december 2012
ročník 20.
Radostné Vianoce, šťastný Nový rok,
Božie požehnanie na každý krok,
do duše milosti, do srdca radosti,
do práce zdravíčka a na stôl chlebíčka želá
Redakčná rada
Vážení spoluobčania
Rok 2012 je už takmer za nami, pokúsme sa teda na chvíľu obzrieť a zhodnotiť, čo sa podarilo a čo nie. Napriek tomu,
že okolo seba počúvame vo väčšine prípadov len nie priveľmi pozitívne správy, rok 2012 považujem za úspešný z hľadiska zabezpečenia základných funkcií obce. Vďaka úsporným opatreniam sa podarilo konsolidovať obecné finančné
prostriedky do takej miery, že sme bez problémov plnili
všetky naše finančné záväzky a podarilo sa vytvoriť aj
finančnú rezervu. Samozrejme, že to nebolo „zadarmo“.
Pocítili to predovšetkým naši spoluobčania v odľahlých
kopaniciach. Najmä prístupové komunikácie k nim sú
mnohé v havarijnom stave. Dlhodobo bol tiež zanedbávaný
stav budov, ktoré sú vo vlastníctve obce. Rok 2012 je však
možné považovať za zlomový v tom, že boli začaté práce
na rekonštrukcii budov, ktoré sú z hľadiska ich prevádzky
veľmi nákladné. Ide predovšetkým o náklady súvisiace s ich
vykurovaním. V letnom období boli vymenené okná na
budove materskej školy v priestoroch, v ktorých sa zdržujú
deti. Do konca roka budú vymenené všetky okná na budove
zdravotného strediska. Každá z týchto investícií je vo výške
cca 12 000€. Predpokladáme, že tieto investície podstatne
znížia náklady na prevádzku. Veď len strata na zdravotnom
stredisku sa pohybovala okolo 10 000€ ročne a nebolo
možné celú túto stratu premietnuť do výšky nájomného.
Hľadáme ďalšie možnosti na zníženie straty, vždy je to
o kompromise medzi chceným a možným. Určite naša snaha
smeruje k tomu, aby sme udržali zdravotné stredisko plne
funkčné. V lete tohto roku boli tiež realizované práce na
dokončení futbalového areálu. Je v stave, ktorý umožnil
dôstojnú oslavu 60. výročia založenia organizovaného fut-
číslo 63.
balu v našej obci a poskytuje veľmi dobré podmienky pre
činnosť obecného futbalového klubu. Nemalé prostriedky
boli vložené aj do zabezpečenia prevádzky obecného vodovodu. Podarilo sa odstrániť niektoré skryté závady.
Pokračovali sme v prácach súvisiacich so zaradením nových
zdrojov do existujúcej siete. Napriek extrémnemu roku sa
nám darilo zabezpečovať dodávku pitnej vody bez veľkých
výpadkov. Zďaleka ešte nemáme vyhraté, pretože práve
december býva najproblémovejší.
V závere tohto roka došlo k dvom závažným udalostiam,
ku ktorým sa chcem vyjadriť, pretože svojím dosahom mali
obe výrazný verejný charakter. Jednou bol štrajk učiteľov
a druhou situácia okolo pána farára Hvožďaru. V žiadnom
prípade nemám ambíciu rozoberať obe udalosti, napísaného
a povedaného bolo dosť. V prípade štrajku učiteľov súhlasím s názorom, že do tejto krajnosti boli donútení. Štát
dopustil svojou nečinnosťou, že kvalita vzdelávania výrazne
poklesla. Štát 23 rokov nečinne prizeral na degradáciu
postavenia a ohodnotenia učiteľa. Náprava bude dlhodobá
a bolestná. Aj v našej škole sa nepriaznivo prejavuje demografický vývoj – súčasných 104 žiakov nezabezpečuje bezproblémové financovanie. Radostnejšia situácia sa javí
v Materskej škole. Počet detí tam pribúda. Základná škola
to pocíti však o 2 až 3 roky. Prognóza počtu žiakov
v Základnej škole na nasledujúcich šesť rokov je: 101, 105,
113, 121, 129 a 135 žiakov. Čakajú nás teda vážne rozhodnutia, ale verím, že v prospech kvality vzdelania a v prospech učiteľa. Na výchove našich detí sa okrem učiteľov
výrazne podieľa aj pán farár Hvožďara a treba spravodlivo
poznamenať, že veľmi pozitívne. Aj to bol zrejme jeden
z dôvodov, prečo celá obec spontánne zareagovala na formu,
akú cirkevní predstavitelia zvolili pri hodnotení účasti pána
farára v televíznej relácii Farma. Hovorí sa, že všetko zlé je
na niečo dobré. To zlé, nespravodlivé a bolestivé bolo veľmi
dobre cítiť z reakcie pána farára na Vyhlásenie Zboru biskupov a seniorov. To dobré vidím v jednoznačnej podpore pána
farára zo strany občanov obce a jednotlivých organizácií. Ja
som mu k tejto podpore úprimne zablahoželal.
Pred nami je rok 2013. Prioritou Obecného úradu bude
zabezpečenie všetkých služieb, ktoré poskytuje pre svojich
občanov. Je už pomaly zvykom, že na začiatku decembra
nevieme, s akým balíkom finančných prostriedkov môžeme
v budúcom roku počítať. Máme k dispozícii len odporúčania,
podľa ktorých môžeme počítať s príjmami od štátu (a tie sú
rozhodujúce) na tzv. originálne kompetencie na úrovni roku
2012. Rozvojové aktivity budeme teda financovať predovšetkým z ušetrených prostriedkov, z prostriedkov získaných
predajom nepotrebného majetku a z projektov na získanie
nenávratných finančných prostriedkov. Pokiaľ nenastanú
mimoriadne opatrenia zo strany vlády, zrealizujeme v roku
2013 úpravy v okolí katolíckeho kostola a zdravotného strediska. Ide o projekt s názvom „Revitalizácia centrálnej časti
obce“. Na tento projekt máme už zazmluvnené prostriedky
vo výške 66 400€vo forme nenávratného finančného príspevku. Spoluúčasť obce bude cca 15 000€.
(pokračovanie na str. 2)
2
F
P
3
1
0
Vrbovčan
2
Vážení spoluobčania
(dokončenie zo str. 1)
Významnou investíciou bude zrejme kúpa nehnuteľnosti
pre Vrbovčiansku izbu vo výške 33 000€. Touto investíciou
chceme naviazať na tradíciu v doterajších prenajatých priestoroch, ale predovšetkým chceme podstatne rozšíriť možnosti organizovania rôznych kultúrnych a spoločenských
aktivít v tesnej blízkosti centra obce. Chceme sa sústrediť aj
na opravu miestnych komunikácií. Bolo by nezodpovedné
sľubovať zásadnú rekonštrukciu, ale pokúsime sa svojpomocne opraviť havarijné úseky, predovšetkým v kopaniciach. Podľa možností rozpočtu budeme pokračovať v realizácii opatrení, ktoré povedú k efektívnejšej prevádzke obecných budov. V pláne je výkup pozemkov a obstaranie dokumentácie pre rozšírenie Domu smútku. Investovať budeme
aj do širšej ponuky programov v obecnej televíznej kábelovej sieti.
Vážení spoluobčania, postrehli ste, že vo svojom príspevku píšem v množnom čísle – „zabezpečili sme, podarilo sa
nám, plánujeme“, atď. Chcem tým zdôrazniť, že ak sa niečo
podarilo v uplynulom roku, tak to bolo aj vďaka dobrej spolupráci a vzájomnej komunikácii s poslancami Obecného
zastupiteľstva a samozrejme aj vďaka práci zamestnancov
Obecného úradu. Všetkým touto cestou vyjadrujem svoje
poďakovanie. Prajem všetkým občanom našej obce šťastné
a pokojné Vianoce, v novom roku 2013 veľa zdravia, porozumenia a pohody v rodinách.
Samuel Redecha,
starosta obce Vrbovce
Pozvanie na služby Božie
Evanjelický cirkevný zbor Vás pozýva na
štedrovečerné služby Božie do evanjelického
kostola večer o 17.00 hod.
Na 1. a 2. sviatok vianočný budú slávnostné bohoslužby zhodne predpoludním o 10.00 hod., pričom na
2. sviatok bude hneď po službách Božích krátka
Večera Pánova.
Na Silvestra budú slávnostné služby Božie večer
o 17.00 hod.
Nový rok privíta CZ predpoludním o 10.00 hod.
Počas všetkých sviatkov budú pre obyvateľov kopaníc
k dispozícii mikrobusy.
Príďte osláviť najkrajšie sviatky v roku a privítať
nášho Pána!
Evanjelický cirkevný zbor vo Vrbovciach praje
všetkým prežiť tieto Vianoce vo Vrbovciach
i Chvojnici a všade na okolí novým spôsobom
vediac, že Ježiš je najväčším darom Vianoc.
V rímsko-katolíckom Kostole sv. Alžbety slávnostná
štedrovečerná omša bude o 20.30 hod., na 1. a 2. vianočný sviatok o 8.00 hod. Na novoročnú svätú omšu Vás
pozývame o 14.00 hod.
Vážené Chvojničiarky
a Chvojničiari!
Pomaly sa končí rok 2012 a je tu ten správny čas hodnotiť a bilancovať. Bol to rok ťažký, rok krízy, zvyšovania daní,
škrtania peňazí v samosprávach, ale i napriek tomu všetkému sme to ustáli a podarilo sa nám urobiť veľa užitočných
a potrebných vecí. Koncom minulého roka, keď sme prerábali zasadaciu miestnosť, nám ešte chýbali zakúpiť krbové
kachle a žalúzie. Našli sme potrebné financie na ich zakúpenie a teraz už slúžia verejnosti. Opravili sme niektoré cesty
v rámci možností rozpočtu, vykonali sme opravy stropov na
Obecnom úrade, do obnovy ktorých sa neinvestovalo minimálne dve desiatky rokov. Prispeli sme deťom na výlet do
Tatier za odmenu, ktoré vzorne reprezentujú obec i školu
v rôznych mimoškolských aktivitách. Troška kultúrnejší
vzhľad získalo i naše futbalové ihrisko. Opravili sa lavičky,
urobili sa sitá za bránami a vytvoril sa tak priestor pre našich
najmenších. Vzniklo malé detské ihrisko s preliezkami, pieskoviskom a hojdačkami, ktoré plánujeme do budúcna
modernizovať. Kultúrne akcie a podujatia nezaostávali ani
tento rok a je vidno, že ľudia si nájdu čas aj v tejto uponáhľanej dobe na odreagovanie od povinností a radi sa schádzajú a bavia sa. Ide nielen o mladých ľudí, ale pekne pracuje i senior klub. Svoje ročné účinkovanie zakončili vianočnou kapustnicou a dúfam, že budú úspešne pokračovať aj
budúci rok. Snáď bude ako inšpirácia slúžiť Cena starostu
obce, ktorú si prebrali z mojich rúk vedúci senior klubu pán
Ing. Pavol Šiška za obetavú prácu a šírenie dobrého mena
obce a pán Pavol Šiška za obetavú prácu v súvislosti s futbalovým oddielom v obci. Medzi ocenenými za celoživotnú
a obetavú prácu pre obec v rámci projektu „Senior roka“ sa
ocitla i pani Anna Balážová, ktorá si prevezme ocenenie
v Zlatom salóne Bojnického zámku dňa 10.12.2012.
Prichádza rok 2013, ktorý nebude určite o nič ľahší ako
bol rok 2012. Snažili sme sa ušetriť čo najviac financií , aby
nám škrtanie a šetrenie financií nerobilo až také vážne ťažkosti. Ušetrené financie by sme v roku 2013 chceli využiť na
europrojekty. Pripravili sme tri projekty. V prvom projekte
sme sa zamerali na Obnovu dediny, ktorý nám umožní
výstavbu chodníka, lavičiek pri SAD zastávkach, označenie
obce a pod. Druhým pripravovaným projektom je Nádvorie
pred kultúrnym domom, kde by sme chceli nádvorie vydláždiť, pridať lavičky, prípadne detské preliezky. Tretí a najväčší projekt je Separácia odpadu v obci. V tomto projekte by
sme chceli získať traktor s prívesom na odvoz odpadu a kontajnery na separovaný zber. Sú to dôležité rozhodnutia, už
len preto, že na každý projekt je potrebné z rozpočtu obce
uvoľniť 5 percent. Pokiaľ sme nechceli, aby sa obec zadlžila,
museli sme tieto okolnosti dôkladne zvážiť a rozhodnúť sa.
Do akej miery sa nám to podarilo ukáže čas. Ja ako starosta
obce i členovia Obecného zastupiteľstva sme otvorení a pripravení vypočuť si i vaše návrhy na zlepšenie diania v obci,
prípadne návrhy na obnovu dediny a pokiaľ to bude možné,
konkrétne návrhy i realizovať.
Záverom Vám všetkým, milé Chvojničiarky
a Chvojničiari, chcem popriať šťastné a veselé vianočné
sviatky prežité v kruhu Vašich najbližších, veľa zdravia, šťastia, lásky, vzájomného porozumenia a optimizmu do nového roka 2013.
Marian Kollár,
starosta obce Chvojnica
Vrbovčan
3
Vianočný príbeh
Stalo sa to raz v zime na ďalekom severe. Zámožnej rodine sa narodil vytúžený a dlho očakávaný syn. To bolo radosti! Takú udalosť bolo treba poriadne osláviť. Na krstiny sa
zišlo veľa bohatých a dôležitých hostí zblízka i zďaleka.
Uzimení zoskočili zo saní a vošli do vyhriatej miestnosti.
Povyzliekali si kožuchy, pohádzali ich na posteľ, zasadli
k bohato prestretému stolu a začali hodovať. Keď sa ich
srdce rozveselilo, spomenuli si na dieťa a chceli ho vidieť.
Hľadali ho, ale nikde ho nemohli nájsť. Pre hodovanie na
dieťa celkom zabudli. Zrazu si matka spomenula, že pri vítaní hostí položila dieťa na posteľ... tá však bola zahádzaná
kožuchmi! A dieťa? To ležalo pod nimi – zadusené...
Takmer celý svet si na Vianoce pripomína narodenie
Pána Ježiša Krista. V každej rodine sa konajú bohaté hostiny, ľudia sa navzájom obdarovávajú. Každá radosť sa po
tieto dni zdvojnásobí. Ľudia sú ako vymenení, zabúdajú na
krivdy, hnev. Nezvyčajný pokoj sa zniesol na celý svet.
I boje sa v tieto dni zastavia. Ľudia sa snažia navzájom si
odpúšťať, usmievajú sa na seba. Aké je to zvláštne! Všade sa
v záplave svetiel ligocú ozdobené stromčeky, pod nimi sa
kopia drahé darčeky, celé mestá sú vyzdobené, vôkol cítiť
slávnostnú atmosféru. Ach, aké vianočné čaro! Vianoce
treba osláviť, veď symbolizujú narodenie malého Ježiška!
Lenže pre samú radosť z Jeho narodenia, zabudli ľudia na
Toho narodeného! Na Jeho veľké spasiteľné dielo! Čaro
Vianoc, falošný pokoj a radosť zatienili veľkú biblickú pravdu o poslaní narodeného Ježiša Krista. Pán Ježiš, ktorý
dodnes žije, stále chýba v mnohých rodinách a v srdciach
ľudí. Leží zabudnutý pod veľkým leskom prepychu a pod
tvrdou kôrou nevery.
A keď sa skončia okázalé oslavy narodenia Spasiteľa,
pominie sa i radosť a ľudia sú zase takí istí, bez radosti, bez
nadšenia, bez pochopenia, bez odpúšťania a lásky. Opäť
zdvihne človek zbraň proti druhému, opäť v ňom vzbĺkne
nenávisť a zloba. Čaro Vianoc sa rozplynie a začne sa zase
život v starých vyšliapaných koľajach, život bez Ježiša
Krista. Bola to len fatamorgána na púšti tohto sveta, ktorá sa
na chvíľu ukázala a zmizla. Narodený Spasiteľ nebol prijatý,
nebolo pre Neho miesta v ľudskom srdci. Ľudia oslavovali
len Jeho narodenie, spievali len ústami, tešili sa povrchne
a neúprimne, ich srdcia ostali bez radosti, chladné a prázdne.
Existuje však ešte i veľa ľudí po celom svete, ktorí sa
úprimne radujú z narodenia Spasiteľa. Tí neoslavujú len
malého Ježiška, ktorý sa narodil v jasličkách, ale vidia
v ňom veľkého Mesiáša, ktorý priniesol spasenie a trvalú
radosť pre celý svet.
Nezostaňme teda chladní a neoslavujme narodenie nášho
Spasiteľa bez Jeho prítomnosti, veď Vianoce sú práve Jeho
oslavou, a preto Ho ako oslávenca nenechávajme stáť za
dverami. Pán Ježiš chce byť nielen pri našich bohatých stoloch a ozdobených stromčekoch, On chce byť predovšetkým
v našich srdciach a chce nás sprevádzať celým životom.
Započúvajme sa, ako i dnes nám klope Pán Ježiš na naše
srdcia, pustime Ho dnu a privítajme, nech i naše srdcia môžu
radostne spievať: Tichá noc, svätá noc... Kristus sa narodil
nám... spasenie priniesol nám!
PP
Posedenie pri kapustnici
Tak sme nazvali akciu ZO JDS na Chvojnici, ktorá sa
uskutočnila 23.11.2012 v sále kultúrneho domu za prítomnosti vzácnych hostí: p. starostu obce Mariana Kollára
a zástupcu starostu Mgr. Romana Plešu s manželkami, pracovníčky Obecného úradu Danky Šiškovej s manželom, p.
farára M. Hvožďaru, rodáčiek Alžbety Konečnej rodenej
Pánikovej a Anny Marečkovej rodenej Viskupovej i kamarátiek a kamarátov od Chodúrov, z Vápeníka a z Kúta.
Charakteristika akcie: Výborná atmosféra, výborná zábava, kvalitná hruškovica, slivovica, voňavá kapustnica.
Spevy pri vzácnych tónoch heligónky v podaní Dušana
Marečka z Kúta a domáceho Janka Plešu. Tance pri hudbe
Janka a Martina Plešu, gratulácie a sólo jubilantom Betke
Bajzovej a Jožkovi Kollárovi a nakoniec verejná nahrávka
rozhovoru Slovenského rozhlasu Bratislava so storočnou
babičkou Šustkovou.
Výsledok akcie: Túžba po ďalšom spoločnom stretnutí.
P. Šiška
Stretnutie spolužiakov
Príjemné a dojemné stretnutie mali žiaci ročníka 1946,
keď sa 26.októbra 2012 zišli v Pohostinstve Vrbovčan
a pospomínali na chvíle strávené v školských laviciach.
Spomenuli si na učiteľov, ale aj na desiatich spolužiakov,
ktorí už opustili naše rady. Pretože naše rôčky ubiehajú, na
konci stretnutia sme sa dohodli, že sa budeme stretávať
častejšie.
JG
Vrbovčan
4
Zo života seniorov Vrboviec
v 19. a 20. storočí
Žijú medzi nami
ANNA BALÁŽOVÁ nar. 16. 6. 1927, Chvojnica č.104
/Ako nažívali naše babičky a dedkovia v minulosti/
Život našich vekovo starších občanov v predchádzajúcich
dvoch storočiach nebol ľahký. Naša obec hlavne v 19. storočí bola značne preľudnená. Starší občania, pokiaľ nedisponovali väčším majetkom, boli odkázaní na svojich potomkov
alebo vedenie obce. Mnohé mladé rodiny odchádzali za prácou do zahraničia v rámci Rakúsko – Uhorska, ale i do iných
zemí, hlavne do USA, ako sme už o tom písali v našom
časopise. Starší ľudia zostávali doma v obci a často boli
nútení si na svoje živobytie zarábať i vo vyššom fyzickom
veku. Dôchodkový systém v uvedenej dobe neexistoval. Od
roku 1843 bol v obci, ako druhý na Slovensku, založený
Družstevný podporný a úverový spolok, ktorý napomáhal
občanom v núdzi. Až v druhej polovici 20. storočia bol prijatý Zákon o zdravotnom a sociálnom poistení, na základe
ktorého mali občania nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť ako aj na dôchodok. Sociálne slabší občania už neboli odkázaní len na pomoc svojich detí alebo na milodary od
ostatných občanov.
Pozastavme sa pri tom, ako žili a pracovali naši starší
občania v uvádzaných obdobiach. V jarných a letných mesiacoch, pokiaľ im to zdravotný stav dovoľoval, pracovali
v rámci svojich možností a schopností na poliach. Pestovali
poľnohospodárske plodiny, zabezpečovali zber úrody, popritom chovali aj hospodárske zvieratá. Tí menej zdravotne
a fyzicky schopní pásli hospodárske zvieratá a hydinu.
Zároveň sa podieľali i na výchove detí a dospievajúcej mládeže. Vyučovanie v škole do vzniku 1. ČSR začínalo 1.
novembrom a končilo 30. aprílom, aby sa potom mohli deti
s rodičmi i starými rodičmi venovať poľným prácam. Po
skončení poľných prác a zbere úrody seniori ani v zime
neodpočívali. Nastala druhá etapa ich činnosti. Muži opravovali i vyrábali poľnohospodárske nástroje /vidly, hrable,
násady do motýk, sekier, lopát a pod./. Mnohí vyrábali viazanice slamy /došky/ na pokrytie slamených striech, povriesla zo slamy na viazanie snopov obilia, zručnejší vyrábali
rôzne pomôcky do kuchyne /lyžičky, varešky a pod./.
Taktiež plietli slamienky na pečenie chleba, a to nielen pre
vlastnú potrebu, ale i na predaj. Plietli tiež rôzne koše z prútia na podávanie krmiva pre dobytok, na zber repy a zemiakov, ovocia, lúskovín a pestovanie hydiny. Pomáhali pri
mlátení a čistení obilia, lúpali fazuľu, hrach, mlátili šošovicu
a pod.
Ženy okrem celoročného podielu na varení, pečení, prania, žehlenia a opráv bielizne tiež varili lekvár, sušili a konzervovali ovocie a zeleninu. Hlavná práca spočívala tiež
v spracovávaní a v pradení vlákien z konopy, ľanu a vlny.
Niektoré potom tkali plátno, z ktorého šili rôzne plachty na
trávu, seno, vrecia na obilie, zemiaky, spodnú bielizeň.
V priebehu roka zberali rôzne liečivé rastliny, huby, lesné
plody, ktoré potom v zime spracovávali na čaje a pod.
Väčšina týchto činností našich seniorov postupne skončila s prechodom poľnohospodárstva na družstevnú veľkovýrobu v druhej polovici 20. storočia. Čo je potrebné z popisovaného obdobia vyzdvihnúť, je predovšetkým vzájomná
podpora a vzájomná pomoc. Väčšia časť uvádzaných činností sa uskutočňovala v menších alebo i veľkých kolektívoch. I počas pracovných činností sa riešili rôzne miestne
ťažkosti, bolo medzi ľuďmi viacej ochoty a vzájomného
porozumenia.
MP
Keď v roku 1957 sa za ťažkých podmienok, spojením
viacerých osád v dĺžke 9 km,
rodila naša kopaničiarska obec,
už vtedy stála po boku svojho
manžela, ktorý bol spoluzakladateľom. Chuť a odvaha jej
napĺňali budovateľské ciele.
Svojim postojom a konaním sa
stala dlhoročnou členkou
MNV. A tu to začalo.
Pozdĺž obce, je to skoro
neuveriteľné a pre mladšiu
generáciu nepochopiteľné, bola
iba poľná cesta. Ručne sa kládli kamene. Už vtedy vykonávala mužskú prácu. Keď ostatné jej susedky sedeli pri kozube a piekli zemiakové lokše, ona na ceste často až do tvrdej
noci. Tešila sa z každého uloženého kamienka. Neskôr to
bolo budovanie stánku kultúry a domu smútku. Množstvo
brigádnických hodín i neskoré príchody domov. Často chodila od osady k osade – pešo a prosila občanov o pomoc. Nie
vždy sa stretla s pochopením, ale ani to ju neodradilo od ďalších činností, ktoré vykonávala na úkor svojej rodiny.
Jej pracovitosť a obetavosť neustávala ani na zaslúženom
odpočinku. Svojím konaním si dokázala pritiahnuť i mladú
generáciu. Viedla obecnú knižnicu, kde za ňou prichádzali
deti i dorastajúca mládež. I s nimi vedela pracovať.
Nenásilnou formou im vštepovala lásku k ľudovým zvykom
a tradíciám obce. S deťmi nacvičovala viaceré scénky a divadlá z nášho kopaničiarskeho kraja. Vždy pracovala s chuťou
a bez nároku na odmenu.
Sama reprezentovala obec na speváckych súťažiach i na
folklórnych slávnostiach na Myjave. Jej odmenou za všetko
bola radosť z vykonanej práce. Nikdy neľutovala čas a prácu
vynaloženú pre spoločnosť.
Práve v tomto predvianočnom čase, dňa 10.12.2012, bol
pani Anne Balážovej za mimoriadne aktivity a ochotu pomáhať druhým udelený titul v celoslovenskej ankete „Senior
roka 2012“ v zlatom salóniku Bojnického zámku.
85 – ročná babička s podlomeným zdravím iba so základným vzdelaním, no s veľkým srdcom plným dobrosrdečnosti a obetavosti.
OÚ Chvojnica
Domáce Raffaello
Vyberáme
z vianočných
receptov
Potrebujeme:
250 g práškového cukru
100 g pomletých ovsených vločiek
1 vanilkový cukor
100 ml vody
250 g stuženého tuku
200 g sušeného mlieka
opražené lieskové oriešky
Ako na to:
V rozpustenom a vychladnutom tuku vymiešame cukor,
vanilkový cukor a pomleté vločky. Pridáme teplú vodu,
sušené mlieko, strúhaný kokos a dobre premiešame (najlepšie rukou). Uložíme na chladné miesto. Zo stuhnutej
masy formujeme guľky, do každej vložíme oriešok, obalíme v kokose a uložíme do papierového košíčka.
Vrbovčan
5
História a súčasnosť
Vrbovčianske svadby v našej nedávnej histórii – III. pokračovanie
Samotný sobáš bol vážnym aktom ako na úrade, kde
tento akt vykonával zo zákona starosta, predseda alebo
tajomník národného výboru. V 18. a 19.storočí plnil túto
funkciu štátny notár. V kostole vykonával sobášny obrad
spravidla miestny farár. V 2. polovici 20. storočia bol sobáš
i v kostole obohatený kultúrnym vystúpením ženského spevokolu ako aj recitáciou. Po sobáši až do konca 20. storočia
muži, dievčatá a deti odišli z kostola von a zostala tam len
nevesta s vydatými ženami, kde sa potom uskutočnil obrad
„Úvod“ do manželstva vedený miestnym farárom. Šlo
o určité poučenie a pokyny, ako sa má mladá žena v manželstve a pri výchove detí správať. Dnes sa tento obrad uskutočňuje ako súčasť sobáša, za prítomnosti ženícha i všetkých
svadobných hostí. Po tomto nasledoval odchod do ženíchovho domu, kde bola svadobná hostina. V druhej polovici 20. storočia už väčšina svadieb sa uskutočňovala priamo
v kultúrnom dome (Vrbovce, Chvojnica). Pred tým bola svadobná hostina v rodinnom dome (večera) a po nej sa
odchádzalo na tanečnú svadobnú zábavu do niektorého
z miestnych hostincov, na kopaniciach tiež i do školských
budov. Svadobnú veselicu organizoval starý svat, ktorý
zabezpečoval určitý program, do ktorého zapájal prítomných svadobčanov. Tancovali sa rôzne skupinové tance,
„ďupkaná“, „šátečková“, verbunk, čardáš a pod. Pred polnocou sa uskutočňovalo „čepenie“ nevesty za spevu ľudových
pesničiek, ako napríklad „Rozpletaj sa môj venček zelený“
alebo „Dneska nevesta, zajtra žena, dnes večer bude začepená“ a pod. Prvá družica potom predniesla „vinš“, prianie do
ďalšieho manželského života.
V 20. storočí, keď sa zaviedla organizácia svadieb mimo
svadobného domu v kultúrnych domoch alebo reštauráciách, cez voľné soboty a nedele.
Po začepčení nevesty pokračovalo sa spravidla ďalším
pohostením a veselou zábavou. Starší odchádzali odpočívať
a mladší sa zabávali až do skorých ranných hodín. Počas
tejto doby časť mladých svadobníkov navštevovala domácnosti svadobčanov a brali im rôzne predmety ako aj zvieratá, ktoré v poobedňajších hodinách pri pokračovaní svadobnej veselice predávali. Šlo o staré predmety ako napr. hodiny, kuchynské riady, fúrik (táčky), brány na úpravu pôdy,
pluh, ale i psa, ovcu, kozu, teľa i napr. kravu. Výťažok z predaja išiel potom na réžiu svadobných nákladov. V rámci druhej odpoludňajšej zábavy sa hrali rôzne hry ako napríklad
podkúvanie, holenie mužov a ďalšie. Organizoval sa „predaj“ žien, nevesty. Výťažok získali novomanželia ako dar
pre mladú rodinu, okrem toho muzikanti hrali rôzne zábavné skladby, pri ktorých museli tanečníci tancovať tak, ako
muzikanti hrali, „čupačky“, „ležačky“, „kolenačky“, na jednej nohe a pod. Potom sa vyberal príspevok na muzikantov.
Pri väčšom počte svadobčanov hudba bola uhradená z dobrovoľnej zbierky. Obdobne sa v rámci druhého dňa svadby
pred jej ukončením vyberalo i na kuchárky. Úroveň zábavy
spočívala predovšetkým na schopnostiach starého svata
a tiež úrovne pozvanej hudby.
Škoda, že tieto tradície postupne odchádzajú do zabudnutia. Takto organizované svadby posilňovali priateľstvo
a súdržnosť obyvateľov obce. Pestovali v ľuďoch pocit vzájomnej pomoci a porozumenia ako aj prvky miestnej spolupatričnosti. V dnešnej hektickej dobe už takmer ani na tak
významný krok do života mladého páru, ako by sme nemali
čas. Presadzuje sa i na dedine názor, že mladá rodina, aby
žila spolu, nepotrebuje na to papier. Mnohí to zdôvodňujú,
že sú to zbytočne vyhodené peniaze. Tu však nejde o akýsi
papier, ale o pocit súdržnosti v obci a nakoniec i v ľudskej
spoločnosti.
MP
Fazuľová kapustnica
Na tejto svadobnej zábave sa zúčastňovala i časť nepozvaných občanov, hovorilo sa im „skaličané“. Doposiaľ
nevieme pôvod tohto pojmu, či sa to prenieslo zo skalického prostredia, alebo sa zo začiatku jednalo o pravidelnú
účasť rovnakých osôb, tzv. skalných, ktorí z rôznych dôvodov chodili na každú svadobnú zábavu pravidelne.
Vo večerných a niekedy i v nočných hodinách organizovala „široká“ prevoz svadobnej výbavy do nového nevestinho domu: (truhla, periny), v minulosti i dobytok, kravu, teľa,
ošípané, ovce a pod. Zároveň sa posielali na tejto veselici
dary zo strany jedných i druhých rodičov, (neveste, ženíchovi, od krstných rodičov, ale i rodičom nevesty a ženíchovi
vzájomne). V druhej polovici 20. storočia už tzv. „skaličané“ na svadobné veselice nechodili, pretože sa podávalo
v priebehu niekoľko svadobných chodov jedál. K pitiu bolo
takmer všetko (pivo, víno, tvrdý alkohol, rôzne likéry, limonády, minerálky, džúsy a pod.).
Vyberáme
z vianočných
receptov
Potrebujeme:
200 g fazule
500 g bravčovej krkovičky
500 g kyslej kapusty
100 g domácej klobásy
2 cesnaky
1 cibuľa
1 lyžica majoránu
1 lyžica sladkej mletej červenej papriky
1 lyžica hladkej múky
bobkový list, vegetu, soľ, smotanu, olej, práškový cukor
Ako na to:
Fazuľu dáme variť vo vode, v ktorej sme ju nechali odstáť
cez noc. Kapustu si dáme variť zvlášť vo vode, do ktorej
pridáme bobkový list, cesnak a bravčovú krkovičku.
Zápražku si pripravíme opražením múky na oleji, do
ktorej pridávame cibuľu pokrájanú nadrobno, klobásu
pokrájanú na kolieska a mletú červenú papriku. Zápražku
si potom presypeme do smotany a poriadne premiešame.
Uvarenú kapustu s vykosteným mäsom si pridáme do
fazule, ochutíme soľou, vegetou a zahustíme smotanovou zápražkou. Necháme zovrieť a pridáme majoránku.
Vrbovčan
6
Čo sme stihli do Vianoc
Ani sme sa nenazdali a už nám na dvere klopú najkrajšie
sviatky v roku, Vianoce. Skúsme sa ale na okamžik obzrieť
späť, čo sme od septembra všetko prežili.
Ako sme už minule písali, od septembra navštevuje našu
Materskú školu 49 detí. Takmer polovica z nich vstúpila
v septembri do škôlky prvýkrát. Tým sa snažím naznačiť, že
začiatok školského roka bol naozaj náročný. Mnohé situácie
boli veselé, niektoré smutné, niečo nové, niečo čo už poznáme. Prvý mesiac bol viac – menej taký zoznamovací. Deti sa
oboznamovali s prostredím, kamarátmi, učiteľkami, s režimom škôlky. Teraz už môžeme skonštatovať, že úspešne.
Prvá spoločná akcia detí a rodičov bola Šarkaniáda.
Počasie nám prialo, účasť bola početná. Všetky deti získali
medailu, sladkú odmenu a zahriali sa teplým čajíkom. O týždeň neskôr sme sa stretli v triedach Materskej školy na tvorivých dielňach s názvom „Plody jesene“. Tu deti so svojimi
rodičmi povolili uzdu svojej fantázii a z rôznych plodov
zhotovovali úžasné výtvory. Tými sme si potom vyzdobili
interiér a exteriér MŠ. Posledný novembrový týždeň prišiel
do škôlky vlk! Ale samozrejme aj so svojimi tromi prasiatkami, veselými pesničkami a množstvom vtipných situácií.
Pozvali sme i našich bývalých škôlkárov, ktorí už teraz
úspešne zdolávajú školské povinnosti. Od Mikuláša, ktorý
chodil tento rok sám, bez čerta, deti dostali balíček, so strachom vyrapotali básničku a sľúbili, že budú poslúchať.
Posledná spoločná akcia detí a rodičov v tomto roku bola
vianočná besiedka. Deti boli veľmi pyšné, že mohli rodičom
ukázať, aký program si nacvičili.
V týchto chvíľach sú už triedy Materskej školy prevoňané škoricou, vanilkou a vôňou ihličia. S deťmi sme si upiekli medovníčky, vyzdobili stromček, zaspievali pár piesní.
Vianoce sa totiž nezadržateľne blížia. Želáme všetkým,
veľkým i malým, aby počas vianočných sviatkov prežili veľa
radosti, rodinnej pohody, spokojnosti a do Nového roku
vykročili tou správnou nohou.
Za MŠ E.E.
Zo života našej školy
V jeden vyučovací deň sa žiaci I. stupňa našej ZŠ s MŠ
Vrbovce namiesto písania písmeniek preniesli do sveta rozprávky a s očakávaním navštívili Divadlo Jána Palárika
v Trnave, kde si pozreli divadelnú hru Traja tučniaci.
Táto hravá klauniáda je príbehom o silnom priateľstve troch tučniakov. Musia čeliť zložitej a nebezpečnej
situácii – veľkej potope sveta.
Aj keď si často nerozumejú, predsa len stále hľadajú
a nachádzajú spôsoby, ako spolu žiť, priateliť sa, pomáhať si
a myslieť jeden na jeden druhého.
Žiakom sa divadelné predstavenie mimoriadne páčilo
a odniesli si z neho množstvo zážitkov.
JP
Vyberáme
z vianočných
Potrebujeme:
receptov
7,5dl horúcej jablkovej šťavy, 1,9 dl klasického rumu,
šľahačka, škorica, čerstvé mätové lístky
Ako na to:
Zmiešame horúcu jablkovú šťavu s hnedým rumom.
Rozdelíme ju do pohárov a pridáme lyžicu šľahačky,
posypeme škoricou a ozdobíme mätou.
Horúce jabĺčko
☺
☺
Zasmejme sa
☺
☺
Traja horolezci lezú na K2 a jeden z nich nešťastnou náhodou skĺzne a padne do trhliny. Ostatní kričia:
- Si v poriadku? Nohy a ruky máš celé?
- Áno.
- Tak vylez hore.
- Ja ešte letím.
Cestujú v jednom kupé mladý muž a mladá žena. Cestujú
už dobrú hodinu a mladík si iba číta noviny, ženu si vôbec
nevšíma. Nakoniec to ona už nevydrží a vraví:
- Počúvajte! Ja som mladá, vy ste mladý! Ja som celkom
príťažlivá! Okrem nás v tomto kupé nikoho niet. Je noc.
Vari ma vy nechcete?
Mladík odloží noviny a hovorí:
- Viete, slečna, ja mám takú zásadu. Lepšie je hodinku
počkať, ako tri hodiny prehovárať!
Na operačnom stole leží žena s hranatými prsiami. V tom
príde starší lekár a hovorí lekárovi, ktorý ju operoval:
- Teda, pán kolega, na prvú plastickú operáciu to nebolo
zlé, len vám odporúčam pre druhý raz, aby ste silikónové
implantáty najprv vybrali zo škatule.
Zákazníčka: „Chcela by som kúpiť mužovi peknú kravatu,
ktorá by zvýraznila jeho oči.“
Predavačka: „Každá kravata zvýrazní chlapovi oči, len ju
treba dobre zatiahnuť.“
Autobus s členmi vlády sa zrútil do rokliny. Objavil ich
tam miestny hrobár. Ten začal kopať veľkú jamu, aby v nej
mohol všetkých politikov pochovať. Za pár dní sa objavila polícia a začala zaisťovať svedkov. Prišli aj k hrobárovi,
ten sa priznal, že autobus objavil a obete pochoval. „A to
boli všetci hneď mŕtvi?“ pýta sa ho policajt. „Noo...,“
odpovedá hrobár: „niektorí hovorili, že nie sú. Ale poznáte to.... politikom sa veriť nedá.“
Mužské konštatovanie: „Myslím si, že alkohol obsahuje
nejaké ženské hormóny. Keď pijem, neskutočne veľa rozprávam a strácam schopnosť šoférovať.“
Na bránke rodinného domu je tabuľka: Pozor, papagáj!
Ide okolo jeden pán a pýta sa na dvore stojaceho gazdu:
„Gazda, a čo mi môže taký malý vták urobiť?“ „Vám nič,
ale vie zapískať na Dunča!“
Detský punč II
Vyberáme
z vianočných
receptov
Potrebujeme:
0,3 l šťavy z čiernej bazy,
0,3 l jablčnej šťavy,
3-4 klinčeky,
1 kúsok škorice,
1 kôrku citróna,
25 g mandlí,
4 lyžice hrozienok
Ako na to:
Šťavu dáme do hrnca a pridáme klinčeky, škoricu a citrónovú kôru. Mandle prelejeme vriacou vodou, necháme
odstáť, potom ich prelejeme studenou vodou a sťahujeme
zo šupky. Šťavu zvaríme. Punč necháme odstáť. Potom z
neho vyberieme klinčeky a škoricu. Pridáme hrozienka a
mandle.
Vrbovčan
7
Stretnutie spolužiakov ZDŠ Vrbovce
v Chvojnici
Aktuálna téma - prevencia pred
chrípkou
S pribúdajúcim vekom akosi cítime potrebu vrátiť sa do
mladosti, alebo častejšie sa stretať s ľuďmi, s ktorými sme
mladosť prežívali. Tak tomu bolo aj minulý rok na stretnutí vo Vrbovciach. Tam sme sa dohodli, že o rok uskutočníme stretnutie v Chvojnici. Rok ubehol a naša túžba
sa stala skutočnosťou. Spolužiačky a spolužiaci, ktorí
ukončili povinnú školskú dochádzku v r.1962 v ZDŠ
Vrbovce, sme sa 12.9.2012 stretli v Chvojnici. Dátumy
nám prezrádzajú, že ono to bolo 50-ročné jubileum opustenia našej ZDŠ vo Vrbovciach. Domáci Chvojničári sme
stretnutie pripravovali pôvodne ako opekačku v prírode.
Ráno v deň stretnutia sa všetko pripravovalo v areáli futbalového ihriska. Lenže ranný dážď a predpovede počasia
nás donútili k zmene, ktorá sa neskôr ukázala oprávnená.
Stretnutie sa uskutočnilo v zasadačke Obecného úradu
v Chvojnici.
My, domáci Chvojničiari, sme túžobne očakávali príchod spolužiakov. Prvá prišla Zuzka Povišilová rodená
Chalupová až z Prahy. Potom prichádzali ostatní. Medzi
nimi i Betka Jozefáková rodená Vnuková z Floridy
v USA. Po príchode väčšiny spolužiakov sa stretnutie
začalo. Otvoril ho predseda našej triedy P.Šiška.
Prítomných privítal, potešil slovom, vlastnou tvorbou
básne o rodnej Chvojnici či veselými veršami z udalostí
i príbehov ľudí žijúcich v Chvojnici. Oboznámil prítomných s programom stretnutia.
Po tomto úvode nasledoval prípitok, modlitba a občerstvenie gulášom z diviny. Po občerstvení sme sa vydali na
cestu po Chvojnici dvomi osobnými autami a obecným
minibusom smerom ku škole na Dlhej lúke, potom na
Žalostinú, kde sme sa tešili nádherným pohľadom na okolité kraje. „Vyjdeš, alebo len na chvíľu prídeš sem, na kraj
ten, čo v tieni bielej Žalostinej chlebíček ľuďom dáva
z kameňa, nikdy nezapomeň!“ Zaznela aj povesť o vzniku
Žalostinej. Potom sme navštívili rodný dom Zuzky
Chalupovej v osade Chalupovci. Odtiaľ naša cesta viedla
po horizonte Chvojnice na Farmu č.2 a potom na Farmu
č.3. Odtiaľ údolím Chvojnice na miestny cintorín, kde
sme položili kyticu kvetov na hrob nášmu kamarátovi
a spolužiakovi M.Pánikovi. Z cintorína sme sa vrátili opäť
do zasadačky obecného úradu. Tam nás čakalo občerstvenie v podobe grilovaných rebierok, grilovaných kuracích
horných stehienok, grilovaný losos s cuketou na ražni,
zákusky, domáca kopaničiarska slivovica, víno, pivo aj
voda. Nechýbal ani chvojnický dezert - slivkové gule
s tvarohom. Na spestrenie večera sme si pozvali J.Plešu so
svojou heligónkou a zábava sa rozbehla v plnom prúde.
Spievalo sa i tancovalo, spomínalo, bolo veselo. Medzi
inými sme spievali i pieseň „Uderila jedna, uderila druhá,
ešte sa ten šuhaj po dedine túla“.
Keď sa čas z uvedenej piesne skutočne naplnil, to sme
sa rozchádzali domov plní zážitkov, spomienok, s túžbou
opäť sa stretnúť.
Mysleli sme aj na našich učiteľov, ale i na tých terajších, ktorí sa prebúdzajú do štrajkového dňa za splnenie
svojich oprávnených požiadaviek. V duchu sme im želali
úspech i zvýšenie mzdy. Veď si to zaslúžia.
P.Š.
Najlepšou obranou pred ochorením je dobrá psychická
pohoda a fyzická kondícia, vtedy vás budú ťažšie ohrozovať
vírusy a baktérie.
Tento ideálny stav nie je vždy dosiahnuteľný, preto potrebujeme ďalšie barličky, ktoré nám pomôžu v boji proti chorobám.
Hygiena
Vyhýbajte sa podľa možnosti „bacilonosičom“, obmedzte
návštevy a dodržiavajte vo zvýšenej miere hygienu rúk.
Doprajte si dostatok spánku na regeneráciu síl, ktoré potrebuje váš imunitný systém!
Abeceda vitamínov a minerálov
Konzumujte čo najviac vitamínov, ktoré máte v zelenine
a v ovocí. V prírodnej forme naberte vitamíny C, skupinu B,
A, D a E. Zaraďte si do jedálnička viac grepov, citrónov,
červenej papriky, paradajok, zemiakov a orechov.
Tušili ste, že v našom zažívacom trakte sa nachádza vyše
70 percent buniek imunitného systému, ktoré nás chránia
pred zlými baktériami? Nám prospešné baktérie nájdete
v chutnej kyslej kapuste, smotane, acidku a jogurtoch.
Samozrejme, hlavne u jogurtoch si prečítajte zloženie, aby
tam nebolo viac emulgátorov ako nám prospešných živín.
Z bylinných prostriedkov vám podporia imunitu Rakytník
rašetliakový a Echinacea purpurová. Práve Echinacea posilňuje imunitný systém, zmierňuje chrípku, bronchitídu, alergie a astmu; zároveň má detoxikačné účinky. Chrípku sprevádza celková slabosť, bolesti hlavy a svalov, horúčka.
Priebeh ochorenia trvá od 10 dní až po niekoľko týždňov.
Neužívajte antibiotiká, tie vám nepomôžu!
Skúste staré osvedčené „recepty“ proti chrípke. Cesnak
i keď ho je cítiť veľmi dlho, spoľahlivo likviduje parazity,
kvasinky a baktérie. Každý deň si doprajte kúsok cesnaku,
ktorý zaženie prvé príznaky chrípky. Veľa pite, hlavne bylinkové zmesi z materinej dúšky, lipového kvetu, echinacei,
rakytníka a mäty. Zároveň pite čerstvé šťavy z pomaranča
a čiernej ríbezle.
Na záver, dodržiavajte v tomto období zvýšenú hygienu
prostredia. Častejšie vetrajte a vyhýbajte sa väčšej koncentrácii ľudí.
Zdroj: internet
História a súčasnosť
I v tomto čísle pokračujeme vo zverejňovaní fotografických pohľadov na minulosť a súčasnosť. Na prvej snímke je
záber na obchodný i obytný areál rodiny Wolnerovcov,
občanov Vrboviec židovského pôvodu. Tento objekt bol
vybudovaný údajne v 18. a prebudovaný v 19. storočí.
V novembri 1942 okolo 60 občanov židovského pôvodu
bolo odvlečených do koncentračných táborov. Rodina
Wolnerovcov sa pred odvlečením ukryla v okolí Nového
Mesta nad Váhom a po ukončení druhej svetovej vojny sa
odsťahovala do Izraela. Z koncentračného tábora sa ešte vrátil MUDr. Steiner s dcérou, jeho manželka a dvaja synovia
zahynuli. Ostatní občania sa z koncentračných táborov
nevrátili. Na snímke č.2 je záber uvedeného objektu z roku
2006. Čo sa zmenilo, posúďte sami.
(pokračovanie na str. 8)
Vrbovčan
8
História a súčasnosť
(dokončenie zo str. 7)
1
Na Vrbovcoch
jarmak byu...
2
Posedenie s dôchodcami
V nedeľu 11. novembra sme vo Vrbovciach posedeli pri
dobrej hudbe, humornom slove a bohatom občerstvení
s dôchodcami. Zaspievalo sa i zatancovalo a tí, ktorí neprišli, môžu ľutovať.
V sobotu 20. októbra
sa uskutočnil jubilejný, už
20. Vrbovčanský jarmak. Nechýbala živá
hudba, bohatá tombola,
atrakcie pre deti aj dospelých, výstava ručných
prác .... pekné počasie,
veľká návštevnosť a dobrá
nálada.
Vrbovčan
Zo športu
28.10. 2012 ukončili naši muži jesennú časť sezónny
2012/2013 II. A triedy Juh, kedy na domácom ihrisku vysoko zvíťazili nad súperom z Hornej Stredy a to 9:2. Poďme si
teda túto jesennú časť trocha rozobrať. Ako som už viackrát
uviedol, mužstvo odohralo zápasy pod vedením Miroslava
Matulu a Vladimíra Hyžu. Doposiaľ celkovo odohralo 13
zápasov - z čoho 9 víťazných, 2 remízy a 2 prehry, čo v skutočnosti znamená, že A mužstvo prezimuje v tabuľke na 4.
mieste. Muži nastrieľali v tejto sezóne jesennej časti 43
gólov, čo predstavuje v tabuľke produktivity taktiež 4. miesto. Naopak, mužstvo dostalo za jesennú časť 13 gólov, čo
našu obranu vynieslo na prvé miesto. Najlepším strelcom
nášho mužstva doterajšej sezóny je Ľubomír Hanzlíček s 11
strelenými gólmi, ktorého nasledujú Miroslav Zríny, Peter
Mareček a Igor Oravec. V súčasnosti majú muži voľno, pričom čakajú na začiatok zimnej prípravy, ktorá sa začne až
v novom roku.
Tabuľka A mužstva po jesennej časti sezóny 2012/2013 II.A
triedy Juh
9
nou hráči základnej zostavy. V súčasnosti sa pokúsime ešte
káder posilniť o nejakých hráčov v ďalšom prestupovom termíne, aby sa káder stabilizoval a hlavne navýšil. Najlepším
strelcom je Alexander Žák, za ktorým nasleduje Filip Vrba,
Patrik Sabota.
Zároveň by som chcel členom OFK Vrbovce oznámiť, že
dňa 9.2.2013 sa bude konať výročná členská schôdza v jedálni miestneho pohostinstva.
PS
SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Radujme sa:
Monika Nešporová
Emma Trizuliaková
Sofia Sakmárová
Chvojnica 181
Vrbovce
Chvojnica 152
13. 9.2012
2.11.2012
8.11.2012
Povedali si áno:
Pavol Perička, Častkov
Dominika Zedníková, Vrbovce
22.9.2012 Michal Hanzlíček, Sobotište
Jana Balážová, Vrbovce
17.11.2012 Pavol Daniš, Častkov
Eva Valášková, Vrbovce
15.9.2012
Významné životné jubileá:
80 rokov
Kristína Krčová (Vrbovce)
Alžbeta Eliášová (Vrbovce)
nar. 04.10.1932
nar. 19.11.1932
85 rokov
Naša mládež sa v tejto sezóne 2012/2013 predstavila v I.
triede Juh Obfz Trenčín.
Tabuľka dorast 1. trieda juh
Alžbeta Krčková (Vrbovce)
Martin Súkup (Vrbovce)
Ján Valášek (Vrbovce)
nar. 21.10.1927
nar. 22.10.1927
nar. 28.12.1927
90 a viac rokov
Martin Pláňavský (Vrbovce)
Anna Marečková (Vrbovce)
nar. 11.10.1921
nar. 27.11.1922
Opustili nás:
Kristína Jozefáková
Anna Chalupová
Ján Kuchta
Alžbeta Horňáková
Anna Valúchová
Anna Šustková
Vrbovce
Vrbovce
Vrbovce
Vrbovce
Vrbovce
Vrbovce
11.9.2012
26.9.2012
6.9.2012
8.10.2012
27.10.2012
28.10.2012
inzercia
KOMINÁRSTVO
Mužstvo sa pripravuje pod vedením Miroslava Matulu
a Vladimíra Sládka. Mužstvo dorastu odohralo posledný
zápas jesennej časti 4.11.2012 na domácom ihrisku z mužstvom Považany, kedy prehralo 1:2. Ako som už písal, jedná
sa o mladé mužstvo, v ktorom je 7 hráčov, ktorí minulý rok
hrali ešte žiacku súťaž a ktorým chvíľku potrvá aklimatizovať sa v tejto vekovo vyššej súťaži. I napriek tomu sú väčši-
Revízie komínov, vložkovanie a montáž komínových systémov
Tomáš Tomašovič
908 41 Šaštín Stráže 1379
906 06 Vrbovce 223
tel.: 0907 183 867
e-mail:[email protected]
Vrbovčan
10
Mikulášsky večierok
V sobotu 8. decembra 2012 Únia žien Vrbovce usporiadala pre deti Mikulášsky večierok. Na námestí malých
i veľkých pobavili čert, mikuláš i anjeli. Deti boli obdarované
bohatými balíčkami, za ktoré Únia žien touto cestou ďakuje
štedrým sponzorom.
Poznaj a chráň
Šalvia lúčna /Salvia pratensis/
Fotografujeme naše Vrbovce a Chvojnicu
/amatérske fotografovanie/
Máj – august, 20 - 60 cm
Kvety sú zložené v šesťkvetých papraslenoch, stonka je štvorhranná, v hornej častilepkavá. Prízemné listy sú vajcovité, nepravidelne dvojito vrúbkované, vráskované. Polosuché trávnaté
porasty, horské lúky, sady, medze. Obľubuje sypko-výživnú pôdu.
Znáša občasné sucho. Korene prenikajú až do hĺbky 1 metra.
Margaréta biela /Leucanthenum vulgare/
Magdaléna Valúchová - rozhladňa na Žalostinej
Pavol Vandelia - pohľad zo Žalostinej
Máj – október, 30 - 60 cm.
Rastlina má jednotlivé úbory na vrcholoch konárikov. Kvety sú
zvonka biele, jazykovité, z vnútra žlté, rúrkovité.Stonka vzpriamená. Dolné listy dlhostopkasté,obrátene vajcovité. Horné sediace pilkovité. Polosuchomilné trávnaté porasty, sady, lúky, suché
kroviny a teplomilné lesy. Bez vyhradených nárokov na pôdu.
Vrbovčan - Spravodaj obcí Vrbovce a Chvojnica - štvrťročník zo života obcí.
Vydáva Obec Vrbovce, IČO 00310140, sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Obecný úrad, 906 06 Vrbovce č. 42, tel.: 034/6283211, email:
[email protected] Redakčná rada: PhDr. Martin Patinka, Martina Hyžová, Ján Gavorník. Gramatická úprava: Mgr. Pavla Horňáková.
Registrované pod číslom EV 3812/09, Ministerstvo kultúry SR. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť.
Zodpovednosť za obsah zverejnených písomných alebo fotografických materiálov nesie autor. Grafické spracovanie a tlač: Tlačiareň Durlák, Senica.
Download

Vrbovčan december 2012