vysporiadania autorských práv - alebo
poslanec môže všetko? Aj kradnúť? Nemáš naviac Tibor...vyzýval som
Ťa aj písomne 3x, aby si si vysporiadal autorské práva... Avšak - bez
odozvy. Podľa niekoho je to asi v súlade s "dobrými mravmi."
Však Tibor?!
Zničil si veľmi veľa talentov pre svoje ego, ja som kvôli Tebe prestal
trénovať a teraz prestávam fotiť aj karate najmä v Trnave, do
vysporiadania si autorských práv za fotografie z ME v Barcelone 1980,
ktoré používaš na svoju propagáciu...
Chceš už len poľovačky? Máš ich, ani nechoď do ďalšej politiky
Slovensko takýchto, čo porušujú zákony nepotrebuje, potrebuje mladých
nenakazených....
Teraz Ťa vyzývam verejne na vysporiadanie autorských práv, avšak
pochybujem, že nájdeš odvahu odpovedať a jednať fair-play... a pritom
mojou snahou nikdy nebolo niekoho obviňovať, ale skôr spolupracovať
a zviditeľniť Slovensko, vydať napr. knihu Slovenské karate - k čomu
by mohol poslúžiť môj fotoarchív a Tvoje spomienky. Čo Ty na to?
PHOTO NEWS
May 14, 2010 celebrated 30 years of successful Slovak karate (???). The gala
evening was held under the auspices of Tibor Mikuš, a member of the Slovak
parliament and head of the Trnava Self-Governing Region. There were
photographs in posters that violated copyrights. Is that proper? A member of
parliament is allowed to do anything – including stealing? You really don’t
have the money, Tibor? I asked you three times (including in writing) to settle
the copyright claims. There has never been a response. Perhaps that is what
certain people deem to be in accordance with good morals. Is that right Tibor?
You destroyed numerous talents for the sake of your ego. I stopped training
because of you and now I have stopped taking pictures of karate particularly
in Trnava, pending your settlement of copyright claims for pictures of the 1980
Barcelona European Championship which you have used for your own
promotion.
You only want to do hunting? Have your hunting events – but leave politics.
Slovakia really does not need people who violate its laws. Slovakia needs
young, unspoiled people. This is a public call for you to settle the copyright
claims. I doubt you are brave enough to respond and play fair. I never sought
to accuse; I wanted to cooperate and promote Slovakia, for example, by
publishing a book on karate in our country. My photo-archive as well as your
memories can be used well. How do you like the idea?
Jozef Mýtny
Jozef Mýtny
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
29
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
JOZEF MÝTNY
EMIL KOCIAN
KARATE CLUB KOCIAN-MYTNY
European
Championship
1996
AMSTERDAM
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
30
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
www.chinarestaurantgarden.sk
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
Klaudio Farmadín
the greatest karate champion
of
Slovakia
31
JOZEF MÝTNY
KLAUDIO FARMADÍN
Juniorské Majstrovstvá európy:
Juniorské Majstrovstvá sveta
Akademické majstrovstvá sveta
Seniorka:
Majstrovstvá sveta:
Majstrovstvá Európy:
Junior European Championship:
Junior World Championship:
Academic World Championship:
Senior championship
World Championship:
European Championships:
PHOTO NEWS
3 násobný majster Európy
1 x 2 miesto
3 násobný majster sveta
3.miesto Madrid 2002
3.miesto Monterrey Mexiko
6 krát bronz
1 krát striebro
the greatest
karate champion
of
Slovakia
3 European Champion titles
1 Vice-Champion title
3 World Champion titles
3rd rank in Madrid 2002
3rd rank in Monterrey Mexico
6 bronze medals
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
1 silver medal
32
www.chinarestaurantgarden.sk
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
Klaudio Farmadín
the greatest karate champion
of
Slovakia
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
33
PHOTO NEWS
Klaudio Farmadín
the greatest karate champion
of
Slovakia
www.chinarestaurantgarden.sk
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
www.mpl.sk
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
34
PHOTO NEWS
www.mpl.sk
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
Klaudio Farmadín
the greatest karate champion
of
Slovakia
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
35
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
Klaudio Farmadín
the greatest karate champion
of
Slovakia
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
36
PHOTO NEWS
www.chinarestaurantgarden.sk
www.mpl.sk
Klaudio Farmadín
the greatest karate champion
of
Slovakia
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
37
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
Klaudio Farmadín
the greatest karate champion
of
Slovakia
www.mpl.sk
PHOTO NEWS
www.kanadskyslovak.ca
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012 38
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
Klaudio Farmadín
the greatest karate champion
of
Slovakia
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
39
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
ÝTNY
WORLD CHAMPIONSHIPS
KARATE WKC
Liberec, CZ
May 20-22, 2011
MORE INFORMATION PHOTO NEWS 1/2011
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
M
ZEF
O: JO
T
O
H
©P
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012 40
MORE INFORMATION PHOTO NEWS 1/2011
WORLD CHAMPIONSHIPS - KARATE WKC
Liberec, CZ, May 20-22, 2011
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
41
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
PHOTO NEWS
www.chinarestaurantgarden.sk
42
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
43
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
www.kanadskyslovak.ca
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
www.chinarestaurantgarden.sk
42 th EUROPEAN
SENIOR KARATE
CHAMPIONSHIPS
BRATISLAVA
May 04-06, 2007
44
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
PHOTO NEWS
45
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
PHOTO NEWS
42 th EUROPEAN SENIOR KARATE CHAMPIONSHIPS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
BRATISLAVA
46
May 04-06, 2007
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
PHOTO NEWS
47
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
CHRISTMAS BAZAAR
November 25, 2012
SLOVAKIA
JOZEF MÝTNY
Bratislava
PHOTO NEWS
Slovakia
CHRISTMAS BAZAAR
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
November 25, 2012
48
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
PHOTO NEWS
49
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
CHRISTMAS BAZAAR
November 25, 2012
SLOVAKIA
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
PHOTO NEWS
50
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
CHRISTMAS BAZAAR
November 25, 2012
SLOVAKIA
PHOTO NEWS
CHRISTMAS BAZAAR, November 25, 2012, SLOVAKIA
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
51
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
CHRISTMAS BAZAAR, November 25, 2012, SLOVAKIA
52
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
CHRISTMAS BAZAAR, November 25, 2012, SLOVAKIA
53
PHOTO NEWS
CHRISTMAS BAZAAR
November 25, 2012
SLOVAKIA
54
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
CHRISTMAS BAZAAR
November 25, 2012
SLOVAKIA
PHOTO NEWS
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
55
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
www.chinarestaurantgarden.sk
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
The International Women’s Club of
Bratislava’s Christmas Bazaar is the
largest international charity event
held in Bratislava. Many embassies
have stands presenting their
traditional specialties and proceeds
from sale of these products go to
charitable projects in Slovakia.
CHRISTMAS BAZAAR, November 25, 2012
56
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
CHRISTMAS BAZAAR
November 25, 2012
SLOVAKIA
Primátor Bratislavy Milan Vtáčnik si pochutnal na
výborných vianočných špecialitách čínskej kuchyne
a potom si nakúpil aj spomienkové predmety.
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
Milan Vtáčnik, the Mayor of Bratislava, first enjoyed
excellent Christmas specialties from traditional
Chinese cuisine and then bought souvenirs.
www.chinarestaurantgarden.sk
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
57
JOZEF
MÝTNY
CHRISTMAS BAZAAR
PHOTO NEWS
CLICK HERE
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
http://www.youtube.com/user/photomytny
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
November 25, 2012
SLOVAKIA
58
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
59
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
CHRISTMAS 2012
MODRA PIESOK
SLOVAKIA
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
CHRISTMAS 2012
MODRA PIESOK
SLOVAKIA
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
60
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
PHOTO NEWS
CHRISTMAS 2012
MODRA PIESOK
SLOVAKIA
61
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
CHRISTMAS 2012
MODRA PIESOK
SLOVAKIA
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
62
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
CHRISTMAS 2012
MODRA PIESOK
SLOVAKIA
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
63
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO PICTURE FOR SALE
Y
ÝTN
M
F
OZE
O: J
T
O
H
©P
1
700.- Eur
M
ZEF
O
J
O:
HOT
©P
2
Y
ÝTN
O:
HOT
P
©
7
EF M
JOZ
1900.- Eur
700.- Eur
FM
OZE
J
:
O
HOT
©P
8
Y
ÝTN
EF
JOZ
:
O
HOT
©P
3
Y
ÝTN
1.100.- Eur
NY
MÝT
700.- Eur
EF M
JOZ
:
O
HOT
©P
9
M
ZEF
O
J
O:
HOT
©P
4
Y
ÝTN
ZEF
: JO
O
T
HO
©P
700.- Eur
5
NY
MÝT
1.100.- Eur
Y
ÝTN
700.- Eur
O:
HOT
©P
10
EF
JOZ
NY
MÝT
700.- Eur
M
ZEF
O
J
O:
HOT
©P
11
O:
HOT
P
©
EF M
JOZ
Y
ÝTN
6
700.- Eur
Y
ÝTN
FM
OZE
J
:
O
HOT
©P
Y
ÝTN
700.- Eur
12
64
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
700.- Eur
JOZEF MÝTNY PHOTO PICTURE FOR SALE
EF
JOZ
:
O
HOT
©P
NY
MMÝÝTTÝNTNY Y
F
E
JOZZEFEF M
TOTO: O: J: OJOZ
O
H
©©PPHPHOOT
©
NY
MÝT
13
14
700.- Eur
FM
OZE
J
:
O
HOT
©P
700.- Eur
Y
ÝTN
FM
E
Z
JO
TO:
O
H
©P
18
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/
1.300.- Eur
21
22
TO:
PHO
EF M
JOZ
Y
ÝTN
M
ZEF
O
J
O:
HOT
©P
O:
HOT
P
©
1.300.- Eur
24
Y
ÝTN
16
700.- Eur
M
ZEF
O
J
O:
HOT
©P
1.500.- Eur
Y
ÝTN
20
NY
MÝT
F
E
JOZ
©
23
EF M
JOZ
700.- Eur
Y
ÝTN
Y
ÝTN
900.- Eur
O:
HOT
P
©
900.- Eur
ch
a
l
čís
h
ic sues
c
ú
ud xt is
b
NY
Y
e v in ne
i
MÝT
ÝTN
F
n
M
E
a
OZ
EF
d
v
O: J
JOZ
e
T
o
:
O
O
H
HOT
ač ntinu
©P
r
©P
k
Po e co
b 1.300.- Eur
To
19
©
M
ZEF
O
J
2012
O:
HOT
©P
15
700.- Eur
Y
ÝTN
17
O:
HOT
P
©
NY
MÝT
F
E
JOZ
1.100.- Eur
25
900.- Eur
26
ZEF
: JO
O
T
PHO
NY
MÝT
1.100.- Eur
O:
HOT
©P
27
EF M
JOZ
Y
ÝTN
65
1.300.- Eur
JOZEF MÝTNY PHOTO PICTURE FOR SALE
O:
HOT
P
©
©
28
ZEF
: JO
O
T
PHO
O:
HOT
P
©
NY
MÝT
700.- Eur
EF M
JOZ
29
Y
ÝTN
©
ZEF
: JO
O
T
PHO
30
NY
MÝT
800.- Eur
©
TO:
PHO
TO:
PHO
EF M
JOZ
Y
ÝTN
©
900.- Eur
36
TO:
PHO
EF M
JOZ
EF M
JOZ
h
c
31
ísla
č
h
s
c
i
e
c
u
ú
ud xt iss
b
e v in ne
i
n
va ued
o
č
ra ntin
k
o
P
co
e
b
To
©
35
NY
MÝT
1900.- Eur
Y
ÝTN
900.- Eur
EF M
JOZ
F
OZE
J
:
O
HOT
©P
M
ZEF
O
J
O:
HOT
©P
34
Y
ÝTN
Y
ÝTN
EF
JOZ
:
O
HOT
©P
700.- Eur
32
1.100.- Eur
Y
ÝTN
EF
JOZ
:
O
HOT
©P
700.- Eur
37
NY
MÝT
900.- Eur
FM
OZE
J
:
O
HOT
©P
38
M
ZEF
O
J
O:
HOT
©P
NY
MÝT
Y
ÝTN
33
700.- Eur
Y
ÝTN
O:
HOT
P
©
EF M
JOZ
Y
ÝTN
700.- Eur
39
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012 66
700.- Eur
JOZEF MÝTNY PHOTO PICTURE FOR SALE
40
NY
MÝT
700.- Eur
Y
ÝTN
F
OZE
J
:
O
HOT
©P
41
NY
MÝT
900.- Eur
FM
OZE
J
:
O
HOT
©P
©
TO:
PHO
Y
ÝTN
EF M
JOZ
Y
ÝTN
F
OZE
J
:
O
HOT
©P
42
FM
OZE
J
:
O
HOT
©P
NY
MÝT
800.- Eur
Y
ÝTN
©
43
700.- Eur
ch
a
l
ís
č
ch ues
i
c
udú xt iss
b
e
v
n
e
i
n
an ed i
v
o
ač ntinu
r
k
Po e co ÝTNY
M
b
To HOTO: JOZEF
©P
O:
HOT
P
©
700.- Eur
46
47
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
900.- Eur
48
700.- Eur
700.- Eur
EF M
JOZ
ZEF
: JO
O
T
PHO
44
M
ZEF
O
J
O:
HOT
©P
NY
MÝT
700.- Eur
45
Y
ÝTN
700.- Eur
NY
MÝT
F
E
NY
Z
MÝT
: JO
F
O
T
E
HO
JOZ
©P
TO:
O
H
©P
Y
ÝTN
49
700.- Eur
50
67
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
F
OZE
J
:
O
HOT
©P
FM
OZE
J
:
O
HOT
©P
JOZEF MÝTNY PHOTO PICTURE FOR SALE
51
NY
MÝT
1.700.- Eur
O:
HOT
P
©
NY
MÝT
F
E
JOZ
52
©
1.700.- Eur
O:
HOT
P
©
EF M
JOZ
O:
HOT
P
©
1.900.- Eur
57
58
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
Y
ÝTN
ZEF
: JO
O
T
PHO
53
NY
MÝT
1.700.- Eur
©
TO:
PHO
EF M
JOZ
Y
ÝTN
EF
JOZ
:
O
HOT
©P
EF M
JOZ
:
O
HOT
©P
NY
MÝT
54
1.700.- Eur
55
1.700.- Eur
56
60
700.- Eur
61
700.- Eur
62
Y
ÝTN
1.700.- Eur
Y
ÝTN
EF M
JOZ
Y
ÝTN
900.- Eur
O:
HOT
P
©
59
EF M
JOZ
Y
ÝTN
700.- Eur
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©
ZEF
: JO
O
T
PHO
O:
HOT
P
©
EF M
JOZ
700.- Eur
68
JOZEF MÝTNY PHOTO PICTURE FOR SALE
M
ZEF
O
J
O:
HOT
©P
63
500.- Eur
©
M
ZEF
O
J
TO:
PHO
64
500.- Eur
M
ZEF
O
J
O:
HOT
©P
EF
JOZ
:
O
HOT
©P
65
NY
MÝT
700.- Eur
Y
ÝTN
66
ZEF
: JO
O
T
HO
©P
700.- Eur
67
NY
MÝT
700.- Eur
O:
HOT
P
©
EF M
JOZ
Y
ÝTN
68
700.- Eur
Y
ÝTN
EF M
JOZ
:
O
HOT
©P
1.100.- Eur
69
70
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
Y
ÝTN
M
ZEF
O
J
O:
HOT
©P
Y
ÝTN
900.- Eur
M
ZEF
O
J
O:
HOT
©P
71
Y
ÝTN
900.- Eur
EF M
JOZ
:
O
HOT
©P
72
Y
ÝTN
1.700.- Eur
ZEF
: JO
O
T
HO
©P
73
NY
MÝT
1.700.- Eur
O:
HOT
P
©
74
EF M
JOZ
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
Y
ÝTN
M
F
OZE
O: J
T
O
H
©P
Y
ÝTN
Y
ÝTN
900.- Eur
69
JOZEF MÝTNY PHOTO PICTURE FOR SALE
M
ZEF
O
J
O:
HOT
©P
Y
ÝTN
75
FM
OZE
J
:
O
HOT
©P
900.- Eur
F
OZE
J
:
O
HOT
©P
76
O:
HOT
P
©
77
EF M
JOZ
O:
HOT
P
©
500.- Eur
Y
ÝTN
O:
HOT
P
©
EF M
JOZ
EF M
JOZ
78
Y
ÝTN
1100.- Eur
Y
ÝTN
500.- Eur
80
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
21
Y
ÝTN
FM
E
Z
JO
TO:
O
H
©P
900.- Eur
NY
MÝT
79
Y
ÝTN
900.- Eur
81
700.- Eur
82
700.- Eur
83
900.- Eur
70
JOZEF MÝTNY PHOTO PICTURE FOR SALE
Fotoobrazy sa vyhotovujú len ako kusovky
na objednávku, zarámované a s podpisom
autora, na fotopapier, fotoplátno a pod.
bežne do formátu cca 60 cm x 80 cm podľa
uhlopriečky (s možnosťou aj väčších
rozmerov)
The pictures are made only as one time
piece order, framed and signed by an author
on photopaper,etc by the format 23,6 inch
x 31,4 inch, based on the screen dimenzions,
with the option of biger dimenzions
h
c
a
l
s
í
č
h
c
i
c
ú
d
u
b
v
e
s
i
e
n
u
a
s
v
s
o
i
č
t
a
x
r
e
k
n
o
n
P
i
d
e
u
n
i
t
n
o
c
e
b
o
T
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
71
Športová fotografia
©
O
HOT
©P
:
O
T
O
H
P
©
13.000.- Eur
Y
N
T
Ý
M
F
35.000.- Eur
E
Z
JO
Sports Photography
35.000.- Eur
1. ks - predaný
1. ks - ukradnutý
original negativ
ONLY 10 pcs.
JOZEF MÝTNY
100 cm x 130 cm
ONLY 10 pcs.
1. piece -sold
1. piece - stolen
©
Y
N
T
Ý
M
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
F
E
Z
O
J
:
O
T
O
H
P
original negativ
:
O
T
O
H
P
©
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
Y
NY
MÝT ÝTN
ZEF EF M
O
J
TO:
OZ
PHO : J
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
Y
ÝTN
As the only Slovak person he was listed in the
book “150 Years of Photography”
published by Kodak
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
M
ZEF
O
J
O:
HOT
©P
Academy Award (for the first time in history the
Award was given to the photograph – front page of
the book) for the picture from the Velvet Revolution
named “Girl with the Bell”.
Ako jediný Slovák bol uvedený v knihe „150
rokov svetovej fotografie”, vydanej firmou Kodak
original negativ
F
E
Z
O
J
Y
N
T
Ý
M
13.000.- Eur
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
ONLY 10 pcs.
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY BEST PHOTO FOR SALE
Ocenenie Award Academy (po prvý krát v histórii
bola udelená za fotografiu - titulná strana knihy)
za fotografiu z obdobia Nežnej revolúcie
„Dievča so zvončekom”.
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
72
NA PREDAJ:
FOR SALE:
Viacgeneračný rodinný dom v Malých
Karpatoch iba 25 km od Bratislavy a 70 min.
od letiska Schwechat /Viedeň/.
Dom s obývacou plochou 400 m2 /čiastočne
nedokončený/, garážou a 1.000 m2
pozemkom ponúka svojou polohou v krásnej
prírode /500 m.n.m./ súkromie a veľa
možností pre športové aktivity a turistiku.
Táto oblasť sa nazýva Modra - Piesok
/známa tiež ako Zochova chata/ a je
súčasťou chránenej prírodnej oblasti.
Na druhej strane, iba 7 min. jazdy autom
sú k dispozícii výborné a útulné reštaurácie
ako súčasť Malokarpatskej vínnej cesty.
A house with 3 apartments in the Small
Carpatian Mountains only 25 km from
Bratislava /Capital of Slovakia/ and only 60
Minutes from Vienna airport.
The house with 400 m2 living area /partly
unfinished/, garage and 1.000 m2 off land offers through its location in the beautiful nature /500 m above the sea level/ privacy and
many possibilities for sport activities and
tourism. This area with houses in the forest
is called Modra – Piesok /known also as Zochova chata/ and it is a part of natural reservation.
On the other side there are many good and
comfortable restaurants as a part of „ Small
Carpatian wine route“ only 7 Minutes with
car from here.
Cena: 190.000 Eur
Mobil: 00421 905 628 472
00421 915 888 771
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
Price: 190.000 Eur
Cell phone: 00421 905 628 472
73
Land for Sale in Slovakia.
Info:12 ha ( 120.000m2 ) of Land for sale!
The land price is Euro 6/m2
The land location is in close proximity of Capital City of Slovakia,Bratislava,just half
an hour.The Land is settled right on the Danube river bank, an European bigest fresh
water source in Central Europe.The area called commonly as a "Zitny ostrov",is well
known for riches of fresh water,hot mineral waters and the best fertile agricultural
land in Slovakia,as well as well known recreational area,cottages,hotels,hot spas,direct
access to three Europeans capital cities Budapest,Bratislava and Vienna!There is
a good road connection, the land is right on the main road to capital city.The title of
the land is clean,one owner only!
[email protected]
74
DO
Ý
T
A
B
R
H
K
I
MIN
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
PHOTO NEWS
www.kanadskyslovak.ca
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
www.chinarestaurantgarden.sk
75
JOZEF MÝTNY
Ý
T
A
B
R
H
K
I
MIN
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
DO
PHOTO NEWS
www.kanadskyslovak.ca
76
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
Ý
T
A
B
R
H
K
I
N
I
M
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
77
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
DO
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
78
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
DO
Ý
T
A
B
R
H
K
I
MIN
PHOTO NEWS
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
79
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
DO
Ý
T
A
B
R
H
K
I
MIN
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
STRÁNKA HANBY
PHOTO NEWS
DISGRACED
Modern KOMMUNISTS
NOVODOBÍ KOMUNISTI
or
ALEBO
HYENIZMUS VO FOTOGRAFII
NA SLOVENSKU
HYENAS
in Slovak photography
Prečo im máme veriť?
Why believe them?
Denník SME a vydavateľstvo PETIT PRESS ,
(samozrejme, že aj vydavateľstvo Ikar, ktoré tiež nemá
vysporiadané autorské práva patria na túto stránku),
zavádzajú a klamú dokonca aj archívy pre ďalšie
generácie. Ako má potom volič veriť, čo píšu…?
V budúcom čísle pred voľbami viac.
The SME daily and PETIT PRESS publisher (Ikar
publisher, with unsettled copyrights, also belongs to
this site) mislead and lie, including in archives for
future generations. How can a voter believe what they
write? More will come in the next, pre-election issue.
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
Pokračovanie v budúcich číslach
To be continued in next issues
80
JOZEF MÝTNY
STRÁNKA HANBY
DISGRACED
PHOTO NEWS
WANTED BORIS JAVOREK
Cheater or businessman?
Boris Javorek, son of futbaler Trainer Justin Javorek (1932) and father Justin Javorek (1988), living in Canada, father DOMINIK
JAVOREK (1996), hockey player SVK (HC Slovan Bratislava), DEPTOR 165.000 Eur from justice result, more information on
PHOTO NEWS JOZEF MYTNY 2013/2014
Podvodník alebo podnikateľ?
Boris Javorek, syn futbalového trénera Justina Javorka (1932) a otec Justina Javorka (1988) pôsobiaceho v Kanade, otec
DOMINIKA JAVORKA (1996), hokejového hráča SVK (HC Slovan Bratislava), dlžník 165.000 EUR podla súdneho
rozhodnutia....viac sa dozviete postupne vo PHOTO NEWS JOZEF MYTNY 2013/2014
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
Pokračovanie v budúcich číslach
To be continued in next issues 81
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
82
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
MODELS
PHOTO NEWS
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
MODELS
PHOTO NEWS
83
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
PHOTO NEWS
84
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
MODELS
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
MODELS
85
3
1
0
2
F
P
PHOTO NEWS
for more photos...
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
www.photomytny.com
akty/nudes
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
MODELS
86
Download

ČO JE TO PHOTO NEWS?