v
FERONOVINY | 3, 4 / 2011
Obsah:
Trh s oceľou
Predstavujeme
Nová služba: ultrazvuk
Športové hry FERONA
FEROSVET
Štvrťročník o dianí v spoločnosti FERONA Slovakia, a.s. a informáciách zo sveta hutníctva.
KRÁSNE PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV
A V NOVOM ROKU 2012 VEĽA ÚSPECHOV
VŠETKÝM SVOJIM ZÁKAZNÍKOM
A ZAMESTNANCOM PRAJE VEDENIE
SPOLOČNOSTI
feronoviny.indd 1
9. 12. 2011 10:38:18
FERONOVINY | 3, 4 / 2011
Trh s oceľou - vplyvy a očakávania
Zvykne sa vravieť, že dobre už bolo. Na druhej strane je nutné pripustiť, že bolo už aj horšie a z tohto pohľadu nie je namieste sa sťažovať. Ako sa
vyvíjal rok 2011 v našom segmente, v akej kondícii sú oceľ spotrebujúce odvetvia a čo bude trh ovplyvňovať do budúcnosti? Odpočet prebehnuvšieho je pomerne exaktný, pomenovanie súčasnosti a zvlášť budúcnosti je však vždy tak trochu metafyzikou.
Ťahali strojári. Odpočet čochvíľa končiaceho sa roku
z pohľadu oceľ spracujúcich odvetví v SR nebude
excelentný, ale zďaleka nie katastrofálny. Naši
producenti hutníckych produktov síce hlásia útlm,
kedy za 9 mesiacov ich produkcia klesla o 6% a ich
nové objednávky klesli za prvých 8 mesiacov o 12%
v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku,
ale vďaka pomerne stálym cenám sa pravdepodobne
vyhnú červeným číslam. S týmto rokom nebudú
spokojní stavbári, ktorých tuzemská produkcia klesla
za prvých 9 mesiacov o takmer 4% voči rovnakému
obdobiu roku 2010, pričom už ten bol nerastový.
Naopak, spracovatelia ocele v priemysle si viedli
do októbra veľmi dobre, kedy ich indexy výrazne
prekračovali priemer. Strojári prijímali o takmer 39%
objednávok viac a ich rastový index produkcie bol
za prvých 9 mesiacov 125,5. Výrobcovia oceľových
konštrukcií prijímali o bezmála 33% nových objednávok viac a produkovali s indexom106,1 za prvých 9
mesiacov roka.
Cenová stabilita. Začiatok roka bol poznačený rastom cien hutníckych produktov, čo bolo do značnej
miery ovplyvnené dramatickým nárastom cien
železného šrotu. Táto skutočnosť mala za následok
zvýšenie objednávok veľkoobchodníkov, ale len
do času, kedy trh dokázal absorbovať ponuku.
V druhom kvartáli poklesli ceny vstupných surovín
pre hutné výroby, čo v kombinácii s pretlakom
ponuky ceny produktov znížilo a táto cenová úroveň
s občasnými výkyvmi trvala do konca tretieho kvartálu. Následne ceny klesli, okrem iného aj v dôsledku
kurzových dopadov, a v súčasnosti sa pohybujú pod
úrovňou začiatku roka. Betonárska oceľ, často považovaná za sortiment, ktorý svojím cenovým vývojom
určuje trend aj ostatných produktov mala v tomto
roku najstabilnejšiu cenu s minimom turbulencií.
Súvisí to s nízkou spotrebou stavebného sektora,
vďaka čomu boli eliminované špekulatívne vplyvy.
Globálne vplyvy. Podľa Svetového združenia pre
oceľ (WSA) vykazuje globálna oceliarska brandža
rastovú krivku pre tento rok a oslabovanie jej nehrozí
ani v roku 2012. Podľa jej odhadu stúpne svetová
produkcia ocele v tomto toku o cca 8% na 1,4 mld.
ton. V budúcom roku analytici prognózujú síce
spomalenie tempa, stále však s rastom o necelých
5%, čo predstavuje 1,47 mld. ton. Pravdou však je,
že tento rast zabezpečuje najmä Čína, ktorá je lídrom
produkcie oceli s podielom 46%. Dôležitým momentom z pohľadu obchodu je fakt, že kým produkcia
ocele v Číne rastie dvojcifernými číslami, tak rast jej
spotreby je len polovičný. Exportom nadprodukcie
znižuje podiely producentov v iných teritóriách, kde
sa spotreba ocele znižuje dôsledkom recesie. Napríklad v EU predpokladá WSA rast produkcie na budúci
rok o 2% (159 mil. ton), ale rovnaký rast predpokladá európske združenie oceliarov Eurometal pre EU aj
v spotrebe. Pre stabilizáciu európskeho trhu je teda
dobrou správou, že v budúcom roku sa predpokladá
najvýraznejší rast spotreby v oblastiach, ktoré v
tomto roku vykazovali najnižší rast, resp. pokles.
Očakávania trhu v SR. Naša krajina je členom klubu
zvaného EÚ a ako taká je ovplyvňovaná nepriaznivou
ekonomickou situáciou, ktorú odštartovali správy
z leta tohto roku o rúcaní sa finančných trhov pod
vplyvom neschopnosti niektorých krajín splácať
svoje záväzky. Následná dlhová kríza, nedôvera
finančných trhov, oslabenie meny a iné vplyvy
vyvrcholili navyše v našej krajine pádom vlády.
V takejto situácii je odhad vývoja správania sa trhu
neistý a nanajvýš opatrný. Pod vplyvom popísanej
situácie MF SR upravilo odhad tempa rastu ekonomiky na budúci rok o 1,7%, z pôvodných 3,4%. Je
isté, že nová vláda bude pod tlakom dlhovej krízy
minimalizovať výdavky štátu do infraštruktúrnych
projektov a súkromne financovaný realitný biznis
pre opatrnosť investorov celkom zastane. Keďže
pri poklese automobilového sektora od polovice
roka prevzali leaderstvo práve strojári s najvyšším
rastovým indexom ostáva dúfať, že tento výrazný
spotrebiteľ ocele si podobne bude počínať aj
v budúcom roku. Prirodzene, bude záležať najmä
od vývoja objednávok nášho najväčšieho partnera
a tým je Nemecko. Najsilnejšia krajina eurozóny
však rovnako vykazuje nerastové bilancie.
Resumé. Rok 2012 bude teda pre EÚ ako aj pre samotné
Slovensko skúškou. Kríza so začiatkom v 2008-om
prinútila firmy správať sa efektívne a zodpovedne. Ich
príklad musia nasledovať aj politici. Je na nich stabilizovať
situáciu v EÚ a vrátiť dôveru finančných trhov v eurozónu.
V novom roku je nutné správať sa opatrne a trpezlivo, tak
aby sme v 2013-om minimálne naplnili prognózu Európskej komisie na rast slovenskej ekonomiky na úrovni 2,9%.
Ferosvet
(FERONOVINY 3, 4 /2011)
U. S. Steel chystá novú linku
za 36 miliónov eur
Trend, 7.10.2011
Spoločnosť U. S. Steel Košice plánuje minúť 36 miliónov eur na vybudovanie novej lakoplastovacej
linky. Svoj zámer predložila ministerstvu životného prostredia na posúdenie vplyvov investície.
Hovorca železiarní Ján Bača uviedol, že výstavba
novej technológie je súčasťou plánov, ktorých
cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť podniku.
Po jej dokončení bude produkovať viac materiálov s vyššou pridanou hodnotou než doteraz.
Firma zvýši podiel výroby lakoplastovaných
plechov spracovávaných za tepla na úkor menej
kvalitných, takzvaných čiernych plechov, ktoré sú
valcované za studena. Súčasná výroba lakoplastovaných plechov je na úrovni 127-tisíc ton za rok.
Po dokončení investície bude celkový objem výroby lakoplastovaných plechov predstavovať 227
až 247 tisíc ton za rok v závislosti od sortimentu
výroby. Nová linka zamestná 60 ľudí. Oceliarne
plánujú jej výstavbu rozbehnúť koncom budúceho roka a ukončiť na jar roku 2014. Produkovať
bude plechy určené predovšetkým pre stavebný
priemysel. Ďalšie využitie nájdu tiež pri výrobe
rôznych spotrebičov, kontajnerov a tovarov využívaných v obchode, či preprave.
Marián Moder, riaditeľ stratégie a marketingu
feronoviny.indd 2
9. 12. 2011 10:38:19
FERONOVINY | 3, 4 / 2011
Predstavujeme
V našej spoločnosti pôsobí už takmer rok. Jeho vysokou školou sa stala prax, keďže
ihneď po ukončení gymnázia v rodnom Prešove sa presťahoval do Prahy, kde získal
miesto v japonskej logisticko-obchodnej spoločnosti. Postupne prechádzal rôznymi
pozíciami až sa etabloval na manažérskom poste, kde zastrešoval tri sklady tejto
spoločnosti. Po tomto „českom exkurze“ sa vrátil na Slovensko, kde po ňom siahla
FERONA. Reč je o Matejovi Baranovi pôsobiacom na pozícii manažér logistiky.
Matej, máte skúsenosti zo zahraničnej spoločnosti... Čo vás
primälo prijať ponuku slovenskej Ferony?
Pravdu povediac k návratu na Slovensko ma viedli prvoplánovo súkromné dôvody. A prečo Ferona? Nuž, bolo pre mňa výzvou pracovať
v silnej spoločnosti s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá robí väčšie
objemy logistických zákaziek, ako môj predchádzajúci zamestnávateľ.
Ako teda hodnotíte logistické činnosti vo Ferone pri Vašom
nástupe a ako dnes?
Musím konštatovať, že z procesného hľadiska bola logistika vo Ferone
organizovaná veľmi dobre. V takom prípade to môže „zaškrípať“ len pôsobením ľudského
faktora. Tieto činnosti boli a naďalej sú v pôsobnosti regionálnych riaditeľov, vykonávané im
podriadenými logistickými pracovníkmi, čo je správne, ale bez vstupu centrály môže unikať
koordinácia, čo následne spôsobuje časovú i finančnú újmu pre spoločnosť. Prioritnou požiadavkou vedenia na mňa bolo a naďalej zostáva metodická koordinácia logistiky tak, aby
bola dosahovaná jej vysoká efektivita pri rešpektovaní požiadaviek zákazníka. Výsledky sa
dostavili už v 1. polroku, kedy sa podaril znížiť objem medziskladových presunov i podiel
outsourcovanej dopravy. Po zrušení skladu v Bratislave sme spoločne konsolidovali sklad
Nitra na dvojnásobnú záťaž, zvýšili sme podiel kusových zákaziek a pod. Naďalej je čo zlepšovať, ale nazdávam sa, že pokrok je zrejmý.
Tak, prezraďte, čo pre zlepšenie logistiky ešte chystáte?
Vízie sú viaceré. Najčastejšie je skloňované zazmluvnenie dlhodobej spolupráce s jedným
celoštátne pôsobiacim dopravcom, ktorý by garantoval pravidelné výkony. Taktiež pracujeme na zavedení systému pre zadávanie a overovanie externých dopráv. Súčasná ekonomická situácia je však dosť zložitá na zásadné zmeny. V každom prípade nezložíme ruky do lona.
Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa zdaru!
V auguste tohto roka bol angažovaný do novovytvorenej pozície špecialistu pre
služby Ing. Ladislav Konc. Pochádza z Prievidze, ale po absolvovaní VŠDS, odboru
strojnícka technológia v 89-om sa usadil v Žiline, kde pracoval vo viacerých spoločnostiach v riadiacich pozíciách súvisiacich s jeho aprobáciou. V jeho poslednom
zamestnaní pracoval ako výkonný riaditeľ závodu na výrobu a montáž oceľových
konštrukcií.
Pán Konc, Vaša pozícia je vo Ferone nová. Čo sa od Vás očakáva?
Naša spoločnosť roky poskytuje mnohé služby úpravy materiálov.
Doteraz však boli zabezpečované i ponúkané parciálne obchodníkmi,
najmä v prípade ak ich zákazník sám požadoval. Mojou úlohou je
túto oblasť zjednotiť v zmysle - zdroje, plošná propagácia a podpora.
Chceme dosiahnuť stav, kedy zákazník bude brať Feronu nielen ako
dodávateľa HM v štandardných formátoch, ale ako partnera dodávajúceho polotovar pre jeho výrobu.
Ako sa Vám to za ten krátky čas darí?
Po mojom nástupe som, prirodzene, všetky zdroje a procesy zanalyzoval. Následne som
požiadal o spoluprácu zákazníkov a formou dotazníkov som získal ich názory a očakávania
v tejto oblasti. Na ich základe som doplnil a naďalej dopĺňam zdroje v jednotlivých regiónoch, čo je dôležité z pohľadu efektivity predaja. Musím konštatovať, že všetky majoritne
požadované služby máme teraz kvalitne pokryté zdrojmi, či už vlastnými, prípadne zdrojmi
materskej firmy a tiež zdrojmi outsourcovanými. V súčasnej dobe sa zameriavam na cieľovú
skupinu, ktorú zámerne nezmienim, aby som neuľahčoval prácu konkurencii. Výsledky môjho snaženia sa zatiaľ nedajú kvantifikovať, ale prichádzajú a budú rásť.
Oceliari pokračujú v rekordných výkonoch
Trend, 24.10.2011
Oceliarne naďalej vykazujú rastové krivky. Nervozita investorov, dlhová kríza eurozóny ani nerovný
vývoj vo vyspelých ekonomikách rekordné výkony z posledných dvoch rokoch neohrozujú.
Cyklická brandža hutníkov, ako jeden z ukazovateľov vývoja priemyselnej aktivity svetovej
ekonomiky, nejaví známky spomaľovania. Odvetviu pomáha rastúci dopyt po oceli v Ázii spolu
s rekordnou produkciou automobilov. Ukázali to
aj výsledky posledných deviatich mesiacov, keď
produkcia ocele podľa Svetového združenia pre
oceľ (WSA) medziročne zosilnela o viac ako osem
percent na rekordných 1,134 miliardy ton. V septembri sa tempo rastu ešte zrýchlilo o bezmála
desatinu na približne 124 miliónov ton.
Slovenskí hutníci, naopak, ako jedni z mála v Európe hlásia pokračujúci útlm. Za deväť mesiacov
ich produkcia klesla o šesť percent na 3,26 milióna ton, čo predstavuje najväčší pokles na starom
kontinente. V septembri produkcia ocele na
Slovensku medziročne klesla o bezmála pätinu.
ArcelorMittal postaví v Senici už tretí závod
Trend, 7.09.2011
Francúzsko-indický oceliarsky koncern ArcelorMittal ďalej rozširuje svoj tuzemský biznis
v západoslovenskej Senici. Už pred pár rokmi
tam v dvoch nových fabrikách rozbehol strihanie
plechov pre automobilový priemysel i produkciu
zatepľovaných trapézových plechov, ktoré sa
používajú pri výstavbe obchodov, výrobných hál
či logistických centier.
Teraz si firma ide v meste postaviť tretiu fabriku
na zváranie a lisovanie hotových plechových
dielcov pre karosérie automobilov. Koncern tak
v Senici naďalej napreduje vo finalizácii dielcov
pre automobilový priemysel.
Nová fabrika bude ArcelorMittal stáť 15 miliónov
eur a zamestná v nej celkovo 70 ľudí. Spravovať
- mm ju bude nová dcérska firma ArcelorMittal Tailored
Blanks Senica. Už skôr postavený závod na strihanie plechov spravuje dcére ArcelorMittal Gonvarri
SSC Slovakia, ktorú koncern vytvoril spolu so španielskou firmou Gonvarri. Fabriku na plechy pre
stavebníctvo zasa riadi ďalšia dcéra ArcelorMittal
Construction Slovakia. Do dvoch závodov firma
investovala vyše 30 miliónov eur a pracujú v nich
dve stovky zamestnancov.
WV Stahl vidí naďalej
dobrú konjuktúru oceli
Dow Jones Stahl Aktuell, 4.10.11
Konjunktúru oceli možno aj napriek zmeneným
rizikám označiť za dobrú. To je názor prezidenta
Hospodárskeho združenia oceľ Hans-Jürgena
Kerkhoffa, ktorý predniesol na 23. konferencii
obchodníkov s oceľou v Drážďanoch. Žiadne
náznaky klesania svetovej výroby nie sú patrné.
Aj v Nemecku sa výroba oceli vyvíja v rámci očakávaní. Rozvoj spracovania oceli je nanajvýš silný
Pevne v to veríme a držíme palce!
feronoviny.indd 3
9. 12. 2011 10:38:19
FERONOVINY / 1,2 / 2011
Nová služba: ultrazvuk
Naša spoločnosť reaguje na požiadavku zákazníkov produkujúcich technologicky náročnejšie oceľové prvky
zavedením štandardne poskytovanej
služby - skúška homogenity materiálu
ultrazvukovou metódou.
Európsky oceliarsky priemysel: dnes a zajtra
Stahlmarkt European Edition 3-4/2011
Túto službu naša spoločnosť v minulosti
síce realizovala, vždy však len pri požiadavke zákazníka a na nami dodávanom
tovare. NOVINKOU teda je, že ju odteraz
ponúkame
širokému
zákazníckemu
spektru a môže byť vykonávaná nielen na
nami dodávanom tovare, ale aj na tovare
zákazníka.
Skúška je vykonávaná podľa EN 10160
(zákazník obdrží protokol o skúške) - ponúkame výhodné ceny.
Pre dopyt a objednávku tejto služby kontaktujte, prosím, naše obchodné oddelenia!
Športové hry FERONA
Už 56. ročník Letných športových hier
absolvovali zástupcovia rodiny FERONA v dňoch 18. až 20. augusta 2011.
Hostiteľmi boli tento raz kolegovia
z Divízie II a dejiskom zápolení i mimošportových stretnutí sa stal areál TJ
Slavia Plzeň. Približne 150 športovcov
súperilo tradične v piatich disciplínach
- letný biatlon, stolný tenis, volejbal,
nohejbal a ťah lanom.
Vyjadrenie vedúceho výpravy Petra Fülepa:
„V ostatných športoch to až také super
nebolo..., ale vzorne sme reprezentovali
svojím vystupovaním - tričká boli pekné!!!“
Celkovo naša výprava získala 4. miesto
z piatich zúčastnených, ale sklamaný nikto
nebol. Už teraz sa všetci tešíme na budúci
ročník, kedy privíta „železných“ športovcov
naša ŽILINA.
Marián Moder
FERONA Slovakia, a.s.
tel.: 037/ 6404 914
e-mail: [email protected]
feronoviny.indd 4
Napriek mnohým vzostupom a pádom v posledných desaťročiach oceliarsky priemysel
v Európe prosperoval a teraz má vedúcu úlohu aj
celosvetovo. To uviedol Dr. Wolfgang Eder, president European Confederation of Iron and Steel
Industries (Eurofer) v interwiew pre prestížny oceliarsky magazín. Na otázku aké je dnes postavenie
európskeho oceliarskeho sektoru v historickom
kontexte a tiež v medzinárodnom porovnaní
šéf Euroferu odpovedal: „Pokiaľ ide o jeho technológie, kvalitu a ekologické štandardy je teraz
európsky oceliarsky priemysel vo vedúcej pozícii
celosvetovo.
Produkuje 200 mil. t oceli ročne na viac ako 500
miestach pre výrobu oceli v 23 členských štátoch
Európskej únie, s predajmi, ktoré sa blížia 200
mld. euro a s priamou zamestnanosťou asi 400
tisíc vysoko kvalifikovaných odborníkov.“
Posledná vysoká pec
v Lotrinsku bola zatvorená
AFP, 14. 9. 2011
Slovenskú Feronu reprezentovalo 24 našich kolegov, z ktorých niekoľkí sa za svoje výkony
aj dokázali postaviť „na bedňu“.
Súťaže jednotlivcov:
1. miesto M. Belaníková (letný biatlon)
Súťaže družstiev:
2. miesta M. Gažurová, M. Mičuchová (stolný tenis)
T. Balko, P. Sandánus, M. Brodňan (stolný tenis)
E. Rácz, L. Brňo, M. Král, M. Šimun, M. Štafen (ťah lanom)
Redakcia:
a sektor je na rok 2012 optimistický. Kerkhoff sa
ukázal na rok 2012 plný dôvery a tvrdí, že dopyt
po oceli bude po vyprázdnení skladov v štvrtom
kvartáli opäť stúpať. „Vyhliadky sú pozitívne
a žiadna väčšia recesia nehrozí“, povedal Kerkhoff.
Bez ohľadu na rozsiahle protesty bola posledná
vysoká pec vo východnom Francúzsku zatvorená.
Koncern ArcelorMittal toto rozhodnutie zdôvodňuje klesajícim dopytom po oceli. Francúzský
minister priemyslu Eric Besson dúfa, že vysoké
pece v lotrinských závodoch Florange a Hayange,
ktoré zamestnávajú 3000 ľudí, v budúcom roku
opäť zahája výrobu. Zástupcovia zamestnancov
sa obávajú, že zatvorenie závodov bude znamenať koniec oceliarskeho priemyslu v pohraničnej
oblasti. Tažký priemysel v Lotrinsku od osemdesiatych rokov slabne. Ťažba uhlia a železnej rudy
bola zastavená. ArcelorMittal je dnes posledný
väčší zamestnávateľ v regióne. Za posledné tri
roky znížil koncern ArcelorMittal počet zamestnancov vo svojom závode v lotrinskom Gandrange na polovicu.
ArcelorMittal Galati
reštartuje vysokú pec č. 5 v októbri
Steel Guru/Steel Trade Today, 4.10.2011
ArcelorMittal Galati reštartuje v októbri vysokú
pec č. 5 ako výsledok modernizačných prác
v hodnote 80 mil. eur. Spoločnosť zahájila
práce na modernizácii tejto pece začiatkom r.
2010; náklady na tento projekt boli v tej dobe
odhadované približne na 53 mil. eur. V decembri
minulého roka sa odhadovalo, že pec bude
reštartovaná v lete 2011. Táto investícia zvýši konkurencieschopnosť prevádzky s vysokou pecou
s ročnou kapacitou výroby 2 mil. t. Očakáva sa, že
po modernizácii bude životnosť pece 15 rokov.
9. 12. 2011 10:38:20
Download

FERONOVINY | 3, 4 / 2011