Aktualizované 30.01.2015
„Oprávnenie na predmet činnosti vo vojenskom letectve pre leteckú techniku, padákovú techniku, techniku LTPZ a špeciálnu
techniku PVO“
P.č.
Číslo súhlasu
Žiadateľ
1.
ÚVL-OP-02/2006
MANIPUL
s.r.o.
Trenčín, SR
2.
ÚVL-OP-014/2007
LOM PRAHA
s.p.
Praha, ČR
ÚVL-OP-015/2007
Letecké
opravovne
Trenčín, a.s.,
SR
4.
ÚVL-OP-016/2007
Letecké
opravovne
Trenčín, a.s.,
SR
5.
ÚVL-OP-21/2007
Letecké
opravovne
Trenčín, a.s., SR
6.
ÚVL-OP-40/2007
allizo, s.r.o.,
Bratislava, SR
7.
ÚVL-OP-45/2008
S.M.S. s.r.o.
Dubnica nad
Váhom, SR
8.
ÚVL-OP-065/2009
MarS, a. s.
Jevíčko, ČR
9.
ÚVL-OP-077-1/
2012
LOTN, a.s.,
Trenčín, SR
3.
10.
ÚVL-OP-079/2012
11.
ÚVL-OP-081/2012
12.
ÚVL-OP-085/2012
13.
ÚVL-OP-086/2012
14.
ÚVL-OP-092/2013
15.
ÚVL-OP-93/2013
Manipul s.r.o.,
Trenčín, SR
S.M.S. s.r.o.
Dubnica nad
Váhom, SR
Česká letecká
servisní a.s.,
Kbely, ČR
Česká letecká
servisní a.s.,
Kbely, ČR
Virtual Reality
Media, a.s.,
(VRM)
Trenčín, SR
Aero logistics,
s.r.o., Spišská
Nová Ves, SR
16.
ÚVL-OP-94/2013
HP Kontrol
s.r.o., Zvolen,
SR
17.
ÚVL-OP-095/2013
+ 1 príloha 1/1
z 24.04.2014
Letecké
opravovne
Trenčín, a.s.,
SR
18.
ÚVL-OP-096/2013
Manipul s.r.o.,
Bratislava, SR
Rozsah oprávnenia
Výhradné zastupovanie „Aircraft Industries“, a.s. na MO SR pri:
- predaji a poskytovaní súvisejúcich záručných
a pozáručných služieb na dodávky tovaru a služieb
- výhradný dodávateľ náhradných dielov a servisných služieb
pre lietadlá L-410 prevádzkované rezortom MO SR
Generálne opravy, opravy výrobkov vojenskej leteckej techniky MO SR
v rozsahu a platnosti Oprávnenia č. MAA 053 vydaného 25.4.2005 OVL
MO ČR vrátane príloh a za podmienok uvedených v tomto Oprávnení.
Výrobu, údržbu, opravy Univerzálneho plniaceho zariadenia na plnenie
vojenských lietadiel stlačenými plynmi v súlade s Rozhodnutím o
používaní v OS SR č.p. SEVY-208-36/2004-OdPV UZ/LETVA – UPZ
(dusík, vzduch) v rozsahu platnej výrobnej a opravárenskej
dokumentácie a za podmienok uvedených v príručke organizácie.
Výrobu, údržbu, opravy Univerzálneho preskúšavacieho zariadenia
hydraulických systémov vojenských lietadiel v súlade s Rozhodnutím
o používaní v OS SR č.p. SEVY-208-35/2004-OdPV UZ/LETVA-HPZ
v rozsahu platnej výrobnej a opravárenskej dokumentácie a za
podmienok uvedených v príručke organizácie.
Generálne opravy, stredné opravy, údržbu, opravy a konštrukčné zmeny
v rozsahu
platnej
sprievodnej
dokumentácie
a opravárenskej
dokumentácie záchytné zariadenie TFF-82.
Výhradné zastupovanie „Air tec Safety Systems“ na Ministerstve obrany
Slovenskej republiky pre dodávky systémov na uvoľňovanie padákov
CYPRES.
Výhradné zastupovanie „MarS, a.s.“ Jevíčko, Česká republika pre
dodávky padákov a príslušenstva pre potreby Ministerstva obrany
Slovenskej republiky.
Výroba výrobkov vojenskej leteckej techniky MO SR v rozsahu
a platnosti Oprávnenia č. MAA 088 vydaného 19.09.2007 OVL MO ČR
vrátane príloh a za podmienok uvedených v tomto Oprávnení.
Revízie letúnov L-410 UVP FG
Zastupovanie záujmov štátneho podniku „Závod 410CL“ na území
Slovenskej republiky v oblasti organizácie dodávok, opráv (generálnych
opráv), údržby a modernizácie lietadiel typu An-26(B) a ich súčastí
(agregátov, vrtúľ AV-72T, motorov a APU), vrátane organizácie dodávky
náhradných dielov a agregátov.
Výhradné zastupovanie „STRATOS 07 s.r.o.“ Praha, Česká republika pre
dodávky padákov, padákovej konfekcie.
Platnosť do
na dobu
neurčitú
28.02.2016
15.12.2015
15.12.2015
15.12.2015
31.10.2015
31.12.2017
31.12.2013
31.12.2015
30.12.2015
31.12.2014
Výroba výrobkov vojenskej leteckej techniky MO SR.
01.09.2015
Údržba vojenskej leteckej techniky MO SR.
Návrh, vývoj, výroba, predaj a technická podpora syntetických leteckých
výcvikových zariadení všetkých kategórií pre lietadlá a helikoptéry,
vrátane simulačných modulov pre zbraňové systémy a taktický výcvik.
Dodávky spotrebného leteckého materiálu pre potreby Vzdušných síl
Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
- kontrola, plnenie a tlakové skúšky hasiacích prístrojov leteckej techniky
- kontrola a tlakové skúšky špeciálnych dusíkových fliaš pre údržbu
a prevádzku leteckej techniky
- údržba hydraulických valcov pomocného prevádzkového zariadenia
leteckej techniky
GO, stredné opravy, údržba, opravy a konštrukčné zmeny v rozsahu
platnej sprievodnej dokumentácie a opravárenskej dokumentácie
výrobkov uvedených v prílohe tohto Oprávnenia a za podmienok
uvedených v príručke organizácie, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou.
Spolupráca OAO OPK „OBORONPROM“, v.a.s., a spoločnosti
„Manipul s.r.o.“ v oblasti dodávok všetkých druhov náhradných
súčiastok, výcvikovej a pomocnej techniky a tiež poskytovania služieb
pri údržbe po predaji vrtuľníkov Mi-8, Mi-17 a Mi-24 SR.
18.02.2015
28.05.2015
28.05.2015
20.05.2015
02.06.2015
15.05.2015
Aktualizované 30.01.2015
P.č.
Číslo súhlasu
19.
ÚVL-OP-099/2013
20.
ÚVL-OP-100/2013
21.
22.
23.
24.
Žiadateľ
Letecké
opravovne
Trenčín, a.s.,
SR
ECIS, v.o.s.,
Košice – Staré
Mesto, SR
ÚVL-OP-102/2013
Manipul s.r.o.,
Bratislava, SR
ÚVL-OP-103/2013
Manipul s.r.o.,
Bratislava, SR
ÚVL-OP-104/2013
ÚVL-OP-105/2013
Leteckú
vojenskú
nemocnicu, a.s.
Košice - Ústav
leteckého
lekárstva
a preventívnej
medicíny
Košice, SR
Letecké opravovne Trenčín,
a.s., SR
25.
ÚVL-OP-107/2014
Manipul s.r.o.,
Bratislava, SR
26.
ÚVL-OP-108/2013
WILLING
a.s., Zvolen,
SR
27.
ÚVL-OP-109/2014
Manipul s.r.o.,
Bratislava, SR
28.
ÚVL-OP-110/2014
29.
ÚVL-OP-112/2014
30.
ÚVL-OP-113/2014
CASSTELs.r.o
Košice, SR
WILLING a.s.
Zvolen, SR
3MON s.r.o.
Bratislava, SR
31.
ÚVL-OP-114/2014
32.
ÚVL-OP-115/2014
33.
ÚVL-OP-116/2014
34.
ÚVL-OP-117/2014
Prápor výcviku
Martin, Stredisko
výcviku
leteckých
odborností
Prešov, SR
allizo, s.r.o.,
Bratislava, SR
allizo, s.r.o,
Bratislava, SR
allizo, s.r.o,
Bratislava, SR
35.
ÚVL-OP-118/2014
Letecké
opravovne
Trenčín, a.s.,
SR
36.
ÚVL-OP-119/2014
Letecké
opravovne
Trenčín, a.s., SR
37.
ÚVL-OP-120/2014
38.
ÚVL-OP-121/2014
39.
ÚVL-OP-122/2014
40.
ÚVL-OP-123/2014
SLI, s.r.o.,
Košice, SR
Manipul, s.r.o.
Bratislava
SLI, s.r.o.
Košice
SLI, s.r.o.
Košice
Rozsah oprávnenia
Generálne opravy vrtuľníkov Mi-17, Mi-17 M, Mi-17 LPZS.
Platnosť do
31.12.2015
Zastupovanie firmy Leica Geosystems AG v obchodných záležitostiach
týkajúcich sa leteckej kamery RC30.
Právo zastupovať spoločnosť ANTONOV Company pri predlžovaní
technického života a medziopravného technického rezurzu letúnov An-26
Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
Právo zastupovať spoločnosť IVČENKO PROGRESS pri zabezpečovaní
opráv motorov AI-24 všetkých modifikácií vrátane ich agregátov na
Ministerstve obrany Slovenskej republiky.
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti leteckého personálu a peronálu
služieb manažmentu letovej prevádzky pre vydanie a obnovenie
Osvedčenia o zdravotnej spôsobilosti prvej, druhej a tretej triedy
v zmysle predpisu JARFCL 3 „Licencovanie letovej posádky (Zdravotná
spôsobilosť)“ a ESARR 5 „Personál služieb manažmentu zdravotnej
spôsobilosti 3. triedy pre riadiacich letovej prevádzky“
24.06.2015
31.12.2014
31. 12.2015
31.12.2015
Generálne opravy letúnov L-39CM, L-39ZAM.
31.12.2015
Právo zastupovať spoločnosť Ukrajinské centrum vedecko-metodickej
podpory prevádzky leteckej techniky („Ukr. CEAT“, š.p.) vo veciach
predĺženia medziopravnej životnosti vrtúľ AV-72 s. 02A, AV-72T s.
02A, na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.
Výhradné zastupovanie záujmov spoločnosti „Ruská korporácia pre
výrobu lietadiel MiG“, Ruská federácia na Ministerstve obrany
Slovenskej republiky.
Zastupovanie záujmov firmy EVRAZROSUKR Ltd. na území SR vo
veciach organizovania nákupu, vykonávania opráv výrobkov v GP
„Závod 410GA“ agregátov a materiálu pre lietadlá An-24 a An-26.
Zastupovanie záujmov spoločnosti „ROSOBORONEXPORT“ pri
rokovaniach s kompetentnými orgánmi Slovenskej republiky.
Zastupovanie záujmov spoločnosti „GP GosKKB LUČ“ Ukrajina na
Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
Zastupovanie záujmov spoločnosti „SEI Industries Ltd.“ pri rokovaniach
s kompetentnými orgánmi Slovenskej republiky.
Školiaca činnosť, výcvik obsluhy a skúšky technického personálu
letiskového zabezpečenia (LZ), letiskového technického zabezpečenia
(LTZ) a školiacu činnosť a skúšky špecializácie velenia a riadenia
jednotiek letectva (VaRJL) Vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej
republiky v súlade so schválenou príručkou organizácie na výcvik.
Výhradný autorizovaný predajca spoločnosti „Performance Designs, Inc“
pre ozbrojené sily Slovenskej republiky.
Výhradný autorizovaný predajca spoločnosti „Icarus Canopies“ pre
ozbrojené sily Slovenskej republiky.
Výhradný autorizovaný predajca spoločnosti „CIMSA Ingenieria de
Sistemas, S.A.“ pre ozbrojené sily Slovenskej republiky.
Spôsobilosť spoločnosti Letecké opravovne Trenčín, a.s. sprostredkovať
v roku 2014 vykonanie údržby, opráv a profylaktickej údržby leteckých
simulátorov v rozsahu oprávnenia na činnosti vo vojenskom letectve
spoločnosti Virtual Reality Media, a.s. „ÚVL-OP-092/2013“
prostredníctvom spoločnosti Virtual Reality Media, a.s. na základe
samostatných zmlúv o dielo medzi spoločnosťami Virtual Reality Media,
a.s., a Letecké opravovne Trenčín, a.s..
Tribotechnické meranie vlastností mazacích olejov a hydraulických
kvapalín v súlade s Osvedčením o akreditácii SNAS č. S-129.
Interpretácia výsledkov tribotechnických meraní.
Dodávky pilotného výstroja, údržba a opravy pilotného výstroja.
Vibrodiagnostické merania vojenskej leteckej techniky.
Skúšky padákovej, záchrannej a výsadkovej techniky.
31.12.2015
31.12. 2014
31.12.2015
31.10.2014
31.12.2014
31.12.2014
30.04.2016
26.05.2016
16.06.2016
02.06.2016
31.12.2014
30.06.2016
30.06.2016
06. 07.2018
27. 07.2015
27. 07.2015
Aktualizované 30.01.2015
P.č.
Číslo súhlasu
Žiadateľ
SLI, s.r.o.
Košice
SLI, s.r.o.
Košice
Manipul, s.r.o.
Bratislava
CM-ZANRAY
s.r.o. Martin
EASTNET,
s.r.o. Dolné
Rudiny 1
allizo, s.r.o,
Bratislava, SR
41.
ÚVL-OP-124/2014
42.
ÚVL-OP-125/2014
43.
ÚVL-OP-126/2014
44.
ÚVL-OP-127/2014
45.
ÚVL-OP-128/2014
46.
ÚVL-OP-129/2014
47.
ÚVL-OP-130/2014
AVION spol. s
r. o. Považ.
Bystrica
48.
ÚVL-OP-131/2014
MSM Martin,
s.r.o. Prevádzka
Banská Bystrica
49.
ÚVL-OP-132/2014
PWC Avis
s.r.o., Košice,
50.
ÚVL-OP-133/2014
Letecké
opravovne
Trenčín, a.s., SR
51.
ÚVL-OP-134/2014
Letecké
opravovne
Trenčín, a.s., SR
Rozsah oprávnenia
Nedeštruktívne skúšky leteckej techniky.
Vykonávanie servisných prác na motore M-701 v pozemných
špeciálnych zariadeniach OZ-88, TZ-74.
Výhradné zastupovanie záujmov spoločnosti „Avia Proppeler s.r.o.“ na
Ministerstve obrany Slovenskej republiky.
Dodávky spotrebného materiálu pre potreby Vzdušných síl Ozbrojených
síl Slovenskej republiky.
Výhradné zastupovanie „Štátneho podniku pre vývoz a dovoz vojenských
a špeciálnych výrobkov a služieb UKRSPECEXPORT“ na Ministerstve
obrany Slovenskej republiky.
Výhradné zastupovanie výrobcu padákovej techniky „Mirage Systems,
Inc.“ pre Ozbrojené sily Slovenskej republiky.
Vykonávanie údržby na OZ-88
Platnosť do
27. 07.2015
27. 07.2015
13.06.2016
27.07.2015
10.06.2015
25.06.2016
30.09.2015
Generálne opravy, stredné opravy, nálezové opravy, modernizácie
(modifikácie) a konštrukčné zmeny v rozsahu platnej sprievodnej
dokumentácie a opravárenskej dokumentácie za podmienok uvedených
v príručke organizácie, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou.
Výroba softvéru pre vojenské letectvo.
Právo zastupovať záujmy spoločnosti ANTK v spolupráci s An&Mi
service pri sprostredkovaní činností súvisiacich s vývojom, výrobou,
údržbou, vykonávaním modifikácií, opráv, skúšaním a prevádzkovaním
výrobkov a súčastí vojenskej leteckej techniky pre potreby ozbrojených
síl Slovenskej republiky.
Výklad organizácie údržby vojenskej leteckej techniky SON Z 01.01.08.
Technické podmienky TP-1162M-1362-11.
14.01.2016
20.10.2016
31.12.2015
31.12.2015
Download

Oprávnenie na predmet činnosti vo vojenskom letectve pre leteckú