Published by Slovak House
June 2010
Vydáva Slovenský Dom
Jún 2010
Jedným z najčastejších slov v našom
dennom slovníku je v tomto čase slovo
„pomoc“.
Vyslovujú ho všetci ľudia na celom
svete, ktorí ju veľmi potrebujú a prosia
o ňu tých, ktorí sú ochotní podať pomocnú
ruku. Náš slovenský kostol sv. Cyrila
a Metoda v Montreale sa takisto ocitol
v situácii, kedy potrebuje pomoc.
Slovenský kostol postavili naši starí
otcovia a zanechali nám ho ako vzácne
dedičstvo. Okrem toho, že sú v ňom
vykonávané bohoslužby, je zároveň aj
jediným centrom a strediskom slovenskej
kultúry. Je to miesto, kde sa stretávame pri
rôznych podujatiach a akciách, ktoré naša
malá komunita poriada. Bohužiaľ,
Slovákov, ktorí majú záujem o dianie
v našej komunite je čoraz menej.
One of the most common words in our
daily vocabulary at this time is the word
"help".
It is pronounced by all people
around the world who are in very need
and ask for it from those, who are willing
to lend a hand. Our Slovak Church Cyril
and Methodius in Montreal has also
found itself in a situation where it needs
help. Slovak church was built by our
grandfathers and left us as a precious
heritage. In addition to the worship, it is
also the only center of the Slovak culture.
It's a place where we meet at various
events that our small community organize. Unfortunately, the number of Slovaks,
who are interested in what
happens in our community, is
becoming smaller.
Práve pri tejto príležitosti
chceme poprosiť všetkých Slovákov
žijúcich v Montreale, ktorí sa stále cítia
Slovákmi a radi sa stretávajú so svojimi
rodákmi, aby svojou účasťou pri rôznych
akciách pomohli udržať nielen slovenský
kostol, ale aj našu slovenskú komunitu.
Nebuďte ľahostajní voči nášmu dedičstvu.
Je to zároveň naše malé Slovensko.
Chráňme a zveľaďujme ho naďalej.
On this occasion we ask all
Slovaks living in Montreal, who still
feel as the Slovaks and like to meet with
each other and participate in various
events to help to keep not only the Slovak
church, but also our Slovak community.
Do not be indifferent to your heritage.
It is also our small Slovakia. We need to
continue to protect it and enhance it.
Možno nová slovenská generácia nám
bude za to veľmi vďačná.
OSOBNOSTI
BRANKAROVA
STR.2
HOKEJKA
STR.3
STRETNUTIE
STR.4
V TURZOVKE
LIEKY A POTRAVINY
STR.6
KUCHYNKA
BIRTHDAY
HUMOR
Perhaps a new generation of Slovak will
be thankful to us.
Časopis Slovenský Montreal vychádza s finančnou podporou Slovenskej republiky
poskytnutou z grantového systému Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
STR.7
STR.9
STR.11
OSOBNOSTI SLOVENSKEJ KOMUNITY V MONTREALE
„Najkrajšia hviezdička z celého
nebíčka je tvoja mamička,
čo ti Boh dal.“
S niečím takým uţ na nás
prosím vás nechoďte. Odtrhovačky,
ktoré si môţeme pozrieť a vypočuť uţ
iba vo filmoch pre pamätníkov. A aké
sú len naivné a smiešne.
Svet si uţ dávno vybral „super stars“,
ktoré môţe velebiť a oslavovať.
Vonkoncom to nie je mama, ktorú
v podstate vidíme doma „šuchtať“ sa
po kuchyni okolo hrncov a v kuse sto
krát sa pýtať tú istú trápnu otázku:
„Nie si hladný“?
Moderný svet má svoje idoly úplne
inde. S prevahou sú to hviezdy
filmového plátna , ktoré sa preslávili
nejakým „trhákom“, niečím
výnimočným a originálnym. Dnes sa
celosvetovo oslovujú tým istým
titulom „celebrity“.
Naša generácia si pamätá
svojho času slávne mená amerických
hercov, vychýrenú Talianku Sofiu
Loren, Marcello Mastroianni, či
očarujúcu Brigitte Bardotte a veľa
iných. Ich fotografie sme si
vystrihovali a lepili po stenách
v našich izbách. Momentálne sa však
s celebritami „roztrhlo vrece“. Je ich
všade ako maku a kaţdá celebrita
hľadá svoj vlastný štýl ako vyniknúť,
ako sa presláviť. Svetové média im
denne venujú maximálnu pozornosť.
Dnes treba naozaj veľmi málo aby
kaţdá „hviezdička“ urobila „dieru do
sveta“. Stačí ak si neoblečie spodnú
bielizeň a uţ sú z nej všetci úplne „na
vetvy“. Mnohí z týchto „slávnych“
ľudí nemusia podávať perfektné
výkony vo svojej profesii. Niekedy
potrebujú urobiť iba nejaký trapas,
hanbu a škandál a uţ sú
zmediatizovaní a populárni. Ich úspech
spočíva v tom, ţe urobili niečo
kontroverzné, škandalózne či odlišné
v pravú chvíľu a na pravom mieste.
Medzi celebrity sa
pochopitelne radia aj vrcholoví
športovci, či celé muţstvá, ktoré
dosahujú mimoriadné výsledky.
V takých prípadoch je nesmierne ťaţké
udrţať sa na rebríčku celebrit, lebo
športovec si musí svoje výsledky,
úspechy a slávu veľmi ťaţko vydrieť.
Bývajú tu často zákony schválností,
hlavne pri vrcholových športových
podujatiach, kedy sa špičkový
športovec dva metre pred cieľom
potkne, spadne a víťazstvo, ktoré mal
na dosah ruky sa rozplynie.
No, ak sa vám podarí urobiť si
v športovom svete meno. Vaša hviezda
svieti veľmi jasne a veľmi dlho.
Minulý štvrtok som skoro ráno
ešte pred piatou odchádzala na
autobus, ktorý ma mal zaviesť do
práce. Obyčajne v týchto temných,
ranných hodinách niet na zastávkach
ani široko ďaleko „vtáčika letáčika“.
No, v spomínané ráno uţ na zastávke
pred mojim príchodom čakal nejaký
pán. Po tme ho bolo veľmi ťaţko
identifikovať, ale aj tak som o to
nemala najmenší záujem. Zato, na
druhej strane spomínaný muţ si chcel
zrejme krátiť čas nejakou
konverzáciou. A pretoţe som mu
„padla do rany“ začal obligátnou
otázkou v angličtine či neviem, kedy
prichádza autobus. Veľmi slušne
a krátko som mu odpovedala, ţe
o nejakých pár minút by tu mal byť.
V šere pouličnej lampy sa muţ
v stredných rokoch na mňa zahľadel
a rezolútne zahlásil: „Pani, vy ste zo
Slovenska.“ Jeho odpoveď mi vyrazila
dych. Spomínaného človeka som nikdy
predtým nevidela, nepoznala a on ma
z fleku identifikuje. Presne sa trafil.
Okamţite som sa ho spýtala odkiaľ
to vie. Neznámy pokračoval: „Viete, ja
som hokejový fanúšik a pozerám
veľmi často „CANADIEN“.
Obdivujem ich brankára HALÁKA,
ktorý je Slovák a má presne rovnaký
akcent ako vy.
Do roboty som doletela skoro
na krídlach pri takom komplimente,
kde mám niečo spoločné s momentálne
najpopulárnejšou celebritou
v Montreale. Samozrejme, ţe tento
milý záţitok som si nenechala
len pre seba. Chválila som sa
nim kaţdému, koho som stretla
a s kým som telefonovala. No
včera večer som bola opäť
šokovaná. Bola som
v spoločnosti, kde som chcela
znovu porozprávať môj
autobusový príbeh. Všetci
okolo sediaci spoločníci sa ma
však takmer jednohlasne
opýtali: „ A kto to je Halák ?“
NEHORÁZNE ! Aţ
neskutočné, koľko
nevzdelaných ľudí nosí naša
matička Zem! Takéto meno
niekomu unikne, alebo nič
nehovorí. Nemohla som sa
zmôcť na slovo.
A práve preto vás prosím, milí
moji čitatelia!!!
Ak sa náhodou stretnete
s podobným prípadom, kedy sa
vás nejakí polointeligenti
opýtajú, kto to je Halák,
odpovedzte prosím týmto
nedoučeným jednotlivcom.
Slovensky Montreal
CELEBRITY
2
Z národov hoc
sme rôznych,
Jaroslava Haláka, ktorý háji farby
trikolóry montrealského
„CANADIENS“. Atmosféra, ktorá
vladla v našom meste bola fantastická
a neopakovateľná. Deti od troch rokov,
ktoré sa ledva naučili rozprávať aţ po
bezzubé starenky nehovorili o ničom
inom ako o úspechoch nášho
obľúbeného klubu.
Bola som očitým svedkom týchto
historických okamihov či momentov.
Okrem toho, ţe som sa absolútne
nedokázala sústrediť na písanie,
varenie,pečenie, ţehlenie, upratovanie,
hľadela som na telku a tŕpla o výsledky
zápasov. Deti prichádzali do školy
nevyspaté, nepripravené, bez domácich
úloh, no pri tom presne vedeli
okomentovať celý zápas, v ktorej
minúte padol gól a koľko striel chytil
slovenský brankár.
...všetci za jedno chceme sa biť.
Naozaj sa nemusíte báť váţení.
Nebudem vás skúšať proletárske
pesničky z pred 60. rokov, ktoré sme
spievali oduševnene a s nadšením pri
všetkých významných a slávnostných
príleţitostiach. Toto všetko je uţ
dávno za nami. Dnes ţijeme
v novoveku 21. storočia, zmýšľame
demokraticky a sme za jedno. A viete
v čom? Tí, ktorí bývajú v Montreale
ani nemusia dlho rozmýšľať. No,
predsa v HOKEJI !!!
Veľkomesto Montreal bolo donedávna
úplne zparalizované a všetky
myšlienky, túţby a nádeje boli t.č.
skoncentrované na mladého,
skromného a mimoriadne
talentovaného hokejového brankára
boli rovnako ustatí a vystresovaní, keď
sme pomáhali pri telke Halákovi
odráţať tvrdé súperové strely.
Choďte po takej ťaţkej „drine“ a strese
s elánom do práce a skúste sa sústrediť
na robotu, keď vaše myšlienky sú stále
na ľade. Našťastie, ţe „STANLEY
CUP“ nekončí aţ v septembri. Pri
takýchto pracovných výsledkoch by
dovtedy Montrealská hospodárska
kríza úplne „prevalcovala“. Nedávno
som bola na „baby shower“. Dokonca
aj tam bola reč len a len o hokeji. Pri
tejto príleţitosti jedna známa
skonštatovala: „Jedno
nemôţem pochopiť. Bea
a Judita. Vy ste predsa
Slovenky. Ako sa môţete takto
nechať strhnúť davovou
psychózou quebeckých
Montrealčanov.“
Nuţ moji zlatí! Moja stará
mama vţdy hovorievala:
„Koho chlieb ješ, toho pieseň
spievaj!“
Jeho meno sa tu skloňuje vo všetkých
pádoch, hovorí sa o ňom
v superlatívoch, s hrdosťou
a nadšením. V televíznych novinách
boli výsledky hokeja ako prvá
a najdôleţitejšia informácia. Na
dopravných prostriedkoch uţ pomaly
aj zabudli písať čísla spojov, ale zato
tam viseli povzbudzujúce slogany.
Moţno ani jedno auto sa nezaobišlo
bez zástavy, na ktorej plápoláli
milované CH. Atmosféra sa dala len
veľmi ťaţko priblíţiť tomu, kto
nepodľahol hokejovej eufórii.
No, napriek nesmiernému nadšeniu
a oduševneniu uţ sme sa nevedeli
dočkať, kedy túto ťaţkú vojnu
dobijeme. Veď všetci do jedného sme
THE GOALIE’S
STICK
Slovensky Montreal
„No, to je predsa ten, čo má úplne,
navlas podobný akcent ako Bea.
Bea Janurova
"The stick was crying, because
it did not give even one score.
Do not cry anymore, said
Kamila, because you are the
one which protecting from the
scores.”
Usually we do not write in our
newspaper about someone who
did not show, even a single
3
Because hockey is a popular sport in
Canada, through Halák many people
now know where is Slovakia. I think
that not only Montreal but also the
whole of Slovakia cheers and they are
proud of him
In these days, in Catholic churches
were held the first Communion. In one
of a French church before the sermon,
a priest invited children to the altar and
asked them a series of questions relating to their big day. When he came to
a small boy and asks him what an important moment in his life for him will
be today, a boy promptly replied: "We
will win hockey, because Halák will be
goalie”.
Also, when the talk comes to hockey,
and in Montreal is not shortage of it,
we don‟t forget to note with pride:
"And you know that Halák is a Slovak?" The same happened to me. After
one won match, I felt the need for
someone to boast. In the debate with
one man, I pointed out that Halák is
from Slovakia as I am. He answered to
me: “Oh, Madame, he is ours!”
I no longer oppose him because he was
right. Yes, he is OURS.
Well then. To our native and compatriot man we wish him lots of luck,
health, good reflexes in order to successfully protect his gate and with his
excelent results and attitude defended
not only colors of his team, but also
colors of Slovakia
Let‟s hope that he make the visibility
of our small Slovak community in
Montreal for long time.
GO HABS GO.
Bea
DO POZORNOSTI
RODÁKOM
Na Slovensku, v hornokysuckom
meste Turzovka sa pravidelne kaţdé
štyri roky organizujú Svetové
stretnutia jeho rodákov a ich
potomkov.
V tomto roku, v dňoch 13. – 15. augusta 2010 to bude uţ po štvrtý raz. Je
venované 430. výročiu prvej písomnej
zmienky o obci, ktorej neskôr, v roku
1602, udelil privilégium sám jej
zakladateľ, uhorský palatín Juraj Thurzo z Betlanoviec, zemepán na
Bytčianskom panstve.
IV. Svetové stretnutie Turzovčanov
a ich potomkov sa bude konať v rámci
Turzovského kultúrneho leta
a Beskydských slávností, ktoré tu majú
svoju štyridsaťročnú tradíciu. Je to
vhodná príleţitosť pre všetkých, aby
svoj rodný kraj – Kysuce, prišli
navštíviť práve v tomto čase, keď tu na
tradičných turzovských hodoch vrcholia spoločenské a kultúrne aktivity jeho
občanov. Stretnutia sú charakteristické
účasťou rodákov a mnohých
významných osobností, prominentov
spoločenského a politického ţivota,
známych umelcov a športovcov.
Domáci občania, ako hostitelia, s celými rodinami navštevujú rad
programov a podujatí pripravených pre
túto príleţitosť. Od masových amfiteátrových programov a
folklórnych akcií aţ po komorné koncerty a výstavy.
Mesto zakaţdým rozkvitne do
krásy a znásobuje počet svojich návštevníkov.
Prichádzajú zblízka i zďaleka
bez ohľadu na to, či ţijú
v susednom chotári, alebo
ďaleko za morom. To, čo
Turzovčania robia pre iných,
robia vlastne aj sami pre seba.
Chcú sa dobre cítiť, napĺňať
odkaz svojich predkov,
zachovávať tradície a
prejaviť úctu svojim hosťom.
Po kaţdom doterajšom svetovom stretnutí zostali v meste
trvalé hodnoty v podobe
pamätných tabúľ, pomníkov,
kniţných publikácií, verejnej
zelene, upravených priestranstiev, ale najmä záţitkov
a spomienok.
V týchto dňoch, ktoré
ešte zostávajú do stanoveného
termínu, spájajú Turzovčania
opäť svoje sily aby aj štvrté
stretnutie rodákov bolo znova
svetové. Pretoţe práve v tom
je ich duch, poslanie a v tom je
ich zmysel. Záštitu nad IV.
Svetovým stretnutím
Turzovčanov a ich potomkov
prevzal prezident Slovenskej
republiky Ivan Gašparovič
a prisľúbil svoju osobnú účasť.
4
Slovensky Montreal
time, in our Slovak community in
Montreal. In spite of this he made our
Slovak community famous far and
wide beyond Montreal. Of course, it is
celebrity number one throughout the
hockey world. Humble, unassuming
and extremely talented hockey player
Jaroslav Halák, a native of Bratislava,
which at this time he upholding colors
of Montreal "Canadiens".
Ak teda Vaše kroky povedú na
Slovensko, príďte si podať ruky so
svojimi rodákmi na Kysuciach, príďte
do kraja dobrých a pracovitých ľudí,
známych svojou pohostinnosťou
a otvoreným srdcom.
IVAN GAJDIČIAR
prezident občianskeho združenia
SPOLOK PRIATEĽOV TURZOVKY
dní,...Procesy, ktoré počas spánku
v našom organizme prebiehajú, majú
mimoriadne pozitívny vplyv na naše
zdravie, atď.
V spánku sa zabúda na zle preţitý deň,
ale zároveň máte snívať o niečom
nádhernom. Ak sa tak stane, nad
ránom silno zatvárate oči, aby ste
dosnívali to, čo vám denná realita
rýchlo zoberie. Mnohým šťastlivcom
sa sníva dokonca farebne. Vo sne
trhajú na lúke farebné kvety, tancujú
v pestrofarebných šatách a cestujú do
vzdialených, teplých krajín plných
letného slnka.
Ja v poslednom čase nepatrím
medzi tých vyvolených, ktorým sa
dokáţu snívať romantické sny. Pretoţe
po tom aţ priveľmi túţim a inak to
nejde, začala som si sny kupovať.
Nemyslíte si, ţe som začala skupovať
dáţď, či rannú rosu. Práve naopak. Vo
mne stále drieme duša tvrdej realistky.
A preto moje sny majú aţ príliš reálnu
podobu. Kupujem ich v konkrétnej
firme zvanej „LOTO QUEBEC“ za
smiešnu sumu 2 doláre pravidelne
takmer kaţdú sobotu.
Funguje to asi tak, ţe s mojim
„tiketom“ si líham do postele
a skúmam prosté, jednoduché čísla,
ktoré by pri odrobinke šťastia mohli
„hodiť“ napríklad vysnívaných
17 miliónov.
Dúhový dom.
„ Tmavá noc tíško spúšťa svoj závoj
hviezdnatý, usnul v háji vtáčik
švitorivý, spinkaj, môj maličký.“
Kto z nás by nevedel aký
blahodarný účinok má na nás
pravidelný a hlboký spánok. Náš
organizmus v ňom odpočíva, relaxuje,
nadobúda energiu na nastávajúce
Ešte skôr, neţ ma premôţe spánok,
začínam túto sumu pomerne rozšafne
deliť. Netajím sa, ţe som mimoriadne
štedrá k svojim najbliţším v rodine.
Môj manţel a deti dostanú z výhry
presne jednu tretinu. Potom nasleduje
celá moja rodina a mnoţstvo známych
na Slovensku, ktorých absolútne
nemôţem obísť.
Vtedy je uţ viac neţ polovica
„v ťahu“. Aby to nestačilo, zrazu sa
mi začína vybavovať celá plejáda
mojich blízkych priateľov a na nich
uţ začínam bohuţiaľ šetriť.
Julo, Judita, Helena, Betka, Ola, Anka,
Zdenka, Regina....tým sa ujde po
necelých 500 tisíc.
Začnem si lámať hlavu, koľko dám
mojim známym misionárom
a ostatným „bratom v Kristu“.
Ako náhle toto všetko zosumarizujem,
nad ránom mi ostane pre moje vlastné
potreby presne 179 dolárov.
To nie je fair! Veď si za to
nekúpim ani len topánky po
ktorých tak veľmi túţim. Za ne
sa platí aj „tax“.
Pri tejto deľbe som prišla
k záveru, ţe ak chcem
všetkých mojich známych
slušne zabezpečiť, musím
zainvestovať minimálne 4
doláre. V duchu závidím tým,
ktorí sa nemajú s kým deliť
a celú túto vysnívanú mamonu
zhrabnú len pre seba.
V nedeľu ráno smutne
skonštatujem, ţe kvôli
necelým 200 dolárom sa mi
ani nevyplatí moju výhru
overovať. Asi budem musieť
zainvestovať do mojich snov
v inej, serióznej kompánii.
Veď sen je ten najkrajší dar,
ktorý dostávame úplne
zadarmo rovno pod vankúš.
A naviac! Po nádhernom sne
zistíme, ţe svieti jarné slnko.
Povedzme, ţe to
je napríklad beţná
záleţitosť, ale hneď
nato sa v ranných
správach dozvieme, ţe
„CANADIENS“ vyhrali 3 : 0 !
HURÁ!
Predsa aj tie najmenšie denné
či nočné udalosti robia náš
ţivot veľkolepým.Milí
čitatelia. Ţelám vám nádherný
5
Slovensky Montreal
Je to veľké vyznamenanie nielen pre
organizátorov, ale aj pocta všetkým
rodákom, Kysučanom a Slovákom,
ţijúcim vo svete. Lebo práve ich tu
očakávajú najviac a tešia sa na nich.
týţdeň. Ak sa náhodou rozhodnete
snívať, prosím, zahrňte ma do vašich
snov! Číslo mojich topánok je 38!
Bea
ALTAR SERVERS AWARDS
On Sunday May 30th 2010 at Mary
Adam Buxar
V nedeľu
30. mája 2010
v katedrále
Márie Kráľovnej sveta v
Viktor Lavrenčik
Montreale,
traja naši miništranti
ziskali biskupskú cenu pre
miništrantov za ich sluţbu z rúk
pomocného montrealského biskupa
Andre Gazaille.
Slovenská
farnosť sv.Cyrila
a Metoda je
naozaj hrdá
na našich
miništrantov
a vdačná za
Patrik Kyselica
ich účasť
pri sláveni
Eucharistie.
Biskupské ceny pre miništrantov
sponzoruje SERRA CLUB
v Montreale.
Silvia
Obraz pravdy súčasnej doby...
Ľudia obrátili na ruby sedem hlavných
hriechov a vyhlásili ich za cnosti:
Pýchu-nazvali zdravým sebavedomím,
lakomstvo-zákonom ekonomiky,
smilstvo-zdravým biologickým
inštinktom,
nestriedmosť-vyššou životnou
úrovňou,
surovú závisť a nenávisť-bojom o
spravodlivosť a politickú slobodu,
hnev-rozhorčením nad názormi
druhých,
a lenivosť-nazvali filozofickým
postojom.
ÚČINKY LIEKOV A POTRAVINY
JOGURT A ANTIBIOTIKÁ
Aj jogurt, mlieko,
tvaroh a syry nepôsobia
dobre na antibiotiká. Vápnik v
mliečnych produktoch sa viaţe
na niektoré antibiotiká v čreve,
ako je napríklad doxycyklín.
Liečivo sa nedostane do krvi,
a tak je neúčinné.
KÁVA A ANTIBIOTIKÁ
Pri zápale močového mechúra
alebo pri problémoch s obličkami sú často predpisované
antibiotiká, obsahujúce látky,
ktoré sa nedobre znášajú s
kofeínom (obsiahnutým v káve
alebo kole). Zmiešanie týchto
látok môţe viesť k stavom s
pocitom vypätia, búšeniu
srdca a poruchám spánku,
pretoţe liek tlmí odbúravanie
kofeínu z tela.
Slovensky Montreal
Queen of the World Cathedral, three
of our altar servers received the
“Bishop’s Altar server Award for service” from Auxiliary bishop for Montreal – Bishop André Gazaille. The
Slovak parish of Cyril & Method is
truly proud and grateful to our altar
servers for their participation at the
celebration of
the Eucharist.
The Altar servers
Award is sponsored by the
SERRA CLUB
of Montreal.
Niektoré lieky sa neznášajú
dobre s určitými druhmi potravín. Ak
sa s týmito nevhodnými potravinami
zmiešajú, môţu dokonca pôsobiť
jedovato. Tu sú tie najnebezpečnejšie
kombinácie.
MÜSLI A LIEKY PROTI
BOLESTI
Pri raňajkách pozor:
vlákniny, ktoré müsli
obsahuje, brzdia účinky
6
BROKOLICA A LIEKY
NA RIEDENIE KRVI
Pri tejto kombinácii
hrozí riziko trombózy, pretoţe vitamín
K obsiahnutý v brokolici podporuje
zráţanie krvi.
GREPOVÁ ŠŤAVA A LIEKY NA SRDCE
Grepová šťava v kombinácii s
tabletkami na srdce alebo
antihistaminikami môţe spôsobiť
búšenie srdca, mdloby alebo
dýchavičnosť. Táto šťava tieţ zvyšuje
účinky liekov proti bolestiam hlavy
a uspávacích prostriedkov, a to
aţ o 70 percent.
MLIEKO A ANTIBIOTIKÁ
proti osteoporóze Nikdy
nezapíjajte lieky proti
osteoporóze mliekom.
Látky, ktoré mlieko obsahuje,
sa zráţajú s liekmi a ich látkami,a tým
ich robia neúčinným
KOLA A LIEKY
OBSAHUJÚCE ŢELEZO
Lieky proti málokrvnosti
nebudú účinkovať, keď ich budete piť
spolu s kávou, kolou alebo čajom.
Tanín obsiahnutý v týchto nápojoch
viaţe na seba ióny ţeleza v ţalúdku.
Namiesto toho, aby prešli cez črevnú
stenu do krvného obehu, bude ţelezo
týmto spôsobom vyradené. Tehotné
ţeny, ktoré uţívajú nejaké lieky s obsahom ţeleza, by nemali piť nič, čo
obsahuje kofeín minimálne 2 hodiny
pred a po uţití liekov.
KAPUSTA A ANTIDEPRESÍVA
Ak jete kyslú kapustu
a uţívate antidepresíva s látkou tranylcypromín, riskujete zvýšenie krvného
tlaku.
KUCHYNKA
KURACIE PRSIA
A KUSKUS NA MAROCKY
SPÔSOB
1 ČL mletej rasce, 1ČL mletého
koriandru, ½ ČL z kaţdého: mletý
zázvor, škorica, korenie, ¾ ČL soli,
4 polovice kuracích pŕs bez koţe, 2 ČL
olivového oleja, 1 malá cibuľa jemne
nasekaná, 3 strúčiky cesnaku, 1 šálka
kuskusu, 1½ šálky vriacej vody, ¼
šálky posekaného petrţlenu, ¼ šálky
posekaných datlí, alebo hrozienka,
2 lyţice citrónovej šťavy.
Kuracie prsia potrieme
zmesou rasce, koriandru, zázvoru,
škorice, korenia a ½ lyţičky soli. Na
horúcom oleji opekáme kuracie mäso
3 minúty z oboch strán. Opečené kurča
dáme na tanier. Do pekáča dáme
cibuľu a cesnak a osmaţíme 5 minút.
Pridáme kuskus, vriacu vodu, a ¼
lyţičky soli, zamiešame, prikryjeme a
odloţíme na 5 minút. Potom s
vidličkou jemne premiešame, pridáme
petrţlen a datle. Na plech rozmeru
9”x13” rozdelíme zmes kuskusu na
štyri časti na ktoré dáme kuracie prsia
a pokropíme ich citrónovou šťavou.
Prikryjeme fóliou a pečieme 10 minút
pri teplote 375°F. Odkryjeme a
pečieme ďalších 10 minút, alebo dlhšie
pokiaľ kurča je dobré upečené.
BAKED MOROCCAN CHICKEN
& COUSCOUS
1 tsp each ground cumin and coriander, ¾ tsp salt, ½ tsp each ground ginger, cinnamon, and pepper, 4 skinless
chicken breast halves, 2 tsp olive oil, 1
small onion finely chopped, 3 cloves
garlic, minced, 1 cup couscous, 1½
cups boiling water,
¼ cup chopped parsley, ¼ cup
chopped dates or raisins, 2 tbsp lemon
juice.
In a small bowl, combine the cumin,
coriander, ½ tsp of the salt, the ginger,
cinnamon, and pepper. Rub the spice
mixture onto the chicken. Preheat the
oven to 375°F. In a large non-stick
skillet, heat the oil over moderate heat,
add the chicken and cook for
3 minutes per side. Transfer
the chicken to a plate. Add the
onion and garlic to the pan and
sauté for 5 minutes.
Add the couscous,
boiling water, and the
remaining ¼ tsp salt;
stir, cover, remove from the
heat, and let stand for 5 minutes, with a fork, gently stir in
the parsley and dates. Make 4
mounds of the couscous mixture in a 9x13-inch baking dish
and place a chicken breast half
on each mound. Sprinkle the
chicken with lemon juice,
cover with foil, and bake for
10 minutes. Uncover and bake
for 10 minutes or until the
chicken is cooked through.
PLNENÝ MAKOVÝ
KOLÁČ
300 g hladkej múky, štipka
soli, 10 g práškového cukru,
200 g masla, 1 ţĺtok, 2 lyţice
mlieka.
Slovensky Montreal
liekov proti bolesti, ako sú
paracetamol alebo aspirín.
7
POPPY SEEDS CAKE
2 cups flour, ¼ tsp salt, 3 tbsp icing
sugar, ½ Lb butter, 1 egg yolk, 2 tbsp
milk.
Poppy seeds filling: 8 eggs, 2 cups
icing sugar, ½ Lb ground poppy seeds,
3 tbsp fine bread crumbs, lemon rind
for the taste
In medium bowl,
stir flour, salt and
sugar. Add butter,
yolk and milk. Mix with hand until
dough comes together. Shape dough
into 2 balls. On lightly floured surface
roll one dough. Gently ease dough into
baking sheet. Spoon poppy seeds
filling on dough, roll remaining dough
for top crust, lightly brush top of cake
with egg mixture, prick top with fork
and bake for 30-35 min., at 350°F.
Cool, cut to pieces and sprinkle with
icing sugar.
Poppy seeds filling: Beat egg whites,
add sugar, egg yolks and stir well. Fold
in poppy seeds, bread crumbs and
lemon rind.
AK NIE PIECŤ TAK URČITE ZJESŤ
!
Jedno jablko denne má
regeneračné a detoxikačné účinky na
náš organizmus, pôsobí ako „domáci
lekár“. Skúsme ho teda zaradiť do
nášho jedálnička kaţdý deň a pozitívne
účinky sa určite čoskoro dostavia.
ZÁZRAK MENOM JABLKO.
VIETE O ŇOM VŠETKO?
Sladké, voňavé, šťavnaté ...
Jablko je jedno z najzdravších druhov
ovocia. Aj napriek tomu jeho
konzumácia klesá a mnohí uprednostňujú exotické ovocie. Vieme o ňom
naozaj všetko? Kaţdý šťavnatý kúsok
jablka zásobuje telo energiou, spoľahlivo uhasí smäd vďaka obsahu
ovocných kyselín a dobre zasýti.
Veľmi veľa výţivných látok sa
nachádza uţ v šupke, preto by sa pri
konzumácii jablko nemalo šúpať.
Aké látky obsahuje jablko?
1. vodu (aţ 84%)
2. vlákninu, vďaka ktorej má blahodarný účinok na náš metabolizmus
3. veľa pektínu, ktorý na seba viaţe
škodliviny z tela a odvádzajú ich von
4. nenasýtené tuky
5. vitamín C
6. minerály: draslík, vápnik, horčík
7. rad antioxidantov, ktoré zniţujú
riziko ochorenia na rakovinu
8. vysoký obsah fruktózy
V ľudovom liečiteľstve sa jablko
dodnes vyuţíva ako skvelý
univerzálny liek pri rôznych
zdravotných ťaţkostiach:
bolesti hlavy, závraty, poruchy
trávenia, chudokrvnosť: na to všetko
zaberá surové, varené, alebo pečené
jablko chrípka, prechladnutie: prejde
rýchlejšie ak denne zjete niekoľko
surových jabĺk, osvedčilo sa pitie
jablčného dţúsu
horúčka: teplotu zráţa opäť nastrúhané
jablko a jeho šťava
kašeľ: odvar z jabloňových kvetov
upokojuje a zmierňuje záchvaty kašľa
zápcha: kyslé jablká podporujú činnosť
čriev
hnačka: jesť nastrúhané jablká
nadváha, obezita: pitie jablčného octu
spaľuje tuky, potláča pocit hladu
(jablčný ocot je moţné zakúpiť si
hotový v obchode)
popáleniny, omrzliny, nehojace sa
rany, jazvy: prikladajte si čerstvú
kašičku z nastrúhaných jabĺk.
Liečivé účinky jabĺk
prejavujúce sa po ich
konzumácii:
zniţujú krvný tlak a hladinu
cholesterol, posilňujú imunitný
systém, srdce a krvný obeh
stabilizujú hladinu cukru
v krvi podporujú trávenie
blokujú tvorbu ţlčníkových
a obličkových kameňov
povzbudivo pôsobia na
nervovú sústavu
chránia mozog pred
Parkinsonovou
a Alzheimerovou chorobou
vďaka vysokému obsahu
ţeleza pomáhajú pri
málokrvnosti, pôsobia
močopudne a brzdia tvorbu
kyseliny močovej
čistia črevá a zamedzujú
mnoţeniu škodlivých
mikroorganizmov v nich
posilňujú ďasná.
Náš tip: Vyskúšajte
skrášľujúcu pleťovú masku
z jablka a medu
Jablko nadrobno nastrúhajte,
pridajte lyţičku medu a natrite
na tvár. Vďaka vitamínom
a minerálom sa Vaša pleť
vyţiví a vypne. Čerstvá
jablčná šťava zhydratuje
a zregeneruje aj pokoţku pŕs
a šije.
8
Slovensky Montreal
Maková plnka: 8 vajec, 250 g
práškového cukru, 250 g zomletého
maku, 30 g jemnej strúhanky,
citrónová kôra.
Múku, soľ a cukor preosejeme
na dosku, pridáme maslo, ţĺtok,
mlieko a zamiesime cesto, ktoré
rozdelíme na dva diely. Kaţdý diel na
pomúčenej doske vyvaľkáme. Jeden
diel dáme na plech, potrieme plnkou,
zakryjeme druhým dielom, povrch
potrieme ţĺtkom, popicháme vidličkou
a upečieme. Upečený a vychladnutý
koláč pokrájame a posypeme
práškovým cukrom.
Maková plnka: Z bielkov ušľaháme
tuhý sneh, pridáme cukor, ţĺtky
a dobre vymiešame. Nakoniec
primiešame mak, strúhanku
a postrúhanú citrónovú kôru.
DRAHÍ NAŠI JUBILANTI
K významným ţivotným jubileám úprimne blahoţeláme a ďakujeme Vám za všetko čo ste doteraz pre
slovenskú komunitu v Montreali urobili.
Redakčná rada
DEAR OUR JUBILANTS,
We would like to wish you Happy Birthday and thank you for everything you have done for the Slovak
community in Montreal
Editorial committee
BIRTHDAYS
MAY / MÁJ
John Chandik, Adel Lashanik, Michael Lashanik, Silvia Litavcova
JUNE/ JÚN
Drahoslav Sklinar
JULY /JÚL
Susan Benoit, Alena Peckova
COMMUNITY CALENDAR / KALENDÁR PODUJATÍ
JÚN / JUNE
Štvrtok / Thursday 3
Nedeľa / Sunday 20
Klub 55+ Slovak Butterflies - Stretnutie / Gathering - Chef School
Father„s Day – Deň otcov
AUGUST
Nedeľa / Sunday 1
Slovak Day Piknik – Hostyn
SEPTEMBER
Štvrtok / Thursday
Klub 55+ Slovak Butterflies – Apple picking
Klub 55+ Slovak Butterflies
Finanční anjeli: Sme veľmi povďační doleuvedeným priaznivcom, ktorí podporili Slovenský Montreal
finančne: Steve Misata, John Drblik
Financial Angels: We are very grateful to the following people who have chosen to support Slovenský
Montreal: Steve Misata, John Drblik
Slovensky Montreal
Contact: Lydia Matusky 514-481-8052
9
Montrealský zbor kanadskej slovenskej ligy vás pozýva na
SLOVENSKÝ DEŇ - PIKNIK,
V NEDEĽU 1. augusta 2010
v českej záhrade Hostýn v St. Calixte, QC. Obed a občerstvenie budú k dispozícii. Autobus odchádza ráno
o 10:30 hodine od kostola sv. Cyrila a Metoda (Jean Talon a 2nd Avenue). Pre rezerváciu na autobus volajte :
Lýdii Matuskej 481-8052, Betty Valenta 274-3764, alebo Mary Lorenc 514-272-0770.
Montreal Branch of Canadian Slovak League invites you to
SLOVAK DAY - PICNIC
SUNDAY, August 1, 2010
in the Czech garden Hostyn in St. Calixte, QC. Refreshments, and food will be served. The bus will be leaving
from Sts. Cyril & Methodius church at 10:30 A.M. (Jean Talon a 2nd Avenue). If you wish to go by bus please
reserve your place. Call Lydia Matusky 481-8052, Betty Valenta 274-3764 or Mary Lorenc 514-272-0770.
No More Mosquitoes: Place a dryer
sheet in your pocket. It will keep the
mosquitoes away.
Squirrel Away! To keep
squirrels from eating your plants
sprinkle your plants with cayenne
pepper. The cayenne pepper doesn't
hurt the plant and the squirrels
won't come near it.
Foggy Windshield? Hate foggy
windshields? Buy a chalkboard
eraser and keep it in theglove box of
your car. When the windows fog, rub
with the eraser! Works better than
a cloth!
Cure for headaches: Take a lime, cut
it in half, and rub it on your
forehead. The throbbing will go away
Ants, ants, ants everywhere.. Well,
they are said to never cross a chalk
line. So, get your chalk out and
draw a line on the floor or wherever
ants tend to march. See for yourself
Ceruzky: Postrúhané zvyšky ceruzky
dať do vrecúška a do skrine proti moliam.Tuhou prejsť po zipse nezasekáva sa.
Pena na holenie: Nastriekať na
vŕzgajúce dvere
Nastriekať na škvrnu na koberci
Ústna voda: Vyčistí obrazovku
Má sťahovací účinok pri čistení pleti.
Prípravok proti plesni na nohách
Odstráni lupiny.
Pridať do prania pri praní ponoţiek
Dezinfikuje rany.
Odstráni pach v podpazuší
Kliešte od vás utečú
Máme pre vás vyskúšaný recept proti
kliešťom.
Návod na domáci biorepelent
je priamo zo Švédska.
Náš rozmarínový odvar
neobsahuje ţiadne chemikálie.
Potrebujeme 1 vrecúško
rozmarínu, ktoré kúpite v
obchode ako prísadu do jedla,
1 l vody a 1 PL biel. vínneho
octu. Do hrnca naliať vodu,
nechať zovrieť. Potom
odstaviť nabok a vysypať do
vody rozmarín, aby sa
vylúhoval. Rozmarín môţe byť
vo vode, aţ kým odvar
nevychladne. Potom sceďte
rozmarín a pridať 1 PL biel.
vínneho octu. Prírodný
repelent preliať do sprejových
fľaštičiek a uchovávať v
chladničke. Pred kaţdým
výletom do prírody si
nasprejovať telo, najmä nohy
od kolien dole a aj obuv.
HAPPY SUMMER
TO ALL OF YOU...
Slovensky Montreal
VERY INTERESTING
FACTS
10
- Fero sa v sobotu ţení.
- A čo, z lásky alebo kvôli peniazom?
- Dievča si berie kvôli peniazom, ale
peniaze z lásky.
----------------Viete, čo je najväčšia obezita?
Keď si musíte do vane pomáhať
obuvákom!
---------------Československo. Päťdesiate roky.
Vojenské odvody.
Pred odvodovú komisiu prichádzajú
branci a jeden za druhým sa chcú
vyvliecť z vojenčiny. Prvý vraví:
- Súdruh doktor, ja mam TBC.
- To nič. Aj súdruh Zápotocký mal
TBC a čo všetko vykonal pre
socialistickú vlasť. Schopný! Odviesť!
- Súdruh doktor, ja mam choré obličky
- skúša druhý.
- Aj súdruh Gottwald bol chorý na
obličky a čo všetko vykonal pre
socialistickú vlasť. Schopný! Odviesť!
- Ja som sprostý! - zahlási tretí regrút.
- Neprirovnávať! - skríkne šéf komisie
- Iba odviesť!
-----------------V bare zvoní telefón. Prv neţ zdvihne
slúchadlo sa barman opýta:
- Tak, chlapi, ktorý z vás tu dnes nie
je?
-----------------Sedemdesiate roky, Bratislava Petrţalka, stavba obrovského paneláka.
Pomocný robotník Jano prišiel ráno na
stavbu. Vybral meter a začal
premeriavať polená. Meria, meria,
nájsť nemôţe...
O hodinu prišiel majster:
- Čo hľadáš, Jano?
- Ale, mal som tu také poleno,
štyridsaťsedemcentimetrové...
Majster vytiahol meter, merajú,
merajú, nájsť nemôţu...
O ďalšiu hodinu prišiel stavbyvedúci :
- Čo hľadáte, chlapi?
- Ale, Jano mal tu také poleno,
štyridsaťsedemcentimetrové.
Stavbyvedúci vybral meter. Merajú,
merajú, nájsť nemôţu...
Napoludnie Jano hovorí:
- Nechajme to tak. Ja si teda sadnem
na nejaké iné poleno!
----------------- Je známych veľa prípadov, keď muţa
kvôli alkoholu opustila manţelka. hovorí prednášateľ.
- Prosím vás, a koľko toho treba
vypiť? - informuje sa niekto zo sály.
----------------Učitelia chceli navštíviť svojho
ministra a tak mu telefonovali:
- Pán minister, kedy by sme vás mohli
prísť navštíviť?
- A čo máte, učitelia? - pýta sa
minister.
- Peňazí nieto, pán minister!
- Nuţ, čo narobíš... príďte aj bez
peňazí. - pozval ich minister.
---------------
ZÁHORÁCKE VÍNA
Banánové víno - kaţdý banoval,
ţe ho pil.
Záhorácky tramín - keď ho
chlasceš, mosíš sa drţat trámu.
Stahovací víno - vypiješ deci a tak ti
zadek stáhne, ţe bys ani
strúhaný chup doňho nepicheu.
Neutrónové víno - chuapi padajú,
šenk ostáva.
Tigrí úsmjev - ket sa napiješ, tak
ceríš zuby jak šelma.
Trojchuapové víno - jeden pije a
dva ho drţá, aby nespadeu.
Kolenačkové víno - ideš kolenačky
popod okná súseda, aby ta,
nedajboţe, nezavolal na pohárek.
Rýnské víno - jak ho vypiješ, mosíš
sa drţat rýny.
Hoscovské víno - /velice
vyhledávané/ ponúkneš ho hoscom a
máš od ich náščef na dva roky pokoja.
Ďecké víno - večer si ho vypiješ
a ráno sa učíš chodzit a múvit
jak dzecko.
Šuškavé víno - jak sa ho napiješ,
natáhne ti tak hubu, ţe moţeš
sám sebje šuškat do ucha.
Záhorácke, púlnoční, omšové
víno - o púl noci vypiješ dvje deci
a ráno za tebja súţá omšu.
5XP
(PRÍSLOVIA, POREKADLÁ,
PERLIČKY,
PRANOSTIKY, POSTREHY)
Májové blato –
pre hospodára zlato
Na svätého Jána, jahody
do dţbána
Keď na Jakuba slnce a daţde
sú pospolu, hojne naplníš
svoju stodolu
Čo môţeš urobiť dnes,
neodkladaj na zajtra.
Krúţok na kľúče je starý
vynález, ktorý nám umoţňuje
stratiť všetky kľúče naraz.
Čo z toho, ţe zajtra bude lepšie,
keď vţdy, keď sa ráno
zobudím, je dnes
Hodnota peňazí je relatívna.
Tisícka o ktorej nevie manţelka
ma podstatne vyššiu hodnotu
ako tá o ktorej vie.
Slovensky Montreal
ĎURO, VYPI A VRAV VTIPY…
Na svojich chybách sa človek
učí, na cudzích si buduje kariéru.
11
CANACCORD Wealth
Management
Suite 2000
1250 René-Lévesque Boulevard
West
Montréal, QC Canada H3B
4W8
CANACCORD CAPITAL
CORPORATION
www.canaccord.com
Éric Bodnar, LL.B.
Senior Investment Advisor
T: 514.284.8500
F: 514.284.1578
TF: 1.800.361.4805
E: [email protected]
FIRST LET’S BUILT TRUST
Slovenský Montreal – vydáva La Maison Slovaque Inc. (Slovenský dom) štvrťročne alebo podľa potrieb komunity.
Šefredaktor: Rev. František Krušinský, 7187 2nd Avenue, Montreal, QC H3A 3G8, Tel. 514-721-1551, fax 514-376-7837
Graficka úprava: Silvia Buxar
Objednávky a platby: Betty Valenta, 8345 Bloomfield Ave. Montreal, QC H3N 2J1 tel./fax: 514-274-3764.
Slovenský Montreal posielame bezplatne montrealským Slovákom a zainteresovaným priateľom. Na čiastočnú úhradu nákladov prosíme čitateľov mimo
oblasti Montrealu o ročný príspevok $5.00.
Reklamy: $150.00. za celú stranu, $80.00. za pol strany, $50.00 za štvrť strany, $25.00 za businessovú kartu, za kaţdé číslo. Zadarmo sú oznamy
nezárobkových slovenských organizácií alebo oznamy o nezarobkových podujatiach pre slovenskú komunitu, prípadne oznamy dôleţitých osobných
udalostí zo ţivota našich členov s ktorými sa chcú podeliť s celou komunitou. Listy a príspevky na publikovanie bez nároku na honorár sú vítané.
Naša adresa: [email protected]
Slovak Montreal is published by La Maison Slovaque Inc. / Slovak House Inc. quarterly or as the community needs, require.
Editor: Rev. František Krušinský, 7187 2nd Avenue, Montreal, QC H3A 3G8, Tel. 514-721-1551, fax 514-376-7837
Graphics: Silvia Buxar
Advertising sale: Remit to Betty Valenta 8345 Bloomfield Ave. Montreal, QC H3N 2J1 tel./fax: 514-274-3764
Slovenský Montreal is mailed free of charge to Montreal Slovaks. To help defray costs a contribution of $5.00 per year is requested from Slovaks outside
of the Montreal area. Advertisement: $150.00 full page, $80.00 ½ page, $50.00 ¼ page, $25.00 business card, per issue. Free of charge for
announcements of non-profit Slovak organizations or notices of non-profit events of interest to the whole Slovak community, or important personal
events of our members to be shared with the whole community.
Letters and contributions, to be published without a honorarium are welcome. Our address: [email protected]
12
Slovensky Montreal
Would you like to share your recipe with others? Please send us your recipe electronically to [email protected]
or by regular mail to 48 Shediac Cr., Kirkland, QC, H9J 2J9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------If you would like to receive Slovensky Montreal newsletter electronically please send us your e-mail address to
[email protected]
Chcete dostavať Slovenský Montreal elektronicky? Aby sme vam mohli zasielať, zašlite nám vašu e-mail adresu
na [email protected]
Download

Cislo 02-2010 - SlovakMontreal.com