5. nedeľa po Zjavení 9. 2. 2014, Výročný zborový konvent
CZ ECAV Žilina; Východný dištrikt; Turčiansky seniorát
„V službe evanjelia, spojení láskou Kristovou.“
Výročná kňazská správa za rok 2013
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Žilina
Počúvaj to, Jób, zastav sa a pozoruj divné skutky Božie
Jób 37,14
................................................................................................................................................................................................
Vypracoval: Mgr. Marián Kaňuch (zborový farár Žilina a administrátor seniora TUS)
Obsah
Kázeň - Výročná kňazská správa za rok 2013 ...............................................................................................3
Výročná kňazská správa za rok 2013 ....................................................................................................5
1. Bohoslužobný život ..................................................................................................................................5
Sviatosti, konfirmácia a kazuálie................................................................................................................6
1a) Krst Svätý ........................................................................................................................................6
1b)Večera Pánova (VP) .........................................................................................................................7
1c)Konfirmácia ......................................................................................................................................8
1d) Sobáše ..............................................................................................................................................9
1e) Pohreby ..........................................................................................................................................10
1f) Biblické hodiny ..............................................................................................................................10
2. Práca vnútornej a vonkajšej misie .......................................................................................................11
2a) Detská besiedka .............................................................................................................................11
2b) Dorast a mládež (stredoškolská a vysokoškolská) ........................................................................14
2c) Stredné generácie – rodinné spoločenstvo.....................................................................................19
2d) Spevokoly ......................................................................................................................................20
2e) Hudobné skupiny ...........................................................................................................................20
2f) Modlitebné podujatia a modlitebné skupinky ................................................................................20
2g) Večer pre ženy ...............................................................................................................................22
2h) Stĺpy – raňajky pre mužov.............................................................................................................23
2i) o5m5 ...............................................................................................................................................24
2j) Zborový deň 2013 ..........................................................................................................................25
2k) Ma-Mi klub....................................................................................................................................26
2l) Médiá a webová stránka CZ www.ecavza.sk .................................................................................26
2m) ProChrist.......................................................................................................................................27
2n) Krátky rodinný tábor – KRT 8.–11. 8. 2013 .................................................................................27
4. Školstvo na území CZ ........................................................................................................................28
3a) Vyučovanie náboženstva ...............................................................................................................28
3b) Evanjelická materská škôlka (EMŠ) .............................................................................................29
4. Činnosť presbyterstva a výborov (hospodársky, revízny, vnútornej a vonkajšej misie...).............31
4a) Presbyterstvo .................................................................................................................................31
4b) Výbory ...........................................................................................................................................32
5. Pastorálna činnosť .................................................................................................................................35
6. Iné ............................................................................................................................................................36
6a) Mimozborová činnosť zborových farárov .....................................................................................36
6b) Zborový časopis ............................................................................................................................38
6c) Zborový archív, knižnica, predajňa kníh a vydávanie kníh ...........................................................38
6d) Počet členov zboru ........................................................................................................................39
6e) Zborová diakonia ...........................................................................................................................40
6f) Personálna oblasť ...........................................................................................................................40
6g) Organizácie pri cirkevnom zbore ..................................................................................................42
6h) Filiálka Rajec .................................................................................................................................42
6i) Diaspóry Čadca a Bytčica ..............................................................................................................43
6j) Ekuména .........................................................................................................................................44
7. Hospodársky život zboru ......................................................................................................................45
7a) Správa o hospodárení v roku 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014 ...............................................45
7b) Investície a opravy 2014................................................................................................................47
7c) Správa revíznej komisie.................................................................................................................48
8. Plány a ciele nášho zboru z roku 2013 a v roku 2014 .........................................................................48
Záverečná štatistika ...................................................................................................................................55
Záver kňazskej správy ..............................................................................................................................56
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
5. nedeľa po Zjavení, 9. 2. 2014
Výročný zborový konvent, CZ ECAV Žilina
Kázeň - Výročná kňazská správa za rok 2013
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Žilina
Kázeň slova Božieho
Suspírium Žalm 84: 2Aké sú milé Tvoje príbytky, ó Hospodine mocností! 3Duša mi túži, priam prahne po sieňach
Hospodinových; srdce a telo mi plesá v ústrety Bohu živému. 4Aj vtáča našlo si domov a lastovička hniezdo, kde ukladá si
mlaď: oltáre Tvoje, Hospodine mocností, Kráľ môj a Boh môj! 5Blahoslavení, ktorí prebývajú v Tvojom dome, oni Ťa stále
chvália. 6Blahoslavený človek, ktorý v Tebe nachádza silu, tí, čo majú na mysli cesty do chrámu! 7Keď prechádzajú suchým
údolím, premieňajú ho na prameň, a požehnaním pokrýva ho jesenný dážď. 8S pribúdajúcou silou kráčajú, aby sa ukázali pred
Bohom na Sione. 9Hospodine, Bože mocností, počuj moju modlitbu, načúvaj, Bože Jákobov. 10Hľaď, Bože, štít náš, a pozri na
tvár svojho pomazaného! 11Lebo lepší je deň v Tvojich sieňach ako inde tisíc; radšej chcem stáť na prahu v dome svojho Boha
ako zdržiavať sa v stanoch bezbožnosti. 12Lebo Hospodin Boh je slnkom a štítom, milosť a slávu udeľuje; Hospodin neodoprie
blaha tým, čo chodia bez úhony. 13Ó Hospodine mocností, blahoslavený človek, ktorý v Teba dúfa!
Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. AMEN. Dnešný kázňový
text je napísaný v biblickej knihe Jób 37, 14: „Počúvaj to, Jób, zastav sa a pozoruj divné skutky Božie“
Milí bratia a sestry!
V aute nemáte veľa príležitostí dívať sa okolo seba na prírodu. Musíte ako šofér sledovať premávku. Ak
chcete pozorovať prírodu, okolie, musíte spomaliť, najlepšie však zastaviť sa. Na diaľnici pod Vysokými
Tatrami sú na parkoviskách lavice, aby si človek sadol a díval sa na okolitú majestátnu prírodu. Často
autom chodievam cez horský prechod Fačkovské sedlo smerom na Prievidzu. Človek je rád, keď sa
vyštverá do sedla. Nemá čas veľmi pozorovať kopce okolo seba. Ale keď sa zastavíte, tak uvidíte, čo ste
predtým nevideli a nepoznali. Naľavo je krásny výhľad na kopec Kľak. Vraj jeden z tých najkrajších na
Slovensku. Všimol som si ho poriadne až teraz, keď sme tam boli na zimnom tábore. A zastali sme
autobusom v sedle a potom dvojhodinová turistika na vrchol bola nádhera a krása. Výhľad z kopca bol
fascinujúcim do celej Rajeckej doliny. Všimol som si to až teraz, keď sme tam zastavili. Človek si toľko
vecí nevšimne, keď sa náhli životom! A pritom tak krásne veci sú okolo nás, dejú sa okolo nás a človek to
často nevníma. Škoda.
Milí bratia a sestry! Dnešná príležitosť, dnešný výročný zborový konvent je určitým zastavením.
Zastavením sa a obzretím za uplynulým rokom 2013, ale tiež sa chceme pozrieť na rok, ktorý je
pred nami. Dnešný biblický text sme už preberali na novoročných službách Božích. A viackrát som sa
k nemu už vrátil v období od začiatku roku 2014.
Biblický text je úryvok nie z jednoduchej knihy Biblie. Z knihy Jób. Muž menom Jób prechádzal priam
nevysloviteľným utrpením vo svojom živote. Nevidel a nevedel o ťažkej a mocnej dohode medzi
Bohom a diablom, ktorá sa týkala práve jeho života. Jób vo svojom živote prišiel o všetko. Bohatý muž
stratil rodinu, stratil majetok, naopak získal ťažké choroby, bolesti, trápenia. Ostal osamelým a ubitým
človekom. Nenašiel podporu u svojej manželky, nenašiel podporu u svojich priateľov. Tí, ktorí
prichádzali k nemu, ho nevedeli celkom potešiť a uvádzali rôzne dôvody a príčiny jeho trápenia. Jób to
všetko bolestivo niesol. Necítil sa vinný, neveril, že jeho situácia je dôsledok jeho hriechov, či hriešnych
konaní! Ťažký, smutný a tragický príbeh Božieho človeka, ktorý stratil mnohé vo svojom živote. Nebolo
jednoduché mu pomôcť, nebolo jednoduché nájsť riešenie z jeho situácie, z jeho trápenia.
3
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
Vedel, že je tu Boh. Vedel o Ňom, poznal Ho, ale Boh mlčal. Boh bol ticho! A to ticho bolo zúfalé.
Ťaživé. Bolestivé. Tak veľmi chcel Jób počuť odpoveď na otázku prečo? Prečo sa to deje! Čo zlé spravil?
Jób nevidel a nevedel odhaliť zdroj svojho trápenia a bolesti! Nevedel pochopiť, prečo to Boh dopustil. A
nikde nevidel ani Božie konanie.
Taký je niekedy aj náš ľudský život. Nielen plný utrpenia, ale aj obrovskej dynamiky. Všetko sa rýchlo
mení. Jób sa musel s tým vysporiadať, ale nikto mu nevedel povedať presne a priamo, prečo sa toto
všetko deje. Prečo život vyzerá tak ako vyzerá. Aj u nás je to niekedy tak, všetko sa rúca, sme ubití,
utrápení, niekedy nevieme, čo ďalej. Priatelia nám nevedia pomôcť, ich rady sú často ako rady troch
Jóbových priateľov.
Alebo sme vážne preťažení a utrápení starosťami života. Kolotoč udalostí je rýchly. Niet času a
príležitosti sa zastaviť. Nadýchnuť. Alebo len bezmyšlienkovito kráčame životom, bez nejakého
zastavenia, iba plníme úlohy, povinnosti a zabúdame.
Čo robiť, kde vnímať čo a ako ďalej v čase dynamiky, v čase starosti a trápenia, v čase bolesti, v
čase, keď to všetko neuveriteľne rýchlo beží a náhli sa? Dnešný kázňový text je pre mňa obrazom
výzvy zastaviť sa v dynamike, náročnosti života a pozorovať divné skutky Božie.
Jeden z Jóbových známych, nie z prvých troch, ale štvrtý priateľ Elíhu hovorí: “Zastav sa Jób a pozoruj
divné skutky Božie.“
 Zastaviť sa - 1M 2,2-3: “ 2Na siedmy deň Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal; na siedmy deň si
odpočinul od všetkého diela, ktoré vykonal. 3Nato Boh požehnal siedmy deň a posvätil ho, lebo v
ňom si odpočinul od všetkého diela, ktoré stvorením začal konať.” 2M 20,8-11: “8Pamätaj na deň
sviatočného odpočinku a sväť ho! 9Šesť dní budeš pracovať a konať svoju prácu, 10ale siedmy deň je
dňom sviatočného odpočinku pre Hospodina, tvojho Boha; nebudeš robiť nijakú prácu ani ty, ani tvoj
syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich
bránach,11lebo za šesť dní utvoril Hospodin nebesá i zem, more i všetko, čo je v nich, a siedmy deň
odpočíval; preto Hospodin požehnal deň sviatočného odpočinku a posvätil ho!” Nájdi si každý deň
čas na oddych, nájdi si každý týždeň čas na oddych. Nájdi si každý mesiac, každý rok čas na oddych
a zastavenie. Preto máme aj dnešný konvent, aby sme sa zastavili a premýšľali, uvažovali, skúmali,
dívali sa, divili sa tomu, čo Pán Boh medzi nami koná.
 Pozorovať. V 1M 24,63 čítame tieto slová: “Keď sa chýlilo k večeru, Izák vyšiel na pole rozjímať!“
Preto zastav sa a študuj slovo Božie, modli sa, skúmaj udalosti dňa, týždňa, života, manželstva,
rozprávaj sa o tom v rodine.
 Vidieť divné skutky Božie. Ak pozoruješ, tak uvidíš. Jóbov priateľ hovorí o divných skutkoch
Božích! Oni sa dejú. Boh koná, aj keď my to často nevidíme. Ak sa zastavíš, vždy uvidíš divné a
zvláštne skutky Božie.
A to nás paradoxne povedie ďalej. Ak vidím, že Boh koná, k niečomu ma to vedie. Cieľ nie je nič nerobiť,
to nie je Boží plán pre ľudí. Cieľ je zastaviť, pozorovať a nájsť Božie konanie a potom kráčať, pracovať,
slúžiť, milovať občerstvený a posilnený ďalej.
Nebojme sa zastaviť, nič nám neutečie. Boh keď viedol Boží ľud na ceste do zasľúbenej zeme, tak sa o
nich staral. 2M 16,29-30 “29Pozrite sa, Hospodin vám dal deň sviatočného odpočinku, preto vám dáva na
šiesty deň chlieb na dva dni; nech každý zostane doma, na siedmy deň nech nikto nevychádza zo svojho
miesta. 30A tak na siedmy deň ľud zachovával sviatočný pokoj.”
Zastav sa Jób (či každý si tam dosadíme svoje meno a ) pozoruj Božie konanie v minulom období v roku
2013 ale aj v roku 2014. Najsilnejšie, najhlbšie môžeme spoznať predivné Božie činy, skutky v láske,
ktorú nám ukázal v Pánovi Ježišovi Kristovi. Nie nadarmo je napísané v liste Židom 12, 1-2: “1Mnoho
razy a rozličným spôsobom hovoril Boh voľakedy otcom skrze prorokov, 2na sklonku týchto dní
prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a Ním stvoril aj veky.” Boh prehovoril v
Ježišovi Kristovi. Poď a viď, čo Boh spravil ako spieva Matt Redman v piesni Come and see. Poď a viď,
čo Boh robí a koná (J 1,46). V Pánovi Ježišovi nám Boh mocne ukázal svoju lásku, svoj záujem o nás. Aj
dnes sa smieme zastaviť a premýšľať nad tým, čo Boh spravil pre nás, čo vykonal, aby ukázal svoju lásku
a dobrotu. Zastav sa a pozoruj divné skutky Božie. Amen
4
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
Výročná kňazská správa za rok 2013
V zmysle slov knihy Jób „zastav sa a pozoruj divné skutky Božie“ sa chceme teraz podrobnejšie pozrieť
na život cirkevného zboru, ako prebiehal v roku 2013.
1. Bohoslužobný život
Služby Božie
Je vzácne počúvať od niektorých našich študentov, že keď
prichádzajú zo škôl naspäť domov do Žiliny, tak niekedy majú
vážny problém si nájsť miesto na sedenie v kostole.
Pripomínajú, že často vidia nových ľudí sediacich v laviciach.
To je vzácny signál.
Aj v roku 2013 sa služby Božie konali na všetkých miestach,
a čo je vzácne, z rozhodnutia členov diaspóry v Čadci, ktorú
podporilo aj zborové presbyterstvo sa v roku 2013 konali služby
Božie dvakrát do mesiaca. V Žiline sa rozrastá spolupráca pri
vítaní účastníkov nedeľných služieb Božích. Je do nej
zapojených viac ľudí. Popri presbyteroch sú to najmä mladé rodiny, ktoré boli oslovené do chrámovej
služby. Chrámová služba pomáha s vítaním účastníkov, rozdávaním informačných listov, pomáha pri
praktickom zabezpečovaní chodu kostola. Sme veľmi vďační za túto službu.
Vidíme, že v Žiline, Rajci sa zúčastňujú služieb Božích
všetky vekové kategórie. Vidíme nárast mladých rodín
a strednej generácie. Pribúda aj mladých ľudí, ale určite
by sme chceli, aby naši mladí ešte v húfnejšom počte
prichádzali do chrámu Božieho a spoločne s celým
Božím ľudom oslavovali nášho Pána. Na druhej strane
sa veľmi aktívne zapájajú do služieb Božích, a to
rôznymi vystúpeniami. Stále tiež vidíme, že ešte je
množstvo ľudí, ktorí doposiaľ neobjavili tajomstvo
a požehnanie spoločných služieb Božích, kde je
oslavovaný Pán a posilňovaný Boží ľud. Je to veľká
výzva pre nás všetkých.
Účasť na službách Božích je však v celkovom kontexte duchovného života stabilná.
Služby Božie sú často dopĺňané vystúpeniami detí, dorastu a mládeže, spevokolu, recitujú sa básne či iné
prvky, ktoré citlivo obohacujú bohoslužobný život.
V cirkevnom zbore sme v roku 2013 mali medzi sebou viacero vzácnych hostí, ktorí nám poslúžili
a obohatili duchovný život cirkevného zboru, a to okrem zborových farárov a seniorátneho kaplána aj:
 Pavel Zoul (riaditeľ pobočky misijnej organizácie OPERATION MOBILIZATION v ČR)
 Milan Cisarik – presbyter CZ (študent teológie)
 Curt Westman, ev.farár a misijný pracovník Nórsko
 Ondrej Mikuš, kantor
 Michaela Honsová – študentka EBF UK
 Jiří Kaleta – farár v SCEAV Písek
 Daniel Duraj – ev. farár v CZ Horná Mičiná
 manželia Devečkovci – ev. farári Třinec
 Ján Šimko – zástupca zborového dozorcu CZ
 Daniel Beňuch – ev. kaplán
 Ladislav Devečka ml. – študent EBF UK
 Katarína Bariaková – študentka EBF UK
5
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
 Peter Švehla – ev. farár v Skalici
 Stefan Holmstrǿm (evanjelický farár Švédsko)
Služby Božie sa pravidelne konali, ako sú zapísané v nasledujúcej tabuľke.
Miesto
Čas
Druh
Perióda
Každý týždeň
Každý týždeň
Streda, raz týždenne
Streda, raz týždenne
Každý týždeň – modlitebňa
Rajec
Prvá a tretia nedeľa v mesiaci
Čadca
v zasadačke nemocnice
15:00
Služby Božie
Tretia
nedeľa
v mesiaci
Bytčica
v kaplnke na evanjelickom
cintoríne
Celkový počet na ranných SB (Žilina 9:00; Rajec 9:30, Čadca 11:30)
Žilina
9:00
18:00
17:00
17:00
9:30
11:30
Služby Božie
Večerné služby Božie
Pôstna večiereň
Adventná večiereň
Služby Božie
Služby Božie
Priemerná účasť
2013
2012
218
51
28
42
31
23
217
54
36
33
25
26
16
13
288
281
Sme Pánu Bohu veľmi vďační za službu zborových kantorov sestier Ľudmily Fraňovej a Milady
Golierovej a brata dozorcu Jána Beňucha. Potešilo nás, že v roku 2013 niekoľkokrát poslúžil
kantorovaním brat Matej Štrbka, študent gymnázia Veľká Okružná. Je to dobré znamenie pre budúcnosť
a zároveň vypočutie modlitieb.
Mimoriadne:
 Ujali sa dvoje služby Božie v Čadci.
 Zastav sa a pozoruj divné skutky Božie. Kiež by sme mohli každý týždeň na službách Božích
počúvať zastavenia sa ľudí, ktorí videli, zažili, spoznali divné skutky Božie vo svojich životoch aj
v rodinách, aj v cirkevnom zbore. Týmto spôsobom by sme chceli obohacovať a citlivo dotvárať
služby Božie.
 Tiež by sme boli radi, ak by sa do programu a stvárnenia služieb Božích viac a viac zapájali so
svojimi darmi a talentami naše deti, mladí ľudia, stredná generácia, starší,...
Sviatosti, konfirmácia a kazuálie
V roku 2013 sme zaznamenali nárast krstov a tiež počet pristupujúcich ku sviatosti Večere Pánovej.
Zvlášť Večera Pánova sa stáva vzácnym pokrmom pre ľudské srdcia.
1a) Krst Svätý
V roku 2013 sme mali v CZ 27 krstov. Krst sa
pravidelne vykonával v nedeľu, pokiaľ to bolo možné na
nedeľných službách Božích. Dôležitým okamihom pred
každým krstom bola pastorálna návšteva rodiny, ktorá
požiadala o krst. Rodiny sú otvorené týmto návštevám
a prináša to vzájomné požehnanie na obe strany.
Návštevy sa konali vo veľkej väčšine v jednotlivých
domácnostiach a aj na farskom úrade.
Následne ponúkame podujatia, ktoré sa konajú na pôde
CZ, kde môžu pravidelne prichádzať a plniť slová
6
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
krstného sľubu. Pozývame ich na služby Božie, detské besiedky, stretávania mamičiek a iné podujatia.
Viacerí to aj využívajú, ale určite by mohli aj ďalší.
Stálym problémom a výzvou je množstvo nezosobášených párov, ktoré žiadajú o krst dieťaťa. Každú
dvojicu povzbudzujeme ku sobášu, spoločnému manželskému
životu, ale nie je to jednoduché. Ceníme si však ich záujem
a túžbu o vykonanie krstu dieťaťa. Viaceré páry postupne si
uvedomujú dôležitosť manželského života a chceli si dať aj
tieto veci do poriadku. Komplikácie spôsobuje v tomto
žilinskom prostredí aj nájdenie krstných rodičov z radu
evanjelikov.
Mimoriadnym okamihom bol začiatok školského roku
1.9.2013, kedy sme na službách Božích pokrstili 9 detí. Od
najmenších až po školopovinné. Bol to výsledok viacročného
povzbudzovania rodičov, ktorí na túto vzácnu Božiu ponuku vo
víre života zabudli, opomenuli. Bol to krásny obraz Božej milosti a priazne.
Krst Svätý
2013
Muži
Ženy
Spolu
2012
Deti
Dospelí
Spolu
Deti
Dospelí
Spolu
17
10
27
0
0
0
17
10
27
14
9
23
1
0
1
15
9
24
Mimoriadne:
 Krst Svätý 9 detí v prvú septembrovú nedeľu na začiatku školského roku!
 Prosby o krst z radov nezosobášených párov a krsty mimo služieb Božích sú stálou výzvou.
1b)Večera Pánova (VP)
Aj v roku 2013 sme mali nárast komunikantov pri stole Pánovom. Ľudia pristupujú s vďačnosťou
a prijímajú dary milosti na posilnenie života viery. Uvažujeme aj nad tým, aby okrem pravidelného času
v prvú nedeľu v mesiaci na dopoludňajších službách Božích v Žiline o 9:00 hod. sa Večera Pánova
prisluhovala aj v tretiu nedeľu na večerných službách Božích v Žiline o 18:00 hod. Tak by sme ešte
zvýšili možnosti pristupovať ku stolu Pánovmu pre členov cirkevného zboru. Okrem služieb Božích
v Žiline sa Večera Pánova prisluhovala trikrát v Rajci (v Advente a Pôste a na Kajúcu nedeľu). Podobne
sa prislúžila v Advente a Pôste aj na službách
Božích v Čadci a tiež v Bytčici. Večera Pánova
podľa potreby sa prisluhovala aj v domácnostiach,
nemocnici, domovoch dôchodcov (DSS Vlčince,
Straník, Solinky a aj na novom mieste v Rudine),
po Noci modlitieb a raz na víkendovom sústredení
mládežníckeho a dorastového tímu. Večera Pánova
v DSS prebiehala v spoločných priestoroch, kde
boli zhromaždení obyvatelia domovov, ale ku stolu
Pánovmu pristupovali aj viaceré sociálne sestry, či
sestry, ktoré tam pracujú. Tieto Večere Pánove
viedla zborová farárka spolu s ochotnými sestrami
z cirkevného zboru.
Pri distribúcii darov stola Pánovho pomáhajú
v Žiline aj presbyteri.
7
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
Domácnosti
Muži
Ženy
Spolu
9
15
24
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
Večera Pánova v roku 2013
Nemocnica
Domov
Kostol
dôchodcov
4
968
84
2113
88
3081
Spolu
K roku 2012
981
2212
3193
846
1886
2732
Mimoriadne:
 Výrazný nárast pristupovania ľudí ku stolu Pánovmu, čo je vzácne povzbudenie a znamenie
duchovného napredovania.
 Premýšľame prisluhovať Večeru Pánovu aj počas 3. nedele v mesiaci o 18:00 hod. na večerných
službách Božích.
1c)Konfirmácia
V evanjelickej cirkvi, a tak aj v našom cirkevnom zbore je zaužívaný dvojaký spôsob prípravy ku
konfirmácii, a to:
 Konfirmácia mladých ľudí
 Konfirmácia dospelých
Konfirmácia mladých ľudí
Vyučovanie konfirmácie aj v roku 2013 prebiehalo
zaužívaným spôsobom v piatok od 15:30 hod. v zborovej
sieni. Viedli ho zboroví farári v spolupráci
s konfirmačným tímom spolupracovníkov. Konfirmačný
tím viedol pracovník pre dorast a mládež Marián Lajda.
Pomáhal mu najmä Matej Trepáč. V druhej polovici roka
pomáhal aj kaplán Marek Hrivňák. Konfirmačný tím aj
tento rok pripravoval spoločný program pre
konfirmandov, ktorý bol zložený z piesní, hier,
biblického zamyslenia a modlitieb. Po úvodnej časti už
prebiehalo klasické vyučovanie v dvoch skupinách.
Dvojročná konfirmačná príprava je výborným miestom
pre oslovenie mladých ľudí a zároveň pozvaním do
spoločenstva dorastu. Počas roka sa už tradične zorganizovali aj dve víkendové sústredenia, ktoré sa
konali na jar (Súľov - 3.5.5.2013) a na jeseň (Rajecké
Teplice
20.-22.9.2013).
Víkendové sústredenia sú už
tradičným miestom budovania
vzájomných
vzťahov,
priateľstiev
a osobným
pozývaním ku viere v Pána
Ježiša Krista.
Samotná slávnosť konfirmácie sa
konala 2.6.2013. Zaužívaným
zvykom v Žiline je to, že
slávnosť konfirmácie sa koná
vždy v prvú júnovú nedeľu.
Problémom
je
dochádzka
konfirmandov na služby Božie.
Tým, že viacero konfirmandov
8
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
pochádza z rodín, ktoré nenavštevujú pravidelne služby Božie, nemajú návyk návštevy služieb Božích
a spoločenstva Božieho ľudu. Ich dochádzanie na služby Božie je tým silno ovplyvnené. A chýbajú nám.
Nechceme to však robiť represívnym a donucovaním spôsobom, je potrebné nájsť a zvoliť vhodný spôsob
pozývania na služby Božie. Možno by bolo potrebné nejakým iným spôsobom pristupovať aj ku
samotným rodičom a hlbšie ich pozvať do procesu konfirmačného vyučovania. Konfirmandi sú
samozrejme každý týždeň pozývaní na služby
Božie, či na stretnutia dorastu a mládeže.
V roku 2013 sa uskutočnila aj pripomienka konfirmácie po 62 rokoch od konfirmácie. Bola to milá
spomienková slávnosť, ktorá vznikla z iniciatívy bratov a sestier cirkevného zboru.
Mimoriadne:
 Konfirmandi sa z väčšiny zapájajú do života cirkevného dorastu.
 Pravidelná účasť konfirmandov na službách Božích je problém.
Konfirmácia dospelých
V roku 2013 sme nemali konfirmáciu dospelých.
Konfirmácia
2013
Muži
Ženy
Spolu
2012
Deti
Dospelí
Spolu
Deti
Dospelí
Spolu
11
5
16
0
0
0
11
5
16
5
5
10
1
4
5
6
9
15
1d) Sobáše
V roku 2013 sme v cirkevnom zbore mali šesť sobášov. Všetky boli krížne. Na veľkosť v počte členov
cirkevného zboru to nie je veľa. Viaceré z týchto sobášov však boli také, že novomanželia žijú, či budú
žiť mimo Žiliny (najmä v Bratislave), a tak ani nezostávajú žiť v Žiline.
Myslím si, že dôvody preto sú:
 Voľné zväzky, v ktorých žijú mnohí mladí ľudia a nevnímajú dôležitosť potreby vstúpiť do
manželstva.
 Pravdepodobne viacerí, ktorí sa hlásia ku evanjelikom si nachádzajú životných partnerov najmä
v katolíckej cirkvi, a keďže Žilina a okolie je silne katolícka oblasť je im prirodzenejšie mať sobáš
v katolíckom kostole a pokračovať vo výchove svojich detí v katolíckom duchu.
 Konfesijne zmiešané dvojice radšej zvolia žiť spolu bez požehnania v chráme.
 Nedostatok mladých evanjelikov , to sa však mení pri pohľade na dnešné stretnutia dorastu
a mládeže v CZ.
9
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
V posledných rokoch však stretnutia dorastu a mládeže navštevuje veľké množstvo mladých ľudí, kde
vznikajú aj vzťahy, máme nádej pre budúcnosť, že viac mladých ľudí vstúpi do manželstva evanjelickokresťanským spôsobom aj s partnerom evanjelikom.
Snažíme sa aj o prevenciu v rámci výchovy ľudí ku vnímaniu dôležitosti a potreby manželského života.
A to najmä podujatiami ako Medzi nami dievčatami – 27.4., či Národný týždeň manželstva (iniciátor
podujatí sestra Zuzana Šimková), kde sa zapájajú všetky generácie v cirkevnom zbore. O vzťahoch sa
snažíme rozprávať tiež na stretnutiach dorastu a mládeže. Je vzácne, že medzi mladými máme dva
manželské páry, ktoré sa starajú o mládež, čo je dobrým a požehnaným príkladom aj pre mladých ľudí.
Sobáše
2013
2012
Evanjelické
Krížne
Požehnanie
Spolu
Evanjelické
Krížne
Požehnanie
Spolu
0
6
0
6
4
1
1
6
1e) Pohreby
V roku 2013 sme mali v cirkevnom zbore 40 pohrebov. Väčšina pohrebov boli kremačné rozlúčky.
V roku 2013 sa v našom kostole v Žiline konal aj pohreb brata farára Milana Devečku (6.4.2013).
Zvesťou slova Božieho poslúžil zborový farár Marián Kaňuch, ale obradu sa zúčastnili aj emeritní biskupi
Július Filo a Igor Mišina, tiež brat farár Marián Bochnička z Liptovského Mikuláša a viacerí ordinovaní
z Turčianskeho seniorátu, či zo Sliezska (biskup luterskej cirkvi).
Aj v minulom roku pomáhali viaceré sestry z cirkevného zboru spevom pri pohreboch, za čo sme boli
veľmi vďační. Bolo by však dobre, aby z prostredia cirkevného zboru, a to najmä dôchodcov sa viac ľudí
zúčastňovalo pohrebných rozlúčiek. Pomohli by svojím spevom dotvoriť dôstojné stvárnenie pohrebného
obradu.
V mnohých prípadoch o pohreby žiada pozostalá rodina, ktorá už nie je členom evanjelickej cirkvi,
pretože nebohý či nebohá bol posledným evanjelikom v rodine. Jediným preto, lebo často ustúpili
manželskému partnerovi a deti boli vychovávané v inej viere...
Vidím, že do budúcnosti by sme mali nájsť ekumenickú verziu modlitby Pánovej, pretože na pohreboch
veľká väčšina účastníkov sú bratia a sestry z katolíckeho prostredia. Spoločne odriekaný Otčenáš je
vzácny a symbolický úkon.
Pohreby
Muži
Ženy
Spolu
2013
17
23
40
2012
16
18
34
1f) Biblické hodiny
Biblické hodiny sú dôležitou súčasťou výchovy a vzdelávania veriacich ľudí v cirkevnom zbore. Ľudia
ich považujú za dôležité, svedčí o tom aj priemerná účasť. V roku 2013 sa konali na dvoch miestach, a to
v Žiline (streda 17:00 hod. – okrem Adventu, Pôstu, letných prázdnin) a v Rajci (piatok 17:00 hod. –
okrem Adventu, Pôstu, letných prázdnin). V Žiline sme v roku 2013 dokončili po dvoch rokoch
mimoriadne úspešné a populárne štúdium Zjavenia Jána. Od septembra 2013 sme začali preberať Skutky
apoštolov. V Žiline sa biblické hodiny nahrávajú na www.ecavza.sk a sú veľkým požehnaním pre
mnohých poslucháčov v cirkevnom zbore, ale aj mimo neho. Biblické hodiny v Žiline pripravoval
a viedol zborový farár, v Rajci prevažne brat presbyter Milan Cisarik. Cieľom je stále to, aby sa týchto
biblických hodín zúčastňovali všetky generácie členov cirkevného zboru. Aktuálne ich navštevuje
prevažne stredná generácia, seniori a ojedinele aj mladší.
10
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
Mimoriadne:
 Povzbudzovať k účasti mladšiu generáciu (dorastenci, stredoškolská mládež, ale aj vysokoškoláci
študujúci v Žiline).
Biblické hodiny
Počet za rok
Priemerná účasť
2013
42
Žilina 33 + Rajec 6 = 39 (24 priemer)
2012
35
38
2. Práca vnútornej a vonkajšej misie
Aj v roku 2013 sme zažívali v cirkevnom zbore hojnosť Božieho požehnania pri misijnej činnosti konanej
v rámci, ale aj mimo cirkevného zboru. Videli a zažili sme mnoho požehnania, tiež však vidíme výzvy, na
ktoré chceme aj v novom roku reagovať.
V nasledujúcej časti správy o živote cirkevného zboru sú vložené opäť správy za jednotlivé sekcie, ktoré
si pripravili jednotliví zodpovední spolupracovníci. Týmto spôsobom je farárska správa obohatená
o pohľady mnohých bratov a sestier z cirkevného zboru.
2a) Detská besiedka
Detská besiedka je veľmi vzácna a potrebná činnosť na
biblické vzdelávanie našich detičiek. Aj v roku 2013 sa
stretávali na území cirkevného zboru tri detské besiedky, a to
dve v Žiline (staršia a mladšia) a jedna detská besiedka
v Rajci. Táto služba sa opäť nemohla konať bez obrovskej
pomoci,
angažovanosti
mnohých
bratov
a sestier
z cirkevného zboru, za čo sme veľmi vďační. Koordinátorom
práce s deťmi do leta 2013 bola sestra Katka Svrčková, po jej
odchode na misijnú cestu sa tejto služby ujala sestra
Barborka Gondžárová, ktorá aj pripravila nasledujúcu
správu:
„V roku 2013 prebiehalo vyučovanie detských besiedok
v našom cirkevnom zbore tak ako po minulé roky, a to v dvoch skupinách v Žiline a v jednej skupine
v Rajci. V Žiline boli deti vekovo rozdelené na mladšiu a staršiu besiedku, kde mladšiu besiedku
navštevujú deti od 2 rokov až po 1.ročník ZŠ, staršie deti do 11 rokov navštevujú staršiu besiedku. Školský
rok bol už tradične rozdelený na trimestre, pričom každý trimester bol vedený inou skupinou vedúcich
pracovníkov. Na besiedke sme sa snažili deťom neformálnym spôsobom priniesť zvesť evanjelia. Nosnou
časťou besiedky bola lekcia zameraná na konkrétny biblický príbeh, ale nezabúdalo sa ani na piesne,
spoločné modlitby, učenie biblických veršov a hry. Priemerný počet detí na staršej besiedke v roku 2013
bol 10 a na mladšej 11. Celkovo sa na detských besiedkach objavilo v priebehu roka 2013 okolo 40
rôznych detí, v čom vidíme veľký potenciál.
V priebehu roka 2013 sa uskutočnili tieto aktivity pre deti:
 Detský letný tábor – v spolupráci s CZ ECAV Ružomberok
 Potáborový výlet do Strečna
 Šarkaniáda
 Detská Večernica
 Vystúpenie detí – advent
 Vystúpenie detí - Štedrý deň
11
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina



Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
Členovia tímu mladšej besiedky: Evka Šnegoňová, Aška Waloszková, Maťka Závodská, Maťo
Štrbka, Majka Vitkovská, Katka Cisariková, Anička Filová, Radka Fiala a Katka Svrčková.
Členovia tímu staršej besiedky: Alenka
Vitkovská, Vierka Czelisová, David Fiala,
Janko Šimočko, Miško Gondžár, Rasťo
Varmecký, Evka Trepáčová a Martin
Heidrich.
Členovia tímu besiedky v Rajci: Maťka
Capková, Nika Bučková, Daniel Žucha,
Miška Honsová a Ľudka Boldizsárová.“
Výzvy pred nami:
 modlitby za deti
 pokračovať vo vyučovaní detských
besiedok
 zapojiť nových spolupracovníkov do služby deťom
 pripraviť letný detský tábor
Rok
Počet za rok
Detské besiedky
Priemerná účasť
2013
126
st. 10 + ml. 11 + Ra 4 = 25 (9 priemer)
2012
110
26
Okrem klasickej vnútromisijnej služby deťom v cirkevnom zbore pokračovali aj ďalšie zaujímavé
aktivity, ktoré boli zamerané vyslovene misijne a odohrávali sa mimo pôdy cirkevného zboru.
Všetky tieto podujatia boli evanjelizačného charakteru, a to:
1. Evanjelizačný Klub dobrej zvesti Hôrky – pod vedením sestry Evky Trepáčovej
2. Adventné popoludnia v OC Mirage – pod vedením rodín Trepáčovcov a Fialovcov so
spolupracovníkmi
3. Služba rómskym deťom – ktoré viedli sestry Katka Svrčková a Aška Waloszková
Tu sú jednotlivé pohľady aktívnych sestier na tieto evanjelizačné podujatia:
KDZ Hôrky – Evka Trepáčová
Správu si pripravila Evka Trepáčová: „Vidím, že Božie požehnanie ma sprevádza na každom kroku
v službe aj mimo nej a som za to nesmierne vďačná. V roku 2013 mi náš Pán dal poznať a viedol ma
naďalej k službe deťom v našej obci Hôrky. Od januára do júna som robila kluby ešte v škole, kde sa
stretalo do 10 detí a preberali sme rôzne novozmluvné príbehy týždeň čo týždeň. Evidovaných 15 detí,
v priemere 6-7 na stretnutí, mohlo počúvať biblické zvesti detskou formou, hrať hry, naučiť sa detské
kresťanské piesne a čas od času aj súťažiť.
Od septembra sme s piatakmi nasledovali Božie volanie. Začali sme klub „Hľadačov pokladov“ ukrytých
v Božom slove – štúdium Evanjelium podľa Marka z materiálu Detskej misie. Na klub chodilo pravidelne
7 detí a v januári sa k nám pridal ešte jeden chlapec. Stretávame sa u nás doma pravidelne v piatok od
13,00-15,00 hod. Menšie deti zostali v škole v klube s Majkou Vitkovskou hľadať biblické pravdy
v príbehoch ako doposiaľ.
Hospodin ma požehnáva silou, múdrosťou ako to všetko zvládnuť..... Je to obdivuhodné vidieť tie deti rásť
vo viere. Chodia na kluby od 1. triedy, sú pre mňa požehnaním a radosťou. Niekedy je neuveriteľné, čím
12
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
si prešli, na čom im záleží ale aj to, ako im záleží na deťoch a dospelých v ich okolí. Modlia sa za nich,
no majú už aj prvé skúsenosti s praktickým svedectvom aj odmietaním a zosmiešňovaním. Nech im dá
Hospodin silu, vytrvalosť a pevnú vieru v každodennom živote.
Niektoré z nich už chcú byť misionármi, učiteľkami náboženstva a pod.... Verím, že si tieto naše kluby
použije Boh na svoje ciele.
Dve mamičky, po dvoch rokoch stretnutí, kde som im pomáhala pochopiť podstatu evanjelia, základné
kamene viery, ako aj základné kroky o vedení detí a výchove v kresťanskom duchu, prišli s požiadavkou
štúdia Biblie. Takže od augusta sme na ich podnet začali študovať Marka. Požehnaný to čas.
Cítim sa stále neskúsená, no vidím, že Pán, ktorý ma k tejto službe na Božej vinici povolal, ma napĺňa
požehnaním nielen v službe, ale aj v práci a rodine a sprevádza ma na každom kroku. Chvála Tebe
Pane!“
Biblický klub v OC Mirage – Evka Trepáčová
Správu o tohtoročnom biblickom klube napísala sestra Evka: „Tak ako v roku 2012, aj v roku 2013 ma
náš Pán viedol k službe v OC Mirage. Cieľom bolo priniesť v predveľkonočnom a v decembri teda
adventnom období biblickú zvesť deťom v detskom kútiku. Asi 1,5hod. stretnutia boli v nedeľu pred
a nedeľu po Veľkonočnej nedeli. Témy mali za cieľ predstaviť Pán Ježiša ako Spasiteľa a zároveň milosť
darujúceho Priateľa (príbeh Raňajky pri mori). 3. a 4. adventnú nedeľu sme mali témy: Koľko dní je ešte
do Vianoc? a Vianočné svetielka. Deti mohli počuť o tom, že aj v biblických časoch ľudia čakali na
Vianoce - narodenie Mesiáša, aj o tom, že síce máme veľa svetielok na Vianoce okolo seba, no
najdôležitejšie Svetielko je Pán Ježiš, evanjelium a spoznať Boha v príbehoch, tematických piesňach a
tvorivých dielňach. Stretnutia pripravovali 2 rodiny – Fialovci a Trepáčovci a spolupracovali aj Katka a
Natálka Cisariková a Majka Vitkovská. Niektoré deti sprevádzali rodičia a bolo vidieť, že Pán si použil
aj túto formu služby na svoju chválu. Mohli tak aj oni počuť zvesť o Spasiteľovi, resp. mohli vidieť
a počuť, ako jednoduchou a zaujímavou formou hovoriť deťom o Božej láske. Nech si teda aj naďalej Boh
používa túto formu služby. Kiež si povolá aj ďalších pracovníkov do takejto služby, aby sa mohli takéto
stretnutia konať častejšie.“
Služba Rómskym deťom – Katka Svrčková a Aška Waloszková
Krátky pohľad do misie medzi Rómami napísala sestra Aška Waloszková: „Již druhým rokem se
setkáváme s dětmi žijícími v části Žiliny zvané romské getto na Bratislavské ulici. Každé úterní odpoledne
připravujeme pro děti hry, zpíváme křesťanské dětské písničky, vyprávíme jim biblický příběh, učíme se
společně biblický veršík a modlíme se. Množství děti je různé, někdy počet přesáhne 18 jindy přijde jen
jedno. Děti, které přicházejí na kluby jsou nejen romské národnosti, ale jsou to i děti bílé pleti ze sociálně
slabých rodin. Během letních prázdnin jsme uspořádali týdenní denní tábor přímo v romské osadě.
Hlavním tématem byl starozákonní příběh o Ester. Děti (jejichž počet se pohyboval od 18-26) se mohly
dozvědět více o Bohu, naučit nové písničky, biblické veršíky, vyrobit si zajímavé věci v rámci tvůrčích
dílen a v neposlední řadě se modlit spolu s námi a sdílet s námi své radosti i starosti. Misie v romském
gettu je opravdu specifická, náročná a zároveň jedinečně krásná. Vyžaduje flexibilitu, pochopení
odlišnosti romské kultury a hlavně obrovskou dávku lásky. A Boží láska je hlavním důvodem naších
setkání a zároveň i cílem - proměna životů romských dětí láskou Ježíše Krista navzdory všem
předpokladům, protože u Boha přece není nic nemožné. Tým: Aška Waloszková, Katka Svrčková, Zac a
jeho rodina, Radek, a občas brat Marek Hrivňák “
Reflexia zborový farár:
Sme vďační aj za tieto misijné aktivity, ktoré sa dejú pod vedením sestier Evky Trepáčovej a Ašky
Waloszkovej. Sú vzácnym povzbudením a obrazom toho, že každý človek, ktorý nasleduje Pána Ježiša
hľadá spôsoby a cesty ako niesť evanjelium ďalším ľuďom.
13
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
2b) Dorast a mládež (stredoškolská a vysokoškolská)
Sme veľmi radi, že v cirkevnom zbore sa venujeme aj službe dorastu a mládeži (stredoškolskej a
vysokoškolskej). Táto služba je nesmierne vzácnym požehnaním. Vždy, keď je mladá generácia oslovená
evanjeliom, prináša to oživenie duchovného života do cirkevného zboru.
Dorast (12-15 roční) sa stretával každý piatok od 17:15 hod. pod
vedením brata Mariána Lajdu, stredoškolská mládež v sobotu
o 18:00 hod. pod vedením brata Petra Tvarožka a vysokoškolská
mládež a mládež pre pracujúcich sa stretávala v utorok 18:30 hod.
v zborovej sieni pod vedením brata Mariána Lajdu. Samozrejme
v každej sekcii boli vytvorené tímy spolupracovníkov, ktorí tvorili
program a jednotlivé podujatia.
Rok 2013 bol neuveriteľne požehnaný, a to najmä preto, že:
 Etablovali sa po rozdelení na dve skupiny dorast a stredoškolská
mládež, ktoré fungujú samostatne a jednotlivé stretnutia
navštevujú desiatky mladých ľudí.
 Vytvorili sa nové tímy, ktoré vedú dorast a stredoškolskú mládež a sú to odchovanci nášho
cirkevného zboru. Je veľmi vzácne vidieť ako mladí preberajú zodpovednosť za službu. Toto všetko
sa dialo pod vedením zborového pracovníka pre dorast a mládež Mariána Lajdu. Služba a práca tak
kontinuálne pokračuje a ovocie tejto služby je viditeľné.
 Skrze misijné tábory (najmä KECY) sa obrátilo k Pánu Bohu viacero mladých ľudí a dnes sa veľmi
aktívne zapájajú do života a diania nášho cirkevného zboru.
 Od septembra 2013 pracovník pre dorast a mládež brat Marián Lajda bol zamestnaný v cirkevnom
zbore na plný úväzok.
 Mládež a dorast sa zapája do bohoslužobného života rôznymi vystúpeniami, svedectvami a pod.
Výzvy na rok 2014:
 Hlbšie zapojenie konfirmandov do života cirkevného zboru a tiež do dorastu.
 Hlbšie zapojenie dorastu a mládeže do bohoslužobného života, a to aj tým, že mládežnícke vstupy sa
stanú hlbšou súčasťou nedeľných služieb Božích.
 Vysokoškolská mládež nám stagnuje a potrebujeme rozbehnúť konkrétne kroky ako oslovovať
vysokoškolákov študujúcich v Žiline. Počas roka 2013 sa vykonali niekoľko krokov, ktoré pomáhajú
prácu oživiť, rok 2014 by mal byť v tejto činnosti zlomový.
Aj pri tejto oblasti dorastu a mládeže si správy o činnosti pripravili jednotliví vedúci.
Správy za jednotlivé sekcie sme rozdelili nasledovne:
 Správa pracovníka s dorastom a mládežou v cirkevnom zbore – Marián Lajda
 Správa za dorast – Marián Lajda
 Správa za stredoškolskú mládež – Peter Tvarožek
 Správa za mládež pre vysokoškolákov a pracujúcich – Marián Lajda
2013
Mládež SEM
50
Stredoškolská mládež
(SŠ)
48
27
26
Dorast
Počet za rok
Priemerná
účasť
48
Celkovo mládež
SEM
96
8
17 (priemer VŠ a SŠ )
Vysokoškolská mládež (VŠ)
Dorast – Marián Lajda
„Byť milujúcim spoločenstvom, kde tínedžeri rastú vo vzťahu s Ježišom a ovplyvňujú svoje okolie.“
Toto je vízia dorastu a stredoškolskej mládeže v našom cirkevnom zbore. Od tejto vízie sa potom odvíja
14
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
aj tvorba programov jednotlivých stretnutí, ako aj výber tém. Rok 2013 bol prvým celým rokom
existencie tohto dorastového spoločenstva, na ktorom je vidieť žehnajúca ruka Pána Boha. Niektorí išli do
tohto roku s obavami, či konfirmandi, ktorí v tomto roku skonfirmujú si nájdu na tomto doraste miesto, s
obavami či zvládneme urobiť prvý dorastový letný tábor. A ako to bude s novými konfirmandmi? Nájdu
si na doraste svoje miesto? Keď sa však po tomto roku zastavíme a obzrieme sa za seba, máme možnosť
vidieť, že tieto obavy boli zbytočné. Aj napriek tomu nás však v budúcom roku čaká veľa výziev, ku
ktorým sa musíme postaviť zodpovedne, ako Boží spolupracovníci.
Témy na dorastových stretnutiach boli praktické, často doplnené svedectvami a príkladmi zo
života. Každá téma bola postavená na pevnom biblickom základe. Na začiatku roku sme preberali
materiál z Detskej misie pre dorast s názvom: „Žiješ podľa Božej vôle?“ Išlo o praktickú sériu tém, ktoré
ponúkali alternatívu k životným postojom ako je sebeckosť, pýcha, hnev, beznádej a iné. Po letných
prázdninách sme sa bližšie pozreli na to, čo znamená naša dorastová vízia, prečo sa vlastne stretávame.
Dôležité bolo, aby si dorastenci uvedomili, že dorast je súčasťou niečoho väčšieho, a to je cirkevný zbor,
ten je súčasťou ECAV na Slovensku a tá je súčasťou kresťanstva na celom svete. V závere roka sme išli k
základom a rozoberali sme Lutherove výroky: sola fide, sola scriptura a sola gratia. Počas roka sme mali
aj špeciálne témy ako napríklad: „Buď spokojný s tým, čo ti Boh dáva“, „Buď zodpovedný“, „Welcome
to my life“ alebo „Mládež a dorast united“. Významnou udalosťou bol letný dorastový tábor „Jeden za
všetkých, všetci pre Jedného“.
V tíme, ktorý pripravoval dorast v roku 2013 slúžili títo ľudia: Marián Lajda, Nika Bučková, Kika
Málusová, Jany Šimočko, Jaroslav Šimko, Zuzka Svrčková, Marek Brxa, Anička Filová, Matej Trepáč,
Matej Štrbka a Daniel Žucha. Počas roka sme mali dve víkendové sústredenia zamerané na duchovný rast
členov tímu, teambuilding a plánovanie.
V roku 2014 sa stane po prvý krát, že niektorí naši dorastenci prejdú do radov stredoškolskej
mládeže. Dorastový tím však bude mať možnosť osloviť nových konfirmandov. Dorastový tím plánuje
urobiť letný dorastový tábor dlhší ako bol minulý rok. Najdôležitejšie však je, aby sme v novom roku
nezaspali, ale aby sme stále pozorovali a hľadali Božiu vôľu pre nás.
Dorast
Počet stretnutí za rok
2013 - 50
2012 - 47
Priemerná účasť
27 (priemerná účasť na samostatnom doraste)
55 (priemerná účasť na doraste do rozdelenia v októbri
2012 na dorast a stredoškolskú mládež, preto taký rozdiel v
účasti)
Správa za stredoškolskú mládež – Peter Tvarožek – Výmena generácií
Peter Tvarožek: „Stredoškolská mládež má ako skupina fungujúca v CZ oficiálne za sebou jeden rok,
takže sme mladá skupina pre mladých ľudí. Vďaka tomu aj rok 2013 bol bohatý na zmeny a nové
udalosti, ktoré boli aj smutné aj radostné, obidve sme však prežili s Pánom Bohom a v dôvere v Jeho
vedenie. Počas roka sme sa tešili vysokej návštevnosti stretnutí, po rozdelení mládeže a dorastu sme boli
pripravení na menšie stretnutia, ale nebolo treba . Už od jari sme sa snažili orientovať na misiu - resp.
zdieľanie svojho kresťanského života kvôli blížiacemu sa misijnému táboru KECY pre stredoškolákov,
pričom nás spontánne sprevádzali príbehy z Lukášovho evanjelia kde Ježiš vysvetľoval učeníkom, aby
hovorili o Ňom ostatným. Medzitým sa s nami rozlúčil Mike Sullivan - „motor“ alebo minimálne „valec“
nášho tímu, čo prinieslo isté obavy k táboru aj k mládeži, neskôr odišla Romanka Lajdová do iného tímu.
Druhá výzva spojená s táborom bolo vytvorenie tímu, pretože sme mali menej kapacít (kvôli dorastu)
a chcel som, aby mladší boli zodpovední za jednotlivé časti tábora. Pán Boh nás požehnal a osobne
(verím že všetci) sme mohli vidieť úžasné prevzatie iniciatívy mladých, ktorí nielen zavolali a priviedli
svojich spolužiakov na tábor, ale aj zodpovedne plnili svoje úlohy. Tábor tak dostal iný nádych a myslím,
že to bolo ďalši z predznamenaní tohto roku - výmeny generácií. Vo všeobecnosti môžem povedať, že mi
pred očami vyrástli „deti“ v mladých ľudí, ktorí vnímajú zodpovednosť a povolanie od Krista a zároveň
15
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
to robia „novým“ štýlom. Po tábore bola znovu potreba pokračovať vo vedení mladých z tábora, či už na
mládeži, alebo osobne, a tak sme oslovili nových mládežníkov, či sa nechcú pridať k tímu. To prinieslo aj
zápasy kedy sme sa museli znovu učiť zodpovednosti v pozícii člena tímu a niektorí to nakoniec aj vzdali.
Zároveň sme mohli vidieť obrovský zápal u ľudí, ktorí boli na mládeži kratšie a popri tom nás zase
sprevádzali príbehy z Evanjelia podľa Lukáša kedy Ježiš dával učeníkom jasné výzvy pre rozhodnutie
k ťažkému nasledovaniu a viacerí, ktorým sa venoval odišli, ale zároveň prišli noví ochotní Ho
nasledovať. Ku koncu roka sme pokračovali v duchu výmeny generácií, kedy sa stal novým vedúcim
mládeže Dušan Tichý - mladý, šikovný nástupca, ktorému želám veľa múdrosti, vernosť a Božie vedenie.
Obsahom našich stretnutí bolo zdieľanie svojich životov, spievanie piesní, aktivity a hry na rozptýlenie,
štúdium evanjelia podľa Lukáša so zameraním na Ježišov odkaz pre nás, a samozrejme malé
občerstvenie. ;-)
Priemerná účasť bola 20-30 vrátane tímu.
Forma stretnutí sa menila hlavne po tábore - tzv. Follow-up kedy sme chodili počas mládeže spolu
s ľuďmi z tábora von: do lesa, do mesta, na plaváreň... Mladí si samostatne organizovali aj mimoriadne
stretnutia, kde robili rozličné aktivity, či už v zborovej miestnosti alebo vonku (ping- pong, stolný futbal,
bicykle, výlety...).
Výzvy na rok 2014 súvisia so zmenami v tíme, v čom sám nemám jasno. A potom ešte uvidíme, čo Pán
Boh pripraví a to ďalšie to už nechám na Dušana.
Tím: Marián Lajda, Adam Rajčan, Jany Šimočko, Lucka Tvarožková, Peter Tvarožek, Romanka Lajdová
- odišla, Mike Sullivan - odišiel, Milotka Beňuchová, Ľubka Závodská - prišla, Dušan Tichý - prišiel,
Patrik Mati - prišiel, Katka Ciranová - na chvíľu, Karin Loudová - na chvíľu, Marek Hrivňák - pomoc,
Marián Kaňuch - pomoc.“
16
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
Stredoškolská mládež
Počet stretnutí za rok
2013 - 48
Priemerná účasť
26
Správa za mládež pre vysokoškolákov a pracujúcich – Marián Lajda
Mládež sa stala miestom, kde mladí pracujúci a vysokoškoláci mohli prichádzať a čerpať povzbudenia z
Biblie. Keďže na túto mládež nechodí veľa vysokoškolákov, začali sme hľadať spôsoby, ako ich pozvať.
Preto sme uverejnili niekoľko inzerátov pozývajúcich vysokoškolských študentov študujúcich v Žiline,
aby prišli. Tiež sme poprosili cirkevné zbory na Slovensku, aby nám dali kontakty na tých študentov,
ktorí tu študujú, aby sme ich mohli aj osobne na našu mládež pozvať. Niektorý mládežníci sa od
septembra zapojili do novo vzniknutej skupiny „TimeOut klub“, ktorá pôsobí na vysokoškolských
internátoch a za úlohu má prinášať biblickú zvesť medzi študentov v ich prirodzenom prostredí.
Na začiatku roka 2013 sme dobrali Judských a Izraelských kráľov, cez letné prázdniny sme sa bližšie
pozreli na niektoré vybrané Žalmy a počas zimného semestra 2013 sme preberali prvý list Tesalonickým.
Spolu sme sa stretli 48-krát a priemerná účasť bola 8 ľudí. Do septembra túto mládež viedol Marián Lajda
a po tomto období sa k prípravám pridal aj Marek Hrivňák.
V roku 2014 sa bude táto mládež meniť iba na mládež pre vysokoškolákov. Túto novú mládež pripravuje
tento tím ľudí: Jaro Šimko, Marián Lajda, Barborka Gondžárová, Marek Hrivňák, Ján Šimočko a Rasťo
Varmecký.
17
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
Vysokoškolská mládež
Počet stretnutí za rok
Priemerná účasť
2013 - 48
8
2012 - 46
10
Správa pracovníka za dorast a mládež v cirkevnom zbore – Marián Lajda
„Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: Odraz na hlbinu, spuste siete a lovte!“ Keď som na
začiatku roku 2013 počul tento veršík, ktorý si mal náš cirkevný zbor v Žiline zvoliť ako veršík na tento
rok, uvedomoval som si, že tento rok bude pre mňa a pre mojich spolupracovníkov skutočnou výzvou. V
mnohých ohľadoch sme v roku 2013 vyšli na hlbinu. Najviac to bolo cítiť na letných táboroch a na
zimnom tábore. Spúšťanie sietí som si tento rok mohol vyskúšať v službe pre vysokoškolskú mládež. V
tomto roku sa tiež rozšírila moja katechetická činnosť.
Moju prácu s dorastom by som rozdelil do dvoch oblastí, a to na službu s dorastencami a službu s
dorastovým tímom. Bez dorastového tímu by táto služba nebola možná. Tak ako rástol počas roka dorast
(či už na kvalite, alebo na kvantite), tak rástli aj jednotliví členovia tohto tímu. Mnohí sa počas roka
naučili, ako si pripraviť hru, chvály, zamyslenie, dokonca biblický výklad. Na všetkých týchto mladých
ľudí som nesmierne hrdý, že mali dostatok pokory a odvahy, aby vystúpili zo svojho pohodlia, postavili
sa pred dorastencov a zvestovali im evanjelium. Nie vždy šlo o ľahkú cestu, ako to môže na prvý pohľad
vyzerať, ale dôležité je, že sa nechali viesť Pánom Ježišom. Je ale ešte veľa vecí, čo dorastový tím čakajú
v budúcnosti, ako napríklad hľadanie nových členov do tímu, hľadanie nových ciest ako sa prihovoriť
dnešným mladým ľuďom.
Na stredoškolskej mládeži sa tiež vyráža na hlbinu. Kvalitné výklady evanjelia podľa Lukáša,
posúvajú týchto mládežníkov bližšie k novým ľuďom, ktorí potrebujú počuť tú dobrú zvesť. Tím
stredoškolskej mládeže pripravuje mládeže svedomite a veľmi kreatívne. A Pán Boh túto službu
požehnáva. Je to milosť, keď človek môže vidieť ovocie svojej služby.
Nielen mojou túžbou je aby sa dorastenci a mládežníci zapojili aj do zborového života, aby sa stali
súčasťou väčšieho spoločenstva. Po roku môžem zhodnotiť, že sme aj v tomto smere učinili nárast účasti
mladých na Službách Božích. Uvedomujem si však, že v tejto oblasti existuje ešte väčší potenciál.
Na mládeži pre vysokoškolákov a pracujúcich sa preberalo obdobie izraelských a júdskych
kráľov, žalmy a listy Tesalonickým. Táto mládež sa však čoraz viac a viac stáva miestom skôr pre
mladých pracujúcich ako pre vysokoškolákov. Preto som v roku 2013 začal aktívne hľadať a pozývať
evanjelikov študujúcich v Žiline, aby sa pripojili ku nám a aby našli rodinu, povzbudenie, ale aj
napomenutie počas týždňa. V spolupráci s Biblickou školou a klubom VBH sme tento rok vytvorili nový
klub pre vysokoškolákov „TimeOut“. Tento klub má skôr misijný charakter. Ku koncu roka bol
vytvorený tím, ktorý pripravuje novú vysokoškolskú mládež, ktorá sa bude stretávať v našich zborových
priestoroch. Považujem to za jednu z najdôležitejších vecí, ktoré ma čakajú v roku 2014. Verím, že časom
sa aj z našej mládeže stane miesto, kde budú môcť noví ľudia spoznávať Pána Ježiša Krista.
Ďalšou významnou oblasťou mojej činnosti je práca s konfirmandmi. Konfirmáciu považujem za
jeden z oficiálnych misijných nástrojov našej evanjelickej cirkvi. Každoročne máme vďaka konfirmácii
možnosť hovoriť mladým ľuďom evanjelium a ukazovať im, že viera v Boha nie je iba pre starších ľudí.
Spôsob, akým im toto zvestujeme je samotná konfirmačná príprava, a potom sú to konfirmačné
víkendovky.
Počas roka sme mali aj viacero špeciálnych podujatí, ako napríklad večernica, welcome to my life,
výlety a mnohé iné. Pokladám za dôležité organizovať aj takéto akcie mimo pravidelných stretávaní sa. S
našimi dorastencami a mládežníkmi sme sa zúčastnili Biblickej olympiády a športovej SEM olympiády.
Akcie tohto charakteru utužujú vzťahy v spoločenstve a tiež dávajú priestor na pozvanie nových ľudí.
Tábory v roku 2013, by som hodnotil veľmi pozitívne. Mnohí noví ľudia sa mali možnosť stretnúť
s Bohom a mohli ho pozvať do svojho života. Bol som svedkom, ako išli vedúci s kožou na trh a hovorili
o hriechoch, ktoré pred tým nikdy nikomu nevyznávali a ich príklad nasledovali potom mnohí ďalší. Či
18
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
už to bol tábor Kecy, dorastový tábor, alebo zimný mládežnícky tábor, bolo v jednoduchosti povedané
cítiť Božiu prítomnosť. V budúcom roku chcem, aby bol dorastový tábor o pár dní dlhší.
V roku 2013 bola moja činnosť ako učiteľa náboženstva ECAV rozšírená o nové školy. V
súčastnosti vykonávam učiteľskú činnosť na týchto školách: ZŠ Jarná, ZŠ Hájik, ZŠ Lichardova, ZŠ
Karpatská, ZŠ Závodie, gymnázium Varšavská a Obchodná akadémia. Pre deti druhého stupňa ponúkame
v našom cirkevnom zbore spoločenstvo dorastu a pre stredoškolákov je tu mládež.
Moju úlohu v roku 2014 vidím v starostlivosti a vedení dorastového tímu, vo vytváraní novej
vysokoškolskej mládeže, vo vyučovaní náboženstva ECAV, v organizovaní víkendových sústredení pre
konfirmandov a tiež letných a zimných táborov.
2c) Stredné generácie – rodinné spoločenstvo
Služba strednej generácií je stále veľkou výzvou. Pod strednou generáciou chápeme ľudí vo veku nad 30
a do veku cca 58-60 rokov. Aj rok 2013 bol rokom hľadania, premýšľania, uvažovania, ako túto prácu, či
službu konať a rozbehnúť. Konali sa viaceré podujatia a ponúkali sa možnosti aj pre túto generáciu, ale
bolo by veľmi dobre, ak by táto služba bola systematicky konaná. Videli sme a vidíme, že v cirkevnom
zbore pribúda mladých rodín, pribúda ľudí v strednom veku, ale nejako ich nevieme osloviť. Aj v roku
2013 sme s tým zápasili. Pre ľudí v tomto veku, nezávisle od toho, či sú slobodní, ženatí, pracujúci,
s rodinami, bez rodín, s deťmi, či bez detí sme pripravili v roku 2013 rodinný tábor KRT (krátky rodinný
tábor), ktorý sa konal na Orave v hoteli Havrania. Počas roka sme sa veľmi aktívne zapojili aj do
celoslovenskej aktivity Národný týždeň manželstva, čo určite bolo požehnaním a obohatením pre nás
všetkých. Tiež počas roku 2013 sme mali jednu rodinnú skupinku. Samozrejme táto generácia členov
cirkevného zboru mala možnosti zúčastňovať sa mnohých ďalších podujatí, ktorých bola široká pestrosť
v cirkevnom zbore. Vnímam však to, že táto generácia si zaslúži viac.
Správu o Národnom týždni manželstva na pôde cirkevného zboru napísala sestra Zuzka Šimková, ktorá
bola aj hlavnou koordinátorkou tohto projektu: „Po druhýkrát sa náš cirkevný zbor zapojil do
celoslovenskej kampane „Národný týždeň manželstva“ (NTM), poukazujúcej na pravé hodnoty
manželstva. Týždeň od 11. – 17. 2. 2013 sa niesol v znamení hesla „Vernosť nie je slabosť“.
V rámci NTM sa konal modlitebný večer za manželov, manželstvá, ale aj za tých, čo svojich partnerov
ešte len hľadajú, ktorý viedla zborová farárka Olinka Kaňuchová. Téma „chodenia“, hľadania toho
pravého a významu vernosti v manželstve odznela aj v rámci dorastových a mládežníckych stretnutí
(zborový farár Marián Kaňuch a manželia Šimkovci). Počas sobotného poobedia sa stretli manželské páry
na seminári o manželstve, ktorý viedli farárovci manželia Samko a Anka Linkeschovci z Košíc. Pomocou
skúseností zo svojho života pomohli zúčastneným viac porozumieť významu slova „jednota“ v zmysle
veršov podľa Ef. 5.31. NTM bol zakončený požehnaním manželských párov v rámci nedeľných Služieb
Božích.“
Výzvy, ktoré sú pred nami:
 Potrebujeme tím, skupinu ľudí, ktorí vidia povolanie do tejto služby a budú ochotní túto službu
rozvinúť a aj sa jej pravidelne a vytrvalo venovať.
 Zorganizovať krátky rodinný tábor.
 Pozvať viacerých na Misijné dni VD.
 Zúčastniť sa rodinnej konferencie v rámci ECAV, ak sa ju podarí v rámci cirkvi zorganizovať.
Stredné generácie – Rodinné spoločenstvo (RoS)
Počet za rok
priemerná účasť
počet skupiniek buniek
2013
16
8
1
2012
6
12
0
19
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
2d) Spevokoly
V roku 2013 v cirkevnom zbore pôsobili tri spevokoly:
1. Spevokol mladších
2. Spevokol starších
3. Detský spevokol – Svetielko, ten však stagnuje a momentálne sa nestretáva. Budeme musieť nájsť
nejaký iný a nový spôsob, ako pracovať s deťmi, ktoré majú záujem spievať.
Spevokol starších a mladších viedla sestra kantorka a presbyterka Ľudmila Fraňová. Detský spevokol
viedla sestra Dagmar Jurková.
Služba spevokolov je veľmi vzácna, požehnaná a prináša veľké obohatenie pre celý cirkevný zbor.
Výsledná hudobná produkcia je veľmi kvalitná a požehnaná. Je vzácne vidieť ak medzi členmi spevokolu
sú zapojení aj členovia dorastu a mládeže. Je to záruka kontinuity a budúcnosti.
Krátka správa sestry kantorky Ľudky Fraňovej o našich spevokoloch: „V našom cirkevnom zbore už dlhší
čas pôsobia 2 spevokoly: mladší /v rozmedzí od 15 do 55 rokov/ a je nás okolo 20 a starší/ od 55
nahor/ v počte 15-18 spevákov. Stretávame sa raz do týždňa, každý spevokol zvlášť, starší v pondelok
a mladší v stredu. Pred vystúpením podľa potreby aj častejšie. Nacvičujeme piesne na rôzne príležitosti
v zbore i na podujatia našej cirkvi a kresťanských organizácií. Počas roka sme spievali na sviatky
v cirkevnom roku: v pôste, na Veľkú noc, v advente, na Vianoce i k výročiu posvätenia chrámu. S láskou
sme išli poslúžiť v rámci misijného popoludnia aj cirkevným zborom v Prievidzi, Necpaloch, Turčianskom
Jasene a v Čadci, aby i naším spevom mohli byť povzbudení, požehnaní i občerstvení v ich duchovnom
živote. Svojím spevom sme obohatili i satelitnú evanjelizáciu PRO CHRIST, vysielanú aj vo filiálke
Rajec a v diaspóre Čadca. Veríme, že naším spevom potešujeme tých, ktorí nás počúvajú a zároveň aj pre
nás samotných je to radosť a požehnanie slúžiť a obohacovať druhých.“
2e) Hudobné skupiny
Rok 2013 bol podobný roku 2012. Aj v roku
2013 mládežníci, hudobníci vystupovali spoločne
podľa potreby. Na tábor KECY sa vytvorila
hudobná skupina, ktorá doprevádzala hudobne
celý tábor. Táto kapela ešte vystúpila na
niekoľkých podujatiach v cirkevnom zbore.
Tešíme sa, že mnohí mladí ľudia sú talentovaní
hudobníci
a radi
slúžia
pri
rozličných
príležitostiach.
Výzvy, ktoré sú pred nami:
 Zapojenie sa s hudobnými talentami do
bohoslužobného života cirkevného zboru
(najmä služby Božie, spoločné zborové
podujatia).
2f) Modlitebné podujatia a modlitebné skupinky
Modlitebný život je nesmierne dôležitou súčasťou života každého kresťana, ale aj spoločenstva
cirkevného zboru. Som presvedčený o tom, že mnohé divy a zázraky, ktoré vidíme v cirkevnom zbore sú
Božou odpoveďou na verné modlitby jednotlivcov či celého cirkevného zboru. Sme vďační za službu
modlitebného výboru pri presbyterstve, ktorý koordinuje modlitebný život.
Je ťažko zhodnotiť modlitebný život, ale spomeniem aspoň niektoré vzácne modlitebné udalosti,
podujatia, ktoré sa konali v cirkevnom zbore v roku 2013:
 Pôstna a Adventná reťaz modlitieb a pôstu, ktorá bola pozvaním celého cirkevného zboru.
 Noc modlitieb pred Svätodušnými sviatkami bola výnimočnou 12 hodinovou modlitebnou nocou,
ktorá končila spoločným slávením Večere Pánovej.
20
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom

Prvá NONSTOP reťaz modlitieb 24/3 (24 hodín/3dni), ktorá prebiehala pred Vianočnými sviatkami
v priestoroch fary.
Pravidelné modlitebné stretnutia v roku 2013 na pôde cirkevného zboru:
 Modlitebná chvíľka v stredu ráno na farskom úrade o 6:00 hod.,
 Modlitebná chvíľka sestier po biblickej hodine v stredu o 18:00 v zborovej sieni,
 Modlitebná chvíľka po nedeľných večerných SB na fare o 19:00 hod., kde sa stretávajú viacerí
bratia a sestry a na kolenách sa modlia za cirkevný zbor,
 Modlitby za deti a detské besiedky - v nedeľu pred dopoludňajšími službami Božími – modlia sa
pracovníci detských besiedok,
 Modlitby v domácnostiach – osobné modlitby jednotlivých členov CZ,
 Noc modlitieb – býva vždy pred Svätodušnými Sviatkami. Celonočná modlitebná chvíľa, ktorá
prebieha v zborovej sieni. Začína o 20:00 hod. a končí ráno o 8:00 hod. Večerou Pánovou. Tohto
stretnutia sa zúčastňujú všetky vekové kategórie členov CZ (od dorastencov až po seniorov). Každá
modlitebná hodina mala svoju tému.
 Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov – 18.-25.1.2013,
 Svetový deň modlitieb žien – ekumenický modlitebný večer žien konaný v prvú marcovú nedeľu
v chráme Božom v Žiline,
 Pôstny modlitebný večer – v rámci pôstneho obdobia v stredu o 17:00 hod. v zborovej sieni,
 Adventný modlitebný večer – v rámci adventného obdobia stredu o 17:00 hod. v zborovej sieni,
 Pôstna a Adventná modlitebná reťaz spojená s pôstom - reťaze modlitieb spojené s pôstom,
konané počas celého adventného a pôstneho obdobia,
 Občasné modlitebné stretnutia študentov na školách a tiež v zborovej sieni,
 Modlitby za svet - pokračujeme od 1. Adventnej nedele v roku 2010 a modlíme sa za krajiny sveta
– oficiálne v kostole, každú nedeľu, ale neoficiálne aj každý v domácnostiach. V informačnom liste
môžeme nájsť každý týždeň prosby za jednotlivé krajiny sveta. Všetky modlitby za jednotlivé krajiny
sú tiež verejne dostupné na webovej stránke cirkevného zboru: http://www.ecavza.sk/modlitby.
21
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
Výzvy, ktoré sú pred nami:
 V Martine sa bude konať konferencia modlitebného spoločenstva ECAV, ktorej by sme sa radi
viacerí zúčastnili aj v roku 2014.
 Pokračovať v prehlbovaní modlitebného života cirkevného zboru modlitebnými podujatiami.
Rok
Modlitebné spoločenstvo
počet
priemerná
za rok
účasť
Modlitebné týždne
počet
priemerná
za rok
účasť
2013
157
16 (4)
4
60
2012
165
20
4
70
2g) Večer pre ženy
Aj v roku 2013 pokračovala veľmi milá a vzácna aktivita pre naše sestry „Večer pre ženy“. Služba
ženám je požehnaním pre cirkevný zbor. Som vďačný za všetky ochotné sestry, ktoré pripravujú tieto
milé a požehnané stretnutia.
Správu o stretávaní napísala sestra Milotka Beňuchová z koordinačného tímu: „V r. 2013 prebiehalo
v cirkevnom zbore stretávanie sa žien „VEČER PRE ŽENY“, ktoré pokračuje už piaty rok. „VEČER PRE
ŽENY“ mal v roku 2013 periodicitu stretnutí tak ako v predchádzajúcich rokoch - raz mesačne –
spravidla posledný štvrtok v mesiaci. V priebehu letných školských prázdnin sa stretnutia nekonali.
Priemerný počet žien na stretnutí bol 23, stretnutí sa naďalej zúčastňujú pravidelné účastníčky ale aj tie
sestry, ktorým sa naskytne možnosť zúčastniť sa.
V súlade s hlavným zámerom týchto stretnutí, ktorým je aj naďalej potreba žien študovať Božie slovo
a najmä naučiť sa aplikovať jeho zásady vo svojom vlastnom živote, boli vyberané aj jednotlivé témy na
každé stretnutie. V tomto roku bolo hlavným obsahom všetkých večerov oboznamovanie sa so ženami,
o ktorých sa hovorí v Starej Zmluve: konkrétne Míkal, Saulova dcéra, manželka Dávida a kráľovná zo
Sáby. O väčšine žien, ktoré boli predmetom ženských večerov v roku 2013 sa hovorí v Novej Zmluve:
Pilátova žena, Mária Magdaléna, Priscilla (Priska), Tabita, Zafira a Rodé.
Opäť sa potvrdilo, že všetky preberané témy boli veľmi obohacujúce a poučné. Obohacujúce najmä
v tom, ako dokázali tieto biblické ženy vo svojich konkrétnych životných situáciách konať v súlade
s Božím slovom a Božou vôľou a naplnili sa pri nich Božie zasľúbenia platné pre nás všetkých a poučné
v tom, ak zlyhali vo svojich životoch a nemali silu alebo vôľu plniť Božie prikázania, museli znášať
následky a zodpovednosť za svoje rozhodnutia.“
Na poslednom stretnutí žien, ktoré sa konalo v Advente 2013 sme mali požehnaný čas. Okrem štúdia
biblickej ženy, sme mali vzácne rozhovory pri tvorené vianočných pohľadníc. Túto aktivitu pre nás
pripravila sestra
Evka Trepáčová.
Ženy - SEŽ
Rok
Počet za rok
Priemerná účasť
2013
10
23
2012
10
15
22
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
2h) Stĺpy – raňajky pre mužov
Raňajky pre mužov sú milou a etablovanou aktivitou pre bratov všetkých vekových kategórií. Vytvorilo
sa tam veľmi vzácne a otvorené spoločenstvo mužov.
Správu o činnosti napísal pravidelný účastník brat kurátor Rastislav Czelis: „Duchovné raňajky pre
mužov, jedna z možností zbožnej výchovy muža. „Odrazte na hlbinu spusťte siete a lovte“. Lk 5,4 Aj
v roku 2013 v nás Duch Svätý vyvolával túžbu v srdci stretávať sa spolu s bratmi každý druhý týždeň
v mesiaci o siedmej hodine rannej a podieľať sa na štúdiu Božieho slova. Témou pre tento rok bol
„Intenzívny mentoring“, ktorý sa skladal s viacerých častí (tréner, historický vzor, učiteľ, patrón,
poradca a iné. Ako tradične začiatok patril chválam, modlitbám a zdieľaniu vo forme svedectiev v našom
živote s Pánom Bohom. Mnohokrát každá
výpoveď brata o svedectve, ako koná Pán
Boh v našich životoch, nás povzbudila vo
viere v Pána Ježiša Krista. Prípravu témy
mal vždy na starosti brat farár a ďalší starší
zboru. Od septembra sme začali preberať
novú tému, a to „Muži Biblie“ a začali sme
od Adama. Pribudol k nám aj nový brat,
a to Seniorátny kaplán Marek Hrivňák.
Veľmi dobré povzbudenie pre nás všetkých
vo všetkých smeroch. Marek si tiež pre nás
pripravil tému „Izák“. Zamýšľanie sa nad
biblickými mužmi, ich konaním v živote
a prístupu k Bohu nás donútilo sa
mnohokrát zamyslieť nad tým, ako je to
dnes a čo si z toho môžeme odniesť do
života. Kristus, láska Božia, nás spája, a tak
vytvára spoločenstvo veriacich mužov v našom cirkevnom zbore, ktoré má túžbu ísť stále ďalej a slúžiť
nášmu Pánovi aj týmto spôsobom, pozývať nových bratov medzi nás. Víziou pre nás mužov cirkevného
zboru je usporiadať konferenciu pre mužov z celého Slovenska. Veríme, že sa k tomu náš Pán prizná
a ukáže nám cestu. Pozývame medzi seba aj bratov mužov aj z iných cirkevných zborov. Tento raz prišli
medzi nás štyria bratia zo Sliezska pod vedením brata farára Michala Klusa. Záveru duchovných raňajok
patria modlitby a námety sú predovšetkým vďaky, prosby a všetko čo nás teší, trápi i čo by sme chceli aby
sa zmenilo, čo cítime ako niečo, čo nie je dobré. Jeden alebo dvaja bratia si vždy pre nás pripravia aj tie
fyzické raňajky, ktoré sú vždy chutné a sú aj takou odmenou za včasné sobotné vstávanie. Nechýbajú ani
neformálne rozhovory pri jedle. Ešte za sebou urobíme poriadok a potom okolo deviatej hodiny ideme
domov ku svojim rodinám, povzbudení Pánom do ďalších dní života a s prianím, aby sme boli dobrými
duchovnými vodcami v našich rodinách.“
Výzvy, ktoré sú pred nami:
 Pozývať aj mladšiu generáciu mužov na tieto stretávania.
 Navštíviť podobné stretnutie pre mužov v CZ Háj.
 Pozvať medzi nás hostí.
 Pokúsiť sa zorganizovať seniorátne stretnutie pre mužov 11.10.2014 v Žiline (s pozvaním na celé
Slovensko).
Stretávania mužov – Raňajky pre mužov
Rok
Počet za rok
Priemerná účasť
2013
17
9
2012
17
8
23
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
2i) o5m5
Stretávali sme sa tradične v nedeľu
o 16:55
v kostole. Stretnutia
organizoval brat presbyter Ivan
Trepáč spolu so zborovým
farárom. Po spoločnom programe
sme pokračovali v rozhovoroch.
V roku 2013 pokračovalo misijné
stretnutie o5m5 troma stretnutiami
s nasledovnými témami:
1. 17.3.2013 – Czeslaw Bassara
(Poľsko) – Chaos, ktorý
spôsobujeme, keď Boh nie je
na prvom mieste v našom
živote
2. 19.5.2013 – Richard Vašečka,
poslanec NRSR – s veľmi
vzácnou témou: Kresťan a verejný život
3. 15.12.2013 – Michaela Králiková s manželom – Viera, varenie,...
O5m5
Rok
Počet za rok
Priemerná účasť
2013
3
72
2012
4
80
24
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
2j) Zborový deň 2013
Zborový deň v roku 2013 bol mimoriadne požehnaný. Už tradične sme sa stretli v Autocampingu Slnečné
skaly na polceste medzi Žilinou a Rajcom dňa 23.6.2013. Zborového dňa sa zúčastnilo viac ako 270 ľudí!
Opäť sme mali postavený veľký „prenosný stan – kostol“, ktorý bol dejiskom konania spoločných
ranných služieb Božích. Mali sme medzi sebou aj vzácnych hudobných hostí, a to skupinu HMLA
z Hanušoviec nad Topľou. Poslúžili nám aj na službách Božích, a tiež potom po ich skončení mali
hodinový koncert pre všetkých účastníkov zborového dňa. Veľmi nám pomohol brat Timotej Máhrik
s nazvučením celého podujatia. Mali sme rezervovaný vodný futbal a skákací hrad z OC SEM Púchov,
ktorý bol opäť veľkou atrakciou pre všetkých účastníkov, najmä však mladšiu generáciu! Už tradičná
skupina bratov a sestier pripravila vynikajúce občerstvenie (guláš a grilovačka), ktoré bolo skvelým
mostom pre vzájomné rozhovory a spoločenstvo. Popoludnie bolo voľnejšie a bolo venované športovým
aktivitám a najmä rozhovorom. V záverečnej časti bol
priestor na modlitby, vyznania, svedectvá. Zborový deň
skončil cca o 16:00 hod. Pri balení techniky, stanu
pomohlo množstvo dobrovoľníkov. Večer ešte mnohí
stihli večerné služby Božie v Žiline a v Rajci. Zborový
deň je mimoriadne požehnaná aktivita, ktorá veľmi
vzácnym spôsobom buduje spoločenstvo cirkevného
zboru. Stretnú sa tam všetky generácie a prichádza medzi
nás aj množstvo hostí. Pomáha nám napĺňať slová
apoštola Pavla z 2 Kor 5,14a: „láska Kristova totiž spája
nás.“ Aj v roku 2014 by sme z Božej milosti chceli
stráviť zborový deň 22.6.2014 v Autocampingu Slnečné
skaly.
25
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
2k) Ma-Mi klub
V roku 2013 pokračoval Ma-Mi klub pravidelným
stretávaním v detskej miestnosti na fare v Žiline.
Stretnutie pripravovali a viedli sestra Radka Fiala
a zborová farárka Olinka aj s pomocou starších
sestier z cirkevného zboru, a to najmä Janky
Novotnej.
Správu o činnosti a zhodnotenie napísala sestra
Radka Fiala: „MA-MI klub pôsobí pri CZ ECAV
v Žiline piaty rok. To znamená, že sa nám na
našich stretnutiach vymenili už dve „generácie“
detí (spolu viac ako 20 detí), keďže po dovŕšení
troch rokov väčšinou nastupujú do materskej
škôlky. V lete sme sa teda s viacerými znova
rozlúčili, no máme novú zostavu mamičiek a detí, čomu sa veľmi tešíme. Za posledné roky sa tu stretávali
mamičky s deťmi, ktoré sa aktívne podieľajú aj na iných aktivitách zboru, ale tento rok medzi nás zavítali
aj mamičky, ktoré nechodia pravidelne do nášho zboru. Sme vďační za príležitosť ich pozývať medzi seba
aj na iné zborové aktivity.
Chcem spomenúť zopár svedectiev z MA-MI klubu, keď sa nové mamičky podelili s nami o svoje pocity
pri ich návšteve MA-MI klubu. Jedna vyjadrila, že sa jej nechce veriť, že tu je takéto miesto a priestor pre
mamičky s malými deťmi. Druhá povedala, že ľutuje, že už neprišla so svojou dcérkou skôr. A iná zase
ďakovala za všetko, čo mohla prijať vrámci vianočného stretnutia.
Niekedy sa mamičkám s malými deťmi nedá chodiť pravidelne. Preto je každý MA-MI klub osobitý svojím
zložením a programom a s Olinkou veríme, že Duch Svätý vedie naše stretnutia a dáva nám múdrosť
využiť tento spoločný čas na Jeho chválu.
Z obsahu sme pokryli v prvom polroku život Ježiša a snažili sme sa prepájať témy s cirkevným rokom,
aby sme sa viacej naučili o našich sviatkoch ale hlavne o vzkriesenom, živom Ježišovi. Mamičky sa
rozprávali o tom, že aj tí najmenší môžu slúžiť Bohu alebo sa modliť, a že Božia láska je pre všetkých. Na
jeseň sme začali hovoriť o Bohu ako o Stvoriteľovi, ktorý nám dal všetky zmysly. Mamičky sa venovali
témam o vývoji dieťatka, čo zahŕňalo aj tému o duchovnom raste.“
Je našou modlitbou, aby sme vedeli v ďalšom roku 2014 mladým rodinám prostredníctvom MA-MI
klubu odovzdať zvesť o Božej milosti. Táto milosť mení nás a mení naše životy. Modlíme sa teda, aby
skrze Slovo a spoločenstvo aj tieto mladé rodiny spoznali Jeho milosť, prežívali ju v každodennom živote
a mali odvahu žiť v Kristu a s Kristom. Ďakujeme Pánu Bohu za mnohé požehnané stretnutia
v uplynulom roku a prosíme o Božie vedenie v novom roku.
P. S. Chcem poďakovať sestre Janke Novotnej za jej čas a pomoc s deťmi. Kiežby nás Pán Boh požehnal
do budúcna ďalšími takýmito sestrami, ktoré by chodili medzi nás.
2l) Médiá a webová stránka CZ www.ecavza.sk
Aj v roku 2013 pokračovalo nahrávanie kázní na web: www.ecavza.sk. Zdá sa, že nahrávanie sa stretáva
s celkom zaujímavým ohlasom nie len v Žiline, ba aj na Slovensku, či dokonca vieme o ľuďoch, ktorí
počúvajú kázne v Nórsku, Srbsku, Veľkej Británii a na iných miestach. Táto služba má zmysel
a opodstatnenie. Slovo Božie sa šíri. Zborový farár prispieva ešte svojimi kázňami na misijný portál
www.chcemviac.sk. Sme vďační, že sa tejto službe venujú sestra Eva Vitkovská, brat Rastislav
Varmecký, Peter Tvarožek a v prvej polovici roku sestra Katka Svrčková a brat Jozef Dubovec. Privítali
by sme však, ak by sa podarilo osloviť ešte ďalších spolupracovníkov pre túto milú vec, a tak aj pomohli
doterajším.
Požehnaním je služba fotografa brata Patrika Kollára (mnohé fotky sú v predsieni kostola a na webovej
stránke cirkevného zboru), či bratov Janka Šimka, Lukáša Buzeka ale aj ďalších fotografov. Rodina
26
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
Buzekovcov robila viackrát kamerové záznamy z niektorých služieb Božích a z mimoriadnych podujatí,
ktoré sa konali na pôde cirkevného zboru.
Výbornú službu počas roka robil brat Ján Hlas, ktorý pravidelne aktualizoval informácie na webe zboru
(www.ecavza.sk). V tomto roku chceme premýšľať nad vynovením dizajnu stránky a prerobením tak, aby
vyhovovala už súčasným pomerom. Stránku držal v opatere brat Peter Tvarožek.
Zborový farár občasne prispieva na žilinský web www.zilinadnes.sk
Výzvy pred nami:
 Vytvorenie mediálneho výboru cirkevného zboru, ktorý by zastrešoval všetky mediálne aktivity
a koordinoval túto stále viac potrebnú službu!
2m) ProChrist
V roku 2013 sa náš cirkevný zbor zapojil do celoeurópskej evanjelizácie PRO CHRIST. Keďže doposiaľ
sa v našom cirkevnom zbore organizoval PRO CHRIST iba v Žiline, rozhodli sme sa, že ho budeme
organizovať v Rajci a v Čadci, čo si myslím, že bolo veľmi dobré rozhodnutie. Pomohlo „osviežiť“
duchovný život na oboch týchto miestach. Zapojili sme obe miesta a mnohí dobrovoľníci pomáhali
s organizáciou jednotlivých večerov. Niekoľko postrehov o PRO CHRIST napísala sestra Martina
Capková: „ProChrist je nemeckými kresťanmi zorganizovaná príležitosť so zámerom čo najväčšiemu
okruhu ľudí v Nemecku a v celej Európe priblížiť kresťanské životné hodnoty a dať podnety a impulzy ku
kresťanskému životnému štýlu najmä prostredníctvom najnovšej televíznej a satelitnej techniky.
Vysielanie sa konalo v dňoch 4. – 11. marca 2013.
Podujatie je rozdelené na niekoľko zaujímavých večerov, kde je slovom, hudbou a cez kázne farára
Urlicha Parzanyho zvestované evanjelium. Hlavné podujatie prebieha v Nemecku, odkiaľ sa pomocou
satelitu prenáša do celej Európy, kde je väčšinou premietané na veľké plátno. Tento rok bola hlavná
téma: Pochybnosti a úžas. Prenosové miesta sú v každej krajine a na Slovensku okrem iných boli Rajec
a Čadca. ProChristu sa zúčastnila aj ECAV v Žiline v dňoch 6. – 9. 3. 2013. Prenos podujatia sme
sledovali 6.3. – 7.3. 2013 v modlitebni v Rajci a 8.3. – 9.3.2013 v Nemocnici v Čadci. Uvedeného
podujatia sa zúčastnil i žilinský zborový spevokol a mládežníci, ktorí podporili túto akciu hudobným
vystúpením.“
Výzvy pred nami:
 V roku 2014 by sme chceli urobiť niekoľko premietnutí z minuloročných večerov PRO CHRIST aj
v Žiline.
2n) Krátky rodinný tábor – KRT 8.–11. 8. 2013
Krátky rodinný tábor je už neodmysliteľnou súčasťou letného života cirkevného zboru. Je vzácnym
nástrojom oddychu a tiež budovania rodinného spoločenstva medzi členmi cirkevného zboru. Je vzácne,
že tábor je určený pre všetkých ľudí a nie len pre rodiny s deťmi, ale aj pre slobodných, mladé manželské
páry, ale aj pre mládežníkov. Osobnú skúsenosť z rodinného tábora napísala účastníčka Betka
Kováčiková: „Krátky rodinný tábor - KRT sa tento rok konal v krásnom prostredí Oravy - v Zázrivej s
27
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
najkrajším výhľadom na okolie. Výhľad spoza okien sme ocenili hlavne pri veľkej búrke. Vtedy sme
ďakovali Bohu, že sme vnútri a môžeme sa iba pozerať. Navštívili nás manželia Jožko a Ľubka Kováčovci
z Detskej misie. Jožko nám pripravil zaujímavé rozprávanie a spoločné zamyslenie o prorokovi Eliášovi.
Ľubka Kováčová sa zas postarala o program našich detičiek. Všetci sme boli spolu aj na výlete. Úžasný
bol večerný program, zažili sme veľa rôznych súťaží, spevu a smiechu. Na služby Božie sme išli do
neďalekej obce Párnica. Na rodinnom tábore sa mi najviac páči vzájomné spoločenstvo a priateľstvá,
ktoré pretrvávajú. Takýmto spôsobom sa spoznávajú aj naše deti, keďže každý býva v inej časti Žiliny a
nie všetky detičky chodia v nedeľu na besiedku.“
Výzvy pred nami:
 Zorganizovať KRT aj v roku 2014, hosťom by mal byť brat Slavomír Slávik, riaditeľ EVS.
4. Školstvo na území CZ
3a) Vyučovanie náboženstva
Sme radi, že aj v roku 2013 malo vyučovanie náboženstva vzrastajúcu tendenciu. Každý rok sa píšu listy
všetkým rodičom a deťom, aby nezabudli prihlásiť na vyučovanie evanjelickej náboženskej výchovy
svoje deti.
Evanjelické náboženstvo vyučovali:
 Zboroví farári
 Seniorátny kaplán Marek Hrivňák
 Marián Lajda
 Katarína Svrčková (do júna 2013)
 Katarína Srnečková
28
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
Vyučovanie evanjelického náboženstva v Školskom roku 2013/2014
Deň a čas
Počet žiakov
Vyučujúci
ZŠ Jarná
Pondelok 14:00 hod.
4
Majo Lajda
ZŠ Hájik
Utorok 13:45 hod.
14
Majo Lajda
ZŠ Lichardova
Utorok 15:00 1. st. a 15:45 2.st.
8+8
Majo Lajda
Obchodná akadémia
Streda 07:00 hod.
3
Majo Lajda
ZŠ Rudina
Streda 12:25 hod.
2
Marek Hrivňák
ZŠ Karpatská
Streda 12:45 hod.
6
Majo Lajda
ZŠ Bytčica
Streda 12:45 hod.
8
Olinka Kaňuchová
ZŠ Strečno
Streda 12:45 hod.
1
Katarína Srnečková
Gymnázium Varšavská
Streda 13:45 hod.
11
Majo Lajda
ZŠ Gaštanová
Streda 15:00 hod.
6+12
Marián a Olinka Kaňuchovci
ZŠ Višňové
Štvrtok 10:35 hod.
1
Olilnka Kaňuchová
ZŠ Gbeľany
Štvrtok 13:15 hod.
3
Olinka Kaňuchová
ZŠ Rajec
Štvrtok 13:30 hod.
6
Marek Hrivňák
ZŠ Závodie
Štvrtok 13:55 hod.
4
Majo Lajda
ZŠ Trnové
Štvrtok 14:30 hod.
4
Olinka Kaňuchová
Gymnázium Veľká Okružná
Sobota 18:00 hod.
6
Marián Kaňuch
Spolu navštevuje vyučovanie náboženstva:
107 žiakov
Štatistika návštevnosti evanjelického náboženstva z predchádzajúcich rokov – 2012 /2013 (97 žiakov) – 2011/2012 (93 žiakov) –
2010/2011 (82 žiakov) – 2009/2010 (68 žiakov)
Názov školy
3b) Evanjelická materská škôlka (EMŠ)
Počas roku 2013 sa udialo niekoľko zásadných udalostí súvisiacich s evanjelickou škôlkou v meste
Žilina.
1. Presbyterstvo CZ na svojom zasadnutí 30.1.2013 prijalo nasledovné uznesenie č.9/2013:
Zborové presbyterstvo v nadväznosti na súhlasné stanovisko mesta Žilina zriadiť a v zákonnom
rozsahu spolufinancovať prevádzkovanie EMŠ a taktiež na opakované kladné záväzné stanovisko
mesta Žilina k zámeru postaviť budovu EMŠ v areáli kostola - prijalo nasledovné rozhodnutia:
ZP sa obracia s prosbou na:
1) Zborových farárovcov - písomne spracovať Oslovenie CZ vysvetľujúce dôležitosť EMŠ pre
duchovný život zboru a jej význam pre misijný rozmer života ECAV v Žiline,
2) sestry M. Vitkovskú, K. Svčkovú a O. Kaňuchovú - spracovať návrh učebného plánu a výchovného
procesu so zámerom evanjelizovať deti a ich rodičov v príprave na ďalšie vzdelávanie detí v CZ,
3) sestry J. Ondrišovú, K. Brtáňovú a M. Gondžára - spracovať štúdiu dopadu údržby a
prevádzkovania novopostavenej budovy EMŠ cirkevným zborom a tiež samotného
prevádzkovania EMŠ na hospodárenie CZ v horizonte cca 30 rokov,
4) bratov D. Melnera, M. Mosného a br. Dudáša - spracovať stanovisko nezávislých odborníkov,
architektov k realizácii výstavby EMŠ v areáli kostola.
Zb. presbyterstvo vo veci škôlky odporúča zborovému konventu schváliť postup rozhodovania sa o
zriadení EMŠ v Žiline nasledovne:
a) Všetci oboznámení členovia CZ budú od tohoto času niesť informáciu o zámere riadiť a postaviť
EMŠ v Žiline do svojich rodín i medzi známych na pôde celého cirkevného zboru.
b) V mesiaci apríl bude mať cirkevný zbor k dispozícii spracované horeuvedené projekty. Po ich
zverejnení bude otvorená všeobecná celozborová rozprava tak, aby najneskôr v máji 2013 zborový konvent urobil rozhodnutie o ďalšom postupe prípravy EMŠ v Žiline.
2. Výročný zborový konvent - na výročnom zborovom konvente konanom 10.2.2013 diskutoval
o evanjelickej škôlke v nasledovných intenciách: Sestra farárka Olinka Kaňuchová vysvetlila
dôležitosť a prínos evanjelickej materskej školy. Brat dozorca Ján Beňuch informoval členov CZ, že
mesto Žilina schválilo projekt evanjelickej materskej školy. Keďže rozhodnutie ako ďalej
s evanjelickou materskou školou nie je jednoduché a je potrebné ho premyslieť a zvážiť,
presbyterstvo poverilo niektorých bratov a sestry vypracovaním 4 projektov k EMŠ do konca apríla
29
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
2013. Po ich zverejnení a následnej rozprave prijme konvent rozhodnutie o ďalšom postupe.
Projekty:
1) Dôležitosť EMŠ pre duchovný život zboru a jej význam pre misijný rozmer ECAV v Žiline.
2) Spracovanie návrhu učebného plánu a výchovného procesu so zámerom evanjelizovať deti a ich
rodičov v príprave na ďalšie vzdelávanie detí v CZ.
3) Štúdia dopadu údržby a prevádzkovania novopostavenej budovy EMŠ cirkevným zborom a tiež
samotného prevádzkovania EMŠ na hospodárenie CZ v horizonte cca 30 rokov.
4) Spracovať stanovisko nezávislých odborníkov – architektov k realizácii výstavby EMŠ v areáli
kostola.
Prijalo sa uznesenie konventu č.6/2013 s nasledovným znením:
I. Zborový konvent schvaľuje nasledovný postup pri rozhodovaní o zriadení evanjelickej materskej
školy v Žiline:
 Všetci oboznámení členovia CZ budú od tohto času niesť informáciu o zámere zriadiť
a postaviť EMŠ v Žiline do svojich rodín i medzi známych na pôde celého cirkevného
zboru.
 V mesiaci apríl bude mať cirkevný zbor k dispozícii spracované 4 konkrétne projekty. Po
ich zverejnení bude otvorená všeobecná celozborová rozprava tak, aby najneskôr v máji
2013 zborový konvent urobil rozhodnutie o ďalšom postupe prípravy EMŠ v Žiline.
Projekty:
1. Dôležitosť EMŠ pre duchovný život zboru a jej význam pre misijný rozmer ECAV
v Žiline.
2. Spracovanie návrhu učebného plánu a výchovného procesu so zámerom evanjelizovať
deti a ich rodičov v príprave na ďalšie vzdelávanie detí v CZ.
3. Štúdia dopadu údržby a prevádzkovania novopostavenej budovy EMŠ cirkevným
zborom a tiež samotného prevádzkovania EMŠ na hospodárenie CZ v horizonte cca 30
rokov.
4. Spracovať stanovisko nezávislých odborníkov – architektov k realizácii výstavby EMŠ
v areáli kostola.
3. Dňa 28.4.2013 sa uskutočnila na základe rozhodnutia zborového konventu po skončení
dopoludňajších služieb Božích v zborovej sieni v Žiline celozborová rozprava o Evanjelickej
materskej škôlke a výstavbe zborového centra v priestoroch areálu cirkevného zboru. Návrh
projektu EMŠ vypracoval brat Maroš Likavčan.
4. V TV JOJ 5.5.2013 sa objavila reportáž o evanjelickej škôlke bez zverejneného stanoviska
cirkevného zboru. Preto cirkevný zbor vydal v informačnom liste nasledovnú informáciu - Dňa
5.5.2013 ste v TV JOJ v TV novinách mohli vidieť reportáž o evanjelickej škôlke v Žiline.
V reportáži nebolo uverejnené stanovisko CZ, ktoré bolo pani redaktorke včas doručené. Otázky
redaktorky TV JOJ pani Ivety Marešovej: Vážený pán Beňuch, žiadam Vás o vyjadrenie k prípadnej
výstavbe materskej školy v areáli evanjelického kostola. Prosím odpoveď na otázku, či počítate
s možnosťou, že škôlka môže byť postavená pri kostole. Ďalej, či sa opierate o návrh pána biskupa
Ruppeldta z roku 1930. Prečo v problematike výstavby neberiete do úvahy aj názor obyvateľov
Ruppeldtovej ulice. Stanovisko CZ: V súčasnosti prebieha v našom cirkevnom zbore verejná
diskusia o výstavbe zborového centra v areáli kostola, v ktorom by mohla byť dočasne umiestnená i
materská škôlka. Na umiestnenie a výstavbu budovy sme si nechali spracovať štúdiu architektom, v
rámci tejto štúdie nie je návrh pána biskupa Ruppeldta určujúci. Všetky pripomienky, vrátane
pripomienok obyvateľov Ruppeldtovej ulice, budú dôkladne vyhodnotené. S prianím hojnosti
Božieho požehnania, Ján Beňuch dozorca CZ ECAV Žilina
5. V stredu 5.6.2013 sa po skončení biblickej hodiny o 18:00 hod. uskutočnilo v zborovej sieni
v nadväznosti na prebiehajúcu rozpravu o EMŠ ovorené zasadnutie zborového presbyterstva, kde
sa prerokovali podnety a pripravila sa formulácia stanoviska pre zborový konvent. Na toto
30
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
zasadnutie boli pozvaní všetci záujemcovia o danú problematiku. Na zasadnutí presbyterstva bolo
prijaté nové uznesenie ohľadom projektu materskej škôlky. Po vyhodnotení všetkých pripomienok
a návrhov sa CZ rozhodol zastaviť projekt EMŠ v priestoroch cirkevného zboru a to najmä kvôli
vysokým finančným nákladom, ekonomickej nerentabilnosti, malému priestoru na vybudovanie
EMŠ. Slovami brata dozorcu Jána Beňucha „z ekonomického hľadiska je projekt materskej škôlky
v budove zborového centra ekonomicky neudržateľný, nakoľko prevádzkovanie pri zvyčajnom
školnom v meste Žilina vyprodukuje ročnú stratu cca 23 tis. €. Pri cirkevných materských škôlkach
v iných mestách je vo väčšine prípadoch budova v majetku cirkvi, ktoré zdedili, dostali, ... a teda
nemajú náklady na výstavbu. Prevádzku v niektorých mestách zase dotujú z výnosov, ktoré majú
z komerčných aktivít, resp. prenájom majú od mesta iba za symbolickú sumu.“ Zborové presbyterstvo
nakoniec prijalo nasledovné uznesenie:
1. Zborové presbyterstvo (ZP), vychádzajúc z projektov a podkladov spracovaných k celozborovej
rozprave ohľadom EMŠ a tiež na základe prijatých podnetov a pripomienok , sa uznáša na
nasledovnom:
- ZP navrhuje zborovému konventu odložiť ukončenie začatej rozpravy o možnostiach otvorenia EMŠ
minimálne do času konania výročného konventu v r.2014,
- ZP sa rozhodlo zastaviť projekt výstavby zborového centra (pre ÚR) - za účelom skorého zriadenia
dvojtriednej EMŠ v novej budove,
- ZP navrhuje zbor. konventu pokračovať v rozprave ohľadom projektu zborového centra v areáli
kostola,
- ZP poveruje predsedníctvo CZ hľadať možnosti prenájmu vhodných priestorov pre EMŠ na
rokovaniach s vedením mesta Žiliny.
6. Už na zasadnutí presbyterstva CZ 5.6. informoval zborový dozorca CZ o novej ponuke, a to
v nevyužitých priestoroch ZŠ Lichardová, ktoré nám ponúklo mesto Žilina. Touto ponukou sa od
tejto chvíle začal cirkevný zbor s plnou vážnosťou zaoberať.
7. Dňa 9.6.2013 sa po skončení dopoludňajších služieb Božích mal uskutočniť zborový konvent
ohľadom projektu materskej škôlky a zborového centra. Tento zborový konvent sa nakoniec
odložil, pretože zborové presbyterstvo rozhodlo o ďalšom pokračovaní rozpravy o EMŠ.
8. Medzi zasadnutiami presbyterstva prebiehali rokovania medzi mestom Žilina, riaditeľkou ZŠ
Lichardova a cirkevným zborom.
9. Na zasadnutí zborového presbyterstva zo dňa 9.10.2013 bolo prijaté nasledovné uznesenie ohľadom
EMŠ - „Zborové presbyterstvo schvaľuje doterajší postup predsedníctva CZ pri získaní priestorov
EMŠ v ZŠ Lichardova, Zborové presbyterstvo súhlasí, v rámci predstavených intencií, s
pokračovaním prípravy nájomnej zmluvy, následne i zriadenia a otvorenia EMŠ k 1.9.2015.“
10. Do konca roku 2013 sa pripravoval návrh zmluvy medzi cirkevným zborom a mestom Žilina
ohľadom EMŠ, ktorý mal byť prerokovaný na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 3.2.2014
4. Činnosť presbyterstva a výborov (hospodársky, revízny, vnútornej a vonkajšej misie...)
4a) Presbyterstvo
V roku 2013 pracovalo presbyterstvo v novom dynamickom zložení. Všetky rokovania boli požehnané
a veríme, že prispievajú ku dobrému smerovaniu v cirkevnom zbore. V roku 2013 sme mali 5 zasadnutí!
Zasadnutia presbyterstva zvoláva a pripravuje zborové predsedníctvo. Zasadnutia zvyčajne vedie
zborový dozorca. Ku 31.12.2013 má cirkevný zbor 15 presbyterov.
Aktuálny zoznam presbyterov ku 31.12.2013
P.č.
Priezvisko a Meno
Funkcia
1. Beňuch Ján
Zborový dozorca
2. Cisarik Milan
Presbyter - bohoslužobný výbor
3. Czelis Rastislav
Zborový kurátor
Bydlisko
Snežnica
Žilina
Žilina
31
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Fraňová Ľudmila
Golierová Milada
Kaňuch Marián
Kaňuchová Oľga
Križan Jaroslav
Mináriková Miroslava
Olszar Jan
Ševčíková Zuzana
Šimko Ján
Vitkovská Mária
Thielová Ida
Trepáč Ivan
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
Presbyter - modlitebné spoločenstvo
Kurátor filiálky Rajec
Zborový farár
Zborová farárka
Presbyter - vnútorná misia (seniori)
Presbyter Čadca
Presbyter - hospodársky výbor
Presbyter - revízny výbor
Zástupca zborového dozorcu
Presbyter - vnútorná misia (deti a mládež)
Presbyter - diakonický výbor
Presbyter - vonkajšia misia
Žilina
Rajec
Žilina
Žilina
Žilina
Čadca
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Hôrky
4b) Výbory
Výbory, ktoré sú zriadené pri presbyterstve cirkevného zboru pracovali podľa potreby a jednotlivých
aktivít.
Presbyterstvo CZ pri výkone svojej služby zriadilo nasledovné výbory:
1. Výbor pre vnútornú a vonkajšiu misiu
2. Bohoslužobný výbor
3. Hospodársky výbor
4. Diakonický výbor
5. Revízny výbor
6. Výbor chrámovej služby
7. Výbor filiálky v Rajci
8. a iné podľa potreby
Som veľmi vďačný za činnosť všetkých členov jednotlivých výborov, pretože služba na Božom diele je
tak rozdelená medzi viacerých členov a spolu môžeme spraviť viac. Je dobre, že sa zapájajú členovia CZ
do jednotlivých činností so svojimi darmi, talentami a obdarovaniami. Tak má fungovať cirkev. Obraz
tela, kde každý úd je potrebný a dôležitý, prináša požehnanie.
Výzvou do budúcnosti je vytvorenie mediálneho výboru a tiež nový presbyter zodpovedný za túto oblasť.
Výbor vnútornej a vonkajšej misie (vnútromisijný výbor)
Správu o činnosti napísal predseda výboru, brat zástupca zborového dozorcu, Ján Šimko – „Výbor
vonkajšej a vnútornej misie sa aj v roku 2013 stretol v už osvedčených termínoch – v Januári, Júni
a Septembri. Stretnutí sa zúčastňovali presbyteri za vonkajšiu a vnútornú misiu, brat dozorca, zboroví
farári a členovia ďalších výborov. Priemerný počet na týchto stretnutiach bol 10 členov. Obsahom
stretnutí bolo tvorivé rozmýšľanie o tom, čo náš zbor ako spoločenstvo potrebuje a zároveň, čo môže
ponúknuť iným spoločenstvám. Výsledkom bolo plánovanie a koordinovanie aktivít a podujatí
v cirkevnom zbore, ako vnútromisijných, tak aj aktivít zameraných na vonkajšiu misiu. Kostru aktivít
v minulom roku tvorili tie, ktoré sa stali v živote zboru osvedčené a našli odozvu medzi členmi zboru, ako
sú napríklad zborové vyučovania, cyklistický výlet, noc modlitieb, zborový deň, letné tábory pre deti,
dorast, mládež a rodiny a v neposlednom rade „Večernice“ pre deti, mládež a seniorov. Všetky aktivity a
podujatia boli naplánované tak, aby sa ich termíny vzájomne neprekrývali, resp. aby boli počas roka
rovnomerne rozložené. Výsledkom každého stretnutia misijného výboru bol kalendár aktivít nášho
cirkevného zboru na nadchádzajúce obdobie s určením zodpovedných ľudí za ich prípravu a vedenie. Pri
obhliadnutí sa späť za rokom 2013 vnímame, že sám Pán Boh bol pri celom procese rozmýšľania
32
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
a plánovania všetkých podujatí a aktivít. Uvedomujeme si, že už aj pravidelné modlitebné reťaze počas
pôstu a adventu napomáhajú tomu, aby sa Pán Boh priznal a požehnal všetko to, čo sme sa odhodlali
naplánovať a zorganizovať. No aj v roku 2013 zostali niektoré túžby a plány nesplnené. Nepodarilo sa
nájsť vhodný formát na stretávanie sa strednej generácie ako aj uskutočniť viacero misijných aktivít
s cieľom prinášať evanjelium ľuďom okolo nás, ktorí ešte nepočuli zachraňujúcu zvesť. Uvedomujeme si,
že Pán Boh má svoje načasovanie a pokorne prijímame jeho riadenie. Modlíme sa za múdrosť, otvorené
oči a uši a vedenie Duchom Svätým, aby sme videli do čoho nás Pán Boh volá aj v roku 2014. “
Vonkajšia misia.
V rámci vonkajšej misie sa cirkevný zbor, či jeho členovia zapojili do nasledujúcich projektov:
 Ročný misijný pobyt sestry Katky Svrčkovej v Moldavsku - leto 2013-leto 2014
 PRO CHRIST 2013 – Rajec a Čadca
 Návštevy v cirkevných zboroch TUS – Prievidza a Turčianske Jaseno
 Misijný tábor KECY – opäť na Orave
 Služba deťom v rómskom prostredí
 Klub Dobrej zvesti v Hôrkach
 Misijné popoludnia pre deti počas Adventu v OC Mirage
Hospodársky výbor
Správu o činnosti napísal predseda výboru Ján Olszar: Hospodársky výbor pracoval aj počas roka 2013 na
úlohách, ktoré vyplývali z rozhodnutí zborových orgánov (konvent, presbyterstvo) a tiež na úlohách,
ktoré bolo nutné priebežne riešiť počas roka.
Členovia hospodárskeho výboru: Beňuch Ján, Brtáň Daniel, Olszar Ján, Križan Jaroslav, Macek Milan,
Grandtner Milan, Szovák Ján, Rastislav Czelis, Marián Kaňuch, Oľga Kaňuchová.
Hospodársky výbor v roku 2013 zasadal: 23. januára 2013 / účasť 87,5%, jeden brat ospravedlnený /
18. septembra 2013 / účasť 87,5%, jeden brat ospravedlnený /
Zrealizované úlohy:

Spevnené plochy v areáli FÚ – 250 m2
33
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom

Oprava- spevnenie dreveného schodišťa
na FÚ
 Doplnené madlo do podkrovia
 Revízie plynových kotlov
 Vymaľovanie
kuchyne,
hosťovskej
miestnosti a miestnosti pre detské
besiedky na FÚ
Rozpracované úlohy:
 Príprava priestorov pre EMŠŽ rozpracované – pripraviť a vykonať nutné
opravy
poskytnutých priestorov pre
EMŠŽ na Lichardovej ulici v Žiline (2
triedy, sociálne zariadenie a jedáleň),
 Navlhnuté steny Zborový dom Rajec rozpracované - realizácia júl, august, september 2014,
 Doplnenie oplotenia ostnatým drôtom - rozpracované - chýba už len malá časť, realizácia
máj 2014,
 Knižnica do hosťovskej miestnosti - rozpracované - spracované štyri cenové ponuky aj vizualizácia,
potrebný súhlas presbyterstva,
 Archív pre účtovnú a ďalšiu dokumentáciu
- rozpracované - bude zriadený v zborovej sieni po
presťahovaní kníh do novej knižnice,
 Výmena dverí do bytu farárovcov - rozpracované,
 Oprava strechy na FÚ – rozpracované,
 Obnovenie náteru dverí v zborovej sieni – rozpracované,
 Zhotovenie plošiny pre ZŤP – rozpracované.
Diakonický výbor
Za diakonický výbor napísala
krátku správu sestra presbyterka
Ida Thielová – Jeho činnosť
spočíva hlavne v tom, že
navštevujeme
chorých
a
prestárlych v ich domácnostiach a
ústavoch pre seniorov. Drobnými
službami ako aj duchovným
slovom
spestrujeme
ich
každodenný život. Poslúžime im
tiež
návštevami
s
našimi
duchovnými predstaviteľmi, Božím
slovom a Večerou Pánovou.
Každoročne vo Vianočnom období
sa koná Večernica pre seniorov,
kde si možu vypočuť príhovor zo
Slova Božieho, osviežiť a overiť si
svoje vedomosti a zúčastniť sa posedenia, ktoré pripravuje pre nich Výbor pre diakoniu. V roku 2013 sa
nám nepodarilo splniť hlavný účel diakonie vytvorenie denného stacionára a banku pre zdravotné
pomôcky. Dúfame, že s pomocou a úsilím nás všetkých sa podarí začať postupne napĺňať toto
predsavzatie, ktoré je našou hlavnou prioritou.
34
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
Revízny výbor
Za revízny výbor napísala správu sestra presbyterka Zuzana Ševčíková – správa je v sekcii 7c).
Výbor chrámovej služby
Za výbor chrámovej služby napísal správu brat presbyter Milan Cisarik – „Podľa nového štatútu
cirkevného zboru začal svoju činnosť napĺňať v roku 2012 bohoslužobný výbor. V súčasnosti má výbor 3
členov zborového farára, zborovú farárku a presbytera Milana Cisarika. Úlohou výboru je pomáhať pri
organizovaní bohoslužobného života CZ. V súčasnosti sú pravidelne oslovovaní členovia zboru, aby
poslúžili čítaním starozmluvných a novozmluvných textov Písma Svätého na ranných nedeľných Službách
Božích. S radosťou možno uviesť, že do tejto služby sa aktívne zapojilo viacero členov zboru staršej,
strednej ako aj mladšej generácie. Pred bohoslužobným výborom v ďalšom období stojí otázka, akou
formou aktívne zapojiť ďalších členov zboru do bohoslužobného života.
Chrámová služba, ktorú vykonávajú v súčasnosti presbyteri, čestní presbyteri a mladé rodiny, je
pravidelnou súčasťou pri Službách Božích. K jej úlohám patrí privítanie účastníkov Služieb Božích,
rozdávanie informačných listov, zistenie počtu účastníkov Služieb Božích ako aj pristupujúcich k Večeri
Pánovej, rátanie ofery a ďalšie činnosti, ktoré na prvý pohľad nie je vidieť. Účasť mladých rodín na tejto
službe, konkrétne rodiny Dobrovičovej, Gondžárovej, Heindrichovej, Jurčagovej, Kollárovej, Lajdovej
a Rokošnej, bola veľkým prínosom. Žiaľ nepodarilo sa nájsť ďalšie mladé rodiny, ktoré by sa chceli
zapojiť do tejto služby. V ďalšom období bude pravdepodobne nutné, z dôvodu neobsadenia
kostolníckeho miesta, rozšíriť chrámovú službu aj o niektoré kostolnícke povinnosti. Preto by bolo
potrebné zapojiť do tejto služby aj ďalších členov zboru.“
Výbor filiálky Rajec
Správu napísala sestra presbyterka a kurátorka v Rajci Miladka Golierová. Správa je zahrnutá v správe
o filiálke Rajec.
Som veľmi vďačný predsedom a členom jednotlivých výborov za ich zodpovednú službu na šírení
Božieho kráľovstva aj pomocou jednotlivých výborov.
5. Pastorálna činnosť
Pastorálne návštevy sú dôležitou súčasťou zborového života cirkevného zboru. Počas roku 2013 ich
vykonávali najmä zboroví farári. Od augusta 2013 sa pridal aj seniorátny kaplán Marek Hrivňák.
Považujeme ich za veľmi dôležité a potrebné pre zdravý duchovný život v cirkevnom zbore.
Návštevy sme vykonávali pri rôznych príležitostiach ako napr.: systematické spoznávanie členov CZ,
životné jubileá, náročné rozhodnutia, problémy, starosti v rodinách, úmrtia blízkych, choroby, návštevy
pred krstom, po pohrebe, keď nás rodina poprosí o návštevu. Vykonávame ich v domácnostiach, v
nemocniciach, domovoch dôchodcov a podľa potreby.
Popri pastorálnej činnosti sa deje aj množstvo pastorálnych rozhovoroch na farskom úrade, na táboroch,
víkendových sústredeniach, spontánnych rozhovoroch a pod.
Tieto návštevy sú aj pre nás samých veľkým obohatením a posilnením!
Výzvy pred nami:
 Aj v roku 2014 chceme pokračovať v pastorálnych návštevách a to priemerne jednu za týždeň,
 Povzbudzujme členov CZ, aby sa „nebáli“ pozývať duchovných pastierov na návštevy,
 Budeme radi, ak aj členovia CZ sa budú pravidelne a systematicky navštevovať medzi sebou, najmä
aby sa nezabúdalo na starších, nemocných ľudí.
35
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
Pastorálne návštevy
manželia Kaňuchovci + Marek Hrivňák
2013 – 172
(160+12)
manželia Kaňuchovci
2012 - 149
6. Iné
6a) Mimozborová činnosť zborových farárov
Rok 2013 bol mimoriadne bohatý aj na
rôzne pozvania pre zborových farárov!
Účasť na stretnutiach mimo cirkevného
zboru je obohatením a požehnaním nielen
pre farárov, ale tiež zdrojom mnohých
inšpirácií pre dianie v našom cirkevnom
zbore. Snažíme sa zúčastniť podujatí tak,
aby nebol ochudobňovaný život nášho
domáceho cirkevného zboru.
V súčasnosti okrem služby v CZ :
 Zborový farár je od 1.7.2013
vymenovaný biskupom VD za
administrátora seniora TUS (spolu
s bratom dozorcom CZ),
 Zborový farár je členom Rady školy Evanjelickej spojenej školy v Martine,
 Zborová farárka bola do 6.11.2013 členkou Dozornej rady a od 6.11.2013 je členkou Správnej rady
nadácie Jana Amosa Komenského v Žiline.
V tejto tabuľke nie sú zahrnuté podujatia, ktorých sa zborový farár zúčastnil z titulu funkcie
administrátora TUS.
P.Č. Dátum
1.
2.
3.
06. 01. 2013
1825.1.2013
26. 01. 2013
02. 02. 2013
4.
5.
09. 02. 2013
15. 02. 2013
6.
7.
8.
18.21.02.2013
23. 02. 2013
25. 02. 2013
9.
10.
27. 02. 2013
01. 03. 2013
Mimozborová činnosť farárov v roku 2013
Názov podujatia
Miesto konania Kto
Poznámka
Nedeľa misie – podujatie
TMZJK
Prievidza
Źilina
MaK + OK
Mak + OK
Vystúpenie
Diskusia o mládeži v ECAV
Vyučovanie pre vedúcich
mládeží a dorastov o
zodpovednosti
Konferencia pre mužov
Dištriktuálna pastorálna
konferencia
Advance
Veľký Slavkov
Třinec
MaK
MaK
Účasť na diskusii
Prednáška
Třinec
Liptov
MaK
MaK
Prednáška a modlitba
Účasť
Malenovice
MaK
Účasť a semináre
Pohreb Ján Grešo
Rozdávanie polievky
bezdomovcom
Príprava zborovej agendy
Príprava Misijné dni 2013
Bratislava
Žilina
MaK
MaK
Účasť
Aktívna účasť
Nová Dubnica
Prešov
MaK
MaK
Účasť
Účasť
36
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
11.
02. 03. 2013
12.
12. 03. 2013
13.
14.
15.
14. 03. 2013
23. 03. 2013
29. 03. 2013
16.
17.
18.
19.
08. 04. 2013
12. 04. 2013
13. 04. 2013
13. 04. 2013
20.
21.
14. 04. 2013
20. 04. 2013
22.
22. 04. 2013
23.
24.
22. 04. 2013
23. 04. 2013
25.
26.
23.4.2013
29. 04. – 08.
05. 2013
3.5.2013
18. 05. 2013
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
Večera Pánova pre farárov
ŠZS
Prednáška Dávidovo
pokánie
Duchovný Alzheimer
Valné SEM
RTVS
Šarišská Porúbka
MaK
Účasť
Třinec
MaK
Prednáška
Třanovice
Žilina
Bratislava
MaK
MaK
MaK
Rada školy
KPM
Inštalácia Mariána Krivuša
Vzdelávanie presbyterov
luterskej cirkvi Sliezsko
Valné ZED
Seniorátne stretnutie
mládeže Zvolen. seniorátu
Všeobecná pastorálna
konferencia
Rada spojenej školy
Valné zhromaždenie
Biblická spoločnosť
Dozorná rada NJAK
Cesty apoštola Pavla
Martin
Žilina
Vrútky
Bystřice nad Olší
MaK
MaK
MaK + OK
MaK
Prednáška na BH
Účasť
Nočná pyramída –
diskusia so Stankom
Lajdom
Prvé zasadnutie
Účasť
Liturgia
3 prednášky o viere
Tále
Banská Bystrica
MaK + OK
MaK
Zvolen
MaK + OK
Účasť
Prednáška Lk 18,18-30
Bohatý mládenec
Účasť
Martin
Banská Bystrica
MaK
MaK
Účasť
Žilina
Turecko, Grécko,
Taliansko
Žilina
Žilina
OK
MaK
OK
MaK
Prednáška
Wisla, Poľsko
MaK
Účasť
Žilina
Mak a OK
Bratislava,
Legionárska
Raslavice
Vrútky
MaK
Prešov
MaK + OK
Dozorná rada NJAK
Sympózium – miesta
skúsenosti viery
ELF 2013
Účasť a pomocník
sprievodcu
28.
25. 05. – 30.
05. 2013
1.6.2013
29.
02. 06. 2013
30.
31.
08. 06. 2013
09. 06. 2013
32.
10. 06. 2013
Sobáš
Prezentácia knihy Fedor
Ruppeldt
Porada Misijné dni
33.
13. – 16. 06.
2013
21. 06. 2013
Po stopách Martina
Luthera
Stretnutie mužov
Nemecko
MaK + OK
Bratislava
MaK
Konference Impuls
ELN
Ostrava
Cambridge (UK)
MaK
MaK
Futbalový turnaj
Misijné dni
Sliezko
Liptovský Mikuláš
MaK
MaK + OK
Futbal a téma
Téma a semináre
Tábor Mládež Štrba
Tábor Učeník
Skalité
Častá pri Bratislave
MaK
MaK + OK
Témy
Téma a semináre
41.
42.
43.
44.
29. 06. 2013
05. – 12. 07.
2013
31. 06. 2013
11. – 13. 07.
2013
14. 08. 2013
27. – 28. 08.
2013
31. 08. 2013
4.9.2103
16. 09. 2013
22. 09. 2013
Prešov
Žilina
Martin
Richvald
MaK + OK
MaK + OK
MaK
MaK + OK
Sobáš
Porada
45.
46.
25. 09. 2013
25. 09. 2013
Sobáš
EKUZA
Rada školy
Seniorátne stretnutie
mužov a žien
Teologická konferencia
Diskusia o zlyhaniach
Banská Bystrica
Banská Bystrica
MaK + OK
MaK
Účasť na konferencii
Diskusia
27.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Príprava seniorátneho
zájazdu po Lutherových
stopách
Prednáška o Ruppeldtovi
MaK a OK
MaK
Prednáška a predaj
knihy
Sobáš
Príhovor
Účasť na porade
a príprava týchto dní
Účasť
Prednáška a prezentácia
o mužoch v ZA
Prednáška
Témy
37
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
cirkvi – RTVS
Verejné čítanie Biblie
Diskusia – o zmysle cirkvi –
Týždeň kresťanskej
kultúry
Ekumenické modlitby
(EKUZA)
Ekumenický zájazd
Žilina
Žilina
OK
MaK
Žilina
OK
Budapešť
MaK
Time OUT klub VŠ mládež
Pohreb Vyšná Voľa
Žilina - Hliny
Vyšná Voľa
MaK
MaK
Žilina
OK
Žilina
OK
Bystřice
OK
Téma
30. 11. 2013
Poďakovanie NJAK
bratovi T. Niňajovi
Zasadnutie správnej rady
NJAK
Celocirkevné stretnutie
žien Luterskej cirkvi
Konferencia o misii
Brno
MaK
03. 12. 2013
Advance konferencia
Poľsko
MaK
Účasť na konferencii
a dovoz hostí na
Slovensko do Žiliny
Účasť
47.
48.
2.10.2013
02. 10. 2013
49.
4.10.2013
50.
51.
52.
04. – 06. 10.
2013
16. 10. 2013
17. 10. 2013
53.
29.10.2013
54.
6.11.2013
55.
16.11.2013
56.
57.
Diskusia
Účasť a kázeň na SB v
Budapešti
Téma - o čase
Účasť- pohreb kantora
a kamaráta Janka Guľa a
príhovor
Oficiálna návšteva
predstaviteľov NJAK
6b) Zborový časopis
Zborový časopis „Začítaj sa“ sa vydával aj v roku 2013. Správu napísala sestra Zuzka Šimková. „Zborový
časopis „ZAčítaj sa“ je určený pre všetky vekové kategórie členov nášho cirkevného zboru v Žiline, Rajci,
Čadci a Bytčici, návštevníkom cirkevného zboru a iným záujemcom. Jeho cieľom je prinášať informácie o
aktivitách realizovaných v cirkevnom zbore, priblížiť historické udalosti nášho cirkevného zboru jeho
súčasníkom, prinášať životné príbehy a skúsenosti kresťanov zo života viery, prostredníctvom úvah a
zamyslení poukazovať na osobný vzťah a vieru v trojjediného Boha a na Bibliu ako Božie Slovo aktuálne a
dôležité v každodennom živote. Redakčnú radu tvorí stály tím – Ján Šimko, Zuzana Šimková, Ľudmila
Fraňová (korektúry), Patrik Kollár (grafika obálky). Článkami prispeli dobrovoľníci z radu členov nášho
cirkevného zboru (Marián Kaňuch, Olinka Kaňuchová, Peter Tvarožek, Vlasta Jakubišinová, Katka
Cisariková, Milan Cisarik, Anna Lazoňová, Anna Grandtnerová, Majka Kolomazníková, Evka Trepáčová, Ján
Šimko, Zuzana Šimková). V roku 2013 vyšli dve čísla, obálka jedného z čísel bola vytlačená farebne. Víziou do
budúcnosti je:
1. Nájsť nových členov redakčnej rady;
2. Zaviesť pravidelnosť v počte vydaných čísel v roku;
3. Plnofarebná tlač obálky každého čísla“.
Sme veľmi vďační celému tímu, ktorý pripravoval jednotlivé čísla do vydania pre všetkých našich
čitateľov.
6c) Zborový archív, knižnica, predajňa kníh a vydávanie kníh
Knižnica zboru
Stále premýšľame ako spraviť verejne dostupnú knižnicu v cirkevnom zbore, aby si ľudia mohli
požičiavať kvalitnú kresťanskú literatúru. Hospodársky výbor pripravil návrh, ale stále je to v štádiu
uvažovania. Postupne aj v roku 2013 sme dokupovali kvalitné knihy.
Výzvy pred nami:
 Zriadenie dostupnej knižnice,
 Nájdenie vhodného knihovníka pre cirkevný zbor.
Zborový archív
V roku 2013 sa neudiali žiadne zmeny v oblasti zborového archívu.
38
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
Výzvy pred nami:
 Nájsť vhodnejší priestor pre zborový archív.
Predaj kníh
Aj v roku 2013 pokračoval predaj kníh v rámci cirkevného zboru. Knihy považujem za veľmi dôležitý
nástroj vzdelávania človeka. Preto som veľmi rád, že sa mohli knihy predávať aj v našom cirkevnom
zbore. Bol by som rád, keby viac ľudí využívalo túto možnosť. „ Predaj kníh je situovaný do priestorov vo
vestibule nášho kostola. Zámerom tejto služby je sprostredkovať členom cirkevného zboru, ale aj jeho
návštevníkom predaj kresťanskej literatúry, a zároveň pomôcť zorientovať sa vo veľkom množstve rôznych, nie
vždy kvalitných kníh. Pred a po skončení pravidelných ranných služieb Božích je možné zakúpiť si rôzne
vydania Biblie, evanjelické spevníky, výklady Písma, každodenné zamyslenia, svedectvá zo života kresťanov,
knihy o manželstve, o výchove detí, atď. Ponuka kníh je priebežne dopĺňaná o nové tituly, pre veľký záujem zo
strany cirkevníkov najmä v predvianočnom období. Predaj kníh bol v roku 2013 obohatený o ponukové balíky
titulov z vydavateľstiev: Porta Libri, Návrat Domů, EVS, Advent Orion. V uplynulom roku túto službu
vykonávali: Jelka Zvaríková - predaj kníh na fare, Zdenka Bakalárová, Vierka Czelisová a Zuzana Šimková.“
Výzvy pred nami:
 Predaj kníh raz mesačne v Rajci a mohli by sme skúsiť predávať knihy aj v Čadci! Na oboch
miestach po skončení služieb Božích.
Vydávanie kníh
Kniha Fedor Ruppeldt, ktorú vydal cirkevný zbor, je už vypredaná. Uvažuje sa nad dotlačou, čo je veľká
finančná výzva.
V roku 2013 pokračovali práce na novej knihe o histórií evanjelikov v Žiline. Kniha by mala vyjsť
v spolupráci so Zborom Žilincov. V prípravnom tíme sú: Miloš Kovačka, Stanislav Lajda, Katarína
Záskalická, Miloš Blaho, zástupca zboru Žilincov – Miroslav Pfliegel, Miloš Dudáš a Marián Kaňuch.
6d) Počet členov zboru
Pre lepší prehľad o členstve v cirkevnom zbore pripájam nasledovné údaje.
 Podľa sčítania v roku 2011cirkevný zbor eviduje 3512 ľudí (sčítanie 2001 – 3843 ľudí).
 K 31.12.2013 cirkevný zbor eviduje 2393členov.
 Do zboru sa v roku 2013 prihlásilo 23 ľudí. (v roku 2012 – 14 ľudí )
 Zo zboru sa odhlásil 1 človek. (v roku 2012 – 2 ľudia)
 Z cirkevného zboru v roku 2013 nevystúpil oficiálne nikto
Údaje o počte členov zapísaných v kartotéke CZ za posledných 7 rokov:
1. 2007 – 2458 členov zapísaných v kartotéke
2. 2008 – ↓ 2432 členov zapísaných v kartotéke (pokles o 26 oproti roku 2007)
3. 2009 – ↓ 2411 členov zapísaných v kartotéke (pokles o 21 oproti roku 2008)
4. 2010 – ↓ 2387 členov zapísaných v kartotéke (pokles o 24 oproti roku 2009)
5. 2011 – ↓ 2379 členov zapísaných v kartotéke (pokles o 8 oproti roku 2010)
6. 2012 – ↑ 2384 členov zapísaných v kartotéke (nárast o 5 oproti roku 2011)
7. 2013 - ↑ 2393 členov zapísaných v kartotéke (nárast o 9 oproti roku 2012)
Tieto počty členov CZ sú vyrátané na základe údajov z našich databáz. Nevieme však o ľuďoch, ktorí sa
k nám neprihlásia, či nedajú zaevidovať zmenu. To znamená, že celkové čísla nemusia byť úplne presné.
Výzva: Preto znovu prosíme, aby tí, ktorí sa prisťahovali na územie nášho cirkevného zboru a majú tu
trvalý pobyt a nie sú prihlásení u nás, aby tak urobili. Tiež prosíme, aby každý kto sa presťahoval, či
presťahuje mimo parochie nášho CZ a má na novom mieste trvalý pobyt, aby sa odhlásil z nášho CZ
a prihlásil do nového CZ.
39
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
6e) Zborová diakonia
Zborová diakonia sa koná pod vedením našej sestry presbyterky zodpovednej za diakoniu Idy Thielovej
za pomoci viacerých ochotných bratov a sestier. V roku 2013 sme sa tiež začiatkom roku zapojili do
varenia polievky pre bezdomovcov a tiež aj na konci roka 2013.
Správu o činnosti zborovej diakonie a diakonického výboru napísala sestra presbyterka – „Jeho činnosť
spočíva hlavne v tom, že navštevujeme chorých a prestárlych v ich domácnostiach a ústavoch pre
seniorov. Drobnými službami ako aj duchovným slovom spestrujeme ich každodenný život. Poslúžime im
tiež návštevami s našimi duchovnými predstaviteľmi, Božím slovom a Večerou Pánovou. Každoročne vo
Vianočnom období sa koná Večernica pre seniorov, kde si možu vypočuť príhovor zo Slova Božieho,
osviežiť a overiť si svoje vedomosti a zúčastniť sa posedenia, ktoré pripravuje pre nich výbor pre
diakoniu. V roku 2013 sa nám nepodarilo splniť hlavný účel diakonie vytvorenie denného stacionára a
banku pre zdravotné pomôcky. Dúfame, že s pomocou a úsilím nás všetkých sa podarí začať postupne
napĺňať toto predsavzatie, ktoré je našou hlavnou prioritou.“
Pri cirkevnom zbore pôsobí roky aj zborová nezisková organizácia Bethezda. Riaditeľom je brat Ján
Szovák. Správnu radu n.o. Bethezda tvoria: zborový farár Marián Kaňuch, brat dozorca Ján Beňuch, brat
zástupca zborového dozorcu Ján Šimko a brat kurátor Rastislav Czelis, ktorý je zároveň predsedom
správnej rady.
Správu o činnosti napísal brat riaditeľ Ján Szovák: „V roku 2013 sme vykonávali služby na základe nášho
štatútu za účelom pomoci núdznym. Preukazovali sme hlavne opatrovateľské služby trom ľuďom. A
v uplynulom roku sme zamestnávali na čiastočný úväzok 3 opatrovateľky:
Podľa záverečného výkazu v roku 2013 na mzdy a daň. odvody sme vynaložili 4.919,46 EUR, platby do poistných
fondov 115,76 EUR, na služby 1.200,- EUR a na ostatné výdavky 394,83 EUR. Výdavky celkom na našu činnosť
činili 6.630,05 EUR.
V dobrovoľníckej službe sme evidovali 10 aktívnych členov, ktorí pomáhali napĺňať obsahový zámer
našej diakonickej služby bez nároku na mzdu.
Podporili sme finančnými prostriedkami :
 tábory detí a dorastu – dorastový tábor Slavkov,
 KECY - letný anglický konverzačný tábor pre stredoškolákov Košariská (Orava).
V roku 2013 sme obdržali 2.422,06 EUR ako výťažok z 2% daní od našich bratov, sestier a priateľov ECAV, za čo
im patrí veľká vďaka. Taktiež ďakujeme aj za sponzorské dary vo výške 20 EUR. Celkové ročné výdavky
Bethezdy n.o. na činnosť činili 6.630,05 EUR, z toho ostatné výdavky 394,83 EUR, mzdy a daň pre ošetrovateľky
4919,46 EUR.
Naše poďakovanie patrí všetkým našim bratom a sestrám ECAV, aj tým, ktorí na nás mysleli či už v modlitbách
alebo povzbudzujúcim slovom a radou.
Výzvy pred nami:
 Získavanie a oslovovanie ďalších ochotných spolupracovníkov z radu členov cirkevného zboru pre
dôležitú službu diakonie“.
6f) Personálna oblasť
Zboroví farári
V cirkevnom zbore k 31.12.2013 pôsobia dvaja zboroví farári: Marián a Oľga Kaňuchovci. V cirkevnom
zbore je neobsadené kaplánske miesto. Keďže zborový farár spolu so zborovým dozorcom bol od
1.7.2013 vymenovaný za administrátora seniorátu, do Turčianskeho seniorátu bol pridelený nový
seniorátny kaplán Marek Hrivňák. Prvý rok svojej kaplánskej služby pôsobil v Gemerskom senioráte ako
seniorátny kaplán. Pochádza z CZ Bardejov, dcérocirkvi Lukavica. Keďže býva v Žiline na fare
v neobsadenom kostolníckom byte, je aktívne zapojený nie len do života seniorátu, ale tiež do života
cirkevného zboru Žilina. Sme veľmi vďační za jeho službu a aj cirkevný zbor veľmi dobre prijal jeho
pôsobenie. Brat kaplán napísal o svojom pôsobení v Žiline aj krátku správu o činnosti, ktorá je súčasťou
kňazskej správy.
40
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
Správa kaplána TUS o činnosti v CZ Žilina
Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom ti
srdce túži. Uvaľ na Hospodina svoju cestu,
dúfaj v Neho a On vykoná. Žalm 27, 4-5
Milí bratia a sestry, radovať sa v Hospodinovi
sa dá každý deň. V príjemných chvíľach i v
náročných. Keď pomoc – radosť z pomoci,
očakávame od Hospodina, On nám ju dá. Dá
nám radosť po akej túžime, spôsobom, ktorý
je správny. Naše túžby – celú cestu nášho
života uvaľme – plnou váhou zložme na
Hospodina, On ich zváži a povie nám
o svojich plánoch. Podľa príkladu Pána Ježiša
nás povedie cestou do Jeho kráľovstva. Nie je
to úžasne krásne? Veru je. Preto je dobré sa radovať v Hospodinovi.
Na základe menovacieho dekrétu som s veľkou radosťou 15.augusta 2013 nastúpil do služby seniorátneho
kaplána Turčianskeho seniorátu a tak určitým spôsobom aj kaplána CZ Žilina.
S vďakou Pánu Bohu som v uplynulom roku poslúžil na viacerých miestach v rôznych oblastiach služby
Cirkevného zboru Žilina. Pomáhal som bratovi farárovi i sestre farárke, ktorí sú pre mňa veľkým
príkladom ochotných a verných Božích služobníkov. Pravidelne som kázal na SB na rôznych miestach
CZ podľa potreby. Okrem hlavných služieb Božích to boli aj večerné a adventné SB v Advente. Rád som
zastúpil niekoľkokrát na Biblických hodinách v Žiline i Rajci. Rád navštevujem ľudí v rámci
pastorálnych návštev u nich doma i v nemocnici. Vzácnou príležitosťou je stretávať ľudí pri Večeri
Pánovej a spovedi, kde vnímam, že sa stretávam so všetkými ľuďmi osobne vo vzácnom spoločenstve vo
výnimočnej príležitosti. Rád pomáham pri stretnutiach mládeže, dorastu a vyučovaní konfirmandov.
Prednáškou, či Biblickým príhovorom som rád poslúžil pri niekoľkých príležitostiach. K užitočne
strávenému času rátam nácviky spevokolu, ktoré vnímam aj ako môj relax. Medzi ďalšie úlohy, ktoré rád
vykonávam, je učenie náboženstva na dvoch základných školách v Rajci a Rudine. Sú tam usilovné deti
a spolupráca s vedením oboch škôl je veľmi dobrá. Teším sa z toho, že sa učím ako funguje cirkevný zbor
na rôznych úrovniach služby od detí až po seniorov, od kancelárie až po fungovanie presbyterstva.
Ďakujem Pánu Bohu za celý polrok služby v CZ Žilina.
Zamestnanci, spolupracovníci cirkevného zboru
V cirkevnom zbore sú momentálne zamestnaní dvaja ľudia:
1. Pracovníčka farského úradu Jelka Zvaríková – ktorá pomáha
s administratívou v cirkevnom zbore. Jej služba je veľkou pomocou
zborovým farárovcom a dianiu v cirkevnom zbore.
2. Pracovník pre dorast a mládež Marián Lajda – je od októbra 2013
zamestnaný v cirkevnom zbore na plný úväzok. Týmto spôsobom sa
podarilo naplniť dlhoročnú potrebu mať človeka, ktorý sa bude na
plný úväzok venovať dorastu a mládeži
3. Do 1.6.2013 sme mali v cirkevnom zbore kostolníkovcov manželov
Miroslava a Tatianu Sásovcov. Za ich službu od 1.7.2010 do
30.5.2013 sme Pánu Bohu vďační. Prajeme im veľa Božieho
požehnania aj v ďalšom ich živote.
 Dobrovoľným spolupracovníkom farského úradu je aj brat Ján Hlas,
ktorý chodí trikrát do týždňa na farský úrad (Po, Ut, Št) a pomáha
s digitalizáciou matrík, starostlivosťou a aktualizovaním údajov webovej stránky cirkevného zboru.
Štúdium na cirkevných školách
41
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
Počas roku 2013 sme mali na evanjelických školách na Slovensku či v zahraničí viacerých mladých
členov cirkevného zboru.
 Marián Lajda – doštudoval magisterské štúdium na EBF UK, odbor Evanjelická teológia so
zameraním na riadenie sociálnej pomoci.
 Michaela Honsová – v školskom roku 2013/2014 študuje 2. rok na EBK UK, odbor evanjelická
teológia.
 Kristína Málusová – študuje popri svojej strednej škole aj 2. rok na Biblickej škole v Martine –
v rámci programu Timotej pre mládežníckych pracovníkov.
6g) Organizácie pri cirkevnom zbore
Pri cirkevnom zbore pôsobia:
 Diakonická n.o. Bethezda.
 Na adrese farského úradu sídli nadácia JANA AMOSA KOMENSKÉHO.
6h) Filiálka Rajec
Služby Božie sa konali každú nedeľu o 9:30 hod. v modlitebni a na všetky sviatky a slávnosti. V Advente
a Pôste sa vykonali adventné a pôstne služby Božie. Približne raz mesačne sa konali v piatok o 17:00 hod.
aj biblické hodiny, ktoré zvyčajne viedol brat presbyter Milan Cisarik. V roku 2013 nám pekne narástla aj
priemerná účasť na nedeľných službách Božích.
Rok
2012
2013
Priemerná účasť na SB
25
31
Správu o živote vo filiálke Rajec pripravila sestra presbyterka Milada Golierová. „Po prijatí nového
zborového štatútu organizuje zborový život, zabezpečovanie správy majetku a fungovania fíliálny výbor –
schádzal sa podľa potreby po SB - celkovo 8x - nákupy potrebného vybavenia, drobného spotrebného
tovaru, zabezpečenie a organizovanie akcií, informácie zo zasadnutí presbyterstva, konventov.“
Akcie, podujatie, úlohy vykonané v Rajci:
 Výmena kotla plynového kúrenia . zabezpečil kurátor R.Czelis – VĎAKA!
 Účasť na zborovom konvente v Žiline – 10.2.2013,
 Dva večery PROCHRIST - zabezpečenie zo Žiliny, aj s podporou účastníkov z matkocirkvi –
čakali sme väčšiu účasť domácich ! – 6.–7.3.2013,
 Účasť na Noci modlitieb – matkocirkev Žilina – 17.–18.5.2013,
 Účasť na celozborovom dni na Slnečných skalách – 23.6.2013,
 Návšteva zo Sliezkej Ev.cirkvi Písek + pohostenie – 16.6.2013,
 Výmena vodovodných batérií a príprava ubytovania na letnú sezónu – jún,
 Mládežnícky 5 dňový tábor z CZ Horná Mičiná a Poniky v našich ubytovacích priestoroch zabezpečenie, pohostenie, spoločné SB s VP – 1.–6.7.2013,
 Mládežnícky dvojdňový výlet z CZ Pliešovce – ubytovanie, zabezpečenie v našich priestoroch –
12.–14.8.2013,
 Oprava komína,
 Turistický výlet do CZ Súľov – spomienka na spoločný CZ, účasť na vernisáži v evanjelickom
kostole – 21.9.2013,
 Veľké upratovanie zborového bytu, modlitebne, úprava záhrady, maľovanie vchodových dverí
a okenných rámov – september,
 Návšteva zo Sliezkej EV. cirkvi z Třinca + pohostenie – 6.10.2013,
 Návšteva z CZ Soľ + pohostenie - október – 13.10.2013,
42
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina



Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
Celoročné zabezpečenie detskej besiedky pracovníkmi zo Žiliny – Veľká vďaka! Besiedky viedla
sestra Martina Capková (priemerná účast detí na besiedke bola 4). Pomáhali jej: Daniel Žucha,
Nikola Bučková, Ľudmila Boldizsárová a Michaela Honsová,
Vyučovanie evanjelického náboženstva na ZŠ Lipová v Rajci, ktoré vyučoval brat kaplán TUS
Marek Hrivňák (náboženskú výchovu navštevovalo 6 detí),
V roku 2013 sa konali priamo vo filiálke Rajec 3 pohreby.
6i) Diaspóry Čadca a Bytčica
Krátky pohľad do života oboch diaspór
Čadca
Evanjelici sa v Čadci stretávajú v zasadačke miestnej nemocnice na službách Božích 1. a 3. nedeľu
v mesiaci o 11:30 hod.
Sme potešení udalosťami roku 2013 v diaspóre Čadca. Chcel by som zdôrazniť najmä:
 Služby Božie sa začali konať dvakrát do mesiaca a to v prvú a tretiu nedeľu vždy o 11:30 hod. Sme
potešení, že členovia diaspóry to prijali a zdá sa, že postupne narastá aj účasť na duchovnom živote
a pribúda nových návštevníkov.
 Diaspóra Čadca má vlastného kantora. S veľkou láskou a obetavosťou sa tejto služby ujal brat
Marián Lehotský, za čo sme veľmi vďační. Pravidelne kantoruje na všetkých službách Božích!
 Postupne sa domáci členovia ujímajú väčšej angažovanosti na príprave služieb Božích, čo je veľmi
dôležité a potrebné.
 V roku 2013 sa v Čadci konal 1 pohreb a jedno uloženie truhly po rozlúčke v žilinskom kostole
(pohreb brata farára Milana Devečku ). Sme vďační katolíckej cirkvi za možnosť vykonávať
evanjelické pohreby v katolíckom kostole.
 Sme vďační sestre presbyterke Miroslave Minárikovej a ostatným spolusestrám a spolubratom za
ochotnú pomoc pri organizovaní bohoslužobného života.
Sestra presbyterka Miroslava Mináriková o živote v diaspóre v krátkej správe napísala: „Prvý polrok sa
konali služby Božie 1x v mesiaci, v druhom polroku sme pristúpili k stretávaniu sa 2x v mesiaci - 1.a
3.nedeľu v mesiaci. Zdá sa, že si už postupne zvykajú, i keď z obcí dochádzajú len 1x do mesiaca. Na
pohreby sme využili kostol kat. cirkvi. Návštevy v nemocnici vykonávame podľa situácie. Dobrá
spolupráca je aj s miestnym katolíckym kaplánom, ktorý nás upozorňuje na možné návštevy v nemocnici.
V adventnom čase nás navštívili cirkevníci zo Žiliny a spevokol poslúžil spevom piesní pri slávnostnej
Večeri Pánovej, za čo im patrí poďakovanie. I keď pomaly, ale predsa sa prihlásia na SB noví členovia.
Členovia cirkvi tak robia hlavne v pôstnom a adventnom čase. Ďakujeme Pánu Bohu za každé stretnutie,
ktoré nám dáva možnosť spoločne oslavovať Pána Ježiša a tak sa upevňovať vo viere .“
Rok
2012
2013
Priemerná účasť na SB
26
23 (priemer z dvoch služieb Božích konaných
v 1 a 3 nedeľu v mesiaci )
Výzvy pred nami:
 Pokračovať v konaní dvoch služieb Božích v mesiaci,
 Uvažovanie nad biblickou hodinou, ktorá by sa konala niekedy v priebehu týždňa,
 Celkovo premýšľať nad výzvou „Kysuce“ a na modlitbách uvažovať nad možným vytvorením
misijného zboru s dvoma misijnými centrami a to Kysucké Nové Mesto a Čadca.
Bytčica
Evanjelici sa v Bytčici stretávajú pravidelne v tretiu nedeľu o 15:00 hod. v kaplnke na evanjelickom
cintoríne. Sme radi, že účasť mala vzrastajúcu tendenciu. Počas roku bolo v Bytčici vykonaných aj 6
43
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
pohrebov. Sme vďační všetkým ochotným bratom a sestrám za aktívnu starostlivosť o priestory a tiež za
dobrú spoluprácu.
O duchovnom živote v Bytčici napísala sestra Vlasta Jakubišinová: „Bytčica je okrajovou časťou mesta
Žiliny. Zástavba je tu zo starších rodinných domov a aj obyvatelia časti Bytčica a členovia nášho zboru
patria do vekovej kategórie skoršie narodených. Je to počtom malé spoločenstvo, ktoré sa stretáva na
službách Božích každú tretiu nedeľu v mesiaci v priestoroch kaplnky /modlitebne/ pri evanjelickom
cintoríne, mimo letných prázdninových mesiacov. V roku 2013 sme sa na službách Božích stretli 10krát, z toho 2-krát, v čase pôstnom a adventnom, bola počas služieb Božích prisluhovaná Večera Pánova.
V priemere sa nás pri Slove Božom stretávalo 16 bratov a sestier. Slovom Božím nám poslúžili zboroví
farári, manželia Kaňuchovci, Michaela Honsová a kaplán Marek Hrivňák. Kantorskú službu vykonávali
Ján Beňuch a Ľudmila Fraňová. Za službu pre naše spoločenstvo zo srdca ďakujeme. Stretávame sa aj
na modlitbách pri úmrtí našich bratov a sestier, ak rodina požiada o takéto stretnutia a pri pohrebe
slúžime spevom. Niekoľko krát sme sa zišli aj pri upratovaní modlitebne, úprave okolia modlitebne
a priestoru evanjelického cintorína.“
Rok
2012
2013
Priemerná účasť na SB
13
16
6j) Ekuména
Ekumenický život v meste Žilina je vzácny a požehnaný. Sme veľmi radi, že aj v roku 2013 tento
ekumenický život pokračoval. Spolupráca je budovaná najmä na priateľských vzťahoch medzi
jednotlivými zástupcami.
EKUZA (Ekuména Žilina):
 Rímskokatolícka cirkev
 Gréckokatolícka cirkev
 Cirkev bratská
 Cirkev Adventistov siedmeho dňa
 Kresťanské zbory
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku
 Židovská náboženská obec
 Na naše podujatia tiež pravidelne chodí
zástupca mesta Žilina a zboru Žilincov
V rámci EKUZY (ekumenického združenia
cirkví v Žiline) sa v roku 2013 konali
nasledovné podujatia:
 Varenie polievky pre bezdomovcov –
január 2013
 Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov –
18.–25.1.2013
 Svetový deň modlitieb žien – 3.3.2013
 Ekumenické modlitby za mesto Žilina
(počas Staromestských slávností) –
1.6.2013
 Smútočná tryzna (Židovský cintorín) –
30.6.2013
44
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina


Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
Týždeň kresťanskej kultúry spojený s verejným čítaním Biblie – 28.9.– 6.10.2013
Ekumenický zájazd do Budapešti – 4.– 6. 10.2013
7. Hospodársky život zboru
Hospodársky život v CZ je často aj odrazom duchovného života. Pozrime sa ako prebiehal hodspodársky
život v minulom roku.
7a) Správa o hospodárení v roku 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014
Vyhodnotenie hospodárenia CZ za rok 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014 spracoval na základe
podkladov predložených sestrou účtovníčkou Vierkou Herkovou a zborovým dozorcom Jánom
Beňuchom hospodársky výbor na svojom zasadnutí dňa 22.1.2014. Na zasadnutí boli prítomní okrem
sestry zbor. farárky a zb. dozorcu bratia Ján Olszar, Daniel Brtáň, Milan Grandtner a Rastislav Czelis.
Príjmy a výdavky roku 2013 v základnom členení:
A)
PRÍJMY CZ boli 71 674 ,- €.
Z toho:
Cirkevný príspevok
Milodary
Ofery
Nájomné
Ostatné príjmy
11 016,- €
31 099,- €
17 181,- €
2 530,- €
9 848,- €
Konštatujeme, že oproti roku 2012 sa zvýšil príjem z milodarov o 3,5%, výber cirkevného
príspevku o cca 7% a ofery sme mali vyššie takmer o cca 18,5 %.
Pri cirkevnom príspevku konštatujeme, že v roku 2013 si ho zaplatilo 1229 členov CZ, čo je nárast
počtu platiacich oproti predchádzajúcemu roku o viac ako 5 %. Napriek tomuto navýšeniu je to len
necelých 52% z členov CZ, za ktorých odvádzame príspevky vyšším COJ. Z celkového počtu
evanjelikov žijúcich na území CZ počtu sčítania obyvateľstva je to len 35%.
B)
VÝDAVKY CZ boli 72 016,- €.
Z toho:
Osobné náklady (mzdy,odvody,SF)
Spotreba energií (plyn, el.en.,vodné stočné)
Opravy a investície
Cestovné
Ostatné služby,réžia (tel., poisť., časopisy, knihy, dane...)
Príspevky na vyššie COJ (VD,TUS)
Príspevky iným COJ
Ostatné progr. výdavky na vnútro misijné podujatia CZ
Splátka pôžičky
10 252,- €
14 419,- €
12 777,- €
3 319,- €
12 857,- €
2 397,- €
1 287,- €
10 708,- €
4 000,- €
45
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
Náklady CZ v roku 2013 v grafickom členení:
Spotreba
energie
21%
Program
vnútonej
misie
16%
Mzdy,
odvody
15%
Príspevky
iným COJ
5%
Opravy a
investície
19%
Služby a
réžia
24%
Výdavky vynaložené v roku 2013 boli v prevažnej miere vo výške schváleného rozpočtu.
Z významnejších plánovaných opráv a investícií sme zrealizovali nasledovné:
1. Výstavbu spevnených plôch v areáli kostola – v hodnote necelých 7 700 €.
2. Oprava pôvodného dreveného schodišťa na poschodie fary v hodnote cca 1680 €
3. Vymaľovanie detskej besiedky, kancelárií a ich príslušenstva na farskom úrade. Výroba a
osadenie madla do bytu v podkroví, ...
Celkový objem prác a investícií predstavuje sumu 12 777 €. V tejto hodnote nie je započítaných
viac ako 100 brigádnicky odpracovaných hodín na výstavbe spevnenej plochy areálu a tiež ani bezplatné
služby členov CZ v hodnote cca 800 €. Za tento obetavý prístup patrí všetkým ochotným bratom
a sestrám úprimná vďaka.
Z programových výdavkov misijných podujatí spomenieme podporu detských a mládežníckych
táborov v hodnote viac ako 5500 €, ostatné dary a príspevky cca 3100 €. Konkrétne – napr. na
organizáciu zborového dňa sme vynaložili cca 1700 €.
Ostatné výdavky sú buď fixné alebo úzko spojené s duchovným i hospodárskym životom CZ.
Zistené väčšie medziročné rozdiely v nákladových položkách boli HV riadne prekontrolované a
budú predmetom rokovania a hľadania úsporných opatrení predovšetkým v spotrebe plynu.
Výsledok hospodárenia v roku 2013 je záporný a predstavuje čiastku mínus – 342,- €.
Rozpočet na rok 2014 je uvedený v tabuľke a predpokladá príjmy i výdavky vo výške 72 000.- ,
to znamená že je vyrovnaný.
Zostatky finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov k 31.12.2013 predstavovali čiastku
23 923,35 (k 31.12.2012 24 263,25 €), ktoré sú uložené na účte (23 045,46 €) a v pokladničných
hotovostiach (877,89 €).
V roku 2013 sme splatili 4 000,- € z pôžičky n.o. Bethezda, teda k 31.12.2013 predstavuje dlžná suma
voči nej sumu 14 916,35 €.
Nakoniec hospodársky výbor konštatuje, že hospodárenie v roku 2013 bolo v zmysle konventom
schváleného rozpočtu a jednomyselne sa uzniesol, že doporučuje zborovému presbyterstvu , ale aj
zborovému konventu správu o hospodárení za rok 2013 prijať a predložený rozpočet na rok 2014
schváliť.
46
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
Rozpočet 2014
Rok 2013
PRÍJMY
Rozpočet
Skutočnosť
Rajec skut.
Príjem
Príjmy z majetku
2 760
2 530
0
2 760
Cirkevné príspevky
10 800
11 016
637
11 000
Milodary
30 000
31 099
1 359
31 000
Ofery
Dotácie
Ostatné príjmy
15 800
0
9 640
17 181
0
9 848
1 613
0
80
17 000
0
10 240
69 000
71 674
3 689
72 000
Rozpočet
5 520
Skutočnosť
12 777
Rajec skut.
1 557
Výdaj
7 000
Cestovné
2 500
3 319
605
3 300
Osobné náklady
Ost. služby, réžia (tel., poisť., časopisy,
knihy, dane,..)
Spotreba energií (plyn, el. en., vodné,
stočné)
Príspevky na vyššie COJ (VD, TUS)
13 345
10 252
403
14 830
16 640
12 857
262
12 170
15 600
14 419
2 040
16 000
2 400
2 397
174
2 400
Príspevky iným COJ
1 400
1 287
0
1 300
7 595
10 708
290
11 000
4 000
4 000
0
4 000
SPOLU
69 000
72 016
5 331
72 000
Výsledok hospodárenia
Príjmy - výdaje
predpoklad
0
skutočnosť
-342
Rajec
-1 642
0
SPOLU
VÝDAVKY
Opravy a investície
Ost. progr. výdavky na vnútromisijné
podujatia CZ
Splátka pôžičky
7b) Investície a opravy 2014
Hospodársky výbor navrhuje v roku 2014 nasledovné opravy:
1. Oprava strechy na FÚ
1 500,- €
2. Výmena dverí do bytu farárovcov
800,- €
3. Reštaurovať lavice a vešiaky v zborovej sieni
500,- €
4. Rečnícky pult do kostola
500,- €
5. Výmena osvetlenia vitráže 2 ks
150,- €
6. Opraviť položenie dlažby v altánku
150,- €
7. Doplnenie oplotenia ostnatým drôtom
100,- €
8. Namontovať snehové lapače na fare zo strany chodníka
100,- €
9. Omaľovať priestor vo vstupe zboku do zborovej miestnosti
100,- €
10. Vyhotovenie nových informačných tabúľ vo vestibule
100,- €
11. Zhotovenie plošiny pre ZŤP
200,- €
12. Uzatvoriť priestor na prvom podlaží vo veži sadrokartónovým systémom 100,- €
13. Obnovenie náteru dverí v zborovej sieni
bez ceny
14. Opraviť chodníky medzi farou a kostolom, kostolom a zborovou sieňou
bez ceny
SPOLU:
4 300,- €
15. Zborový dom Rajec (výmena okien, zateplenie)
max 2 700,- €
47
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
7c) Správa revíznej komisie
o ukončení revízie účtov a kontroly hospodárenia v evanjelickom a.v. cirkevnom zbore Žilina
Na revízii účtov a kontrole hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2013 sa zúčastnila revízna
komisia v zložení:
 Danka Borošová
 Katarína Brtáňová
 Ľudmila Rajčanová
 Anna Tvrdá
 Zuzana Ševčíková
Revízia hospodárenia s finančnými prostriedkami sa robila priebežne počas roka 2013 a ukončená bola
1.2.2014. Predmetom kontroly boli:
 peňažný denník za rok 2013 a s ním súvisiace príjmové a výdavkové doklady, dodávateľské faktúry,
 výpisy z bežného účtu, príkazy k úhrade faktúr,
 evidencia príjmov z ofier, cirkevnej dane a milodarov.
Kontrolou bolo zistené, že peňažný denník je vedený správne a prehľadne, neboli zistené nedostatky.
Pokladňa k 31.12.2013 nebola fyzicky skontrolovaná.
Inventarizácia majetku bola čiastočne vykonaná v priebehu roka 2009.
Doporučujeme:
 zabezpečiť vykonanie kompletnej inventarizácie majetku v roku 2014, čo vyplýva aj z cirkevného
zákona o hospodárení cirkevných organizačných jednotiek,
 zatermínovať voľné finančné prostriedky uložené na bežnom účte v banke.
8. Plány a ciele nášho zboru z roku 2013 a v roku 2014
ROK 2013
Hneď v úvode obzretia sa za plánmi a cieľmi nášho cirkevného zboru pripomínam poslanie a víziu nášho
cirkevného zboru:
 Vízia CZ - v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou,
 Poslanie CZ - Poslaním cirkevného zboru je šíriť evanjelium Ježiša Krista s láskou k Bohu a ľuďom,
žiť v milujúcom spoločenstve, rásť vo viere a slúžiť darmi v moci Ducha Svätého na všeobecný
úžitok.
Aj v roku 2013 sa dialo za podpory množstva spolupracovníkov, dobrovoľníkov, veľa vzácnych podujatí
v našom cirkevnom zbore.
Za rok 2013 by som chcel upozorniť na tieto výnimočné udalosti spojené so životom cirkevného zboru:
1. Heslo cirkevného zboru z roku 2013 ísť do hĺbky sa stalo myšlienkou pre životy mnohých
jednotlivcov či skupín CZ.
2. Veľkým požehnaním boli všetky spoločné podujatia, kde mohli byť všetky generácie cirkevného
zboru (zvlášť dávam do pozornosti - zborová kapustnica, zborový deň, zborový Silvester). Ako
rodina. Je to niečo zdravé a potrebné!
3. Uskutočnili sa dve PRO CHRIST evanjelizácie, a to v Čadci a v Rajci. Obe boli prínosom
a povzbudením pre spoločenstvá veriacich ľudí, ktoré sa nachádzajú na tých miestach.
4. Vyslanie zborového misionára na ročný misijný pobyt do Moldavska (Katarína Svrčková).
5. Zamestnanie pracovníka s dorastom a mládežou v CZ Mariána Lajdu na plný úväzok.
6. Výrazný progres v otázke evanjelickej škôlky v Žiline v spolupráci s mestom Žilina.
48
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
7. Nárast žiakov na vyučovaní evanjelického náboženstva a vyučovanie na nových školách (ZŠ
Višňové a ZŠ Rudina).
8. Napísanie listov s pozvaním pre všetkých evanjelikov, ktorí za posledné tri roky sa neobjavili
v cirkevnom zbore, nemali sme od nich zaplatený cirkevný príspevok.
9. Dve misijné cesty – Prievidza a Turčianske Jaseno.
10. Vymenovanie predsedníctva CZ za administrátorov TUS biskupom VD od 1.7.2013 a následný
príchod kaplána TUS Mareka Hrivňáka do CZ.
11. Pokojná atmosféra v živote cirkevného zboru.
V nasledujúcej tabuľke je zoznam jednotlivých aktivít a podujatí s dátumami, ktoré sa v cirkevnom zbore
v roku 2013 uskutočnili.
Podujatia, slávnostné príležitosti konané v zbore, na území cirkevného zboru a súvisiace s cirkevným
zborom v roku 2013
P.č.
Dátum
1.
2.
2.- 4.1.2013
6.1.2013
3.
13.1.2013
4.
13.1.2013
18.1.2013
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
9.2.2013
11.-17.2.2013
13.2.-30.3.
2013
19.2.2013
24.2.2013
3.3.2013
6.-7.3.2013
8.-9.3.2013
17.3.2013
17.3.2013
24.3.2013
7.4.2013
14.4.2013
26.4.2013
27.4.2013
28.4.2013
28.4.2013
23.
24.
3.-.5.5.2013
5.5.2013
25.
8.5.2013
26.
27.
28.
11.5.2013
12.5.2013
17.-18.5.2013
Názov podujatia
Miesto
Denný zborový tábor
Kapustnica
Nedeľa misie – návšteva CZ
Prievidza
Prednáška o OM (Pavel Zoul)
Týždeň modlitieb za jednotu
kresťanov (18.-25.1.2013)
Konferencia pre mužov
Národný týždeň manželstva
Pôstna modlitebná reťaz
Zborová sieň
Zborová sieň
Prievidza
Koncert barokovej hudby
Prezentácia knihy „Dejiny
hornotrenčianskeho kontubéria“
Svetový deň modlitieb
ProChrist
ProChrist
Zbor. vyučovanie – Cz. Bassara
O5m5 - Czeslaw Bassara
Pôstny koncert vážnej hudby
Misijné popoludnie
Vystúpenie spevokolu Nezábudky
Seniorátne kolo bibl. olympiády
Medzi nami dievčatami
Celozborová rozprava o EMŠ
a výstavbe zborového centra
Koncert Miešaného speváckeho
zboru Kysuca
Konfirmačná víkendovka
Koncert Hope Gospel Singers
Cyklistický výlet
Kostol
Zborová sieň
Zborový výlet
Zborové vyučovanie–C. Westman
Noc modlitieb
Poznámka
Zborová sieň
Kostol
Třinec
Kostol
Rajec
Čadca
Zborová sieň
Kostol
Kostol
Necpaly
Kostol
BŠ Martin
Zborová sieň
Zborová sieň
Kostol
Súľov
Kostol
Lúka pod Lietav.
hradom
Spiš
Zborová sieň
Zborová sieň
49
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
29.
30.
31.
32
33.
19.5.2013
25.5.2013
1.6.2013
2.6.2013
23.6.2013
34.
28.6.2013
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
30.6.2013
30.6.-6.7.2013
11.-14.7.2013
28.7.-3.8.2013
8.-11.8.2013
16.-20.8.2013
29.8.2013
8.9.2013
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
O5m5 - Richard Vašečka
Koncert A Cappella Choir
Ekum. modlitby za mesto
Konfirmácia
Zborový deň
Koncert detsko-mládežníckeho
spevokolu Mravčekovia (Bystré)
Prezentácia „Po stopách apoštola
Pavla a Jána“
Detský letný tábor
Misijné dni VD ECAV
KECY
KRT
Dorastový tábor
Potáborový výlet detí
Prezentácia misionárky Svetlany
Ďuračkovej
Konfirmačná víkendovka
Výlet do Súľova
Celoslovenská olympiáda SEM
Týždeň kresťanskej kultúry
47.
48.
49.
20.-22.9.2013
21.9.2013
28.9.2013
28.9.-6.10.
20013
4.-6.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
50.
26.-28.10.2013
51.
52.
Misijné popoludnie
Zborové vyučovanie C. Westman
Prednáška – Životospráva pre
14.11.2013
seniorov (MUDr. Pospíšilová)
1.12.2013
Prednáška – Ako osloviť
evanjeliom ľudí „stratených“ vo
svete a „stratených v cirkvi“
1.12.2013
Predstavenie misijnej práce
v Nórsku a Švédsku
1.-22.12.2013 Adventná reťaz modlitieb a pôstu
6.12.2013
Dorastovo-mládežnícka večernica
7.12.2013
Seniorátne stretnutie detí
15.12.2013
O5m5 - Michaela Králiková
18.12.2013
Večernica pre starších
19.12.2013
Detská večernica
27.-31.12.2013 Zimný mládežnícky tábor
31.12.2013
Zborový Silvester
43.
44.
45.
46.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
27.10.2013
10.11.2013
Ekum. zájazd do Budapešti
Šarkaniáda
Voľba biskupa VD ECAV
Konferencia rodín
Kostol
Kostol
Mariánske nám.
Kostol
Slnečné skaly
Kostol
Rajec
Škutovky
Lipt. Mikuláš
Košariská
Havrania
Slavkov
Strečno
Zborová sieň
Rajecké Teplice
Dolný Kubín
Straník
Kostol
Rožňov pod
Radhoštěm
Turčianske Jaseno
Zborová sieň
Zborová sieň
Zborová sieň
Zborová sieň
Zborová sieň
Martin
Kostol
Zborová sieň
Zborová sieň
Kľačno
Zborová sieň
Pravidelne sa opakujúce podujatia: detské besiedky, dorast, mládež, raňajky pre mužov, večer pre ženy,
biblická hodina, spevokoly,o5m5...
SOLI DEO GLORIA
50
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
51
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
ROK 2014
Významné podujatia, plány, aktivity plánované na rok 2014:
1. Aplikovanie biblického textu na rok 2014 z Jób 37,14: „Počúvaj to, Jób, zastav sa a pozoruj divné
skutky Božie.“
a. viac priestoru na svedectvá v živote CZ (služby Božie, dorasty, mládeže),
b. viac priestoru na zastavenie sa a premýšľanie nad predivným Božím konaním,
c. jeden voľný víkend v mesiaci pre oddych, rodinu, priateľov, minimalizovať podujatia konané na
pôde cirkevného zboru.
2. Evanjelická škôlka
3. Sviatosti – Večera Pánova v tretiu nedeľu v mesiaci o 18:00 hod. na večerných službách Božích
4. Zborové vzdelávanie – Kresťan a financie
5. Misia – v rámci cirkevného zboru aj mimo cirkevného zboru
a. spolupráca s M4 – Nórsko-švédska misia,
b. misia Kysuce.
6. Podpora podujatí, ktoré budú spoločné pre všetky vekové kategórie
a. Zborový deň, kapustnica, zborový Silvester
7. Venovať sa strednej generácií ľudí v cirkevnom zbore
a. nájdenie koordinátora tejto dôležitej služby
8. Seniorátne stretnutie mužov konané v Žiline 11.10.2014
9. Dištriktuálny deň, konferencia EVS v Žiline, rodinná konferencia ECAV, Misijné dni, organizácia
ekumenických modlitieb za mesto Žilina v rámci EKUZY
52
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
Navrhované podujatia a zborové aktivity na rok 2014 – doplnené zo zasadnutí VMV výboru
 Trojkráľová kapustnica (6.1.2014)
 Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov (18.-.25.1.2014)
 Konferencia pre mužov – Třinec (1.2.2014)
 Národný Týždeň Manželstva – modlitby za manželov, dorastovo-mládežnícky Valentín, priemietanie
filmu „October baby“, požehnanie manželských párov (10.-16.2.2014)
 Svetový deň modlitieb žien (9.3.2014)
 Pôstna modlitebná reťaz (9.3.-18.4.2014)
 ProChrist Žilina (10.-12.3.2014)
 Misijný výjazd CZ Ivančiná (marec 2014)
 Zborové vyučovanie (apríl 2014)
 Konferencia EVS (2.-4.5.2014)
 Cyklistický výlet (8.5.2014)
 Deň matiek (11.5.2014)
 Prednáška pre seniorov (15.5.2014)
 Konfirmačná víkendovka (16.-18.5.2014)
 Koncert – Miešaný spevácky zbor Máj (20.5.2014)
 Noc kostolov (máj 2014)
 Skúška konfirmandov (25.5.2014)
 Konfirmácia (1.6.2014)
 Noc modlitieb (6.6.2014)
 Deň otcov (15.6.2014)
 Zborový deň (22.6.2014)
 4. Evanjelické cirkevné dni (26.-29.6.2014)
 SEM fest (3.-6.7.2014)
 Detský tábor (5.-11.7.2014)
 Misijné dni VD (17.-20.7.2014)
 Dištriktuálny deň VD (27.7.2014)
 KECY tábor (28.7.-3.8.2014)
 After party KECY (4.8.2014)
 Krátky Rodinný Tábor (7.-10.8.2014)
 Dorastový tábor (12.-17.8.2014)
Ekumenické podujatia, ktoré sa budú diať v roku 2014:






Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov (18.-25.1.2014)
Svetový deň modlitieb – 9.3.2014
Ekumenické modlitby za mesto (máj)
Cyrilometodské ekumenické služby Božie (júl)
Tryzna (júl)
Verejné čítanie Biblie






Pravidelne sa opakujúce podujatia:
detské besiedky
dorast
mládež
raňajky pre mužov
večer pre ženy
MaMi klub
53
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina



Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
biblická hodina
spevokoly
o5m5
Kiež je nám aj v roku 2014 Pán Boh milostivý pri organizovaní všetkých týchto podujatí.
54
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
Záverečná štatistika
Štatistické dáta 2013
Počet členov
Rok
Konfirmácia
Krsty
Sobáše
Požehnanie
spolu
schem.
kartotéka
sčítanie
deti
dospelí
spolu
deti
dospelí
spolu
evanj.
krížne
evanj.
krížne
2013
2458
2393
3512
27
0
27
16
0
16
0
6
0
0
6
2012
2458
2384
3512
23
1
24
10
5
15
4
1
1
0
6
Pohreby
Rok
Do/Zo zboru
Presbyterstvo
Do/Z cirkvi
počet
muži
ženy
deti
spolu
prihl.
odhl.
prist.
výst.
členov
zasad.
2013
17
23
0
40
23
1
0
0
15
5
2012
16
18
0
34
14
2
3
0
15
6
Bohoslužobný život 2013
Večera Pánova
Rok
chrám
Hlavné SB
doma
nemocnica-ústavy
celkom
Nešporné SB
Večerné SB
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
spolu
počet
za rok
priemerná
účasť
počet
za rok
priemerná
účasť
2013
968
2113
4
84
9
15
3193
153
257
(288)
0
0
2012
838
1803
3
75
5
8
2732
134
281
0
0
Stredtýžd.več.SB
Advent. večierne
Rok
Pôstne večierne
Mládežnícke SB
počet
za rok
Priemerná
účasť
počet
za rok
priemerná
účasť
počet
za rok
priemerná
účasť
počet
za rok
priemerná
účasť
počet
za rok
priemerná
účasť
2013
0
0
6
22
6
20
0
0
3
72
2012
0
0
3
43
3
36
0
0
4
80
počet
za rok
Stredtýžd.ran.SB
priemerná
účasť
počet
za rok
priemerná
účasť
49
51
0
0
64
66
0
0
O5m5
Biblické hodiny 2013
Deti - DB
Mládež - SEM
Dorast
Dospelí
Ženy - SEŽ
Rodiny - RoS
Rok
počet
za rok
priemerná
účasť
počet
za rok
priemerná
účasť
počet
za rok
priemerná
účasť
počet
za rok
priemerná
účasť
počet
za rok
priemerná
účasť
počet
za
rok
priemerná
účasť
počet
sk.-buniek
2013
126
9 (25)
50
27
96
17 (34)
42
24 (39)
10
23
16
8
1
2012
110
26
47
55
46
10
35
38
10
15
0
0
0
Mod.spol- MoS
Rok
Modlitebné
týždne
Stredné
generácie
Spevokol
Muži
Hud.skupiny
počet
počet
Ma-Mi klub
počet
za rok
priemerná
účasť
počet
stretnutí
priemerná
účasť
počet
za rok
priemerná
účasť
počet
za rok
priemerná
účasť
počet
za rok
priemerná
účasť
skupín
členov
skupín
členov
2013
157
4 (16)
5
60
0
0
2
38
1
9
17
9
18
10
2012
165
20
4
70
6
12
3
45
1
4
17
8
19
12
55
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
Záver kňazskej správy
V roku 2013, ako sme už skôr počuli, vyrazili sme na hlbinu vo viacerých oblastiach. Či už v osobných
životoch, jednotlivých sekciách cirkevného zboru alebo dokonca v celom cirkevnom zbore. Dnes je tu
čas zastaviť sa a pozorovať divné skutky Božie. Vzácna to chvíľa. Aj dnes si znovu uvedomujeme, ako
milostivý bol ku nám Pán Boh v roku 2013. Zažili sme veľa Božej milosti a hojnosť Božieho konania
medzi nami v cirkevnom zbore.
Pán Boh skrze Ducha Svätého je nad všetkým. Som vďačný za všetkých ochotných bratov a sestry, ktorí
prikladali usilovne svoje ruky či nadanie ku a do služby nášmu Pánovi. Vám všetkým, drahí moji, patrí
vďaka: vedeniu cirkevného zboru, bratovi kaplánovi, organistom, presbyterstvu, pracovníkom kancelárie
farského úradu, kostolníkovcom, ktorí slúžili v tejto funkcii do júna (Miroslav a Tatiana Sásovci),
služobníkom medzi mládežou a dorastom a všetkým v cirkevnom zbore, ktorým záleží na účasti na
Božom diele, ktoré tu Boh koná medzi nami všetkými. A my s manželkou to vyjadrujeme slovami
apoštola Pavla, keď písal kresťanom v Tesalonikách v 1. Tes 2,20: „Lebo vy ste naša sláva i radosť“.
Určite odpustite, ak som aj niekomu ublížil, či povedal niečo nepatričné, nemal som to v úmysle. Je
vzácne slúžiť v tomto cirkevnom zbore a pozorovať, čo Boh medzi nami koná.
Kiež aj táto správa je mementom pre náš cirkevný zbor. Pamätníkom toho, čo Boh medzi nami konal.
Pozývam nás všetkých aj v tomto roku hľadať príležitosti na zastavenie sa pozorovať divné skutky Božie.
Obohatí nás to a posunie ku novým perspektívam a odvážnym rozhodnutiam. Tak pozorujte, stojte,
dívajte sa a uvidíte divné skutky Božie.
Na kňazskej správe o živote cirkevného zboru za rok 2013 spolupracovali: Marián Kaňuch (zborový farár
a administrátor seniora TUS), Oľga Kaňuchová (zborová farárka), Jelka Zvaríková (administratívna
pracovníčka na FÚ), Marek Hrivňák (seniorátny kaplán TUS), bratia a sestry z cirkevného zboru, ktorí
prispeli jednotlivými správami za sekcie cirkevného zboru.
Kňazská správa je zverejnená aj na Internete 1 a k nahliadnutiu je na farskom úrade2.
1
2
http://www.ecavza.sk/dokumenty
Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina
56
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Výročná kňazská správa za rok 2013 ECAV Žilina
Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 9.2.2014 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom
SOLI DEO GLORIA.
57
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou
Download

Kňazská správa za rok 2013, M.Kaňuch