Inovácie stavajú za nás
NOVINKA: Keramická plávajúca podlaha
Ideálna náhrada
mokrých poterov...
Keramická plávajúca podlaha je ideálnou náhradou betónových alebo anhydritových poterov, s ktorými sa viaže množstvo vody, pracnosť, dlhá doba zrenia a použiteľnosti a v neposlednom rade aj hmotnosť. Zdravá, prírodná alternatíva podlahy v podobe keramickej
dlažby CREATON so sebou prináša množstvo výhod:
Nízka váha:
Hrúbka dlažby:
len 38,25 kg/m2
len 2 cm
(je preto ideálna pre drevostavby ale aj rekonštrukcie)
Použiteľnosť:
už po 48 hodinách
Pokládku môže vďaka jednoduchému perodrážkovému systému zámkov realizovať aj laik
a v jedinej osobe, pričom nezanedbateľná je aj samotná rýchlosť pokládky!
Keramická
plávajúca
podlaha
z prírody...
Pálená hlina ako stavebný materiál je tradičným výrobkom, ktorý ľudstvo používa už 5000
rokov. Vzniká z prírodných materiálov ekologickým spracovaním pri využití ílov, vody, vzduchu a ohňa. Tieto štyri faktory stoja pri zrode tohto zatiaľ neprekonaného stavebného materiálu. Pálená hlina má ideálnu ustálenú hmotnostnú vlhkosť (0, 5-1,8 %), nevytvára podmienky pre plesne a huby. Účinne tlmí zvuk, je odolná proti ohňu, má vysokú statickú únosnosť,
výbornú akumulačnú schopnosť a umožňuje difúziu vodných pár.
CREATON vyvinul plávajúcu keramickú podlahu z pálenej tehlovej hliny, aby uspokojil dopyt
po prírodných stavebných materiáloch, a to výrobok s vynikajúcimi úžitkovými a kvalitatívnymi vlastnosťami, ktorý je mimoriadne vhodný práve pre plávajúcu keramickú podlahu.
Vysoko pevné zlepenie na pero a drážku a pritom hravo jednoduché pokladanie keramickej
podlahy z nej tvoria zároveň ideálny podklad pre všetky iné pohľadové podlahoviny.
Farebné odtiene
CREAPUR
KERATOP
prírodná červená
antrazitovosivá
starobiela
terra-červená
žlto-červená
cotto-hnedá
cotto-béžová
Prečo je podlaha
taká
úsporná a teplá?
Keramická plávajúca podlaha CREATON ®
má niekoľkonásobne rýchlejší nábeh teploty z podlahového kúrenia ako betónové
alebo anhydritové potery.
Už do 30 minút dosahuje podlaha povrchovú teplotu 23°C čo je v porovnaní so
110 minútami pri klasických „mokrých“
poteroch úžasná úspora energie ako aj
zvýšenie komfortu.
Pokladanie keramickej dlažby
na suchý zásyp CREATON
Plávajúca keramická podlaha CREATON musí byť pokladaná na rovnom podklade. Pri väčších nerovnostiach preto doporučujeme previesť vyrovnávací zásyp/vystierkovanie. Pre túto
suchú konštrukciu keramickej podlahy potrebujete podla požiadaviek a nárokov tepelnú
a/alebo kročajovú (protihlukovú) izoláciu.
Možnosti prevedenia protihlukovej – tzv. kročajovej izolácie:
- minerálna vlna (typ aplikácie TK podľa DIN 18165), tr. tuhosti: > 30, hrúbka: < 20
- drevené mäkké vlákna: trieda tuhosti: > 30, hrúbka: < 20
Možnosti prevedenia tepelnej izolácie:
- Polystyrén PS 20 < 50mm
- Polystyrén PS 30 < 90mm
- Polystyrén – extrudovaná tvrdá Technické údaje
pena < 120mm
CREAPUR
KERATOP
- Suchý zásyp CREATON
400x180mm
500x250mm
- Drevotrieskové dosky, trieda tu- Rozmery
hosti > 30
Hrúbka
20mm
20mm
Minerálny suchý zásyp je per- Hmotnosť
2,75kg
5,0kg
fektným základom pre naše
Hmotnosť na m2
38,25kg
40,00kg
keramické plávajúce podlahy.
Keramzitová bridlica, získava- Počet ks na m2
13,9
8
ná z miestneho a čiste termicky
336 ks/24m2
160 ks/20m2
upraveného minerálu, vykazuje Počet ks na palete
tie najlepšie fyzikálne vlastnosti. Pochôdznosť
po 24h
po 24h
Chemicky neutrálna, bez zápaTrieda
chu a odolná proti tleniu – suchý
Obrusovanie
Odolnosť
voči
oteru
oteruvzdornosti
zásyp ma zvlášť dlhú životnosť –
<393mm3
5
rovnako ako plávajúce keramické podlahy CREATON. Zásyp je Koeficient tepelnej
bezpečný voči hnilobe a plesniam rozťažnosti
6x10-6/K
6x10-6/K
a navyše sa materiál veľmi dobre Podľa normy DIN 1053-1
recykluje. Ďalšou výhodou je jeho
Tepelná vodivosť
0,67W(m*K)
0,67W(m*K)
izolačná schopnosť. Či už tepelná Tepelný výkon pri 10°C
alebo hluková, keramzitová bridlica dosahuje u oboch optimálne Odolnosť proti šmyku
– trieda drsnosti
hodnoty vďaka pórovitej štrukR 10
R 10
túre zrna a z neho vyplývajúcej Podľa normy DIN 51130
Podľa
normy
DIN
51079
A
B
C
A
BC
vlastnej pevnosti. Drvené zrná
s ostrými hranami nemajú sklon Požiarna trieda materiálu
A1
A1
k presúvaniu sa. Týmto sa suchý
zásyp CREATON hodí veľmi dobre k rovinnému vyrovnávaniu neupraveného betónu a starých stropov s drevenými stropnými
trámami. Tiež je možné bez problémov usadiť pokládku potrubia či káblových rozvodov. Kombináciou suchého zásypu CREATON a plávajúcej keramickej podlahy CREATON získava
zákazník nielen dva kvalitatívne veľmi hodnotné stavebné materiály, ale tiež vynikajúce hospodárne riešenie, ktoré znesie aj najvyššie zaťaženie.
Montážny návod
Jednoduchý aj pre laika
Samotná pokládka plávajúcej keramickej podlahy CREATON je veľmi ľahká, môže sa realizovať bez zvláštnych odborných znalostí a nástrojov.
Postupnosť krokov pri realizácii suchej plávajúcej keramickej podlahy:
1.
2.
3.
4.
Umiestnenie dilatačnej okrajovej pásky
Zrovnanie pôvodného podkladu suchým zásypom CREATON
Položenie tepelnej izolácie, prípadne protihlukovej (kročajovej izolácie)
Položenie plávajúcej keramickej podlahy CREATON
Podklad (tepelná izolácia) musí byť v absolútnej rovine. Rovinu tepelnej izolácie dosiahneme použitím suchého zásypu CREATON na pôvodný podklad. Prvý lepený rad musí byť
položený perom k stene a lepí sa iba na doraz. Jednotlivé keramické dielce sa pokladajú
s preväzovaním. Preto je ideálne pred začiatkom pokládky vyrobiť pre každý druhý rad polovičný kus (prerezaním celého kusa na polovicu). Pre ich rezanie môžete použiť elektrickú
rezačku dlažby.
Najprv ponorte pero a ľavú krátku stranu keramickej dlažby do lepidla. Používajte vedro
s minimálnymi rozmermi 50 na 25 cm, aby ste pri ponorení dlažby do lepidla mali ešte dostatok manipulačného priestoru. Následne zasuňte dlažbu do drážky a zbytok lepidla stiahnite
stierkou.
Požadovaná podlahová krytina môže byť pokladaná bežným spôsobom. V prípade uvažovaného lepenia alebo pokládky ďalšej pohľadovej vrstvy (dlažby príp. plávajúcej podlahy)
nemusíme odstraňovať zbytky lepidla na dlažbu CREATON. Plávajúca keramická podlaha
Creaton je vďaka svojej tehlovej farbe a rustikálnemu dizajnu použiteľná aj ako finálna vrstva
podlahy. V tomto prípade je potrebné po 48 hodinách očistiť podlahu od zbytkov lepidla prípravkom CREATON – odstraňovač cementového povlaku. Po úplnom vyschnutí môže byť
plávajúca keramická podlaha ošetrená prípravkom CREATON – ochrana proti škvrnám.
1
Prvý rad sa lepí na hranu,
namáčaním krátkej styčnej hrany keramických
dlaždíc, perom smerom
k stene.
2
Druhý a ďalší rad sa lepí
namočením dvoch strán
do lepidla – ľavej krátkej
hrany a pera.
3
Zbytkové vytlačené lepidlo sa stiahne stierkou.
4
Po 48 hodinách je potrebné zbytkové lepidlo odstrániť z povrchu
dlažby prípravkom CREATON odstraňovač cementového povlaku.
Lepidlo CREATON
Keramická
podkladová doska,
400x180mm, hr. 20mm
Izolačná doska 16,
PS 300-200kPa, hr. 25mm
Teplovodné pozinkované
teleso,
hr. 0,5mm, na rúrku ø16mm
Polyetylénová fólia,
hr. 0,2mm
Oblúkový dielec,
alt. Pozinkovaný
teplovodný oblúk
180, hr. 0,5mm, na rúrku ø16mm
Obvodová dilatačná
páska
Sofistikovaná výroba v najmodernejších európskych závodoch zaručuje vynikajúci pomer medzi cenou a úžitkovými vlastnosťami. Vysoko pevné lepenie
systému pero-drážka a pritom hravá, ľahká pokládka keramickej podlahy z nej robí ideálny podklad pre všetky iné pohľadové podlahoviny ako parkety, PVC, koberce či keramickú
dlažbu. Práve ďalšie lepenie keramickej dlažby na podlahu CREATON je možné vďaka identickému koeficientu tepelnej rozťažnosti. Vďaka svojmu rustikálnemu, tehlovočervenému vzhľadu je však podlaha CREATON veľmi pekná aj ako konečná
pohľadová krytina.
Plávajúcu podlahu je možné ľubovolne pokladať na tepelnú alebo
protihlukovú (kročajovú) izoláciu podlahového systému a vďaka jej tepelnej vodivosti je zvlášť vhodná pre
pokládku na systém podlahového
vykurovania. Samotnú pokládku je
možné realizovať rýchlo a jednoducho, dokonca aj laik je schopný sám
a bez špeciálnych znalostí položiť až
8m2 za hodinu! Postačí k tomu obvyklé stavebné náradie. Vzájomné lepenie jednotlivých keramických dielov
sa realizuje pri teplotách od 5°C a to
pomocou špeciálneho pevnostného
lepidla CREATON.
PREČO
PRÍRODNÁ
KERAMICKÁ
PODLAHA?
Plávajúca podlaha CREATON je pochôdzna už po 12 hodinách. V porovnaní s bežnými
betónovými mazaninami je práce možné ukončiť už o 4-6 týždňov skôr. Vďaka optimálnym
fyzikálnym vlastnostiam pálenej tehliarskej hliny je plávajúca keramická podlaha použiteľná tak univerzálne ako aj v extrémnych podmienkach. Obzvlášť nízky koeficient tepelnej
rozťažnosti umožňuje pokládku bez dilatačných špár i v plochách väčších ako 100m2. Táto
dlažba je odolná v tlaku i ohybe a môže byť teda vystavená aj extrémnemu zaťaženiu a to
aj bodovému. Má dlhodobú životnosť, je nehorľavá a bráni šíreniu požiaru.
Vďaka nízkej výške (len 2 cm) a pomerne nízkej hmotnosti 34kg/m2 je vhodná aj pre rekonštrukcie starších budov. Prírodne červená a hladká – aj pre tieto vlastnosti je možné
keramickú podlahu CREATON použiť ako cenovo dostupné riešenie pohľadových podláh
v historických objektoch. Keramická podlaha je úplne odolná voči pôsobeniu vody bez akéhokoľvek bobtnania či zmršťovania a preto ju je možné pokladať aj na vlhkých podkladoch.
Adresa:
FA-BRICK s.r.o.
Vyšné Fabriky 45
033 01 Liptovský Hrádok
SLOVENSKO
Tel.: +421 44 5222 093
Orange: +421 905 684 534
T-mobile: +421 911 259 234
Fax: +421 44 5222 218
Email: [email protected]
Web: www.podlahycreaton.sk
MALOOBCHOD / VEĽKOOBCHOD
Download

katalog FABRICK.indd - fa