Súkromná jazyková škola Humboldt
Obsah:
1 Podstatné meno (Noun)....................................................................................... 7
1.1 Rod........................................................................................................ 7
1.2 Tvorenie množného čísla podstatných mien......................................... 8
2 Člen (Article)....................................................................................................... 21
2.1 Určitý člen............................................................................................. 21
2.2.
Neurčitý člen.........................................................................................
24
2.3 Bezčlennosť.......................................................................................... 27
3 Zámeno (Pronoun) .............................................................................................. 35
3.1 Osobné zámená..................................................................................... 35
3.2 Zvratné zámená..................................................................................... 38
3.3 Privlastňovacie zámená......................................................................... 41
3.4 Ukazovacie zámená.............................................................................. 43
3.5 Opytovacie zámená............................................................................... 44
3.6 Vzťažné zámená....................................................................................47
3.7 Recipročné zámená............................................................................... 49
3.8 Neurčité zámená................................................................................... 49
4 Prídavné meno (Adjective).................................................................................. 57
4.1 Prídavné meno v prívlastku.................................................................. 57
4.2 Prídavné meno v prísudku.................................................................... 58
4.3 Použitie spodstatnených prídavných mien.............................................60
4.4. Stupňovanie prídavného mena.............................................................. 62
5 Príslovka (Adverb)............................................................................................... 67
5.1 Použitie prísloviek................................................................................ 67
5.2 Tvorenie prísloviek............................................................................... 69
5.3 Stupňovanie prísloviek......................................................................... 73
5.4 Delenie prísloviek podľa významu....................................................... 73
5.5 Príslovky a slovesné väzby................................................................... 77
6 Číslovka (Numeral)..............................................................................................80
6.1 Základné číslovky................................................................................. 80
6.2 Radové číslovky.................................................................................... 81
6.3 Násobné číslovky.................................................................................. 83
6.4 Zlomky.................................................................................................. 83
6.5 Desatinné čísla a zlomky...................................................................... 83
6.6 Určovanie času...................................................................................... 84
7 Sloveso (Verb)..................................................................................................... 88
7.1 Rozdelenie slovies................................................................................ 88
7.2 Pomocné slovesá................................................................................... 89
Príloha..................................................................................................................... 102
Domáca úloha ........................................................................................................ 124
5
Súkromná jazyková škola Humboldt
Predslov
Tento učebný zošit Vám objasňuje základné zákonitosti anglickej gramatiky.
Vysvetľuje tie zákonitosti a princípy gramatiky, ktoré sa bežne používajú
v každodennom živote.
Niektoré pravidlá anglickej gramatiky sa môžu porovnať so slovenským jazykom.
Tento zošit obsahuje množstvo praktických cvičení, ktoré vypracujte a výsledok si
overte v riešeniach na konci zošita.
Ak ste v cvičeniach urobili veľa chýb, kapitolu treba znova preštudovať a cvičenia
znova vypracovať.
6
Súkromná jazyková škola Humboldt
1 Podstatné meno (Noun)
1.1 Rod
V angličtine gramatická kategória rodu zanikla. Miesto gramatického rodu zaujal prirodzený rod.
Pri ľudských bytostiach zodpovedá rod pohlaviu (he, she), veci, zvieratá sú obyčajne v strednom
rode (it). Veľa podstatných mien, ktoré označujú osoby, sa môžu vzťahovať na mužský alebo
ženský rod:
artist
dancer
teacher
umelec / umelkyňa
tanečník / tanečníčka
učiteľ / učiteľka
■ Zložené slová
Formálne sa rozlišuje mužský rod od ženského pomocou zložených slov, v ktorých mužský
element je signalizovaný výrazom man, boy, male, ženský element výrazom woman, lady, girl,
female.
a girl-friend
a lady-teacher
a male nurse
a chairman
a spokesman
a chairwoman
a spokeswoman
Ak končia podstatné mená pomocou -person, zostáva ich význam neutrálny.
a spokesperson
a chairperson
►Upozornenie :
Platí nasledovné pravidlo:
Krajiny a mestá sú považované za osoby v ženskom rode.
Pomenovania a označenia lodí, lietadiel, strojov, lokomotív, motorov a áut sa tiež používajú
zväčša v ženskom rode.
Sun je mužské podstatné meno, Moon je ženské podstatné meno, predovšetkým v poézii a v
básnickom štýle.
■ Rôzne lexikálne prostriedky, t.j. rôzne mená
7
Súkromná jazyková škola Humboldt
Formálne sa rozlišuje mužský rod od ženského pri pomenovaniach osôb a zvierat aj rôznymi
lexikálnymi prostriedkami.
boy
man
nephew
son
father
uncle
brother
husband
king
gander
girl
woman
niece
daughter
mother
aunt
sister
wife
queen
goose
■ Slovotvorné prostriedky
Ženský rod sa môže vytvoriť z mužského rodu odvodením od rovnakého základu, tzv.
prechyľovaním, najčastejšie príponou –ess.
host
master
emperor
actor
duke
steward
heir
prince
hero
hostess
mistress
empress
actress
duchess
stewardess
heiress
princess
heroine
1.2 Tvorenie množného čísla podstatných mien
1.2.1 Pravidelné tvorenie množného čísla
Pravidelné množné číslo sa tvorí pridaním koncovky „–s“ k základnemu tvaru podstatného mena.
cat
girl
teacher
book
bed
car
window
cats
girls
teachers
books
beds
cars
windows
8
Súkromná jazyková škola Humboldt
Pravidelné množné číslo
a)
sa tvorí pridaním koncovky „- es“ k základnému tvaru slovesa :
Ak sa podstatné meno končí na sykavku (-s, -ss, -sh, -x, -ch, -z):
boxes [iz]]
bushes [iz]]
matches [iz]]
classes [iz]]
a box
a bush
a match
a class
b) Ak je podtstatné meno zakončené na „- y“, ktoré nasleduje po spoluhláske a ktoré sa
v množnom čísle mení na „-i“:
family
pony
lady
hobby
party
baby
families
ponies
ladies
hobbies
parties
babies
►Upozornenie :
Toto pravidlo neplatí, ak „y“ nasleduje po samohláske:
day
days
journey
journeys
toy
toys
key
keys
boy
boys
c) Ak podstatné sa meno končí na „-o“, ktoré nasleduje po spoluhláske:
potato
tomato
hero
potatoes
tomatoes
heroes
►Upozornenie :
Pri slovách, ktoré sa pociťujú ako cudzie, je koncovka „-s“:
photo – photos
tobacco – tobaccos
piano - pianos
9
Súkromná jazyková škola Humboldt
1.2.2. Nepravidelné tvorenie množného čísla
a) Podstatné mená zakončené na - f alebo -fe menia v množnom čísle túto koncovku na ves:
calf
half
knife
leaf
life
loaf
shelf
thief
wife
wolf
-self
calves
halves
knives
leaves
lives
loaves
shelves
thieves
wives
wolves
-selves
b) Niektoré podstatné mená tvoria množné číslo zmenou kmeňovej samohlásky:
man
woman
foot
tooth
goose
mouse
louse
postman
men
women
feet
teeth
geese
mice
lice
postmen
c) Niektoré podstatné mena tvoria množné číslo zmenou v kmeni:
ox
child
foot
tooth
oxen
children
feet
teeth
C v i č e n i e 1:
Utvorte množné číslo nasledujúcich podstatných mien :
1. church
_________
2. mouse
_________
3. leaf
_________
10
Súkromná jazyková škola Humboldt
4. chair
_________
5. bus
_________
6. baby
_________
7. umbrella _________
8. knife
_________
9. potato
_________
10. key
_________
d) Niektoré slová latinského a gréckeho pôvodu (väčšinou vedecké termíny) tvoria množné číslo
tak ako v spomínaných jazykoch, ibaže s anglickou výslovnosťou:
crisis
thesis
synthesis
analysis
phenomenon
medium
formula
index
crises
theses
syntheses
analyses
phenomena
media
formulae
indices, indexes
kríza
vedecká práca
syntéza
analýza
fenomén
médium
forma, formulka
index
1.2.3 Množné číslo zložených podstatných mien
a) V zložených slovách sa koncovka množného čísla „-(e)s“ pripája obyčajne k hlavnému slovu
zloženiny:
a sailing – boat
a son-in-law
a bedroom
sailing boats
sons-in-law
bedrooms
b) Zloženiny, ktoré neobsahujú podstatné meno, tvoria množné číslo pridaním –s k poslednému
členu:
a grown – up
a merry-go-round
grown – ups
merry-go-rounds
c) Ak je prvým členom zloženiny man alebo woman, dávame do tvaru množného čísla obe časti:
a woman teacher
a woman driver
women teachers
women drivers
1.2.4 Jednotné alebo množné číslo ?
11
Súkromná jazyková škola Humboldt
Zvláštnu pozornosť venujte tým podstatným menám, ktoré majú odlišné číslo .
Neexistuje žiadne pravidlo, je potrebné sa tieto rozdiely naučiť !
a) Niektoré podstatné mená v angličtine majú len tvar množného čísla – pomnožné podstatné
mená :
arms
clothes
stairs
goods
ashes
premises
thanks
doings
earnings
riches
lodgings
wages
surroundings
the Middle Ages
pliers
pincers
tongs
scissors
scales
spectacles
glasses
goggles
binoculars
trousers
shorts
pants
breeches
knickerbockers
jeans
pyjamas
tights
braces (BE)
suspenders (AE)
zbrane, zbroj
šatstvo
schodište
tovar
popol
pozemok
vďaka
činnosť
zárobok
bohatstvo
bývanie
odmena
okolie
stredovek
ploché kliešte ( kombinačky)
štiepacie kliešte
vyhňové kliešte
nožničky
váha
okuliare
okuliare
ochranné okuliare
ďalekohlad
dlhé nohavice
krátke nohavice
spodky
úzke krátke nohavice
dlhšie krátke nohavice
texasky, džínsy
pyžamo
punčochy
traky
traky
These scissors are sharp.
My trousers are too long.
Tieto nožnice sú ostré.
Moje nohavice sú priveľmi dlhé.
12
Súkromná jazyková škola Humboldt
We need three pairs ofscisssors.
Potrebujeme troje nožníc.
C v i č e n i e 2:
Preložte nasledujúce vety:
1. Jeho okuliare sa zlomili.
2. Potrebujeme troje nožníc.
3. Jeho džínsy sú obnosené.
4. Kde mám pyžamo ?
5. Nemôžem nájsť nožnice.
6. Vybehla po schodoch.
7. Objednaný tovar príde čoskoro.
8. Potrebuje nové šaty.
9. Jeho šaty sú staré .
10. Kúpil si krátke nohavice.
b) Niektoré podstatné mená v angličtine majú len tvar jednotného čísla:
advice
business
expenditure
rada, návrh, pokyn
obchod, obchody
výdaj, výdaje
13
Súkromná jazyková škola Humboldt
furniture
homework
information
knowledge
equipment
produce
progress
remorse
news
interest
nábytok, nábytky
domáca úloha, domáce úlohy
informácia, informácie
poznatok, poznatky
výbava, vybavenie
výrobok, výrobky
pokrok, pokroky
ľútosť, výčitky svedomia
správa, správy
záujem, úroky
The news is bad.
The furniture is brown.
The interest is high.
Správy sú zlé.
Nábytok je hnedý.
Úroky sú vysoké.
■ Niektoré pomenovania – pojmy, napr. „jedna rada“, „jedna informácia“, „jedna správa“,
"(jeden) pekný kus nábytku“ sa tvoria opisne pomocou a piece of alebo pieces of .
This is a nice piece of furniture.
Toto je jeden pekný kus nábytku.
We need a piece of information.
Potrebujeme jednu informáciu.
Thank you for your very helpful piece of advice.
Ďakujem za Tvoju veľmi účinnú radu.
c) Niektoré podstatné mená majú síce tvar množného čísla, no ak sa používajú vo všeobecnom
význame, je po nich sloveso väčšinou v jednotnom čísle. Sú to najmä názvy
■ vied :
mathematics
politics
physics
economics
linguistics
matematika
politika
fyzika
ekonomika
jazykoveda, linguistika
■ chorôb :
German measles
measles
mumps
ružienka, rubeola
osýpky
príušnice, mumps
■ hier :
darts
marbles
dominoes
šípky
guličky
domino
■ miest/organizácií:
14
Súkromná jazyková škola Humboldt
the United States
the United Nations
Spojené štáty
Spojené národy
Economics is his favourite subject.
Measles isn`t dangerous.
C v i č e n i e 3:
Preložte nasledujúce vety:
1. Robil dobré pokroky.
2. Môžeme mu podať dôležité indormácie.
3. Jej anglické a nemecké vedomosti sú vynikajúce.
4. Musím si urobiť tri domáce úlohy.
5. Tento nábytok patril mojej starej mame.
6. Osýpky nie sú nebezpečná choroba.
7. Vždy nám dáva dobré rady.
8. Matematika je môj obľúbený predmet.
9. Spojené štáty sú veľká krajina.
10. Študuje národnú ekonomiku.
15
Súkromná jazyková škola Humboldt
d) Hromadné podstatné mená sa používajú so slovesom v jednotnom alebo množnom čísle.
► Sloveso je v množnom čísle, ak máme na mysli jednotlivé zložky celku:
The English are a strange people. Angličania sú podivný národ.
The family are at home.
Rodina je doma.
(každý člen rodiny)
► Sloveso je v jednotnom čísle, ak máme na mysli celok:
My favourite team is successful.
The crowd is cheering.
Moje obľúbené mužstvo je úspešné.
Dav jasá (Davy jasajú).
army
crowd
team
police
class
group
party
parliament
company
crew
government
majority
family
1.2.5 Tvorenie množného čísla
colour
force
manner
scale
spectacle
step
spirit
wit
custom
trouble
work
mountain
farba
sila
druh
stupnica, škála
predstavenie div.
krok
duch
vtip
zvyk, obyčaj
námaha
práca
hora
colours
forces
manners
scales
spectacles
steps
spirits
wits
customs
troubles
works
mountains
farby, zástavy
sily / ozbrojené sily
zvyky / správanie
váha
okuliare
stupne / rebrík
nálada
porozumenie/duchaplní
clo
starosti
dielne
pohorie
C v i č e n i e 4:
Preložte nasledujúce vety :
1. Diela tohto majstra sú veľmi slávne.
16
Download

Gram 01