'Od esca Ich iovci
SIMONA JURČOVÁ
v trnavskom
múzeu
Podnetom k tomuto článku bolo trinásť malých portrétov štachticov z rodu Odescalchiovcov v umeleckej zbierke
Západoslovenského múzea v Trnave. Jedenásť portrétov je zhotovených technikou kolorovanej kresby, ktoré sú adjustované pod sklom vjednotných bielych rámoch so zeleným pásikom (rozmery 260 x 230 mm). Väčšina z nich má na
zadnej strane podrobný rukopisný text, na základe ktorého sa dá portrétovoný identifikovať Dva zvyšné obrázky sú
zarámované litografie. Postupne sa podarilo objaviťv zbierkovom fonde múzea aj dalšie predmety súvisiace s touto
rodinou.
Kaštie/'v Suchej nad
Parnou, zbúraný v roku
19S2, z archívu ZsM
v Trnave
Manor house in Suchá
nad Parnou demolished
in 19S2
Letecký záber obce Suchá
nad Parnou, dispozícia
kaštiel'a v zástavbe obce
Aerial photo of Suchá
nad Parnou, disposition
of the manor house in
the municipality's
built-up
area
Foto: archív ZSM v Trnave
32 ·1·2014
Šl'achtický rod ďErba Odescalchi pochádza zo severného Talianska, z regiónu okolo jazera Como. Jeho
história siaha do 13. storočia. Rod zbohatol najmä
začiatkom 17. storočia, keď sa jeho členovia venovali bankovníctvu. Rod preslávil v 17. storočí Benedetto Odescalchi (16. máj 1611 - 12. august 1689),
ktorý bol v rokoch 1676 - 1689 pápežom ako Inocent XI.1 Bohatstvom a titulmi zahrnul najmä svojho synovca Lívia l. (syna svojho brata Karola), ktorý
sa v roku 1683 vyznamenal pri obrane Viedne. Ten
Habsburgovcom preukázal aj ďalšie služby, za čo
dostal v roku 1689 titul ríšskeho kniežaťa a neskôr
sriemskeho vojvodu spolu s majetkami v Uhorsku.
Po smrti Lívia prešli majetky a tituly na príbuzného
Baltazára z milánskeho rodu ďErba (vnuka Lukrécie
ďErba, rodenej Odescalchiovej - sestry pápeža Inocenta Xl. a Karola Odescalchiho).
Baltazárov syn Lívius II. (1725 - 1805) získal v roku
1751 uhorský indigenát s majetkami, ku ktorým patrili aj velkostatky v Nitrianskej Strede, Solčanoch a Skýcove (1812).2Jeho potomkovia vlastnili tieto majetky
ešte v 20. storočí. V prvých dvoch spomínaných obciach mali reprezentačné klasicistické kaštiele s rozsiahlymi parkmi. Príslušníci rodu zastávali dôležité
krajinské a stoličné hodnosti i dvorské funkcie. Sobášmi sa Odescalchiovci stali príbuznými významných
uhorských šl'achtických rodov (KegleviUKedlevich,
Ziči/Zichya l.).' Členovia rodu - kniežatá boli nositeľmi titulu princ, princezná. Z posledných členov rodu,
ktorí žili na Slovensku, si zaslúžia pozornosť bratia Artúr (1837 - 1925) a Július (1828 - 1895). Ich otcom bol
knieža Augustín Odescalchi a matkou grófka Anna,
rodená Zičiová. Žili v klasicistickom kaštieli s velkým
parkom v Solčanoch (1818).4Menej známe však je, že
Odescalchiovci boli aj poslednými majitel'mi kaštiel'a
v Suchej nad Parnou, ktorý patril až do polovice 19.
storočia Pálfiovcom (Pálffy).
V obci Suchá nad Parnou neďaleko Trnavy stál
do roku 1952 renesančný kaštiel' (doložený od roku
1551). Najskôr bol sídlom správy jedného
z dištriktov panstva Červený Kameň. Dede-
KarolOdescalchi
Carl Odescalchi
ním a ďalšími rozhodnutiami sa časť majetkov
v obci vrátane kaštiel'a dostala do vlastníctva
Ferdinanda Pálfiho, k posledným vlastníkom
kaštiel'a patril gróf Ján Pálfi. Podl'a katastrálnych
zápisov sa v roku 1928 kaštiel' dostal darovacou zmluvou do vlastníctva Heleny a Ladislava
Odescalchiovcov. Poslední majitelia ho obývali ešte počas druhej svetovej vojny. V spomienkach dedinčanov sa objavujú práve oni ako
páni kaštiel'a. Kaštiel' bol počas druhej svetovej vojny poškodený a v roku 1952 ho zbúrali.
Dnes stojí na jeho mieste škola.' O vzhl'ade a interiéri kaštieľa vypovedá iba niekol'ko zachovaných fotografií z prvej polovice 20. storočia.
Portréty Odescalchiovcov v umeleckej
zbierke Západoslovenského múzea v Trnave
predstavujú podobizne starších členov talianskej vetvy rodu a vznikli pravdepodobne podl'a
grafickej alebo maliarskej predlohy. Na zadných
stranách obrázkov sú informácie o portrétovaných osobách písané tušom alebo ceruzou na
papieri prilepenom o rám. V niektorých prípadoch sú pomerne podrobné. Obsahujú stručný
Pavlína Odescalchiová, ktorá sa
neuvádza v genealógiách rodu
Pauline Odescalchi
životopis, prípadne časť rodostrom u konkrétnej vetvy rodiny aj s rokmi narodenia, sobáša
a úmrtia. Na portrétoch sú zobrazení títo členovia rodiny Odescalchiovcov: Karol Odescalchi, Lívius l. Odescalchi, Jana Odescalchiová,
Pavlína Odescalchiová, Beatrix Odescalchiová, Baltazár l. Odescalchi, Mária Magdaléna
Borgese a jej syn Lívius II. Odescalchi, Mária
Anna (Mariana) a Terézia Mária Odescalchiové, Jozef a Oktávia Odescalchiovci, Baltazár II.
a Anton Odescalchiovci, dve (neidentifikované) dámy z tohto rodu a Anna Mária Zičiová."
Pri porovnaní poznámok na zadných stranách
portrétov a údajov zo súčasných genealogických portálov sme zistili malé odchýlky v dátach narodenia alebo úmrtia pri niektorých
členoch rodiny. Niektoré portrétované osoby
sme na genealogických weboch vôbec nenašli.
Odescalchiovci v Suchej nad Parnou opatrovali
tieto kolorované portréty ako časť histórie svojho rodu a texty na ich zadných stranách písané
Mária Magdaléna
a jej syn Lívius /l.
Maria Maddalena Borghese
and her son Lívia /l
rukou niektorého ich predka boli poznámkami
pre ďalšie generácie. Nepoznáme zdroj, z ktorého boli prevzaté, a tak nevieme posúdiť, do
akej miery sú presné.
V umeleckej zbierke múzea sú ešte dva
samostatné, no inak adjustované obrázky. Litografia v ráme je portrét Anny Odescalchiovej (1836 - 1925, celým menom Anna Augusta
Zuzana Rozália, grófka Degenfeld-Schonburg,
manželka Júliusa Odescalchiho) a kolorovaná litografia je portrétom kniežaťa Augusta Odescalchiho.
August
Odescalchi
(1808
- 1848) bol synom Vincenta a Anny Lujzy Barbory Keglevič de Buzin, nazývanej aj Babeta.
Augustín Odescalchi si vzal za manželku Annu
Borgese
Foto: T. Vlček
Mária Anna (Mariana)
a Terézia Mária Odescalchiové
Maria Anna (Marianna)
and Teresa Maria Odescalchi
Foto: T Vlček
Zičiovú (1808 - 1900) a mali spolu tri deti - Júliusa, Artúra a Antóniu/Antionettu.
Najstarší
syn Július (1828 - 1895) si vzal za manželku už
spomínanú Annu von Degenfeld-Schonburg
a mali spolu syna Gejzu a tri dcéry - Paulínu,
Helenu alrmu. Sušianski Odescalchiovci Helena a Ladislav pochádzajú z tejto vetvy, sú deťmi Gejzu Odescalchiho. Dve uvedené litografie
v zbierke múzea sú vyobrazeniami ich priamych príbuzných: knieža August je portrétom
ich prastarého otca a Anna von Degenfeld-Schonburg zasa portrétom ich starej mamy.'
Súrodenci Helena a Ladislav sú zapísaní
v katastrálnom registri ako majitelia kaštiel'a,
ktorý dostali v roku 1928 darom. Helena (Ilona, narodená v Nitrianskej Strede 19. februára
1888) zostala slobodná a bezdetná a zomrela vo
Viedni 25. februára 1973. Ladislav (László Géza
Gyula Imre Balthazar August Karl Odescalchi,
narodený v Nitrianskej Strede 7. augusta 1893)
Jozef a Oktávia Odescalchiovci
- deti Lívia /l.
Joseph and Octavia Odescalchi
- children of Lívia /l
Foto: T Vlček
sa oženil 19. októbra 1949 s Alojziou Finkovou
v Kitzbl.iheli a zomrel v Salzburgu 30. decembra 1967.8 V archíve múzea sme medzi negatívmi našli jednu fotografiu s textom - princ
Odescalchi, na ktorej je pravdepodobne
dislav Odescalchi.
La-
V textilnej zbierke múzea je uložená pánska vesta s kabátikom, v dokumentácii
popísaná ako livrej kočiša z kaštiel'a v Suchej
nad Parnou. Neskôr sme v múzejnom archíve negatívov našli fotografiu komorníka Valentoviča, ktorý je oblečený práve v tejto livreji, Ide teda o oblečenie komorníka, nie
kočiša. Livrej má zaujímavé strieborné gombíky s erbmi. Kabátik má velké gombíky s erbom Odescachiovcov a vesta má päť menších
gombíkov s aliančným erbom (Odescalchi
- Andráši/Andrássy).
Pátrali sme po pôvo-
de tohto erbu. Rodičmi Heleny a Ladislava
Odescalchiovcov boli Gejza Odescalchi a Etela, rodená Andrášiová. Etela zomrela 28. novembra 1927 a v katastrálnom
registri sa
uvádza, že kaštiel' bol darovaný v roku 1928
Detail menších gombíkov s aliančným
erbom Odescalchi - Andráši
na veste livreje
Detail of buttons on the /ivery vest with
the coat of arms of the Odescalchi and
Andrássy families
Foto: archív ZSM v Trnave
Ladislavovi a Helene - jej dvom deťom, ktoré boli v tom čase ešte slobodné. Treba ešte
uviesť, aký je súvis medzi Pálfiovcami, predchádzajúcimi dlhoročnými vlastníkmi kaštieI'av Suchej nad Parnou a Etelou Andrášiovou:
Etela bola dcérou Gabriely Andrášiovej, rodenej Pálfiovej a vnučkou Františka Pálfiho, dedičného kapitána Bratislavského hradu. Tak
sa pravdepodobne
dostal kaštiel' v Suchej
nad Parnou - dedičný
majetok
Pálfiovcov
k Odescakhlovcorn."
Archív negatívov múzea obsahuje aj zábeAugust Odescalchi,
otec Júliusa a Artúra
August Odescalchi,
father of Julius and Arthur
Foto: archív ZSM v Trnave
ry z interiéru kaštiel'a v Suchej nad Parnou. Pomocou nich sa podarilo identifikovať niekolko
nábytkových solitérov v zbierke Západoslovenského múzea v Trnave. Ide o rohovú policu
a dve empírové kreslá z prvej tretiny 19. storočia. Do múzea sa dostali v roku 1966 kúpou
od súkromného majitel'a zo Suchej nad Parnou
v rámci ponúknutej kolekcie 14 predmetov. Ďal-
Anna von Degenfe/d-Schonburg
Son berg
šími predmetmi z tejto akvizície sú podl'a prírastkového denníka dve novobarokové kreslá, nočný
stolík, empírový stolík, biedermeierovská pohovka
Anna von Degenfe/d-Schonburg
Sonberg
a zrkadlo.
Dva predmety z kaštiel'a v Suchej nad Parnou
sú ešte v ďalších kolekciách zbierkového fondu
múzea: v umeleckej zbierke je zaradený oltárny
obraz sv. Jána Nepomuckého, olejomaiba na plát-
ne, a v historickej zbierke miniatúrny obrázok portrét Lívia Odescalchiho. Táto kolorovaná kresba
oválneho tvaru v profilovanom drevenom ráme'?
bola uložená medzi relikviármi. V ráme za portrétom sme pri konzervovaní predmetu našli úlomky
~
Livrej komorníka
Odesca/chiovcov
v Suchej nad Parnou
Valetofthe
Odesca/chis in Suchá
nad Parnou
zliatiny a kovové piliny pochádzajúce pravdepodobne z vybuchnutého granátu, to znamená, že
skutočne ide o istý druh relikvie. Na zadnej strane kresby je meno portrétovaného
Odescalchi.
- princ Lívius
Niekedy má práca kurátora múzejnej zbierky
príchuť dobrodružstva pri objavovaní dávno zabudnutých súvislostí. Dokladá to výskum, ktorým
sa podarilo určiť malú kolekciu predmetov súvisiacich so životom Odescalchiovcov v kaštieli v Suchej nad Parnou pri Trnave.
Poznámky
11 Portrét pápeža Inocenta Xl., olejomaiba na plátne, je
uložený v umeleckej zbierke Západoslovenského múzea
v Trnave.
21 Knieža Artúr Odescalchi, syn Augusta Odescalchiho
zdedil Skýcov po svojej tete Cecílii, vydatej za Františka
Kegleviča. Na skýcovský majetok prišiel Artúr Odescalchi v roku 1861 zo Solčian, kde mali Odescalchiovci časť Fotografia princa Odescalchiho,
pravdepodobne Ladislava
majetkov. Dostupné na internete:
http://www.skycov.skli ndex.p hp?option=com_ conten- Photograph of Prince Odescalchi,
t&view=a rtiel e&id=44:h istoria-a rtiele&catid=34:h isto- probably Ladislao
ria-category&ltemid=54.
31 KOLLÁR, Miroslav. Erb rodu Odescalchi. Genealogichlas, Martin: Matica slovenská, 1991, Č. 1,
s.26 - 27. Dostupné na internete: http://www.forumhisko-heraldický
toriae.skle_kniznica/GHH/GHH 1991_1.pdf .
41 Monografia obce Solčany, dostupná na internete:
http://www.obecsolcany.sk/z-historie.phtm
l?id3=6618.
51 Zaujímavosťou v súvislosti s kaštiel'om a parkom je
bronzový odliatok rímskej sochy Augusta z Prima Porty
(originál z konca 1. storočia pred n. l. z mramoru je uložený vo Vatikánskych múzeách). Bližšie: Juríčková, Zuza-
-OllI
Komorník Valentovič v livreji
Valet Valentovič in livery
Foto: archív ISM v Trnave
~
na. Augustus z Prima Porty. Pamiatky
peža Inocenta Xl., založila sobášom s Alessandrom ďErbom (1599 - 1670) vetvu rodu ďErba-Odescalchi. Brat
Empire-style arm chairs in the
exposition Beauty of the Past in the
Western-Slovak Museum in Trnava
Lukrécie a Benedetta Karol a jeho rodina sú uvedení iba
na jednom z portálov. Spomína sajeho manželka Beatri-
Relikviár s podobizňou Lívia II.
Odescalchiho
Re/iquary with the picture of Livio II
Odescalchi
Interiér
kaštieta
a múzeá, č. 2/2012,
s. 59 - 61.
61 Lukrécia (Lucrezia, narodená v roku 1605), sestra pá-
Empírové kreslá v expozícii Krása
zašlých čias v Západoslovenskom
múzeu v Trnave
ce Cusani, ich syn Lívius (1632 - 1713) a dcéra Giovanna,
jej manžel Carlo Borromeo. Ďalšia dcéra Paola Odescalchi sa nespomína.
Ďalšími portrétovanými členmi rodu sú dedič po Líviovi
z rímskej vetvy - Baltazár Erba Odescalchi (1683 - 1746)
a jeho druhá manželka Eleonóra Magdaléna Mária Borghese (1694 - 1731), ich dcéry Mária/Marianna Erba
v Suchej nad Parnou,
Odescalchi (1723 - 1779), Anna Paola Flaminia Erba
Odescalchi (1722 - 1742) a syn Livio II. Erba Odescalchi
rohová knižnica je dnes v zbierke ZsM
v Trnave
(1725 - 1805). Dostupné na internete: www.genealogy.
euweb.cz;
Interior of the manor house in Suchá
nad Parnou, the carner /ibrary is now
in the Trnava museum's collection
http://www.geni.com/peop
le/Lu crezi a-Odesca Ich il
6000000015505286278.
71 Genealógia rodu Odescalchi. Dostupné na internete:
Empírové kreslá v interiéri kaštieía
http://genealogy.euweb.cz/italy/odescalchi.html
v Suchej nad Parnou
81 Na jednom z interiérových záberov kaštiel'a sa dá
Empire-style armchairs inside the
manor house in Suchá nad Parnou
identifikovať rámik s portrétom položeným na komode pred postel'ou. Ide práve o portrét Anny von Degenfeld-Schonburg. Podobný (identický?) sa dostal neskôr
Foto: archív ZSM v Trnave
do Západoslovenského múzea kúpou v roku 1973 od
súkromného majitel'a z Trnavy aj s celou kolekciou spomínaných portrétov Odescalchiovcov.
91 Jurčová, S. Livrej kočiša z kaštiel'a Odescalchiovcov.
Novinky
z radnice,
roč. XXl, číslo 3, apríl 2010, s. 16 - 17.
Dostupné na internete: http://nzr.trnava.sk/?q=node/
173
101 Rozmery rámu sú 132 x 110 x 30 mm, kresba má
rozmery 63 x 50 mm.
Literatúra a zdroje
Archív negatívov a zbierkový fond Západoslovenského
múzea v Trnave.
Slovenský biografický slovník IV.zväzok. Martin: Matica
slovenská, 1990, s. 320 - 321.
Kol. autorov. Suchá nad Parnou 1251 - 2001. Trnava: Vydavatel'stvo Tripsoft, 2001.
http://wikipedia.org
http://www.zitava.sk/h
chiovcov.html
36.
.2014.
PA\UATK\p/Jfllér-t
I
isto ria- pozi tavi al rod -od esca 1-
Download

Odescalchiovci v trnavskom múzeu