December 2014
ročník 22
Zdarma číslo 71.
Vážení spoluobčania,
Vianoce – najkrajšie sviatky a záver roka 2014 sú tesne
pred nami. Zároveň uplynulo len pár dní od komunálnych
volieb. Rád by som sa vrátil v úvode môjho príspevku k ich
priebehu a výsledku. Po organizačnej stránke sa voľby
uskutočnili bez problémov. Priniesli niektoré prekvapenia,
ale k tomu sa dá poznamenať len toľko, že každý volič má
svoje vlastné kritéria na kandidáta a volebný systém umožňuje každému slobodne sa rozhodnúť. Chcem poďakovať
všetkým Vám , ktorí ste sa volieb zúčastnili. Moje osobné
poďakovanie adresujem všetkým, ktorí mi odovzdali hlas.
Každý kandidát, či už na starostu alebo na poslanca, si môže
z volieb sám pre seba urobiť záver a „poučenie“. Aj ja si
uvedomujem, že by bola možno vhodná zmena na poste starostu, ale zrejme ešte neprišiel ten správny kandidát. Ešte
raz ďakujem za dôveru a ubezpečujem všetkých občanov
Vrboviec, že sa budem snažiť funkciu starostu vykonávať aj
naďalej zodpovedne, v prospech obce a jej občanov.
Moje poďakovanie patrí aj teraz už bývalým poslancom
– pani Mgr. Pavle Horňákovej, Jánovi Filkovi a Robertovi
Adamkovi za ich prácu pre našu obec. Zároveň gratulujem
novozvoleným poslancom Obecného zastupiteľstva – pani
Marcele Mišíkovej, Mgr. Lenke Plaskoňovej a Ing. Petrovi
Hollému a teším sa na spoluprácu s nimi.
Je záver roka a zrejme by bolo vhodné zhodnotiť nielen
končiaci sa rok 2014, ale aj uplynulé
štvorročné obdobie. Bohužiaľ, aj na úrovni obce sa
v súčasnej dobe takmer všetko točí okolo peňazí. Vždy
hovorím, že hospodárenie v obci je rovnaké ako v domácnosti – môžeme si dovoliť len to, na čo máme. Ak by som
mal stručne zhodnotiť uplynulé obdobie, tak konštatujem, že bolo zabezpečené plnenie základných funkcií obce
a napriek tomu, že nepatríme medzi bohaté obce, zrealizovali sme aj niektoré investičné zámery ako bola napríklad
úprava centrálnej časti obce, nová fasáda na zdravotnom
stredisku, kúpa a následné úpravy Vrbovčianskej izby,
výmena okien a dverí v MŠ, nákup novej techniky na zber
a triedenie odpadu, rekonštrukcia televízneho kabelového
rozvodu, atď. Ja to hodnotím ako úspech a poďakovanie
patrí všetkým pracovníkom Obecného úradu a poslancom
Obecného zastupiteľstva. Je ale veľa problémov, ktorých
riešenie nás ešte len čaká alebo takých, ktorých riešenie je
zatiaľ v nedohľadne( napríklad čistenie odpadových vôd).
Za najväčšie výzvy v nasledujúcom období považujem
zachovanie plnoorganizovanej Základnej školy (klesajúci
počet žiakov je alarmujúci), zabezpečenie dostatku zdrojov
pitnej vody ( v období sucha máme problémy), zabezpečenie komfortných podmienok pre našich najmenších v MŠ,
výstavbu nájomných bytov, dostatok stavebných pozemkov,
prístavbu Domu smútku, údržbu miestnych komunikácií,
rekonštrukciu chodníkov a opravu verejných budov. Priority plnenia budú závisle na dostatku finančných prostriedkov. Nie vždy sa nám darí získať prostriedky na riešenie
problému, ktorý by sme chceli riešiť prednostne - napríklad
PF 2
Závisť a svár, nech sa všetkým bočí,
iskričky šťastia, nech nám svietia z očí.
Vravme úprimné slová a robme veľké činy,
naučme sa odpúšťať druhým ich viny.
Zabudnime na hádky, prieky a spory,
v našich srdciach nech pravá láska horí.
Majme ľudské cítenie, zlo nech sa zruší, nech
zavládne pokoj v každej duši.
Príjemné a pokojné prežitie nielen vianočných sviatkov, ale každého dňa v roku 2015 praje
Redakčná rada Vrbovčana.
015
chodníky a miestne komunikácie. Nie je jednoduché získať
nenávratné finančné prostriedky z rôznych dotácií a fondov
a tie sú vždy viazané na konkrétny účel.
Z úveru a dotácie štátu chceme postaviť bytový dom
(nájomné byty) a z vlastných prostriedkov začneme v roku
2015 s prístavbou Domu smútku. Plánujeme výmenu okien
na budove Obecného úradu – dúfame, že získame prostriedky z Environmentálneho fondu, žiadosť sme podali. Rovnako dúfame, že získame dotáciu na výstavbu športového
ihriska pri Základnej škole, to stávajúce je už dávno v havarijnom stave. Nikde nemáme zaručené, že sa nám to všetko
podarí. Ak budeme úspešní so žiadosťami, tak budeme
potrebovať aj vlastné prostriedky na tzv. spoluúčasť, ktorá
býva vo výške 5% poskytnutej dotácie. Plánujeme ich získať z predaja nepotrebného majetku – budovy bývalej knižnice, budovy bývalej školy u Chodúrov a možno budovy
Bistra Šance. Problém ale je, že o kúpu nie je záujem,
budovy chátrajú a ich reálna hodnota klesá.
Zmeny nastanú aj v systéme zberu komunálneho odpadu.
Od januára 2015 už nebudeme môcť vyvážať odpad na
skládku v Cerovej a momentálne hľadáme najvhodnejšie
(najlacnejšie) riešenie. Mohol by som ešte dlho pokračovať
vo výpočte oblastí, ktoré bude nevyhnutné riešiť. Predpokladám ale, že od starostu a poslancov Obecného zastupiteľstva očakávate riešenia a nie „reči“.
Na záver Vám všetkým prajem príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko najlepšie v roku 2015.
Samuel Redecha
starosta obce
Vrbovčan
2
Vážení občania obce Chvojnica!
Po predvolebnom napätí mám zasa krásny pocit, nielen
z výsledku volieb, ktorý nám všetkým ukázal, že ľudia v našej
obci dokážu zhodnotiť prácu miestnej samosprávy, ale i z toho,
že občanom v našej obci záleží na obci. Preto si z celého
srdca prajem, aby naša obec prosperovala minimálne tak ako
doteraz. Prijímam funkciu starostu obce s veľkou zodpovednosťou a možno i s dávkou strachu, pretože viem, po týchto
štyroch rokoch, aké je ťažké viesť malú obec bez zadlžovania
a podobných úkonov. I keď nastupuje nové funkčné obdobie,
nemôžeme urobiť čiaru a začať odznovu, musíme pokračovať
v začatej práci, najmä v podaných projektoch EÚ a tiež v projektoch, ktoré nás ešte čakajú. Projekt nie je ľahkévypracovať,
ale ďaleko ťažšie je projekt zdarne ukončiť. Ale nielen projekty
Európskej únie robia obec obcou. Najdôležitejšou súčasťou
obce ste predsa Vy, občania obce, pretože bez Vašej existencie
a práce nebude obec nikdy kvalitne existovať. Ja Vám občanom i poslancom, verím. Verím, že budete ochotní pomôcť
a nielen slovom, ale možno i brigádnickými akciami. Ak všetci
priložímeruku k dielu, práca sa určite podarí. Nechcem hovoriť
iba o práci.
Máme v obci bohatú kultúru, v ktorej tiež i s poslancami
chceme pokračovať, a preto už dnes môžem všetkých srdečne
pozvať na tradičnú zabíjačku v januári 2015. V obci výborným spôsobom fungujú i naši dôchodci a ich Jednota dôchodcov. Pravidelne sa mesačne stretávajú, zapájajú sa do rôznych
športových aktivít a vedia navariť aj dobrú kapustnicu. Taktiež
máme v obci Úniu žien a poľovníkov, ktorí sa taktiež zapájajú
do kultúrneho života. Spomeniem len Maškarák ako pre deti tak
aj dospelých, Deň detí, Mikuláš alebo poľovnícky ples a strelnicu. Všetkých nás zaujíma i šport, hlavne futbal, kde nám naši
futbalisti robia po tohtoročnej sezóne veľkú radosť. Sú na prvom
mieste v tabuľke a majú možnosť so súčasným omladeným
mužstvom postúpiť i do vyššej ligy. Ale futbal nie je len o hre,
ale je i o práci popri tom, kto to nerobil, nevie, o čom hovorím.
Je to veľa hodín pri lajnovaní alebo kosení ihriska, veľa brigádnických hodín na práci s ochranným sitom, čistení vody, ale stojí
to za to. Záver roka nás núti bilancovať, ale Vy sami najlepšie
vidíte a viete, čo sa nám podarilo a čo nás ešte čaká.
Srdečne ďakujem všetkým občanom, nielen tým, ktorí
ma prišli podporiť a odovzdať svoj hlas v komunálnych voľbách. Tiež chcem poďakovať celej mojej rodine, že dokázali
stáť pri mne i v tých najťažších časoch. Sľubujem, že urobím
všetko pre to, aby som bol dobrým starostom a nesklamal Vami
danú dôveru aj v spolupráci s Obecným zastupiteľstvom.
Vážení poslanci, Vám všetkým by som chcel touto cestou
popriať do ďalšieho funkčného obdobia, alebo pre niektorých
i prvého funkčného obdobia veľa šťastia, zdravia, veľa nápadov, ktoré by našu obec dokázali zveľadiť i skrášliť. Verím, že
úlohy, ktoré Vám vyplývajú z Vašej funkcie budete plniť zodpovedne uvedomujúc si vážnosť poslaneckého sľubu. Srdečne
chcem poďakovať odchádzajúcemu poslancovi Jánovi Tvrdému za dlhoročnú prácu v prospech obce.
Pred nami je ten krásny vianočný čas, a tak mi dovoľte,
milí Chvojničiari a milé Chvojničiarky, zaželať Vám, aby ste
tieto najkrajšie sviatky v roku prežili v šťastí, zdraví a láske
v kruhu svojich najbližších a do nového roku 2015 si spoločne zaželajme hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky, vzájomnej
dôvery, tolerancie a porozumenia.
Marian Kollár
Starosta obce Chvojnica
Pozvanie do evanjelického kostola
Štedrovečerné služby Božie sa budú konať o 17.00 hod.
Na 1. a 2. sviatok vianočný budú slávnostné bohoslužby
zhodne predpoludním o 10.00 hod., pričom na 2. sviatok
vianočný bude hneď po službách Božích krátka Večera
Pánova s požehnaním detí.
Medzi sviatkami, v nedeľu po Vianociach dňa
28. decembra 2014, usporiada Evanjelický cirkevný zbor
dopoludňajší výlet do susedného Sobotišťa, kde v evanjelickom kostole o 10.30 hod. budú spoločné služby Božie
s domácimi veriacimi. Odchod dopravných prostriedkov
z Vrboviec a Chvojnice je o 10.00 hod., z ostatných častí
cirkevného zboru po dohode.
Na Silvestra budú slávnostné bohoslužby večer o 17.00
hod. a na Nový rok predpoludním o 10.00 hod.
Počas všetkých sviatkov budú pre obyvateľov kopaníc
k dispozícii mikrobusy v pravidelnom čase s výnimkou
Štedrého večera a Silvestra, kedy budú dopravné prostriedky k dispozícii len na požiadanie.
Príďte, radi sa s vami uvidíme!
Zároveň Vás pozývame počas vianočných
sviatkov do Kostola sv. Alžbety:
24.12.2014 – slávnostná omša o 20,30 hod.
25. a 26.12.2014 – vianočné omše o 8,00 hod.
1.1.2015 – novoročná omša o 14,00 hod.
Prajeme požehnané sviatky.
Dialóg pri jasličkách
Malý chlapec bol veľmi hrdý na to, že jeho starý otec
vedel vyrezávať drevené figúrky. Bolo to veru fascinujúce,
keď sa tak prizeral, ako z kúska dreva pomaly vznikajú
„živé“ postavičky. Chlapec sa tak zadíval na vyrezávané
postavičky pri jasličkách, že jeho myšlienky celkom splynuli so svetom figúriek. Spolu s pastiermi a kráľmi vošiel do
maštale a odrazu stál pri dieťati v jasličkách.
Vtedy si uvedomil, že má prázdne ruky. Všetci niečo
priniesli, iba on nie. Rozrušený rýchlo povedal: „Sľubujem
ti to najkrajšie, čo mám! Dám ti môj nový bicykel - nie,
elektrickú železnicu ti dám!“
Dieťa v jasličkách s úsmevom potriaslo hlavičkou
a povedalo: „Ale ja nechcem tvoju elektrickú železnicu.
Podaruj mi svoju poslednú slohovú úlohu!“ „Poslednú slohovú úlohu?“ koktal preľaknutý chlapec, „ale veď tú ... tú
úlohu som nenapísal dobre!“
„Práve preto ju chcem,“ odpovedal Ježiško. „Daj mi
vždy to , čo nie je dobré . Nato som prišiel na svet!“
„A ešte by som chcel niečo od teba,“ pokračovalo dieťa
v jasličkách, „chcel by som tvoj pohár na mlieko!“ Teraz ale
malý chlapec zosmutnel: „Môj pohár na mlieko? Ale ten je
predsa rozbitý!“
„Práve preto ho chcem,“ povedal Ježiško milo, „môžeš mi
doniesť všetko , čo sa ti v živote rozbije. Chcem to napraviť!“
„A do tretice ešte by som chcel od teba,“ počul malý
chlapec hlas dieťaťa v jasličkách, „chcel by som od teba
odpoveď, ktorú si dal svojej mame, keď sa ťa opýtala, ako
sa mohol pohár na mlieko rozbiť.“
Tu sa chlapec rozplakal. (Pokrač. na str. 3) »
Vrbovčan
3
(Pokrač. zo str. 2) Vzdychajúc sa priznal: „Ale vtedy
som predsa klamal. Povedal som, že pohár náhodou spadol.
V skutočnosti som ho však od zlosti hodil o zem.“
„Preto som chcel tvoju odpoveď,“ povedal Ježiško rozhodne, „prines mi vždy všetko, čo je v tvojom živote zlé,
nepravdivé, vzdorné a hlúpe. Preto som prišiel na svet, aby
som ti odpustil, aby som ťa vzal za ruku a ukázal ti cestu...“
A Ježiško sa na chlapca znovu usmial. A ten sa len
pozerá, počúva a žasne....
Aj ty, milý priateľ, nezabudni priniesť narodenému Dieťaťu svoje nedostatky i chyby. Len vtedy zažiješ skutočný
pokoj a opravdivú radosť počas Vianoc!
Miroslav Hvožďara
Čas Mikulášov
Možno príde aj Mikuláš
Posedenie s Mikulášom
Dňa 6.12.2014 už tradične Obecný úrad a Únia žien
v Chvojnici poriadali v Kultúrnom dome v Chvojnici „Posedenie s Mikulášom“. Mikuláš obdaril deti balíčkami, ktoré
sa odmenili krásnou pesničkou alebo básničkou.
Mikuláš v „Lupienku“
Každý rok začiatkom decembra dúfajú deti v školskom
klube, že možno príde aj Mikuláš. A dočkali sa ho. Neprišiel ale sám, priviedol si aj pekelnú výpomoc - rohatého
čerta. Samozrejme, priniesli aj vrecia: velikánske, stredné
a malé. Deti boli veľmi zvedavé, čo v nich asi je, ale obsah
si museli zaslúžiť. Recitovali, spievali pesničky a koledy.
Zo stredného vreca dostal každý balíček so sladkosťami.
Mikuláš i čert mali o každom presné informácie: niektoré
deti Mikuláš pochválil za ich usilovnosť a poslúchanie. A iné
čert napomenul, že by svoje správanie mohli v ďalšom roku
zlepšiť. Deti mu to sľúbili podaním ruky a Mikuláš - „jelito,
kopyto, platí to!“ - to spečatil. Už nič nebránilo tomu, aby
sa otvorilo aj najväčšie vrece. Boli tam hry a hračky do
školského klubu. A čo obsahovalo najmenšie vrece? V ňom
čert priniesol z pekla „výchovné prostriedky“ na nezbedné
detičky: uhlie, štipľavú papriku a korenie, špicaté polienko,
mydlo...a dokonca aj remeň. Ale všetci sa zhodli na tom,
že si ich čert môže odniesť naspäť, lebo deti sľub poslušnosti dodržia, budú sa snažiť správať vzorne, aby o rok,
začiatkom decembra, opäť mohli dúfať, že možno príde
aj Mikuláš.
Marcela Mišíková, vych. ŠKD
Mikuláš na námestí
V stredu 3. decembra zavítal Mikuláš aj medzi naše
najmenšie detičky v detskom centre „Lupienok“. Svojím
príchodom vyčaril na ich tváričkách veľké prekvapenie
a nadšenie. U tých menej odvážnych trošku obavy, ale aj
tie sa čoskoro rozplynuli. Odvážnejšie deti zarecitovali básničky, niektoré zaspievali pesničku a dobrosrdečný Mikuláš
všetkým rozdal balíčky plné sladkostí.
Rozžiarené oči detí nám dali tušiť, že Mikuláš priniesol
okrem darčekov aj radosť do duší našich najmenších. Preto
patrí veľké poďakovanie pánovi starostovi a poslancom
našej obce, že nám umožňujú už druhý rok sa takto stretávať. Je nám tu spolu veľmi dobre, preto medzi nami rady
privítame aj ostatné mamičky s deťmi. Príďte medzi nás,
stretávame sa každú stredu o 16.00 hod. v bývalej policajnej
budove.
MM
V sobotu. 6.decembra, prišiel tak, ako každý rok na naše námestie medzi deti Mikuláš so svojimi pomocníkmi čertmi
a pomocníčkami anjelikmi. Detí bolo ako smetí, recitovali sa básničky, spievali pesničky, rozdávali balíčky, čerti vyvádzali,
sem- tam vypadla i slzička, ale nechýbali ani šťastné úsmevy našich najmenších. Všetko bolo tak, ako má byť.
Únia žien, ktorá každoročne túto akciu organizuje, srdečne ďakuje všetkým štedrým sponzorom, vďaka ktorým sa podarilo naplniť balíčky pre deti. Zároveň ďakuje Mikulášovi, čertom, anjelikom,chlapcom, ktorí zabezpečili ozvučenie, hudbu
a všetkým svojim šikovným členkám, ktoré sa na organizovaní tejto akcie podieľali. LP
Vrbovčan
4
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Obce Vrbovce
Uznesenie OZ Vrbovce č. 23/F/14 zo dňa 31.10.2014.
Obecné zastupiteľstvo Vrbovce
Vyhlasuje
v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2 , zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 27.2.2015 za deň konania voľby hlavného kontrolóra
obce Vrbovce.
Určenie ďalších podrobností o spôsobe a vykonaní
voľby hlavného kontrolóra:
- Kvalifikačný predpoklad na výkon funkcie hlavného
kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
- Vyhlásenie dňa konania voľby sa zverejní na úradnej
tabuli obce a webovej stránke obce najneskôr 40 dní pred
konaním voľby, t. j. najneskôr dňa 14.11.2014 .
- Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov obecného zastupiteľstva.
- Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.
- Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné
zastupiteľstvo na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo voľby,
do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom
kole voľby najväčší počet platných hlasov.
- V prípade rovnosti hlasov do druhého kola postupujú
všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole voľby bude zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole voľby
sa rozhoduje žrebom.
- Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na
šesť rokov.
2 % dane z príjmu
Aj za rok 2014 môžu fyzické a právnické osoby venovať
2 % /resp. 1,5 %/ zo zaplatenej dane nimi určenej právnickej
osobe.
Daňovník, ktorý je fyzickou osobou, je oprávnený v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania do 31.3.
alebo vo vyhlásení predloženom miestne príslušnému správcovi dane do 30.4. /ak fyzickej osobe zamestnávateľ vykonal
ročné zúčtovanie/, vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky
2 % sa má poukázať ním určenej právnickej osobe, ktorou
môže byť okrem iných aj občianske združenie.
Daňovník, ktorý je právnickou osobou, je oprávnený
vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového
priznania do 31.3., že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určenej právnickej osobe.
Obraciame sa preto s prosbou na všetkých zárobkovo
činných spoluobčanov, aby touto cestou podporili naše
občianske združenia:
Rodičovské združenie pri ZŠ Vrbovce Vrbovce 147 IČO : 17319617/1028
Účelové zariadenie cirkvi BETEL Vrbovce Vrbovce 33 IČO : 36131831
Tlačivá a potrebné informácie pre tento účel je možné
získať na internetovej stránke HYPERLINK „http://www.
rozhodni.sk“ www.rozhodni.sk, resp. u p. Marcely Mišíkovej v Základnej škole Vrbovce a u p. Anny Maloškovej,
ÚZC BETEL Vrbovce.
- Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom,
ktorý je určený ako deň nástupu do práce, týmto dňom je
1.3.2015.
- Funkcia hlavného kontrolóra obce Vrbovce sa vykonáva na úväzok 0, 08 t. j. 13 hod. mesačne.
- Každý kandidát má právo v deň konania voľby na
vystúpenie – prezentáciu na schôdzi obecného zastupiteľstva v časovom limite 10 minút. Kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí.
- Termín ukončenia podávania prihlášok je 20.2.2015 do
15,00 hod.
- Prihlášky je potrebné odovzdať osobne v uzatvorenej
obálke v kancelárii podateľne obce Vrbovce, alebo poštou
na adresu Obec Vrbovce, 906 06 Vrbovce 42.
Obálka musí byť označená heslom „VOĽBA HLAVNÉHO
KONTROLÓRA OBCE VRBOVCE – NEOTVÁRAŤ!“
- Kandidáti musia k prihláške na voľbu predložiť aj tieto
doklady:
a) overenú kópiu dokladu o vzdelaní
b) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
c) súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov na rokovaní obecného zastupiteľstva podľa zákona č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
d) profesijný životopis
Predložené prihlášky na voľbu hlavného kontrolóra
vyhodnotí výberová komisia zložená z poslancov obecného zastupiteľstva, ktorá postúpi na voľbu hlavného
kontrolóra dňa 27.2.2015 len prihlášky kandidátov, ktorí
budú spĺňať všetky stanovené podmienky.
Upozornenia
Vo Vrbovciach dňa 6.11.2014
Ing. Samuel Redecha
starosta obce
Keďže sa blíži koniec roka, upozorňujeme občanov, ktorí
si ešte nesplnili daňovú a poplatkovú povinnosť voči obci,
aby čo najskôr zaplatili daň z nehnuteľností, miestny poplatok za komunálne odpady, drobné stavebné odpady, vodné,
nájomné za hrobové miesta na cintoríne. Tiež upozorňujeme
občanov a firmy, ktorým vznikla daňová povinnosť v roku
2013 / t.j. kúpa a predaj domu, bytu, pozemkov/, že majú
v zmysle zákona zmenu ohlásiť na Obecný úrad podaním
nového daňového priznania dane z nehnuteľností najneskôr
do 31.1.2015.
Začiatkom roka 2015 bude Obec Vrbovce vyrubovať
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady. V zmysle čl. III je možné znížiť poplatok o 50 % pre
študenta strednej alebo vysokej školy, ktorý je ubytovaný
v mieste štúdia na internáte alebo na priváte. K písomnej
žiadosti je potrebné doložiť doklad o ubytovaní /alebo
potvrdenie o prechodnom pobyte/ a potvrdenie o návšteve
školy.
OcU
Oprava článku z minulého čísla „ZO SZCH Vrbovce
oslavovala 40. výročie vzniku“
Pán Ján Vlk odišiel z postu predsedu základnej organizácie zo zdravotných dôvodov po dohode s výborom.
Vrbovčan
5
Výsledky volieb do Obecného
zastupiteľstva a starostu obce Vrbovce
Počet osôb zapísaných v zozname voličov:
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:
Počet platných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľby do obec. zastupiteľstva:
Počet platných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľby starostu obce:
1296
685
654
669
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného
zastupiteľstva:
Počet platných hlasov:
Dušan Eliáš, Mgr.
506
Marcela Mišíková
424
Ján Valášek
403
Lenka Plaskoňová, Mgr.
400
Boris Trizuliak
389
Róbert Patinka
377
Peter Sabota
325
Dušan Beblavý
296
Peter Hollý, Ing.
204
Kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného
zastupiteľstva:
Robert Adamek
120 platných hlasov
Za starostu obce Vrbovce bol zvolený:
Samuel Redecha, Ing. s počtom platných hlasov 462
Kandidáti, ktorí neboli zvolení za starostu obce :
Robert Adamek
35
Rastislav Redecha
172
Úcta k starším vo Vrbovciach
V nedeľu 9.novembra sme si v telocvični našej Základnej školy uctili naše babičky, dedkov, prababičky, pradedkov. Natálka Chlebíková všetkých privítala vľúdnou básňou,
obecenstvu sa prihovoril básňou Ivana Kraska aj čestný hosť
- pani MUDr. Babincová. Po krátkom príhovore p. starostu
obce a potom aj p. farára nastúpili na pomyselné pódium
hlavní aktéri podujatia – folklórna skupina Kýčer z Turej
Lúky. Úžasným spôsobom do večerných hodín bavili publikum, ktoré ich až do konca odmeňovalo výdatným potleskom.
Všetci si zaspievali, mnohí zatancovali, prehodilo sa pár slov
s okolosediacimi, nechýbalo občerstvenie.
Za spoluprácu na tomto vydarenom podujatí ďakujeme
našej Základnej škole, ZO Únie žien a ev.a.v. cirkevnému
zboru.
Výsledky volieb v obci Chvojnica
Počet osôb zapísaných v zozname voličov obce
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
301
216
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného
zastupiteľstva:
Roman Pleša Mgr.
Gustáv Gavač
Rudolf Pleša
Anna Zonová
Igor Mišík
169 hlasov
163 hlasov
158 hlasov
148 hlasov
131 hlasov
Za starostu obce Chvojnica bol zvolený Marian Kollár
s počtom hlasov 172. 2. kandidátka Ľubuša Brňová mala
42 hlasov.
Október „Mesiac úcty k starším“
Ako minulý rok tak i v tomto roku 18. 10.2014 sme spolu
so staršími občanmi našej obce oslávili mesiac úcty k starším.
Po úvodnej básni, príhovore pána starostu a krásnom programe
našich škôlkarov a žiakov základnej školy sa podávala chutná
večera. Skutočná zábava sa začala, až keď na javisko vystúpila
hudobná skupina „Záhoranka“. O tom, že sa naši seniori chcú
a vedia zabávať svedčia aj fotografie, ktoré si môžete pozrieť
cez internet na stránke obce, ale aj na stránke:
"http://chvojnica.zonerama.com/Album/467702"
Každý z prítomných si domov odniesol nielen pekné
zážitky, ale aj darček, ktorý pre nich pripravili Obecný úrad
v Chvojnici spoločne so stranou Smer – sociálna demokracia.
Srdečne sa chcem poďakovať pani učiteľkám Plešovej,
Plaskoňovej, Eliášovej, pani Pekníkovej, ktoré pripravili spolu
s našimi deťmi pekné vystúpenie. Pánovi poslancovi parlamentu Ing. Vladislavovi Petrášovi za osobnú podporu spolu
so svojou asistentkou slečnou Herelovou a pomoc pri príprave
balíčkov pre starších. Pani doktorke Babincovej za pekný
príhovor i báseň. Pánovi seniorovi Mgr. Hvožďarovi PhD,
pánovi prednostovi okresného úradu Ing. Bakošovi, pánovi
Rybnikárovi s manželkou za to, že prijali pozvanie na akciu.
A v poslednom rade všetkým poslancom s partnermi, ktorí
ochotne pomáhali pri príprave a zdarnom priebehu tohto posedenia.
Vrbovčan
6
Združenie bývalých urbarialistov obce VrbovceChvojnica, pozemkové spoločenstvo, oznamuje svojim
podielnikom, že v mesiaci január 2015 bude vykonávaná registrácia žiadostí o palivové drevo pre r. 2015.
Žiadame záujemcov, aby svoje požiadavky uplatnili
najneskôr do 31. januára 2015 v kancelárii spoločenstva
(v zdr. stredisku) každý štvrtok, v čase od 9,00 do 12,00
h.
Rok 2014 bol pre všetky urbárske spoločnosti na
Slovensku prelomový, nakoľko začal v plnom rozsahu
platiť nový zákon o pozemkových spoločenstvách,
ktorý priniesol podstatné zmeny v hospodárení a evidencii spoločne obhospodarovaných pozemkov. Naše
spoločenstvo zvládlo tento proces so cťou a bez vážnejších nedostatkov.
Aby sme mohli aj pre nasledujúci rok 2015 dodržať
ustanovenia zákona a zabezpečiť riadny chod spoločenstva, ž i a d a m e všetkých tých podielnikov, ktorí neodovzdali doklady o vykonaných dedičských, príp. iných
konaniach, ktoré mali za následok zmenu vlastníka, aby
tak urobili najneskôr do 31.12. 2014.
V prípade, že noví vlastníci v tomto termíne nepredložia doklady preukazujúce ich vlastníctvo, nebudú im
poskytnuté dividendy a ani prídel dreva, ktorý vyplynul
z hospodárenia r. 2014.
Predpokladaný termín zasadania valného zhromaždenia je v druhej polovici februára 2015.
výbor PS
Posedenie pri kapustnici
Radosť a krásne spomienky z akcie “Posedenie pri
kapustnici“ dňa 21.11.2014 v Kultúrnom dome v Chvojnici pripravila a realizovala ZO JDS Chvojnica za účasti
pozvaných vzácnych hostí z Kúta, Malejova, od Chodúrov,
z Vrboviec, starostu obce Mariana Kollára s manželkou,
členov obecného zastupiteľstva so svojimi polovičkami a za
účasti vlastných členov ZO JDS Chvojnica.
Zlatým klincom tohto stretnutia bol kultúrny program
folklórnej skupiny zo Sobotišťa pod vedením Ing.Zuzky
Hechtovej s nezabudnuteľným rozprávačom vtipov a veselých príbehov Ivanom Kadlečíkom, s účinkujúcou našou
rodáčkou z Chvojnice Tinkou Hyžovou rodenou Marinčákovou a s našimi rodinnými príslušníkmi vystupujúcimi
v tejto folklórnej skupine Peťom Tomanom a Tinkou Páni-
kovou rodenou Nečasovou. Podali krásny umelecký výkon.
Rozdali nám kus radosti a potešenia.Vrátili nás do čias našej
mladosti v dvoch tematických celkoch po našom nazvaných
„Šlapání zelá“ a „Odchod regrútú na vojnu“. Srdečne Vám,
milí Sobotišťania, i touto cestou ďakujeme! Rozchádzali
sme sa o druhej hodine rannej naplnení radosťou a spokojnosťou. Prežili sme krásny večer, vzácne chvíle, na ktoré sa
nezabúda. Keď sme sa krásne a veselo pobavili aj účinok
vitamínov kapusty sme vzácne pocítili. Že sme mali všetko
po vôli ani hlava nás nebolí. Už sa tešíme, že aj z budúcej
kapustnice sa poliečime.Aj zábava v starobe je veľký liek
proti chorobe. Odporúčame: Zabavte sa pri kapustnici tak,
ako my na Chvojnici!
P.Š.
Vrbovčanský jarmak
V sobotu 18.októbra sa na námestí obce Vrbovce uskutočnil tradičný jarmok.
Myjavská dychovka, ukážky tradičných remesiel, atrakcie pre deti, bohaté občerstvenie, otvorené priestory Vrbovčianskej izby, tombola, veľa predávajúcich a pekné počasie
boli úspešným ťahákom na túto vydarenú akciu.
Vrbovčan
Medzinárodná súťaž Družstiev
mladých zdravotníkov
Veľkej pocty sa dostalo nášmu Zdravotníckemu krúžku
pri Základnej škole s materskou školou Vrbovce, keď sme si
mohli premerať svoje zručnosti a vedomosti s družstvami
mladých zdravotníkov Českej republiky v medzinárodnej
súťaži v poskytovaní predlekárskej prvej pomoci „O nejlepší
česko – slovenskou hlídku“. Súťaž sa uskutočnila v sobotu 4.
10. 2014 v Rožnove pod Radhoštem – hotel Relax v rámci
projektu cezhraničnej spolupráce ČČK Brno a SČK Senica.
„Zdravoťáci“ s p.uč. Plešovou a Mišíkovou sa stretli
v sobotu ráno na námestí, kde čakal autobus, ktorý nás po
necelých troch hodinách vyložil pred hotelom Relax. Nikto
nevedel, čo nás čaká. Celou cestou sme premýšľali, čo si na nás
prichystali, či to budeme vedieť, či si neurobíme hanbu, či ....
Privítanie bolo veľmi milé. Hneď sme mali prichystané
občerstvenie s harmonogramom, ktorý sa snažili dodržiavať. Doobedňajšia činnosť pozostávala z prezentácie,
s oboznámením súťažných disciplín a vylosovania si súťažných čísiel. Po výbornom obede sme mali slávnostný nástup
a rozchod na stanovištia.
Na piatich stanovištiach mali súťažiaci I. a II. stupňa
zvládnuť modelové situácie - napadnutie, pád zo schodov,
uštipnutie včelou, sklo v nohe, amputácia prstov na ruke,
zasiahnutie elektrickým prúdom, popálenina ...
Našu školu a zároveň celé Slovensko reprezentovali žiaci:
I. hliadka: Adriana Zimová, Tomáš Mišík, Adriana
Beblavá, Juraj Plaskoň a Monika Sabotová, ktorí obsadili
1. miesto,
II. hliadka: Ľubomíra Filúšová, Adam Eliáš, Adam
Valúch, Viktor Pakan a Richard Vitek, ktorí obsadili 3.
miesto,
III. hliadka: Michaela Valášková, Lucia Valášková,
Gabriela Trizuliaková, Diana Sukupová a Nikolas Londák,
ktorí obsadili 4. miesto,
„Morálna podpora“: Dominik Skácel a Filip Eliáš,
ktorí si i zasúťažili a Vladka Hyžová, Nina Nemčovská
a Patrik Mareček, ktorí nás podporovali a super fandili.
7
Po absolvovaní všetkých stanovíšť a odovzdaní súťažných hárkov nastali pre deti voľnočasové aktivity, ktoré
pozostávali z výberu: hrať ping-pong, bowling, minigolf,
zaplávať si v bazéne alebo ísť do Valašského múzea. Deti
si ani nevedeli vybrať.
My sme si vybrali zväčša
návštevu múzea a bazén.
Nervózni sme čakali na vyhodnotenie. Hliadka I. stupňa
zožala najväčší úspech, veď vyhrala a stala sa „najlepšou
česko-slovenskou hliadkou“. Hliadky II. stupňa obsadili
tiež krásne popredné miesta. Všetci dostali medailu a tričko,
ktoré nám bude dlho pripomínať tento nádherný deň.
Po výdatnej večeri sme sa rozlúčili a vydali sa na cestu
domov – plní emócii a zážitkov.
Ďakujeme SČK Senica za sprostredkovanie našej účasti,
organizátorom za výbornú prípravu a starostlivosť o všetkých sťažiacich, za program, ktorý pre nás pripravili, za
občerstvenie a za neopakovateľné zážitky, ktoré budú v nás
ešte dlho rezonovať.
Veľké ďakujem patrí i súťažiacim za dôstojnú reprezentáciu a priam profesionálny prístup pri poskytovaní prvej
pomoci. Mgr. J. Plešová
vedúca zdravotníckeho krúžku
Prvý štvrťrok máme za sebou
Iba nedávno náš Vrbovčan uverejnil základné informácie o otvorení školského roka, o počte žiakov, a zadelení
triednictva a už na nás zo všetkých strán mávajú Vianoce.
Veru, čas neúprosne letí. Máme za sebou prvý štvrťrok,
zúčastnili sme sa celoslovenského testovania žiakov 5.
a 9. ročníka (oficiálne výsledky zatiaľ nemáme, no veríme,
že sme uspeli), pomaly sa rozbiehajú súťaže. Vynikajúce
výsledky dosiahli naši žiaci v informatickej súťaži iBobor,
máme mimoriadne šikovných mladých zdravotníkov a tiež
nádejných budúcich spisovateľov.
Rozprávka. Toto čarokrásne slovo sa najčastejšie skloňovalo vo štvrtok 27. novembra na žilinskej radnici. A bol
na to dôvod. V tento deň Krajské kultúrne stredisko v Žiline
v spolupráci s mestom Žilina pripravilo slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Detská rozprávková
Žilina. Radnica sa zaplnila mladými rozprávkarmi z celého
Slovenska – žiakmi základných škôl, ktorí súťažili v dvoch
vekových kategóriách. Do prvej boli zaradení žiaci vo veku
8 až 10 rokov a do druhej od 11 do 13 rokov. Odborná porota
hodnotila rozprávky od 139 autorov. Na vyhodnotení porotu
zastupovala spisovateľka Katarína Mikolášová, ktorá veľmi
podrobne rozobrala 7. ročník tejto súťaže. Priznala, že ju
príjemne prekvapila tohtoročná úroveň a že okrem tradičných rozprávkových postáv, ako sú princezné či králi, sa
v rozprávkach objavujú veci, či ľudia z nášho každodenného života. Cenu primátora mesta Žilina Igora Chomu si
prevzala Diana Sukupová, žiačka 7. ročníka našej základnej
školy. Za rozprávku Chlapec v mydlovej bubline si odniesla
diplom a obrovský kôš plný sladkostí. Po slávnostnom
vyhodnotení s Diankou urobila rozhovor televízia Severka.
Bolo by nesprávne myslieť si, že sa stále iba učíme
a súťažíme. Krásne chvíle zažívame na kultúrnych podujatiach mimo školy. Dňa 18. 11. sa žiaci druhého stupňa vynikajúco bavili na divadelnom predstavení Voľakedy a dnes
v Divadle Jána Palárika v Trnave.
(Pokračovanie na strane 8) »
8
(Pokrač. zo str. 7) Toto divadlo sme navštívili po dlhšej
prestávke – po minulé roky naše kroky za divadlom smerovali do Bratislavy, no dnes vieme, že do Trnavy sa budeme
vracať vždy, keď to bude možné. Vynikajúca divadelná
hra, perfektné herecké výkony známych i menej známych
hercov, komorná atmosféra štúdia, kde ste takpovediac
s hercami spolu na javisku. Hoci vonku bolo nepríjemné
upršané počasie, z divadla sme vychádzali nabití energiou
a so slniečkom v srdciach.
Najkrajšie sviatky roka – Vianoce – sú za dverami. Čas
radosti, zázrakov, prianí. Vianoce – sviatočné čaro pozamykané do nádherných vianočných piesní, kolied, vinšov, do
velebného ticha vianočných stromčekov. Sú symbolom očakávaní, napĺňania túžob, obdarovávania a nádeje a my sa na ne
nesmierne tešíme. Škola sa odela do sviatočného šatu a väčšina žiakov usilovne nacvičuje program na triedne besiedky.
Žiaci 9. ročníka veľmi intenzívne pripravujú scenár školskej
besiedky, ktorá zavŕši rok 2014 v našej škole a na ktorú Vás
srdečne pozývajú. Školská besiedka sa uskutoční v piatok 19.
decembra o 10.00 hod. v telocvični Základnej školy.
Milí spoluobčania, želáme Vám všetkým, aby sa vo
Vašich dušiach rozhostil krásny pocit, na Vašom stole nech
zavonia kapor a Štedrý večer nech zanechá vo Vašich srdciach stopu pohody a radosti.
JH
Poďakovanie
Blížia sa Vianoce, koniec roka. Spolu s rozsvietenými
svetielkami vianočných stromčekov prichádza u mnohých
z nás k zamysleniu nad predchádzajúcim rokom, k usporiadaniu si priorít, k hodnoteniu čo sa nám /ne/podarilo, čo je
správne – nesprávne, dobré či zlé.
Doba je taká. Ponáhľame sa do práce, z práce, chceme,
aby naša rodina a domácnosť bola tip – top, často zapĺňame
svoju myseľ rôznymi nezmyslami, riešime malichernosti
a problémy, ktoré v skutočnosti problémami nie sú, len sa
nám to v tej chvíli tak vidí. Času i energie nám zostáva ledva
pre nás a našu rodinu.
Preto sú veľkou vzácnosťou takí ľudia, ktorí sa úplne
nezištne a obetavo, bez nároku na finančnú odmenu, v rámci
svojho voľného času, často i na úkor seba a svojej rodiny
venujú takým činnostiam, ktoré prinášajú radosť, úžitok iným
ľudom v obci a krásnym spôsobom našu obec zviditeľňujú.
Týmito slovami by som sa chcela takýmto ľuďom poďakovať. Za nás všetkých. Aj keď niekto si to ani neuvedomí,
nevie o nich, nepozná, nezaujíma ho to.
Spomeniem ženy z Únie žien, ktoré pomáhajú skoro pri
všetkých spoločenských akciách v obci, niektoré i samy
organizujú. Iste, nie všetky, ale keď treba, prídu, nepotrebujú ani pozvanie, oslovenie a už vedia, čo treba robiť, kde
Vrbovčan
treba pomôcť. Ďalej sú to nadšenci zo všetkých organizácií
v obci, či už hasiči, futbalisti, záhradkári, ľudia z výborov MŠ
i ZŠ, poľovníci, dôchodcovia...Takisto ľudia, ktorí vytvárali
svoje prvé umelecké diela v keramickej dielni, tí, ktorí šijú
kroje a starajú sa o vrbovčiansku izbu. Skrátka všetci tí,
ktorí niečo urobia pre druhých len tak pre radosť, zo svojho
vlastného presvedčenia. Prosím Vás neurazte sa, ak som na
niekoho zabudla, to by som určite nechcela. Pravdu povediac, nemôžem poznať činnosť všetkých. V dnešnej dobe je
ozaj veľmi cenné to, čo sa urobí „navyše“ – zadarmo a ešte
aj s nadšením. Ja si takýchto ľudí veľmi vážim.
Dnes spomeniem troch. Ak poznáte aj vy takýchto,
treba o nich dať vedieť, lebo si zaslúžia, aby o nich vedela
širšia verejnosť.
Prvou je pani učiteľka Janka Plešová. Už roky sa s láskou a veľmi úspešne venuje deťom v zdravotníckom krúžku.
A nie je to iba krúžok raz do týždňa. Je to dlhodobá, obetavá
práca s deťmi, ktorá má hlboký význam. Veď vedieť poskytnúť prvú pomoc a správne, možno nevieme ani my dospelí.
Často až žasnem, čo všetko tie deti ovládajú, či už po praktickej i teoretickej stránke. Veď inak by sa každoročne neumiestňovali na popredných priečkach či už v okresnej alebo
celoslovenskej súťaži. Tento rok prekročili hranice republiky a umiestnili sa na 1. mieste v súťaži “O nejlepší česko
– slovenskou hlídku“. Pani učiteľka dosahuje roky úspech i
vo všetkých recitačných súťažiach, ktoré v okolí sú. Dokáže
deti pripraviť tak, že kde sa objavia, donesú cenu – či je to
okres, kraj, celoslovenská súťaž. Veľmi ju obdivujem i za to,
že s deťmi každoročne organizuje školy v prírode a v neposlednom rade i 3 dňový výlet pre deti za odmenu. Verte mi,
zobrať si na starosť celú triedu na 5 dní vo dne, v noci, zorganizovať im program, byť za ne zodpovedný a ako bonus
zohnať im veľa vstupeniek zdarma alebo za smiešnu cenu,
zohnať si sponzorov... No kto by sa na to dal? Myslím si, že
iba obetavá a výborná učiteľka, ktorú veľmi baví jej práca
a veľmi jej záleží na tom, čo deťom a v akej forme odovzdá.
Nám všetkým učiteľom môže ísť príkladom.
A obdivujem i ďalších dvoch, ktorí sa dali na prácu
s našimi malými futbalistami – Martina Matulu a Vladimíra
Sládka. Zvládnuť chlapcov od 9 do 14 rokov veru nie je
ľahká vec. Dvakrát a keď je sezóna i trikrát do týždňa, sa
venujú našim chlapcom, snažia sa z nich vykresať čo najlepších futbalistov, povzbudzujú ich, odovzdávajú im cenné
rady a to veľmi trpezlivo a s láskou. Keď idú na zápas,
všetko okolo toho zabezpečujú. Pre nás všetkých vec samozrejmá. Nikto sa nezamyslí nad tým, čo všetko to obnáša.
Verím, že môžem hovoriť za všetkých rodičov,ktorých
deťom sa títo úžasní ľudia – Janka, Martin, Vladimír venujú:
veľmi si vážime Vašu prácu, želáme Vám veľa sily, trpezlivosti,
zdravia a za nás a naše deti Vám veľmi, veľmi ĎAKUJEME.
Lenka Plaskoňová
Novootvorená predajňa
Lacné odevy – Alica Hyžová
Vás pozýva do svojej predajne na námestí
Vrbovce č. 151 /bývalá predajňa mäsa/, kde Vám
ponúknu kvalitné, značkové oblečenie z Anglicka : svetre, pulóvre, tričká, nohavice, bundy,
kabáty, mikiny, saká, kostýmy, sukne, blúzky,
košele, veľa detského a športového oblečenia.
Vrbovčan
História vývoja našich kopaníc
Naša obec od samotného vzniku bola formovaná ako
osídlenie centra a okolitých samostatných domov alebo
osád nazývaných kopanicami. Rakúsko-uhorský štát vlastnil takmer všetku pôdu, ktorú za určité služby alebo rodinné
väzby čelných predstaviteľov šľachty, dával do užívania
miestnym zemepánom a cirkvám. Kvalitnejšia pôda spadala do tzv. Urbárskeho usporiadania, za ktoré sa odvádzali
poplatky v peniazoch ako aj naturálne /obilie, strukoviny,
zelenina, drobné zvieratstvo a pod./
Menej kvalitná pôda, pozemky zarastené náletovou drevinou, močiare ale i lesy, bola označená ako kopanica, ktorú
bolo nutné zveľadiť, ručne pokopať, odstrániť koreňové
systémy, odvodniť premáčanú pôdu, v podstate zúrodniť.
Táto pôda nazývaná „kopanicou“ istým spôsobom prispela
i k názvu zvláštneho samostatného osídlenia „kopaníc“.
Podľa niektorých údajov z Nitrianskeho štátneho archívu
bolo v roku 1617 v obci 59 poddanských usadlostí - kopaníc
platiacich dane a pôžitky pre panstvo v naturáliách. Začiatkom 17. storočia nastal prudký rozvoj kopaničiarskeho
osídlenia, o čom svedčí i to, že postupne viac ako 60 rodín
väčšinou z kopaníc sa zaoberalo želiarstvom. Títo mali
právo postaviť si dom na panskej pôde a v okolí domu kopanicu /zúrodnenú pôdu / za určitú úhradu i obrábať. K tomuto
významnou mierou, i keď zatiaľ nie sme schopní to verne
písomne doložiť, prispela silná rekatolizácia v Čechách
a príliv exulantov z českých krajín, ktorí boli orientovaní
na protestantské vierovyznanie. Čiastočne o tom svedčia
i priezviská vtedajších občanov kopaničiarskeho osídlenia
ako napríklad Vaňa, Mareček, Zríni, Zajíček, Melichárek,
Bohuš, Husár, Kotulač, Sládeček, KRč, Vaník, Valúch,
Straka a ďalšie. Tieto priezviská sa ešte dnes vyskytujú
u nás i v Českej republike. O veľkom prílive obyvateľstva
do našej obce a do kopanických osád svedčí i to, že v roku
1715-1720 bolo vo Vrbovciach 65 domácností a v roku 1752
už 782 rodín, z toho 311 v kopaniciach. /Exulantmi z Čiech
a Moravy boli obsadzované prevažne kopanice./
Vojenské mapy zo začiatku 18. storočia uložené vo
Viedni mapujú najstaršiu vrstvu kopaničiarskeho osídlenia.
Sú v nich uvedené tieto osady : Čertorie, Mjechné, Horecký
mlyn, U Rúbanských, Štefanová, U Horňákov, U Sukupov,
Kožíci, Krčké, Krčé, Omastovci, Zimáci, Kunčáci, Zríniovci, Zajíček a ďalší.
9
Ako pokračoval vývoj kopaníc naďalej? Postupne sa
tieto pospájali do väčších kopanických osád : Chvojnica,
Štefanová, Kopánky, Mjechné, Ostrý vrch, Vápeník, Kút,
Kršlica, Chodúri, U Junasov a ďalšie. Od začiatku 19.storočia nastáva postupný pokles obyvateľov i v kopanických
osadách. V prvej polovici 19. storočia odchádza časť kopaničiarov do bývalej Juhoslávie – „Dolnej zeme“, kde dostávajú pôdu a nahrádzajú pôvodných obyvateľov, ktorí opustili
túto krajinu pred tureckými vpádmi. Druhá časť odchádza
za prácou v druhej polovici 19. storočia do USA. Cez tento
odliv počet obyvateľov klesá len mierne, na kopaniciach sa
budujú nové školy, aby deti nemuseli navštevovať jedinú
cirkevnú základnú školu v obci.
Kopanice, tak ako i samotná obec boli postihnuté tiež
dôsledkami 1.svetovej vojny. Toto prispelo k ďalšiemu
odchodu kopaničiarskych občanov do USA. Prirodzený
technický rozvoj a neskoršie i vedecko-technická revolúcia
v poľnohospodárstve prispela k poklesu počtu pracovníkov v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby. Značná časť
hlavne mladých ľudí odchádza v 20.storočí do miest, kde
získavajú byty a trvalo sa usádzajú. Z veľkej osady Chvojnica sa stáva samostatná obec.
V polovici storočia vznikajú poľnohospodárske družstvá i na kopaniciach. Valúšska Dolina, Chodúri, Chvojnica,
Ostrý Vrch, ktoré sa neskôr zlúčili do Jednotného roľníckeho družstva Vrbovce, ktoré zaniklo v roku 1999. Zánikom družstva i zmenou spoločenského zriadenia po roku
1989 dochádza k postupnej likvidácii pôvodného kopanického osídlenia, hlavne jeho charakteru. Namiesto poskytovania obživy na vlastných pozemkoch sa mení charakter
kopaníc na rekreačno-oddychovú zónu, kľudné prostredie
pre umeleckú a vedeckú prácu. Zvlášť menšie zoskupenia
sú odkupované občanmi z veľkých miest, ktorí tieto objekty
reštaurujú a rekonštruujú a potom využívajú podľa svojich
potrieb. Preto bude žiadúce i zo strany vedenia obce zmeniť
obsah práce s majiteľmi uvedených kopanických usadlostí
a postupne ich zapájať do činnosti a života obce. Veď mnohí
z nich sa hodlajú hlavne po odchode do dôchodku tu trvale
usadiť.
MP
Vrbovčan
10
Boli časy, boli, ale sa minuli
/prečo nás Vrbovčanov nazvali „kolotočármi“/
Udalosť, ktorú Vám chcem dnes objasniť, sa stala už
dávno , v minulom storočí. Väčšina priamych účastníkov už
dnes nie je medzi nami. V tú dobu mali miestni poľovníci
vysoké stavy bažantov a zajacov. Dodnes niektorí nemôžu
prísť na to, prečo v priebehu pár rokov došlo k rapídnemu
poklesu tejto poľovnej zveri. Práve pri tak vysokých stavoch zveri sa konal skupinový hon na bažantov a zajacov.
Na tento boli pozvaní vzácni hostia z okresu i susedných
poľovných združení. Preto sa v závere honu, tak ako sa patrí,
pripravilo v miestnom kultúrnom dome bohaté občerstvenie
s gulášom /samozrejme nechýbalo pivo, víno, pochopiteľne
i domáca slivovička/.
Vlastný hon prebiehal regulérne, bez alkoholu. Výsledky
honu boli nad očakávanie. Veď sa zastrelilo vyše 650
bažantov, okolo 200 zajacov, nejaká líška. Zastrelenej zveri
bolo na dva konské povozy, ktoré sa rozdelili už v osade
U Chodúrov a zostatok sa odviezol priamo do kultúrneho
domu, kde sa konalo záverečné posedenie. Predseda miestneho poľovného združenia poďakoval hosťom, miestnym
poľovníkom a honcom. Skrátka všetkým, ktorí sa na dobrom výsledku honu podieľali. Na svoje si prišli i miláčikovia poľovníkov – poľovné psy, ktoré ich verne sprevádzali.
Kuchári i pre ne pripravili slávnostnú večeru.
Tak ako to už býva, slávnosť sa začala poľovníckymi
pesničkami, ktoré za sprievodu muziky spievala celá sála
a dokonca aj psí miláčikovia, niektorí brechali do taktu, iní
zavíjali. Nálada sa po väčšom počte prípitkov úmerne stupňovala. Niektorí to po únavnom hone dlho nevydržali a spali
buď na stole, alebo sa pobrali domov. Ako sa však hovorí,
zdravé jadro vydržalo. Sálou zaznievali piesne ako „nepújdeme domu, až ráno“ alebo „uderila jedna, uderila druhá“
a pod. Bol teplý jesenný večer, vlastne už nadránom a jedného z účastníkov napadla spásna myšlienka. Pár desiatok
metrov od sály v bývalom trhovisku stál kolotoč. Prečo ho
nevyužiť a na ňom vyhnať „kocovinu“, ktorú spáchal skonzumovaný alkohol? Kolotoč prevádzkoval istý pán Francek
z Búrú. Jeden náš známy priateľ Francka, ktorý sa tiež rád
pozrel na dno kalíška, išiel pre neho a priviedol ho po polnoci do kultúrneho domu. Po vypití niekoľkých pohárikov
sám im ponúkol, aby sa zadarmo išli povoziť na kolotoči.
Celá skupina účastníkov nasadla na kolotoč a Francek so
svojím priateľom – našim známym, zostali dole pri kolotoči. So sebou mali načatú fľašku slivovice, ktorú spolu
dopili a obaja išli spať.
Točiacich sa na kolotoči to po čase prestalo baviť. Začali
sa pomaly preberať z opitosti a pokrikovali na Francka. Toho
by v jeho stave ani delo neprebudilo. Nasledovalo vyzúvanie topánok a bombardovanie príbytku Francka. Šťastie
a vyslobodenie prišlo až v podobe dvoch žien - dojičiek,
ktoré nastupovali do rannej zmeny v kravíne na družstve.
Tie sa išli popukať od smiechu. /Potom verte tomu, že kam
čert nemôže, pošle ženu./ Ženy zobudili manželku Francka,
ktorá o ničom nevedela. Ženy chlapom sľúbili, že budú
o rannej príhode mlčať, hovorili, že tak „zrichtovaných“
chlapov, ktorí ani na vlastných nohách nevedeli ustáť, ešte
nevideli. Niekto však veselú udalosť prezradil, a preto keď
išli naši občania do práce do Armatúrky v Myjave, spolupracovníci na nich pokrikovali – kolotočári už idú. MP
Zo športu
Obecný futbalový klub Vrbovce v auguste 2014 vstúpil
do jesennej časti 7. ligy JUH súťažného ročníka 2014 – 2015.
„ A“ mužstvo nastupovalo do samotnej súťaže s veľkým
rešpektom a očakávaním ako samotná jesenná časť dopadne,
nakoľko sme sa snažili zabudovať 7 mladých nových hráčov, ktorí už ukončili svoju činnosť v mužstve dorastu a čo
je prvoradé, ide o chalanov, ktorí už priamo bývajú v našej
obci, resp. majú bližší vzťah k našej obci. Takúto mladú krv
už mužstvo potrebovalo a to najmä z dôvodu, ktorý som
opísal v minulom čísle, teda mužstvo opustili hráči na hosťovanie, niektorí hosťovanie nepredĺžili a týchto bolo treba
nahradiť. Samozrejme, že sme nepočítali s tým, že mladí
hráči v plnej miere nahradia odídencov, avšak sme počítali
s tým, že tréningovými procesmi a odohratými zápasmi sa
aklimatizujú v „A“ mužstve a do nového súťažného ročníka 2015 -2016 budú plnohodnotnými hráčmi. Taktiež sme
nepočítali s tým, že v tomto ročníku budeme hrať o špicu
tabuľky, avšak sme predpokladali, že s takýmto mužstvom
by sme v tomto súťažnom ročníku mohli hrať o stred
tabuľky a to hlavne preto, lebo v novom súťažnom ročníku
2015 – 2016 sa chystá reorganizácia súťaže. Preto bol stred
tabuľky stanovený cieľ, aby sa „A“ mužstvo nedostalo
do zóny ohrozenia a nespadlo do najnižšej súťaže. Jedna
vec je stanovenia si cieľov resp. „ prianie“ /aj takto sa to
dá povedať/ a druhá vec je realita. Taký katastrofický vstup
do súťaže naše A mužstvo ešte v 7. lige resp. v II. triede
JUH, ešte nemalo. A mužstvo prezimuje na predposlednej
priečke so žalostnými 6 bodmi. Žalostný je pohľad aj na
počet inkasovaných gólov 62. Takýto počet gólov sme za
posledné tri roky nedostali ani za celú sezónu. Nelichotivý
je aj počet strelených gólov 21. 21 gólov sme v minulom
ročníku vsietili súperom po ôsmich kolách. Tu je vidieť, že
je na čom pracovať. A som pri tom „pracovať“! A s kým?
Tréningový proces sa v OFK Vrbovce nenosí. Mužstvo toto
slovné spojenie nepozná. Jedným slovom netrénuje. Načo!
Veď sme, my hráči, už niečo vo futbale dokázali, tak načo
budeme trénovať. Mužstvo dokonca nedokáže trénovať ani
v piatok, kedy by sa na tréning mohli dostaviť aj mladší
hráči, ktorí sa vracajú zo škôl domov. Zrušenie tréningov
však bolo podmienené tým, že na tieto chodili vždy tí istí
štyria či piati hráči, ktorí sa snažili svoje povinnosti zariadiť tak, aby sa mohli tohto zúčastniť. Väčšinou sa jednalo
o starších hráčov, česť výnimkám, ktorí však po určitej dobe
na tento stav rezignovali. (Pokračovanie na strane 13) »
Vrbovčan
11
Z rokovania Obecného
zastupiteľstva konaného dňa
31.10.2014
Obecné zastupiteľstvo Vrbovce
prijalo nasledovné uznesenia:
Schválilo
- Uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi obcou Vrbovce, 906
06 Vrbovce, IČO 00310140, DIČ: 2021039889 a firmou
Innovia, s.r.o., Na Hlinách 12, Trnava IČO: 36744450, DIČ:
2022327296, týkajúcej sa plánovanej výstavby nájomného
bytového domu v rozsahu 8 b.j. na p. č. 641/4 vo výmere
787 m2, vedenej ako trvalý trávnatý porast a p. č. 641/10 vo
výmere 681 m2, vedenej ako zastavané plochy a nádvoria
zap. na LV č. 2263, parc. reg. KN „C„ v k.ú. Vrbovce.
- Nájom sa schvaľuje vo výške 0,01 €/1 m2, ročne predstavuje výška nájmu 14,68 €.
- Zámer na odpredaj majetku obce priamym predajom,
novovytvorenú parcelu registra „E“ p.č. 996/8 vo výmere
66 m2, vedenej ako zastavané plochy a nádvoria, ktorá
vznikla odčlenením z p.č. 996/1 zapísanej na LV č.2263,
parcela reg. KN „E“, vedenej ako ostatné plochy vo výmere
4167 m2 geometrickým plánom č. 243-105/14 vypracovaným dňa 26.8.2014 Geodéziou Bratislava a.s. , Myjava.
- Odpredaj uvedeného pozemku sa navrhuje realizovať za
cenu 3 €/ m2, cena za celkovú výmeru 66 m2 je 198 €.
- Kúpnopredajnú zmluvu a všetky potrebné náležitosti si
zabezpečuje a náklady hradí rod. Jozefáková, Vrbovce.
- Odmeny poslancom obecného zastupiteľstva, ktorých
mandát skončí po voľbách 2014 vo výške 200 € v čistom
príjme .
- Použitie prostriedkov z rezervného fondu na modernizáciu
chodníkov z námestia na Horný koniec vo výške 6276,88 €.
- Spracovanie územno plánovacej dokumentácie - Zmeny
a doplnky Územného plánu obce Vrbovce č. 1/2014.
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu detí.
Prerokovalo a vyhlásilo
- Voľbu hlavného kontrolóra Obce Vrbovce – vyhlásenie
volieb, náležitosti prihlášky, spôsob vykonania volieb
V diskusii sa prejednávalo:
- stavba domčeka na detskom ihrisku, riešenie havarijného
stavu soc. zariadenia na pošte, oprava strechy, kúrenia, radiátora, parapetov, prasknutého okna v MŠ; kosenie priestoru
okolo MŠ, odmeny pre pracovníkov MŠ, školského klubu
a jedálne.
Spomienka
Dňa 19.11.2014 uplynulo 20 rokov, čo nás navždy
opustil drahý otec a starý otec pán Samuel Pleša
a dňa 21.11.2014 uplynulo 27 rokov od úmrtia drahej
mamičky a babičky Zuzany Plešovej z Chvojnice. S láskou a úctou spomínajú dcéra Anna s manželom, syn Ján
s manželkou, vnúčatá a pravnúčatá.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
Kroje – dedičstvo našich predkov
Obec Vrbovce pre verejnosť počas letných mesiacov
poriadala kurz šitia vrbovčianskeho kroja. Bolo to v rámci
projektu „Ač každý v jiném kroji, přátelství nás spojí“ s partnerskou obcou Vrbice z ČR, čo bolo financované Európskym fondom regionálneho rozvoja prostredníctvom správcu
fondu mikroprojektu, ktorým je „Región Bílé Karpaty“.
Kurz šitia prebiehal v budove OÚ Vrbovce za účasti
mladých žien, ktoré mali záujem o zachovanie tradície kroja
v našej dedine. Boli to Vierka Vaňová, Zlatka Marková,
Slávka Drábeková a Evka Horňáčková. Celkom sme ušili tri
kompletné mužské a tri ženské kroje. Mužský kroj pozostával zo súkenných nohavíc s vyšívaným ornamentom, prucleka a šnúrkovej košele. Organizáciu šitia mužského kroja,
čo sa týka strihov a techniky šitia, viedol pán Martin Patinka
s manželkou. Ženský kroj pozostával z rubáča, sukne,
rukávcov, prucleka a zástery – fjertocha. Strihy a techniku
šitia ženského kroja viedla pani Anna Štefková.
A teraz niečo k histórii a jednotlivým častiam kroja. Kroj
sa delil na mužský, ženský a detský. Mužský kroj bol pracovný a sviatočný. Pracovný kroj tvorili konopné nohavice –
trasáky, šnúrková košeľa, tiež z konopného plátna. Sviatočný
kroj pozostával zo súkenných nohavíc, na ktorých bol vyšitý
ornament, prucleka, z toho istého materiálu ako nohavice
a šnúrkovej košele z bieleho plátna. Košele slobodných mládencov boli s tzv. náprsenkou bohato vyšívanou. Pre mužov
v strednom a staršom veku boli šnúrkové košele bez výšivky.
Ku kroju nosili muži čižmy a klobúk. K sviatočnému kroju sa
v chladnejšie dni nosil súkenný kabát.
Ženský kroj bol tiež pracovný a sviatočný. Pracovný
kroj na prelome 19. a 20. storočia pozostával zo sukne tzv.
kasanice, ktorá bola z konopného plátna , plátenných rukávcov a zástery. Postupne bol tento pracovný kroj nahradený
skladanou sukňou z farebného kartúnu, blúzkou, zásterou
a pre chladnejšie dni i tzv. kacabaja – namiesto svetra. Na
hlave bol uviazaný naškrobený ručník. V tejto podobe sa
pracovný kroj zachoval dodnes.
(Pokračovanie na strane 12) »
12
(Pokračovanie zo strany 11)
Sviatočný kroj žien sa rozlišoval podľa toho, či bola
žena slobodná alebo vydatá a tiež podľa veku:
Slobodné dievčence nosili
žltú kasanicu, biely fjertoch
s ručne tkanou čipkou, rukávce
– pri krku s čipkou, zelený
pruclek a na hlave ručne vyšívaný tiranglový ručník.
Vydaté ženy nosili na hlavách čepiec.
Mladšie vydaté ženy nosili
žltú kasanicu, zelený fjertoch
i pruclek a rukávce.
Ženy v strednom veku
Vrbický kroj
Občania obcí Vrbovce a Vrbice - účastníci cezhraničného
projektu „Ač v jiném kroji, přátelství nás spojí“ sa v piatok 26.septembra stretli
v juhomoravskej obci
Vrbice, aby slávnostne
zakončili kurzy šitia
krojov, ktoré prebiehali
súčasne v obidvoch obciach. Výsledkom aktívnych kurzov boli profesionálne ušité mužské
a ženské kroje a krásnym
a pútavým ukončením
obliekanie do vrbického
ženského kroja.
Vrbovčan
nosili bielu kasanicu a modrý alebo fialový fjertoch i pruclek.
Staršie ženy nosili bielu kasanicu, čierny fjertoch
a čierny pruclek. Odev starších žien bol zároveň i smútočným odevom na pohreboch pre všetky vekové kategórie.
V chladnejších dňoch ku sviatočnému kroju nosili ženy
súkenné kacabaje, mendíky a kožuchy.
Deti takisto nosili kroje, ktoré boli zmenšeninami krojov
dospelých.
Týmto kurzom sme chceli ukázať mladšej generácii
krásu kroja, aby ho zachovávali a udržiavali pre ďalšie generácie. Dokumentom práce a činnosti tohto kurzu bude aj
publikácia doplnená fotografiami jednotlivých častí odevu
a činnosti spolupráce s partnerskou obcou Vrbice.
Anna Štefková
Vrbovčan
(Pokračovanie zo strany 10) Členmi mužstva sú aj
študenti, ktorí bývajú na internátoch a v týždni sa im jednoducho nedá cestovať, čo je teda v tomto prípade akceptovateľné. Následkom takéhoto stavu tohto mužstva teda je,
že sa v súčasnej dobe nemôžeme ani zďaleka porovnávať
s mužstvami na popredných miestach tabuľky ako je Nová
Ves n/V, Turá Lúka, Brestovec, Kočovce a pod. Tieto okrem
toho, že trénujú, majú aj hráčov, ktorí v minulosti hrávali
ďaleko vyššie súťaže ako je 7 liga a teda tento stav odzrkadľuje aj samotné postavenie mužstva v tabuľke. Mužstvo
dospelých, okrem spomenutej kvality a tréningového stavu,
zápasí aj s ďalším problémom a to je samotné vycestovanie
mužstva na vonkajšie zápasy. Každú druhú nedeľu musíme
zháňať hráčov na zápas, aby sme mohli vôbec vycestovať.
Sedem, osem hráčov je pravidelne nachystaných v stanovenom termíne na odchod minibusu a zbytok hráčov sa nedostaví, týmto treba volať, prosiť ich, aby sme mohli odohrať
zápas a sú aj takí, že vypnú telefón a radšej nekomunikujú.
Dokonca sa nám tento rok podarilo aj nevycestovať, čo si
nepamätám, že by sa to za posledných 10 rokoch niekedy
stalo. V A mužstve je v súčasnej dobe registrovaných 20
hráčov a mužstvo aj napriek tomu nedokáže vycestovať na
vonkajšie futbalové stretnutie. Z uvedeného vyplýva, že sa
budeme musieť pokúsiť získať a registrovať ďalších hráčov,
ktorí budú ochotní futbal hrať. Len mi nie je jasné, koľko
takýchto hráčov bude ešte potrebných, keď z dvadsiatich sa
nedokáže 11 hráčov stretnúť. V prípade, že by sa nepodarilo
získať ďalších hráčov, sa natíska otázka čo ďalej? Dokedy
to vydrží tých sedem – osem hráčov? Podľa mňa je to len
otázka času a to najmä z toho dôvodu, že žiadny fanúšik
nekomentuje postavenie mužstva v tabuľke resp. samotnú
hru tomu, kto sa na tom samotnom zápase nezúčastní, ale
vždy iba tomu, ktorý na ten zápas ide aj s tým vedomím, že
v takej pozbieranej zostave a s takým počtom hráčov nemôžeme vyhrať. No a týchto sedem či osem mužov už ani nemá
silu nejako argumentovať. Takýmto spôsobom sa nedá robiť
žiaden kolektívny šport. Podľa mňa je mužstvo v súčasnej
situácii zrelé na zostup do nižšej triedy, čo je vidieť v konečnom dôsledku na postavení mužstva v tabuľke. Najhoršie
na tom je, že obec vytvorila také podmienky pre tento druh
športu, ktoré nám iné dediny iba závidia a tu sa nenájdu
ľudia, ktorí by takýto areál chceli využívali.
Ešteže v obci máme aj mužstvo žiakov. Toto mužstvo
sa pripravuje pod vedením Martina Matulu a Vladimíra
Sládka. Oproti A mužstvu je radosť sa prísť pozrieť na tréningy týchto chlapcov. Väčšinou je ich na tréningu toľko,
že by ich ani jeden tréner neudirigoval. Mužstvo žiakov je
zložené ako z hráčov Vrboviec tak i z Chvojnice a spoločne
pracujú iba asi 5 mesiacov. Ich tréningový proces neutícha
ani po skončení súťaže a títo na sebe pracujú ďalej v telocvični Základnej školy. Dúfam, že im tento entuziazmus
vydrží čo najdlhšie a budú robiť našej obci svojím účinkovaním radosť. No a tu sú chlapci, ktorí sa podieľali na majstrovských zápasoch OFK Vrbovce :
Kollár Maroš, Eliáš Adam, Eliáš Samuel, Ujlaky Patrik,
Vaňa Adrian, Malošek Matúš, Adámek Patrik, Pakan Viktor, Mišík Tomáš, Miča Marek, Miča David, Mihajlevič Matúš, Plaskoň Juraj, Skácel Dominik, Klimek Emil,
Havel Daniel.
Záverom by som chcel oznámiť, že dňa 27.12.2014
v čase o 16:00 hodine OFK Vrbovce poriada výročnú členskú schôdzu v miestnom pohostinstve. PS
13
Spoločenská kronika
Radujme sa:
Šimon Pátek
Chvojnica
nar.
Eliška Sládečková
Vrbovce
nar.
Matúš Kavický
Vrbovce
nar.
Nina Marčeková
Vrbovce nar.
Maximilián Nešpor
Chvojnica
nar.
David Palko
Chvojnica
nar.
Roman Mička
Vrbovce
nar.
Světoslav Skořepa
Vrbovce
nar.
Patrícia Súkupová
Vrbovce
nar.
09/2014
09/2014
09/2014
10/2014
10/2014
10/2014
11/2014
11/2014
11/2014
Povedali si áno:
September 2014:
Zuzana Marečková, Chvojnica
Marián Zubal, Tvrdošín
Október 2014:
Erika Tvrdá, Chvojnica
Pavol Praženka, Podbranč
Opustili nás:
Alžbeta Maňáková
Vrbovce
zomr. 9/2014
Pavol Praženka Vrbovce
zomr. 11/2014
Významné životné jubileá:
80 rokov
Kristína Kavická
Vrbovce
nar. 12/1934
Tomáš Kožík
Vrbovce
nar. 12/1934
Ján Mišík
Chvojnica
nar. 12/1934
90 a viac rokov
Martin Pláňavský Vrbovce
nar. 10/1921
Vrbovčan
14
Poznaj a chráň
P l a m i e n o k /Clematis Recta/
r o v n ý
Kvitne VI. – VII. Vysoký
150 cm.
Je to vytrvalá,až 150 cm
vysoká rastlina. Rastie na krovinatých stráňach a vo svetlých lesoch. Lodyha je rovná,
rýhovaná- nepopínavá. Spodné
listy krátko rapíkaté, horné vajcovito zašpicatené.
Kvety sú usporiadané vo vrcholných vidlanoch,stopkasté. Kvitne v júni a júli, kvet je voňavý. Rastlina je jedovatá, patrí medzi ohrozené druhy.
Stretnutie 70-nikov
Mahonia cezmínolistá
/Mahonia Aquafolium/
Kvitne IV. –V. Vysoká 2 m.
Rastlina má prezimujúce
kožené lesklé zelené listy.
Tieto sú zložené z pichliačovitých zúbkovitých listov. Palisty
sú zložené v šidlovité úkrojky.
Celá rastlina je jedovatá, najmä
korene. Obsahuje alkaloid berberinu a magdoflorinu. Požitie ktorejkoľvek časti vyvoláva
väčšiu či menšiu nevoľnosť a pôsobí hypnoticky. Žlté kvety
vytvárajú nápadne hroznovité kvetenstvo. Plody mahonie
sú guľovité, modré bobule s fialovou šťavou.
Rastlina pochádza z Ameriky, u nás sa pestuje od druhej
polovice 19. storočia ako okrasná pre výzdobu parkov a záhrad.
Vetvy sa používali na dekoráciu kytíc a vencov. Bobule sa
v minulosti využívali na výrobu marmelád, muštov a vína.
Dňa 11.10.2014 sa v príjemnom prostredí
našej Základnej školy stretlo 22 rovesníkov
narodených v r. 1944, aby zaspomínali na pekné
školské časy. V sprievode p. učiteľky Marcely
Mišíkovej sme si prezreli školu s jej vynovenými
triedami. Boli sme radi, že naše pozvanie prijal
p. farár Mgr. Miroslav Hvožďara PhD, ako aj starosta obce Vrbovce Ing. Samuel Redecha a starosta obce Chvojnica Marian Kollár. Všetkým
sa stretnutie páčilo a sľúbili sme si stretnúť sa
o 5 rokov /keďže už nie sme najmladší/. AM
Lekáreň
„U Juraja“
oslávila
dvadsiatku
K článku „Zo športu“
V súčasnej dobe nedisponujem s kompletnou fotografiou mužstva žiakov a z tohto dôvodu predstavujem iba časť
mužstva.
Tak
je
to
pravda! V našej
obci slúži širokej verejnosti už
20 rokov lekáreň
„U Juraja“. Človeku sa nechce ani
veriť, ako ten čas letí. Majiteľkou je naša rodáčka Pharm.
Dr. Janka Pecnová. Spolu s kolegyňou Jarkou Hyžovou
občanom vychádzajú maximálne v ústrety. Lekáreň vedie
okrem bežných liekov aj výživové doplnky ako aj veterinárne prípravky. Z príležitosti 20. výročia otvorenia lekárne
/ 3.10.2014/ pripravili svojim zákazníkom v rámci vrbovčianskeho jarmoku príjemné prekvapenie v podobe chutného
občerstvenia. Do ďalších rokov želáme veľa pracovných aj
osobných úspechov.
JG
Vrbovčan - Spravodaj obcí Vrbovce a Chvojnica - štvrťročník zo života obcí.
Vydáva Obec Vrbovce, IČO 00310140, sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Obecný úrad, 906 06 Vrbovce č. 42, email: [email protected],
tel.: 034/6283211. Redakčná rada: PhDr. Martin Patinka, Martina Hyžová, Ján Gavorník. Gramatická úprava: Mgr. Pavla Horňáková. Registrované pod
číslom EV 3812/09, Ministerstvo kultúry SR, ISSN 1339 - 2441. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť.
Zodpovednosť za obsah zverejnených písomných alebo fotografických materiálov nesie autor. Grafické spracovanie a tlač: Tlačiareň Durlák, Senica.
Download

Vrbovčan december 2014