30.4.2011
INTERVIEW: Rozhovor s Martinem M…
Přihlášení
Už iv a t e ls ké jmé no:
He s lo:
Přihlásit se
V y t v o ři t n o v ý ú če t
Recenze
Literatura
Film
Komiks
Pov ídky
Sloupek
Reportáže
SF akce
Ze sv ěta
Lidé
Ukázky
Za sla t nov é he slo
Galerie
Fór um
INT ERVIEW: Rozhovor s Martinem Moudrým a Markem E. Pochou
A ut or: Ma rt in Kochlica (/u z i v a t e l e /m a rt i n -k o ch l i c a ) | Ta gy :
"Jestli se moj e psaní začne někdy zamlouvat typickému českému r ecenzentovi, pr chnu v hr ůze do lesů." T vr dí
Mar tin Moudr ý, ktor ému sme polož ili niekoľko otáz ok týkaj úcich sa napr íklad aj novej zbier ky poviedok A bude
hůř ! ( h ttp : / / sar d en . c z/ r ec en ze- mar k - e- p o c h a- mar tin - mo u d r y - b u d e- h u r - sb ir k a- sp latter o v y c h - p o v id ek ) Na otázky odpovedal aj
spoluator knihy Mar k E. Pocha.
A ko by s t e char akt er izov ali v aš u nov ú knižku A bude hůř ! ?
MEP: Výška 125mm, dĺžka 88mm, váha tak akur át. Ale na veľ kosti vr aj
nezáleží...
MM: Já to ř eknu bez př íkr as. Malá krvavá spr ostá čubka j e to.
Mar t inov e pr edošlé knihy zv ádzali značný boj medzi t v r dý mi kr it ikami a
úspechom u čit at eľov . My slít e, že akt uálna zbier ka pov iedok bude na
t om inak? A ko s a A bude hůř ! odliš uje od pr edchádzajúcich diel Mar t ina
Moudr ého?
MEP: Na to by mal odpovedať Mar tin, takže budem j a. Pýtam sa, koľko kritikov
pozná tento žáner do špiku kostí (a teda j e spôsobilých sa k nemu vyj adr ovať)?
Alebo: ak splatter nie j e ich šálka hnisu, aspoň vyštudovali liter ár nu kr itiku či estetiku? Dokážu identifikovať
liter ár ne kvality napr. u Kafku alebo ho uznávaj ú len pr eto, že j e v čítankách?
MM: Bože nedopusť! Mar kově části knihy samozř ej mě přej u j ak extatické kr itiky, tak čtenáře rvoucí se v
knihkupectvích o poslední výtisky; j estli se ale moj e psaní začne někdy zamlouvat typickému českému
recenzentovi, pr chnu v hr ůze do lesů. Je j en j ediná věc, kter á by mě vyděsila j eště víc než tohle – a to, kdyby mě
pr avdoláskoví multikultur alisté začali považovat z a faj n člověka...
Jak se to odlišuj e od předchozí tvor by? Je to kr átké! Je to strašlivě, nez vykle, znepokoj ivě krátké. Znepokoj ivě
pr o mě, samozř ej mě – hr ozně ner ad bych přišel o status gr afomana...
A ko st e sa dost ali k v y dav at eľs t v u X- St r eam, r espekt ív e ako sa ono
dost alo k v ám?
MEP: Mar tin poz ná vydavateľ a z dávnej ších čias a vydavateľ zas poznal mňa a
j a som čítal Mar tinove knihy a bolo.
MM: Já bych to mohl podat obšírněj i, pr otože to byl ve skutečnosti dost zábavný
př íběh, ale koukám, že na konci r oz hovor u nastaly něj aké nej asnosti, takže
tůdle! Nepodám!
A ko st e písali A bude hůř ! ? Niekt or é pov iedky majú akoby s poločné
r y sy . Spolupr acov ali s t e počas písania, alebo s kr át ka fungujet e na
r ov nakej v lnov ej dĺžke?
MEP: Áno, poviedky sú podobné, naj mä v prvej polovici knihy, keďže sú všetky
moj e : o) Ináč sme si vymenili zopár mailov, z ktor ých vyšli naj avo zauj ímavé
veci. Napr íklad že Mar tin nemusí Facebook a že j a neviem písať ako King.
Zatiaľ .
MM: No. A pak samoz řej mě oba vykrádáme Kulhánka. Takže tentokr át j sme to udělali tak, že j sme si mentální
lup rozdělili a to j e samozřej mě vidět na výsledku.
Každý splat t er je u nás neust ále označov aný za kulhánkov inu. Lezie v ám t o na ner v y , alebo t o
pov ažujet e za zmy s luplné us mer nenie pr e čit at eľa?
MEP: Ach a j e to tu zas... Vieš čo, radšej uvediem, že naša knižka nie j e len čistokr vný splatter, obsahuj e totiž
aj stopy psychologického tr ileru, hor or u a ezopovských báj ok.
MM: Padl bych na kolena a plakal štěstím, kdyby s e tak označoval j enom splatter. Dneska už dostane nálepku
„kulhánkovina“ v podstatě cokoliv. Kulhánkovina j e podle mě dost specifický typ př íběhu; rozhodně nestačí, aby v
knize byla akce a kr ev a hlášky. S kutečná kulhánkovina musí mít typickou poetiku, typický dr uh humoru, typickou
atmosfér u.
Co se týče usměr nění pr o čtenář e, př ij de mi to nadužívání toho slova podobně smysluplné, j ako kdyby bylo na
všech cedulkách v bohatě zásobeném pekař ství napsáno „r ohlíky“.
A vůbec. Označení „kulhánkovina“ používaj í akorát pseudokritici, co si pr vního vydaného Kulhánka mohli číst j eště
ve školních škamnech. T en žánr tady byl mnohem dř ív než pan Kulhánek a není j ediný důvod, pr oč by měl nést
j eho j méno. Zr ovna nedávno j sem četl j edno takové dílo už z šedesátých let minulého století. T ehdy se to
vydávalo na pokračování, podobně j ako r odokapsy. Hlavní hr dina byl nezničitelný sur vivalista, boj oval se
systémem, používal biomunici a Pistol (přesně tak, pane or iginální Kulhánku) si poř ídil už v sedmé kapitole.
S amozř ej mě tam nechyběly ani nadpřir ozené Bytosti, hr dina samoj ediný vyhr ával války pr oti ar mádám... no,
kulhánkovina j ako vyšitá. Akorát puber tálních hlášek tam bylo pomálu, ale ty si autor zřej mě schovával na dobu,
až bude Cipísek star ší...
sarden.cz/interview-rozhovor-s-marti…
1/4
30.4.2011
INTERVIEW: Rozhovor s Martinem M…
Páčilo sa v ám St r oncium Jiř ího Kulhánka?
MEP: Naj menej z j eho kníh.
MM: T ak.
Splat t er je čas t o označov aný za najpodr adnejší s ubžáner fant as t iky . Vy pat r ít e u nás k jeho zar y t ý m
zás t ancom. Pr ečo?
MEP: Na také čosi sa človek musí nar odiť. T o j e výsada nemnohých, tak sa j ej dr žím.
MM: Já na výsady nevěř ím. Já věřím ve svobodu. S platter j e pr o mě nej svobodněj ší for mou vypr ávění. Nic vám
tam neháže klacky pod nohy, nic vám tam nesvaz uj e ruce. S platter j e dr sný j ako sám život a stej ně tak plný
nekonečných možností. No a pak j e tu j eště ta lehce infantilní část našich osobností, že. Kde j inde bychom mohli
skotačit v kalužích krve a koukat se, j ak to kr ásně cáká?
Páčil sa v ám A s falt Št epána Kopř iv u?
MEP: Naj viac z j eho kníh.
MM: Jako sled j ednotlivých scén br ilantní.
Sledujet e akt uálny česko- slov enský knižný t r h? Mát e obľúbený ch domácich aut or ov ?
MEP: Celkom ušiel Kopř ivov Iustus a Žambochove Temné záblesky.
MM: Můj nej oblíbeněj ší domácí autor j sem j á. Mám se r ád z celé ř ady důvodů – můžu s i do psaní kecat, díla
svého nej oblíbeněj šího autor a dostávám z dar ma, mám v knížkách obrázky, př i čtení mám většinou pocit, že bych
to sám líp nenapsal... no, j e toho zkr átka fůra.
T ak něj ak tuším, že v česko- slovenském liter ár ním pr ostor u existuj e i pár dalších kvalitních autorů, ale podívej te
se na to pr agmaticky – takový člověk, kter ý by splnil všechny ty výhody, které pr o sebe představuj u j á sám, se
j en těžko naj de.
A ký mát e v zťah k filmov ej sér ii SA W?
MEP: Zvláštna otázka. Nechceš radšej vedieť, či sa mi páči Odviate vetr om? Alebo Pýcha a predsudok? Ale keď
inak nedáš... Pr vý diel S AW ma úplne odr ovnal, na ostatných som sa už len bavkal. Posledný som, žiaľ , nevládal
pozer ať dlhšie ako päť minút. S mrteľ ne ma nudil.
MM: T o j e velmi zaj ímavá otázka a j sem rád, že zde Mar ek zmínil Pýchu a předsudek. Obě filmová díla toho totiž
maj í velmi mnoho společného. Hm... to j sem možná tr ochu přehnal... obě filmová díla maj í několik společných
pr vků. Hmm... Ne, to také není přesné. Obě filmová díla maj í j edno společné. Neviděl j sem j e...
A ko v ás v y danie v ašej nov ej zbier ky ov ply v nilo? Zmenila v ás t át o knižka nejako?
MEP: Čosi mi hovorí, že ty si si tie otázky pripravil vopred... Ale hej , po j ej vydaní sa začali hrnúť ponuky
rôznych veľ kých vydavateľ stiev, hlavne zahr aničných. Publikoval som v pr estížnych svetových S F časopisoch.
Pr ipr avuj e s a o mne životopisný film, v ktorom ma stvár ni S teve Buscemi. A v neposlednom rade si vymýšľam
viac ako kedykoľ vek pr edtým.
MM: Ne.
Mát e nejaký r it uál počas písania (hlas ná hudba, mučenie, hladkanie bieleho kr álika...)?
MEP: Počas písania musí byť naokolo ticho. Môže byť aj vynútené, hlavne nech j e absolútne. Okrem toho chodím
boxovať, ale to asi s tvoj ou otázkou veľmi nesúvisí, všakže?
MM: Ano, nemůžu než souhlasit. T icho j e důležité. Př i psaní otevír áte br ánu do j iných vesmír ů a necháváte cizí,
spletitou realitu prolnout s vaší myslí. Na to j e třeba mít absolutní klid – a ano, klidně i vynucený. Mar ek boxuj e,
j á stř ílím...
Čo r obít e, keď nepíš et e?
MEP: Už som spomínal, že boxuj em? Len sa ma ter az neopýtaj , či topánky, lebo budem v rozpakoch...
MM: Představuj u si, co všechno bych mohl dělat, kdybych měl na něco kromě pr áce a psaní čas.
Čo pr ipr av ujet e najbližš ie?
MEP: Momentálne? Večer u. Liter ár ne? Mám na 79% dokončený r omán. Iná otázka j e, či sa podarí ho vydať.
Čudné j e, že to nebude splatter , ale militar y S F - ale r uke (r esp. hlave) ner oz kážeš.
MM: Večeř i? Vž dyť j e sotva poledne... Liter ár ně j e na spadnutí vydání Gr afomága, pak mám r ozepsanou spletitou
vesmír nou sci- fi s cestováním v čas e a nesmr telnou blondýnou, a taky něj aká povídka by mohla vyj ít.
Ďakujem za r ozhov or .
MEP: Neďakuj , z aplať!
MM: Což e? T ohle nebylo zaplacený př edem?!?
Hodnot ít e:
Hodnot ít e : 4. 7 ( hla s y : 6)
S dílej článek: De licious
( h ttp : / / d el. ic io . u s/ p o st? u r l=h ttp : / / sar d en . c z/ in ter v iew - r o zh o v o r - s- mar tin em- mo u d r y m- mar k em- e-
p o c h o u & title=I N T E RV I E W : Ro zh o v o r s M ar tin em M o u d r ý m a M ar k em E . P o c h o u ) Digg
( h ttp : / / d ig g . c o m/ su b mit?
p h ase=2& u r l=h ttp : / / sar d en . c z/ in ter v iew - r o zh o v o r - s- mar tin em- mo u d r y m- mar k em- e- p o c h o u & title=I N T E RV I E W : Ro zh o v o r s M ar tin em
M o u d r ý m a M ar k em E . P o c h o u ) F a ce book
( h ttp : / / fac eb o o k . c o m/ sh ar er . p h p ? u =h ttp : / / sar d en . c z/ in ter v iew - r o zh o v o r - s- mar tin em-
mo u d r y m- mar k em- e- p o c h o u & t=I N T E RV I E W : Ro zh o v o r s M ar tin em M o u d r ý m a M ar k em E . P o c h o u ) Linkuj!
( h ttp : / / lin k u j . c z/ ?
id =lin k u j & u r l=h ttp : / / sar d en . c z/ in ter v iew - r o zh o v o r - s- mar tin em- mo u d r y m- mar k em- e- p o c h o u & title=I N T E RV I E W : Ro zh o v o r s M ar tin em
M o u d r ý m a M ar k em E . P o c h o u ) Twit t e r
( h ttp : / / tw itter . c o m/ h o me/ ? statu s=h ttp : / / sar d en .c z/ in ter v iew - r o zh o v o r - s- mar tin em-
mo u d r y m- mar k em- e- p o c h o u )
sarden.cz/interview-rozhovor-s-marti…
2/4
Download

INTERVIEW: Rozhovor s Martinem Moudrým a Markem E. Pochou