Ch
D
Známka zo
slov. jazyka a lit.:
1
2
3
4
5
Neklasifikovaný(á)
Známka
z vlastivedy:
1
2
3
4
5
Neklasifikovaný(á)
Pohlavie:
Sem nalep svoj čiarový kód
Trieda:
KOMPARO
celoslovenské testovanie
žiakov 5. ročníka ZŠ
Slovenský jazyk a literatúra
Vlastiveda
Všeobecné študijné predpoklady
forma A
Školský rok 2011/12
© EXAM testing ®, spol. s r. o.
P. O. Box 215, Vranovská 6, 854 02 Bratislava 5
02 / 63 81 26 89, 63 82 49 52
www.exam.sk, www.komparo.sk
KOMPARO 5 – Slovenský jazyk a literatúra, vlastiveda a všeobecné študijné predpoklady – forma A
Ukážka 1
Zvieratá, ktoré vychovali ľudia,
sa občas starajú o vlastných mi­
láčikov. Istú opicu v Amerike, go­
rilu Koko, naučili „hovoriť“ po­
sunkovou rečou. Neskôr si Koko
šťastne žila u svojej výskumníč­
ky Dr. „Penny“ Pattersonovej.
Ale mala jedno želanie. Chcela mať vlastnú mačič­
ku. A tak jej ju v roku 1984 dobrosrdečná Dr. Pat­
tersonová zaobstarala.
Koko jej dala meno Loptička. Starala sa o ňu ako
o vlastné bábätko a dokonca ju navliekala do roz­
tomilých klobúkov či zdrapov látok. A keď sa ma­
ča správalo slušne, Koko naznačovala, že je „milá,
dobrá mačička“.
03 
Lacovi nejde spodobovanie, ale jednu vetu napísal
správne. Krížikom vyznač ktorú.
a
Potkol som sa o prach triedy.
Bol som v kine z mojím otcom.
Babka mu vždy dáva kopu slatkostí.
Zrolovaný zošit mu slúžil ako trúbka.
b
c
d
04 
Napíš, koľko malých písmen treba v tomto texte
opraviť na veľké písmená, aby bol napísaný pravo­pisne správne.
01 
Jeden bohatý američan prišiel
z ameriky na liptov. Ubytoval sa
na liptovskej ulici v liptovskom
mikuláši. Každý večer učil anglic­
ký jazyk liptovského baču a ten
ho za odmenu učil dojiť ovce.
Krížikom vyznač, aké špeciálne želanie mala gorila
Koko z ukážky 1.
Odpoveď: _______________________________
a
N. Arnold, Šokujúca príroda, skrátené
Aby mohla žiť u Dr. Pattersonovej.
Aby mohla mať svojho mačacieho miláčika.
Aby ju naučili hovoriť.
Aby mohla nosiť rôzne klobúky a zdrapy látok.
3
Hodnotenie – sem nerob krížiky:
b
d
05 
02 
a
c
Napíš, akou rečou vedela gorila Koko naznačiť, že
Loptička je „milá, dobrá mačička“.
Odpoveď: _______________________________
Krížikmi vyznač, ktoré slová boli utvorené pomocou predpony pod- .
podčiarknuť
podobný
podať
podpísať
podnikateľ
podarený
b
c
d
e
Hodnotenie – sem nerob krížiky:
f
© (2011/12) EXAM testing ®, spol. s r. o. – www.exam.sk, www.komparo.sk
4
KOMPARO 5 – Slovenský jazyk a literatúra, vlastiveda a všeobecné študijné predpoklady – forma A
06 
Ukážka 2
Krížikom vyznač, v ktorej možnosti sú všetky slová
napísané správne.
Mesiac drží diétu
a
kyslý, kytica, kino, kilometer
vtedy, odýsť, diplom, diktát
mlyn, lyžica, blískať sa, liter
týždeň, tyger, matematika, titul
b
c
d
07 
Krížikom vyznač, ktorá veta je napísaná správne.
a
Horolezci zdolali dva vrcholi.
Novináry o tom napísali články.
Fotografi urobili len tri zábery.
Víťazy dostali pekné diplomy.
b
c
d
08 
Viete, aké masky boli na našom karnevale?
Blázniv šašovia,
hrd kráľ,
star dedkovia,
zavalit kováč,
ospal bača,
strašideln kostlivec.
b
c
d
e
f
Mesiac drží diétu,
nechce byť viac guľatý.
Večeria len tu i tu,
neje žiadne maškrty.
O pár dní je ako prútik,
dokonca sa celkom stratí.
Vtedy mu zas začne chutiť
a rýchlo sa  .
Takto to s ním vyzerá,
chudne, potom priberá.
G. Dittelová, Knižka pod vankúš
09 
Krížikom vyznač, ktoré slovo môžeme doplniť na zakryté miesto v ukážke 2, ak chceme zachovať rým
aj rytmus veršov.
a
Krížikmi vyznač, v ktorých možnostiach je zakryté
písmeno y alebo ý.
a
navečeria
zaguľatí
objaví
napcháva
b
c
d
10 
Mesiac v ukážke 2 drží diétu, večeria, chudne atď.
Napíš, ako voláme takéto pripisovanie ľudských
vlastností neživým veciam.
Odpoveď: _______________________________
Hodnotenie – sem nerob krížiky:
© (2011/12) EXAM testing ®, spol. s r. o. – www.exam.sk, www.komparo.sk
KOMPARO 5 – Slovenský jazyk a literatúra, vlastiveda a všeobecné študijné predpoklady – forma A
5
11 
14 
V piatom verši ukážky 2 sa nachádza prirovnanie.
Krížikom vyznač, ktoré prídavné meno má rovnaký význam ako toto prirovnanie.
Krížikom vyznač, v ktorej možnosti sú slová zoradené v správnom abecednom poradí.
a
dlhý
pružný
malý
štíhly
b
c
a
b
c
d
d
12 
Krížikmi vyznač, v ktorých riadkoch je zakryté písmeno y alebo ý.
a

M s bratom radi čítame komiksy a dáme
si k tomu aj spoločne kúpenú čokoládu.

Ale mlil som sa. Poobede brat odložil
časopis a zmzol aj so svojím vreckovým.
Stavím sa o mlión, že za tou Danou z 5.B.
Je síce mlá, ale za čokoládu by som ju ne-
b
c
Mslel som, že aj dnes sa na ňu zložíme.
d
e
 schovávačka, schôdzka, schrúmať, schudnúť
schovávačka, schôdzka, schudnúť, schrúmať
schôdzka, schovávačka, schudnúť, schrúmať
schôdzka, schovávačka, schrúmať, schudnúť
15 
Krížikom vyznač, v ktorej možnosti majú obidve slová rovnaký počet slabík.
a
predĺžené prázdniny
bútľavá vŕba
punčová zmrzlina
nedozreté jabĺčko
b
c
d
16 
vymenil!
V nasledujúcej vete sú zvýraznené podstatné mená. Krížikom vyznač, ktorú gramatickú kategóriu
nemajú rovnakú.
13 
Urobil som si do veľkého hrnčeka čaj, ale zakopol
som o kábel od počítača a rozlial som ho po ce­
lom koberci.
Napíš, čo si chcel chlapec z ukážky v úlohe 12 kúpiť
dnes poobede spolu so svojím bratom.
a
f
rod
životnosť
číslo
pád

b
Odpoveď: _______________________________
Hodnotenie – sem nerob krížiky:
c
d
© (2011/12) EXAM testing ®, spol. s r. o. – www.exam.sk, www.komparo.sk
6
KOMPARO 5 – Slovenský jazyk a literatúra, vlastiveda a všeobecné študijné predpoklady – forma A
17 
20 
Krížikom vyznač, ktoré slovo nemožno doplniť ani
na jedno zo zakrytých miest vo vete.
Krížikom vyznač, v ktorej vete nie je na vyjadrenie
času použitá príslovka.
Možno raz budeme jazdiť v  autách, zdraviť
sa  bránam a chodiť všade so  te­
levízormi.
a
b
c

hovoriacim
blikajúceho
lietajúcich
skladacími
d
b
21 
d
Krížikom vyznač, do ktorého úseku na časovej osi
patrí vznik Slovenskej republiky.
b
c
Hodnotenie – sem nerob krížiky:
Krížikmi vyznač, z ktorých slovies utvoríme budúci
čas pomocou slovesa byť.
c
d
e
f
 
Odpoveď: _______________________________
19 
b

e
Napíš, akou farbou sú na mape znázornené vysoké pohoria.
e
predať
predávať
premýšľať
prejsť
preložiť
prekladať

d
22 
d
a
1905
guma
hora
jar
noc
pec
c
2010

Krížikom vyznač, ktoré z nasledujúcich slov sa v nominatíve množného čísla nekončí na i alebo y.
a
b
1995
a
1980
18 
1950
c
1920
a
Stretneme sa zajtra pred vchodom.
O týždeň nám donesú malého psíka.
Včera som nemohol ísť von.
Dnes sme mali super slovenčinu.
23 
Karol bol v lete niekoľkokrát v zahraničí. Krížikmi
vyznač hranice, cez ktoré určite nemohol prejsť.
a
slovensko-nemecká
slovensko-česká
slovensko-rakúska
slovensko-maďarská
slovensko-poľská
slovensko-ruská
b
c
d
e
f
© (2011/12) EXAM testing ®, spol. s r. o. – www.exam.sk, www.komparo.sk
KOMPARO 5 – Slovenský jazyk a literatúra, vlastiveda a všeobecné študijné predpoklady – forma A
7
24 
27 
Krížikom vyznač, v ktorom meste na Slovensku si
môžeš pozrieť ZOO, zámok a ešte sa aj vykúpať v liečivých kúpeľoch.
Krížikom vyznač, na ktorej z máp by sme našli Slovensko.
a
Piešťany
Bojnice
Zvolen
Bardejov
b
c
d
25 




a
b
Napíš, ako sa volá oblasť vyznačená na mape, ktorá je najväčšou zásobárňou pitnej vody v strednej
Európe a súčasne jednou z najúrodnejších poľnohospodárskych oblastí Slovenska.
c
d
28 
Napíš dve najväčšie mestá východného Slovenska.
Odpoveď: _______________________________
Odpoveď: _______________________________
Hodnotenie – sem nerob krížiky:
Hodnotenie – sem nerob krížiky:
26 
29 
Krížikmi vyznač, ktoré rieky pretekajú cez stredné
Slovensko.
a
Váh
Dunaj
Hron
Morava
Hornád
Orava
b
c
d
e
f
Lenka prázdninovala na východnom Slovensku. Krížikmi vyznač, čo všetko tam mohla vidieť.
a
Mohylu M. R. Štefánika
gejzír
pltníkov
jadrovú elektráreň
Morské oko
prezidentský palác
b
c
d
e
f
© (2011/12) EXAM testing ®, spol. s r. o. – www.exam.sk, www.komparo.sk
8
KOMPARO 5 – Slovenský jazyk a literatúra, vlastiveda a všeobecné študijné predpoklady – forma A
30 
32 
Krížikom vyznač na mape, kde sú Kysuce.
Krížikom vyznač dôvod, pre ktorý sa podľa ukážky 3
začala vyrábať elektrina.


b

a
a
c
b
e
d

O elektrine a vynálezoch sa často hovorilo.
Padol rekord v dĺžke svietenia žiarovky.
Petrolejové kahance nepríjemne páchli.
Ľudia začali používať elektrické osvetlenie.

c
d
33 
Keď otec prišiel domov, bol veľmi rozhorčený.
Ukážka 3
Krížikom vyznač, aký bol otec po príchode domov.
Narodil som sa v tom istom roku ako prvá elektric­
ká žiarovka so žeraviacim vláknom.
Thomas Alva Edison v Spojených štátoch ju udržal
zažnutú trinásť a pol hodiny. Bol to rekord a záro­
veň nezvyčajná udalosť. Domy boli totiž dovtedy
osvetlené len plynovými lampami alebo smradľa­
vými petrolejovými kahancami, aj to nedostatočne.
Vyrastal som spolu so šírením elektrického osvet­
lenia a to ovplyvnilo prvé roky môjho života. Otec
so strýkom Jakubom vlastnili totiž malú elektráreň.
Doma sa často hovorilo o fyzike, vynálezoch a elek­
trine. Tieto témy boli vtedy v móde. Ocko chcel, aby
som sa stal elektrotechnickým inžinierom. Avšak
keď som sa v roku 1895 pokúsil dostať na Polytech­
niku do Zürichu, mňa, Alberta Einsteina, neprijali.
L. Novelli, Einstein a stroje času, skrátené a upravené
a
rozhnevaný
rozľútostený
rozhorúčený
rozosmiaty
rozradostený
b
c
d
e
34 
Krížikom vyznač, čo to znamená, ak o nejakom jedle
povieme, že je tradičné.
a
Je zdravé, bez umelých prísad.
Je veľmi chutné a obľúbené.
Pripravuje sa už dlhé roky.
Robí sa iba na Vianoce.
b
c
d
31 
Krížikom vyznač, kto sa podľa ukážky 3 narodil v rovnakom roku, ako bola vynájdená žiarovka.
a
Thomas Alva Edison
Albert Einstein
neznámy rozprávač
L. Novelli
b
c
d
© (2011/12) EXAM testing ®, spol. s r. o. – www.exam.sk, www.komparo.sk
KOMPARO 5 – Slovenský jazyk a literatúra, vlastiveda a všeobecné študijné predpoklady – forma A
Ukážka 4
• Ak pri priechode nie je semafor, pozri sa vždy
poriadne na obe strany pred tým, než vkročíš
na cestu.
• Na ceste so semaforom prechádzaj cez cestu
len vtedy, keď svieti zelená. Aj keď majú chodci
zelenú, pozri sa pred tým na obe strany cesty.
• Ak vidíš, že niekto beží cez cestu, neznamená
to, že máš bežať aj ty! Vždy sa najprv pozri, či sa
k tebe neblíži auto.
• Cez cestu prechádzaj len po
vyznačenom priechode pre
chodcov – po zebre.
• Keď je vonku sychravé počasie alebo tma a vi­
diteľnosť je slabšia, používaj reflexné pomôcky,
aby ťa bolo dobre vidno. Tie sú napríklad na
školských taškách, bicykloch alebo si ich v po­
dobe rôznych pások a odznakov môžeš pripnúť
na oblečenie.
podľa časopisu Adamko, skrátené a upravené
9
36 
Krížikom vyznač, aký by bol najvhodnejší nadpis
pre ukážku 4.
a
Dopravné nehody
Reflexné pomôcky pre chodcov
Ako prechádzať cez cestu
Ako sú vyznačené priechody pre chodcov
b
c
d
37 
Tri z uvedených slov majú rovnaký alebo podobný
význam. Krížikom vyznač, ktoré slovo má iný význam.
a
rozličný
rozdielny
odlišný
oddelený
b
c
d
38 
35 
Krížikom vyznač, ktoré dve slová možno doplniť
na zakryté miesta tak, aby vznikol zmysluplný text.
Krížikom vyznač, ktoré tvrdenie je podľa ukážky 4
pravdivé.
Ten drzý siedmak na nás iba  zuby a nesluš­
ne sa usadil s  nohami.
každom priechode pre chodcov je semaPri
for.
a
hustom daždi je ťažšie zbadať toho, kto na
Vsebe
nemá reflexné pomôcky.
b
c
vojsť na cestu, ak cez ňu už nieJektobezpečné
prechádza.
môžu prechádzať cez cestu na ľuboChodci
voľnom bezpečnom mieste.
d
a
vyceril / krivými
vyceril / vyloženými
ukázal / krivými
ukázal / vyloženými
b
c
d
39 
Krížikom vyznač, ktorú skupinu slov možno zoradiť
tak, aby vznikla zmysluplná veta.
a
videli hlavami preletelo nad nám lietadlo
helikoptére v záchranári horách lietajú
uzatvorili počasie nepriaznivé letisko pre
náročnými piloti prejsť skúšky musia všetci
b
c
d
© (2011/12) EXAM testing ®, spol. s r. o. – www.exam.sk, www.komparo.sk
10
KOMPARO 5 – Slovenský jazyk a literatúra, vlastiveda a všeobecné študijné predpoklady – forma A
40 
V nasledujúcom texte je poprehadzované poradie viet. Krížikom vyznač, ktorá z nich bude predposledná, keď tieto vety zoradíme do zmysluplného poradia.
V1
V2
V3
V4
V5
a
„Prepáčte, pani učiteľka, zaspal som.“
Smutne pristúpil ku katedre, aby sa ospravedlnil.
„Ty potrebuješ spať ešte aj doma?“
Jožko prišiel do školy opäť neskoro.
Učiteľka však na to pohotovo odpovedala.
veta V5
veta V3
veta V2
veta V1
b
c
d
© (2011/12) EXAM testing ®, spol. s r. o. – www.exam.sk, www.komparo.sk
Informácie a pokyny k testu
1. Test obsahuje 40 úloh. 20 úloh je z učiva slovenského jazyka a literatúry, 10 úloh je z učiva vlastivedy a 10 úloh je za­me­ra­ných na všeobecné študijné predpoklady.
2 V teste sa stretneš s tromi typmi úloh:
Pri úlohách označených  vyznač jed­nu možnosť, ktorú po­va­žu­ješ za správnu. Ak vyznačíš viac
možností, tvoja od­po­veď bude hodnotená ako nesprávna.
Pri úlohách označených  vyznač všetky možnosti, ktoré považuješ za správne. Správne môžu
byť 2, 3, 4, 5 alebo 6 možností.
 Pri úlohách označených  napíš na predpísané miesto svoju odpoveď.
3. Na vypracovanie testu budeš mať 60 minút čistého času. Rýchlosť vypracovania testu ne­má vplyv
na hodnotenie.
4. Počas práce smieš používať iba písacie potreby. Nesmieš použí­vať slovníky, Pravidlá slovenského pravopisu, ta­buľ­ky, učebnice, zošity, mobilný telefón ani iné pomôcky.
5. Za správnu odpoveď na úlohu označenú  získaš 3 body, za správnu odpoveď na úlohu označenú 
získaš 5 bodov, za správnu odpoveď na úlohu označenú  získaš 6 bodov. Ak uvedieš nesprávnu
odpoveď alebo ne­u­­ve­dieš žiadnu odpoveď, získaš za úlohu 0 bodov.
6. Svoje odpovede vyznač priamo do testu. Do čierno orámovaných štvorčekov rob krížiky takto:
Odpovede vy­zna­čuj, až keď máš istotu, že sú správne, aby ich nebolo treba opravovať. Keď sa pomýliš,
úplne začierni štvorček s neplatným krížikom a urob nový krížik na iné miesto:
Tu nesmie zostať
biele miesto!
7. Píš čiernym alebo tmavomodrým prepisovacím (nie atramentovým!) perom. Nepoužívaj pe­rá, kto­
ré píšu bledomodrou či tyrkysovou farbou, ani ceruzky a pentelky.
8. Poznámky si rob na čistý papier, ktorý si dostal(a) spolu s testom alebo priamo do testu. Nesmú však
zasahovať do tmavo orámovaných štvorčekov. Do tých môžeš robiť len krížiky, ktorými vyznačuješ
správnu odpoveď. Pozor: na pomocné poznámky sa pri hodnotení testu nebude prihliadať.
9. Pracuj sústredene, rýchlo, ale nie neuvážene. Najskôr si každú úlohu pozorne prečítaj, až po­tom na
ňu odpovedz. Ak nevieš niektorú úlohu vyriešiť, nezdržuj sa pri nej príliš dlho. Vrátiš sa k nej, ak ti
zostane čas.
10. V prípade akýchkoľvek nejasností privolaj zdvihnutím ruky prítomný dozor.
Download

KOMPARO