SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
(Právny dokument spoločnosti TRIM Broker)
Vyplnením formulára na webovej stránke (registrácie, žiadosti) udeľujem TRIM Broker, a.s.,
Dunajská 15/A, 811 08 Bratislava, IČO: 35 867 302, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, v oddieli: Sa, vo vložke číslo: 3190/B (ďalej len „TRIM Broker“) výslovný
a dobrovoľný súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu, v akom som ich uviedol v:
Žiadosti o otvorenie obchodného účtu, alebo; Registrácii pre zabezpečenie simulovaného účtu
(DEMO), alebo; Registrácii do Konta užívateľa (produktov a služieb TRIM Broker). A ďalej beriem na
vedomie, že:
ŽIADOŠT O OTVORENIE OBCHODNÉHO ÚČTU
moje osobné údaje spracúva TRIM Broker ako prevádzkovateľ vo svojom informačnom systéme
v automatizovanej podobe alebo inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania, ktoré sú
súčasťou informačného systému, za účelom poskytnutie služieb finančného sprostredkovania podľa
zákona č. 186/2009 Z.z., marketingových služieb, organizovania školení a súťaží. Môj súhlas sa
vzťahuje i na sprístupnenie takto spracúvaných osobných údajov tretej strane, ktorou je finančná
inštitúcia, u ktorej sprostredkovanie otvorenia obchodného účtu žiadam. Moje osobné údaje budú
zlikvidované najskôr po uplynutím 10 rokov od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančných služieb a
sprostredkovateľského vzťahu s TRIM Broker podľa Podmienok finančného sprostredkovania.
Súhlasím zároveň so zasielaním obchodných oznámení, ponúk produktov a služieb prostredníctvom
prostriedkov elektronickej komunikácie podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických
komunikáciách v platnom znení. Som si ďalej vedomý svojich práv v súvislosti so spracúvaním mojich
osobných údajov k tomuto účelu (Vaše práva uvádzame nižšie).
REGISTRÁCIA DEMO ÚČET
moje osobné údaje spracúva TRIM Broker ako prevádzkovateľ vo svojom informačnom systéme
v automatizovanej podobe, za účelom sprostredkovania prístupu k simulovanému obchodnému účtu
(DEMO), marketingových služieb, organizovania školení a súťaží. Môj súhlas sa vzťahuje i na
sprístupnenie takto spracúvaných osobných údajov tretej strane, ktorou je finančná inštitúcia,
u ktorej sprostredkovanie otvorenia simulovaného účtu žiadam. Moje osobné údaje budú
z informačných systémov TRIM Broker zlikvidované najneskôr do 3 rokov od mojej registrácie, alebo
skôr na moju žiadosť. Súhlasím zároveň so zasielaním obchodných oznámení, ponúk produktov
a služieb prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o
elektronických komunikáciách v platnom znení. Som si ďalej vedomý svojich práv v súvislosti so
spracúvaním mojich osobných údajov k tomuto účelu (Vaše práva uvádzame nižšie).
REGISTRÁCIA KONTO UŽÍVATEĽA
moje osobné údaje spracúva TRIM Broker ako prevádzkovateľ vo svojom informačnom systéme
v automatizovanej podobe, za účelom prístupu k produktom a službám TRIM Broker vrátane
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - TRIM Broker, a.s.
Strana 1 z 2
analytických služieb, poskytované v súlade s § 73 zákona č. 566/201 Z. z. o cenných papieroch a
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, marketingových služieb,
organizovania školení a súťaží. Moje osobné údaje budú z informačných systémov TRIM Broker
zlikvidované momentom zrušenia Konta užívateľa podľa Obchodných podmienok. Súhlasím zároveň
so zasielaním obchodných oznámení, ponúk produktov a služieb prostredníctvom prostriedkov
elektronickej komunikácie podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom
znení. Som si ďalej vedomý svojich práv v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov k tomuto
účelu (Vaše práva uvádzame nižšie).
PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
Ako dotknutá osoba máte právo písomnou žiadosťou od spoločnosti TRIM Broker
vyžadovať: potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané; presné informácie o zdroji,
z ktorého spoločnosť TRIM Broker získala Vaše osobné údaje na spracúvanie; zoznam Vašich
osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu Vašich nesprávnych,
neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu Vašich
osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, a ak sú predmetom spracúvania úradné
doklady obsahujúce Vaše osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie; likvidáciu Vašich osobných
údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak spracúvaním došlo k porušeniu zákona; blokovanie
Vašich osobných údajov z dôvodu odvolania Vášho súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak
spoločnosť TRIM Broker spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu;
namietať : voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, o ktorých predpokladáte, že sú alebo budú
spracúvané na účely priameho marketingu bez Vášho súhlasu a žiadať ich likvidáciu, voči využívaniu
osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, voči poskytovaniu osobných
údajov na účely priameho marketingu, aj osobne, ak vec neznesie odklad, voči spracúvaniu osobných
údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní
do Vašich práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade
takýmto spracúvaním Vašich osobných údajov poškodené, aj osobne, ak vec neznesie odklad,
nepodrobiť sa rozhodnutiu spoločnosti TRIM Broker, ktoré by malo pre Vás právne účinky alebo
významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného
spracúvania Vašich osobných údajov. Ako dotknutá osoba máte právo žiadať spoločnosť TRIM Broker
o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania,
pričom spoločnosť TRIM Broker je povinná Vašej žiadosti vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri
preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba. O spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Vás
spoločnosť TRIM Broker informuje v lehote podľa § 29 ods. (3) zákona o ochrane osobných údajov,
teda do 30 dní od prijatia Vašej žiadosti.
Práva dotknutej osoby uvedené v predchádzajúcom bode sú obmedzené, ak to vyplýva z osobitného
zákona alebo ak by uplatnením bola porušená ochrana Vás ako dotknutej osoby alebo ak by boli
porušené práva a slobody iných osôb.
V Bratislave dňa 31.12.2013
Staršie znenie „Súhlasu“ klientom a užívateľom služieb spoločnosti dostupné k nahliadnutiu na požiadanie
[email protected]
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - TRIM Broker, a.s.
Strana 2 z 2
Download

Ochrana osobných údajov