Máriina
doba
ROČNÍK XXV.
číslo 1/2015
ISSN 1338-1490
MÁRIINA DOBA
Časopis
Mariánskeho kňazského hnutia
a Mariánskeho hnutia
Ročník XXV.
Číslo: 1/2015
ISSN 1338-1490
IČO: 30 778 433
Adresa hnutia:
MKH, Jašíkova 20, 821 03 Bratislava
www.msm-mmp.org
www.mkh.sk
Registračné číslo: EV 3461/09
Pre vnútornú potrebu!
Číslo účtu: SK5709000000000011468936
Zodpovedný redaktor:
ThLic. Peter Petrek
Redakčná rada:
Mons. Jozef Kostolný
ThDr. Amantius Akimjak, OFS
Mgr. Marian Vojtko
Stanislav Grešša
Gregor Škapura
RNDr. P. Humbert Virdzek, OP
Jozef Gánovský, SDB
a ďaľší kňazi MKH
Za laických pomocníkov:
Alžbeta Vojtková
Cirkevný cenzor:
vsdp. Pavol Majzel
Cirkevné schválenie:
Biskupský úrad Spišská kapitula
č.1/1999/95 z 5.9.1995
Vydáva a distribuuje:
Združenie Máriina doba
Jašíkova 20
821 03 Bratislava
Tlač: Tlačiareň MERKUR, s. r.o., Dolný Ohaj 128
Dátum vydania periodickej tlače: marec 2015
1. štvrťrok
ýasopis vychádza 4-krát do roka,
úhrada nákladov na vydanie je 1,10 € za kus,
roþné predplatné 4,40 €
Nové objednávky poštou,
e-mailom: [email protected]
alebo na poštovej poukážke.
Obnova objednávok raz roþne. Zaevidovaní
objednávatelia nech vždy uvádzajú svoje
þíslo adresy - pri platbe cez banku ako VS.
Ak ste v núdzi, môžete si þasopis objednaĢ
aj za nižší príspevok prípadne bez neho
(1 kus pre svoju potrebu).
Ak pošlete príspevok vyšší, budeme to
považovaĢ za podporu apoštolátu prostredníctvom nášho þasopisu.
NakoĐko sme v prvom rade hnutie a nie
vydavateĐstvo, pracujeme v skromných podmienkach a sme odkázaní na Vašu pomoc v
tom, že si každý sám eviduje svoje podĎžnosti
a vþas ich vyrovná.
Už v r. 1973, v prvom roku existencie MKH:
„Závoj smrti sa rozprestrel nad svetom a duše sú
pošpinené skôr, než sa otvoria životu.“ (16.10.1973)
Už vtedy! - A čo potom teraz, v čase celosvetovo
organizovanej mravnej skazy cez totalitu gender ideológie?!...
A počas večeradla vo Fatime:
„Ľudstvo dosiahne vrchol skazenosti a bezbožnosti, vzbury proti
Bohu a otvorene sa postaví proti jeho zákonu lásky....
Potom sa toto miesto zjaví všetkým ako žiariace znamenie mojej
materskej prítomnosti vo vrcholnej hodine vášho veľkého súženia.“
(11.3.1995)
O tri roky je sté výročie zjavení, vtedy bude príležitosť, keď sa Fatima
zjaví a zažiari - využime ten čas. Vždy, keď bolo kresťanstvo ohrozené,
bolo sa treba aj pričiniť - aj chopiť zbrane, ako pri Lepante, pri Viedni...
Ale zázrak záchrany proti presile by nebol možný bez vrúcnych modlitieb, kajúcich pobožností a ružencových sprievodov po uliciach miest.
Pád komunizmu nebol možný prv, než bola splnená požiadavka zasvätenia
Nepoškvrnenému Srdcu Márie 25. marca 1984.
Využime tento čas, možno poslednú príležitosť, ku krížovej výprave
večeradiel a dajme verejne poznať všetkým tento záchranný plán nebeskej
Matky. Príďme aj 25. marca 2015 do večeradla modlitby na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave!
3RPRFQLFDNUHV~DQRY
OCTGE
8GÈGTCFNQPC*XKG\FQUNCXQXQOPÁOGUVÍX$TCVKUNCXG
2.58p1¾/,67
3ÂSH)UDQWL{HNRSRNX{HQÎ
0CLXÄÈzKGQJTQ\GPKGOCP~GNUVXCCTQFKP[XFGLKPÁEJ
f*HQGHULGHROÔJLDtYSUD[L
%KTMGXPÉzMQN[XQ8GžMGL
$TKVÁPKKDWFÚRQXKPPGWÈK}
IGPFGT
4GHNGZKGPCRTGFEJÁF\CLÚEGÈNÁPM[
*HQGHURYÂWHÔULDMHDQWURSRORJLFNÂKHUÊ]D
1D{DYHŸNÂQÂGHM
(XUÔSDEXÐEXGHNUHV~DQVNÂ
DOHERQHEXGHLDGQDwVY-ÂQ3DYRO,,
(XUÔSDFHOÂ0DULÂQVND
Mária Matka Európy
Gibraltar
P. Nitker Hiegl OSB
a P. Erich Maria Fink
Sv. kráľ Karol I.
so synom Ottom Habsburským
Dr. Otto Habsburský
»YDKDR.ULVWRYRPXWUSHQÎ
%RLHPLORVUGHQVWYRYR)DWLPVNRPSRVROVWYH
0ÂNDGÞÉORYHNSRYRODQLH"
/QFNKVDCPCMC~FÝRTUVTWM[
$QJ5VXQTKVGž
f%RMÎPVDOHQQHGREUÞFKNDWROÎNRYt
%GNQUNQXGPUMÉXGÈGTCFNQX5PKPGxSUHGQÃ|ND
6YÅWÞ-DQXÂULXVw]Â]UDNNUYL
5RQOKGPMCPCEGNQUNQXGPUMÉ
XGÈGTCFNQX5PKPG
$NRVD3DQQD0ÂULD
VWDODPRMRXPDPRX
.GVPÉXGÈGTCFNÁONCFÝEJ
7~VTKPÁUVGNGVQ
+PzVKVÚV052/
@
@
@
@
@
@
@
@
%GNQUNQXGPUMÉXGÈGTCFNQ/-*
<PCzGLRQzV[
¬
.
@
Združenie Máriina doba
Jašíkova 20
821 03 Bratislava
Poštovné úverované
820 12 Bratislava 212
Download

Máriina doba 1/2015